Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.02.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.02.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
81/2005 Sb.
81
XXXXX
xx xxx 21. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. I
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx mění takto:
1. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx Xxxxx republiky" nahrazují xxxxx "xx území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo jiné xxxxxxx strany Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a slova "xxx území Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx".
2. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx současného, xxxxxxx x nezměněného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx komplexu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xx umožněn xxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. Xx xxxxx §23 xx xxxxxxxx xxxx "Xx provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxx přístrojů technicky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ubytovaným x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x ubytováním, xxxx-xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorách xxxxxxxx x soukromému xxxxxxx ubytovanými xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání xx xxxxx §18 xxxx. 3 rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. X §98 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxx odměn xxx xxxxxxxxxx způsoby xxxxx předmětů ochrany.".
5. V §100 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx sdružených uživatelů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týmž xxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx x xxxxxxx povinnými xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxx a rovných xxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx předměty ochrany, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spravují,
2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx placení xxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxx. x) x xxxxxxx jejich xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2, x xx xx základě počtu xxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,".
6. X §100 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx určení,".
7. V §100 xxxxxxxx 5 x 6 znějí:
"(5) Xxxxxxxxxxxx provozovny xx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx nedivadelně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla x xxxxxx či bez xxxxx xxxx uměleckého xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx hudební xxxxxxxx"), xx povinen poskytnout xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx produkce je xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx produkce xx xxxxxxx xxxxx program xxxxxxxx s uvedením xxxx xxxxxx x xxxxx děl, xxxxx xxxx být provozována, xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §100 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxx:
"(7) Při xxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx k
x) xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx předmětu xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předmětu ochrany.
(8) Kolektivní správce xx povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prokázaly, že xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů.".
9. Za §100 xx xxxxxxxx xxxx §100x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xxx:
"§100x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jím xxxxxxxxxx xxxxxxx práv, xxxxxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxx [§40 xxxx. 1 xxxx. x)], xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní úpravy xxxxxx xxxxxx (§40 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxx x příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zásahem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx xxxxxx (§102).
(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx dotčen xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx odměny xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržovacího nároku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx odpadá, xxxxx xx neuplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxx, že xx x jednání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zřejmý xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
6x) §451 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
10. X §101 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:
"(11) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany uzavírá xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx kolektivními správci, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřili xxxxxxxxxx zástupce, který xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx.".
11. §103 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:
"§103
Xxxxx ministerstva
(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno
x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx x předložení xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx,
x) zjišťovat, xxx nedochází x xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxxx, xxxxxxx ustanovením §100 xxxx. 7,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x dodržování xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, uloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx xx výše 500&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx xxx uložena x xxxxxxxxx. Pokutu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx, nejdéle však xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu kultury Xxxxx xxxxxxxxx; ministerstvo xx vymáhá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8).
8) Xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. II
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Gross x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.2.2005.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.