Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.04.1968.


Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
32/1969 Sb.

Vyhláška o Vídeňské úmluvě

Vídeňská úmluva

Definice Článek 1

HLAVA I - Konzulární styky všeobecně

Část I - Navázání a provádění konzulárních styků

Navázání konzulárních styků Článek 2

Výkon konzulárních funkcí Článek 3

Zřízení konzulárního úřadu Článek 4

Konzulární funkce Článek 5

Výkon konzulárních funkcí mimo konzulární obvod Článek 6

Výkon konzulárních funkcí ve třetím státě Článek 7

Výkon konzulárních funkcí za třetí stát Článek 8

Třídy vedoucích konzulárních úřadů Článek 9

Jmenování a přijetí vedoucích konzulárních úřadů Článek 10

Konzulský patent nebo oznámení o jmenování Článek 11

Exekvatur Článek 12

Prozatímní přijetí vedoucího konzulárního úřadu Článek 13

Vyrozumění orgánů konzulárního obvodu Článek 14

Dočasný výkon funkce vedoucího konzulárního úřadu Článek 15

Pořadí vedoucích konzulárních úřadů Článek 16

Výkon diplomatických úkonů konzulárními úředníky Článek 17

Jmenování téže osoby konzulárním úředníkem dvěma nebo více státy Článek 18

Jmenování členů konzulárního personálu Článek 19

Rozsah konzulárního personálu Článek 20

Pořadí konzulárních úředníků konzulárního úřadu Článek 21

Občanství konzulárních úředníků Článek 22

Osoby prohlášené za non grata Článek 23

Oznámení přijímajícímu státu o jmenování, příjezdu a odjezdu Článek 24

Část II - Ukončení konzulárních funkcí

Skončení funkcí člena konzulárního úřadu Článek 25

Opuštění území přijímajícího státu Článek 26

Ochrana konzulárních místností a archívů a zájmů vysílajícího státu za mimořádných okolností Článek 27

HLAVA II - Výhody, výsady a imunity konzulárních úřadů, konzulárních úředníků z povolání a dalších členů konzulárního úřadu

Část I - Výhody, výsady a imunity konzulárního úřadu

Usnadnění práce konzulárního úřadu Článek 28

Používání státní vlajky a státního znaku Článek 29

Umístění Článek 30

Nedotknutelnost konzulárních místností Článek 31

Daňové osvobození konzulárních místností Článek 32

Nedotknutelnost konzulárních archívů a dokumentů Článek 33

Svoboda pohybu Článek 34

Svoboda spojení Článek 35

Spojení a styk se státními příslušníky Článek 36

Informování v případech smrti, poručnictví nebo opatrovnictví, ztroskotání a leteckých nehod Článek 37

Spojení s orgány přijímajícího státu Článek 38

Konzulární poplatky a dávky Článek 39

Část II - Výhody, výsady a imunity konzulárních úředníků z povolání a dalších členů konzulárního úřadu

Ochrana konzulárních úředníků Článek 40

Osobní nedotknutelnost konzulárních úředníků Článek 41

Oznamování zatčení, vazby nebo stíhání Článek 42

Vynětí z jurisdikce Článek 43

Povinnost podat svědectví Článek 44

Vzdání se výsad a imunit Článek 45

Vynětí z registrace cizinců a povolení k pobytu Článek 46

Vynětí z povolení k zaměstnání Článek 47

Vynětí ze sociálního zabezpečení Článek 48

Osvobození od zdanění Článek 49

Osvobození od celních dávek a prohlídky Článek 50

Majetek člena konzulárního úřadu nebo jeho rodinného příslušníka Článek 51

Osvobození od osobních služeb a povinností Článek 52

Začátek a konec konzulárních výsad a imunit Článek 53

Závazky třetích států Článek 54

Zachovávání zákonů a předpisů přijímajícího státu Článek 55

Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám Článek 56

Zvláštní ustanovení týkající se soukromého výdělečného povolání Článek 57

HLAVA III - Postavení honorárních konzulárních úředníků a konzulárních úřadů vedených těmito úředníky

Všeobecná ustanovení o výhodách, výsadách a imunitách Článek 58

Ochrana konzulárních místností Článek 59

Osvobození od zdanění konzulárních místností Článek 60

Nedotknutelnost konzulárních archívů a dokumentů Článek 61

Osvobození od celních dávek Článek 62

Trestní řízení Článek 63

Ochrana honorárních konzulárních úředníků Článek 64

Vynětí z registrace cizinců a povolení pobytu Článek 65

Osvobození od zdanění Článek 66

Osvobození od osobních služeb a povinností Článek 67

Fakultativní povaha instituce honorárních konzulárních úředníků Článek 68

HLAVA IV - Všeobecná ustanovení

Konzulární jednatelé, kteří nejsou vedoucími konzulárních úřadů Článek 69

Výkon konzulárních funkcí diplomatickými misemi Článek 70

Občané přijímajícího státu a osoby v něm trvale usedlé Článek 71

Zákaz diskriminace Článek 72

Vztah mezi touto Úmluvou a jinými mezinárodními dohodami Článek 73

HLAVA V - Závěrečná ustanovení

Podpis Článek 74

Ratifikace Článek 75

Přístup Článek 76

Nabytí platnosti Článek 77

Oznamovací povinnost generálního tajemníka Článek 78

Autentické znění Článek 79

INFORMACE

32

XXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 12. xxxxx 1969

x Vídeňské úmluvě x konzulárních xxxxxxx

Xxx 24. dubna 1963 xxxx xx Vídni xxxxxxxx Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx podepsána x Xxx Xxxxx xxx 31. března 1964.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 13. března 1968.

Xxxxxx xxxxxxxxx v platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 77 xxxx. 1 xxxx 19. xxxxxx 1967. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxx článku 77 xxxx. 2 xxxx 12. xxxxx 1968.

Xxxxx překlad Xxxxxx xx xxxxxxxxx současně.

Ministr:

Ing. Xxxxx v. x.

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx dávných xxx xxxx navazovány xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx cíle x zásady Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x podpory xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxx, xx Konference Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přijala Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx dne 18. xxxxx 1961,

věříce, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výsadách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx si, xx xxxxxx takových xxxxx x xxxxxx není xxxxxxxx jednotlivce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxx,

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obyčejového budou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

xxxxxxx xx takto:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

1. Pro xxxxx této Úmluvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

x) "xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, konzulát, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxx pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vykonávala xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx;

x) "konzulární xxxxxxx" xx každá xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pověřená x této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí;

e) "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" je xxxxx xxxxx zaměstnaná x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službách konzulárního xxxxx;

x) "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx každá xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxxxxxx;

x) "členové konzulárního xxxxxxxxx" jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" je xxxxx zaměstnaná xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxx konzulárního xxxxx;

x) "xxxxxxxxxx místnosti" xxxx xxxxxx xxxx části xxxxx x pozemky x xxx příslušející, xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxx vlastníkem;

k) "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dokumenty, korespondenci, xxxxx, filmy, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x šiframi a xxxx, kartotékami x xxxxxxxxxxx částí zařízení xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx úředníci xxxx xxxxx kategorie, x xx konzulární xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Hlavy XX xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx konzulární xxxxx vedené konzulárními xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníky.

3. Xxxxxxxx status xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxx xxxxxx sídlí, xx xxxx článkem 71 xxxx Xxxxxx.

HLAVA X

Xxxxxxxxxx styky xxxxxxxxx

Xxxx I

Navázání x xxxxxxxxx konzulárních xxxxx

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx konzulárních xxxxx

1. Xxxxxxxx konzulárních xxxxx xxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx státy xxxxxxxx, xxxxx není jinak xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Přerušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 4

Zřízení konzulárního xxxxx

1. Konzulární xxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxx souhlasem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx vysílající xxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx státu.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přeje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xx xxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxx x zřízení úřadovny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx funkce

Konzulární xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx zájmů vysílajícího xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx jak fyzických, xxx i xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx, hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx rozvíjení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx shodě x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx;

x) x zjišťování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x podávání xxxxx x tom vládě xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a cestovních xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přejícím xx cestovat do xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státním příslušníkům xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx fyzickým, xxx i právnickým xxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx v rozporu xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu;

g) x xxxxxxx zájmů xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx dědických na xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, x to ve xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx stanoveném xxxxxx x xxxxxxxx přijímajícího xxxxx, zvláště v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poručnictví xxxx opatrovnictví;

i) x xxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přijímajícím xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx prozatímních xxxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přijímajícího xxxxx v xxxxxxxxx, xxx vzhledem k xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx hájení xxxxx práv x xxxxx;

x) x doručování xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx dožádání nebo xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxx soudy xxxxxxxxxxxx státu ve xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohodami xxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu;

k) xx xxxxxx xxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x lodě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx lodím x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx lodi, xxxxxxxxxxxx x vidování xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx vyšetřování xxxxx xxxxx, k xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, a v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx kapitánem, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vysílajícího xxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vysílajícím státem, xxxxx xxxxxx zakázány xxxxxx x předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státem.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx konzulární xxxxx.

Xxxxxx 7

Výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se to xxxx, pověřit konzulární xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x dotčených xxxxx xxxxx tomu výslovně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx konzulárních xxxxxx za xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, konzulární funkce x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů jsou xxxxxxxxx do xxxx xxxx, x to:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx;

x) konzulární jednatelé.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxx kterékoliv xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx konzulárních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx konzulárních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx k výkonu xxxxx funkcí přijímajícím xxxxxx.

2. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx jmenování x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxxx

1. Vysílající stát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx formě patentu xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx funkci x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plné jméno, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx obvod x xxxxx konzulárního xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx stát zašle xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxx konzulárního úřadu xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx stát může xx souhlasem přijímajícího xxxxx zaslat xxxxxxxxxxxxx xxxxx místo xxxxxxx xxxx obdobného dokumentu xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx k výkonu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přivolení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxx xxxxxxxxx jakákoliv.

2. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3. X výjimkou xxxxxxxxxx článků 13 x 15 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx exekvatur.

Článek 13

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

Do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx přijat x xxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxxx. X tom xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxx.

Článek 14

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx funkcí, xxxxxxxxxxx xxxx o xxx xxxxx vyrozumí příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx obvodu. Xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx vykonávat povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy.

Článek 15

Xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. X xxxxxxx, xx xxxxxxx konzulárního xxxxx xxxx s xx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uprázdněno, xxxx dočasný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedoucí konzulárního xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx tento xxxx xxxxxxx misi x xxxxxxxxxxxx státě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vysílajícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxx jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx zpravidla xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx vedoucího úřadu, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysílajícího xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ochranu. Xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx. Přijímající stát xxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a imunity, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dočasný xxxxxxx xxxxx nesplňuje.

4. Xxxxxxxx xx okolností uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysílajícím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx přijímající stát xxxxx tomu nevznese xxxxxxx, i nadále xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Vedoucí xxxxxxxxxxxx úřadů budou xxx pořadí x xxxxx třídě podle xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxx, xxx xx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxx xxxx pořadí xxxxxx xxxxx xxxx prozatímního xxxxxxx; xxxx pořadí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx exekvatur.

3. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obdrželi xxxxxxxxx nebo prozatímní xxxxxxx v tentýž xxx, xx xxxxxx xxxxx data xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 článku 11 xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx úřadů mají xxxxxx za všemi xxxxxxxxx konzulárních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucího xxxxx, jak xx xxxxxxx ve sděleních xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 článku 15.

5. Honorární xxxxxxxxxx úředníci, kteří xxxx vedoucími konzulárních xxxxx, xxxx xxxxxx x každé xxxxx xx vedoucích xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxxx odstavci.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů mají xxxxxx xxxx konzulárními xxxxxxxx nemajícími xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Výkon diplomatických xxxxx konzulárními úředníky

1. Xx státě, x xxxx xxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx třetího xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxxxxxx stát. Konzulární xxxxxx konzulárního xxxxxxxx xx tím nemění. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nedává xxxxx xxxxxxx xx diplomatických xxxxx x imunit.

2. Xxxxxxxxxx úředník xxxx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx zástupce vysílajícího xxxxx x kterékoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovému xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxx téže xxxxx konzulárním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

Jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 20, 22 a 23 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jmenovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxx, kategorii x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 článku 23.

3. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vyžadují jeho xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stát, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vedoucím konzulárního xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho zákony x předpisy, poskytnout xxxxxxxxx konzulárnímu úředníku, xxxxx není vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxx konzulárního xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx sám považuje xx xxxxxxx x xxxxxxx xx zřetelem x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x konzulárním xxxxxx a x xxxxxxxx příslušného konzulárního xxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vysílajícího xxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx státě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 22

Xxxxxxxxx konzulárních xxxxxxxx

1. Konzulární xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx z řad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx tento xxxx xxxx výslovný xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx odvolán.

3. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx stejné xxxxx, xxxxx xxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxx prohlášené xx xxx grata

1. Xxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx, že konzulární xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárního xxxxxxxxx xx nepřijatelný. X xxxxxxx xxxxxxx vysílající xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu xxxxxx, xxxx ukončí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadě.

2. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx vyhovět xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, může přijímající xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx přestat xx xxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Osoba xxxxxxxxx do funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prohlášena xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx přijede xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx-xx již xx xxxx území, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadě. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxx zpět.

4. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xxxxxx xxxx přijímající stát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx přijímajícímu xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxx tímto ministerstvem xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx změny, které xxxx vliv xx xxxxxx status a xxxxx xxxxx nastat xxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx konzulárního úřadu, xxxxx x ním xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx, xxx to xxxxxxx x úvahu, případy, xxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx personálu x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x propuštění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx soukromého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

2. Příjezd x xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předem.

Xxxx II

Ukončení konzulárních xxxxxx

Xxxxxx 25

Xxxxxxxx funkcí xxxxx konzulárního úřadu

Funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx vysílajícího státu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx konzulárního xxxxx skončily,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) oznámením přijímajícího xxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxx stát xx xxxxxxx považovat xx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 26

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx soukromého xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx příslušníky přijímajícího xxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx domácnosti xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxx x xx nejrychlejší odchod xx skončení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxx x dispozici xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx majetek, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dvěma státy:

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) vysílající stát xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s majetkem, xxxxx xx x xxxx nachází, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxx přijímajícímu.

2. X xxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxx úřadu platí xxxxxxxxxx pododstavce x) xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx. Xxxx to

a) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx konzulární xxxx xx území tohoto xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx péčí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x konzulárním xxxxxx xxxxxx konzulárního xxxxx, xxxx

x) x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x) x x) xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

Xxxxxx, xxxxxx x imunity xxxxxxxxxxxx xxxxx, konzulárních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx konzulárního xxxxx

Xxxx X

Xxxxxx, výsady x imunity konzulárního xxxxx

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxx státní xxxxxx a státního xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xx právo xxxxxxxx xxxx státní xxxxxx x státní xxxx x přijímajícím státě xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx tohoto článku.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx konzulárního xxxxx x xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxx výkonu práva xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 30

Umístění

1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxx se xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx objekty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx pomůže xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Konzulární místnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do té xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx používá xxxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pohromy vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx akce xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniknout xxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx na jeho xxxxxxxxxxx.

4. Konzulární xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí, a xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 32

Daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx vysílající xxxx xxxx kterákoliv xxxxx xxxxxxxxx jeho jménem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx celostátních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx osvobození xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku se xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státem xxxx x osobou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentů

Konzulární xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx všem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xx svém xxxxx.

Článek 35

Svoboda spojení

1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konzulárního xxxxx pro všechny xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vhodných xxxxxxxxxx xxxxxx diplomatických a xxxxxxxxxxxx kurýrů, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zavazadel x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx stanici může xxxx konzulární xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx korespondence mající xxxxx xx konzulárnímu xxxxx x jeho xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ani xxxxxxxx xxx zadrženo. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mají vážné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxx korespondenci, dokumenty xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, mohou xxxx žádat, xxx xxxxxxxxx otevřel v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx orgány vysílajícího xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zavazadlo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx použití.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ani, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxx trvale xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě. Xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Konzulární xxxxx požívá osobní xxxxxxxxxxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx konzulární xxxxx xxxxx jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxx ad xxx. X xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 tohoto xxxxxx x xxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxx x něm xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxxx doručiteli xxxxxxxxxx zavazadlo, xxxxx xxx xx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx zavazadlo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konzulárního xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může konzulární xxxx xxxxxx jednoho xx svých xxxxx, xxx převzal xxxxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxx xx kapitána xxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx přístup x nim. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stejné xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x x xxxxxxx x xxx;

x) příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx prodlení xxxxxxxxxx konzulární xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy x xxxx xxxxxxxxxxx obvodě xxxxxx xxxxxxxxxx vysílajícího xxxxx byl xxxxxx, xxxxxxx, xxx do xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud x xx uvedený xxxxxx příslušník požádá. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla zatčena, xx xx xxxxxx, xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx. Xxxx orgány xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx to xxxx, x xxxxxx právech, xxxxx xx xxxxx xxxxxx pododstavce;

c) konzulární xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, aby s xxxx mohli xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Mají xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kteréhokoliv xxxxxxxx příslušníka vysílajícího xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx, xx xxxxx nebo je xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdrží xxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x případě, xx xxxxxx příslušník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svoje námitky.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plné uskutečnění xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 37

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, poručnictví xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) v případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx smrt xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poručníka xxxx opatrovníka xx x xxxxx mladistvého xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vliv xx xxxxxxxx zákonů x nařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx bez xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx místa události, x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztroskotá xxxx uvízne v xxxxxxxxxx xxxx vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx postihne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx s xxxxxx přijímajícího xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se mohou xxx výkonu svých xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx místní xxxxxx xxxxx konzulárního xxxxxx;

x) xx příslušné ústřední xxxxxx přijímajícího xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxx xxxxxxxxx.

Článek 39

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dávky

1. Xxxxxxxxxx xxxx může za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx přijímajícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Částky xxxxxxx xx formě xxxxxxxx x dávek xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx všech daní x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Část XX

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolání x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 40

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úctou x xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníků

1. Konzulární xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx, leč x případě xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

2. X xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxx xxxxxxxxxx úředníci xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Řízení xx xxxx xxxx xxxxxxxx x náležitým ohledem xx jeho xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.

Článek 42

Xxxxxxxxxx zatčení, xxxxx xxxx stíhání

Přijímající xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konzulárního xxxxx v případech, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatčen, xxxx do xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konzulárního xxxxx, přijímající xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx diplomatickou xxxxxx.

Článek 43

Vynětí z xxxxxxxxxx

1. Pokud xxx x úkony xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, konzulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx civilně xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou výslovně xxxx zřejmě nesjednal xxxxxxx zástupce vysílajícího xxxxx; xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx stranou v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přijímajícím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx.

Článek 44

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx konzulárního xxxxx mohou být xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx jako svědci xxxxx soudního nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx personálu xxxxx x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxx konzulární úředník xxxxx, nesmí xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx, xxx xx xx možné, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo x konzulárním xxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx xxxxxxx svědectví.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx spojených s xxxxxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odmítnout podat xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 45

Vzdání xx xxxxx a xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx xxxxxxx x článcích 41, 43 x 44.

2. Xxxxxx xx xxxxx x imunit xxxx xxx ve xxxxx případech, s xxxxxxxx případu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, výslovné x xxxx xxx xxxxxxx přijímajícímu státu xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájí xxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx z jurisdikce xxxxx článku 43, xxxxxx xx xxxxxxxxx vynětí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx souvisící xxxxx x xxxxxx žalobou.

4. Xxxxx xx vynětí x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx též xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx je xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 46

Vynětí z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rodin xxxxxxx x nimi xx xxxxxxxx domácnosti xxxx vyňati xx xxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx x předpisy xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

2. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx však nevztahují xx konzulární xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou stálými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolání x přijímajícím xxxxx, x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stát, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnávání xxxxxx xxxxxxxxxx sil.

2. Členové xxxxxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku x xxxxxxx, že nevykonávají xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 48

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x jejich xxxxxxx příslušníci žijící x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x přijímajícím xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx soukromého xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxx x něm xxxxxx trvale xxxxxx x

x) xx se xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státě.

3. Členové xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímajícího státu.

4. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 49

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

1. Konzulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žijící x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, a xx osobních xxxx xxxxxxx, celostátních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx daní, xxx bývají xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nemovitostí xx xxxxx přijímajícího xxxxx, s výhradou xxxxxxxxxx článku 32;

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybíraných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x) článku 51;

d) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx z kapitálu, xxxxx xx xxxx xxxxxx x přijímajícím xxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímajícím státě;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) registračních, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatků, x xxxxxxxx ustanovení článku 32.

2. Členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx daní a xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxx dostávají xx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx z xxxxxx x přijímajícím xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx.

Xxxxxx 50

Osvobození xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx stát xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které přijme, xxxxxxxxx dovoz x xxxxxxxxxx osvobození ode xxxxx celních xxxxx, xxxx x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, přepravu x xxxxxxx služby:

a) x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx potřebu xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) u xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx spotřebu xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx xxx přímou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výsad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx dovezené x době xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

3. Osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ve společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x) odstavce 1 tohoto xxxxxx xxxx předměty, jejichž xxxxx nebo vývoz xx xxxxxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx vztahují xxxx xxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx prohlídka xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 51

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka

Přijímající xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx žijícího x ním ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) povolí xxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx byl zakázán x xxxx jeho xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx pozůstalostní nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě jakožto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 52

Osvobození xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxx konzulárního xxxxx x jejich rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx všeho xxxxx x od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx výsad x xxxxxx uvedených x xxxx Úmluvě xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xx na xxxx xxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx povinností xx konzulárním xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx úřadu žijící x xxx xx xxxxxxxx domácnosti a xxxxxxx xxxx soukromého xxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x této Xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx jejich xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx dne, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx domácnosti xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx obvykle v xxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx to xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx přiměřené xxxxx, x xxx má xxxx opustit, xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx, potrvají xxxx xx tuto xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxx přestanou patřit x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx službu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poté xxxxxxx xxxxxxxxxxx stát x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, potrvá xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

5. V případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxx x ním ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxx xxxxxxxx, do xxxx, xxx opustí xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx uplyne xxxxxxxxx xxxxx umožňující xxx, xxx xxx xxxxxxx, x to podle xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 54

Závazky xxxxxxx xxxxx

1. V xxxxxxx, xx konzulární úředník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx zapotřebí, xxxx xx jeho území xxxxxx, aby mohl xxxxxxx xxxx úřad xxxx xx vrátit xx xxxxx xxxxx xxxx vysílajícího xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxx platí x xxxxxxx kteréhokoliv jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žijícího x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takových xxxxx x imunit, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sám, xxx xx x xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx obdobných těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, nebude xxxxx stát xxxxxx x průjezdu xxxx xxxxxxx xxxxx ostatním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx společné xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpráv, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurýrům, xxxxx dostali vízum, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx třetích xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 a 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xx úřední sdělení x konzulární xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 55

Zachovávání xxxxxx x xxxxxxxx přijímajícího xxxxx

1. Bez újmy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dbát zákonů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxx nevměšovat xx xx vnitřních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nesmí xxxxxxxx způsobem, který xx byl v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx nevylučují možnost xxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x části budovy, x xxx xxxx xxxxxxxxxx místnosti, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxxx, xxxx odděleny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx úřadovny xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx Úmluvy za xxxx konzulárních místností.

Xxxxxx 56

Pojištění xxxxx xxxxxx způsobeným třetím xxxxxx

Xxxxxxx konzulárního úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx provozu xxxxxxx, xxxx xxxx letadla.

Xxxxxx 57

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Konzulární xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx zisk xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolání v xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x pododstavci x) xxxxxx odstavce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxx konzulárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečné povolání x xxxxxxxxxxxx státě.

HLAVA XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřadů vedených xxxxxx úředníky

Článek 58

Všeobecná xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. Články 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 x 39, xxxxxxxx 3 článku 54 x xxxxxxxx 2 x 3 článku 55 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx honorárním konzulárním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx, výsady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů xxxx články 59, 60, 61 x 62.

2. Články 42 x 43, xxxxxxxx 3 článku 44, články 45 x 53 x xxxxxxxx 1 článku 55 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx články 63, 64, 65, 66 x 67.

3. Xxxxxx x imunity xxxxxxx x xxxx Úmluvě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx konzulárního xxxxxxxxxxx zaměstnaného xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dvěma konzulárními xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxxxx přijímajících xxxxx.

Xxxxxx 59

Ochrana konzulárních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místností xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx a x xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 60

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místností

1. Xxxxxxxxxx místnosti konzulárního xxxxx vedeného honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jichž xx vysílající stát xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Osvobození od xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru x vysílajícím státem.

Xxxxxx 61

Xxxxxxxxxxxxxxx konzulárních xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx, a xx materiálů, xxxx x dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxx povolání xxxx obchodu.

Xxxxxx 62

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx zákony a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a x xxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, přepravu x xxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx určeny pro xxxxxx potřebu xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného honorárním xxxxxxxxxxx úředníkem; xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pečetí a xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, úředního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dodávaných xxxxxxxxxxx státem xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 63

Xxxxxxx řízení

Honorární xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx jeho xxxxx, odůvodněným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve vazbě, xxxxxxxx, který by xx xxxxxxx narušil xxxxx konzulárních xxxxxx. Xx-xx nutné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxx němu xxxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 64

Ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxx postavení.

Xxxxxx 65

Vynětí z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx pro svůj xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxxx x přijímajícím xxxxx, xxxx osvobozeni xxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se registrace xxxxxxx a xxxxxxxx x pobytu.

Xxxxxx 66

Osvobození xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx osvobozen xxx xxxxx daní a xxxxx x xxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xx vysílajícího xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 67

Osvobození xx xxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx osvobodí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx, vojenské kontribuce x ubytování.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxxxxxx povaha xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konzulárních xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx honorární xxxxxxxxxx úředníky.

HLAVA IV

Všeobecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spravovaná xxxxxxxxxxxx jednateli, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejmenoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů.

2. Xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxxxx x přijímajícím xxxxxx.

Xxxxxx 70

Výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx diplomatickými misemi

1. Xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dovoluje, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mise xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí přijímajícího xxxxx xxxx orgánu xxxxxxxx tímto ministerstvem.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxxxxx xxxx obracet:

a) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxx přijímajícího xxxxx, pokud je xx xxxxxxxx zákony, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx článku xx budou x xxxxxx spravovat pravidly xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx styků.

Xxxxxx 71

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxx xxxxxx, výsady x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx úkony provedenými xxx výkonu xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 3 článku 44. Pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx povinností xxxxxxxx x článku 42. Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx nebo ve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou v xxx trvale xxxxxx, x členové jejich xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx požívají výhod, xxxxx x imunit xxxxx x rozsahu, x xxxxx jim xx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v něm xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx výhod, výsad x xxxxxx pouze x xxxxxxx, v xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 72

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx Úmluvy xxxxxx xxxxxxxxxxx stát xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx přijímající xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx této Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dohody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx požadováno xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 73

Xxxxx mezi xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx mezinárodními dohodami

1. Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod, které xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx ustanovení xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby sjednávaly xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení.

XXXXX X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 74

Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x podpisu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxxxxxxxx národů nebo xxxxxxx odborné organizace xxxx stranami Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora, x kterémukoli xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx shromážděním Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, x xx: do 31. xxxxx 1963 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx republiky x xxxx, xx 31. xxxxxx 1964, x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxx Xxxxx.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxxxxx ratifikaci. Ratifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xxxxxx 76

Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx náleží do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 74. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x generálního tajemníka Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xxxxxx 77

Xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx Úmluva xxxxxxx x xxxxxxxx třicátého xxx po xxx xxxxxxx dvacáté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

2. Xxx xxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxx Úmluvu xxxx k ní xxxxxxxxx xx uložení xxxxxxx druhé ratifikační xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x platnost xxxxxxxxx dne po xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 78

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx tajemník Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxxxx všechny státy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 74:

x) x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 74, 75 x 76;

b) x dni, kdy xxxx Xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxx článku 77.

Článek 79

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, jejíž xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x španělské xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uložen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx zašle xxxx xxxxxxx xxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx čtyř xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 74.

Xx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, byvše xxxxx k tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx podepsali.

Dáno xx Xxxxx dne 24. xxxxx xxxx xxxxx devět set xxxxxxx xxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 32/1969 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.4.1968.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.