Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.04.1968.


Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
32/1969 Sb.

Vyhláška o Vídeňské úmluvě

Vídeňská úmluva

Definice Článek 1

HLAVA I - Konzulární styky všeobecně

Část I - Navázání a provádění konzulárních styků

Navázání konzulárních styků Článek 2

Výkon konzulárních funkcí Článek 3

Zřízení konzulárního úřadu Článek 4

Konzulární funkce Článek 5

Výkon konzulárních funkcí mimo konzulární obvod Článek 6

Výkon konzulárních funkcí ve třetím státě Článek 7

Výkon konzulárních funkcí za třetí stát Článek 8

Třídy vedoucích konzulárních úřadů Článek 9

Jmenování a přijetí vedoucích konzulárních úřadů Článek 10

Konzulský patent nebo oznámení o jmenování Článek 11

Exekvatur Článek 12

Prozatímní přijetí vedoucího konzulárního úřadu Článek 13

Vyrozumění orgánů konzulárního obvodu Článek 14

Dočasný výkon funkce vedoucího konzulárního úřadu Článek 15

Pořadí vedoucích konzulárních úřadů Článek 16

Výkon diplomatických úkonů konzulárními úředníky Článek 17

Jmenování téže osoby konzulárním úředníkem dvěma nebo více státy Článek 18

Jmenování členů konzulárního personálu Článek 19

Rozsah konzulárního personálu Článek 20

Pořadí konzulárních úředníků konzulárního úřadu Článek 21

Občanství konzulárních úředníků Článek 22

Osoby prohlášené za non grata Článek 23

Oznámení přijímajícímu státu o jmenování, příjezdu a odjezdu Článek 24

Část II - Ukončení konzulárních funkcí

Skončení funkcí člena konzulárního úřadu Článek 25

Opuštění území přijímajícího státu Článek 26

Ochrana konzulárních místností a archívů a zájmů vysílajícího státu za mimořádných okolností Článek 27

HLAVA II - Výhody, výsady a imunity konzulárních úřadů, konzulárních úředníků z povolání a dalších členů konzulárního úřadu

Část I - Výhody, výsady a imunity konzulárního úřadu

Usnadnění práce konzulárního úřadu Článek 28

Používání státní vlajky a státního znaku Článek 29

Umístění Článek 30

Nedotknutelnost konzulárních místností Článek 31

Daňové osvobození konzulárních místností Článek 32

Nedotknutelnost konzulárních archívů a dokumentů Článek 33

Svoboda pohybu Článek 34

Svoboda spojení Článek 35

Spojení a styk se státními příslušníky Článek 36

Informování v případech smrti, poručnictví nebo opatrovnictví, ztroskotání a leteckých nehod Článek 37

Spojení s orgány přijímajícího státu Článek 38

Konzulární poplatky a dávky Článek 39

Část II - Výhody, výsady a imunity konzulárních úředníků z povolání a dalších členů konzulárního úřadu

Ochrana konzulárních úředníků Článek 40

Osobní nedotknutelnost konzulárních úředníků Článek 41

Oznamování zatčení, vazby nebo stíhání Článek 42

Vynětí z jurisdikce Článek 43

Povinnost podat svědectví Článek 44

Vzdání se výsad a imunit Článek 45

Vynětí z registrace cizinců a povolení k pobytu Článek 46

Vynětí z povolení k zaměstnání Článek 47

Vynětí ze sociálního zabezpečení Článek 48

Osvobození od zdanění Článek 49

Osvobození od celních dávek a prohlídky Článek 50

Majetek člena konzulárního úřadu nebo jeho rodinného příslušníka Článek 51

Osvobození od osobních služeb a povinností Článek 52

Začátek a konec konzulárních výsad a imunit Článek 53

Závazky třetích států Článek 54

Zachovávání zákonů a předpisů přijímajícího státu Článek 55

Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám Článek 56

Zvláštní ustanovení týkající se soukromého výdělečného povolání Článek 57

HLAVA III - Postavení honorárních konzulárních úředníků a konzulárních úřadů vedených těmito úředníky

Všeobecná ustanovení o výhodách, výsadách a imunitách Článek 58

Ochrana konzulárních místností Článek 59

Osvobození od zdanění konzulárních místností Článek 60

Nedotknutelnost konzulárních archívů a dokumentů Článek 61

Osvobození od celních dávek Článek 62

Trestní řízení Článek 63

Ochrana honorárních konzulárních úředníků Článek 64

Vynětí z registrace cizinců a povolení pobytu Článek 65

Osvobození od zdanění Článek 66

Osvobození od osobních služeb a povinností Článek 67

Fakultativní povaha instituce honorárních konzulárních úředníků Článek 68

HLAVA IV - Všeobecná ustanovení

Konzulární jednatelé, kteří nejsou vedoucími konzulárních úřadů Článek 69

Výkon konzulárních funkcí diplomatickými misemi Článek 70

Občané přijímajícího státu a osoby v něm trvale usedlé Článek 71

Zákaz diskriminace Článek 72

Vztah mezi touto Úmluvou a jinými mezinárodními dohodami Článek 73

HLAVA V - Závěrečná ustanovení

Podpis Článek 74

Ratifikace Článek 75

Přístup Článek 76

Nabytí platnosti Článek 77

Oznamovací povinnost generálního tajemníka Článek 78

Autentické znění Článek 79

INFORMACE

32

VYHLÁŠKA

ministra xxxxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 12. února 1969

x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx 24. xxxxx 1963 xxxx xx Xxxxx xxxxxxxx Vídeňská xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxx Úmluva podepsána x New Xxxxx xxx 31. xxxxxx 1964.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx x generálního tajemníka Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 13. xxxxxx 1968.

Úmluva xxxxxxxxx v platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 77 xxxx. 1 xxxx 19. března 1967. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx článku 77 odst. 2 xxxx 12. xxxxx 1968.

Xxxxx xxxxxxx Úmluvy xx xxxxxxxxx současně.

Ministr:

Ing. Xxxxx x. x.

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx již xx xxxxxxx dob xxxx xxxxxxxxxx konzulární xxxxx xxxx národy,

majíce xx zřeteli xxxx x xxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x podpory xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxx, xx Konference Organizace xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx přijala Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dne 18. xxxxx 1961,

xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx x imunitách xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx styků xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konzulárních xxxxx xxxxxx jejich xxxxx,

xxxxxxxxxxx, xx pravidla mezinárodního xxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy,

dohodly xx xxxxx:

Xxxxxx 1

Definice

1. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx následující xxxxxx xxxxx význam:

a) "xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednatelství;

b) "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxx pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pověřená x xxxx funkci xxxxxxx konzulárních xxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxx zaměstnaná v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) "členové konzulárního xxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, konzulární xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) "členové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx, konzulární xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx personálu;

i) "člen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x soukromých službách xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxx části xxxxx x pozemky x nim xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) "konzulární xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dokumenty, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x rejstříky xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx kategorie, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníci. Xxxxxxxxxx Hlavy XX xxxx Úmluvy xx xxxxxxxx xx konzulární xxxxx xxxxxx konzulárními xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníky.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxx přijímajícího xxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx článkem 71 xxxx Xxxxxx.

HLAVA X

Xxxxxxxxxx styky xxxxxxxxx

Xxxx I

Navázání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx styků

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou.

2. Xxxxxxx x navázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx státy zahrnuje, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx samo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx styků.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady. Xxxxxx xx vykonávají xxxxxxxxxxxx xxxx xx shodě x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx určovány xxxxxxxxxxx státem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímajícího xxxxx.

3. Dodatečné změny xxxxx konzulárního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx zapotřebí x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx konzulát nebo xxxxxxxx přeje zřídit xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xx xxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímajícího xxxxx xx zapotřebí též x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Konzulární xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx záleží

a) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx;

x) x xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, kulturních x vědeckých xxxxx xxxx vysílajícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx;

x) v xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx všemi xxxxxxxxx prostředky x x podávání zpráv x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zainteresovaným xxxxxx;

x) xx xxxxxxxx cestovních xxxx x cestovních xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx pomoci a xxxxxxx státním příslušníkům xxxxxxxxxxxx státu, a xx xxx xxxxxxxx, xxx i právnickým xxxxxx;

x) v provádění xxxxxx notáře, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a obdobných xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povahy za xxxxxxxxxxx, xx to xxxx v rozporu xx zákony a xxxxxxxx přijímajícího státu;

g) x ochraně xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx dědických xx xxxxx přijímajícího xxxxx, x to ve xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) x ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákony x xxxxxxxx přijímajícího xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zajišťování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x procesních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x ochraně práv x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx x předpisy přijímajícího xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x to xxxxxx xx včas xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx;

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu ve xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, který xx x souladu xx xxxxxx x předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) ve xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x lodě xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x letadlům xxxxxxxx x pododstavci k) xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx plavby lodi, xxxxxxxxxxxx a vidování xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx xxx xxxx dotčena pravomoc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x nimž xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a v xxxxxx xxxxx všeho xxxxx mezi kapitánem, xxxxxxxxxx x námořníky, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konzulárnímu xxxxx vysílajícím xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxx nimž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dohodách xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 6

Výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo konzulární xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx mimo konzulární xxxxx.

Článek 7

Výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx třetím xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx uvědomění států, xxxxx xx xx xxxx, pověřit xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx

Xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, konzulární xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxx vedoucích xxxxxxxxxxxx úřadů

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx do xxxx xxxx, x xx:

x) xxxxxxxxx konzulové;

b) xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx jednatelé.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kterékoliv xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníků xxxxx hodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů.

Článek 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx přijímajícím xxxxxx.

2. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této Úmluvy xx formality xxxxxxxxx x přijetí vedoucích xxxxxxxxxxxx úřadů řídí xxxxxx, předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx patent xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxx dokladem xx xxxxx patentu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx každé xxxxxxxxx zvlášť, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx stát xxxx xx xxxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxxxx přijímajícímu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx článku.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx funkcí xx xxxxxxx přivolení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx již je xxxxx přivolení jakákoliv.

2. Xxxx, který odmítá xxxxxxxxxx exekvatur, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx důvody svého xxxxxxxxx.

3. X výjimkou xxxxxxxxxx článků 13 x 15 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu neujme xxxxx funkcí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

Do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx svých funkcí xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx se budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 14

Vyrozumění orgánů xxxxxxxxxxxx obvodu

Jakmile je xxxxxxx konzulárního úřadu xxxxxx xxx jen xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx funkcí, přijímající xxxx o xxx xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx obvodu. Xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx konzulárního úřadu xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a požívat xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 15

Dočasný výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx není x xx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxx že xxxxx vedoucího konzulárního xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vedoucí xxxxx prozatímně xxxxxx xxxx vedoucí konzulárního xxxxx.

2. Diplomatická xxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo, xxxx-xx x xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vysílajícího xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxx sdělení musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vázat xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucího xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxxxxxx xxxxx v přijímajícím xxxxx, xx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucímu úřadu xxxxx x ochranu. Xxxxx vede xxxx, xxxxxxxx xx na xxx ustanovení xxxx Xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx stát xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucímu xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x imunity, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podmínek, xxxxx dočasný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vysílajícího xxxxx xx v přijímajícím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx, xxxxx přijímající stát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsad x imunit.

Xxxxxx 16

Pořadí vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx třídě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X případech, xxx xx xxxxxxx konzulárního xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx svých funkcí xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prozatímní xxxxxxx x xxxxxx xxx, xx určuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů nebo xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 článku 11 xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 článku 15.

5. Honorární xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxx x xxxxx xxxxx xx vedoucích xxxxxxxxxxxx xxxxx x povolání, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odstavci.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 17

Xxxxx diplomatických xxxxx xxxxxxxxxxxx úředníky

1. Xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx diplomatickou xxxx x xxxx zastoupen xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nemění. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx právo xxxxxxx xx diplomatických xxxxx x imunit.

2. Xxxxxxxxxx úředník xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu vykonávat xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výsad x xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obyčejového xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxx téže xxxxx konzulárním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx

Xxx nebo xxxx xxxxx může se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

Jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxx personálu

1. Xxx xxxxxxxxx ustanovení článků 20, 22 x 23 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jmenovat členy xxxxxxxxxxxx personálu.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx přeje, xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 článku 23.

3. Xxxxxxxxxx xxxx může, xxxxx xx vyžadují jeho xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx stát xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx, poskytnout xxxxxxxxx konzulárnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

Článek 20

Rozsah konzulárního xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu konzulárního xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx požadovat, aby xxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx rozumné a xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 21

Pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx oznamuje diplomatická xxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x přijímajícím státě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx určenému xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx úředníci xxxx být v xxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx z řad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímajícího xxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx souhlas; xxxxx souhlas xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 23

Xxxxx prohlášené xx xxx grata

1. Xxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysílajícímu xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx je persona xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx personálu xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vysílající xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadě.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx vyhovět xxxx povinnostem xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx, xxxx přestat xx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Osoba xxxxxxxxx do funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prohlášena xx nepřijatelnou dříve, xxx přijede xx xxxxx přijímajícího státu, xxxx, xx-xx xxx xx jeho xxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vysílající stát xxxxxxxxx xxxx.

4. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 3 tohoto xxxxxx xxxx přijímající xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx důvody xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx:

x) jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx konzulární úřad, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x všechny xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxxxxx status x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadě;

b) xxxxxxx x definitivní xxxxxx rodinného příslušníka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tam, xxx xx připadá x xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx to xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxx soukromého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

2. Příjezd a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předem.

Část XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 25

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx vysílajícího xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xx přijímající xxxx xx xxxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx stát xxxxxxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členům xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx soukromého xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx xxx umožnil xxxxxxxx odjezdu x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zejména musí x případě potřeby xxx x xxxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxx xxx uvedené xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx zakázán.

Xxxxxx 27

Ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x zájmů vysílajícího xxxxx xx mimořádných xxxxxxxxx

1. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx bude x x případě xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx konzulární xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx konzulárního úřadu x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) vysílající xxxx xxxx xxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x majetkem, xxxxx se x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) vysílající xxxx xxxx svěřit ochranu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetímu státu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx dočasného xxxx trvalého uzavření xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx pododstavce x) xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx. Mimo to

a) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úřad xx území xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx konzulární xxxx xxxxxxx péčí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzulárních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x) x x) xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

Xxxxxx, výsady x imunity konzulárních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolání x xxxxxxx členů konzulárního xxxxx

Xxxx X

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx konzulárního xxxxx

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx konzulárního úřadu.

Článek 29

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a státního xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vlajku x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx vlajka xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx konzulárního úřadu x xx xxxx xxxxxx, na rezidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účelům.

3. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx článkem xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, předpisům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 30

Umístění

1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx území xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získání xxxxxxxxx nutných xxx xxxx konzulární xxxx xxxx xx pomůže xxxxxxx xx xxxxxxx x umístění xxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxx.

Článek 31

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx místnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx té xxxxx xxxxxxxxxxxx místností, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx požáru xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné akce xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx byl xxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniknout xxxxxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx konzulárních místností xxxxx každému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx na jeho xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx dopravní prostředky xxxxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx potřeby. Xx-xx xxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx narušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a efektivní xxxxxxx.

Xxxxxx 32

Daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rezidence xxxxxxxxx konzulárního xxxxx x povolání, jichž xx xxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx, oblastních xxxx místních daní x poplatků, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x osobou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

Nedotknutelnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dokumentů

Konzulární xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vždy x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Svoboda pohybu

S xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx nichž je xxxxxxx zakázán xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx bezpečnosti, zajistí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxx spojení

1. Xxxxxxxxxxx stát povolí x bude chránit xxxxxxx xxxxxxx konzulárního xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx účely. Při xxxxxxx x vládou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vhodných prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Rádiovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx xxxxxx x používat xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx korespondence mající xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být ani xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány přijímajícího xxxxx mají xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxxx, dokumenty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx žádat, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx přítomnosti odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zavazadlo xxxxxxx na xxxxx, xxxxx pochází.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zavazadlo xxxx být opatřeny xxxxxxxxx vnějším xxxxxxxxx xxxxxx povahy a xxxxx obsahovat xxxxx xxxxxx korespondenci a xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Konzulární xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho status x xxxxx zásilek xxxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx. Xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nesmí xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržen.

6. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx mise x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx hoc. X xxx xxxxxxx xxxxx ustanovení odstavce 5 xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazadlo, xxxxx xxx na xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx zavazadlo může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx označující počet xxxxxxx xxxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx, nebude xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx projednání x příslušnými xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx kapitána xxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 36

Xxxxxxx a xxxx se státními xxxxxxxxxxx

1. Aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílajícího xxxxx x na xxxxxxx x xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stejné právo, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x přístup x xxx;

x) příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx, kdy v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zatčen, xxxxxxx, dán xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požádá. Xxxxxx každou xxxxxx, xxxxxx určila xxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx ve vězení, xx vazbě nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx prodlení xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxx, x jejích xxxxxxx, xxxxx má podle xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx jsou xxxxxxxx, xxx s xxxx xxxxx hovořit, xxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kteréhokoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx vězení, ve xxxxx nebo xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úředník xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx zadržen, x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x předpisy xxxxxx xxxx uskutečnění xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 37

Informování x xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nehod

Příslušné xxxxxx přijímajícího xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx prodlení x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx ukazuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx plné způsobilosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx této xxxxxxxxx xxxx xxxxx vliv xx účinnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx místa xxxxxxxx, x případě, xx xxx mající národnost xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxx uvízne v xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vysílajícím xxxxx postihne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx x xxxxxx přijímajícího xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se mohou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) na xxxxxxxxx místní xxxxxx xxxxx konzulárního xxxxxx;

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xx-xx to xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxx příslušnými mezinárodními xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx jimi xxxxxxxxx.

Článek 39

Xxxxxxxxxx poplatky x xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx vybírat xx xxxxx přijímajícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Částky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x dávek uvedených x odst. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jsou osvobozeny xx xxxxx daní x dávek x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Část XX

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 40

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx úředníky x xxxxxxxxx úctou a xxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx osobě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 41

Osobní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníků

1. Konzulární xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vazby, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx konzulární xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx omezena jejich xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx výkonu soudního xxxxxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx moci.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxx osobu, xxxxxxxxxxx xxxx úředním xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí. X xxxxxxx, že za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx nutné xxxx konzulárního xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx řízení xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx nejkratší době.

Článek 42

Oznamování zatčení, xxxxx xxxx stíhání

Přijímající xxxx bez xxxxxxx xxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx v případech, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx vazby xxxx kdy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx stát diplomatickou xxxxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxx z xxxxxxxxxx

1. Xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, konzulární xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jurisdikci soudních x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx

x) zahájené xxxxx stranou v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přijímajícím xxxxx x nehody xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 44

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1. Členové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto článku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx konzulární úředník xxxxx, nesmí xxxx xxxx být uplatněno xxxxx donucovací xxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx, kde xx xx možné, může xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout od xxxx xxxxxxx svědectví.

3. Xxxxxxx konzulárního úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předkládat úřední xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx věcí se xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 45

Xxxxxx se xxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx stát xx xxxx x členů xxxxxxxxxxxx xxxxx vzdát xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v článcích 41, 43 x 44.

2. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx případech, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx z jurisdikce xxxxx článku 43, nemůže xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žalobou.

4. Xxxxx xx vynětí x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx neznamená xxxxx xx tím též xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx výkon xxxxxxxx; xx xx xxxxx vzdát xx xxxxxx.

Článek 46

Vynětí x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich rodin xxxxxxx x nimi xx společné domácnosti xxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxx k xxxxxx.

2. Ustanovení xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnávání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzulárních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku v xxxxxxx, xx nevykonávají xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 48

Vynětí ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxx článku xxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx vysílající xxxx, x xxxxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxx x nimi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, které xxxxx v přijímajícím xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, x xx za podmínky:

a) xx nejsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 tohoto článku, xxxx xxxxx povinnosti, xxxxx ukládají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dobrovolnou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 49

Osvobození od xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konzulární xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žijící x xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou osvobozeni xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, celostátních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx daní, xxx xxxxxx obvykle xxxxxxxx xx ceny xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nemovitostí xx území přijímajícího xxxxx, x výhradou xxxxxxxxxx článku 32;

x) pozůstalostních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce x) článku 51;

x) daní x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímajícím státě;

e) xxxxxxxx vybíraných xx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výhradou ustanovení článku 32.

2. Členové služebního xxxxxxxxx jsou osvobozeni xx xxxx x xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx z příjmů x přijímajícím xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x příjmů.

Článek 50

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

x) u xxxxxxxx určených xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žijících x xxxx xx společné xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx. Předměty xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx.

3. Osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxx ve společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx prohlédnuta pouze x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx b) xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zakázán xxxxxx x xxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx prohlídka xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konzulárního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 51

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxx xxxxx konzulárního xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ním ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) povolí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a jehož xxxxx xxx xxxxxxx x době xxxx xxxxx;

x) nebude xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx majetek, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zesnulého v xxxxx státě xxxxxxx xxxxx konzulárního xxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx konzulárního úřadu x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx žijící s xxxx xx společné xxxxxxxxxx ode xxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxx všeho druhu x xx vojenských xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx kontribuce x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

1. Každý xxxx konzulárního úřadu xxxx xxxxxxx výsad x imunit uvedených x xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, pokud xxx xx na xxxx xxxxx, od xxxx, xxx xx xxxx svých povinností xx konzulárním xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ním xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požívat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x této Xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu požívá xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxx xxx xxx jejich xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xxxx, který xxx xx pozdější.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x imunity a xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxx s xxx xx společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxx, kdy osoba, xxxxx xx xx xxxx, opustí přijímající xxxx, xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, k xxxx xxxxx dříve, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x v xxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx službu u xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx v xxxxxxx, xx uvedené xxxxx xxxxxxx poté xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud xx týče xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, potrvá xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. X případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx budou jeho xxxxxxx příslušníci xxxxxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, do xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx stát xxxx xxx uplyne xxxxxxxxx xxxxx umožňující xxx, xxx tak xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 54

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. X xxxxxxx, xx konzulární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx se vrátit xx svého úřadu xxxx vysílajícího státu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx průjezdu xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxx v xxxxxxx kteréhokoliv jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výsad x xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sám, xxx xx x xxxx připojil xxxxx xx vrátil xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx obdobných těm, xxxxx xxxx uvedeny x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx bránit x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žijícím x xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřední korespondenci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tranzitu, xxxxxx kódovaných a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx je přijímající xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx konzulárním kurýrům, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx víza xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx přijímající xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3 tohoto článku xx xxxxxxxx též xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x konzulární xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx třetího xxxxx v xxxxxxxx xxxxx moci.

Xxxxxx 55

Xxxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxx přijímajícího xxxxx

1. Xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadovny xxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizací x xxxxx budovy, x níž xxxx xxxxxxxxxx místnosti, xx xxxxxxxxxxx, xx místnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 56

Pojištění xxxxx xxxxxx způsobeným třetím xxxxxx

Xxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxx škodám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 57

Zvláštní ustanovení xxxxxxxx se soukromého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx osobní zisk xxxxxx profesionální nebo xxxxxxxx činnost.

2. Výsady x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytovat:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx služebního personálu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě.

XXXXX XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x imunitách

1. Články 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 x 39, odstavec 3 článku 54 x odstavce 2 x 3 článku 55 se xxxxxxxx xx konzulární úřady xxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kromě toho xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx články 59, 60, 61 x 62.

2. Články 42 x 43, odstavec 3 článku 44, články 45 x 53 x xxxxxxxx 1 článku 55 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx články 63, 64, 65, 66 x 67.

3. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx Úmluvě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx honorárního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konzulárními xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx státech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konzulárními xxxxxxxx xxxx dovoleno xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států.

Článek 59

Ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx učiní xxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx napadením nebo xxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx na jeho xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 60

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místností

1. Xxxxxxxxxx místnosti konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxx.

2. Osvobození od xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx se nevztahuje xx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby vstupující xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 61

Nedotknutelnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx s xxx pracují, x xx xxxxxxxxx, xxxx x dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 62

Osvobození xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx shodě xx zákony x xxxxxxxxxx, xxxxx přijme, xxxxxxxxx dovoz a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x s xxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; týká xx to xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, vývěsných xxxxx, pečetí a xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vybavení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 63

Xxxxxxx řízení

Honorární xxxxxxxxxx úředník se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxx xxxx ve vazbě, xxxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí. Xx-xx nutné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou vyžaduje xxxx úřední xxxxxxxxx.

Xxxxxx 65

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx zisk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x pobytu.

Xxxxxx 66

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx konzulární xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxxxx xxxx a xxxxx z xxxxx x příjmů, xxxxx xxxxxxx xx vysílajícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí.

Článek 67

Osvobození xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konzulární úředníky xxx všech xxxxxxxx xxxxxx, veškerých veřejných xxxxxx xxxxx druhu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx, vojenské xxxxxxxxxx x ubytování.

Článek 68

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx honorárních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx honorární xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Článek 69

Xxxxxxxxxx jednatelé, xxxxx xxxxxx vedoucími konzulárních xxxxx

1. Xxxxx xxxx xx xxxxx svobodně xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spravovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx svoji xxxxxxx, x výsady x xxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx konzulární xxxxxxxxx, xxxx tato jednatelství xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 70

Výkon konzulárních xxxxxx diplomatickými misemi

1. Xxxxxxxxxx této Úmluvy xx vztahují, xxxxx xx souvislost xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Jména xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxx oznamovat ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obracet:

a) xx xxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xx xxxxxxxx orgány přijímajícího xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx zákony, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohodami.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx styků.

Xxxxxx 71

Občané xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx trvale xxxxxx

1. Konzulární xxxxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx přijímajícího xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stát neposkytne xxxxx výhody, xxxxxx x xxxxxxx, pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx nedotknutelnosti x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a výsad, xxxxxxx x odstavci 3 článku 44. Pokud xx xxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx stát rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 42. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx konzulárnímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude xx x xxxxxxxx případu, xx úředník xx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou x xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxx x xxxxxxx příslušníci konzulárních xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a imunit xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx jim xx xxxxxxxx přijímající xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx v něm xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, výsad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxx xxx uvedenými xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxxxxx nebránil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 72

Xxxxx diskriminace

1. Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxxx xx však nepovažuje,

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx rozsahu, xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vůči jeho xxxx ve státě xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx obyčeje xxxx xxxxx xxxxxx si xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této Úmluvy.

Xxxxxx 73

Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohodami

1. Xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod, které xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby sjednávaly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení.

XXXXX X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 74

Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x podpisu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů nebo xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Statutu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora, x kterémukoli xxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, a xx: do 31. xxxxx 1963 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Rakouské republiky x xxxx, do 31. xxxxxx 1964, x sídle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů v Xxx Xxxxx.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxxxxx ratifikaci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 76

Přístup

Tato Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kterémukoli xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx čtyř xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 74. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx uloženy x generálního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

Xxxxxx 77

Nabytí xxxxxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx třicátého xxx xx xxx xxxxxxx dvacáté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

2. Xxx každý xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x přístupu, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx.

Článek 78

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxx všechny státy xxxxxxxxxx do některé xx čtyř xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 74:

x) x xxxxxxxxx této Xxxxxx a x xxxxxxx ratifikačních xxxxxx x listin x xxxxxxxx podle článku 74, 75 a 76;

x) x xxx, xxx xxxx Úmluva vstoupí x xxxxxxxx podle článku 77.

Xxxxxx 79

Autentické xxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, jejíž xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uložen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx všem xxxxxx náležejícím do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvedených x článku 74.

Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, byvše xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx podepsali.

Dáno xx Xxxxx xxx 24. xxxxx xxxx xxxxx devět xxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 32/1969 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.4.1968.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.