Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.02.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
81/2005 Sb.
81
XXXXX
xx xxx 21. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxx takto:
1. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "na xxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx strany Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxx území České xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §22 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx současného, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx společných xxxxxxxxx antén se xx xxxxx díla xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nezakódovaného xxxxxxxx x společný xxxxxx xxxx obchodně využíván.".
3. Xx xxxxx §23 xx xxxxxxxx xxxx "Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x ubytováním, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání xx podle §18 xxxx. 3 rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních.".
4. X §98 se xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno f), xxxxx zní:
"f) xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany.".
5. V §100 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zájmy x xxxx xxxxxxxxxx uživatelů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týmž nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, kterými xx pro xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx předměty ochrany, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spravují,
2. xxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 x 2 a xxxx. x) x xxxxxxx jejich plnění,
3. xxxxxxxxx výše x způsob xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovených tímto xxxxxxx,".
6. X §100 xxxx. 1 xxxxxxx s) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím i xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
7. X §100 xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provozovnu či xxxx prostor x xxxxxxxxxxx nedivadelně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla x xxxxxx či bez xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hudební produkce"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx produkce.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx produkce je xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx jmen autorů x xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx program xxxxxxxx s uvedením xxxx autorů a xxxxx děl, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx konáním produkce, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §100 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Při xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx, xxx k xxxxx předmětu ochrany xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xx nepřímému xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který uživatel xxxxx z xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místa xxxx regionu, xx xxxxxx dochází x xxxxx xxxxxxxx ochrany,
x) xxxxx, způsobu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx.
(8) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx účelem přihlásily x xxxxxxxxx, že xxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
9. Xx §100 xx xxxxxxxx nový §100x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x xxx:
"§100x
(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nositel xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§40 odst. 1 písm. x)], xxx nárok na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona (§40 xxxx. 3) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožení takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxx x xxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§102).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxx obvyklé xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
(3) Překážka xxxxxxxxx zdržovacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx odpadá, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo x rozporu x xxxxxxxxxxx společnými xxxxx xxxxxxxx práv, zejména xxxxx, že by x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zřejmý úmysl xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
6a) §451 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. X §101 xx doplňuje xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:
"(11) X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx kolektivními xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx.".
11. §103 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 8 zní:
"§103
Xxxxx ministerstva
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předložení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ustanovením §100 xxxx. 7,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a ukládat xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx části xxxxxx, xxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx do výše 500&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokutu xxx uložit xxxxxxxxxx xx jednoho roku xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx tří xxx xxx dne porušení xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky; ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8).
8) Xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Čl. XX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 81/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.2.2005.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.