Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.02.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
81/2005 Sb.
81
ZÁKON
xx dne 21. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx mění xxxxx:
1. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx" x xxxxx "xxx xxxxx České xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx strany Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx".
2. X §22 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nezměněného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijímačích téže xxxxxx, xxxxxxxxx komplexu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx antén xx xx užití díla xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zemského x nezakódovaného xxxxxxxx x společný xxxxxx xxxx xxxxxxxx využíván.".
3. Xx xxxxx §23 xx xxxxxxxx xxxx "Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxxxxxx zpřístupňování díla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ubytovaným x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx tyto přístroje xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xx podle §18 xxxx. 3 rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. X §98 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
5. V §100 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předměty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x rovných xxxxxxxx smlouvy, kterými xx xxx xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxx oprávnění x výkonu práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx spravují,
2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxx. x) x xxxxxxx jejich plnění,
3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2, x to xx xxxxxxx počtu xxxx, kterým xx xxxx sděleno,
4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
6. X §100 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení,".
7. X §100 xxxxxxxx 5 a 6 znějí:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provozovnu či xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx uměleckého xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxx produkce.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxxxxx jmen autorů x názvů xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx konáním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx program xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx provozována, xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx 10 dnů xxxx konáním produkce, xxxxx není xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §100 xx xxxxxxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Při xxxxxxxxx smluv podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx přihlédne xxxxxxx x
x) xxxx, zda x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodnímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x užití xx v souvislosti x užitím xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x specifikům místa xxxx regionu, ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předmětu ochrany.
(8) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xx xxx zpracování návrhu xxxx xxxxx xxxx xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxx přihlásily x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vyšší než xxxxxxxxxxxx počet uživatelů.".
9. Xx §100 xx xxxxxxxx xxxx §100x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6a xxx:
"§100x
(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práv, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§40 xxxx. 1 xxxx. x)], xxx nárok na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona (§40 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud uživatel xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx sdružených xxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx xx ohrožením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona (§102).
(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx6x).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 neuzavřít xxxx xx xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů6a).
6a) §451 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. X §101 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:
"(11) V xxxxxxx, xxx uživatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřili xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
11. §103 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 8 xxx:
"§103
Xxxxx ministerstva
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx
x) xxxxxxx si xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a předložení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx,
b) zjišťovat, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinností uložených xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ustanovením §100 xxxx. 7,
x) xxxxxxx při zjištění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx x nápravě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ukládat xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce, které xxx xxx xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxx, uloží kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx x jejímu splnění xxxxxxxxxx lhůtu. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx být uložena x xxxxxxxxx. Pokutu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však xx tří let xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stanovení xxxx pokuty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx; ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx8).
8) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. II
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.2.2005.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.