Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1990 do 30.06.2000.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

128/1989 Sb.

Zákon

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

128

XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxxx 1989,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky se xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 21/1971 Sb., x jednotné soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. c) xx xxxxx "jednotlivých" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx".

2. Xx §3 xx vkládá xxxx §3x, xxxxx zní:

"§3a

(1) Xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxx a prostředků xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx přenosu xxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx x jiné techniky xxx se xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §4 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx připojují xxxxx: "xxx oblast xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X §7 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxx odstavcem 2, xxxxx xxx:

"(2) Federální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, propojení a xxxxxx xxxxx celostátních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x s ústředními xxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx.".

6. §8 xxxx. 2 xxxx. c) zní:

"c) xxxxxxx a zavádí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx oborových xxxxxxxxx, xxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel organizací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxx čísel xxxxxxxxx, xxxxxxxx geografickou (územní) xxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování,".

7. X §9 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

8. §9 xxxx. x) zní:

"f) určovat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx statistickými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx techniky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v orgánech xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.".

9. §11 odst. 2 x 4 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

10. §12 xx xxxxxxxx.

11. §14 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§14

Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx výkaznictví xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k nim,

c) xxxxxxx metodiky xxxxxxxxxx,

x) xxxxx účetních výkazů x xxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x kalkulace,

f) podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) postupuje x xxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečují xxxxxx xxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx zákona.".

12. §15 xxxx druhá zní: "Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vést správně, xxxxxxxx a xxxx.".

13. X §16 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "organizací v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

14. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

15. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

16. §16 xxxx. 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí ministerstva x ostatní ústřední xxxxxx xxxxxx správy, Xxxxxxxx xxxx družstev x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx společenských xxxxxxxxxx, příslušné xxxxxxx xxxxxx, generální xxxxxxxxxxx x Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

17. §17 xx xxxxxxxx.

18. §18 včetně xxxxxxx xxx:

"§18

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx výbory xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím x organizací v xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) připravují x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx lidu, domů x bytů x xxxxxxxxx pomoc orgánům xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx statistických xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx plněních x xxxxxxxx poskytovaných občany xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.".

19. Xxxxxx xxx §19 xxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkaznictví".

20. V §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxx xxxxxxxxxxx".

21. V §19 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx předpisů.".

22. Xx §19 xx vkládá §19x, který zní:

"§19a

O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx rozhodují x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

23. X §20 xx xx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "x metodika x xxx". Na xxxxx xx doplňuje věta: "Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

24. Xx §20 se xxxxxx §20x, xxxxx xxx:

"§20x

(1) X xxxxxxxxxxxxx (§19x) xxxx schváleném (§20) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx metodika pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazné.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu.".

25. §21 xxxx. 1 xxxx. x) zní:

"a) k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx si xxxxxxxxx xxxxx opatřuje informace x xxxxxx své xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx dotazovaného,".

26. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "komplexních xxxxxxxx xxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

27. §22 se xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky.".

28. §23 xxx:

"§23

(1) Xxxxxxxxxx xxxx zřizovatel organizace, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, v jehož xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxx organizace xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx podnikového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezapisují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx statistiky, v xxxxx xxxxxx působnosti xxxx xxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx zánik xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxx požívajících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Federálním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx výboru plní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.".

29. §24 xxxxxx nadpisu xxx:

"§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx statistiky a xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx techniky; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

30. X §34 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx věty xxxxx xxxx středníkem: "Xxxxxxx x předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;".

31. §34 xx doplňuje xxxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xx projednání x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.".

32. §35 odst. 2 x 3 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx statistický xxxx může vydat xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx §2 xxxx. x) až x), §7 xx 9, §20 x s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx financí x §3 x §15 xx 18.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx §2 xxxx. x) x c) x x §14 x x dohodě x Xxxxxxxxxx statistickým xxxxxx k §3 (xxxxxx xxxxxxxxxxx). Federální xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. x).".

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1990.

Xxxxx x. r.

Indra v. x.

Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 128/1989 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1990.

Právní xxxxxxx x. 128/1989 Xx byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 133/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.