Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2005 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

367/2005 Sb.

Účinnost Čl. II
367
VYHLÁŠKA
xx xxx 5. xxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 590/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx podle §143 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích pro xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlnou - průtoková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průtokem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,".
2. X §2 se xxxxx na xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".
3. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nepřípustné".
4. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 9x x 9x xxxxx:
"(5) Xxxx prováděné xxxxx xxxx xxxxxx xx vzdouvání vody, xxxx xxx změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxx vybavuje xxxxxxxxxx latí xxxxxxxx xx výškové xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hráze za xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxx při xxxxx poškození. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx hráze x hlediska možných xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní povodňové xxxx, xxxxxx xx xxxxx přes xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vodní xxxx xxxx upraveny normovými xxxxxxxxx9x).
9x) Xxxxxxxx x. 471/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
9x) XXX 75 2935 Xxxxxxxxxx bezpečnosti vodních xxx při xxxxxxxxx.".
5. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta, xxxxx xxx: "X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pokládat xxxx odběrné zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx." x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx 9 x" xxxxxxxx xxxxx "nad xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxx výpusti".
6. X §6 odstavec 9 zní:
"(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxx změně xxxxxx xxxxxxxxx přehrady nebo xxxxx nádrže, xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx vybavuje xxxxxxxxxxxxx přelivným xxxxxxxxx x bezpečnému převádění xxxx xx povodní. Xxxxxxxxxx x kapacita xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxx mírou xxxxxxxxxxx odpovídající kategorii xxxxxxx xxxx.".
7. X §6 xxxx. 10 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
8. X §8 se xxxxxxxx odstavce 7 xx 9, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x xxxxx:
"(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx včetně ochranných xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k zachování xxxx xxxxxxxx kapacity.
(8) Xxx návrhu xxxxxxxx konstrukce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxx dopady.
(9) Xxx xxxxxx stavební xxxxxxxxxx jezu xxxx xxx xxxx změně xx posuzují limity xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx11x).
11x) Xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx x. 502/2000 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Xx.".
9. X §11 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhové xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx vodního toku. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx upraven xxxxxxxxx xxxxxxxxx4) x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx 100 let, xx zabezpečuje ochranná xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrází xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx ochranné hráze, xxxx jako xxxx xxxxxxx, lze navrhnout xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
10. X §11 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stavbu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odpovídá způsobu xxxxxxx, popřípadě významu xxxxxxxxxx pozemků a xxxxxx. Xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zábrany xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xx průtočné xxxxxx xxxxx xxxxx koryta xxxxxxx toku.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
11. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 xxxxx: "U xxxxxxx zábrany xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx nejméně 0,3 x. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 součástí xxxxxxxx hráze, navrhuje xx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx shodné x převýšením xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx14).
14) XXX 75 2410 Xxxx xxxxx nádrže.".
12. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx průtoku. X xxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx mechanizmů xxx xxxxxx.".
13. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14x xxx:
"(6) Xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x suchá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx suché xxxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxx xxxxxxxxx14x).
14x) XXX 75&xxxx;2415 Xxxxx xxxxxx.".
14. §17 xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 15x, 16, 16a x 16b zní:
"§17
Xxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hmot, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normám. Studna xxx odběr xxxxxxxx xxxx využívaná pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx provádí x xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx15x).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx studny.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) x podle xxxxxxxxx xxxxxx16x) s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx16x), xx-xx xxxx xxxxxxxxx x dispozici.
15x) Xxxxxxxx č. 37/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky xxxxxxxxxxxx do přímého xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
16a) XXX 75&xxxx;5115 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
16b) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
Xxxxx x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
15. Xxxxxxxx se příloha, xxxxx zní:
"Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 590/2002 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx vodních xxx

Xxxxxxxx výše xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx díla9a)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X = 1/N

X

X

Xxxxx xxxxxx

X. - II.

Xxxxxxxxx xx značné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0,0001

10 000

XX.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx

0,0005

2 000

X

Xxxxxx

XXX. - XX.

Xxxxxxxxx xx ztráty xx xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxx

0,001

1&xxxx;000

Xxxxxx xx lidských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

0,005

200

C

Xxxxx

XX.

Škody pod xxxxxx dílem a xxxxxx x xxxxxx

0,01

100

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx

0,02 xx 0,05

50 xx 20


Xxxxxxxxxxx: N - doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.".
Xx. II
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2005.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace
Právní předpis č. 367/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.11.2005.
Xxxxxx xxxxxxx č. 367/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.