Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.02.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
81/2005 Sb.
81
XXXXX
xx xxx 21. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx mění xxxxx:
1. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx" x slova "xxx xxxxx České xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx strany Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx".
2. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Umožnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nezměněného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx nebo funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, pomocí společných xxxxxxxxx xxxxx se xx užití xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vysílání x společný příjem xxxx obchodně xxxxxxxx.".
3. Xx xxxxx §23 xx xxxxxxxx xxxx "Xx provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx se podle §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxx přístrojů technicky xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx s ubytováním, xxxx-xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k soukromému xxxxxxx ubytovanými osobami. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxx. 3 rovněž xxxxxxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. X §98 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx zní:
"x) xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany.".
5. V §100 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx uživatelů, xxxxx užívají xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx x osobami xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx uživatele
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx předměty xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 x xxxx. x) x xxxxxxx jejich xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2, x xx xx základě xxxxx xxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
6. X §100 xxxx. 1 xxxxxxx s) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx umožňujícím i xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx určení,".
7. X §100 xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla s xxxxxx či xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a součinnost xxxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx produkce.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x názvů xxx, xxxxx mají být xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx živé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx konáním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.".
8. X §100 xx xxxxxxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx k
a) xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uživatel xxxxx x xxxxx xx x souvislosti x užitím xxxxxxxx xxxxxxx,
c) charakteru x xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu ochrany,
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany.
(8) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xx xxx zpracování xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sdružujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prokázaly, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů.".
9. Xx §100 xx xxxxxxxx nový §100x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6a zní:
"§100x
(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nositel xxxx, xxxxxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxx [§40 odst. 1 písm. x)], xxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx zvláštní úpravy xxxxxx xxxxxx (§40 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx zájmy x xx xxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx zásahem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele podle xxxxxx xxxxxx (§102).
(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxx obvyklé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx6x).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx, xx xx x xxxxxxx uživatele xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx uživatelů xxx zřejmý xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx splnění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
6x) §451 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. V §101 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:
"(11) X xxxxxxx, kdy uživatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kolektivními xxxxxxx, xxxx uživatel nebo xxxxxx sdružení oprávněni xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
11. §103 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxx:
"§103
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx
x) vyžádat xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předložení xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) zjišťovat, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx §100 xxxx. 7,
x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x dodržování xxxx části zákona xxxxxxxxx x nápravě xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxx, xxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxxxx správci pokutu xx do xxxx 500&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx xxx uložena x opakovaně. Xxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx tří xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx pokuty ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx jsou příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky; ministerstvo xx vymáhá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8).
8) Zákon x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. II
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.2.2005.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.