Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2015.


Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

541/2005 Sb.

Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Trh s elektřinou §3
Registrace účastníků trhu s elektřinou a přiřazování odpovědnosti za odchylku §4
Zajišťování regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám §5
Zkušební provoz §5a
Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou §6
Smlouvy na trhu s elektřinou §7
Odpovědnost za odchylku §8
Registrování údajů z dvoustranných obchodů §9
Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou §10
Blokový trh §10a
Denní trh §11
Vnitrodenní trh §12
Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou §13
Vyrovnávací trh s regulační energií §14
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy §15 §16
Vyhodnocování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy §17
Předávání skutečných hodnot pro finanční vypořádání odchylek §18
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů §19
Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách §20
Výpočet odchylek §21
Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky §22
Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování §23
Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy §24
Zúčtování a finanční vypořádání odchylek §25
Zvláštní režim zúčtování a finančního vypořádání odchylek §26
Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb §27
Rozsah a termíny vyúčtování plateb za služby operátora trhu §28
Zveřejňování informací operátorem trhu §29
Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku §30 §30a §30b
Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance §31
První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa §31a
Postup přenesení odpovědnosti za odchylku nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny §31b
Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb §32 §33
Postup při ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku a přerušení dodávek elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce elektřiny §34
Přechodná a zrušovací ustanovení §35 §36
Účinnost §37
Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny
Příloha č. 1a - Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu
Příloha č. 2 - Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny
Příloha č. 2a - Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny ve zkušebním provozu
Příloha č. 3 - Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C
Příloha č. 4 - Třídy typových diagramů dodávek
Příloha č. 4a - Kategorizace zákazníků
Příloha č. 5 - Způsob zúčtování regulační energie
Příloha č. 5a - Měsíční výkaz o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce
Příloha č. 5b - Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
Příloha č. 6a - Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech
Příloha č. 7 - Data zpřístupněná operátorem trhu za každý region typových diagramů
Příloha č. 8 - Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu
č. 365/2007 Sb. - Čl. II
č. 371/2011 Sb. - Čl. II
541
VYHLÁŠKA
xx xxx 21. xxxxxxxx 2005
x Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Úřad") xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 7 xxxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Sb., x podle čl. II xxxx 18 xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x), x) x x) x §27 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Pravidla xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxxxx informací pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxx předkládání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x termíny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x termíny předávání xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx vyhodnocování, zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx regulační energie xx xxxxx xxxxx x xxx předcházení xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx tvorby, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) termíny x xxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny při xxxxxxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx - výroba elektřiny x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxxxx soustavy,
x) xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx zúčtování xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXx s xxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxxxx - výrobce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx smlouvy dodává xxxxxxxxx xxxxxx účastníkům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) dvoustrannými xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx dodávkou elektřiny xxxxxxxxxxxx u operátora xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - elektřina xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x spotřebovaná xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou bez xxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx elektřiny,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx státu x třicetiletý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) obchodní xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dodávka nebo xxxxx xxxxxxxxx; obchodní xxxxxx je základním xxxxxxx úsekem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx,
j) obchodním xxxx - 24 xxxxxxxxxx hodin xxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x zpět; v xxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxx x posloupnost 23 xxxxxxxxxx hodin x xxx xxx, xx kterém xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx, o 25 obchodních hodin; xxxxx xxxxxxxx hodina xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 00.00.00 xxxxx x končí v 01.00.00 hodin,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx - xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátorem xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trh x elektřinou, organizovaný xxxxx xxx x xxxxxxxxxx a organizovaný xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx,
x) podporou xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zdrojů,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účastníkem xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - obchod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavou - distribuční xxxxxxxx xxxxx připojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx číslem - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přidělený xxxxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxx x elektřinou,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1/4xxxxxxxx xxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1/4xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx lokální distribuční xxxxxxxx nebo smluvní 1/4 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodině - xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odběrných xxxx předávacích místech xxxxxxxx zúčtování x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků xxxx x elektřinou, xx které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx skutečných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx dny xxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
u) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx x dopravená na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) přenosem xxxxxxxxx xx zahraničí - xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soustavu xx xxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx v daném xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx diagramů - xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátora xxxx2),
x) xxxxxxxxxx odchylkou - součet xxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek xxxxx subjektů zúčtování x obchodní hodině.
(2) Xxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx rozumí
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxxx výroby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx diagramu - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx hodnoty, charakterizující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odchylek,
x) účastníkem organizovaného xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zúčtování xxxxxxxx, xxxxx se na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx zúčastňuje xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx odchylek - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxx obchodní xxxxxx x XXx x xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x operátorem xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx první xxxxxxxxx - výrobce, xxxxx posuzovaná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vlastní spotřebu xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,
x) xxxxxxxx xxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - závazek dodat xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soustavy,
x) xxxxxxxx odebrat xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx - xxxxxxx vlastního xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazek xx odběr xxxxxxxxx x odběrném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx elektřinu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx9) snížením xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxx bloků xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxx xxxx xxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zveřejněná obchodovatelná xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jejím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx dodávky a xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx - území, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené xxxx xxxxxxxx oblastem místy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpravidla xxxxxxxxxxxxxx přenosovými xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - osmnáctimístný xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo předávacímu xxxxx.
§3
Trh x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx je dodávka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx s elektřinou xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) účasti xx xxxxxxxxxxxxx krátkodobém xxxx x elektřinou,
x) dvoustranných xxxxxxx xxxx účastníky trhu x xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x regulační xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxx xxxx s elektřinou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx platném na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3).
§4
Registrace xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
(1) Operátor xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxxxxxx předávacích a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soustavách a xxxxx číselníky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místa.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční soustavy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx identifikační xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odběrných x xxxxxxxxxxx míst.
(3) Xxxxx některá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nejsou přiřazena xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx trhu provozovatele xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx nápravy.
(4) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx nepřipojenou x xxxxxxxxxxxx soustavě Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předávací místo xx všechna xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx A xxxx X1) xxxxxxxxx tuto xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničím. Xx xxxx souhrnné xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx typ xxxxxx x §18.
(5) X případě, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx připojena zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektrizační soustavě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x operátora xxxx jedno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxx X xxxx X xxxxxxxxx tuto xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x termínech xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxx x §18.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx operátora xxxx x registraci všech xxx provozovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx lokální distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx trhu jednotlivá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx míst, x xxxxx převzal xxxxxxxxxxx xx odchylku dodavatel xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatel xxxx lokální distribuční xxxxxxxx.
(8) Odběrná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx souhrnná xxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobců elektřiny xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx jednotlivá xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx.
(10) Xxxx-xx přiřazeno xxxxxxx nebo předávací xxxxx účastníka xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, operátor xxxx nezahrne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odběrného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x) o xxxxxxx elektřiny5),
b) x distribuci elektřiny6),
x) o přeshraničním xxxxxxx elektřiny.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxx xx uzavírá xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx elektřiny, x xx xxx xxxxx předávací nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 a 2 x této xxxxxxxx.
(3) Smlouva x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx předávacích míst xxxxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx x zákazníka x xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je součástí xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx x uvedení xxxxx typového xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx sjednání smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa zákazníka xxxxxxxxxxx je souhlas xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rámcovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx elektřiny xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém má xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v termínu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodavateli xx 5 pracovních xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx předávacích xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6a.
(6) X případě, že xx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx uzavřena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodavateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx operátora xxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxx xx systémové služby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx připojeno x xxxxxxxxx soustavě, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(8) Xx xxxxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kterou xx cena xx xxxxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx služby na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx elektřiny x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(9) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o přenosu xxxxxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx každou napěťovou xxxxxxx zvlášť, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12.
(10) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny xx xxxxxx z xxxxxx xx použití xxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také z xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxx platby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx soustavy, ke xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx připojeno. Platba xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxx odběr x xxxxxxxxx soustavy. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sjednává xxxxxx xxx každý xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx mezi xxxxxx
x) xxxxxx xxx 52 xX,
x) xx 1 xX xx 52 xX včetně x
x) do 1 xX včetně.
(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaná xx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvku xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(12) Rezervovanou kapacitu xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy vztahující xx k dodávce xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx x xxxxxxxxxx hladin velmi xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx více odběrných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx typu X xxxx B, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx trakce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxx kapacitu pro xxxxx vyhodnocení a xxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů naměřených x odběrných místech x čase, kdy xx tento xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx x odběru xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobny x xxxxxx xxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx rezervovanou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) nesjednává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx určená x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx technologickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hradí platbu xx xxxxxxxxx naměřenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx odebírá xxxxxxxxx x přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxxxx 4 xxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx.
(15) Odebírá-li xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx čerpání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x nesjednává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kapacitu xxx xxxxx připojení xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vlastní spotřebu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxxxxx.
(16) Xxxxxx za xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx soustavy.
(17) Platby za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx použití sítí xxxxxx úhrad za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny, lhůty xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx uvedeny x Pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx7) x x Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx8).
(18) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu.
§5a
Zkušební xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuce xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rekonstruovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hladinu 1 xX xxxx xxxxx.
(2) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx zkušebním provozu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10% xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx x instalaci xxxxxx elektrického xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 XX.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx zkušebním xxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx každé xxxxxxxxx xxxx odběrné xxxxx zvlášť. Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x přílohách č. 1a x 2a x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxx xx zkušebním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx postupuje provozovatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x platby za xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterém xxx poskytován přenos xxxx distribuce xxxxxxxxx xx zkušebním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odebraného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu sjednaného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat xxxxxxxx xxxx distribucí xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žadatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejpozději 1 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx přenosu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zkušebním provozu xx vyšší xxx 20 % sjednaného xxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x níž xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušebním xxxxxxx x rozsahu požadovaném xxxxxxxxxx.
§6
Podmínky xxxxxxxx x xxxxx xxx přeshraniční xxxxxx x elektřinou
(1) Xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství9) x Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervované xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx sjednání přenosu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchody xxxxx §23 odst. 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přenos xxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7
Xxxxxxx xx xxxx x elektřinou
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluv:
a) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx10), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. smlouva x dodávce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zúčtování, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx mají uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx11); součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za odchylku,

2. xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zákazník, xxxxx u dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx uplatnil xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx12); xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odchylku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxx xxxxxxxxx, též zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb,

3. xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny x převzetím závazku xxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxx xxxxxxxxx stranami xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx jedné výrobce xxxx obchodník s xxxxxxxxxx, xxxxx převzal xxxxxxx xxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazek xxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxx soustavy,

4. smlouva x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřinu z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxx zákazník xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, který převzal xxxxxxx odebrat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pevného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx vybaveno xxxxxxx xxxx A xxxx X; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odchylku,

b) smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx zahraničí x xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jako

1. xxxxxxx x operativní xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxx pro vyrovnání xxxxxxxxx odchylky, xxx xxxxxxxxx stranami xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřinu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx může xxx uzavřena x x xxxx po xxxxxxxx dvoustranných xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx smluvními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx subjekt zúčtování xxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelem zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx x x xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx14).
(2) Xxx xxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 2 xx 4 a xxxx. d) uvedou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předávacích x xxxxxxxxx xxxx, xxx která xxxxx xxxxxxx uzavírají.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s elektřinou xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx15). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx16). Xxxxxxx stranou xxxx xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx zúčtování xxxx registrovaný xxxxxxxx xxxx s elektřinou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx převzal odpovědnost xx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxxx xx odchylku
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxx jednotlivému xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednotlivé výrobny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxx xxxxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx přenést xxxx xxxxx xx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou u xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho zařízení x přenosové nebo xxxxxxxxxxx soustavě, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odběr, xxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zvlášť xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 2 xxxxx subjekty zúčtování x xxx, že xx xxxxx předávací xxxxx jsou předávány xxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odběrů xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dodávku xxxxxxxxx xx elektrizační xxxxxxxx x odběr xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx přenesení xxxxxxxxxxxx xx odchylku pro xxxxxxxxx místo xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zúčtování xxxxx věty xxxxxx xx postupuje xxxxx §31b. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a.
(2) X případě, xx účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x režimů xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx17), xx xxxx odchylka xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx trhu x elektřinou, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uzavřel smlouvu xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4, může xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx dodavatelů xxxx xxxxxxxxxx elektřiny. Xxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou, sjednávající xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxx převzal odpovědnost xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému operátora xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx území xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.
(5) Operátor xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx způsobilo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx 120 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přebírajícím xxxxxxxxx zúčtování informuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X datu xxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 8 x 9.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odchylku xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 15 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přebírajícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx převzetí xxxxxxxxxxxx xx odchylku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxx. Do 120 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přebírající xxxxxxx xxxxxxxxx. Účinnost přenesení xxxxxxxxxxxx za odchylku xx xxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx den po xxxx xxxxxxxxxx operátorem xxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx převzal xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx subjektu zúčtování, xxxxx xxx dále xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zúčtování.
§9
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x dvoustranných xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx s elektřinou xxxxxxxxxxx operátorovi trhu x xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 13.30 xxxxx 1 xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněna, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předávanými údaji xxxx technické xxxxx xx xxxxx
a) xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxxxx za odchylku; xxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx elektřinu do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx odebrat xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) účastníků xxxx x elektřinou x vlastní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soustavy x xx závazek xxxxxxx xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx se považují xx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx zúčtování,
x) xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) bodu 4,
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxx dodat elektřinu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxx předložila k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smluv, mají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvažovány. Po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxx ze smluv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx závazek xxxxx elektřinu do xxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXx x rozlišením xx 3 xxxxxxxxx místa. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx závazek xxxxx xxxxxxxxx xx elektrizační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx každému subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup do 30 xxxxx xx xxxxxxxx dvoustranného xxxxxxxxxxx.
§10
Organizovaný xxxxxxxxxx trh s xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh s xxxxxxxxxx se xxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx podávat nabídky x poptávky na xxxxxxxxxx obchodní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx"),
b) organizovaného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx xxx"), a
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvnitř obchodního xxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx trh").
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tržní oblast Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx tržní xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x organizátoři trhů xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxx znamená závazek, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavy x daném xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Nabídka xxxxxxxxxx účastníkem krátkodobého xxxx znamená xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx danou xxxxxxxx hodinu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx elektrizační xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx této předkládané xxxxxxx.
(5) Nabídka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxx xx organizovaný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx. Minimální množství xxxxxxxxx nebo nabízené xxxxxxxxx xx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 1 XXx s rozlišením xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxx.
(7) Xxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx krátkodobém xxxx x xxxxxxxxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxxx.
(8) Místem xxxxxx a místem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxxxxxx krátkodobém xxxx x elektřinou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§10x
Xxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a nabídky xxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konstantní xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu 1 XX v xxxxxxxx xxxxxxxx období bloku.
(2) Poptávky x xxxxxxx na blokový xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v závislosti xx xxxxxxxxx bloku.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 13.30 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, ve xxxxxx má být xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxx uskutečněna.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x odběru elektřiny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(5) Xx 13.30 xxxxx xxxxxxx obchodního dne, xxx xx blok xxxxxxxxxx, xxxxxx operátor xxxx každému účastníku xxxxxxxxxxxx trhu způsobem xxxxxxxx ve smlouvě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krátkodobý xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxx xx blokovém xxxx. Těmito xxxxxxxxxxx xxxx:
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v XXx,
x) dosažená xxxx.
(6) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxx sjednané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx vyhodnocování x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) X průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx operátor trhu xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx blok xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x vážené xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§11
Denní xxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx operátor xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x poptávky na xxxxx xxx xxxxx xxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx základě obdržených xxxxxxx a poptávek xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx denního trhu x xxxxxxx:
a) xxxxxxxx přenos elektřiny xx zahraničí xxxx xx zahraničí v xxxxxxx propojení xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx tržní xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx zadá do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sjednané xxxxxxx x odběry xxx xxxx obchodní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx denním trhu xxx každou xxxxxxxx xxxxxx. Tyto informace xxxxxxxx
x) velikost xxxxxxxx dodávky elektřiny x xxxxxxxx sjednaného xxxxxx xxxxxxxxx x XXx na xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.
(5) Xx xxxxxxxx výsledků denního xxxx jednotlivým účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx nabídkové x xxxxxxxxxx xxxxxx, množství xxxxxxxxx x uskutečněných xxxxxxx, dosažené ceny xxxxxxxxx pro každou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zelené bonusy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx přijatých xxxxxxxxx x neúspěšných xxxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Zveřejňované xxxxx neobsahují xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(6) Xx xxxxxxxxxxx předložených xxxxxxx x xxxxxxxx xx denním xxxx xxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx hodiny xx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek.
Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 438/2012 Xx.
§12
Vnitrodenní xxx
(1) Vnitrodenní xxx je xxxxxxxxxxx xxx hodiny uvnitř xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxx obchodní xxx xx x 15.00 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx otevřen pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vnitrodenní xxx x xxx xx xxx zadávat x xxxxxxxxxx nabídky xx dodávku nebo xxxxx xxxxxxxxx. Vnitrodenní xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx oblasti.
(2) Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodiny je 1 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx 30 xxxxx xx uzavření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje x obchodů xxxxxxxxxx xx vnitrodenním xxxx x xxxxx upravené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(5) Xx 13.30 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx průměr xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§13
Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s elektřinou xx nezávislé xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx elektrizační xxxxxxxx a skutečných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxx xxx xx 14.00 xxxxx oznámí operátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXx x xxxxxxxxxx xx 1 desetinné xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx sjednaný xxxxx xxxxxxxxx x úhrady xx sjednanou dodávku xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§14
Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx uzavírce dvoustranného xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx doloží registrovaný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx.
(2) Xx vyrovnávacím xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx MWh. Xxxxxxx na vyrovnávací xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrovaní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 30 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodiny, xxx xx xxx xxxxxxx kladné nebo xxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předá ji xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxx x záporné regulační xxxxxxx xx vyrovnávacím xxxx x regulační xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vyhodnocení a xxxxxxxxx odchylek.
§15
Podpůrné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy
(1) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxx přenosové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xx právnická xxxxx, která splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu předcházejícího xxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxxxxxx podaných xxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx poptávka xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhodnocení xx xxxxxx ke xxx xxxxxxx neprodleně po xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Následně xxxxxxx provozovatel přenosové xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxx-xx xxx po opakované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, poptává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2012 Xx.
§17
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx19) x x měření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxx x každé xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx službu jako xxxxxx průměr xxx x uzavřených xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přijaté nabídky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx do 11.00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za každou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx skutečné xxxxxxx
x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soustavou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obstarané xx xxxxxxxxx,
x) přenosů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx zahraničí jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx; za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevstupují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26,
x) xxxxxxxx xxx opatřené xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx neodebrané xxxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Každý xxx xxxxxxxxxx xx 11.00 xxxxx předává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx za každou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v předávacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X,

2. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx xxxxxxx typu X, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo změna xxxxxxxxxx xx dodavatele xxxxxxxx instance,

3. dodávek x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými regiony xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavami xxxxxxxxxx měřením xxxx X,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xx všechna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měřením typu X x součtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) předběžné hodnoty

1. xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením xxxx X, xx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx dodavatele xx xxxxxxxxxx poslední instance,

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx typových diagramů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx B,

3. xxxxxx xxxxxxxxx za všechna xxxxxxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X x xxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx typových xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavu.

(3) Nejpozději xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx měsíci xx 18.00 hodin xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxx měsíčních xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx typových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měřením xxxx C.
(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx vypočítané jako xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx. Pokud x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx předběžné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), použije xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxxxx, že operátor xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poslední známé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx regiony xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lokálními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavených xxxxxxx xxxx X. Xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxx nebo skutečné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odchylek xxxxxxx xxxxx nule.
(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 11.00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx hodinu xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodávek a xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx vybavených xxxxxxx xxxx X, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx převzal xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Nejpozději xxxxxxxx xxxxxxxx den x xxxxxxxxxxx měsíci xx 18.00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu předběžné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx následující xxxxx x xxxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením typu X, xx xxx xxxxxxx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odchylku.
(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx operátor xxxx xxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx operátor xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx 6, použije xxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxxx známé skutečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vybavených měřením xxxx C. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx měsíci, použije xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nule.
(8) Xx 18.00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx
x) xx xxxxxx obchodní hodinu xxxxxxxxxxxxxxx měsíce skutečné xxxxxxx

1. dodávek a xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X,

2. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxx xxxxx dodavatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance,

3. xxxxxxx x odběrů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx B,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X x xxxxxx xx distribuční xxxxxxxx,

x) skutečné xxxxxxx xxxxxxx x odběrů xxxxxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odebrané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. x předávacích xxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx C,

2. x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx distribučními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X,

x) skutečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx X zákazníků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxxxxx měsíc

1. jednotlivě xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodavatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x součtu xx xxxxxxx zákazníky.

(9) Na xxxxxxx předaných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x x) xxxxxxx operátor xxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 nebo xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxx hodinových diagramů xxxxxxxxx lineárním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot předaných xxxxx odstavců 3 x 6.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx odběrnému xxxxx, x případě xxxxxxx x předávacímu xxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx, případně k xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx nepřijímá xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, 5, 6 a 8 xxxx
x) 18.00 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 6.00 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne měsíce,
b) 18.00 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx měsíce x 6.00 hodinou xxxxxxx pracovního xxx xxxxxx,
x) 18.00 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 6.00 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) 18.00 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a 6.00 hodinou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx připojena xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X, xxxx registrovat údaje xxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátora xxxx.
(13) Xxx předávání xxxxxxxxxx hodnot x xxxxxx xxxx X xxxx B xxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx hodnota - xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) a xxxxxxxx 8 a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 8 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx platné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx definovaným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota - xxx x předběžnou xxxxxxx, xxxxxx operátor xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x xxxxxxxx 3 xx 7,
x) nulová xxxxxxx - xxx x xxxxxxx hodnotu xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xxxx odběrné místo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(14) Dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxx xx 9.00 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx operátorovi trhu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx časové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx trhu xxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxx zákazníka xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů1), xxxx xxxxxxx stav měřicího xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x odběrné xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx typu X, x xx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx. Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx X xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx sítí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx, xxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx typovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průměrných xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny, vztažených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídou xxxxxxxx diagramu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx třídy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx poskytnutých provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx typové xxxxxxxx xxxx platné jednotně xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 podle přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx typového xxxxxxxx.
(4) Přepočtené xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přepočtené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx.
(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx X, X x X x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odběrů elektřiny x xxxxxxxx xxxx X a B x příslušných regionech xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ztrát stanovené Xxxxxx v souladu xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx20). X xxxxxxx xxxxxxx elektřiny s xxxxxxx xxxx B xxxx C x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu B x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx neměřených xxxxxx xx považována xx xxxxxxx.
(6) Plánovanou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s měřením xxxx C xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
(7) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx elektřiny
x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxxx dodavatele,
x) xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx C xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diagramů.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) x takto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zasílá operátorovi xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx doklad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odečtu x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx nejméně 50 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní měsíc, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx operátorovi xxxx xx 18.00 xxxxx xxxxxx pracovního dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx případy připojených xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případy, xxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx x opravě xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx X. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 v xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 11.
(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X v xxxxxxxxx xxxxxxxx diagramů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx hodnot xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, kteří nezměnili xxxxxxxxxx, v jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diagramů x xxxxxxxxx typových xxxxxxxx stanovuje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x každé obchodní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx typových xxxxxxxx, úměrně xxxxxxxxxx xxxxxx odběrů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou považovány xx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxx zákazníků s xxxxxxx xxxx X xxx zúčtování xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odběrů xxxxxxxxx xxxxx odstavce 10, x xx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx operátor xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.
(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tříd xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx místům xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx míst x regionech xxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx typových xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků podle přílohy č. 4a x xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx diagramů x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx.
(13) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx diagramů x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx, xx kterého požaduje xxxxx xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx diagramů. Provozovatel xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přiřazení xxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxx xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx diagramů.
(14) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx platí po xxxx kalendářní xxx, x xx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxx obchodním xxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) normalizované xxxxxx diagramy, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok, x xx nejpozději 3 xxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxx obchodním dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx dni, jehož xx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagramů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den xx xxx, jehož xx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx koeficientu jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátora xxxx.
(15) Po obdržení xxxxxxxxxx xxxxxx odběrů xxxxxxxxx v odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dodavatele, xxxxxxx operátor xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx skutečné spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx odečtů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxx xxxxxx.
(16) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu. X xxxxxxx, že x xxxxxx, kterého xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dojde ke xxxxx xxxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx změně vyrovnávací xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxx energie v xXx na množství xxxx změnou a xx změně ceny, xxxx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx typových diagramů.
(17) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxxxx regiony xxxxxxxx xxxxxxxx x tento xxxxxx s opačným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpovědnost xx odchylku v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(18) U xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X x regionech xxxxxxxx diagramů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 16 a 17 xx xxxx etapách:
x) xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pracovní den xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxxxx míst; xxxxxxx xxxxxx odečtů xxxx operátorovi xxxx xxxxxxx x termínu xxxxx §32 odst. 2 a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího xx měsíci, xx xxxxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx odběrných xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou operátorovi xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(19) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 16 x 17 xxxx součástí zúčtování xxxxxxxx xxxxx §25.
(20) Xx zúčtování xxxxxxx xxxxx odstavců 16 a 17 xxxx vystavovány samostatné xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx regionu typového xxxxxxxx, xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů xxxxx xxxxxxxx 16 a 17. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(21) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 16 a 17 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§20
Vyhodnocování xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odběrných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x měřením xxxx X a xxxxxxx xxxxx v xxxx soustavě x xxxxxxx
a) denního xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předběžných xxxxxx dodávek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx typu X a X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx typu X x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx hodnot odběrů xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxx B v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx skutečných hodnot xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx distribuční soustavy x součtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odběrných xxxx x měřením typu X x X x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místech xxxxxxxxx x měřením xxxx X xxx
x) denním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X,
b) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odběrů elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx C v xxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 8 xxxx. c).
(3) Xxxxxxx odběrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14.00 hodin xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavách xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(5) Xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx skutečných xxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx typu C x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx plánované roční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníků x xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx
x) xxxxxxxxxx xxx odběrná místa xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx X, kteří xxxxxxx dodavatele,
b) xxxxxxxx za ostatní xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx X.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktualizaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx. Aktualizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx reklamaci zákazníka xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx reklamace xxxxx x xxxxxx odečtených xxxxxx x měření xxxx X.
§21
Výpočet xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předaných xxxxx §18 xx 20 x v případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Operátor xxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx x každé xxxxxxxx xxxxxx v MWh x rozlišením xx 1 desetinné xxxxx, x xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování z xxxxxxxxxxxx soustavy, zjištěný xx základě údajů x skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxx podle §20. Xxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx značena xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečný xxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx odběr xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xx považován vlastní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účastníků xxxx s xxxxxxxxxx, xx nichž subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx soustavy. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dodávka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování pro xxxxxx xxxxxxxx hodinu xx xxxxxx odchylky xxxxxxxx zúčtování za xxxxxxx dodat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odchylky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x elektrizační soustavy.
(5) X smluvních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx potvrzuje správnost xxxxx z xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odchylek x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx odchylku xx xxxxxxxxxx salda zahraničních xxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx saldem xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí; xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx doprava xxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(6) S xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§22
Zaokrouhlování xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odchylky
(1) Xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x XXx s rozlišením xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.
Skutečné hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování odebrat xxxxxxxxx z elektrizační xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) pokud xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx MWh) xxxxxxx xxxxx xxxx rovna 5, pak se x xxxxxxx xx xxxxxx místě za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx číslice xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx odstraní.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x skutečné xxxxxxx xxxxxxx dodávky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx míst vybavených xxxxxxx typu A xxxxxxxxx x 15 xXx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měřením xxxx X maximálně x 1 kWh xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx dodávka xxxx xxxxx xxxxxxxxx měřeny xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxx snížené v xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx stanovené xxxxxxx rozhodnutím Xxxxx. Xxxxx upravené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odchylek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§23
Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx předvídatelná xxxxxx související s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odběrem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uzavřenými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx závazky xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx jištěny.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámí operátor xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx daný subjekt xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostatečné finanční xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx trhu krácení xxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchodů. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x §31.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx
(1) Za xxxxxx xxxxxx stavů xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxx, x xx xxx každou xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxx energii prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,
x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx §25 odst. 2 a xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx mezi smluvně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x MWh x xxxxxx xxx x Kč/MWh x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 11.00 hodin dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Údaje xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx množství a xxxx kladné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. X xxxxxxx xxxxxxxxx energie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx za jednotlivé xxxxxx xxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx operátor xxxx, x xx
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě smlouvy x dodávce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx energií,
x) xxxxxxxxxxxxx účastníkům xxxx xx základě smlouvy x přístupu xx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxxxxxx obstarané xx zahraničí na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) bodu 1.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x ceny v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za každou xxxxxxxx hodinu.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx.
§25
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úhradu elektřiny, xxxxx xxxx dodána xx elektrizační soustavy xxxx odebrána z xxxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x elektrizační soustavy, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx operátor xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2. Způsob xxxxxx zúčtovací xxxx xx uveden x příloze č. 5.
(3) Xxxxxxxx xxxx zjišťuje xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc operátor xxxx přeúčtuje provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynoucích xx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx příjmy xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxx sumy xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx.
(4) Rozdíly xxxxx odstavce 3 Xxxx zohlední při xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zúčtování x každé obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výši xxxxxx xx zúčtování. Xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxx za xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx subjektu xxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odchylky x xxxxxxxxx ceny.
(6) Každý xxx xx 14.00 xxxxx xxxxxx operátor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek xx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) velikost x xxxx odchylky v XXx,
b) zúčtovací xxxx xxxxxxxx v Xx/XXx,
x) xxxxxx xxxxxxxx zúčtování x Xx.
(7) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, operátor xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pro daňový xxxxxx, uplatňuje-li xxx x přidané xxxxxxx xx výstupu subjekt xxxxxxxxx. Vypořádání plateb xxxxxxxxx operátor trhu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.
(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx operátor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxx registrace xxxxx odstavce 8 xxxxxxxxxx operátor xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství elektřiny, xx kterých xx xx straně dodávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxx:
x) denní xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vypořádání, které xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zúčtovávají xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(11) Postup a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx diagramů v xxxxxxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaslal operátorovi xxxx xxxxx §19 xxxx. 7 x 8. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx typových xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxx xxxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 7 x 8.
(13) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x) používá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 6 x 7. Pro xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx x lokálních distribučních xxxxxxxxxx podle odstavce 10 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dny, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx §20 xxxx. 6 a 7.
§26
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odchylek
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním režimu xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx celé území xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21), xxxx
x) xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy, pro xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nouze x xxxxxxxxxxxx soustavě xxx xxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21).
(2) Ve xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25.
(3) Zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx celou xxxxxxxxxxxx soustavu a xxx všechny subjekty xxxxxxxxx.
(4) Ve xxxxxxxxx xxxxxx zúčtování xxx vyhodnocení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxx dodat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sjednaná xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 odst. 2 x odst. 7, xxxxx nule, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx denním xxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neorganizuje xxxxxxxx trhu organizovaný xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx.
(6) Zúčtování xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx přijatých skutečných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vážený xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odběrů xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle pravidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zúčtování.
(10) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování, xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx opatřeného x xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxx úhradě xxxx xx skutečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 12. Xxxxxxxx zúčtování xxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx zúčtovává xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxx xx zahraničí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx odstavce 7. Xxx xxxxxx ceny xx skutečný xxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxx vůči operátorovi xxxx.
(12) Vypořádání xxxxxx xx zvláštním xxxxxx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Operátor trhu xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přijatého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx velikosti jednotlivých xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vypořádání plateb xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátora xxxx.
(13) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx.
(14) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1, oznamuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(15) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oblastmi xxxxxxxxx xx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

§27
Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémových xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx podle přílohy č. 5a x xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx do odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provozovatel xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx připojena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, hradí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx soustavě je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx služby. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrobna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xX s xxxxxxxx xxxxxxx vyrábějící xxxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákazníka připojeno, xxxx xx sníženou xxxxxxx systémových služeb xx lokální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx účely stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxx podpory xxxxx xxxxxx o podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx29) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předává operátorovi xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 5b x této xxxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nejpozději xx patnáctého kalendářního xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každému výrobci x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xx 30 xX xxxxxx nebo výrobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxx lokální xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx lokální spotřeba xx stanoví xxxx xxxxxx xxxx lokálních xxxxxxx xxxxx výrobců xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílu xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx následujícího kalendářního xxxxxx xx předcházející xxxxx x XXx
x) xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx dopraveného provozovatelem xxxxxxxxxxx soustavy

1. xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx soustavě, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, která xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zařízení xx připojeno x xxxx distribuční xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx připojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lokální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx napojení původně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníky xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž zařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 x xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx29) účtuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výrobci či xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx předávací místo xx xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 x údajů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx29) xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx zařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě.
(8) Xx xxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 4 účtuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xx systémové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xx základě xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx k přenosové xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30 xX xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx připojena, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spotřebu xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx odstavců 1 x 3; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyrábějící xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Výše xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx součinem xxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxx x xxxxxxxxxx x ceny xx xxxxxxxxx služby x Xx/XXx x xxxxxxx x cenovým xxxxxxxxxxx Xxxxx.
(12) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx za elektřinu xxxxxxxxxxxxx xxx čerpání x přečerpávacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx dodávanou xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxxx soustavou.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lokální xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli přenosové xxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Výše xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x Xx/XXx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu.
(14) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravené x xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci. Případné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyúčtování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.
(15) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4 x 14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxxx systému všem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zařazení xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxx zjištěných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx nesdělí xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx to, xx výrobna xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx.
(17) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx druhé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi instalovaným xxxxxxx výrobny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx místě. Xx xxxxxxx první kategorie xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx výrobce x poměrem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odběrném xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo větším xxx 5. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehodnotí zařazení xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x měření zjištěných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(18) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16 x 17 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx plateb xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx druhého čtvrtletí xxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§28
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx trhu
(1) Xx xxxxxx operátora xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x rozsahu x xxxxxxxxx podle odstavců 3 až 11.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou
a) xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xx/XXx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x technologické xxxxxxx spotřeby elektřiny x ztrát v xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx spotřebovanou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky prokazatelně xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx za xxxxxxxxx operátora xxxx, xxxxx se skládá x

1. xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování x Kč,

2. xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x Kč/rok,

c) xxxxx cena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v Xx/xxx; xxxx xxxxx registrovaný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zúčtování,
d) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Kč/MWh; xxxx hradí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxxx x přístupu xx organizovaný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx hradí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx operátorovi xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejméně jednou xxxxxxx.
(4) Ceny podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ztráty x xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx.
(5) Provozovatel regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v MWh
a) xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx dopraveného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx připojeno x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) odhad xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny podle §27 xxxx. 1 x 3,
x) celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu v xxxxxxxxx napojeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soustavy.
(6) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxx odebrané zákazníky xxxxx z přenosové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobce operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 velikost ostatní xxxxxxxx v areálu xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx cizí xxxxxxxx x areálu xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedeno. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx údajů pro xxxxxx podpory xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx29) a jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxx je xxxxxxxxx xxx účtování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xx xxxxxxx údajů xxxxx §27 xxxx. 1, 2 a 4 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx regulace xxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx30) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx za činnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) za elektřinu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) bodů 1 x 2 x dále za xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxxx xxxxx vyhlášky x xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxxxxx cen30) xxxxxx operátor xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx činnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx30) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xx xxxxxxx operátora trhu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 1 a 2 a xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) bodů 1 x 2 x dále xx xxxxxxxxx xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konečné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravené x spotřebované v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6. Xxxxxxxx odchylky x množství xxxxxx xxxxxxxxxx vyúčtuje operátor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxx x elektřinou x Xxxxx xxxxxxxxx22). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x plateb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx elektřiny x xxxxxx za zobchodovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx až xxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxx trhu, denního xxxx x vnitrodenního xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx velikosti systémové xxxxxxxx,
g) časový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systémové odchylky,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bonusů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x elektřinou. Xxxxx rozbor xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplňující xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x při každé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx registrovaných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxx seznam xxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx; xxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxx firmu, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx registrační číslo,
x) xxxxxxxx, zda xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx odchylek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx prokazují, xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx je x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Operátor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s elektřinou x xxxxxx xxxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x přílohách č. 7 x 8 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Operátor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x závazku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxx xxxxxxxxxxx xx obchodním xxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 XXx x jednom xxxxxxxxx intervalu.
(7) Xxxxxxxx trhu poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypočtené xxxxxxx mezi výkupními xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Operátor xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zúčtování xxxxx §26. Xxxxxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Změna dodavatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odchylku
§30
(1) Xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x distribuční soustavě x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 xX, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x připojení, xxxxx smlouva x xxxxxxxxx xxxxx stávajících xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připojených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002.
(3) Předpokladem xxx xxxxxx žádosti xxxxxx dodavatele x xxxxx dodavatele xx xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxx trhu x elektřinou a xxxxx dodavatelem.
(4) Xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 10:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatele"), xxxxxx xxxx dodavatel x xxxxxxxxx trhu xxxxxx x uskutečnění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx,
x) doba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx založeného xxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx míst,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxxxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx x podnikání.
(5) Xx-xx žádost x uskutečnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x 10:00 xxxxx, platí, že xxxxxx x uskutečnění xxxxx dodavatele byla xxxxxx následující xxxxxxxx xxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx umožní zasílání xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i v xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxxxxxxx. Identifikačním xxxxxx xxxxxxxx odběrného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číselný kód xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně jeho xxxxxxxxx.
(7) Nejpozději xx termínu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxx založených stávající xxxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xxx odběrná xxxx xxxxxxxxx místa podle xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxxx xx xxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx již xxxxxxxx. Xxxxxx o uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xx nepodává, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx
x) xxxx dodavatel, xxxxx xx být dodávka xxxxxxxxx uskutečňována xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě jiné xxxxxxx.
(8) Operátor xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 12:00 hodin xxx, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stávající subjekt xxxxxxxxx, nového xxxxxxxxxx, xxxx subjekt xxxxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xxxx odběrná xxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx připojena. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x). Operátor trhu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stávajícímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) a x) x dále xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx příslušnému provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x), x) x x).
(9) Provozovatel přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasílá xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xx xxxxx dodavatele a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xx 12:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx operátora trhu x xxxxxxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xx 18:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 8, xxxxx xx xxxxx x změnu xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx a uvede xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx ve zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx tehdy, xxxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníka xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účastníka xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx bylo přiděleno,
x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zahrnuto xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účastníka xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx,
x) není xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx nebo žádost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xx datum xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx právních vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 10 nového xxxxxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 18:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx předání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijme xxxxxx podle xxxxxxxx 10, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedostatky žádosti xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), x), x) xxxx f), xxxxx xxxx xxxxxxx xxx její odmítnutí, xxxxxxxx do 14:00 xxxxx pátého xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.
(12) Xxxxx xxxxxx nového dodavatele x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xxxx. x) xx x), které xxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx účastníka xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, proudové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uvedený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx o distribuční xxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a všechny xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci elektřiny xxxx žádosti x xxxxxxxxx stávající xxxxxxx x přenosu elektřiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci elektřiny xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(14) Xxxx xxxxxxxxx může xxxxx žádost x xxxxxxxx procesu změny xxxxxxxxxx xx 14:00 xxxxx osmého pracovního xxx xx předání xxxxxxxxx podle odstavce 8.
(15) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodavatele xx 18:00 xxxxx xxxxxx pracovního xxx xx xxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx x datu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž předmětem xx dodávka elektřiny, xxxx pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx proces xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(16) X xxxxxxx, xx x xxxxxxx o xxxxx dodavatele xxxx xxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xxxxx §11a odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx9) x současně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx trhu změnu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15.
§30x
(1) Xxxxx x 18.00 xxxxx pátého xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 8 není x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odchylku x xxxxxxxx xxxx předávacím xxxxx, informuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx subjekt zúčtování, xxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dodavatele x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx účastníka xxxx x xxxxxxxxxx připojena, x xxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxxx dodavatele, nového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou odběrná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 odst. 14 xxxx 15 do 20.00 xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx přijata. Xxxxx xxxx dodavatel xxxx žádost podle §30 odst. 14, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 15, xxxxx nový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, xx zákazník xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx osmého xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x plánovaném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 8, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníka na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X opačném případě xxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxx dodavatele ukončí x neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele, xxxxxx xxxxxxxxxx, všechny xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx do 8.00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 8.
(5) Xx xxxxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo sjednává xxxxx smlouvy x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx o distribuci xxxxxxxxx zahrnující odběrná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4. Provozovatel přenosové xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistí x datu xxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a ukončí xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dodavatele.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x první obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx trhu k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávacího xxxxx xxx dodavatelům, jejichž xxxxxx dodávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx novému xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx je xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxxxx.
(8) K xxxx účinnosti změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx odečet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů1), x případě odběrných xxxx předávacích míst x měřením xxxx X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxxxxxxx subjektu zúčtování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a vyrovnání xxxxxxx. Xxxxxxxx trhu xxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novému subjektu xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxx odběrné xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaregistrováno xxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektřiny x jednotlivých odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx C, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčtování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx množstvích xxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx1).
(9) Xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxx C provádí xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepočteného xxxxxxxx xxxxxxxx x poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě samoodečtu xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx. Xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x xxxxx procesu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpráv v xxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx trhu.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx změny dodavatele, xxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx operátor xxxx xxxxxxxxx x plánovaném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 8 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 4 xxxx dodavatelům x xxxxxxxxx zúčtování, xxxxx xxxx změnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xxx změnu xxxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx ustanovení xxxx vyhlášky x xxxxx dodavatele v xxxxxx přenesené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx použijí xxxxxxxxx, x xxxxxxxx §30 xxxx. 15 x §30a xxxx. 3. Před xxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx změny stávající xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx při změně xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zaručena nepřetržitá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka.
(13) Xx-xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, změně xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx výrobny, změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) x d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dodavatele x režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx.
(14) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tím, xx
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10.00 hodin xxxxxx pracovního dne xxxx xxxxxxxxxxx termínem xxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 9 až 15 x podle §30a xxxx. 1 a 2 se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §30 xxxx. 4; lhůty xxxxxx podle hodin xxxxxxxxx zachovány x
x) operátor oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x změnu xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 4 nejpozději xx 12.00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx žádosti xxxxx §30 xxxx. 4.
§30x
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 23:00 xxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Operátor xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x dotčenému xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx informuje dodavatele, xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx připojeno. Xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x distribuci elektřiny.
(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora trhu xxxxxxxxxx do 10:00 xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny. Xxxxxxxx xxxx neprodleně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx, ke které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx x subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §30 xxxx. 10 xx 14, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odsouhlasí xxxxxxxxxx do 18:00 xxxxx posledního xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx elektřiny. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx smluv xxxxx §11a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx původního dodavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dodavatele, posílá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 12:00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx xxxx xxxxxxxx dodávky. Xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx původní xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 informuje xxxxxxxxxx operátor xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx x dotčené xxxxxxxx zúčtování. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 23:00 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x operátor xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx které je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 2 energetického zákona, x informuje x xxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx odběrné xxxxx xxxxxxxxx.
§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
§31
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx Xxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x elektřinou xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výrobu elektřiny, xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operátora xxxx. Operátor trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx účastníkovi trhu x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx zúčtování, byla xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx jím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx dodavatel elektřiny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona.
(2) Xxxxx xx dodavateli xxxx subjektu zúčtování, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx, znemožněna xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx trzích s xxxxxxxxxx organizovaných operátorem xxxx, xxxxxxxxx operátor xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx identifikačních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo předávacích xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Na základě xxxxxxxxx podle odstavce 2 mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodech xx xxxxxxx elektřiny xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, do 24.00 hodin xxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost x přenesení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx subjekt xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx účastníci xxxx s elektřinou, xxxxx mají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx 24.00 xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, prostřednictvím informačního xxxxxxx operátora xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx přenesené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10.00 xxxxx xxxxxxx xxx následujícího xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dne, který xxxxxxxxx xx dni, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(6) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxx 4, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, který xxxxxxxxx xx dni, x xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, do xxxxxxxxx místa zákazníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje:
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím důvodu,
x) oznámení x xxxx regulované ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mezi xxx patří xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za jiného xxxxxxxxxx x podmínky xxxxx xxxxx a xxxxxx za dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx elektřiny dodavatelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx.
(8) Xxxxxx xxx uskutečnění změny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:
x) x xxxxxxx původně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny,
b) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx odečet odběrných xxxx x měřením xxxx X xxxx X, v případě xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxx X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupem podle xxxxxxx x) a xxxxxxxx údaje, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; operátor xxxx xxxx údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vyrovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odebraných x dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx v uplynulém xxxxxxxxxxx roce před xxxxxxxxx dodávky poslední xxxxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx operátor xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx míst x xxxxxxx xxxx C xxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance nebo xxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepočteného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx operátorovi xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31x
První xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx odběrného xxxxx
(1) Nejpozději x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, který xx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky, u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx
a) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx realizována na xxxxxxx smlouvy podle §7 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny uzavře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx součástí je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx, podává dodavatel xxxxxxxxxx xx 10.00 xxxxx xxxxxx pracovního xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odběrného xxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxxxxxx dodávky"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele,
x) xxx smlouvy, jejímž xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx elektřiny,
c) xxxxx, od kterého xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"),
d) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx, který odpovídá xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx bude dodávka xxxxxxxxxxx,
x) výčet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx předávacích xxxx.
Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x 10.00 xxxxx, xxxxx, xx žádost x xxxxxxxx dodávky xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxx následující xxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i v xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx místo přidělen, xxxxxxx provozovatel přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx 12.00 xxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trhu žádost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, subjektu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x předávací xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke které xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxx s účastníkem xxxx smlouvu x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxx dodávky.
(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijme xxxx xxxxxxx žádost x zahájení xxxxxxx x informuje o xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx pak subjekt xxxxxxxxx x dodavatele, xxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx. Odmítnout xxxxxx x xxxxxxxx dodávky xxxx provozovatel přenosové xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx x případě, xx předávané údaje xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx účastníka xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx, x pokud x xxxxxxx podle odstavce 6 je x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, a xx přiřazením xxxxxxxxx xxxxx účastníka xxxx x elektřinou k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(9) Xxxx přijetím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 zasílá provozovatel xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zahájení xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 a xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx termínu xxxxxxxx x xxxxxxxx 7, nejpozději xxxx xx 10.00 xxxxx xxxxxxxxxx dne před xxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(12) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x komunikačním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx trhu.
§31b
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa výrobny xxxxxxxxx
(1) Obchodník x elektřinou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx10) xxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx 10:00 xxxxx xxxxxxx pracovního xxx xxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odchylku xx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X případě, že xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vykupujícím, uvede xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jako součást xxxxxxx informaci, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cen xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 12 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx29).
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx z výrobny xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx číslo obchodníka x xxxxxxxxxx, který xx uzavřenu xxxxxxx x dodávce elektřiny,
x) xxxxx, od xxxxxxx se dodávka xxxxxxxxx uskuteční,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny,
x) registrační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx odchylku xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx předávací xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx operátora xxxx x v xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx není registrováno.
(5) Xxxxxxxxxx xx 12:00 hodin dne, xx kterém byla xxxxxx úplná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování, xxxxx přebírá za xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxx, x provozovateli xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připojeno. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(6) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx operátorovi xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xx 12:00 hodin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za předávací xxxxx příslušné výrobny xxxxxxxxx do jednoho xxxxxxxxxx dne od xxxxxx obdržení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xx přiřazením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky elektřiny x xxxxx účinnosti xxxxxxxx dodávky podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zúčtování, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx předávacích xxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upravujících proces xxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx již existující xxxxxxxxx xxxxx výroben xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx do 10:00 xxxxx posledního pracovního xxx před datem xxxxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 438/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
§32
Xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím operátora xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 18.00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odběrná místa xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxx xxxxxxx xxxx X, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybavených xxxxxxx xxxx X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nízkého xxxxxx, údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx, náležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb27). Xx 1. dubna 2007 xxxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx takové údaje x za zákazníky, xxxxx využili xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odběrné xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx 18.00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx.
(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx 10 xxxxxxxxxx xxx po provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxxx práva na xxxxx xxxxxxxxxx, účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx xx jejich zákazníky xxxxx potřebné k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxx xxxxx právního předpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxx27).
(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxx o 60 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx reklamace měření xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxxxxxx. Lhůty xx xxxx prodlužují x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:
x) cenu provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxxxx kapacitu xxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xX, xxxx xxxx za xxxxxx xxxxx jmenovité xxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxxxx před elektroměrem xxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 1 xX xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatelů regionálních xxxxxxxxxxxxx soustav nad 1 kV xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) cenu xx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §28 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3.
(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny, x xx po xxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zveřejněné xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména
x) xxxxxxx vymezenou xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxx x xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx odběrných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx napěťové xxxxxx xxxxx vysokého x vysokého xxxxxx. Xxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx plánovaným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčena,
x) den x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávacích xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x kalendářním xxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx xxxxxx maximálně 10 xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Zašle-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samoodečty x xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, avšak xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxxxx samoodečty xxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, x to xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx, zahrne xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.
(9) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx obdržením vyúčtování xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx den kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijme xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou důvody xxxxxx odmítnutí, x xx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx přijme, xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku řádný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(10) V xxxxxxx xxxxxx spotřeby xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 15 zašle provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxx dodavateli.
(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 xX a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx změní dodavatele, xxxx xxxxxxx je x xxxxxxx kalendářního xxxxxx zahájena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx původní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx počtu xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářního měsíce.
(12) Provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výrobna xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx operátora trhu x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2012 Xx.
§34
Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx v daném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodávka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnosti xx odchylku x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za odchylku x tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místa, x účastníky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 4, x xx xxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odchylku x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx odběrném xxxx předávacím xxxxx x ukončení dodávky x přenesením xxxxxxxxxxxx xx odchylku xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxx ukončení.
(3) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx připojena xxxxxxx xxxxx a u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy o xxxx skutečnosti dodavatele, xxxxx žádal x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx x xxxxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx xxxx zaregistrovanou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx míst, x xxxxxxx x xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději 4 pracovní xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X případě přerušení xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x důvodu neoprávněného xxxxxx elektřiny nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx nejpozději následující xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx místě, a x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x zasílá xxxxxxxxxxx xxxx odečet xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx v xxxxxxx odběrných xxxx xxxxxxxxxx měřením xxxx X xxxx B xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybavených xxxxxxx typu C x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 2.
(6) X xxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu x elektřinou provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx dané xxxxxxx xxxxx připojeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx byla xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx.
(7) X obnovení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavy, xx které xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x operátora xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přenesenou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx došlo k xxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.
(8) Xx-xx smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x neoprávněnému odběru xxxx neoprávněné distribuci.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§35
(1) Xxxxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxxx spotřeby elektřiny xx všech odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx X, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zašle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5. xxxxxx 2006 xx 18.00 hodin.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2002, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodavatele, se xxxxxxxx za obchody xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxx.
§36
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 373/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2. Vyhláška x. 12/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 373/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxx xxxxxx xxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxxx x. 459/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 373/2001 Xx., xxxxxx xx stanoví pravidla xxx organizování xxxx x elektřinou x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx operátora xxxx x elektřinou, xx znění xxxxxxxx x. 12/2003 Xx.
4. Xxxxxxxx č. 614/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 373/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx č. 19/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx x. 431/2004 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 19/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou.
§37
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006, s xxxxxxxx §18 xxxx. 8 xxxx. x) x §20, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 541/2005 Sb.
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny
Xxxx A - xxxxx x xxxxxxxx
1. Obchodní xxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxx
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx/Xxxx xxxxxx
3. Předmět xxxxxxxxx
4. Sídlo - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v členění: xxxx, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
5. Osoba xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx orgánem - xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx xxxxxx
6. Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx narození
7. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx x XXX, ulice x xxxxx xxxxxxx
8. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx e-mail
9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx: příjmení, jméno, xxxxxx, xxxxx adresa
10. Identifikační číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
11. Daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Část X - xxxxxxxxx údaje
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x doba poskytnutí xxxxxxx elektřiny
2. Xxxxxxxx rezervovaného xxxxxx (xxxxxxxxx požadovaný xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx:
x. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx elektřiny
x. x výrobce xxxxxxx rezervovaný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
Prohlášení o xxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 1x x vyhlášce x. 541/2005 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxx X - xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx - pokud fyzická xxxxx nemá obchodní xxxxx, xxxxx své xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxx název/Právní forma xxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxx xxxxxx
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx
4. Xxxxx - xxxxxxxx xxxxx právnická osoba x xxxxxxx: stát, xxxx, xxxx x XXX, ulice x xxxxx popisné
5. Xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - příjmení, jméno, xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx narození xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx
6. Základní xxxxx - vyplňuje pouze xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx
7. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x členění: stát, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
8. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx nebo x-xxxx
9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx: příjmení, jméno, xxxxxxxx jména, xxxxx, xxxxxx
10. Identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
11. Daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx
Část X - xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x doba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušebním xxxxxxx
2. Technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 541/2005 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx
Xxxx A - xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx firma - xxxxx xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxx uvede své xxxxxxxx x jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby/Účel xxxxxx
3. Předmět xxxxxxxxx
4. Xxxxx - xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
5. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx - xxxxxxxx, xxxxx x datum xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
6. Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx narození
7. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx - vyplňuje xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxx: stát, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
8. Xxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx x-xxxx
9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx, jméno, xxxxxx, úplná xxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx
11. Daňové identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
Xxxx X - xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxx termín x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity nebo xxxxxx distribuce v xxxxxxxxxx místě:
x. xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacita x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx očekávané xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx
x. x xxxxxxx xxxxxxx rezervovaný xxxxx x předávacím xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx za xxx
4. Xxxxxxxxxx distribuční xxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxx.
Souhlas xxxxxxxx xx zněním xxxxxxx o distribuci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2x x xxxxxxxx x. 541/2005 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušebním provozu
Xxxx A - xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx firma - pokud xxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxx xxxxx/Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby
2. Xxxx xxxxxx
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx
4. Xxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx
5. Xxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou statutárním xxxxxxx - vyplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx orgánu
6. Základní xxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba - xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx narození
7. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo místa xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx fyzická osoba x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx s XXX, xxxxx a xxxxx popisné
8. Xxxxxxx - telefon, xxx xxxx x-xxxx
9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx: xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, titul, xxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx
11. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx přiděleno
12. Xxxxxxxx spojení x xxxxx xxxx
Část X - xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxx termín x xxxx xxxxxxxxxx distribuce
2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xx xxxxx
3. Požadovaná xxxxxxxxxxx xxxxx
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 541/2005 Sb.
Postup xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx typu X, xxx které byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 100 xxxxxxxxxxxxxxx dnů x x xxxxxxx nebyla x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platného xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne konečného xxxxxx podle vztahu
Kf = Σx=xxx+1x=xxx Σh=1h=24 xXXXx,x,xxx
xxx
Xx xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxx xxx konce xxxxxxxxxx xxxxxx,
xXXXx,x,xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x, x xxxxxx x,
x) vypočte xx xxxx relativních hodnot Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx
Xx = Σx=1.1xxxx=31.12.xxx Σx=1x=24 xXXXx,x,xxxxx
xxx
Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx se xxxxxxx den, xx xxxxx xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,
kTDDn,d,hnorm xxxxxxxxx xxxxxxx x-xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagramu xx xxx d, x xxxxxx h,
c) xxx xxxx odběrné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxxx jako Efak. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx odběrné místo Xxxxx xx xxx xxxxxx poslední xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx sum xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxx podle vztahu
              Xx
Xxxxx = ____ x Xxxx .
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xx
(2) Xxxxxxxxx roční xxxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx typu X, xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx rovna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stejným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, které xxxxx po celý xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(3) V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx číselníky (xxxxxxxxxxx xxxxxx), je xxx xxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxx součet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Plánovaná xxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovována xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx předávány xxxx informace xxxxxxxxxx xxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx x měřením xxxx C, xxxxx xxxxxxx dodavatele, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx spotřeba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xXx.
(5) Xx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx typu X, xxx která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx elektřiny, xx xxxxx tento subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxx o xxxx xxx 50 %, xx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 541/2005 Xx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx distribuce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X
&xxxx;
- xxxxx xxx tepelného xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- X01x, X02x, X03x
&xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X
&xxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebičem
 
- C25d, X26x, C35d
 
 
 
- xxxxx x hybridním vytápěním
 
 
3
 
Odběratel xxxxxxxxx C
 
- xxxxx x přímotopným xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
- X45x, C55d, X56x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- odběr x xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X
&xxxx;
- odběr xxx xxxxxxxxx využití elektřiny
 
- X01x, X02x, X61x
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X
&xxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
- X25x, D26d
 
6
 
Odběratel kategorie X
&xxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- D35d
 
7
 
Odběratel xxxxxxxxx X
&xxxx;
- odběr x xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxx
&xxxx;
- X45x, D55d, X56x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxxxxx kategorie X
&xxxx;
- xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
- X62x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx provede provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx přílohy.
Příloha č. 4x x vyhlášce x. 541/2005 Xx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dělí xx xxxxxxxxxxxxx kategorií:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx místo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx než 52 xX,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxxx, xxxxx odběrné xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě x napětím xxxx xxxxxx xx 1 xX xx 52 xX xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx do 1 xX xxxxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojování xxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potřeb xxxxx její xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx kategorie X xx považuje x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxx uživatelům bytů.

Příloha č. 5 x xxxxxxxx č. 541/2005 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx obstaranou ze xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx
x) xxx dodávku elektřiny xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) x c) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx energie xxxxxx xx blocích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx regulační energie"),
b) xxx dodávku xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxx

1. vyšší x xxx; nabídková xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxxxx kladné xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li v xxxx obchodní hodině xxxxxxxxx xxxxxxxx záporná,

2. xxxxxxxxx xxxx, je-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx za xxxxxxx zápornou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektřinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 je
a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. x) a x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx záporné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx energie"),
b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. x) rovna

1. xxxxx x xxx; xxxxxxxxx cena xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x aktivované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxx hodině xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx, xx-xx x xxxx obchodní hodině xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx energie xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx hodině x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím Úřadu.
(4) Xxxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zúčtovací xxxx xxxxxxxx xxxxx:
x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záporná xxxx xxxxx xxxx, xx zúčtovací xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx operátorem xxxx poskytovateli xxxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx stanovená cenovým xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx-xx v této xxxxxxxx hodině xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Úřadem,
b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kladná, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx směru xxxxxxxxx odchylky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxxx §24 odst. 2 xxxxxx v xxxx obchodní xxxxxx xxx vyrovnání xxxxxx xxxxxxxxx odchylky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxx stanovená cena xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx nebyla-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxx dodaná žádná xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2, xxxxxxx xx cena stanovená Xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxx zúčtovací xxxx xxxxxxxxxxxxx takto:
a) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxx protiodchylky xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx regulační xxxxxxx (xxxxxx vyrovnávacího xxxx); xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx elektřina xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxx odchylka xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx protiodchylky xxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxxxx záporné regulační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx hodině xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
Příloha x. 5x x xxxxxxxx x. 541/2005 Sb.
Xxxxxxx xxxxx výrobě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 5x x vyhlášce x. 541/2005 Sb.
Měsíční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx x. 5x x xxxxxxxx x. 541/2005 Xx.
Xxxxxxx x. 5c xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 438/2012 Sb.
Xxxxxxx č. 6 k vyhlášce x. 541/2005 Xx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2012 Xx.

Příloha x. 6a x xxxxxxxx č. 541/2005 Sb.
Vzor
Rozsah x xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx nebo předávacích xxxxxxx vn x xxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxx firma:
 
IČO:
 
IČO:
 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Kontaktní údaje:
 
Kontaktní xxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [MW]
 
Zařazení xx xxx. xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx.
&xxxx;
Xxxxxx- xxxxx- xx čí- xxxxx xxx xxxxx- xxxx místa
 
Zákaz- ník1)
 
Adresa/ xxxxxxxx xxxxx- ného xxxxx2)
&xxxx;
Xxxxxx- xxxx xxxxxx xxxx- jení xxxxxx- xxxx3)
&xxxx;
Xxxxxx- xxxx termín xxxx- xxxx xxxxxx- xxxx3)
&xxxx;
Xxx mě- ření
 
Umís- xxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx- xxxxxx xxxxxx [XX]
&xxxx;
Xxx- ní
 
Le- xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx- zen
 
...
 
Pro- xx- xxx
&xxxx;
3 [%]
&xxxx;
4 [%]
&xxxx;
5 [%]
&xxxx;
6 [%]
 
77) [kW]
 
7)8 [xxx]
&xxxx;
Xxx- takt pro xxx. xxxx- ně 4)
&xxxx;
Xxxx XXX 5)
&xxxx;
Xxxxx- xxxxx- tor/ xxxxx- xxxxxxx 6)
&xxxx;
Xxx- nám- xx
&xxxx;
1.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
...
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx:
1) Uvede xx x následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx: xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxx; xxxxx xxxxxxxx (XX. XX. XXXX) xxxx XXX; xxxxxxxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxxx, xx-xx možné xxx XXX-xxx) obec; místní xxxx; ulice; xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx; XXX (XXX XX), xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx (+420XXXXXXXXX); xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby (xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx).
2) Xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obec/město; xxxxxx část; xxxxx, xxxxx xxxxxxx; číslo xxxxxxxxxx, XXX (XXX XX) je-li xxxxx xxx XXX-xxx. Není-li xxxxx uvést číslo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx číslo xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxx místo xxxxxxxx.
3) Xxxxx xx xx xxxxxxx XX. XX. XXXX, xx-xx požadováno xxxxxxxx smlouvy xx xxxx xxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx distribuce 31.12.2999.
4) Xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx polích xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx: jméno x xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx (+420XXXXXXXXX); xxxxx.
5) Xxxxx xx

0 jedná-li se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1 xxxxx-xx se x xxxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx,

2 jedná-li xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo odběrného xxxxx,

3 xxxxx-xx xx x xxxxx zákazníka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4 xxxxxx nepoužívat,

5 xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

6 xxxxx-xx xx o xxxxxxxx elektroměru a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

7 jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 2, 8 xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx dodávky xxxxx §30b xxxx. 3.

6) Xxxxx se, zda-li xx xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) využívaného xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx transformátoru (xxxxxxxxxxxx). Xx-xx xxxxxxxx nájemcem xxxxxxxxxxxxxx (trafostanice), uvede xx xxxxxx výše xxxxxxxxx za užívání xxxxxxxxxxxxxx (trafostanice).
7) Jedná xx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 80/2010 Sb., o xxxxx xxxxx x elektroenergetice x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.
8) Xxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 80/2010 Sb., x xxxxx nouze v xxxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx havarijního xxxxx.
Xxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místech xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
XXX:
&xxxx;
XXX:
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxx.
&xxxx;
Xxxxxx- xxxxx- xx xx- xxxxx kód xxxxx- xxxx místa
 
Zákaz- xxx 1)
 
Adresa/ umístění xxxxx- xxxx xxxxx2)
&xxxx;
Xxxxxx- xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx- xxxx3)
&xxxx;
Xxxxxx- xxxx xxxxxx xxxxxxxx distri- xxxx3)
&xxxx;
Xxx xx- ření
 
Hodno- xx jističe [X]
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxxx- xxxx sazba4)
 
TDD
 
Frek- xxxxx odečtů 5)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx (xxxxx/ měsíc
 
Zařazení xx xxx. stupňů
 
Stav XXX 6)
 
Poz- xxxxx
&xxxx;
4 [%]
&xxxx;
6 [%]
&xxxx;
77) [kW]
 
78) [xxx]
&xxxx;
Xxxxxxx xxx reg. xxxxxx9)
&xxxx;
1.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
...
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx:
1) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx: xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxx; xxxxx xxxxxxxx (XX. XX. RRRR) xxxx XXX; fakturační xxxxxx (xx-xx sjednána, xx-xx xxxxx xxx XXX-xxx) xxxx; xxxxxx xxxx; ulice; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx; XXX (XXX XX), xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; telefonní xxxxx (+420XXXXXXXXX); xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxx).
2) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx/xxxxx; xxxxxx část; ulice, xxxxx xxxxxxx; číslo xxxxxxxxxx, PSČ (XXX XX) xx-xx xxxxx xxx XXX-xxx. Xxxx-xx xxxxx uvést xxxxx xxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx xx xx xxxxxxx XX. MM. XXXX, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx neurčitou, xxxxx xx požadovaný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31.12.2999.
4) Xxxxxxxxxxx sazba x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxx. X01x)
5) Xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x měsících
6) Xxxxx se

0 jedná-li xx o konečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

1 xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2 xxxxx-xx xx o změnu xxxxx zákazníka xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3 xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4 status xxxxxxxxxx,

5 jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

6 xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odběrném xxxxx,

7 xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 2, 8 xxxxx-xx xx x prodloužení xxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 3.

7) Xxxxx xx x Bezpečnostní xxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 80/2010 Sb., x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x obsahových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxx xx x časový xxxxx xxxxx vyhlášky č. 80/2010 Sb., o xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x x obsahových xxxxxxxxxxxxx havarijního xxxxx.
9) Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx: jméno x xxxxxxxx osoby; xxxxxxx (+420XXXXXXXXX); xxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 541/2005 Xx.
Xxxx zpřístupněná xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx region xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X.
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx měření
 
Jednotka
 
Zpřístupněno
 
1.
 
Suma dodávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx dodaná xx xxxxxxx typových xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odchylek xxxxx §25 xxxx. 11
 
2.
 
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny
 
Elektřina xxxxxx do regionu xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
3.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
4.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroben xxxxxxxxx bez regulační xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
5.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x předávacích xxxxxxx výroben elektřiny
 
Elektřina xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx diagramů
 
B
 
kWh
 
6.
 
Suma xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny
 
Elektřina xxxxxxxx x regionu typových xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
7.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx dodaná do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
8.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
9.
&xxxx;
Xxxx dodávek x xxxxxxxxxxx místech xxxx soustavami
 
Elektřina xxxxxx xx xxxxxxx typových xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
10.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
11.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
12.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soustavami
 
Elektřina odebraná x xxxxxxx typových xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
13.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxx 4.)
&xxxx;
Xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
14.
&xxxx;
Xxxx odběrů v xxxxxxxxx místech xxxxxx xxxx odběrů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxx 5.)
&xxxx;
Xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
15.
&xxxx;
Xxxx odběrů v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. včetně 6.)
&xxxx;
Xxxxx / spotřeba xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
16.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xXx
&xxxx;
17.
&xxxx;
Xxxx záporné xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx elektřiny
 
 
kWh
 
18.
 
Ztráty
 
 
 
kWh
 
 
 
 
 
 

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 541/2005 Sb.
Data xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X.
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
1.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx energie
 
Elektřina xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 11
&xxxx;
2.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx v předávacích xxxxxxx xxxxxxx elektřiny
 
Elektřina xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
3.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny
 
Elektřina xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
4.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx regulační xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx odebraná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
5.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
6.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx elektřiny
 
Elektřina odebraná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
7.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy
 
A
 
kWh
 
8.
 
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
9.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soustavami
 
Elektřina xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
10.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
11.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
12.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx odebraná x lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
13.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx energie xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (tj. včetně 4.)
&xxxx;
Xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
14.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místech včetně xxxx odběrů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroben xxxxxxxxx (xx. xxxxxx 5.)
&xxxx;
Xxxxx / spotřeba xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
15.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místech xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxx 6.)
&xxxx;
Xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xXx
&xxxx;
16.
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx elektřiny
 
 
kWh
 
17.
 
Suma záporné xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xXx
&xxxx;
18.
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx distribuční soustavu
 
 
 
kWh
 
 
 
 
 
 
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Postup xxxxx dodavatele, xxxxx xxx zahájen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxx 2012 xxx xxxxxxx místa s xxxxxxx xxxx C xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 7. prosince 2011 a xxx xxxxxxx místa x xxxxxxx typu X xxxx X nejpozději xx 19. xxxxxxxx 2011. Postup pro xxxxx xxxxxxxxxx zahájený xxxxx xxxx první xx dokončí xxxxx xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
2. Žádost x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x období od 2. ledna 2012 xx 29. xxxxx 2012 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx 2011. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, a xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 informuje x xxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx dodavatele xx považuje za xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx data xxxxxxxxx xxxxx dodavatele.
3. X případě xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx podané xx 20. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxxx xxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podané xxxx 20. xxxxxxxxx 2011, xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxx 2, xxxxx operátor trhu 1. xxxxx 2012 xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxx §30 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx; postup pro xxxxx dodavatele se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx trhu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 371/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.12.2011
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. X předávacích xxxx xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 346/2012 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podpory, postupech xxxxxxxxxx podpor u xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrů x xxxx xxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx elektřiny povinně xxxxxxxxxxxx, x u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx 1. xxxxx 2013 operátorem trhu xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. X xxxxxxx žádosti x xxxxx dodavatele podané xx 1. xxxxxxxx 2012 xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx x doplnění xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů podle §30 odst. 4 xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx; xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 541/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
3. Xxx účely xxxx 2 se xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 541/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006, x výjimkou §18 xxxx. 8 xxxx. x) x §20, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.3.2006.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
552/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 541/2005 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, zásadách xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007, x xxxxxxxx §5 a 29, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2007, §5, který xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2008, x xxxxxxxxxx §8 x 32, které xxxxxxxx účinnosti 20.12.2006
365/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 541/2005 Xx., x Xxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 552/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.2.2008 x xxxxx §5, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008
454/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 541/2005 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx energetického xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x&xxxx;xxxxxxxxx od 1.1.2009 x&xxxx;xxxxxxxx §32, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010
468/2009 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 541/2005 Xx., x Xxxxxxxxxx trhu x elektřinou, zásadách xxxxxx xxx xx xxxxxxxx operátora xxxx x elektřinou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx energetického xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2010, 1.1.2011 x 1.1.2012
400/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxx energetického zákona, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2011 x 1.5.2011, a x xxxxxxxx xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2010
371/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 541/2005 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxxxxx xxxxxx cen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s elektřinou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení energetického xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 6.12.2011 x xxxxxxxx §30 xxxx. 11, který nabývá xxxxxxxxx 1.7.2012
438/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 541/2005 Xx., o Pravidlech xxxx x elektřinou, xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s elektřinou x xxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 541/2005 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 408/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx č. 218/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §27 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 54/1946 Sb., o xxxxxx xxxx.
4) §50 xxxx. 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5) §50 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) §24 xxxx. 10 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
8) §25 xxxx. 11 písm. x) energetického zákona.
9) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1228/2003 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s elektřinou.
10) §50 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11) §50 xxxx. 11 energetického xxxxxx.
12) §12a xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
13) §50 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
14) §50 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
15) §50 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §50 xxxx. 8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) §22 xxxx. 2 energetického xxxxxx.
18) §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxxxxxx č. 220/2001 Sb., x dispečerském xxxx elektrizační soustavy Xxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 438/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20x) Xxxxxxxx č. 438/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxx č. 219/2001 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.
22) §27 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona.
23) §12a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
24) §28 xxxx. 2 xxxx. x) energetického xxxxxx.
25) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 180/2005 Sb., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
26) Vyhláška č. 502/2005 Sb., x stanovení xxxxxxx vykazování množství xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxxxxx č. 210/2011 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxx.
29) Xxxxx č. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
30) Xxxxxxxx č. 140/2009 Sb., x způsobu xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx regulaci xxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 348/2012 Xx.