Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
521/2005 Sb.
Přechodné ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
521
XXXXXXXX
xx dne 13. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 84/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx ve xxxx xx 3 xxx
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx. x xxxxxx x. 392/2005 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a d) x xxxx. 8 x 9 xxxxxx:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 84/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx a výrobky xxx děti xx xxxx do 3 xxx, xx mění xxxxx:
1. V §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ostatní" zrušuje.
2. X §1 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; jde-li x xxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxx xxx děti xx xxxx xx 3 xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 110, včetně xxxxxxxxx 110".
3. X §1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx jsou určeny xxx xxxx xx xxxx do 3 xxx x xxxxx xxxx ve svém xxxxxxxx stavu xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx určeny, xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx4).".
4. X §2 xxxx. 6 větě xxxxx xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx".
5. V §2 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "plastu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx povrchovou".
6. X §3 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "pro xxxx x elastomerů, xxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxx xxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxx být".
7. X §4 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Výrobek z xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x příloze x. 10, xxxx xxxxxxxxx xx obalu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobku viditelné, xxxxxx čitelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".".
8. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
9. V §4 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx při xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x právnickou xxxxx, x obchodní firmou xxxx jménem, xxxxxxxxx x xxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx povrchová xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 7.".
11. X §6 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxxx výrobků, které xxxx xxxxxx pro xxxx o xxxx x které xxxxx xxxx xxxxxxx do xxx, xxxxx být xxxxxxx xxxx látky xxx xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxx kyseliny xxxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 6 xxxx X. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 0,1 xxxxxxx (hmotnostních) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
12. V §6 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx jako látky xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx estery xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 xxxx XX. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 0,1 xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
13. X §6 odst. 4 xx slova "například xxxxxxx dětských šidítek, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx," zrušují.
14. X §6 odst. 5 xx xx xxxxx "do xxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".
15. X §7 odst. 1 xx slova "například xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a chladící xxxxxxx," xxxxxxx.
16. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx "xx úst," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šidítek, xxxxxxxx x chladicí xxxxxxx,".
17. V §11 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "látky".
18. X §11 xxxx. x) x x) se slovo "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
19. X §12 xxxx. 1 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
20. V xxxxxxx §13 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
21. X §13 odst. 3 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx materiálů xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx vznikají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2.".
22. V §13 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxx x měkčeného xxxxxx, xxxxx obsahovat xxxx xxx 0,1 xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) jednoho nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 6.".
23. X §13 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.
24. §15 xxx:
"§15
X xxxxxx hraček, xxxxx x výrobků pro xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxx xxxx dřevo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx pryskyřic, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo mikroorganismy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vláknitými xxxxxxx.".
25. Xxxxxxx x. 6 xxx:
"Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 84/2001 Sb.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx esterů xxxxxxxx xxxxxxx:
I.
di-isononyl xxxxxx (XXXX) CAS-No. 28553-12-0 Einecs-No. 249-079-5,
xx-x-xxxxx xxxxxx (XXXX) XXX-Xx. 117-84-0 Xxxxxx-Xx. 204-214-7,
xx-xxx-xxxxx xxxxxx (XXXX) XXX-Xx. 26761-40-0 Xxxxxx-Xx. 247-977-1,
II.
xxxxx xxxxxx xxxxxx (XXX) XXX-Xx. 85-68-7 Xxxxxx-Xx. 201-622-7,
dibutyl xxxxxx (XXX) XXX-Xx. 84-74-2 Xxxxxx-Xx. 201-557-4
xx(2-xxxxxxxxxx) ftalát (XXXX) XXX-Xx. 117-81-7 Einecs-No. 204-211-0,
CAS - Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
26. X příloze x. 7 odst. 1 xx slova
"xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 0,002 mg xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx2"
xxxxxxxxx xxxxx
"primární xxxxxxxxxx aminy 0,005 xx anilinhydrochloridu/dm2".
27. X xxxxxxx x. 8 bodě 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vztažené xx xxxxxxxx xxxxxxx".
28. X xxxxxxx č. 8 bodě 7 xx xxxxx "2,2 x xxxxxxxxx dihydrogenfosforečnanu xxxxxxx - Na2HPO4.2 X2X" xxxxxxxxx slovy "2,2 g xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XxX2XX4.2 X2X".
29. X xxxxxxx č. 9 bodě 3 xx xxxxx "xxxxxxx 0,05" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx 0,5".
30. X xxxxxxx č. 9 xxxx 4 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx limity" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx".
31. X xxxxxxx č. 9 bodě 8 xx slova "2,2 x dihydrátu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - Na2HPO4.2 X2X" xxxxxxxxx slovy "2,2 g dihydrátu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sodného - XxX2XX4.2 X2X".
32. X příloze x. 10 xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxxxx".
33. X xxxxxxx č. 10 bodě 2 xx xxxxx "1 xxxxxx" nahrazují slovy "2 xxxxx".
34. X příloze č. 10 xxxx 3 xx xxxxx
"xxxxxxxxxxxxxx x otěru za xxxxx 3"
xxxxxxxxx xxxxx
"stálobarevnost x xxxxx xx xxxxx 2 - 3"
x xx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx věty "Připouští xx provést xxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ošetřování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ČSN XX XXX 20105 (xxxxxx X01-X09, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X06). V xxxxxxx xxxxxxx vyhovujících xxxxxxxx x opakované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1.".
35. X xxxxxxx x. 10 xxxx 5 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx limity" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx".
36. X xxxxxxx x. 10 xxxx 8 xx xxxxx "2,2 x dihydrátu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xx2XXX4.2 X2X" xxxxxxxxx xxxxx "2,2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XxX2XX4.2 X2X".
37. X xxxxxxx x. 11 xxxx 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxxxx".
38. X příloze x. 11 xxxx 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vztažené na xxxxxxxx xxxxxxx".
39. X příloze č. 11 xxxx 10 xx xxxxx "2,2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - Na2HPO4.2 X2X" nahrazují xxxxx "2,2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XxX2XX4.2 H2O".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx děti ve xxxx do 3 xxx x které xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 521/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.