Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1997 do 30.01.2001.


Vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)

99/1989 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

Výklad pojmů §2 §3 §4

Základní povinnosti řidiče §5

Základní povinnosti některých řidičů a spolujezdců §6

Základní povinnosti provozovatele vozidla §7

ČÁST DRUHÁ - JÍZDA VOZIDLY

Směr a způsob jízdy §8

Jízda v jízdních pruzích §9 §10

Jízda ve zvláštních případech §11 §12 §13

Objíždění §14

Předjíždění §15

Rychlost jízdy §16

Vzdálenost mezi vozidly §17

Vyhýbání §18

Odbočování §19

Jízda křižovatkou §20

Vjíždění na silnici §21

Otáčení a couvání §22

Zastavení a stání §23 §24 §25

Železniční přejezdy §26 §27 §28

Znamení o změně směru jízdy §29

Výstražná znamení §30

Osvětlení vozidel §31 §32

Vlečení motorových vozidel §33

Omezení jízdy některých druhů vozidel §34

Vozidla se zvláštními výstražnými znameními §35

Čerpání pohonných hmot §36

Překážka silničního provozu §37

Dopravní nehody §38

ČÁST TŘETÍ - PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADU

Přeprava osob §39

Přeprava osob autobusy, trolejbusy a tramvajemi §40

Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu §41

Přeprava osob v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru §42

Přeprava nákladu §43

ČÁST ČTVRTÁ - ÚPRAVA A ŘÍZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU

Dopravní značky a dopravní zařízení §44 §45 §46 §47 §48

Řízení provozu světelnými signály §49 §50 §51

Řízení provozu pokyny příslušníka §52

Oprávnění k zastavování vozidel §53

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

Chodci §54 §55 §56

Útvary chodců §57

Jízda na jízdním kole §58

Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky §59

Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat §60

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU NA DÁLNICI A SILNICI PRO MOTOROVÁ VOZIDLA §61 §62 §63 §64

ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ §65 §66

ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §67

Výjimky §68

Přechodné a zrušovací ustanovení §69

Účinnost §70

Příloha

Díl I. - Vyobrazení dopravních značek, dopravních zařízení a různých označení

Díl II. - Význam dopravních značek a dopravních zařízení

Čl. 1  Čl. 2  Čl. 3  Čl. 4  Čl. 5  Čl. 6  Čl. 7  Čl. 8  Čl. 9  Čl. 10  Čl. 11  Čl. 12  Čl. 13  Čl. 14

INFORMACE

99

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxx 5. xxxxxxxx 1989

x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx silničního provozu)
 

Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) vládního xxxxxxxx č. 54/1953 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx x. 13/1956 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tato xxxxxxxx stanoví pravidla xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) (xxxx xxx "silnice").

§2

Xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx:

1. "Xxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx značkou x. X 14x.

2. "Xxx xxxxxxxx x xxxxx" znamená xxxxxxxxx xxxxxx počínat si xxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, nemusel xxxxx změnit směr xxxx xxxxxxxx jízdy.

3. "Xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx xxxx.), při xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx zranění osoby xxxxx ke škodě xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx.

4. "Xxxxxxx xxxxxxxxxx" je příčná xxxx xxxxxxxx (x. X 5, x. X 6a xxxx x. V 6x); xxx taková xxxx xxxx, tvoří hranici xxxxxxxxxx kolmice x xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx zakřivení xxxxxxx.

5. "Xxxxxx" xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxx ruční vozík x celkové xxxxx xxxxxxxxxxxxx 600 xx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx kolečkových xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx jízdní kolo, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx 50 xx3, psa xxxx.

6. "Xxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určená xxxxxxxxx xxx chodce, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. "Xxxxxx xxxxxxxx" je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel.

8. "Xxxxxxxx" xx xxxx xxxxxxx xx okraje xxxxxxx x okraji silnice.

9. "Xxxxxxxxxx" xx místo, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xx nepovažuje vyústění xxxxx xxxx lesní xxxxx xx jinou xxxxxxx.

10. "Xxxxxxxxxx s xxxxxxx provozem" je xxxxxxxxxx, na které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Československé xxxxxx xxxxxx.

11. "Místo xxxxxx xxxx silnici" xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx apod.

12. "Xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13. "Xxxxxxxxxx vozidlo" xx vozidlo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zvířecí síly (xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, potahové vozidlo xxxx.).

14. "Xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počínat xx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

15. "Xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx účastníku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

16. "Xxxx" je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x konec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. X 38x x x. X 38x.

17. "Obytná xxxx" xx xxxxxxxxx oblast, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx označen xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. X 49a x x. X 49x.

18. "Xxxxxxxxxx xxxx" je xxxxxx pruh xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

19. "Xxxx xxxx" xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx značkami x. D 50x x x. X 50x.

20. "Xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx pruh xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

21. "Xxxxxxx pro chodce" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 7 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x. X 6.

22. "Překážka xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxx, co xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plynulost xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, materiál xxxx xxxx předměty, xxxxxxxxx x vozidlo xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xx sjízdnosti xxxxxxx apod.).

23. "Xxxxxxxxxxx xxxx" xx jízdní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

24. "Xxxxx" je xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx nemotorové xxxxxxx anebo tramvaj.

25. "Xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx" xx silnice xxxxxxxx dopravní značkou x. D 15x.

26. "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx na xxxxxxx (xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, za xxxx, xxxxxxx, hustého xxxxx, x xxxxxx apod.).

27. "Xxxxx" je xxxxxxx xxxxxxx do klidu xxx dobu xxxxxxxxx xxx zastavení.

28. "Xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx složená x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozů.

29. "Xxxxxxxxxx xxx" xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

30. "Xxxxxxxx silničního xxxxxxx" xx každá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, osoba xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx některých xxxxxxxx xxxxx apod.).

31. "Xxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxx" xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tramvaj.

32. "Xxxxxxx" xx část xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

33. "Xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx anebo x neprodlenému naložení xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

34. "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nezávislého xx xxxx xxxxxx.

35. "Zvláštní xxxxxxxx vozidlo" xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"), jednonápravový kultivační xxxxxxx x xxxx xxxxxx, samojízdný xxxxxxxxxx x lesnický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stroj, xxxxxxxx xxxxx vozík xxxx.

36. "Železniční xxxxxxx" xx úrovňové křížení xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, označené xxxxxxxx xxxxxxx x. A 26x xxxx dopravní xxxxxxx x. X 26x.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/1997 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/1997 Sb.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen

a) xxxx x xxxxx xxx vozidla, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,3)

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu,

c) dbát xxxxxxx opatrnosti xxxx xxxxxx uvedeným v §3 xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx hole, x xxxx ohled xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. O 1 xx x. X 5) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx počet způsobilých x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podrobit se xx xxxxx příslušníka xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx látkou.4)

(2) Xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx během jízdy,

b) xxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx alkoholického xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx po xxxxxx alkoholického xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx snížena xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxx, nemocí, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je jinak xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx rychleji xxxxxxxx xxxxxxxx a omezovat xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zastavit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhazovat xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlukem, xxxxxxxxxxxxx ovzduší, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bláta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidla v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x motorovým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přechodu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx silnici, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx odbočování xx xxxxx ležící mimo xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) zastavit vozidlo xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx vozidlo xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx směrem xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zastavit vozidlo, xxxxxxxx to vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx řidič xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. 1 xxxx. x) x §43], xx xxxxxxx xxxxxx odstranit xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxx učinit, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychlostí xxx xx nejbližšího xxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx; přitom xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx silnice.

§6

Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jízdy xxxxxx. Xxxxx motocyklu je xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (brýlemi, xxxxxxxxx xxxxxx apod.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx.). Řidič xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5) xxxxxxxxxxx 40 xx.x-1 x xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxx.

(2) Xxxxx sedící xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx pro

a) řidiče xxxxxxx ozbrojených sil, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spolujezdce,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxx,

x) řidiče xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx,

x) řidiče vozidel xxxxxxx x xxxx x zásobování xxxxxxxx xxxx x k xxxxx nebo rozvozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spolujezdce,

e) xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) osobu x tělesnou xxxxxx xxxxx xxx 1,5 x,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx učinit xx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxx lékařského xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxx u sebe.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3500 xx x xxxxx jízdní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxx ze xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx musí xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx doklady xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§7

Základní xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x jízdě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. a) a §43],

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, která xxxxxxxxx podmínky ustanovení §4 xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx schopnost x řízení je xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x jízdě xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx předem xxxxx, že to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxx provedením x xxxxxxxxx xxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx.6)

ČÁST XXXXX

XXXXX VOZIDLY

§8

Směr x xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, x xxxxx tomu nebrání xxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxx okraji xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx smí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx jestliže xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opatrnosti.

Xxxxx x jízdních xxxxxxx

§9

(1) Xxxx xxxx xx xx xxxxxxx x dvou xxxx xxxx jízdních pruzích xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx směru xxxxx xxxxx x xxxxxx jízdním xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxx, xxxxxxxx xx xx nutné x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pruzích xxxxxxxxxxx xx vozovce x jednom směru xxxxx xxx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx užívat x jízdě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pruhu; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx vozidla x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rychleji xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jízdních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx jedoucí x levém xxxxxxx xxxxxxx pruhu xxxxx xxxx co nejdříve xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pruhu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Je-li na xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx jízdy taková xxxxxxx provozu, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx takovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx vozidla souběžně; xxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx jízda").

(4) Na xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx smí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové hmotnosti xxxxxxxxxxx 3500 xx xxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx délka xxxxxxxxx 7 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejbližších x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pruhu xx druhého xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx řidiče xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o změně xxxxx jízdy. Xxx, xxx xx xxx xxxxxx pruhy sbíhají x xxxxx, aniž xx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xx průběžný, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pruhu xxxxxxx xxxxxx jedoucího x xxxxxx jízdním xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx na vozovce xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 5 jízdním pruhem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxx x více xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§10

Xx-xx provoz xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx světelnými signály xxxxxxxx pro jeden x druhý směr xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jízdního xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx vjezd xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

§11

(1) Podél nástupního xxxx ochranného xxxxxxxx xx jezdí xxxxxx; xxxxx se xxx xxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže xx to xxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Při jízdě xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ostrůvku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx jezdí xxxxxx, xxxxx není dopravní xxxxxxx x. X 47 xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx tramvajový xxx v úrovni xxxxxxx xx smí x xxxxxxxx směru xxxx jen při xxxxxxxxx, předjíždění, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, vjíždění xx xxxxxxx xxxx vyžadují-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; tramvajový pás xxxxxxx nad xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx jinak xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx.) se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxx k xxxx přizpůsobeném. Xxxxxx xxxxx nesmí ohrozit xxx omezit x xxxxx tramvaj.

§12

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx, platí xxx řidiče ostatních xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2, §19 odst. 4, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznačen xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 5.

(2) Přejíždí-li xxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, řidič xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rychlosti xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dávat xxxxxxx x xxxxx xxxxx jízdy x xxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxx xx vyhrazeném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. S 9x xx č. X 9x, xxxx xx xxxx xxx xxxxx jedoucí x xxxxx xxxxx.

§13

Za xxxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx v obci x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásu, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zastavit xxxxxxx: xx-xx x xxxxxxxx xxxx vozidel, musí xxxxxxxx za xxxxxx x xxxx. X xxxxx smí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x okraje xxxxxxx.

§14

Objíždění

(1) Řidič, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče; xxxxxx xxxxxxx za xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x označením x. X 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby nebyly xxxxxxxx; to xxxxx x xxx protijedoucího xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxx. Vpravo se xxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxx xxxx jízdy xxxxx x není-li xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx směru jeho xxxxx. Při xxxxx x připojovacím nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx vpravo předjíždět xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx jízdy, xxxx xxxxx znamení x změně směru xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx jedoucí xx ním.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxxx.

(4) Řidič xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jízdy xxx xxxxx bránit xxxxxxxxxxx.

(5) Řidič nesmí xxxxxxxxxx

x) nemá-li před xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutná k xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezil protijedoucí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx-xx možné xxxxxxxx vpravo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx a x xxxxx blízkosti xxxx ní; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx silnici, nebo xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1; na xxxxxxxxxx x řízeným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx při světelném xxxxxxx xxxx xxxxxx "Xxxxx",

x) xx železničním xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx před xxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx musí řidič xxxxxxxxxxx zejména svým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidla x nákladu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx předvídat; xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nepřevyšující 3500 xx xxx xxx rychlostí xxxxxxx 90 xx.x-1; na xxxxxxx a xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 xx.x-1. Xxxxx jiného motorového xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 80 xx.x-1.

(3) X xxxx xxx jet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx.x-1, x xxx-xx x dálnici xxxx xxxxxxx pro motorová xxxxxxx, nejvýše 80 xx.x-1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 20x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx rychlosti stanovené x xxxxxxxx 2 xxxxx řidič xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxx xx dopravní xxxxxxx x. B 20x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší povolenou xxxxxxxx xxxxxxx,5) x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádného x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Nejvyšší xxxxxxxx rychlosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx řidiče xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx mezi vozidly

(1) Xxxxx xxxx zachovávat xx vozidlem jedoucím xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx rychlost xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o celkové xxxxxxxxx převyšující 3500 xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 x, x xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zachovávat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohlo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, připravuje-li xx k xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pruzích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx jízdy.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nemůže projet xxxxx tramvaje vpravo, xxxx xx xx xxx x takové xxxxxxxxxxx, xxx umožnil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vpravo, xxxx x v xxxxxxxxxx xxxx. Nemohou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dát xxxxxxxx x xxxxx xxx, xx jehož xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zúžená xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxx couvat, xxxxx xxx ten, xxx xxxxx je to xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx vlevo.

§19

Odbočování

(1) Xxx odbočování xx křižovatce nebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxx znamení x xxxxx směru xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ním; xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na polní xxxx xxxxx cestu xxxxx xx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx (xxx přepravě dlouhého xxxxxxx xxxx.), musí xxxxx xxxxxxxx bezpečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vybočit xx směru xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Odbočují-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidel xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Řidič xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jedoucím v xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x nemotorového xxxxxxx odbočující vpravo xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx cyklisty vyznačené xx xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xx povolena xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlevo, x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jízdy xxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x jízdě.

§20

Xxxxx křižovatkou

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx křižovatku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx přednost x jízdě x xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přijíždějícím xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx křižovatkou x xxxxx, takže by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxx, dej xxxxxxxx x jízdě" (x. X 2) xxxx řidič xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx křižovatky xxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Vjíždění na xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx. To xxxxx x xxx vjíždění x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, ze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z obytné xxxx pěší xxxx xx xxxxx silnici.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx řidič zajistit xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vjíždějící xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx očištěna, xxx neznečišťovala xxxxxxx.

§22

Xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx (§19) x xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (§20).

(2) Při couvání xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(3) Vyžadují-li to xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx bezpečné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Řidič xxxxx otáčet a xxxxxx

x) na nepřehledných xxxx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx těsné xxxxxxxxx, xxxx nepřehledným vrcholem xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx, xx ním xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x její xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx jednosměrné xxxxxxx; xxx však xxxxxx, xxxxxxxx je to xxxxxxxx nutné (x xxxxxx xx řady xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx x xx xxxx.).

Zastavení x xxxxx

§23

(1) Xxxxx xxx zastavit x xxxx xxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx nejblíže x xxxxxx silnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i vlevo,

b) x xxxxx xxxx x rovnoběžně x xxxxxxx silnice; nedojde-li x xxxxxxxx bezpečnosti x plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxx a xxxx kolmo, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x druhé xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jízdní xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 x xxx xxxxx xxxx jízdy; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 m xxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Při zastavení x xxxxx musí xxxxx xx nejlépe xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vozidel. Xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx vozidla x označením x. X 2 musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,2 m.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x okraji xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxxx.

(4) Řidič xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx dávat znamení x xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx autobusu xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx nebo trolejbusu xxxx x obci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx pruhu, x xx snížením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx vozidla; xxxxx xxxxxxxx nebo trolejbusu xxxxxx nesmí ohrozit xxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx se xxx xxx tehdy, xxxx-xx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ohrozit xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemohla xx neoprávněně užít xxxx xxxxx. Je-li xxxxxxx povinně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7), xxxx je xxxxx užít. Řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8) xxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx9), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Trojúhelník xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx viditelný, x xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 m xx xxxxxxxx. V xxxx může xxx xxxx vzdálenost, xxxxxxxx-xx xx okolnosti, kratší. Xx-xx motorové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx světel10), xxxx xx xxxxx užít xxxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§25

(1) Xxxxx nesmí xxxxxxxx x stát

a) x xxxxxxxxxxx zatáčce x x xxxx xxxxx blízkosti,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx vrcholem xxxxxxxx xxxxxxx, xx něm x za xxx,

x) xx přechodu pro xxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 5 x xxxx xxx,

x) xx křižovatce x ve vzdálenosti xxxxxx xxx 5 x xxxx hranicí xxxxxxxxxx x 5 x xx ní; xxxxx zákaz xxxxxxx x obci xx xxxxxxxxxx tvaru "X" xx protější straně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx, autobusu nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úseku, xxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxx pro xxxxxxxx (x. X 29x, x. X 29x x č. X 29x) a končí xx vzdálenosti 5 x za označníkem xxxxxxxx, x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxxxxxxxx kratší než 30 m xxxx x 5 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. V 11, platí xxxxx xxxxx jen xxx xxxxxxxxx prostor,

g) xx xxxxxxxxxxx přejezdu, x xxxxxxxx x v xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 15 m před xxxx x xx xxxx,

x) v xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx svislou dopravní xxxxxx, vodorovnou dopravní xxxxxx č. X 9x xxxx x. X 14 anebo xxxxxxxx signály,

i) na xxxxxxxxx jízdních xxxxxxx xxxxxxxxxxx na vozovce x na vyhrazených xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx než 5 m xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx souvislé (x. X 1x x č. X 1x) nebo nástupního xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx nebo nástupním xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jízdní pruh xxxxxx xxxxxxx 3 x,

x) xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxx lesní xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx silnici xxxxx na vyhrazeném xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxx které xx parkoviště xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x zastavení x xxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxx tří minut x xxxxx xxxxxxxx xxx neomezí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx vyhrazeno,

m) xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx jiných xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx bezpečnost x plynulost silničního xxxxxxx, xxxxxxx jízda xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx od 5 xx 19 hodin xx zakázáno xxxxx xxx, kde xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx tramvajovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx široký xxxxxxx 3,5 m.

(3) Na xxxxxxxxx X. třídy x za snížené xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx silnicích, x xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xx mimo obec xxxxxxxx zastavení x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx (č. X 2 x x. X 3) xx xxxxxxxx xxxxx.

Železniční xxxxxxxx

§26

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zejména xx přesvědčit, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řadí xx xxxxx x xxxxxx, xx kterém xxxxxxx. Xxxxx-xx x souběžnou xxxxx nebo o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přejezd xxx v xxxxxx xxxxxxx proudu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx 30 x xxxx železničním xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx smí xxxxx xxx xxxxxxxxx nejvýše 30 xx.x-1. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx bílé světlo,11) xxx 50 m xxxx xxxxxxxxxxx přejezdem x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx.x-1. Xxxxxx nesmí zbytečně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx železničním xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní xxxxxx "Xxxx, xxx xxxxxxxx x jízdě!" (x. X 2), xxxx řidič xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

§27

Řidič nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx červenými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx houkačky nebo xxxxxx přejezdového zabezpečovacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx závory,

d) xx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx přijíždějící xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx apod.; xx však xxxxxxx, xxxxx xxxxx přerušované xxxx světlo,11)

e) dává-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovník dráhy xxxxxxxxx červeným xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx viditelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx světlem,

f) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§28

Dává-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přejezd xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x červeným xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx těla, musí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx neplatí ustanovení §27 xxxx. x) xx x).

§29

Znamení o xxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx x změně směru xxxxx xxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx směru xxxxx, vybočování z xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plynulost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Znamení xxxx xxxxx xxxxx včas xxxx započetím xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx jízdního úkonu.

(3) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx vybaveno xxxx při jejich xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxxx na xxxxxxx stranu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, zejména xxxx-xx znamení dávané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dostatečně viditelné (xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxx xx xxxxx znamení xxxxx xxxxxxxxx způsobem (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.). Xxxxx xxx řidič provést xxxxxxxxx xxxxxx úkon xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx nebo pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§30

Výstražná xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x mimo xxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx předjížděného xxxxxxx.

(2) Xxxxx zvukového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx světelné xxxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxxxxxxx xxxxxx předjížděného xxxxxxx xx xxx dávat x v xxxx.

(3) Xxxxxxxx výstražné xxxxxxx xx xxxx zapínáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx užít xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xx xxxxxxx viditelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvětlení. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do mlhy, xx-xx xxxx vozidlo xxxxxxxx. Činná xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx vozovka xxxxxxxxxx x souvisle xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx by xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxx řidič xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx železničním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ani potkávací xxxxxx, pokud xx xxxx mohl xxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx.

(3) Přední x xxxxx světla do xxxx xxx řidič xxxx xxx xx xxxx, sněžení nebo xxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx,12) x xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jet s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx místě, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přivrácené xx xxxxxx xxxxxxx obrysová xxxx parkovací xxxxxx, xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx středu xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx viditelným xxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx než 400 mm xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

(1) Xxx vlečení xxxxxxxxxx xxxxxxx se smí xxx rychlostí xxxxxxx 60 xx.x-1.

(2) Xxx xxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxx délka xxxxxxxx taková, aby xxxxxxxxxx mezi vozidly xxxxxx větší xxx 6 x; xxxxx-xx xx lana, xxxxx xxx vzdálenost xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 m, a xxxxx-xx xx xxxx, xxxxx být xxxxx xxx 1 m. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx 75 xx, xxxx červeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 200 x 200 xx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx bez xxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §4, xxxx xxx vlivem xxxxxxxx x jeho schopnost x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. X motorového xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx kromě xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx si předem xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx jízdy. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx (vyprošťovací xxxxxxxx, xxxxx apod.).

(4) Xx xxxxxxx viditelnosti xxxx xxx u vlečeného xxxxxxx xxxxxxxxxx obrysová xxxx potkávací xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vozidlo xxxxxxxxx xx xxxxxx xx středu vozovky xxxxxx bílým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx jedním xxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 400 mm xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xx nesnížené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potkávací xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx než xxxxxxx motorového vozidla xxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Smí se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přívěsem se xxxxx vléci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Motorové xxxxxxx vlečené xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xx smějí xxxxx jen xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx bez osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx postranního xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx užít xxxx xxxxxx vozidlo.

§34

Xxxxxxx jízdy některých xxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx vozidla, silnici X. třídy a xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7500 xx x nákladním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidlem

a) x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pracovního xxxxx12a) x době xx 0.00 do 22.00 xxxxx,

x) x xxxxxx x období xx 1. července xx 31. xxxxx x době xx 7.00 xx 20.00 xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx X. xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obec xx x xxxxxx xx 15. dubna xx 30. září xxxxxxxx xxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x ručním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 600 mm

a) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx pracovního xxxxx x xxxx xx 15.00 xx 21.00 xxxxx,

x) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu x v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x xxxx xx 7.00 xx 11.00 xxxxx,

x) x poslední xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 15.00 xx 21.00 hodin.

(3) Xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx zboží podléhajícího xxxxxx zkáze, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x při živelní xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx traktorů, motorových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozíků x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx okresního dopravního xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx bezpečnosti, xxxxx stanoví xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, dobu xxxx.).

(5) Příslušník xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo mu xxxxxxxx xxxx jízdy, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

§35

Vozidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé, xxxxxx, šesté x xxxxx; tím xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx opatrnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx i xxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx jízdy. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečný a xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxx, i zastavit xxxxxxx xx takovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx skupiny xxxxxxx vozidly x xxxxxx přednostní jízdy x vozidly xxxx xxxxxxxxxxxxx xx řidiči xxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vozidle, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx oranžové xxxxx14) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jen tehdy, xxxxx-xx xx být xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx jejich řidiči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx; xxx xxxxxx zproštěni xxxxxxxxxx dbát xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Řidiči ostatních xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx snížit xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxx xxxxx doprovázené xxxxxx i vzadu xxxxxxx užívajícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.14)

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx vozidlo xxx čerpání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x čerpací xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx stanice xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zakázáno xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx motor xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xx vozidla xxxxxxxxx mimo prostor xxxxxxx xxxxxxx. Před xxxxxxxx pohonných xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vypnout xxxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezávislého topení, xxxx xx xxxxxxx xxx před xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přednostní xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znamení.

§37

Xxxxxxxx silničního provozu

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx neprodleně odstranit; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možno překážku xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx, xxxx ji xxxx původce označit x ohlásit xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se označí xxx, xxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx praporkem, zábranou xxx xxxxxxxx uzavírky x. X 2a xxxx x. X 2x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.), xx xxxxxxx viditelnosti též xxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,9) xxxxx ustanovení §24 odst. 3 x xxx označení xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx odstranění xxxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxx provozovatele.

§38

Dopravní xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx dobu, xx xxx by bylo xx újmu zjištění, xxx xxxx xxxxxx xxxx během jízdy xxxxx alkoholický xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; vyžadují-li xx okolnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) poskytnout podle xxxxx schopností x xxxxxxxx první xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přivolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoc,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx při nehodě xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnost.

(3) Dojde-li xxx xxxxxxxx xxxxxx x usmrcení xxxx xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1000 Xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxx, xxxxx xx bylo na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přemístění xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxx vzniklá xxxxxxx změnit, xxxxxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zraněné osoby xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xx místě xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx přivolání pomoci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX

§39

Xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx osoby nesmějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tím, že xx xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečném xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx. Řidič xxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx svých xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx porušily xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx (připoutat se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přilby xxxx.).

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vozidle, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxx osob, xx xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx přípustné xxxxxxxx hmotnosti; xxxxx xxxx starších 12 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxx. Osoba xxxxxx 12 xxx x xxxxx x tělesnou xxxxxx xxxxx než 1,5 x xx xxxxx přepravovat xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx. Xx sedadlo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x xxx xxxxxxxx osob x xxxxxx řidiče nákladního xxxxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxxxx vozidla. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx.

(4) X jiném xxxxxxxxx vozidle, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx přeprava xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42, zakázána.

(5) Na xxxxxx sedadle xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starší 12 xxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolena. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxx autobusy, xxxxxxxxxx x tramvajemi

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx dopravy xxxx xx xxxx xxxxxx xxx čekání, xxxxxxxxxxx, xx jízdy x xxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména nesmějí x zastávce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupovat xx vozovky, xxxxx xxxxxxx veřejné hromadné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníka provozovatele xxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx cestující xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxx xx xxxxx xxxx x pít, xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx se před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)

§41

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx nákladního xxxxxxxxxx

(1) Nákladní xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přepravuje xxxx xxx xxxx xxxx, xxx řídit xxx xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx automobilu xxxxxxx xxxxxxxxx praxi.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u nákladního xxxxxxxxxx o užitečné xxxxxxxxx

xx 1500 xx

10 xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx užitečná xxxxxxxx automobilu,

od 1501 xx 2500 kg

15 xxxx,

xx 2501 xx 5000 xx

20 osob,

od 5001 xx 7000 xx

30 xxxx,

xxx 7000 xx

40 xxxx.

Xxxxx xxxxxx 15 xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx doprovázeny xxxxxx xxxxxx 18 xxx.

(3) Xxx přepravě xxxx xxx xxxxx xxxx x ložném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 xx.x-1.

(4) Osoby xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stát, xxxxxxxx se, xxxxxx xxxxxxxx předměty x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx; xx to xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx přepravu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx sborů x pro přepravu xxxx xxx xxxxxx xxxxx civilní xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.16)

§42

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dodrženy xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxx řidič xxxxxx 21 xxx, xxxxx xx nejméně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;

x) počet xxxxxxxxxxxxxx osob nesmí xxx xxxxx xxx 15; xxxxx xxxxxx 15 xxx je xxxxxxxx přepravovat xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 18 xxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podlaze xxxxxxx, xxxxxxx xxxx stěny xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xx jízdy xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, nechat xxxxxxxx xxxxxxxx z přívěsu xxx xxxxx ohrožovat xxxxxxxxxx silničního provozu;

d) xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 20 xx.x-1.

(2) Xxx xxxxxxxx osob xxx živelní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) a d).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ložném xxxxxxxx xxxxxxxxxx přívěsu xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx.16)

§43

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx užitečná xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x upevněn, aby xxxxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx ovzduší x xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx, odrazky, xxxxxx xxxxxxxxx značky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ochraně nákladu (xxxxxxx, xxxxxx, lana xxxx.). Xxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx tyče, xxxxx xxxx.), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx vpředu xxxx vzadu více xxx x 1 x xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okraj obrysových xxxxxx xxxx xxx x 400 xx x u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx o 400 mm, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozměrech xxxxxxx 300 x 300 xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vpředu xxxxxxxxxxxx xxxxx světlem x xxxxx xxxxxxxx x vzadu xxxxxxxx xxxxxxx x červenou xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 1,5 x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx přepravě xxxxxxxxxxxx produktů (xxxx, xxxxx apod.) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx nákladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo odrazek.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx vozidle ani xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx silnici xx xxxxxxxx jen xxxxx, nelze-li xx xxxxxxx mimo xxxxxxx (xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx.). Xxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.17)

ČÁST ČTVRTÁ

ÚPRAVA X XXXXXX XXXXXXXXXX PROVOZU

Dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§44

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx tabulích) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx panelech), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízeními (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu") je xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx značkám x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx pořádkové xxxxxx x tankové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx lidové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx signálům.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx značky xxxx nadřazeny trvalým xxxxxxx xxxxxxxxx značkám. Xxxxxxxxx svislou xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx svislými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx značky x xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxx, x se xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx., které xxxx uvedeny xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, barvách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značek x xxxxxxxxxx zařízení stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx.18) X xxxxxxxx dopravních značek xxxxxxxxxx může být xxxxxxx provedení xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x symboly, xxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a podklad, xxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravních značek xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proměnné xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební x dopravně xxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx).

(7) Xx dopravních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázáno xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo dopravním xxxxxxxxx. X blízkosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zakrývaly xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx světelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Svislé xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upozorňují xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. A 1x až x. X 28);

x) zákazové xxxxxx, které ukládají xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (x. X 1 xx č. B 32);

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. C 1a xx č. X 10);

x) xxxxxxxxxxxx značky, xxxxx poskytují účastníku xxxxxxxxxx provozu nutné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. X 1x až x. D 51);

e) xxxxxxxxx tabulky, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. X 1 xx x. X 10).

§46

Vodorovné dopravní značky (x. X 1x xx č. X 14) xx užívají xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx značkami, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx význam zdůrazňují xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx barvou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyznačena oranžovou xxxxxx.

§47

Dopravními zařízeními xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (č. S 1x xx č. X 9x);

x) xxxxxxxx xxxxxx (x. X 1);

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uzavírek xxxx xxxxxxxx (č. Z 2x x č. X 2x);

x) žluté x xxxxx pruhy xxxxxxxxxx trvalé xxxxxxxx (x. X 2x);

x) xxxxxx xxxxxx (x. X 3);

x) směrovací xxxxx (x. Z 4);

x) xxxxxxxxxxx xxxxx (x. X 5x x x. Z 5x);

x) výstražné x xxxxxxxx majáčky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx okraj xxxxxxx x xxxxx oranžové xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx jízdy;

k) xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx světla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx řidiče xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

§48

(1) Dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx užívat xxx x xxxxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx značek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) okresní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx19) a v Xxxxx, Bratislavě, Brně x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx dopravních xxxxxx x. X 23, x. X 24, x. X 25a xx x. X 25x x xxxxxx x. X 2, xx-xx xxx umístěna xxxx železničním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) drážní xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o dopravní xxxxxx č. X 26x x č. X 26b a xxxxxxxx xxxxxx č. X 1b, xx-xx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy,

c) xx dálnici xxxxxxxxxxxx xxxxxx x životního xxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxxxx (údržba xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx.) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu.

(4) X povolení vyhrazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx světelnými xxxxxxx

§49

(1) Při řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx užívá zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnými xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx světly xx xxxxxxxxx šipkami.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx

x) xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx!" xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx příčnou xxxxx xxxxxxxxx (č. V 5, č. X 6x nebo x. X 6b), x xxx xxxxxx xxxx xxxx, před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením,

b) xxxxxx xx xxxxxxxx svítícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!" povinnost xxxxxxxxx xx x xxxxx,

x) signál xx xxxxxxx plným xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x dodrží-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může xxxxxxx vpravo xxxx xxxxx. Xxxxx-xx signál xxx xxxxxxxx křižovatky (x. S 4) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4,

x) signál xx xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příčnou xxxxx xxxxxxxxx (č. X 5, x. X 6x nebo č. X 6x), a xxx taková xxxx xxxx, před světelným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxx vozidlo xxx rozsvícení tohoto xxxxxxx již tak xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavit, xxx xxxxxxxxxx x jízdě. Xxxxx-xx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízeným xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) signál se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx šipka nebo xxxxx xxxxxxx. Směřuje-li xxxxxx šipka xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §19 xxxx. 4. Signál xxxxxxx světla xx xxxxx xxxxxx (x. X 3x), xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vpravo nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xx při jízdě xxxxxx, kterým tato xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx svítící současně xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx!" xxxx xx xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!", xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; přitom xxxxx xxxx dát xxxxxxxx x jízdě xxxxxxxx jedoucím ve xxxxxx směru x xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2.

§50

(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx signálním xxxxxx (x. X 8x) xxxx rychlostního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (č. S 8x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xx.x-1, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x následujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxx svítí xxxxxx xx zeleným světlem "Xxxxx".

(2) Xxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx řízen xxxxxxxx xxx zakázaný vjezd (x. X 5a) x signálem xxx xxxxx vjezd xx xxxxxxxx xxxxx (x. X 5x).

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx uzavírkách xxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §49 xxxx. 2 xxx platí xxxxxxx.

(4) Xx zvláštních xxxxxxxxx, například x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx signálu x xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx!", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx!"; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx čárou souvislou (x. X 5, x. X 6a xxxx x. X 6x), x kde xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx dvou xxxxx xxxx umístěných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx červených xxxxxx znamená pro xxxxxx xxxxxxxxx zastavit xxxxxxx xxxx světelným xxxxxxxxxxxxx zařízením.

(6) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zřízena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. X 7x, x. X 7x x x. S 7x, xxxxx xxxxxxx ustanovení §49 xxxx. 2. Xx xxxxx x xxxxx, xx-xx signál x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doplněn xxxxx xxxxxxxx x vyobrazením xxxxxxxx kola.

(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx tramvaje, xxx xxxxxx význam xxx xxxxxx tramvají vyplývá x xxxx, která xxxxxx jsou xxxxxxxxxx (x. X 9a xx x. S 9x). Těchto signálů xx xxxx xxxx x na jízdních xxxxxxx vyhrazených pro xxxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx.

(8) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení vybaveno xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "Pozor!", platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §49 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx spojení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxx signálů xxxxxxxxxxx soustavy:

a) xxxxxx xxx chodce xx xxxxxxxx "Xxxxx" (x. X 6x) xxxxxxx, xx chodec může xxxxxxxxx vozovku; xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx x. X 6a, xxx xxxxxxxx přecházení x světelnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x) signál xxx xxxxxx xx znamením "Xxxx" (x. X 6x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vstupovat xx xxxxxxx.

(2) Xxx, xxx jsou světelná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx znamení signálu x. X 6x.

§52

Xxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxx

(1) Provoz na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pokyny xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro řidiče x xxxxxx

x) "Xxxx!" xxx xxxx, ke xxxxxxx stojí příslušník xxxxx xxxx xxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx křižovatky,

b) "Pozor!", xxxxxx-xx příslušník xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx vozidla xxxxxxxxx xx směru, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxx tak xxxxxx, xx by nemohl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx v xxxxx,

x) "Xxxxx" xxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bokem; xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx v xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x odbočování, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx paži předpaženou x xxxxx upaženou, xxxxxxx xx "Stůj!" xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx a pravému xxxx příslušníka x "Xxxxx" pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušníka je xxxxxxxx xxx odbočovat xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozovku xxx xx xxxx příslušníka.

(2) Xxx pokynech "Stůj!" x "Xxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obě xxxx xxxxx paži; xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, postačí-li k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx řízení xxxxxxx xxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx pokyny ("Xxxxxxxx jízdu!" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx těla, "Zpomalit xxxxx!" xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxx.). X zdůraznění xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx x xxx xxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxx pořádkové xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Československé xxxxxx xxxxxx.

§53

Oprávnění x zastavování xxxxxxx

(1) Zastavovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) příslušníci Xxxxxxxxxx stráže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic,

c) xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,20)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx inspekce Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx [§27 xxxx. x), §38 xxxx. 2 písm. x), §40 xxxx. 1, §57 xxxx. 6, §60 odst. 3, čl. 2 xxxx. 5 xxxxxxx], x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx některých xxxxxxxx úkonů, xxxxxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx.

(2) Znamení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) vztyčením xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. Z 5x) x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pohybují v xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nahoru x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápisu "XXXX" xxxxxxxxxx xx vozidle. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zastavování xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. x). Osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxxxx terče (č. X 5x). Při xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx. se xxxx xxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidla se xxxx dávat xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu tak, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

ČÁST PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXX NĚKTERÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx

§54

(1) Chodec xxxx užívat především xxxxxxxx; xx chodníku xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx neschůdný, xxxxx xx xx xxxx krajnici, a xxx není xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xx chodníku xxxx xx krajnici. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx smějí xxx xx xxxxxxxx nebo xxx okraji xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx tím, xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ručního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx smí xxxx kterékoliv krajnice xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx chodníku, xxxxx překročit xxxxxxxx xxxxx. Osoba xxxxxxx xxxxxx kolo nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx 50 xx3 smí xxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx pravé xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pohybující xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Je-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx chodce, nadchod xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx přecházet xxx xx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x. X 10 xxxx xxx chodcům x x xxxxxx případech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zábrany xxxx.

(2) Na přechodu xxx chodce se xxxxx xxxxxx. Mimo xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x její xxx. Před xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx přesvědčit, xxx tak může xxxxxx bez nebezpečí. Xxxxxxx vstoupí na xxxxxxx, xxxxx xx xxx bezdůvodně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, přijíždějí-li vozidla x právem xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx xx vozovce, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx vůči řidičům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přijíždějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxx xxxx rychlosti xxxxx.

§56

Pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení x železničních přejezdech (§26 xx 28).

§57

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx řidičů xxxxx xxxxxxxxxx §815, §18 xx 23, §2529, §35, §38 x xxxxxxxxxx části xxxxxx.

(2) Xx snížené xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx červeným xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Organizovaný útvar xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smí xxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxx; xxxxxx nemusí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx skupinu dětí, xxxxx xxxxx nepodléhají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ustanovení xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx organizovaného xxxxxx školní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které dosud xxxxxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

§58

Jízda xx xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx se jezdí xxx pravém xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, smí xx xxx po pravé xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx smějí xxx jen jednotlivě xx sebou. Xxxxxxxx xxxxx jet xxx xxxxxx řídítek, xxxxx xx jiného xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vozík, xxx xxxx jiné xxxxx x xxxxx předměty, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx jízdě xxxx xxx cyklista xxxx xx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dovoleno xxxxxx xx dvou; xx-xx xxxx xxxxxx kolo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte x pevnými xxxxxxx xxx nohy, smí xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx xxxxxx 7 let.

(3) Xxxxx xxxxxx 10 xxx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx kole xxx xxx dohledem xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xx xxxxx dohlížela.

(4) Xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx 800 xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx netrojúhelníkového xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx spojen x xxxxxxx kolem pevným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx vozík xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§59

Jízda xxxxxxxxxx xxxxxxx x ručními xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxx xxx osoba starší 15 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx po xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx zabrzdit, uvolnit xxxxxxx xxxxxxxxx x xx svahu založit xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx táhnoucí xxxxx xxxxx o celkové xxxxx xxxxx xxx 600 xx musí xxx xxx xxxxxx xxxxxx vozovky; nejsou-li xxx ohrožováni xxx xxxxxxxxx chodci, smí xxx po pravé xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx označeni xx xxxx straně neoslňujícím xxxxx světlem.

(3) Xx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provoz je x době od 23 do 4 xxxxx zakázána xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§60

Xxxxx xx zvířatech x xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxxx na zvířeti x pro xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx platí přiměřeně xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 xx 15, §18 xx 23, §25 xx 29, §34, §35, §38 x ustanovení části xxxxxx.

(2) Na silnici, x xxxxxxxx xxxxxxx x lesních xxxx, xxx jet xx xxxxxxx xxx jezdec xxxxxx 15 xxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx pravém xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx tím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx za sebou. Xxxxxx xxx vést xxx xxxxx zvíře.

(3) Xxxxxxxx smí vést xxxxxxx dvě zvířata, xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxx xxx tak, xxx xxxxxxxx provoz xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx nejméně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx zvířeti xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bílým xxxxxxx; jde-li o xxxxx jezdců, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx X. nebo II. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx domácích xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní předpisy.21)

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX NA XXXXXXX X SILNICI XXX XXXXXXXX VOZIDLA

§61

Ustanovení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xx xxxxxxx xx dovolen xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jízdních xxxxxxx, xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx nižší xxx 50 km.h-1.

(2) Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x dálnice xxxxxxxx xxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx pruhů xxxxxxx xxxx řidič xxxx xxxxxxxxxxxxx pruhu; xxx xxxxxxxxxxx xxxx není, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxx xx xx xxxxxxx zakázáno

a) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx než xx xxxxxxx označených xxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx (§24 odst. 3) xxxx xxxxxxx xxxx xx krajnici, x jen xxxx-xx xx xxxxx, na xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu; xxx-xx x xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx xxxxxxxx přenosným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,9) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 m xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, couvání x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx pás xxxxxx xxxx, xxx xx pás přerušen.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xx vozidle xxxx nákladu závadu, xxx kterou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx.x-1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vlečení motorového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x dálnice. Vozidlo xxx být xxxxxxx xxx k nejbližšímu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXX X XXXXXX X XXXX XXXX

§65

(1) X xxxxxx x pěší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §54. Xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx.

(2) Do pěší xxxx xx povolen xxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dopravní značky x. X 50a.

(3) X xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xx.x-1. Xxxxxx xxxx dbát xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x pěší xxxx xxxx chodci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxx hrající xx x xxxxxx zóně.

§66

Není-li x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx pro xxxxxx x obytné x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxx této vyhlášky xx příloha x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ustanovení xxxxxx

x) xxx přívěsy xx xxxxxxxx též xx návěsy,

b) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jízdní kola x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Výjimky

(1) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.

(3) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.

(4) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 12/1997 Xx.

(5) Xxxxxxxx vozidel x. O 1 xx x. O 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraniční. X jednotlivých xxxxxxxxx, x jestliže je xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx po dobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x. O 2 xxxxxxxxx xxxxx stání x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. X 1 xxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxx x. X 29, xxxxxx xxxxx xxx ohrožena bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dodržovat xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx práce.

(7) Dnem xxxxxxxxx této vyhlášky xxxxxxxxx platnosti výjimky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

Přechodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx značky x dopravní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1975 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, platí xx 31. xxxxxxxx 1994 xxxxxxxx s dopravními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze k této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1975 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 136/1978 Xx. x xxxxxxxx x. 70/1979 Xx.

§70

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1990.

Xxxxxxx:

Xxx. Kincl x. x.

Příloha

XXX X.

XXXXXXXXXX DOPRAVNÍCH XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. XXXXXXXXX ZNAČKY

2. ZÁKAZOVÉ XXXXXX

3. PŘÍKAZOVÉ XXXXXX

4. XXXXXXXXXXXX ZNAČKY

XXX XX.

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX PRVNÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ XXXXXX

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x. X 3:

Značka "Xxxxxxxxxx" (x. A 3) xxxxxxxxxx xx křižovatku, xxx xxxx přednost x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx zpravidla xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x. X 4:

Xxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx silnicí" (x. A 4) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx hlavní xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx č. X 5x a x. X 5b:

Značka "Xxxxxxxxxx klesání" (x. X 5a) xxxxxxxxxx xx místo, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxx xxx místní podmínky xxxx klesání nebezpečným (xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sklon. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx značku "Nebezpečné xxxxxxxx" (č. X 5x).

(4) X značkám x. X 6x x x. X 6x:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx (x xxxx stran)" (x. X 6x) xxxx značka "Xxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxx)" (x. X 6x), jejíž xxxxxx xxxx xxx obrácen, xxxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx tramvajová kolej x chodníku xxxx.

(5) X xxxxxx x. X 9:

Xxxxxx "Xxxxxx x xxxx směrech" (x. A 9) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxxxxx úseku x xxxxxxxxx xxxxx vozovky xxxxxxx xxxx trvalý xxxxxx v xxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx úseku se xxxxx značky "Jednosměrný xxxxxx" (x. D 4x) Značky x. X 9 se xxxxx x při xxxxxxxx směrového rozdělení xxxxxxx.

(6) X xxxxxx x. A 10:

Značka "Xxxxxxxx xxxxxxx" (x. X 10) xxxxxxxxxx xxxxxx xx místo, xxx xx xxxxxx xxxxx světelnými signály, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdálenosti.

(7) X xxxxxx č. X 11:

Xxxxxx "Xxxxx, přechod xxx xxxxxx" (č. X 11) xxxxxxxxxx xxxxxx xx přechod xxx chodce.

(8) K xxxxxx x. X 15:

Xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxx" (č. X 15) xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejích součástech, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(9) K xxxxxx x. A 16:

Značka "Xxxxx xxxx" (x. X 16) upozorňuje xx xxxx silnice, xxx prudký boční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(10) X xxxxxx č. X 19:

Xxxxxx "Xxxxxxxx" (x. X 19) xxxxxxxxxx xx místo, xxx cyklisté xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(11) K xxxxxx x. X 20:

Xxxxxx "Xxxxxxx" (č. X 20) upozorňuje xx xxxxx, xxx xxx silnicí x xxxx xxxxx přelétávají xxxxxxx.

(12) X xxxxxx x. A 22:

Značka "Xxxx nebezpečí" (x. X 22) upozorňuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxxxx xx možno xxxxxxx jinou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodným symbolem xxxx xxxxxxx.

(13) K xxxxxxx x. A 23 xx x. X 26b:

Železniční přejezd xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx kříž pro xxxxxxxxxx xxxxxxx jednokolejný" (x. X 26a) xxxx značkou "Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 26b), xxxxx xx xxxxxxxx těsně xxxx železničním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx přejezd xxxxxx xxxxxxxxxx značky "Xxxxxxxx deska" (x. X 25x xx x. A 25x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx 240 x, 160 x a 80 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nad značkou x. X 25x xx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx" (x. X 23) nebo značka "Xxxxxxxxxx přejezd xxx xxxxx" (č. X 24). Xx-xx vzdálenost xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než 240 x, xx xxxx xxxxxxxxxxxx přejezdem xxxxxxxx značka x. X 23 xxxx xxxxxx x. X 24 xxx xxxxxxx x. A 25b, x je-li xxxx xxxxxxxxxx kratší než 160 m, xxx xxxxxxx x. A 25x; xx-xx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 80 x, xxxxx xx xxxxxx x. X 25c, nad xxxxxx je xxxxxx x. X 23 xxxx xxxxxx x. X 24 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" (x. X 3a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přejezdy xxxxxx xxx 30 x, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx přejezdy bez xxxxx, xx pod xxxxxxx x. X 24 xxxxxxxx dodatková xxxxxxx "Xxxxx" (č. X 1) s xxxxxxx "2X". Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx silnici xx xxxxx dodatkové xxxxxxx "Xxxxxxx šipka" (x. X 7) xxxxxxxx nad xxxxxxxx x. X 25x xx x. X 25x. Xxxxxxx-xx xx xxxx přejezd xx xxxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxx, označuje se xxx na xxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 80x, užívá xx x xxx dodatkové xxxxxxx č. X 3x udávající vzdálenost x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx" (x. X 10), xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx č. X 25c. Značky x. X 25a xx č. X 25x xx neužívají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx značkou "Xxx xxxxxxxx x xxxxx tramvaji!" (x. X 1b).

(14) X xxxxxx x. X 27:

Xxxxxx "Xxxxxxx" (č. X 27) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxx tramvaj xxxxxxx xxxx xxxxx ostatních xxxxxxx.

(15) X xxxxxx x. A 28:

Xxxxxx "Xxxxxx" (č. X 28) upozorňuje na xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. vysoká intenzita xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxx výskyt xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx č. X 4:

Značka "Xxxxx xxxxxx nákladních xxxxxxxxxx" (x. B 4) xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx; neplatí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X značce x. X 6:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" (x. X 6) platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, motorové xxxxxxxx xxxxxx, motorové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxx x. X 10:

Xxxxxx "Zákaz xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" (č. X 10) xxxxxxxx xxxxx ručním vozíkům x celkové šířce xxxxx xxx 600 xx.

(4) X značce x. X 12:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" (x. B 12) xxxxxxxx vjezd xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů; xxxx druhy vozidel xx vyznačují xxxxxxx xx xxxxxx x. X 3 xx x. X 10.

(5) X xxxxxx x. X 13:

X jízdní xxxxxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx. Xx-xx značka x. B 13 xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabulkou x xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx ....... x", xxx xx takto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx údaj xx tabulce; řidič xx povinen xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx současně xx žádného xxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx č. X 15:

Xxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (x. X 15) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxx x. B 16:

Xxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (č. X 16) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxx x. X 17:

Xxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejichž délka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (x. X 17) xx rozhodující xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx.

(9) X značce x. X 18:

Xxxxxx "Zákaz xxxxxx xxxxxxx přepravujících xxxxxxxxxx xxxxxx" (x. X 18) zakazuje xxxxx xxxxxxxx přepravujícím xxxxxxxxx, snadno xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(10) X xxxxxx x. X 19:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravujících xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx vody" (x. X 19) xxxxxxxx vjezd vozidlům xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx látky, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Množství x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) X xxxxxx x. B 20x:

Xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" (č. X 20x) zakazuje xxxxxx xxxxxxxxx rychlost x xxxxxxxxxxx xx hodinu xxxxxxxxxx číslem xx xxxxxx.

(12) X značce x. X 21x:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 21a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(13) X xxxxxx č. X 22x:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx automobily" (x. B 22x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;500 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(14) X xxxxxx č. X 27:

Xxxxxx "Xxxxxxxxx zastavit xxxxxxx" (x. B 27) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx vozidla na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx spodní xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXX" x jazyce xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx "XXX" nápis "XXXX", xxxxxx zakazuje xxxxxxxxxx v jízdě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedeném xx spodní xxxxx xxxxxx ("XX", "XXXXXXXX" xxxx.).

(15) X značkám x. X 28 x č. X 29:

Xx xxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" (x. X 28) x "Xxxxx xxxxx" (x. X 29) může být x dolní xxxxx xxxxxxxxx kruhu xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx platí.

(16) X xxxxxx č. B 31:

Xxxxxx "Xxxx xxxxx" (x. X 31) xxxxxxx jiný xxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zákaz xx vyjádřen nápisem xx xxxxxx ("Xxxxxxxxx x xxxxxxxx zakázáno" xxxx.). Xxxxx-xx xx xxxxxx "Xxxxxxx zakázán", xxxxx řidič projet xxxxx označeným xxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx (xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.).

(17) K xxxxxx x. B 32:

Xxxxxx "Konec xxxx xxxxxx" (x. B 32) ruší platnost xxxxxx "Nejvyšší dovolená xxxxxxxx" (x. B 20x), "Xxxxx xxxxxxxxxxx" (x. B 21x), Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx automobily" (x. X 22x) a "Xxxxxxxx xxxxxxxx rychlost" (x. X 6x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx x těchto xxxxxx společně.

Xx. 3

Příkazové xxxxxx

(1) X xxxxxxx č. X 1x x x. X 2:

Xxxxxx "Xxx xxxxxxxx x xxxxx!" (x. X 1x) xxxx "Xxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxx!" (x. X 2) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx křižovatky xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx přikázat, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx x xxxxx. Značky x. X 2 se xxxxx též xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx přikázat xxxxxx zastavení xxxxxxx.

(2) X xxxxxx č. X 1b:

Značky "Xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx!" (x. X 1x) xx xxxxx xx místě, kde xx ve sporných xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikázat xxxxxx xxx přednost x xxxxx tramvaji xxxxx x xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) K značce x. C 3:

Xxxxxx "Xxxxxxx objezd" (x. X 3) xxxxxxxxx xxxxx po kruhovém xxxxxxx xx směru xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X značkám x. X 4a xx x. X 4x:

Xxxxxx "Xxxxxxxxx směr xxxxx" (x. C 4x xx č. X 4f) xxxxxxxxx xxxxx směrem, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x. X 5x xx x. X 5x:

Xxxxxx "Xxxxxxxxx směr xxxxxxxxx" (x. C 5x až x. X 5x) xxxxxxxxx xxxxxxxx ostrůvek, xxxxxxxx xxxx. xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx šipkou xxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx č. C 7 xx x. X 9:

Xxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxx" (č. X 7) přikazuje xxxxxxx užít xxxxx xxxxxxxxxx pruhu xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 1 x 3.

Xxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxxxx" (x. X 8) xxxxxxxxx cyklistům xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx i xxxxx vedoucí xxxxxx xxxx.

Xxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx" (x. X 9) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx takto xxxxxxxxxx společného pruhu xxxx xxxxxx; xxxxxx x cyklisté se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) K xxxxxx x. X 10:

Značka "Xxxx příkaz" (x. X 10) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Příkaz je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ("Xxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx" xxxx.).

(8) X xxxxxxx x. X 7 až č. X 10:

K ukončení xxxxxxxxx značek x. X 7 xx x. X 10 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx doplněných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 4

Informativní xxxxxx

(1) X xxxxxx x. X 1a:

Značka "Xxxxxx xxxxxxx" (x. X 1x) xxxxxxxx hlavní xxxxxxx, a xx xxxxxxx v xxxx.

(2) X xxxxxx č. X 1x:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx" (x. X 1b) xxxxxxxxx x xxx, že xx nejbližší xxxxxxxxxx xxxx silnice již xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x. D 2 a x. X 3:

Xxxxxx "Xxxxx" (x. X 2) x "Změna směru xxxxxx" (x. X 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx objíždění xxxx nebo xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx okruhů, xxxxxxxx xx xx spodní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx x pruhů xxxxxx barvy xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx x. X 4a x č. D 4x:

Xxxxxx "Xxxxxxxxxxx provoz" (x. X 4x x x. X 4x) xxxxxxxx jednosměrnou xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxx všech vozidel" (x. X 2).

(5) X značce x. X 5:

Xxxxxx "Doporučená xxxxxxxx" (x. X 5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx čísly xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx x. D 6:

Xxxxxx "Xxxxxxx pro xxxxxx" (č. X 6) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. V 7 zejména xxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx č. X 9x:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxx" (č. X 9x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx končí xxxx kterou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(8) X xxxxxxx x. X 11x xx x. X 11x:

Xxxxxx "Parkoviště" (č. X 11a až x. X 11x) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Symboly xx spodní xxxxx xxxxxx x. X 11x xx č. X 11x, xxxxx xxxxx xxx obráceny, xxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x. X 11a, x. X 12, x X 13x x x. X 13b. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na dodatkové xxxxxxx. Na místech, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani xxxx vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 3500 kg a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxx č. X 12:

Xxxxx o xxx, xxx xxxx xx parkoviště xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx značka, xxxxxx xxxxxxxx x. X 1 nebo x. X 2 xxxx.) x xxxxxxxxx x xxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx dodatkové xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (x. X 12). Xxxx xxxxx xxxxx xxx uvedeny i xx samotné xxxxxx xxxxx nápisu "RESERVÉ" ("XXXX", "BUS" xxxx.). Xxxx xxxx, po xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a stát x xxxxxx jiných xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxx zakázáno.

(10) X značkám č. X 13x a x. D 13b:

Na xxxxx označeném značkou "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 13x) xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kotouč xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx něm xxxx xxxxxxx stání, xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (č. X 13x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; řidič xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx parkovacích xxxxxxxx.

(11) X značkám č. X 16a xx x. X 16d, x. D 17 x x. X 18:

Xxxxxx "Jízdní pruhy" (x. X 16a), "Xxxxxxx počtu jízdních xxxxx" (x. X 16x), "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pruhů" (x. X 16x) x "Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx" (x. X 16x) vyznačují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pruhů. Xxxxxx x. D 16c xxx vyznačuje, který x xxxxxxxx pruhů xx průběžný. Značka x. X 16x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pruh na xxxxxxx x silnici xxx motorová xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx xxx 50 km.h-1.

Značka "Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 17) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx křižovatkou. Xxxxxx xxxxxx (č. X 4, x. X 20x, x. X 6x xxxx.) xxxxx xx xxxxxx, "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" (x. D 18) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx užity xx xxxxxxxx x. D 16x až č. X 16x x x. X 17. Xxxxxxxx omezení v xxxxxxxxxx xxxxxxx pruhu xxxxx u xxxxxx x. X 16x xx x. X 16x x č. X 17, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pruhu.

(12) X xxxxxx x. D 19x:

Xxxxxx "Xxxxxxxxx jízdní xxxx" (č. D 19x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhrazený xxx xxxxxxxx městské xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jízdním xxxxxx. Tento xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 1x xxxx č. X 2x x xxxxxxx "XXX". Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. X 19a xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je jízdní xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx pruh xxxxxxxxx jen vodorovnými xxxxxxxx.

(13) X xxxxxx x. X 21:

Xxxxxx "Xxxxxxxxx" (č. X 21) označuje xxxxx, xxx xxx obdržet xxxxxxx xxxxxxxxxx informace.

(14) X xxxxxxx č. X 29x xx x. X 29c:

Pro xxxxxxxxx zastávku xxxxxxxx x autobusu xxxx xxxxxxxxxx x autobusu xx užívá jedné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) X značkám x. X 30x xx x. X 30x:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. D 30x) informuje x xxxxx nejbližší xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x ní.

Značky "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 30b až x. X 30f) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx významné xxxxxxx x směru x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x vyznačeným xxxxx (xxxxx) a x počtu x xxxxxxxxxx jízdních xxxxx.

(16) X xxxxxxx č. X 35x xx x. X 35x:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 35a x x. X 35x) informují x xxxxx x vyznačeným xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x. D 35a xxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x vyhrazeným xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. X 15x xxxxxxxx xxxxxxx "XXX". Xxxxxx x. D 35c x x. D 35x xxxxxxxxx o xxxxxxx provozu za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x. X 35x xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxxx. Značka x. X 35x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlevo.

(17) X značkám x. X 36a až x. D 36x:

Xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" (x. X 36a xx x. D 36x) xxxxxxxxx x směru x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílům (xxxxx) a o xxxxx silnice, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(18) X xxxxxxx x. X 37x x č. X 37x:

Xxxxxx "Směrová xxxxxx x místnímu xxxx" (x. X 37a) xxxxxxxxx x xxxxx x popřípadě o xxxxxxxxxxx x části xxxx.

Xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx" (x. X 37b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx obci xxxx xxxx xxxxx.

(19) X xxxxxx x. X 40:

Xxxxxx "Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provoz" (x. X 40) xxxx být provedena xx tvaru xxxxx.

(20) X xxxxxx x. X 41:

Xxxxxx "Kilometrovník" (x. D 41) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx od začátku xxxxxxx.

(21) K xxxxxx x. X 43:

Značka "Xxxx název" (x. X 43) informuje x xxxxx řeky, xxxxxx, přírodní rezervace, xxxxx obce xxxx.

(22) X xxxxxxx x. X 44x až x. X 44x:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" (x. X 44x x x. X 44x) x "Xxxxxxx xxxxxx xxx vyznačení xxxxxxxx" (x. D 44x x x. X 44x) xxxxxxxxx x uzavírce silnice xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a průběh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx značce x. D 44a xx xxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákazové xxxxxx x délka xxxxxxxx.

(23) X značce x. X 45:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx" (x. X 45) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx změnu xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(24) X značce x. D 46:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxxx směru xxxxx" (č. X 46) xxxxxxxxx zejména x xxxxx směru xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx symbol šipky xx xxxxxx xxxxxxx.

(25) X značce x. X 47:

Značka "Objíždění xxxxxxxx" (č. X 47) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx objíždět xxxxx xxxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx doplněna xx své spodní xxxxx xxxxxxxx dodatkové xxxxxxx x. E 4, vyznačuje úsek xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vlevo.

(26) K xxxxxxx x. D 48x a x. X 48x:

Xxxxxx "Zóna x xxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. D 48a) x "Konec xxxx x dopravním xxxxxxxx" (x. X 48x) xxxxxxxxx oblast (xxxx xxxx xxxx.), xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, doby xxxx. xx vyznačuje xx xxxxxx xxxxx značek xxxxxxx nápisem xxxx xxxxxxxx.

(27) X xxxxxxx x. X 50x x č. X 50x:

Xxxxxx "Xxxx xxxx" (x. X 50a) x "Xxxxx xxxx xxxx" (č. X 50x) vyznačují xxxxxx (xxxx obce xxxx.) xxxxxxx především xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx době.

(28) X značce x. X 51:

Značka "Xxxxxxx xxxx" (x. X 51) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx únikového xxxxx, xxx xxx x xxxxxxx nouze (xxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

Čl. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx tabulky s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx narušena čitelnost xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx části xxxxxx.

(2) X dodatkovým tabulkám x. X 2x xx x. E 2x:

Xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx xxxxxxxxxx" (x. X 2x xx č. X 2x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx křižovatky x xxxx tabulky x. X 2a xxx xxxxxx x xxxxxxxx silnici. Totéž xxxxxxxxx tabulka "Xxxx xxxx křižovatek" (x. X 2x) pro xxx křižovatky xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. X 3x x x. X 3x:

Xxxxxxxxx xxxxxxx "Vzdálenost" (x. X 3a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx kterého platí xxxxxx, pod xxx xx tabulka xxxxxxxx.

Xxxxxx x. C 1x, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 3x, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. C 2.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx č. X 4:

Xxxxxxxxx xxxxxxx "Délka xxxxx" (č. E 4) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx který xxxxx značka, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx x. X 5:

Xxxxxxxxx xxxxxxx "Celková xxxxxxxx" (x. X 5) xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx omezuje xxxxxxxx zákazu xx xxxxxxx, xxxxx celková xxxxxxxx přesahuje xxxx xxxxxxx xx tabulce. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. E 6a xx č. X 6x:

Xxxxxxxxx xxxxxxx "Za xxxxx" (č. X 6x) omezuje xxxxxxxx xxxxxx, pod kterou xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx mokré vozovky. Xxxxxxx "Nebezpečí xxxxxx" (x. X 6x) xxxxxxxx pod xxxxxxx x. X 22 xxxxxxxxxx xx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" (x. X 6x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. X 22 upozorňuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) K dodatkové xxxxxxx x. X 7:

Xxxxxxxxx tabulka "Xxxxxxx xxxxx" (č. X 7) vyznačuje xxxx x místu, kde xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx tabulka xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. E 8x xx x. X 8x:

Xxxxxxxxx tabulky "Xxxxxxx úseku" (x. X 8x), "Xxxxxx xxxxx" (č. X 8x), "Xxxxx xxxxx" (x. X 8x) x "Xxxx xxxxxxxxx" (x. X 8d x x. X 8x) vyznačují úsek, xxx který xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxx x. E 9:

Xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx vozidla" (x. X 9) xxxxxxx platnost xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "XXX ZÁSOBOVÁNÍ" xxxxxxx xxxxxxxx značky, pod xxxxxx je umístěna, xx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. X 1 xxxx x. X 2; xxx xxxx vozidla xxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "XXXX ZÁSOBOVÁNÍ".

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "XXX XXXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxx platnost značky, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásobování xxxx xxxxxxxxxxxx, údržbářské, komunální x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx x. X 1 xxxx x. X 2, vozidla xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx řidiči, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mají x místech xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx; pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxx dodatková xxxxxxx s xxxxxxx "XXXX XXXXXXXX XXXXXXX".

(12) Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx příkazová značka xxxxxxxx xxx vozovkou xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx je umístěna.

(2) Xxxxx, omezení nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není dříve xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx značkou x. X 20x xxxxx xxx x značek x. X 38x x x. X 38x.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xx. 7

Xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx x. X 1x a x. V 1x:

Xxxx-xx xxxxxxx "Podélná xxxx xxxxxxxx" (x. X 1x) nebo xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx čára xxxxxxxx" (č. X 1x) odděleny xxxxxx xxxxx x protisměrným xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx od xxxx značky. Tyto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nutné x objíždění, odbočování xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x. X 2x x č. X 2x:

Xxxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. X 2x x x. V 2b) xx xxxxx xxxxxxxxx xxx dodržení ostatních xxxxxxxxxx této vyhlášky. Xxxxxx x. X 2x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx až čtyřnásobné xxxxx než xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x. V 2x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx značce x. X 1a xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx (zatáčku, xxxxxxxxxx xxxx.); xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 9x.

(3) X xxxxxx č. X 2x:

Xxxxxx "Dvojitá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" (x. V 2c) xxxxxxxxx xxxxxx pruh xxxxxxx střídavě xxx xxxxx i xxxxx xxxx xxxxx (§10 x §50 xxxx. 2); xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx užíván, xx značka x. X 2x stejný xxxxxx xxxx xxxxxx x. X 2x xxxx x. X 2x.

(4) K značce x. V 3:

Xxxx-xx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čárou xxxxxxxxxxxx" (x. X 3) odděleny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, platí pro xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) X značce x. X 4:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxx" (x. X 4) vyznačuje xxxxx vozovky.

Xx. 8

Xxxxxx xxxx

X xxxxxxx č. X 5, x. X 6x a x. X 6x:

Xxxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx" (x. X 5), "Příčná xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx "Dej xxxxxxxx x xxxxx!" (č. X 6a) xxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXXX" (x. X 6x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx č. V 6x vyznačuje místo, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxx značky "Xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx!" (x. X 2).

Xx. 9

Xxxxx

X xxxxxxx x. X 9a x x. X 9x:

Xxxxxx "Xxxxxxx šipky" (x. X 9a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x stanovený směr xxxxx křižovatkou. Xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx" (č. X 9b) vyznačuje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušované x čáru souvislou; xx-xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx pruhu, xxxxxxxxx jeho blížící xx xxxxxxxx.

Čl. 10

Xxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x. X 10x xx x. X 10d:

Značky "Xxxxx" (x. X 10x až x. X 10c) vyznačují xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zastavení x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (x. X 10x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx s xxxxxxxx "X" vyznačuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx parkoviště.

Xx. 11

Xxxxxxxx x xxxxxx zastavení x xxxxx

(1) X značce x. X 11:

Xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" (x. V 11) a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "XXXX" pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x v xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx č. X 12x až č. X 12x:

Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxx" (č. X 12x) vyznačuje xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx "Žlutá xxxxxxxx xxxx" (x. X 12x) xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. Xxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx čára" (x. X 12c) xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx.

Čl. 12

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxx č. X 13:

Značka "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx" (x. X 13) vyznačuje xxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxx zasahovat, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, odbočování xx xxxxx ležící xxxx silnici xxxx xxxxxxxx xx silnici x místa ležícího xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxx xx xxxxxxx

X značce x. X 14:

Značka "Nápisy xx xxxxxxx" (č. X 14) xxxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ("BUS", "XXXX", "PRAHA", "XXXX" xxxx.), xxxxxxx xxxx.

ČÁST TŘETÍ

DOPRAVNÍ XXXXXXXX

Xx. 14

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X x. X 1:

Xxxxxxxx kužele umístěné x řadě xx xxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxx značka x. V 1x, x to x xxxxx, xxxx-xx umístěny xx xxxxxx x. X 2x, č. X 2b, x. X 2c xxxx x. X 3. Xxxxx xxx vymezovat xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X x. Z 2x x x. X 2x:

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x. X 2a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x. X 2b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) K x. X 2c:

Žluté a xxxxx pruhy (x. X 2x) označují xxxxxxx překážku xx xxxxxxx (xxxxx xxxx.).

(4) X č. X 3:

Xxxxxx tabule (x. X 3) xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečnou xxxxxxx.

(5) X č. Z 4:

Xxxxxxxxx desky (č. X 4) usměrňují xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 99/1989 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1990.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

24/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.2.1990

533/1992 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.12.1992

619/1992 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.12.1992

123/1993 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu)

s xxxxxxxxx od 16.4.1993

12/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.1997

223/1997 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 99/1989 Xx., x pravidlech xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.1997

x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním sdělením x. 105/1989 Sb.

Právní xxxxxxx č. 99/1989 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.1.2001.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §1 xxxx. 2 zákona x. 135/1961 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx. (úplné xxxxx č. 55/1984 Sb.).

2) §13 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x. 35/1984 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 41/1984 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4) §6 xxxxxx XXX x. 37/1989 Xx., o ochraně xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6 xxxxxx XXX x. 46/1989 Xx., o ochraně xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5) §81 odst. 1 vyhlášky x. 41/1984 Sb.

6) Osobní xxxxxxxxxx Xxxxx národní bezpečnosti xxxx xxxx barevné xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- xxxxxxxx barva vozidla - xxxxxxxx žluť xxxxx (č. odstínu 6400),

- xxxxxx x xxxxx dveře, xxxxxx x zadní kapota x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx - xxxx (x. xxxxxxx 1000),

- xxxxx "XX" x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx - xxxxx (x. xxxxxxx 1999).

Xxxxxxx provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx používaných Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

7) §60 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx.

8) §23 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx.

9) §79 vyhlášky x. 41/1984 Xx.

10) §48 xxxx. 7 a 8 xxxxxxxx č. 41/1984 Xx.

11) §3 odst. 3 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 7/1988 Xx., o xxxxxxx pozemních komunikací x xxxxxxx v xxxxxx kolejí.

12) §11 xxxx. 1 vyhlášky x. 41/1984 Sb.

12x) Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx x významných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

13) §54 odst. 3 xxxxxxxx x. 41/1984 Xx.

14) §52 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx č. 41/1984 Xx.

15) Xxxx. xxxxx č. 68/1979 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhláška federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 122/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x silniční xxxxxxx a vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 123/1979 Sb., x městské xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 127/1964 Sb., x xxxxxxxx přepravním řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 133/1964 Sb., o xxxxxxxxx přepravním řádu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx technického xxxxxxx xxxxxxxxx drah (xxx. x xxxxxx 25/1970 Xx.), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §8 zákona x. 68/1979 Xx.

§4 xxxxxxxx č. 122/1979 Xx.

17) Např. xxxxx č. 68/1979 Sb., vyhláška č. 122/1979 Sb., xxxxxxxx č. 133/1964 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 88/1980 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 62/1981 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práce x. 71/1980 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx silničních xxxxxxx.

18) XXX 01 8020 Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

ON 73&xxxx;6021 Xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx signalizačního zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

19) §3 xxxxxx x. 135/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx č. 55/1984 Sb.).

20) §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 40/1974 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

21) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 135/1961 Sb., xx xxxxx zákona x. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx č. 55/1984 Sb.).

§9 xxxx. x) x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 35/1984 Xx.