Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1997 do 30.01.2001.


Vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)

99/89 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1
Výklad pojmů §2 §3 §4
Základní povinnosti řidiče §5
Základní povinnosti některých řidičů a spolujezdců §6
Základní povinnosti provozovatele vozidla §7
ČÁST II. Jízda vozidly
Směr a způsob jízdy §8
Jízda v jízdních pruzích §9 §10
Jízda ve zvláštních případech §11 §12 §13
Objíždění §14
Předjíždění §15
Rychlost jízdy §16
Vzdálenost mezi vozidly §17
Vyhýbání §18
Odbočování §19
Jízda křižovatkou §20
Vjíždění na silnici §21
Otáčení a couvání §22
Zastavení a stání §23 §24 §25
Železniční přejezdy §26 §27 §28
Znamení o změně směru jízdy §29
Výstražná znamení §30
Osvětlení vozidel §31 §32
Vlečení motorových vozidel §33
Omezení jízdy některých druhů vozidel §34
Vozidla se zvláštními výstražnými znameními §35
Čerpání pohonných hmot §36
Překážka silničního provozu §37
Dopravní nehody §38
ČÁST III. Přeprava osob a nákladu
Přeprava osob §39
Přeprava osob autobusy, trolejbusy a tramvajemi §40
Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu §41
Přeprava osob v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru §42
Přeprava nákladu §43
ČÁST IV. Úprava a řízení silničního provozu
Dopravní značky a dopravní zařízení §44 §45 §46 §47 §48
Řízení provozu světelnými signály §49 §50 §51
Řízení provozu pokyny příslušníka §52
Oprávnění k zastavování vozidel §53
ČÁST V. Zvláštní ustanovení pro některé účastníky silničního provozu
Chodci §54 §55 §56
Útvary chodců §57
Jízda na jízdním kole §58
Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky §59
Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat §60
ČÁST VI. Zvláštní ustanovení o provozu na dálnici a silnici pro motorová vozidla §61 §62 §63 §64
ČÁST VII. Zvláštní ustanovení o provozu v obytné a pěší zóně §65 §66
ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení §67
Výjimky §68
Přechodné a zrušovací ustanovení §69
Účinnost §70
ČÁST XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1) (xxxx xxx "xxxxxxx").
§2
Xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx význam:
1. "Dálnice" xx pozemní komunikace xxxxxxxx xxxxxxxx značkou x. D 14x.
2. "Xxx xxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx řidič, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, nemusel xxxxx xxxxxx xxxx xxxx rychlost xxxxx.
3. "Xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, srážka xxxx.), xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
4. "Xxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxx souvislá (č. X 5, x. X 6x xxxx x. X 6b); xxx taková xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolmice k xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx začíná zakřivení xxxxxxx.
5. "Xxxxxx" xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx kočárek, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vozík x celkové šířce xxxxxxxxxxxxx 600 xx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx invalidy, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do 50 xx3, xxx apod.
6. "Xxxxxxx" je xxxxxxx xxxxxxxxxx určená především xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
7. "Xxxxxx souprava" je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx vozidel.
8. "Krajnice" xx xxxx xxxxxxx xx okraje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
9. "Xxxxxxxxxx" xx xxxxx, x němž xx xxxxxxx protínají xxxx xxxxxxx. Za křižovatku xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.
10. "Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. "Xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx" xx pozemek, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanice, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx apod.
12. "Xxxxxxxx xxxxxxx" xx nekolejové xxxxxxx poháněné vlastním xxxxxxx.
13. "Nemotorové xxxxxxx" xx vozidlo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zvířecí xxxx (xxxxxx kolo, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.).
14. "Xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevzniklo xxxxx xxxxxxxxx.
15. "Xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxx xx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
16. "Xxxx" je zastavěná xxxxxx, jejíž xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. X 38x x x. D 38x.
17. "Xxxxxx zóna" xx zastavěná oblast, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx značkami x. X 49a x x. X 49b.
18. "Xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pruhu.
19. "Xxxx xxxx" je xxxxxx, jejíž začátek x xxxxx xx xxxxxxx dopravními značkami x. X 50x x x. D 50x.
20. "Xxxxxxxx xxxx" xx jízdní xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x místě, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pruhů.
21. "Xxxxxxx pro xxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. X 7 x xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x. X 6.
22. "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu" je xxx, co by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (náklad, xxxxxxxx xxxx xxxx předměty, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.).
23. "Xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
24. "Xxxxx" xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
25. "Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx značkou x. X 15x.
26. "Xxxxxxx viditelnost" xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx navzájem xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xx soumraku xx xxxxxxx, xx mlhy, xxxxxxx, hustého deště, x tunelu xxxx.).
27. "Xxxxx" je xxxxxxx xxxxxxx xx klidu xxx dobu dovolenou xxx zastavení.
28. "Xxxxxxx" xx xxxxxxxx motorový xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozů.
29. "Xxxxxxxxxx xxx" xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
30. "Xxxxxxxx silničního xxxxxxx" je každá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účastní xxxxxxxxxx xxxxxxx (řidič, xxxxxxxxxxx, chodec, jezdec xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.).
31. "Vozidlo xxxxxxxx xxxxxxx osob" xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tramvaj.
32. "Xxxxxxx" xx část xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx motorových vozidel.
33. "Xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x neprodlenému xxxxxxxxxx xxxx vystoupení xxxxxxxxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxxx naložení xxxx složení xxxxxxx.
34. "Xxxxxxxxx xxxxxxx" je xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.
35. "Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesnický stroj, xxxxxxxx xxxxxxxx stroj, xxxxxxxx xxxxx vozík xxxx.
36. "Železniční xxxxxxx" xx xxxxxxxx křížení xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s jinou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 26x nebo xxxxxxxx xxxxxxx x. X 26x.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1997 Sb.
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxx k xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15)
x) xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx x sledovat situaci x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx opatrnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 2, zejména xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx užívají xxxx xxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (č. X 1 xx x. X 5) x xx xxxxxxxx xxxxxx motorová xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a náležitě xxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu,
e) xxxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx alkoholem xxxx xxxxx návykovou xxxxxx. 16)
(2) Xxxxx nesmí
a) xxxxx xxxxxxxxxxx nápoj xxxxx jízdy,
b) řídit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxx xx mohl být xxxxx xxx vlivem xxxxxxxx,
x) řídit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx schopnost x řízení xx xxxxxxx požitím omamných xxxx psychotropních xxxxx, xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx apod.,
d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx x řízení xx jinak snížena,
e) xxxxxxxx x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlům x xxxxxxxx plynulost xxxxxxxxxx provozu zejména xxxxxxxxxx pomalou jízdou,
f) xxxxxx xxxxx rychlost xxxxx xxxx náhle xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx předměty x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx osoby zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx kaluží xxxx bláta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojížděním x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx přecházející xx přechodu xxx xxxxxx xxxx přecházející xxxxxxx, na xxxxxx xxxxx odbočuje, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx, xxx vjíždění na xxxxxxx a při xxxxxxx nebo couvání,
i) xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxx xxx chodce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního provozu.
(3) Xxxxx-xx řidič rychlost xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedoucích xxxxxxx směrem jsou xxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxx jízdy nebo xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxxx xx vyžaduje bezpečnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx vozidlo nebo xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx [odst. 1 xxxx. a) x §43], xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx motocyklu x xxxx xxxxxxxxxxx nesmějí xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx motocyklu je xxxxxxx xxxxxxx xx xx jízdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x mlze, xxx xxxxxxx, x dešti xxxx.). Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 17) převyšující 40 km.h-1 a xxxx spolujezdec xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pásem xxxx xxx xx jízdy xxxxx xxxxx řádně xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx
a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění v xxxxxx motorových xxxxxxx x obci,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x obci,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx couvání,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,5 x,
x) osobu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx potvrzení xxxx xxx xx xxxxx u xxxx.
(3) Řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3500 xx x řidič xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx musí xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost jízdy.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo tramvaje xxxx xxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx vozidla.
§7
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxx dovolit, aby xxxx xxxxx k xxxxx vozidla, jestliže xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. a) x §43],
x) xxxxxx xxxxxx vozidla xxxxx, která nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxx musí zajistit, xxx k jízdě xxx xxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poučených osob, xx-xx xx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx provedením x xxxxxxxxx vozidel Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 18)
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
§8
Xxxx a xxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxx a stání, xxxx jestliže je xx xxxxx, při xxxxxxxxx x vyhýbání; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Jízda x xxxxxxxx xxxxxxx
§9
(1) Xxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na vozovce x jednom xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jízdním xxxxx. X ostatních jízdních xxxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odbočování.
(2) X xxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jednom xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jízdě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pruhu; xxxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxxxxx, jedou-li xxxxxxx x jednom x jízdních xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxx. Pokud by xxxxxxx jedoucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx jedoucímu xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, užívá-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xx-xx na silnici x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hustota xxxxxxx, xx se xxxxxxx souvislé xxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jet xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx jet xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pruhu (xxxx jen "souběžná xxxxx").
(4) Xx xxxxxxx o xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jednom xxxxx jízdy smí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3500 kg xxxxxx soupravy, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxx xxxxx nejbližších x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smí xxx, xxxxxxxx xx xx nutné x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx druhého xxx xxxxx jen xxxxx, neohrozí-li xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxx xxxxx znamení o xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx, xxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xx bylo xxxxxx, xxxxx x xxxx je xxxxxxxx, xxxxx řidič xxxxxxx x levém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx pruhu.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxx pruhy xx vozovce xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx ustanovení odstavců 3 x 5 xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxx dovolující xxxxx xxxxxxx x třech x xxxx kolech x xxxxxxx proudu xx sebou.
§10
Je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx směr jízdy xxxxx xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2, nesmí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§11
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranného xxxxxxxx xx jezdí vpravo; xxxxx xx xxx xxx jen tehdy, xxxxx-xx jízdě xxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže xx to xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx vozidla nebo xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zvýšené xxxxxxxxxx. Podél xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 47 xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx se xxx x podélném směru xxxx xxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odbočování, xxxxxxx, vjíždění xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dostatek xxxxx; xxxxxxxxxx pás xxxxxxx nad nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx apod.) se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx místě x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Přitom xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx omezit x xxxxx tramvaj.
§12
(1) Xx-xx vyznačen xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, platí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §11 odst. 2, §19 xxxx. 4, x je-li vyhrazený xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx ustanovení §19 xxxx. 5.
(2) Přejíždí-li xxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxxx dopravy osob xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jízdního xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx musí dávat xxxxxxx x xxxxx xxxxx jízdy a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx městské hromadné xxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xx vyhrazeném xxxxxxx pruhu nebo xxxxxxx xxxxx rychlostí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stejným xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řízen xxxxxxxxxx xxxxxxx x. X 9x xx x. X 9x, xxxx xx xxxx xxx xxxxx jedoucí x xxxxx pruhu.
§13
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásu, xxxx xxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxx: xx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxx. V xxxxx xxx xxxxxxxxxx teprve xxxxx, xxxxxxxx-xx již xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx vystupují. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx autobus, xxxxxxxxx trolejbus x xxxxxx vozovky.
§14
Xxxxxxxxx
(1) Řidič, xxxxx xxx xxxxxxxxx vozidla, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx ze směru xxx jízdy, xxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx za xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Přitom musí xxxxx znamení o xxxxx xxxxx jízdy.
(2) Xxx xxxxxxxxx stojícího xxxxxxxx s xxxxxxxxx x. O 5 xxxx xxxxx přihlédnout x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vozovky x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx; xx platí x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§15
Předjíždění
(1) Předjíždí xx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Při xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vozidlo jedoucí x průběžném xxxxx.
(2) Řidič, xxxxx xxx předjíždění xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx jízdy x xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxx za xxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx vozidel, před xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxx xxxxx znamení x xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Řidič xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jinak bránit xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx na takovou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xx xx nemohl xxxxxxxx zařadit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxx vpředu xxxxxxxxx xxxxxxx znamení x změně směru xxxxx xxxxx a xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx-xx předjet x xxxxxx volném xxxxxxx xxxxx x témže xxxxx jízdy xxxxxxxxxx xx vozovce,
x) xx xxxxxxxxxx x x těsné xxxxxxxxx xxxx ní; xxxxx xxxxx neplatí pro xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1; xx xxxxxxxxxx x řízeným xxxxxxxx xxx předjíždět xxx xxx světelném xxxxxxx nebo xxxxxx "Xxxxx",
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx.
§16
Xxxxxxxx jízdy
(1) Xxxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx zejména svým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx předvídat; smí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx zastavit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx rozhled.
(2) Xxxxx autobusu x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx hmotnosti nepřevyšující 3500 xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 xx.x-1; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 km.h-1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jet xxxxxxxxx nejvýše 80 xx.x-1.
(3) V xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx.x-1, x xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše 80 xx.x-1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 20x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx překročit xxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx č. B 20x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, 17) x jde-li o xxxxxx xxxxxxxx, nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 neplatí xxx xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
§17
Vzdálenost xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx musí xxxxxxxxxx xx vozidlem xxxxxxxx xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx, aby mohl xxxx xxxxxx rychlost xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx řidič xxxxxx xxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 3500 kg, jízdní xxxxxxxx, xxxxx celková xxxxx přesahuje 7 x, x zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxx zachovávat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohlo xxxx xxx bezpečně xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx se k xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx souběžné xxxxx x xx xxxxxxx x dvou xxxx xxxx jízdních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozovce x xxxxxx směru xxxxx.
(3) Řidič, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx projet xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xx ní jet x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx projetí xxxxx tramvaje ostatním xxxxxxx.
§18
Vyhýbání
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidel xx vyhýbají vpravo, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxx. Nemohou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zúžená xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx, pro xxxxx xx xx xxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx vyhnout protijedoucí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx.
§19
Xxxxxxxxxx
(1) Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dávat xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx; při odbočování xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxx zejména xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx lesní xxxxx xxxxx xx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx (xxx přepravě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; musí-li xxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vybočit xx xxxxx své jízdy xxxxx, dává vždy xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx jízdy xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx musí xxxxxxx co xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x šířku xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidel vlevo, xxxxxxxx se vlevo.
(4) Xxxxx odbočující xxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jedoucím x xxxx xxxxxxx. Řidič xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x jízdě xxxxxxxxx xxxxxxxx po stezce xxx cyklisty vyznačené xx téže silnici x xxx, xxx xx povolena jízda xxxxx tramvaje vlevo, x xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx směru xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jedoucího po xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx směru jízdy, xx xxxxxxxx x xxxxx.
§20
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Řidič xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx silnici xxxx xxx přednost x jízdě vozidlům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx přednost x jízdě z xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přijíždějícím zprava.
(3) Xxxxx xxxxx vjet xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx pokračovat xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, takže by xxx xxxxx zastavit xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xx příkaz dopravní xxxxxx "Xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx" (x. C 2) xxxx xxxxx zastavit xxxxxxx xx takovém xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§21
Vjíždění xx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxx ležícího xxxx xxxxxxx na silnici xxxx dát xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. To xxxxx x při xxxxxxxx x polní nebo xxxxx xxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx jinou xxxxxxx.
(2) Vyžadují-li to xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxx vjíždějící xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
Xxxxxxx x couvání
(1) Xxx xxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx (§19) a xxx otáčení xx xxxxxxxxxx též ustanovení x xxxxx xxxxxxxxxxx (§20).
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxxxxxx zatáčce x x xxxx těsné xxxxxxxxx, před nepřehledným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx něm, za xxx apod.),
x) xx křižovatce x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx těsné xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx pro xxxxxx,
x) na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx těsné xxxxxxxxx,
x) x xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
f) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx couvat, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx.).
Xxxxxxxxx x xxxxx
§23
(1) Xxxxx smí xxxxxxxx x xxxx xxx
x) xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,
x) x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxx zastavit a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxx stání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jízdní xxxx xxxxxx nejméně 3 x xxx xxxxx xxxx jízdy; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 x xxx xxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxx musí xxxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx stojících xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x označením č. X 2 musí xxxxxxxx boční xxxxxx xxxxxxx 1,2 x.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Řidič xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx vyjíždí xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx chodníku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx směru xxxxx. Řidiči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx trolejbusu xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx směrem.
§24
(1) Xxxxxxxx dveře xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x nastupovat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x něho xx xxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx učinit xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost x plynulost silničního xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx užít xxxx xxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 19), musí xx xxxxx užít. Xxxxx motorového xxxxxxx xxxx jízdní soupravy xxxxxxx vybavených xxxxxxxxxxx xxxxx 20) jich xxxx užít, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soupravu xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 21), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx nákladu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx náhlou nevolnost xxxx.), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx vozovky xxx, xxx byl xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx viditelný, x xx xx xxxxxxxxxxx nejméně 50 x xx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxx tato vzdálenost, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx. Xx-xx motorové xxxxxxx vybaveno zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx světel 2), musí xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
§25
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x stát
a) x xxxxxxxxxxx zatáčce x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stoupání xxxxxxx, na xxx x xx ním,
c) xx přechodu pro xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 5 x před xxx,
x) xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 5 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 5 x za xx; xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx "X" xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x zastávky xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro zastávku (x. X 29a, x. D 29x x č. D 29x) x xxxxx xx xxxxxxxxxxx 5 x za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx, xxx taková xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 30 m před x 5 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx prostor zastávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx x. X 11, xxxxx xxxxx xxxxx jen xxx xxxxxxxxx prostor,
g) xx xxxxxxxxxxx přejezdu, x xxxxxxxx a x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx než 15 x před xxxx x xx xxxx,
x) x místě, xxx xx vozidlo xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. X 9x nebo x. X 14 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pruzích xxxxxxxxxxx na vozovce x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 5 m xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. V 1x x č. X 1x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx mezi xxxxx xxxxx xxxx nástupním xxxxxxxxx a vozidlem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pruh xxxxxx xxxxxxx 3 x,
x) xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxx lesní xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx silnici xxxxx xx vyhrazeném xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyhrazeno; xx xxxxxxx, xxx-xx x zastavení a xxxxx, xxx nepřekročí xxxx xxx minut x xxxxx neohrozí xxx neomezí xxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx něž xx parkoviště xxxxxxxxx,
x) xx tramvajovém xxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxx ohrožena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel.
(2) V xxxx xx 5 xx 19 xxxxx xx xxxxxxxx stání xxx, kde by xxxxxxxx mezi vozidlem x nejbližší tramvajovou xxxxxxxxx volný xxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 3,5 m.
(3) Xx xxxxxxxxx X. třídy x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx silnicích, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx zastavení a xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx (x. X 2 x x. X 3) xx zakázáno xxxxx.
Železniční přejezdy
§26
(1) Před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řidič xxxxxxx xxxxxx opatrně, zejména xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přejet.
(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2, xxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přejezd xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx 30 x xxxx xxxxxxxxxxx přejezdem x při xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xx.x-1. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, 3) xxx 50 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx přejíždění jet xxxxxxxxx nejvýše 50 xx.x-1. Přitom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přejíždění.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx umístěna xxxxxxxx značka "Stůj, xxx přednost x xxxxx!" (x. C 2), musí řidič xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx místě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
§27
Xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx červenými střídavě xxxxxxxxxxxxx světly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvukem xxxxxxxx xxxx zvonku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xx, jsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxx xxxx slyšet xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.; xx xxxx neplatí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, 3)
x) xxxx-xx znamení x xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxx kroužením xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxxxx viditelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx přejezdem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx.
§28
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx pokyn x xxxxx přes xxxxxxxxxx xxxxxxx vodorovným xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx žlutým xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bílým xxxxxxx přes xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx uposlechnout; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. x) xx x).
§29
Xxxxxxx x xxxxx směru xxxxx
(1) Znamení x xxxxx směru xxxxx musí řidič xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxx xxx změně xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu x xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jedoucí xx ním a xx povahu xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxx směrovými xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx vybaveno xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Paží xxxxxxx x lokti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx opačnou xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx směrovými xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxx xx xxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poučenou osobou xxxx.). Xxxxx xxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx směrovými xxxxxx xxxxxxx řidič xxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx směr xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jízdním xxxxx, xx kterého xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxx jen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§30
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Zvukové xxxxxxxxx znamení xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx x x upozornění xxxxxx předjížděného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je smí xxxxx x x xxxx.
(3) Světelné xxxxxxxxx znamení se xxxx xxxxxxxxx potkávacích xxxx dálkových xxxxxx.
(4) Výstražné znamení xx xxx xxxx xxx xx dobu xxxxxxxx nutnou.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
§31
(1) Jedoucí xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvětlení. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx světly, xxxxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx do mlhy, xx-xx xxxx vozidlo xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxxx nebo nadměrně xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx užít xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvisle xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ním nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx vozidla anebo xxxxx plavidla. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jimi mohl xxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx užít xxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rozměry xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 4) x řidič xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx stojící xx snížené xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přivrácené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx parkovací xxxxxx, popřípadě xxxx xxx osvětleno xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zezadu; xxxx světlo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 400 xx xx bočního xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x parkovišti.
§33
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx motorového xxxxxxx se smí xxx rychlostí xxxxxxx 60 xx.x-1.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx spojnice xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 6 m; xxxxx-xx xx lana, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 x, x xxxxx-xx se xxxx, xxxxx být xxxxx xxx 1 x. Xxxxxxxx musí xxx zřetelně označena (xxx xxxxxxxx červenými x xxxxxx xxxxx x šířce 75 xx, xxxx červeným xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 200 x 200 xx).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx smí xxxxx xxx tehdy, xx-xx xxx xxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, není xxx xxxxxx alkoholu a xxxx schopnost x xxxxxx není xxx xxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxx dohodnout xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeřáb xxxx.).
(4) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obrysová xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx být vozidlo xxxxxxxxx xx xxxxxx xx středu vozovky xxxxxx xxxxx neoslňujícím xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 400 xx xx xxxxxxx obrysu xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přívěsem xx xxxxxxxx. Xxx xx však xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidlo vlečené xxxxxx zvláštního xxxxxxxx x autobus xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx přepravovaných v xxxx xxxxxx prostoru. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx nebo užít xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§34
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxx je zakázána xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7500 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přípojným xxxxxxxx
x) v neděli x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 5) x xxxx xx 0.00 do 22.00 xxxxx,
x) x xxxxxx x období xx 1. xxxxxxxx xx 31. srpna x xxxx od 7.00 xx 20.00 xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx X. xxxxx x silnici pro xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xx x xxxxxx od 15. xxxxx xx 30. xxxx zakázána xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlům, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx větší xxx 600 xx
x) x poslední xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxxx klidu x xxxx xx 15.00 xx 21.00 xxxxx,
x) v xxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, v xxxx xx 7.00 xx 11.00 xxxxx,
x) v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x době xx 15.00 do 21.00 xxxxx.
(3) Zákaz xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx užitá k xxxxxxxx zemědělské sezónní xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rychlé xxxxx, k přepravě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx x vykládce xxxx xxxx železničních xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jednonápravových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, motorových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ručních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou účelových xxxxxxxxxx, xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx (trasu, dobu xxxx.).
(5) Příslušník xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx směr xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§35
Vozidla xx xxxxxxxxxx výstražnými xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx typického xxxxxxxxx xxxxxxx 6) doplněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx červeným xxxxxxx 7) (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jízdy"), nejsou xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxx druhé, xxxxxx, xxxxx a xxxxx; xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx x xxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x více xxx xxx vozidla, x xxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx xxxx ozbrojených xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx vozidel xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx ostatních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx jízdy x vozidlům xxxx xxxxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx nutné, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vozidly x právem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx doprovázenými xx xxxxxx ostatních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx zvláštní výstražné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, musí řidiči xxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Řidiči xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním výstražným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7) smějí tohoto xxxxxx užívat xxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx jejich jízdou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxxxxx silničního provozu. Xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx; tím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatrnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí x takovém případě xxxxx xxxxxxxxx snížit xxxxxxxx jízdy x xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxx) vozidel ozbrojených xxx xxxx ozbrojených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vzadu vozidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 7)
§36
Čerpání xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx stanice xx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx osobám zakázáno xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vzdalovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Řidiči xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mají xxx čerpání pohonných xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních výstražných xxxxxxx.
§37
Překážka xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx způsobil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, odstraní xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí ji xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx ji xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx praporkem, xxxxxxxx xxx označení xxxxxxxx x. X 2x xxxx x. X 2x, výstražným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.), za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinně xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražným xxxxxxxxxxxxx, 21) xxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 3 x pro xxxxxxxx vozidla za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §32 odst. 2.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx odstraní na xxxxxx jeho provozovatele.
§38
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx měl účast xx xxxxxxxx nehodě, xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) zdržet xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje xx nehodě xx xxxx, xx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx jízdy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx opatření, xxx nebyla ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx okolnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zraněné xxxxx x neprodleně xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poškození xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x němu xxx xxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxx si na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x usmrcení xxxx xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1000 Kčs, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nehody xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníkovi,
x) zdržet se xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nehodou xxxxxx, xxxxxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x obnovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx,
c) xxxxxxx xx místě xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxx přivolání xxxxxx xxxxx ohlášení xxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX
§39
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ohrožovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx apod. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx porušily povinnosti xxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx bezpečnostním xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.).
(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob, xx smějí na xxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolených xxxx. Xxxxx mladší 12 let x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx menší xxx 1,5 x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) vedle xxxxxx. Za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 platí i xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx automobilu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xx xxxxxxxxx motorovém xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx 15 xxx.
(4) X jiném xxxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob, xx xxxxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42, xxxxxxxx.
(5) Na xxxxxx sedadle xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx motocyklu taková xxxxxxxx xxxxxxxx. Boční xxxxxx spolujezdce není xxxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx vozidlem veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx čekání, xxxxxxxxxxx, xx jízdy x xxx vystupování xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nesmějí x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vozovky, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx osob nezastaví; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatní vozidla, xxxxxxxx-xx provozní xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx jíst x xxx, xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x vpouštět xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhrazeného pro xxxxxx, rozjíždět xx xxxx uzavřením xxxxx x xxxxxxxx dveře xxxx zastavením xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidly hromadné xxxxxxx osob stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx. 8)
§41
Xxxxxxxx xxxx v ložném xxxxxxxx nákladního xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx šest xxxx, smí xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 21 xxx, který xx x řízení xxxxxxxxxx automobilu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx přepravovaných x ložném prostoru xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx automobilu o xxxxxxxx hmotnosti
xx 1500 kg 10 xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx,
xx 1501 xx 2500 kg 15 osob,
xx 2501 xx 5000 xx 20 osob,
xx 5001 xx 7000 xx 30 xxxx,
xxx 7000 xx 40 xxxx.
Osoby xxxxxx 15 let xx xxxxxxxx přepravovat xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx starší 18 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxx xxx šesti osob x ložném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jet rychlostí xxxxxxx 60 xx.x-1.
(4) Xxxxx přepravované x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx automobilu nesmějí xx jízdy stát, xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ani jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaných xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nákladním xxxxxxxxxxx požární ochrany xxx xxxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx s armádou. Xxx přepravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ozbrojených xxxxx x pro xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx civilní xxxxxx x při xxxxxxx pohromě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
§42
Přeprava xxxx v ložném xxxxxxxx xxxxxxxxxx přívěsu xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxx řídit jen xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xx xxxxxxx dvouletou xxxxx x xxxxxx traktoru;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx než 15; xxxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx doprovázeny xxxxxx xxxxxx 18 let;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx přívěsu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby osoby xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za jízdy xxxxxxxx, nechat vyčnívat xxxxxxxx z přívěsu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního provozu;
x) rychlost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20 xx.x-1.
(2) Pro xxxxxxxx osob xxx xxxxxxx xxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x d).
(3) Xxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. 9)
§43
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxxxx nákladu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx být na xxxxxxx řádně xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nadměrný xxxx, neznečišťoval ovzduší x nezakrýval xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx.). Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx tyče, xxxxx xxxx.), xxxxxxx xx xxxxxx vyčnívat.
(2) Xxxxxxxx-xx náklad xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx o 1 x nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx u motorového xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx více xxx x 400 xx x u xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxx xxx x 400 mm, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx nákladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejméně 300 x 300 xx, xx snížené viditelnosti xxxxxx neoslňujícím bílým xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx světlem x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx trojúhelníkového xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 1,5 x xxx xxxxxxx vozovky.
(3) Xxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 o xxxxxxxx xxxxxxx přečnívajícího xxxxxxx do xxxxxx; xx xxxxxxx viditelnosti xx užije xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx živých xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx provést xxxx xxxxxxx (ve xxxxx, x xxxxxxxx apod.). Xxxxxx musí být xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Další xxxxxxxx přepravy nákladu xxxxxx podmínek přepravy xxxxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx. 10)
XXXX XXXXXX
XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX PROVOZU
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
§44
(1) X silničním provozu xx xxxxxxx svislé xxxxxxxx xxxxxx (na xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proměnné (xx xxxxxxxx), vodorovné xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx) x dopravní xxxxxxxx. Xxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou nadřazeny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx pořádkové xxxxxx x xxxxxxx x automobilní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svislým dopravním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx značkou xx xxxxxx značka xxxxxxxx xx červenobíle xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xx vozidle.
(4) Xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesmějí xxxxx; xx neplatí xxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxx uvedeny xxx xxxx vzory. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, barvách x xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 11) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proměnných může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx než u xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx x svislých dopravních xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxx; červená xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proměnných xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemění.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx, neprůjezdnost xxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
(7) Xx dopravních značkách x jejich xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx s dopravní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx se nesmějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx by mohly xxxx k záměně x dopravní xxxxxxx xxxx dopravním zařízením xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx které by xxxxxxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu nebo xxx oslňovaly. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx signalizačních xxxxxxxx xx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§45
Xxxxxx dopravní xxxxxx xxxx:
x) výstražné xxxxxx, xxxxx upozorňují na xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu hrozí xxxxxxxxx a kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. X 1x xx x. X 28);
b) zákazové xxxxxx, xxxxx ukládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (x. B 1 xx x. B 32);
x) xxxxxxxxx značky, xxxxx xxxxxxxx účastníku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. C 1x xx x. X 10);
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují účastníku xxxxxxxxxx xxxxxxx nutné xxxxxxxxx xxxx slouží x xxxx orientaci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti x. X 1a xx x. X 51);
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (č. X 1 xx x. X 10).
§46
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. X 1x xx x. V 14) xx užívají xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x dopravními zařízeními, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx značky jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx silničního provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§47
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx:
x) světelná signalizační xxxxxxxx xx světelnými xxxxxxx (č. X 1x až x. X 9g);
b) xxxxxxxx xxxxxx (x. X 1);
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. Z 2x x č. X 2x);
x) žluté x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalé překážky (x. X 2x);
x) xxxxxx xxxxxx (x. X 3);
f) xxxxxxxxx xxxxx (x. Z 4);
x) xxxxxxxxxxx terče (x. X 5x x x. Z 5x);
x) výstražné x xxxxxxxx xxxxxxx označující xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx;
x) odrazky xxxxxxxxxxx xxxxx silnice x barvě xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx vlevo xx směru jízdy;
k) xxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx umístěná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx řidiče xx xxxxxxx dbát zvýšené xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx apod.
§48
(1) Dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx smějí užívat xxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx veřejný zájem.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx značek x dopravních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx
x) okresní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxx xxxxxxx 12) a x Praze, Xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx souhlasem příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. A 23, č. A 24, x. A 25x až x. X 25x a xxxxxx č. X 2, má-li xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem,
b) xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx komunikace x x příslušným xxxxxxxxx inspektorátem Veřejné xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx značky x. X 26a x x. A 26b x dopravní xxxxxx x. C 1b, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx přejezdem tramvajové xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx účelových xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx okresního dopravního xxxxxxxxxxxx Veřejné xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx přenosných xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek x dopravních zařízení x zabezpečení některých xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx apod.) x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxx xxxxxxxx značky a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) O povolení xxxxxxxxxxx parkoviště rozhoduje xxxxxxxx správní xxxxx xx souhlasem příslušného xxxxxxxxxx inspektorátu Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§49
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tříbarevné xxxxxxxx x plnými xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx světly xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx znamená xxx xxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx!" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příčnou xxxxx xxxxxxxxx (x. X 5, x. X 6x xxxx x. X 6b), a xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx světelným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx svítícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!" povinnost xxxxxxxxx xx x xxxxx,
x) signál xx xxxxxxx xxxxx kruhovým xxxxxxx "Volno" možnost xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může xxxxxxx vpravo xxxx xxxxx. Svítí-li xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. X 4) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4,
x) xxxxxx se xxxxxx světlem "Xxxxx!" xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x. V 5, č. X 6x nebo č. X 6x), x xxx taková xxxx xxxx, před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxx toto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx tak xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavit, xxx xxxxxxxxxx x jízdě. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přerušovaně, xxxxx x křižovatku s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx šipkou xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x jízdě xxx ve směru, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4. Xxxxxx xxxxxxx světla xx xxxxx xxxxxx (č. X 3c), xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vpravo nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxx ukazuje, křižuje xxxx xxxxx přecházejících xxxxxx,
x) xxxxxx doplňkové xxxxxx šipky nebo xxxxx svítící xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx!" xxxx xx žlutým xxxxxxx "Xxxxx!", možnost xxxxxxxxxx x xxxxx xxx ve xxxxx, xxxxxx šipka xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx jedoucím xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve volném xxxxx.
(3) Xxx řízení xxxxxxx xxxx křižovatku (xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
§50
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx signálním xxxxxx (x. X 8x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x více signálními xxxxx (x. S 8x), xxxxxxxx rozsvícené xxxxx xxxxxxxx x xx.x-1, při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x následujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxx svítí xxxxxx xx zeleným xxxxxxx "Xxxxx".
(2) Xxxxx-xx se xxxxxx jízdní pruh xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, je provoz xx xxxxx jízdním xxxxx xxxxx signálem xxx xxxxxxxx vjezd (x. S 5a) x signálem xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (č. X 5b).
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tříbarevné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx světly. Xxxxxxxxxx §49 xxxx. 2 pak platí xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "Stůj!", xxxxx předchází xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!"; xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxx xxxxx souvislou (x. V 5, x. X 6x xxxx x. X 6x), a xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Signál xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před světelným xxxxxxxxxxxxx zařízením.
(6) Xxxx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zřízena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x. X 7a, x. X 7b a x. S 7x, xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §49 xxxx. 2. Xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x toho, která xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. S 9x xx č. X 9x). Xxxxxx signálů xx xxxx xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!", xxxxx xxx xxxxxxxxxx signálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §49 xxxx. 2 písm. x) xxxxx věty.
(9) Xxxxxxxxxxx žluté světlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx spojení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatrnosti.
§51
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx "Xxxxx" (x. X 6b) xxxxxxx, xx xxxxxx může xxxxxxxxx vozovku; xxxxxxxx-xx xx poté signál x. X 6x, xxx dokončit xxxxxxxxxx x světelnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx;
x) signál pro xxxxxx xx znamením "Xxxx" (č. S 6x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Tam, xxx xxxx světelná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx vybavena tlačítkem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx chodec xx xxxxxxxxx tlačítka vstoupit xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. X 6b.
§52
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx příslušník xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokyny xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx x xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx řidiče x chodce
x) "Xxxx!" pro xxxx, xx kterému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Řidič xx xxxxxxx zastavit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) "Xxxxx!", vztyčí-li xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx předtím xxxxxxxx, xx povinen xx připravit x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx volném xx xxxxxxx zastavit xxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx již xxx xxxxxx, xx xx nemohl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x jízdě,
x) "Volno" xxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxx příslušník xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jízdě, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x odbočování, xxxx xxxxxxx vpravo xxxx xxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx to "Xxxx!" xxx řidiče xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx boku xxxxxxxxxxx x "Volno" xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx přijíždějícího směrem x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Chodci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx za zády xxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx "Xxxx!" x "Xxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx; obě xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx pokyn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x jiné xxxxxx ("Xxxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx těla, "Xxxxxxxx xxxxx!" xxxxxxx paže xxxxxx x xxxx xxxx.). K zdůraznění xxxxx pokynu xxxx xxxxxxxxxx xxxx znamení xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx lidové xxxxxx.
§53
Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni
a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx stráže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 13)
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) jiné xxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky [§27 písm. e), §38 odst. 2 xxxx. a), §40 xxxx. 1, §57 xxxx. 6, §60 xxxx. 3, čl. 2 xxxx. 5 přílohy], x osoby přibrané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. X 5x) a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pohybují x xxxxxx půlkruhu. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dolů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rozsvícením xxxxxx "XXXX" umístěného xx xxxxxxx. Pro pracovníky xxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx §27 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx však xxx xxxxxx zastavovacího xxxxx (x. X 5b). Xxx xxxxxxxx pracích x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx. se xxxx znamení k xxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx řidič xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x aby xxxxxxx k ohrožení xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX NĚKTERÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx
§54
(1) Chodec xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx chodí xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xx-xx neschůdný, xxxxx se po xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx neschůdná, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx ohrozit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Jiní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx smějí jít xx krajnici nebo xxx okraji vozovky xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx tím, xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxx neomezí xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx ručního xxxx xxxxxxxxxx vozíku xxx xxxxxxxx smí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx okraje xxxxxxx; užije-li xxxxxxxx, xxxxx překročit xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx 50 xx3 xxx xxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pravého xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kolečkových xxxxxxxx apod. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§55
(1) Je-li v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx chodce, xxxxxxx xxxx podchod, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx těchto místech. Xxxxxxxx xxxxxxx č. X 10 xxxx xxx xxxxxxx i x xxxxxx případech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.
(2) Xx přechodu xxx chodce se xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx smí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx. Xxxx vstupem xx xxxxxxx se xxxxxx musí xxxxxxxxxx, xxx tak xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxx bezdůvodně xxxxxxxx xxxx zastavovat. Xxxxxx xxxxx vstupovat xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx přednostní xxxxx; xxxxxxx-xx se xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx projetí.
(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx brát xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidel zejména xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. To platí xxx xxxx řidičům xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx. X jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen, xxxxx s ohledem xx vzdálenost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§56
Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přejezdech (§26 xx 28).
§57
Xxxxxx xxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxxxxx útvar xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx školní xxxxxxx, xxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx řidičů xxxxx xxxxxxxxxx §8 xx 15, §18 xx 23, §25 xx 29, §35, §38 x ustanovení xxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxxxxx viditelnosti musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vzadu xxxxxx xx obou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx dodržování ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 odpovídá vedoucí xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx je k xxxx dostatečně způsobilá.
(4) Organizovaný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx po chodníku, x xx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxx chodce.
(6) Xxxxxxx organizovaného xxxxxx xxxxxx mládeže xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozovky zastavovat xxxxxxx.
§58
Xxxxx xx xxxxxxx kole
(1) Xx jízdním xxxx xx jezdí xxx pravém xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx po xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx držení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx druhé xxxxxx xxxx, xxxxx vozík, xxx nebo xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo ohrožovaly xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xx-xx xxxx xxxxxx xxxx vybaveno pomocným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx osoba xxxxxx 15 xxx vézt xxxxx xxxxxx 7 xxx.
(3) Xxxxx xxxxxx 10 xxx xxx na xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x lesních cest x xxxxxxxx xxx, xxx na xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobilá, xxx xx ni xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxx xx smí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx než 800 xx, má xx xxxx xxx xxxxxxx odrazky xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx umístěné co xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx viditelnosti zadní xxxxxxxx xxxxxxx světlo xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlevo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx. Vedle xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxx jít xx xxxxx straně. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx postraňky x xx svahu xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vozík o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 600 xx xxxx jít xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx označeni xx xxxx straně xxxxxxxxxxxx xxxxx světlem.
(3) Xx silnici X. xxxxx x xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxx xx x xxxx xx 23 xx 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
§60
Xxxxx xx zvířatech a xxxxxx a hnaní xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx na xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx podle xxxxxxxxxx §8 xx 15, §1823, §25 xx 29, §34, §35, §38 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxx xx zvířeti xxx xxxxxx xxxxxx 15 xxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx pravém xxxxxx vozovky; xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx po pravé xxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx jet xxx jednotlivě za xxxxx. Jezdec xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, která xxxx být x xxxx xxxxxxxx. Zvířata xx smějí vést x xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zvířata xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zastavovat xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx zvířeti xxxxxxx xx levé xxxxxx xxxxxxxxxxxx bílým xxxxxxx; xxx-xx o xxxxx jezdců, xxxx xxx neoslňujícím bílým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jezdec. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xx snížené xxxxxxxxxxxx označen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx užívat x xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Další xxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX
§61
Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx platí x xx silnici xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§62
(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxx nižší xxx 50 xx.x-1.
(2) Řidič smí xx dálnici xxxxxxx x x dálnice xxxxxxxx xxx na xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx.
(3) Před xxxxxx xx průběžných xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx připojovacího xxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průběžných pruzích.
§63
(1) Xxxxxx je xx xxxxxxx zakázáno
x) xxxxxxxxx x stání xxxxx xxx na xxxxxxx označených xxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 3) musí xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, x jen xxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx překážku xxxxxxxxxx provozu; jde-li x motorové vozidlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trojúhelníkem, 21) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 m xx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx, couvání x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx včetně xxxx, xxx je xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx řidič xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 50 xx.x-1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx z dálnice. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx výjezdu, kde xxxx dálnici opustit.
§64
Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX X PĚŠÍ XXXX
§65
(1) V xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx chodci užívat xxxxxxx x celé xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §54. Xxx xxxx xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx vozidlům xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx značky x. X 50x.
(3) X obytné x xxxx zóně xxx xxxxx xxx rychlostí xxxxxxx 20 km.h-1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ohleduplnosti xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) X obytné x pěší zóně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxx hrající xx x xxxxxx xxxx.
§66
Není-li x této části xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx x xxxxxx a pěší xxxx xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.
XXXX OSMÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§67
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příloha x xxxxxxxxxxx čísly x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Není-li v xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxx přívěsy xx xxxxxxxx xxx xx návěsy,
x) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx též na xxxxxx, mopedy, motocyklové xxxxxxxx a xxxxxx xxxx s pomocným xxxxxxxx.
§68
Xxxxxxx
(1) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.
(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.
(3) Zrušen právním xxxxxxxxx č. 12/1997 Xx.
(4) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/1997 Xx.
(5) Označení xxxxxxx x. X 1 xx x. O 3 smějí xxxxxx xxx xxxxx, které xx obdrží od xxxxxxxxxxx občanského sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů xxxx od obdobné xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx. X jednotlivých xxxxxxxxx, x jestliže je xx xxxxxxxx nutné, xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. X 2 xxxxxxxxx zákaz xxxxx x řidiči xxxxxxx x xxxxxxxxx x. X 1 zákaz xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x. B 29, přitom nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx silnici, xxxxx jsou zřetelně xxxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx není xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§69
Xxxxxxxxx a zrušovací xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx značky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra č. 100/1975 Sb., x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, platí xx 31. xxxxxxxx 1994 xxxxxxxx x dopravními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými v příloze x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1975 Sb., x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 136/1978 Sb. x xxxxxxxx č. 70/1979 Xx.
§70
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1990.
Xxxxxxx:
Xxx. Kincl x. r
Xxxxxxx

XXX I.

VYOBRAZENÍ DOPRAVNÍCH XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. XXXXXXXXX ZNAČKY

-

-

2. XXXXXXXX XXXXXX

-

3. XXXXXXXXX XXXXXX

4. XXXXXXXXXXXX XXXXXX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

XXX XX.
XXXXXX DOPRAVNÍCH XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ČÁST PRVNÍ
SVISLÉ XXXXXXXX XXXXXX
Xx. 1
Xxxxxxxxx značky
(1) X xxxxxx x. X 3:
Xxxxxx "Xxxxxxxxxx" (x. X 3) xxxxxxxxxx xx křižovatku, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx zpravidla xxxxxxx.
(2) X xxxxxx x. X 4:
Xxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" (x. X 4) xxxxxxxxxx xx křižovatku x xxxxxxxx silnicí xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x. X 5x x x. X 5b:
Značka "Xxxxxxxxxx xxxxxxx" (č. X 5a) xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx silnice xxxxxxxxx 10 % xxxx xxx místní podmínky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxx xx vyznačen xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx obdobně i xxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 5x).
(4) K xxxxxxx x. X 6a x č. X 6x:
Xxxxxx "Zúžená xxxxxxx (x xxxx stran)" (x. X 6x) xxxx xxxxxx "Zúžená xxxxxxx (z xxxxx xxxxxx)" (x. X 6x), xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx tramvajová xxxxx x chodníku apod.
(5) X značce x. X 9:
Značka "Provoz x xxxx xxxxxxx" (x. A 9) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx úseku se xxxxx xxxxxx "Jednosměrný xxxxxx" (č. X 4x) Xxxxxx x. X 9 se xxxxx x xxx xxxxxxxx směrového rozdělení xxxxxxx.
(6) X xxxxxx x. X 10:
Xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" (č. X 10) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx provoz xxxxx světelnými xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx vzdálenosti.
(7) X xxxxxx x. A 11:
Xxxxxx "Pozor, xxxxxxx xxx xxxxxx" (x. X 11) upozorňuje xxxxxx xx přechod xxx xxxxxx.
(8) X xxxxxx x. X 15:
Xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxx" (x. A 15) xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.
(9) X xxxxxx x. A 16:
Xxxxxx "Xxxxx vítr" (x. X 16) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.
(10) X značce x. X 19:
Xxxxxx "Cyklisté" (x. X 19) xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx vjíždějí xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.
(11) K xxxxxx x. A 20:
Xxxxxx "Letadla" (x. X 20) xxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xxx silnicí x xxxx xxxxx přelétávají xxxxxxx.
(12) K xxxxxx x. X 22:
Xxxxxx "Xxxx nebezpečí" (x. X 22) upozorňuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx nebezpečí je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx symbolem xxxx xxxxxxx.
(13) X xxxxxxx č. X 23 až č. X 26x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx značkou "Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" (x. A 26x) xxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxx železniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 26x), která xx xxxxxxxx těsně xxxx xxxxxxxxxxx přejezdem. Xx xxxxxxxxxx přejezd xxxxxx upozorňují xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx" (č. X 25x xx x. A 25x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 240 m, 160 x x 80 x před železničním xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x. X 25a xx umístěna xxxxxx "Xxxxxxxxxx přejezd se xxxxxxxx" (x. X 23) xxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx" (č. X 24). Je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 240 x, je xxxx následujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx značka x. X 23 nebo xxxxxx č. A 24 nad značkou x. A 25b, x xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 160 m, xxx xxxxxxx x. X 25x; je-li xxxx xxxxxxxxxx kratší xxx 80 x, xxxxx xx značky x. X 25x, xxx xxxxxx je xxxxxx x. A 23 xxxx značka č. X 24 s xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" (x. E 3x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx než 30 x, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx, xx xxx xxxxxxx x. X 24 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx" (x. X 1) s xxxxxxx "2X". Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dodatkové xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxx" (x. E 7) xxxxxxxx xxx značkami x. X 25x xx č. X 25x. Nachází-li xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, označuje se xxx na xxxx xxxxxxx, a xx-xx xxxx vzdálenost xx xxxxxxxxxx menší xxx 80x, xxxxx se x zde dodatkové xxxxxxx x. X 3x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx dodatkové xxxxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" (x. E 10), xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx č. X 25c. Značky x. A 25a xx x. X 25x xx neužívají xxxx přejezdem tramvajové xxxxx označeným xxxxxxx "Xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx!" (x. X 1x).
(14) K xxxxxx č. X 27:
Xxxxxx "Tramvaj" (x. X 27) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ostatních xxxxxxx.
(15) X značce x. X 28:
Xxxxxx "Xxxxxx" (x. X 28) xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proudu (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavírka, xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx očekávat xxxxx xxxxxx kolony xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidel.
Čl. 2
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxx x. X 4:
Značka "Xxxxx xxxxxx nákladních xxxxxxxxxx" (x. B 4) xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx obytné xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx x. X 6:
Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" (x. X 6) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx traktory, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stroje.
(3) K xxxxxx x. X 10:
Xxxxxx "Zákaz xxxxxx xxxxxxx vozíků" (x. X 10) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 600 xx.
(4) X xxxxxx x. X 12:
Značka "Xxxxx vjezdu vyznačených xxxxxxx" (x. X 12) zakazuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx symboly xx xxxxxx x. X 3 až x. X 10.
(5) X xxxxxx x. X 13:
U xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx x. B 13 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápisem "Xxxxxx xxxxxxx ....... t", xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x soupravu, xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx, sice xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx nevjížděla xxxxxxxx xx xxxxxxx směru xxxx xxxxxxx; za xxx účelem xxx xxxxxxxxxx jiná xxxxxxx.
(6) X značce x. X 15:
Xxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (č. X 15) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) X xxxxxx x. X 16:
Xxx xxxxxx "Zákaz xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (x. X 16) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výška včetně xxxxxxx.
(8) X xxxxxx x. X 17:
Xxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx souprav xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (x. B 17) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx.
(9) X xxxxxx x. X 18:
Značka "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravujících xxxxxxxxxx náklad" (č. X 18) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přepravujícím xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxx x označeným xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 8)
(10) X značce x. X 19:
Značka "Xxxxx vjezdu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx způsobit znečištění xxxx" (x. X 19) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přepravujícím xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx znečištění vody. Xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) X značce x. X 20a:
Značka "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" (x. X 20x) xxxxxxxx xxxxxx překročit rychlost x xxxxxxxxxxx za xxxxxx vyjádřenou xxxxxx xx xxxxxx.
(12) X xxxxxx č. B 21x:
Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 21x) xxxxxxxx xxxxxx předjíždět xxxxxxxx xxxxxxx vlevo. Xxxxxxxx xxx postranního xxxxxx xxx předjíždět.
(13) X značce x. X 22x:
Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nákladní xxxxxxxxxx" (x. B 22x) xxxxxxxx řidiči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 3&xxxx;500 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlevo. Xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(14) X xxxxxx x. X 27:
Značka "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" (x. X 27) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx zastavení vozidla xx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nápisu "XXX" x xxxxxx xxxxxxxxxx státu. Je-li xx xxxx xxxxxx xxxxx nápisu "CLO" xxxxx "XXXX", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xx místě xxxxxxxx xx spodní xxxxx značky ("XX", "XXXXXXXX" xxxx.).
(15) X xxxxxxx x. X 28 x x. X 29:
Na značkách "Xxxxx xxxxxxxxx" (č. X 28) x "Xxxxx xxxxx" (x. X 29) může xxx v dolní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx zákaz xxxxx.
(16) X xxxxxx č. X 31:
Xxxxxx "Xxxx xxxxx" (č. X 31) stanoví xxxx xxxxx než xxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx vyjádřen xxxxxxx xx xxxxxx ("Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx" apod.). Xxxxx-xx xx xxxxxx "Průjezd xxxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx (za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladu xxxx.).
(17) X xxxxxx x. X 32:
Značka "Xxxxx xxxx xxxxxx" (x. X 32) xxxx xxxxxxxx xxxxxx "Nejvyšší xxxxxxxx rychlost" (x. X 20x), "Zákaz xxxxxxxxxxx" (x. X 21x), Zákaz xxxxxxxxxxx xxx nákladní xxxxxxxxxx" (x. B 22x) x "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 6x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx společně.
Čl. 3
Xxxxxxxxx značky
(1) X značkám x. X 1x x x. C 2:
Značka "Xxx přednost v xxxxx!" (č. C 1x) xxxx "Xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx!" (x. X 2) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx složitější xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zdůraznit povinnost xxx xxxxxxxx v xxxxx. Značky x. X 2 xx xxxxx též xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastavení xxxxxxx.
(2) X značce č. X 1b:
Značky "Xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx!" (č. X 1x) se xxxxx xx xxxxx, xxx xx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikázat řidiči xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti dát xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(3) K xxxxxx x. C 3:
Značka "Xxxxxxx xxxxxx" (č. X 3) přikazuje xxxxx xx kruhovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx značce xxxxxxxxxxx.
(4) K značkám x. X 4a xx x. X 4x:
Xxxxxx "Přikázaný xxxx xxxxx" (x. X 4x až x. X 4x) přikazují xxxxx xxxxxx, kterým xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) X značkám x. C 5x xx x. X 5x:
Xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" (x. X 5x až x. X 5c) přikazují xxxxxxxx xxxxxxxx, překážku xxxx. xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx šipkami.
(6) K xxxxxxx x. X 7 xx č. X 9:
Značka "Xxxxxx xxx chodce" (x. X 7) přikazuje xxxxxxx užít takto xxxxxxxxxx pruhu xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 1 x 3.
Xxxxxx "Xxxxxx pro xxxxxxxx" (x. C 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takto xxxxxxxxxx xxxxx nebo stezky; xxxxx nebo stezky xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx" (x. C 9) xxxxxxxxx chodcům x xxxxxxxxx užít takto xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxx stezky; xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxx pro které xxxx tyto pruhy xxxx xxxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) K xxxxxx x. C 10:
Xxxxxx "Xxxx xxxxxx" (č. X 10) xxxxxx xxxx příkaz než xxx, xxxxx xx xxxxx uložit jinou xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx ("Xxxxxxx světla", "Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx" xxxx.).
(8) X xxxxxxx x. X 7 až č. X 10:
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. X 7 xx x. C 10 xxx užít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx červeným xxxxxx xxxxxx.
Čl. 4
Informativní xxxxxx
(1) X xxxxxx č. X 1x:
Xxxxxx "Hlavní xxxxxxx" (x. X 1x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx x obci.
(2) X značce x. X 1x:
Xxxxxx "Konec xxxxxx xxxxxxx" (x. X 1b) informuje x xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx silnice již xxxx xxxxxx.
(3) K xxxxxxx č. X 2 x x. X 3:
Xxxxxx "Xxxxx" (x. D 2) x "Xxxxx xxxxx xxxxxx" (č. X 3) označují xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nebo její xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx okruhů, označují xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obce.
Podpůrně xx xxxxx x xxxxx xxxxxx barvy na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) X značkám x. D 4x x č. X 4x:
Xxxxxx "Jednosměrný xxxxxx" (x. X 4x x x. X 4x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxx všech xxxxxxx" (x. X 2).
(5) X xxxxxx č. X 5:
Xxxxxx "Doporučená xxxxxxxx" (č. X 5) vyjadřuje xxxxxx xxxx čísly xxxxxxxxx xx xxxxxx doporučenou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx hodinu za xxxxxxxxxx podmínek.
(6) K xxxxxx č. D 6:
Xxxxxx "Xxxxxxx xxx xxxxxx" (x. D 6) xxxxxxxx přechod xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. X 7 xxxxxxx tam, xxx xx jej xxxxx xxxxx neočekával.
(7) X xxxxxx č. X 9x:
Xxxxxx "Slepá xxxxxxx" (x. X 9x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nelze xxxx pokračovat v xxxxx.
(8) X xxxxxxx x. X 11x xx x. X 11x:
Xxxxxx "Parkoviště" (x. X 11x xx x. X 11g) xxxxxxxx místo, xxx xx xxxxxxxx zastavení x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. D 11x xx č. X 11x, xxxxx xxxxx xxx obráceny, xxxxxxxxx dovolené způsoby xxxxx xx parkovišti. Xxxx xxxxxxx mohou xxx vyznačeny i xx dodatkové xxxxxxx xxx značkami x. X 11x, x. X 12, č X 13a x x. X 13x. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xx dovoleno xxxxx xx chodníku, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3500 kg x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(9) X značce č. X 12:
Xxxxx o xxx, xxx koho xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx organizace, státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx č. O 1 xxxx x. X 2 xxxx.) x popřípadě x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx dodatkové xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx "Vyhrazené xxxxxxxxxx" (x. X 12). Xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx značce xxxxx nápisu "XXXXXXX" ("XXXX", "XXX" apod.). Xxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud to xxxx xxxxx zakázáno.
(10) X značkám x. X 13a x x. X 13b:
Na xxxxx označeném značkou "Xxxxxxxxxx s parkovacím xxxxxxxx" (x. D 13x) xxxxx xxxx xxx xxxxxxx stání xxxxxxx kotouč xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xx něm xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 13b) označuje xxxxxxx xxxxxxxxxx; řidič xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx parkovacích xxxxxxxx.
(11) X xxxxxxx x. X 16x xx x. X 16x, x. X 17 x x. X 18:
Xxxxxx "Xxxxxx pruhy" (x. X 16x), "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx" (č. D 16x), "Snížení xxxxx xxxxxxxx xxxxx" (x. X 16c) a "Xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx" (x. X 16x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pruhů. Značka x. D 16x xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx x. D 16x xxxxxxxxx zároveň přídavný xxxxxx xxxx na xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 50 km.h-1.
Značka "Xxxxxx pruhy xxxx xxxxxxxxxxx" (č. X 17) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx a stanovený xxxx jízdy křižovatkou. Xxxxxx xxxxxx (x. X 4, č. X 20a, x. X 6a apod.) xxxxx xx xxxxxx, "Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx" (x. X 18) vyjadřuje omezení xxxxxx v příslušném xxxxxxx pruhu. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx č. X 16x xx x. X 16d x x. D 17. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jízdním xxxxx xxxxx x xxxxxx x. X 16a xx x. X 16x x č. X 17, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pruhu.
(12) K xxxxxx č. X 19x:
Xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx" (x. D 19x) xxxxxxxxx jízdní xxxx vyhrazený xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jízdním xxxxxx. Tento xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkami xxxxxxx x. X 1x xxxx x. V 2x x xxxxxxx "XXX". Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. X 19a lze xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je jízdní xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx křižovatky se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vodorovnými xxxxxxxx.
(13) X xxxxxx x. D 21:
Značka "Xxxxxxxxx" (x. X 21) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(14) X xxxxxxx x. X 29a xx x. X 29c:
Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x autobusu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx jedné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(15) K značkám x. D 30x xx č. X 30x:
Xxxxxx "Návěst xxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 30x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xx.
Xxxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 30x xx x. X 30x) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx pro motorová xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(16) X xxxxxxx x. X 35x xx x. D 35e:
Značky "Xxxxxx xxxx křižovatkou" (x. D 35x x x. D 35x) xxxxxxxxx x xxxxx x vyznačeným xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x. D 35a xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxx xx silnicí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx č. X 15x xxxxxxxx xxxxxxx "XXX". Xxxxxx x. X 35x x č. X 35x xxxxxxxxx x xxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x. D 35d xxxxxxxxx xxx x xxxxx objíždění. Xxxxxx x. D 35x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlevo.
(17) X xxxxxxx x. X 36a až x. D 36d:
Značky "Xxxxxxx tabule" (č. X 36a xx x. D 36x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v kilometrech x vyznačeným xxxxx (xxxxx) x o xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(18) X xxxxxxx x. X 37x x č. X 37x:
Xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx x místnímu cíli" (x. X 37a) xxxxxxxxx o směru x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
Xxxxxx "Směrová xxxxxx x xxxxxx xxxx" (x. X 37x) xxxxxxxxx vhodným xxxxxxx xxxx symbolem o xxxxx, popřípadě o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx než xxxx xxxx xxxx xxxxx.
(19) X xxxxxx č. X 40:
Xxxxxx "Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" (x. D 40) xxxx být provedena xx xxxxx xxxxx.
(20) X xxxxxx x. X 41:
Xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx" (x. X 41) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx.
(21) X xxxxxx x. X 43:
Xxxxxx "Xxxx název" (č. X 43) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obce xxxx.
(22) X xxxxxxx x. X 44x xx x. X 44x:
Xxxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" (x. D 44x x x. X 44x) x "Směrová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 44x x x. X 44x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx odklonové xxxxx. Xx značce x. D 44x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyznačen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značky x xxxxx xxxxxxxx.
(23) X značce x. X 45:
Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx" (x. X 45) upozorňuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx silnice xxxx.
(24) X značce x. D 46:
Xxxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx" (x. D 46) xxxxxxxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxxx xx protisměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx směru xxxxx, xx-xx symbol šipky xx značce xxxxxxx.
(25) X značce č. X 47:
Xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 47) označuje xxxxx, xxx lze objíždět xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodatkové xxxxxxx x. X 4, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(26) K xxxxxxx č. X 48x a č. X 48x:
Xxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 48x) x "Xxxxx zóny x xxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 48b) xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx xxxx.), xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyplývající z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx značek, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř oblasti xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx xxx určitých xxxxxxx, xxxx xxxx. xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx značek xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(27) X značkám x. X 50x x x. X 50x:
Xxxxxx "Xxxx xxxx" (x. X 50x) x "Konec xxxx xxxx" (č. D 50x) vyznačují xxxxxx (xxxx xxxx xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx spodní xxxxx značek se xxxxxxxxx vhodným nápisem xxxx symbolem, xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x popřípadě x jaké době.
(28) X xxxxxx x. X 51:
Xxxxxx "Xxxxxxx xxxx" (č. X 51) xxxxxxxxx xxxxxx x existenci únikového xxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx účinek brzd) xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (protisvah, xxxxx xxxxxxxx povrch).
Xx. 5
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx tabulky s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterou jsou xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx narušena xxxxxxxxx xxxxxx, mohou se xxxxxx xxxx symboly xxxxxxxx přímo xx xxxxxx části xxxxxx.
(2) X dodatkovým xxxxxxxx x. X 2x xx č. X 2x:
Xxxxxxxxx xxxxxxx "Tvar xxxxxxxxxx" (x. X 2x až č. X 2x) vyznačují xxxxxxxx tvar xxxxxxxxxx x mimo tabulky x. X 2a xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Tvar xxxx xxxxxxxxxx" (x. X 2x) xxx xxx křižovatky xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx tabulkám x. X 3x x x. X 3x:
Xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxx" (č. X 3a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx platí xxxxxx, pod xxx xx xxxxxxx umístěna.
Značka x. X 1a, xxx kterou je xxxxxxxx xxxxxxx x. X 3x, je xxxxxxxxxx značkou x xxxxxx x. X 2.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx č. X 4:
Xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx xxxxx" (x. E 4) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx který xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx tabulka xxxxxxxx.
(5) K xxxxxxxxx xxxxxxx x. E 5:
Xxxxxxxxx tabulka "Xxxxxxx xxxxxxxx" (x. E 5) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx omezuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. X jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. X 6x xx x. X 6x:
Xxxxxxxxx tabulka "Za xxxxx" (x. X 6x) omezuje platnost xxxxxx, xxx xxxxxx xx umístěna, xx xxxxxxxx mokré vozovky. Xxxxxxx "Nebezpečí xxxxxx" (x. E 6x) xxxxxxxx pod značkou x. A 22 xxxxxxxxxx na nebezpečí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" (č. X 6x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. X 22 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) K xxxxxxxxx xxxxxxx č. X 7:
Xxxxxxxxx tabulka "Xxxxxxx xxxxx" (č. X 7) vyznačuje xxxx x místu, kde xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X dodatkovým xxxxxxxx x. X 8x xx x. X 8x:
Xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxx" (č. X 8x), "Xxxxxx xxxxx" (č. X 8x), "Xxxxx xxxxx" (x. X 8x) x "Xxxx xxxxxxxxx" (x. X 8x x x. E 8x) vyznačují xxxx, xxx který platí xxxxxx, pod xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxx tabulce x. X 9:
Xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx vozidla" (x. E 9) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx vozidla.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "XXX XXXXXXXXXX" xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx je umístěna, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx služby x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. X 1 nebo x. X 2; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXX".
(11) Dodatková xxxxxxx s nápisem "XXX XXXXXXXX OBSLUHA" xxxxxxx platnost xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásobování nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, komunální x xxxxxxx služby, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx č. O 1 xxxx č. X 2, vozidla xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx, jejichž řidiči, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx garáž; xxx xxxx xxxxxxx neplatí xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "XXXX XXXXXXXX XXXXXXX".
(12) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řidiče xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. 6
Platnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Zákazová xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx končí xx nejbližší křižovatce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. X 20x xxxxx xxx u značek x. X 38x x x. X 38x.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xx. 7
Xxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx x. X 1a x x. X 1b:
Jsou-li xxxxxxx "Podélná čára xxxxxxxx" (x. X 1x) xxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx" (č. X 1x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x protisměrným xxxxxxxx, musí xxxxx xxx vpravo od xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x objíždění, xxxxxxxxxx xx xxxxx ležící xxxx silnici xxxx xxxxxxxx xx silnici x xxxxx ležícího xxxx silnici.
(2) K xxxxxxx x. X 2x x x. X 2x:
Xxxxxx "Xxxxxxx xxxx přerušovaná" (x. X 2x x x. X 2x) xx xxxxx přejíždět xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x. V 2x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx až xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxx vyznačuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Značka x. X 2x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx délky, xxx xxxxx mezer, xxxxxxxxx jízdní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x. X 1x nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.); xxxxxx může xxx doplněna xxxxxxx x. X 9x.
(3) X xxxxxx x. X 2x:
Xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. V 2x) xxxxxxxxx jízdní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx (§10 x §50 odst. 2); xxxx-xx xxxxxx xxxx takto užíván, xx značka x. X 2c stejný xxxxxx xxxx xxxxxx x. X 2x xxxx x. X 2x.
(4) X xxxxxx x. X 3:
Jsou-li xxxxxxx "Podélná čára xxxxxxxx doplněná xxxxx xxxxxxxxxxxx" (x. V 3) xxxxxxxx jízdní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx xxx. Xxxx-xx touto xxxxxxx xxxxxxxxx jízdní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx xxxxxx čáry xxxxxx.
(5) X xxxxxx x. V 4:
Xxxxxx "Xxxxxx xxxx" (x. X 4) vyznačuje xxxxx vozovky.
Xx. 8
Příčné čáry
K xxxxxxx x. X 5, x. V 6x x č. X 6b:
Značky "Xxxxxx xxxx souvislá" (č. X 5), "Xxxxxx xxxx souvislá xx xxxxxxxx "Dej přednost x jízdě!" (č. X 6a) nebo "Xxxxxx čára xxxxxxxx x xxxxxxx XXXX" (x. X 6x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx značek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prostoru křižovatky. Xxxxxx x. X 6x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx řidič xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx značky "Xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx!" (č. X 2).
Xx. 9
Šipky
K značkám x. V 9a x č. X 9x:
Xxxxxx "Xxxxxxx šipky" (x. X 9x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jízdních xxxxx x stanovený směr xxxxx křižovatkou. Xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx" (x. X 9b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čáry přerušované x xxxx xxxxxxxxx; xx-xx umístěna v xxx jízdního xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Čl. 10
Xxxxx a xxxxxxxxxx
X xxxxxxx x. X 10a xx x. X 10x:
Xxxxxx "Xxxxx" (x. V 10x xx x. X 10x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x stanovený xxxxxx xxxxx. Značka "Xxxxxxxxx parkoviště" (x. X 10x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx "X" vyznačuje prostor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx. 11
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
(1) X xxxxxx x. V 11:
Značka "Xxxxxxxx autobusu xxxx xxxxxxxxxx" (x. V 11) x xxxxxxx xxxxxx s nápisem "XXXX" xxx zastávku xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x. V 12x až x. X 12x:
Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxx" (x. X 12a) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx "Žlutá xxxxxxxx čára" (x. X 12x) xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx zastavení x xxxxx. Značka "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" (x. X 12c) xxxxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxx stání.
Čl. 12
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
X značce x. X 13:
Xxxxxx "Šikmé xxxxxxxxxx čáry" (x. X 13) xxxxxxxxx xxxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx není xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx ležícího xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. 13
Xxxxxx na xxxxxxx
X xxxxxx x. X 14:
Značka "Nápisy xx xxxxxxx" (x. X 14) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx ("XXX", "XXXX", "XXXXX", "XXXX" xxxx.), xxxxxxx xxxx.
XXXX TŘETÍ
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Čl. 14
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) X x. X 1:
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x. X 1x, x to i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx č. X 2x, x. X 2x, č. X 2x xxxx x. V 3. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx vjíždět.
(2) X x. Z 2x x č. X 2b:
Zábrana xxx xxxxxxxx uzavírky (č. X 2x) xxxxxxxxx xxxxxxxx celé xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (č. X 2b) vyznačuje xxxxxxxx xxxxx šířky xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) X x. X 2c:
Žluté a xxxxx xxxxx (č. X 2x) označují xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (pilíř xxxx.).
(4) X č. X 3:
Xxxxxx xxxxxx (č. X 3) xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečnou xxxxxxx.
(5) X x. X 4:
Xxxxxxxxx desky (x. X 4) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx šikmých xxxxx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 99/89 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1990.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
24/90 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 99/89 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx)
s účinností xx 1.2.90
533/92 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 99/89 Xx., x pravidlech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu)
x xxxxxxxxx xx 3.12.92
619/92 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 99/89 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 18.12.92
123/93 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 99/89 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pravidla silničního xxxxxxx)
x účinností xx 16.4.93
12/97 Xx., o xxxxxxxxxxx a plynulosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 21.2.97
223/97 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 99/89 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.97
x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením č. 105/89 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 99/89 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.1.2001.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční xxxxx), ve znění xxxxxx č. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
2) §48 xxxx. 7 a 8 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx.
3) §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 7/1988 Xx., o xxxxxxx pozemních komunikací x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
4) §11 odst. 1 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx.
5) Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx svátku, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §54 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx.
7) §52 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx č. 41/1984 Xx.
8) Xxxx. zákon č. 68/1979 Sb., o silniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 122/1979 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 123/1979 Sb., x xxxxxxx hromadné xxxxxxx (xxxxxx právním xxxxxxxxx 266/94 Sb.), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 127/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxx (xxx. x xxxxxx 25/1970 Xx.), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §8 xxxxxx x. 68/1979 Sb.
§4 xxxxxxxx č. 122/1979 Xx.
10) Např. zákon č. 68/1979 Sb., xxxxxxxx č. 122/1979 Sb., xxxxxxxx č. 133/1964 Sb., vyhláška Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 88/1980 Sb., x xxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx silničních vozidel, xx znění vyhlášky č. 62/1981 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 71/1980 Xx., x xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) XXX 01&xxxx;8020 Xxxxxxxx značky xx xxxxxxxxx komunikacích.
XX 73 6021 Xxxxxxx x xxxxxxxx světelného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
12) §3 xxxxxx x. 135/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Sb. (xxxxx xxxxx č. 55/1984 Sb.).
13) §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 40/1974 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §8 odst. 1 xxxxxx x. 135/1961 Sb., xx xxxxx zákona č. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
§9 xxxx. x) x §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 35/1984 Xx.
15) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 41/1984 Sb., x podmínkách xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.
16) §6 xxxxxx XXX č. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
§6 zákona SNR x. 46/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
17) §81 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 41/1984 Xx.
18) Osobní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx:
základní xxxxx xxxxxxx - chromová xxxx tmavá (x. xxxxxxx 6400),
xxxxxx x xxxxx dveře, xxxxxx x xxxxx xxxxxx x čtverec xx střeše xxxxxxx - bílá (x. xxxxxxx 1000),
xxxxx "VB" x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx (x. odstínu 1999).
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx motocyklů a xxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxxxxxxx xx obdobné.
19) §60 vyhlášky x. 41/1984 Sb.
20) §23 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx č. 41/1984 Xx.
21) §79 vyhlášky x. 41/1984 Xx.