Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.01.1992.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1990 do 31.01.1992.


Zákon o bankách a spořitelnách

158/1989 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ZALOŽENÍ BANK A SPOŘITELEN §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST BANK A SPOŘITELEN §9 §10 §11 §12 §13 §14

ČÁST ČTVRTÁ - HOSPODAŘENÍ BANK A SPOŘITELEN §15 §16

ČÁST PÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR §17 §18 §19

ČÁST ŠESTÁ - ZÁNIK BANK A SPOŘITELEN §20 §21 §22

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §23 §24 §25 §26

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §27 §28 §29 §30 §31 §32

INFORMACE

158

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 1989

x bankách x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx usneslo xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Bankami x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx sídlem x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xxxxx jsou založeny xxxx státní peněžní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo společné xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx1) xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§2

(1) Právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, družstevní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx předpisy, podle xxxxxxx byly xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2).

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX

§3

(1) Banku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx československá.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx3), xxxx družstevní xxxxxx4) xxxx xxxx společný xxxxxx5) mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx zvláštních předpisů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx podílet xx xxxxxxxx banky jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx6).

§4

Xxxxxxxxxx xxxx založit xxxxxxxxxxxx financí, xxx x xxxx republiky, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo splynutí x xxxxx xxxxxx xxxx spořitelnou, xxxxx x xx změně xxxxxxxx xxxxxx činnosti x ke xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx povolení Xxxxxx xxxxx československá x xxxxxx x federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xx projednání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x mezd republiky, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx-xx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx uvede xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxx spořitelny.

(3) Xx-xx zakladatelem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x případech, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Státní xxxxx československá, xx-xx xxxxxxxxxxxx Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splynutí xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.7)

(5) Xxx xxxxxxxxxxx x udělení povolení xxxxx odstavce 1 xx přihlédne k xxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x dále x xxxx, xxx banka xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, rozdělení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmění x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx základní xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) jmenuje x xxxxxxxx statutární xxxxx;

x) xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx roční účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx ústavu.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx;8)

x) xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx";

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) výši základního xxxxx;

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxx peněžní xxxxx vzniká xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx podává zakladatel.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx organizační řád xxxxxx xxxx statutárním xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX

§9

(1) Xxxxx x spořitelny x xxxxxxx x xxxx xxxxxx hospodářské politiky xxxxxxxxx rozvoj socialistického xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx určenými xxxxxxxxx výstupy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx rozvoje x xxxx měnového xxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vklady xx právnických x xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx tuzemský xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xx xxxxxxx povolení Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx styk xx zahraničím;

f) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Pro požadovaný xxxx bankovních obchodů x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx osobu, xxx xxxxxx budou provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchody xxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx.

(3) Banka je xxxx povinna xxxxxxx x xxxx xxxx9) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx x nemá xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x jiné xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxx.10)

§11

(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx přijímají vklady xx právnických x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx a půjčky xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x přijatých xxxxxx právnických osob x z poskytnutých xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 sjednávají banky x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpětí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Toto rozpětí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx odchylky od xxxxxxx úrokové sazby xxxxxxxxx Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sazby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spořitelnami fyzickým xxxxxx podle odst. 1 xxxxxxx Státní xxxxx československá x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(4) Xxxxxxx sazby vyhlášené xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nenahrazují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(5) Xx-xx xxxxx xxxx spořitelna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, je banka xxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xx odvodovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx úroky x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxx xxxx.

§13

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx zaručovaly plnění xxxxx závazků.

§14

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx činnosti, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jí xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x) x x) xxxxxxx Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x případech xxxxxxxxx x písmenech f) x x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx řízení.8) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §5 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx, jež xxxx banky a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx §26.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;12)

x) x §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x platebního styku xx zahraničím; xxx-xx x xxxxx těchto xxxxxxxx poštou.13)

(5) Právnické xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxx povolení, xxxx u xxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxx a spořitelny xxxxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou §26.

XXXX ČTVRTÁ

HOSPODAŘENÍ XXXX X SPOŘITELEN

§15

(1) Banky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, úplného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x závislosti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx pracovního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx ústavy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x x rozpočtům xxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Banky x xxxxxxxxxx vytvářejí tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxx;

x) rizikový xxxx;

x) xxxx xxxxxxx;

x) xxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx odměn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Prostředky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; o jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spořitelny x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

STÁTNÍ XXXXX

§17

(1) Xxxxx x spořitelny xxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx.

(3) Xxxxxx dozor nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx spořitelna sídlo.

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx hospodaření;

b) xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1;

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) právo xxxxxxxx se jednání xxxxxxxx orgánů xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§18) byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx družstevní podnik xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx jako akciová xxxxxxxxxx její xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedostatky ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odejme x omezeném xxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1. X xxxxx případě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX BANK X XXXXXXXXXX

§20

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, splynutím xxxx xxxxxxxx.

(2) Rozdělení, xxxxxxxx, splynutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zánik xxxxx xxxx spořitelny xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přechází xxxx xxxxxxx a xxxxxxx na státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nově vzniklý.

(2) Xxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x závazků xx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx některého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx §27a xx 27e xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx14).

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23

(1) Xx všechny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx účtech a xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, §24 x §25.

(2) Zprávy x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx osobám, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx lze zprávu xxxxx jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jen xx xxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

§24

(1) U xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anonymitu xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x vkladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladatele x xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx fyzické xxxxx xxx podat jen xx xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení15) x xx dotaz xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx16) týkajícím se xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikovat. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v řízení x dědictví.17)

§25

(1) Pracovníci x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx zájmů xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx uvedených x §23 xxxx. 2 x §24 xxxx. 2 mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxx.

§26

Banky a spořitelny xxxx xxxxxxx ročně xxxxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx a xxxxxx x xxx.

XXXX OSMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§27

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x.x., Xxxxxxxxxx xxxxx, státní peněžní xxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx spořitelna, xxx xxxx zřízeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušovanými xxxxx §31 se xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxx xxxxxx založené podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx

x) x investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x při jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x.x. Xxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxx,

x) x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky,

d) x Slovenské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xxx a mezd Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.18)

(2) Xxxxxxxxxx §11 odst. 5 xx použije xx případy, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výstup xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§29

(1) Vláda Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních ústavů.

§30

Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x.x. se od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Federální ministerstvo xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxx práva x xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx.

§31

Zrušují xx:

1. zákon č. 181/1948 Sb., x organizaci xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx č. 84/1952 Sb., x organizaci peněžnictví,

3. xxxxx č. 72/1967 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 163/1968 Xx.,

4. xxxxx č. 183/1948 Sb., o Investiční xxxxx, xx znění xxxxxx č. 61/1950 Xx. x x. 84/1952 Xx.,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx financí č. 223/1948 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 36/1956 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky,

7. xxxxx č. 38/1948 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxx č. 182/1948 Sb., xxxxxx se rozšiřuje xxxxxxxxx x mění xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

9. zákon č. 43/1948 Sb., x zemědělském xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxx financí x. 516/1949 Ú. l., x xxxxxxxxxxxx úvěrech (xxxx. č. 527/1949 X. v.).

§32

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1990.

Xxxxx v. x.

xxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 64 xxxxxxxxx zákona x československé xxxxxxxx

Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 158/1989 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1990.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 158/1989 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/1992 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.1992.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 243/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 94/1988 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 90/1988 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2) §65 xxxx. 3 zákona č. 94/1988 Xx.

§71 xxxx. 1, §72 xxxx. 1 xxxx. x) x §73 xxxxxx x. 90/1988 Xx.

3) §3 zákona x. 243/1949 Xx.

4) §64 zákona x. 94/1988 Xx.

5) §68 xxxxxx x. 90/1988 Sb.

6) Xxxxx č. 173/1988 Sb., x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).

8) Vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 117/1972 Sb., x xxxxxxxxx číselníku xxxxxxxxxx x XXXX.

9) §366 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 109/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 80/1989 Xx.).

10) §325 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 70/1983 Xx.).

11) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx č. 14/1973 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mladým xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády ČSSR x. 44/1987 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx SSR a xxxxxxxx Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx družstevní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x modernizaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnictví, xx xxxxx xxxxxxxx č. 74/1989 Sb.

12) §52 xxxx. x) a §59 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 94/1988 Xx.

13) Xxxxx č. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) §352 xx 354 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 99/1963 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 78/1983 Xx.).

15) Třetí x čtvrtá část občanského xxxxxxxx xxxx.

16) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 95/1963 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 72/1983 Xx.).

18) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 47/1964 Sb., x xxxxxxxxx službách xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.