Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.02.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
81/2005 Sb.
81
ZÁKON
xx xxx 21. xxxxx 2005,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxx xxxxx:
1. V §14 xxxx. 2 se xxxxx "xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx" x slova "xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx antén se xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx je umožněn xxxxxx pouze zemského x nezakódovaného xxxxxxxx x xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. Xx xxxxx §23 xx doplňují xxxx "Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xx podle §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x soukromému xxxxxxx ubytovanými xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle §18 xxxx. 3 rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. X §98 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx výše odměn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
5. V §100 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx sdružených xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týmž nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x osobami povinnými xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx kolektivně spravují,
2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §96 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 a xxxx. b) x xxxxxxx jejich xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, kterým je xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
6. V §100 odst. 1 xxxxxxx s) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
7. V §100 xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx bez xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx předložit provozovateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x názvů děl, xxxxx mají být xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx 20 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx tento program xxxxxxxx s uvedením xxxx autorů x xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx provozována, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §100 xx xxxxxxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se přihlédne xxxxxxx x
x) xxxx, xxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx činnosti,
x) xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodnímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x užití xx x souvislosti x užitím xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, ve xxxxxx dochází x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) účelu, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
9. Xx §100 xx xxxxxxxx nový §100x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6x zní:
"§100x
(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx nositel práv, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§40 xxxx. 1 xxxx. b)], xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní úpravy xxxxxx xxxxxx (§40 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožení takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxx x příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx xx ohrožením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§102).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxx obvyklé odměny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
(3) Překážka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx či xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx společnými xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx x jednání xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx uživatelů xxx zřejmý xxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x).
6x) §451 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. X §101 se doplňuje xxxxxxxx 11, který xxx:
"(11) V xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany uzavírá xxxxxxx nejméně xx xxxxx kolektivními správci, xxxx uživatel xxxx xxxxxx sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx příslušní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
11. §103 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxx:
"§103
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) vyžádat xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předložení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ustanovením §100 xxxx. 7,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v dodržování xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx x ukládat xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx části xxxxxx, xxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Pokuta xxxx xxx uložena x opakovaně. Xxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxxx zjistí, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx dne porušení xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx8).
8) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Gross x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 81/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.2.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.