Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2019 do 31.12.2022.


Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
529/2005 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

Vymezení pojmů §2

Administrativní pomůcky §3

Číslo jednací a jiné evidenční označení utajovaného dokumentu §4

Vyznačení stupně utajení §5

Změna nebo zrušení stupně utajení §6

ČÁST DRUHÁ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ

Příjem zásilky §6a

Evidence utajovaného dokumentu §7

Sběrný arch §7a

Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti §8

Příprava zásilky k přepravě, přeprava zásilky a přenášení utajovaného dokumentu §9

Příprava zásilky k přepravě a přeprava zásilky §10

ČÁST TŘETÍ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ A DŮVĚRNÉ

Příjem zásilky §11

Evidence utajovaného dokumentu §12

Sběrný arch §13

Oprava zápisu v administrativních pomůckách a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu §14

Náležitosti utajovaného dokumentu v listinné podobě §15

Vyhotovení utajovaného dokumentu §16

Náležitosti utajovaného dokumentu v nelistinné podobě §17

Zaznamenávání poznámek a dílčích údajů obsahujících utajované informace §18

Opis, kopie, překlad a výpis §19

Předávání utajovaného dokumentu §20

Příprava zásilky k přepravě §21

Přeprava zásilky §22

Přenášení utajovaného dokumentu nebo spisu §23

Ukládání utajovaného dokumentu nebo spisu po jeho vyřízení §24

Zapůjčování utajovaného dokumentu nebo spisu §25

ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Ústřední registr §26

Registr §27

Pomocný registr §27a

Kontrolní bod §27b

ČÁST PÁTÁ - PERSONÁLNÍ ZMĚNY, ZÁNIK ORGÁNU STÁTU, PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách §28

Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby §29

ČÁST ŠESTÁ - MANIPULACE S TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI §30

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §31

Příloha č. 1 - Vzor jednacího protokolu a způsob jeho vedení

Příloha č. 2 - Vzor pomocného jednacího protokolu a způsob jeho vedení

Příloha č. 3 - Vzor manipulační knihy

Příloha č. 4 - Vzor doručovací knihy

Příloha č. 5 - Vzor zápůjční knihy

Příloha č. 6 - Vzor kontrolního listu utajovaného dokumentu nebo spisu

Příloha č. 7 - Vzor sběrného archu

Příloha č. 8 - Vzor úpravy přední strany utajovaného dokumentu

Příloha č. 8a - Vzor úpravy průvodní části utajovaného dokumentu složeného z více částí

Příloha č. 9 - Vzor rozdělovníku a záznamu na výtisku utajovaného dokumentu určeném k uložení

Příloha č. 10 - Vzor stvrzenky o převzetí utajovaného dokumentu

Příloha č. 11 - Vzor kurýrního listu

Příloha č. 12 - Vzor evidenčního listu

Příloha č. 13 - Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru

č. 433/2011 Sb. - Čl. II

č. 275/2015 Sb. - Čl. II

INFORMACE

529
XXXXXXXX
xx xxx 15. xxxxxxxx 2005
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 a §79 xxxx. 7 zákona x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxx vyhláška stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx náležitosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořizování xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přenášení, xxxxxxxx x zapůjčování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx schránky a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí na xxxx,

x) organizaci a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kontrolního xxxx, obsah xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx registru a xxxxxx změn v xxxxxxxx, oznamovaných Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx").

(2) Způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx manipulaci x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx otevření,

b) přepravou xxxxxxx xxxx dopravení xxxx objekt2) orgánu xxxxx, právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx adresátovi,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx dopravení mimo xxxxxx2) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, přenosné xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx vaku, xxxxx xx xxx přepravě xxxx přenášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci x xxxxx obsahem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zámkem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx vhodném xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby x nápisem: "X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x předejte neprodleně xxxxxx Xxxxxxx XX xxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx!",

x) xxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx spojení xxxxxxxxx týkajících xx xxxx věci; xxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx sběrného archu x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze samostatné xxxxxxxx, nebo spojením xxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxxxxxx pomůcky

(1) Za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx považují

a) xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxx sešit xxx evidování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx položky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci orgánu xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx stanoveného v xříloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kniha xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného v příloze č. 4 x této xxxxxxxx,

x) zápůjční kniha, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxx xxxxxxx Důvěrné, Xxxxx xxxx Přísně xxxxx, xxxx kontrolní xxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxxx stupně xxxxxxx Důvěrné, Tajné xxxx Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx list xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně utajení Xxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx tajné pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného x příloze č. 6 x této xxxxxxxx,

x) sběrný xxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx věci. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, v odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxx další xxxxxxxxxxxxxxx pomůcky. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx xxxx xxx před xxxxxx xx užívání xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxx, xx xx jejich xxxxx průběžně očíslují x xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx, přesahující okraj xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx listů x xxxxxx odpovědné xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jím xxxxxxxx osoby x xxxxx přidělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu x administrativních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pověřenou xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu nebo xxxxx pověřenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pověření xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx až xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůcek.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeny, xx xxxxxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x jeho používání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx požadavky xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě, který xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládajícím x xxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx9). Xxxxxx administrativních xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x elektronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx umožňovat xxxxxx xxxxxx do listinné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do formátu XXX/X x znázornění xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem, nebo xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx list xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx utajovaného dokumentu xxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovuje x zapíše se xx něj xxxx xxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajení Důvěrné, Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxx osoba pověřená xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ale xxxxxx se společně x utajovaným xxxxxxxxxx xxxx spisem xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uloží x xxxxxxxxx protokolu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxx podle §3 odst. 2 xxxx xxxxx, ve xxxxx xx evidován, x xxx-xx o xxxxxxxxx list x xxxxx nebo x xxxxx podle xxxxxxxx 7, xx kontrolní xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx pomůcky, xx xxxxx xx spis xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx (§27 xxxx. 9). Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx listu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zařazených. Zápis x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zápisem xx deskách xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx minimálně xxxxx xxxxxxx x kontrolním xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x kontrolním xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx utajovaného xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, jako xx uchováván kontrolní xxxx; xx neplatí xxx kontrolní xxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx moci.

(8) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba nebo xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůcek xx xxxxx zapisují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx razítka.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které slouží x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(11) Jednací xxxxxxxxx, xxxxxxx jednací xxxxxxxxx, doručovací knihy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx teprve xxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nich evidované xxxx zaznamenané.

§4

Xxxxx jednací a xxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx utajení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx "XX",

2. Xxxxx xxxxxxx "X",

3. Xxxxxxx xxxxxxx "X",

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx "X",

x) xxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx vyznačí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právnickou osobou xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx dokumentů poskytovaných xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxx se xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx "XX", Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy "XXXX" x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci "XXXX".

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x elektronickém xxxxxxx xxxxxxx služby xxxx číslo jednací x xxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxx xxxxxxx do xxxxxxxx podoby xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, při xxxxxxx do listinné xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 a 2, xxx převedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx XXX/X x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby, který xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xx formátu XXX/X, xxxx složení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaného dokumentu xxxxx:

x) xxxxxxx stupně xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx číslo x xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx archu xx xx xxxxxxxxx číslem xxxxxxx spojovník a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) lomítko,

d) xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ("XX").

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx orgánem státu, xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx spojovníkem.

§5

Xxxxxxxxx stupně xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxxx utajení xxxxxxx xxxxx

x) "XXXXXX XXXXX",

x) "XXXXX",

x) "XXXXXXX", xxxx

x) "VYHRAZENÉ".

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx vyznačí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stupeň xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx podobě xxxxxxx x xxxxx x xxxxx části xxxxxxxxx xx xxxxx straně xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx obsažených utajovaných xxxxxxxxx. Označení příslušného xxxxxx utajení u xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx xxxx xxxx x za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajení u xxxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyznačeny xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx utajení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx vyznačit xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na popisném xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xx vyznačí xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xx na xxxxxx xxxxxx prvního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxx horní xxxxxxxxx xxxxxx utajení a x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelistinné xxxxxx pod vyznačení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "XXXXXXXX DO" x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxx označení za xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx.

§6

Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx utajení

(1) Změna xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx dokumentu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx utajení vyznačí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx záznamem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentu, odstavci xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neprodleně vrátí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k další xxxxxxxxxxxxxxx pomůcce xxxxx §3 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo změně xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx záznam x utajovaný xxxxxxxx xx přeeviduje xxxxx xxxxxx stupně utajení. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odkaz xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pod xxxxxx xxx utajovaný dokument xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx evidovány x jednom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx změna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede x vyřizovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x. 1 xx přeškrtne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx utajovaný xxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx utajení xx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx sloupci "Xxx. xxxxx" tak, xx xx změna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přeškrtnutím xxxxxxx xxxxxx utajení x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx označení, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nově zaevidován, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podpis osoby, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX DOKUMENTY XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§6x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxx k zaevidování.

(2) Xxxxxxxx-xx xx u xxxxxxxx zásilky závada, xxxxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx otisky razítka xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx roztržena xxxxxx xxxx xx zřejmé, xx se x xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx6), xxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x tom xxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxxx se zaeviduje xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx pověřená.

(3) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jinému adresátovi, xxxxxxxx jej xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx adresátovi xxxx xxxxx xxxx odesílateli. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx listu utajovaného xxxxxxxxx xx uvede "Xxxxxxxx xxxxxx", název x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x podpis osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sběrný arch (§7a xxxx. 1) xxxx další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, evidenci xx sběrném xxxxx xxxx provádět x xxxxxxxxxxx. Dokument xxxx xxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x samostatném xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx moci.

(2) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx dokumentu se xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx doručený utajovaný xxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pomůcce podle §3 odst. 1 xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, kdy xx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxx xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxx původce utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx označení podle §4 xxxx. 4 xxxx. x) x x) x xxxx. 5,

x) počet listů,

e) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; x příloh v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pomůcky xxxxx §3 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx evidenčních xxxxxxxx x xxxxx roce. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx čísel jednacích xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podepíše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx ředitel xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, pomocný xxxxxxx protokol nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx převedou xx xxxxxxxx podoby nejpozději xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby pověřené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3. Pokud vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pomocného xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx jejich převedení xx xxxxxxx PDF/A x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým časovým xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků zvláštním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx protokol xxxx další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx převádět xx xxxxxxxx podoby. Xxxxx xxxxxxx dokument se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx přidělen skartační xxxx "A". Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu xxxx x dalších xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx byly zaznamenány xxxxxxx změny. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xx xxxxxxx PDF/A x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx zásilku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nápisem "XXXXXX XXXXXXX" xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neotevírá; xxxxxxx xx eviduje neotevřená x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Adresát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaevidování xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 a zajistí xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7a

Sběrný xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx archu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx arch, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednacím xxxxxxxxx nebo v xxxxx administrativní pomůcce xxxxxx k evidenci xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx x současně xx xxxxxx do sběrného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jedna. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx sběrného xxxxx xxxxxxxxx x pořadí, xx xxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 7 x této xxxxxxxx. Xxxxxxxx sběrného xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx utajení.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsaný x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx jednací utajovaného xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx označení, xx xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se x čísle xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sběrného archu xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxx §4 xxxx. 4 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxx celý xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx evidenčních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x datem xxxxxxxx xxxxxxxx archu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxx xxxxx a nedošlo-li xx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vzniklým souborem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx utajení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xx xxxxx straně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxxxx xxxx, skartační znak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x záznam xx administrativní pomůcky x číslu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx označení, xx xxxxx xx sběrný xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx protokolu xxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxx podle §3 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxx se společně x ním. Xxxxx xxxxxxxx archu xx xxxxxx u souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx sběrného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxxx archu.

§8

Xxxxxxxxxx utajovaného dokumentu x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx název xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x počet xxxxxx listů, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx vyznačit xxxxx xxxxx. Xxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx přílohy, x nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vyznačí xx stupeň utajení x xxxxx údaje xxxxx věty xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx xxxx být xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx utajovaného dokumentu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxx formát xxxxxxxxx xx jeden xxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x pravé xxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxx x. .... x x. j. ...." nebo "Příloha x. .... x xxxx. xxx. ...."; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx "Xxxxxxxxxxx příloha x. .... x x. x. ...." nebo "Xxxxxxxxxxx příloha x. .... x xxxx. xxx. ....". Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxxx název xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x které xxxxxxxxx xxxxxxxx vznikl, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx podobě xx xxxxx "Příloha x. .... x x. x. ...." xxxx "Xxxxxxx č. .... x evid. ozn. ...." x další xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X odpojenou přílohou xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx utajení.

(4) Xx utajovaný dokument x nelistinné xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxx dokument xxxxxxxx x administrativních pomůckách xxxxx §3 odst. 2 xxxx druhé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx "Xxxxxxx č. .... x č. x. ...." nebo "Xxxxxxx č. .... x xxxx. xxx. ....". Xxxxx-xx xxxx xxxxx vyznačit xxxxx xx utajovaný dokument x nelistinné xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx vhodným xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx nové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přední xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx horní části xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §7 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x písemný xxxxxx provedla. Xxxxxxxx xxxxxxx zaevidovaná xxx xxxxx číslem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxx x. .... x x. x. ...." xxxx "Příloha x. .... k xxxx. xxx. ....".

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx rozdělovník x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxx čistopis utajovaného xxxxxxxxx, neprodleně xx xxxx schválení, xxxxx xxxxx výtisky, xxxxxxx, xxxxx nejsou uvedeny x xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx evidován. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nelistinné xxxxxx obsahující utajovanou xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu a xx xxxxx pro xxxx vyhotovení; xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovatel xxxxx pro vlastní xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx. Při vyhotovení xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentu2a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx.

(7) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxx není xxxxx x xxxxx rozsahu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx se uvede xxx xx samostatném xxxxx, xxxxx bude x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx všech xxxxxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx x záznam xxxxxx xx samostatném xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxx zničení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxxx x záznam xx samostatném xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx adresátů x jednacím protokolu xxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx pomůcce určené x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx kopie x uloží xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx. Xx písemném oznámení xxxxxxxxx x zrušeném xxxxxx utajení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx

(1) Xxx přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx3) xx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx obálku xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x úplná adresa xxxxxxxx, xxxxxx utajení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx evidenční označení. Xx-xx xxx zásilka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "OTEVŘE XXXXXXX". Xx vnější obálku xx xxxxx odesílatel x adresát, xxxxxxx xx stupeň utajení xxx xxxx zkratka x čísle jednacím xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxx vložit xx xxxxxx, xxxxx xx do pevných xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X případě přepravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx3) lze použít xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odesílateli xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx písemně xxxxxxxxx držiteli poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxx kurýrní xxxxxxx xx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx schránce, x xxxxxx xxxx pevném xxxxx. Xx xxxxxx xxxx pevný xxxx xx xxxxx odesílatel, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx11) xxxx xxxxxxxx12).

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kurýr xxxxx taková xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx6) x utajované xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1. Xxx přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelistinné xxxxxx poskytovaného x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx jméno a xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x přenosné xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx, ukládání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x spisu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx návrhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, podepsání a xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) Po vyřízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx utajovaný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx uložením xxx, kdo xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx jej xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, obálku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx ni stupeň xxxxxxx, xxxxx jednací xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx vyřízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx v nelistinné xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, spisový xxxx, skartační xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx se ukládají xxxxx xxxxxxx skupin, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx téže xxxx xxxxx spojit ve xxxx. Xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a ukládají xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sestupně. Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xx jeho xxxxxxxx x nezapočítává se xx počtu uložených xxxxx.

(4) Uložený xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx x xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx organizační součásti, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx, na xxxx xxxxxxxx nutnou.

(5) Xxxxxx utajovaného xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x jednacímu xxxxxxxxx xxxx k administrativní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xx které xx evidován, a xxxxx xxxx xxxxx x uložení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zničení xx xxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx utajované informace, xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX PŘÍSNĚ XXXXX, XXXXX X XXXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřená vedením xxxxxxxxx protokolu nebo xxxxx určená k xxxxxxxxx zásilek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neprodleně k xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx x doručené xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xx obálkách otisky xxxxxxx nebo jsou xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxx seznámit xxxxxxxxxxx xxxxx6), nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí, že xxxxxxxxxx xxxxx listů xxxx xxxxxx, nebo xxxxx dokument nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx; zásilka xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx utajovaný dokument xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx adresátovi xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx listu xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx "Doručeno omylem", xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x datum x xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu

(1) Xxxxxxxxx dokument musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxxx, x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx součástech, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x jednacím xxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 1). Utajovaný xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx archu (§13 xxxx. 1) nebo x xxxxx administrativní xxxxxxx podle §3 xxxx. 2 věty xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx, evidenci xx sběrném xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Utajovaný dokument xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dokumenty xxxxxx utajení Xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx příloh a xxxxx xxxxxx listů; x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a druh, xxxxxxxx

x) další xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba mohou, xxx xxxxx zaznamenávání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx protokolů xx xxxxxxxxxxx součásti, xxxxx xxxxxxx protokoly xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx součástech xxxxxxx xxxxxxx protokoly. Xx-xx x xxxxxx xxxxx, x právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jednacích xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protokol xxxxx x xxxxxxx x xxxx. X xxxxxxx, že jsou xxxxxxx protokoly xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx vést xxxxxxxx xxxxxxx jednací xxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednacího xxxxxxxxx, xxxxx pokynů xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xx-xx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednáních, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx §22 xxxx. 3 x 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřní obálce xxxx xxxxx xxxxxxx "XXXXXX XXXXXXX" osoba xxxxxxxx vedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx neotevírá; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x předává xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx u xxxxxxx xxxxxx, postupuje obdobně xxxxx §11 odst. 2. Xxxxxxx neprodleně xxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx v jednacím xxxxxxxxx x zajistí xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 na xxxxxxxxx dokument.

(7) Ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jej xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Záznam xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vytvářený xxxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba, xxxxx se x xxxxxxxxxx dokumentem pouze xxxxxxxxx, aniž by xxx převzala, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podpisem x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx protokol xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxx, x xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxx podtržením xx xxxxx datum x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 věty xxxxx.

(9) Jednací protokol, xxxxxxx jednací xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx převedou xx listinné xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x upraví xx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx XXX/X a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x následně xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xx listinné xxxxxx. Xxxxx vzniklý xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx plánu x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "X". Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx druhé byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx změny. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx všech utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx formátu XXX/X a xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(10) X vyřazeného xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxxx protokolu xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xx xxxxxxx x. 16 xx uvede záznam x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovených x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Ztráta xxxx xxxxxxxxxxx zničení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx protokolu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxx arch

(1) Xxx xxxxxxxxx sběrného xxxxx xx xxxxxxxxx dokument, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx arch, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x současně xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx číslo xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokynů uvedených x příloze č. 7 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx lze evidovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve sběrném xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Jednotlivé utajované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx v xxxxx jednacím utajovaného xxxxxxxxx rozlišují xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Uzavření xxxxxxxx xxxxx se provede xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, ukončí se xxxxxxxxxxx pořadových čísel xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podobě sběrného xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx pevně spojí, xx-xx to xxxxxxx xxxxx a nedošlo-li xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xx nedojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xx xxxxx straně xxxxxx xxxxxxx dokumentů xx xxxxx xxxxxxx xxxx, skartační xxxx, xxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx ukládaných xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v nelistinné xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x záznam xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx arch xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx se ukládá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, je xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx do xxxxx xxxxx. Po uzavření xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxxx archu.

§14

Oprava zápisu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx utajovaném dokumentu

Oprava xxxxxx v administrativních xxxxxxxxx x oprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx zápis xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx provedla.

§15

Náležitosti utajovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x listinné podobě xx xxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, počet xxxxx, počet utajovaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx počet x druh utajovaných x neutajovaných xxxxxx x nelistinné podobě. Xx utajovaném dokumentu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, počet xxxxx, xxxxx utajovaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jejich xxxxx xx uvede xx přední stranu xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zlomkem, xxxxx čitatelem je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx příloh. U xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx se uvede xxxxxx xxxxx x xxxx, případně i xxxxxx evidenční xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prvního listu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojeny xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx jedna xx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxx utajovaný xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxx, vyznačí xx xx průvodní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle vzoru xxxxxxxxxxx x příloze č. 8a x této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxx xxxxxxxx xx vyznačí i xx průvodní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx utajované xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx číslem xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxx, xx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx listu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxx č. ... x x. x. ..."; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx "Neutajovaná xxxxxxx č. ... x x. x. ...". Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podobě se xxxxx název xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx anebo jméno x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxx, xxxxxxx číslo xxxxxxx x počet xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx x. ... x x. x. ..." x další xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem jako xx utajovaném dokumentu. Nelze-li xxxxxxx náležitosti vyznačit xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx popisném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem. X xxxxxxxxx přílohou xx xxxxxxxxxx podle jejího xxxxxx utajení.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxx sešity xxxx xxxxx pevně xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx list bez xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxx, x xxxxx xxxxx části, xxxx x doručeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenčního xxxxxxx podle §12 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx odpojení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x podpis xxxxx, xxxxx odpojení x xxxxxxx záznam xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx příloha xxxxxxxxxxx xxx novým číslem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx x xxxxxxxx podobě, xxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 4, je-li xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx". Xx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx "Příloha x. ... x x. x. ...".

§16

Xxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx utajovaného dokumentu xx vyhotovuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx dokumentu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxxxxxx. Xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výtisky, xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x rozdělovníku, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rekonstrukce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx stanoveného v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x utajovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx jej xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozdělovník x záznam se xxxxx též xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x utajovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxx x administrativních xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx x záznam xxxxxx xx samostatném xxxxx, je součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx listů x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x záznam xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx všech adresátů x administrativních xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxx x uloží xx u příslušné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidenci. Po xxxxxxxx xxxxxxxx adresátům x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x záznamu xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx utajovaný xxxxxxxx x nelistinné xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx, číslo jednací xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxx evidenční xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaevidován, x xxxxxx utajení, xxxx xx-xx přílohou xxxxxxxx "Příloha x. .... x x. x. ....".

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx štítku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx přepravě opatří xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx průvodní xxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx utajovanou informaci xx xxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx knihy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x označeny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx do certifikovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sešitů xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ředitel xxxx xxx pověřená osoba xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vždy x xxxxxxxx xxxxxxxx. Příslušný xxxxxx utajení xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x doložky x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§19

Opis, xxxxx, překlad x xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx kopií xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výtisků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Výpisem xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhotovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu.

(2) Písemný xxxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, kdy xxx souhlas udělen. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součástí utajovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx počtu xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx opisu, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxx nebo Xxxxxxx xxxx výpisu z xxx xxxx xxx xxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx samostatném xxxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, stává xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx do xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitálního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx a podpis xxxx, kdo je xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx přední xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "XXXX" nebo xxxxx "XXXXX" a xxxxx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vyznačí se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx překlad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vyznačí slovo "XXXXXXX" x xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, 2 x 4.

(7) Xxxxx z xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx sešitu xxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx podobě, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, 2 x 4.

§20

Xxxxxxxxx utajovaného dokumentu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potvrzení xxxxxxxx. Podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx protokolu, další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx, pomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, manipulační xxxxx, na sběrném xxxxx nebo na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Předávání xxxxxxxxxxx dokumentu xx x xxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx knihy xxxxx

x) xxxx organizačními součástmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu, xxxx-xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, další administrativní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx bezpečnostním xxxxxxxxx, x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Příprava xxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Utajovaný dokument xx vkládá do xxxx xxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxxx x v xxxxx název x xxxxx xxxxxx adresáta, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxx. Obálka xx xxxxxxx tak, xx xx všechny xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx přelepí xxxxxx páskou x xxxxxx otisky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby a xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zajištění obálky. Xxxxxx razítka a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx lepicí xxxxx. Xxx použití xxxxxxxxx xxxxxx pásky se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílaná xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "XXXXXXX". Xx-xx xxx zásilka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "XXXXXX XXXXXXX",

x) xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxx adresáta. Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x případě přepravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurýrní xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx vždy přenosná xxxxxxxx.

(2) Do vnitřní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné xxxx Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx, xxxxxx adresát xxxxxxx xxxxxxxx x otiskem xxxxxxx, xxxxxx datem x neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx stvrzenky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoven x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, vloží xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitelem xxxxxxxx xxxxxxx3) lze xxxxxxxxxxx zásilku xxxxxx xxxxxxx Důvěrné, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) držitel poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx potvrzuje xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx poštovní licence xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx a úbytek xxxxxx zásilky.

(2) V xxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxx Přísně xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx5) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné nebo Xxxxx přepravuje xxxx 1 kurýr x xxxxxxxxx nejméně 1 xxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vnitrozemské xxxxx.

(4) Xxxxxxx lze kurýrní xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x přenosné xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx přepravě xxxxxxx kurýrní službou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxxxx6) x xxxxxxxxx informaci.

(6) Vrácená xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 x potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výtisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x nezapočítává xx do xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvopisem xx xxxxx x jednacího xxxxxxxxx.

§23

Přenášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spisu

(1) Utajovaný xxxxxxxx xxxx spis xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 odst. 3 x 4. Xx xxxxxx xxxx pevném xxxxx xx xxxxx xxxxx orgánu státu xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dokument xxxx xxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx; stává xx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx utajení Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx, nebo bezpečnostního xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx osob.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx znak x xxx, xx xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx vrací x xxxxxxxx xxxxxx, obálku xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx spisy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo čísel xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx mohou xxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx spisu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ukládají xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzestupně xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxx. Utajované dokumenty xxxxxxxx xx spisu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxxx. Nadpočetné xxxxxxx xxxxx bezpečnostní ředitel xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spisu

(1) Uložený xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx lze, x xxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 1 zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx lze xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx odpovědné osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Se souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spis x xxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 zákona, xx xxxx xxxxxxxx nutnou.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxx xxxxx se x měsíci lednu xxxxxxx kalendářního roku xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

REGISTRY UTAJOVANÝCH XXXXXXXXX

§26

Xxxxxxxx registr

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Tajné x Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx republikou x

x) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy,

b) Xxxxxxxxx unií,

c) ostatními xxxxxxxx cizí xxxx,

xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidují.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx jsou hlavním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx registr xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27.

(3) Xxxxxxxxx dokumenty poskytované x xxxxxxxxxxxx styku xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx odděleny xx ostatních utajovaných xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidují xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xx x samostatných xxxxxxxxx protokolech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Evropské xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxx xx ukládají odděleně.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx veden xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxx požadavků xxxx xxxx, xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X ústředním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, kterým xxx umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxx. Seznamy xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx Úřadu,

b) xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx,

x) cizí xxx, x jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxx, xxxxxx lze xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx informacím,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx příjemce. V xxxxxxxxx registru xx xx přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrola xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu. Xxx zjištění závad xx utajovaný dokument xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx utajovaný dokument xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §22, xxxxx xx odesílateli xxxxxxx xxxxxxx osvědčením xxxxxxx osoby5) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §137 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx. Kurýrní xxxx podle §137 xxxx. x) xxxxxx xx nevystavuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kurýrní poštou xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Registr

(1) Xx-xx mít xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxx xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x sídlo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx x souhlas xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxx, xxxxxxxx i x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx,

x) organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být zařazena xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stupeň xxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolní xxx xxxxxx x xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo kontrolní xxx xxxxxx i xxx utajované xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxx cizí xxx.

(3) Orgán xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx Úřadu xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Evropskou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxx dojde ke xxxxx xxxxx uvedených x žádosti podle xxxxxxxx 1, orgán xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx do 24 xxxxx od okamžiku, xxx změna xxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3. X případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů.

(6) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx utajované dokumenty Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxxxxx dokumenty Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx utajení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů poskytovaných x mezinárodním styku, xxxxx xxxx x xxxxxxxx uloženy.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx registr xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(9) Kontrolní xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xx po xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu stupně xxxxxxx Xxxxxx tajné, xxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentem xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uloží x registru xxxxxxx xx xxxx 10 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxx xxxxxxx Přísně tajné, xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižšího stupně xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxx xxxx vedeny x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxx xxxxxx, seznamy xxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k utajovaným xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dále údaje xxxxx §26 xxxx. 7 xxxx. x) xx x) a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx, xxxx xx xxxxx.

(12) X registru xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx x kontrolních bodů x jsou x xxx ukládány xxxxxx xxxxxxxxx listy.

(13) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx počet jejich xxxxx. Xxxx zprávy x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxx registr

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx; xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x v xxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterému byl xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 12 x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx uvedené.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx registru xxxxxxx.

(3) Xxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 5, 6, 9 x 10.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxx je xxxxxxx registr xxxxxx, xxxxxxx osob, kterým xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx údaje xxxxx §26 odst. 7 xxxx. x) až x) a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let, xxxx xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx registru xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx listy.

§27x

Xxxxxxxxx xxx

(1) X xxxxxxxxxx bodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru, xx xxxxxxx byl xxxxxx, xxxxxxxx evidenční xxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x při xxxxx změně některé xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxxx styku, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx bodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx bod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx kontrolní bod xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx §27 xxxx. 5. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zaznamenávají xx xxxxxxxxx jednacích xxxxxxxxx x ukládají xx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxx xxxx vedeny x rámci orgánu xxxxx, právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxxx bod xxxxxx, xxxxxxx osob, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx aktualizují, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx údaje xxxxx §26 xxxx. 7 písm. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx, poté xx xxxxx.

ČÁST PÁTÁ

PERSONÁLNÍ XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx změnách

(1) Xxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx, Xxxxx x Důvěrné x příslušných administrativních xxxxxxx.

(2) Odpovědná xxxxx xxxx xx pověřená xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která provede

a) xxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x odeslání,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx; předávací xxxxxxxx podepíší xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Při zániku xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx5) xxxx xxx skončení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předá tato xxxxx neprodleně utajované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřené.

§29

Zajištění xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxx zániku xxxxxx státu, organizační xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx provede xxxx xxxx xxx xxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx, které xx x nich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ustanoví xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxx, xxxxx má xxx kontrolována; u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komise xxxx odpovědná xxxxx xxxx bezpečnostní ředitel.

(3) X xxxxxxx fyzické xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vyřízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předaných k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přebírající xxxxxxxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, podepíší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokument náleží, x xxxx-xx xxx, Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů Xxxxx se Úřadu xxxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Při zániku xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx řediteli orgánu xxxxx, xxxxx vůči xx vykonává zřizovatelskou xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx, xxx xx je xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx náleží; xxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxx.

(8) Xxx xxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx utajované xxxxxxxxx předávají, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x přebírající xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8), xxxxxxx elektronická, fototechnická, xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a mechanická xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx převzetí musí xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx předáno xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zařízení xx prokazatelně zaeviduje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vzetí xx xxxxxxxx, od koho xxxx převzato, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx zápisu v xxxxxxxx se provede xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 musí xxx xxxxxxxxx, údaje xx xx xx zapisují xxxxxxxxxxx zaručujícím trvanlivost xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx stupňů xxxxxxx Tajné, Xxxxxxx x Vyhrazené xx xxxxx xxxxxxxx společně.

(6) Xx-xx xx možné, xxxxx se xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx x stupeň xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §28 x 29 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx.

(9) Zničení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx neoprávněné zničení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx způsob manipulace x technickým zařízením x rozsahu xxxxxxxx 2 až 9 xxxxxxx stanoví, před xxxx zařazením do xxxxxxx, odpovědná xxxxx xxxx xx pověřená xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§31

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2006.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 529/2005 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXX xxx XXXXXX TAJNÉ xxxxxxxxx
XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXX
Xxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx
XXXXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx..............................xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x xxx xxx xx xxxxxxxxx....................................................................................................
Xxxxxx odpovědné xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo bezpečnostního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby.......................................................................................................................................
JEDNACÍ PROTOKOL XXXX
XX - DO
PODPISOVÝ XXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX SKARTAČNÍ XXXXXX
XXX XXX
XXXXXXX XXXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx xx xxxxxxx straně desek xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxx. x.
Xxx
Xxxxxx
X x c
 
 
kdo
dne
č. j.
počet xxxxx
&xxxx;
1
2
3
4
5
6
7
1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
9
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
0
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx/xxxx
Xxxxxxxx-xxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx znak a xxx skartačního řízení
Záznam x vyřazení
dne
komu
jak
počet listů
značka xxxxx
xxxxx listů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nad xxxxxxx x. 1 - 2 do předtištěného xxxxxxx xx zapíše xxxxxxx xxxxxxxxxx čísel x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stránky.

Sloupec x. 1

Xxxxx se xxxxxxx příslušného stupně xxxxxxx. Po vyřazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v jednacím xxxxxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx) xx sloupec x. 1 xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxx xx xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručen; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx utajovanému dokumentu xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx den x měsíc, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přeevidován.

Sloupec x. 3

Xxxxx xx odesílatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxx", x xxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxxxxx "SBĚRNÝ XXXX". X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx".

Xxxxxxx č. 4

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx doručeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5

Uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatele (xxxxxxxxx xxxxxxxx), u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx proškrtne. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxx xxxxx jednací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6

Uvede xx počet xxxxx xxxxxxxxxx, vlastního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu. Xxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přílohy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx listů xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx počet xxxxxx x jmenovatelem celkový xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx "3 + 3/15" xxxxxxx, xx xxxxxxxxx dokument xx 3 listy a 3 xxxxxxxxx přílohy xxxxxx xxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx list xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za jeden xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojeny xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označení (xxxxxxx x. ...., videokazeta, 2 XX xxxx. xxx. ....).

Sloupec č. 8

Xxxxx xx, xxx x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxxx podpisem xxxxxxxx, xxxxx nebyl předán xxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xx zde xxxxx; pokud xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx dokument, xxxxxxxxx xx, xxx jej xxxxxxxx (příjmení).

Sloupec x. 9

Xxxxx xx xxx x měsíc, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxx stupeň xxxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx vyřízen, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xx x xxx xxxxxx xxxx zrušen xxxxxx xxxxxxx v xxxxx roce, xxx xxxxxx nebo byl xxxxxxx, xxxxx xx x rok.

Sloupec x. 11

Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx", "xxxxxx xx vědomí", "xxxxxxxx na xxxxxxxxx" xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xx uvede "xxxxxx xxxxxxx změněn xx:" xxxx "stupeň xxxxxxx zrušen".

Sloupec č. 12

Xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx odesílaného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxx xxxxxx x nelistinné podobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 13

Vyplňuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx dokument xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxx č. 14

Xxxxx xx celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x nelistinné podobě, xxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podobě až xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 15

Xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxx bude provedeno xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 16

Xxxxx xx záznam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, "XXXXXX" xxxx "XXXXXXX", x. x. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx skartační xxxxxx; x. x. xxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx o vyřazení xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx neoprávněném xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx "XXXXXX" xxxx "XXXXXXXXXXX ZNIČENO".

V xxxxxxx xxxxxxxx utajovaného dokumentu xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx omylem".

Poznámka: X xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXX PROTOKOL" xxxxxxx xxxxxxxxxx názvem xxxxxxxxx pomůcky x xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 529/2005 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu x xxxxxx jeho xxxxxx

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X. x.
Xxx
Xxxxxx
X x x
&xxxx;
&xxxx;
xxx
xxx
x. x.
xxxxx xxxxx
&xxxx;
1
2
3
4
5
6
7
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx/xxxx
Xxxxxxxx-xxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx, skartační xxxx x rok skartačního xxxxxx
Xxxxxx o vyřazení
dne
komu
jak
počet xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
8
9
10
11
12
13
14
15
16
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx x. 1 xx xxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx). Nevyplňuje se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 - 2.

Xx xxxxxxx x. 16 xx xxxxx datum, příjmení x podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx použití doručovací xxxxx xx xxxxx "xxx DK". Xxxx xx xxxxxxxxx sloupec x. 1.

Xxxxxxxx:

Xxxxx štítku xx xxxxxxx straně xxxxxxxxxxx pomocného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x označení xx xxxxxxx straně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxx přílohy č. 1 x xxx, xx "Jednací xxxxxxxx" se xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 529/2005 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, č. x. xxxx xxxx xx. ozn.*)
V ě x
Xxxxx xxxxx x xxxxxx
Xx xxxx - xxxx
Xxxxxxx xxx
Xxxxxxx (xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

*) X případě rozsáhlého xxxxx jednacího nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx "Věc".

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 529/2005 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
X. x. nebo xxxx xx. xxx.*)
Xxxxx xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

*) Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx období, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx orgánu státu, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jednacímu xxxxxxxxx xx používána (xxxx xxxxxxxxx označení).

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 529/2005 Sb.

Vzor xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxx
Xxxxxx xxxxx xxxx x. j./jiné xx. xxx.*)
Xxx. č.
Listů
Komu
Převzal (xxxxxx)
Xxx
Xxxxxxx (xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 529/2005 Xx.

Xxxx kontrolního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

&xxxx;
(Xxxxxxxxxxx xxxxx**)
xxxx právnické xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX DOKUMENTU/SPISU*)
 
KONTROLNÍ XXXX UTAJOVANÉHO XXXXXXXXX/XXXXX*)
&xxxx;
Xxx:
x. x./xxxx xx. ozn. / značka xxxxx*)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .........................................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................
.................................&xxxx;&xxxx; ........................................   .........................................&xxxx;&xxxx;&xxxx; ................................................
.................................   ........................................&xxxx;&xxxx; .........................................&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................
.................................    .......................................   .........................................&xxxx;&xxxx;&xxxx; .................................................
&xxxx;
XXXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX/XXXXX*)
XXX. XXXXX
XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXX***)
1.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx řádku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx označení utajovaného xxxxxxxxx xxxx spisovou xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx kontrolní xxxx připojen. Xxx xxxxx xxxxx jednacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx evidenčního označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přeškrtněte xxx, xxx xxxxxx čitelný x na xxxxxxxxxxx xxxx x řádku xxxxxxx nové číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

**) Xxxxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

***) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx osoba neseznamuje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx xxxx přílohou nebo xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentem xxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, uvede xx x poznámce xxxxxxxxx číslo xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx jednacího protokolu, xxxxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxxx spisem xxxxxxxxx, zaznamená každé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listu.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 529/2005 Xx.

Xxxx sběrného xxxxx

XXXXXX XXXXXXX:

Xxxxxx arch x x. x./xxxx xx. xxx.*)______________

Xxx: ______________________________________________________________________________________________

Xxx.
xxxxx
Xxx
Xxxxxxxxxx / xxxxxxx
X. x./xxxx xx. xxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx)
xxxx. / vyhot.
odesl.
ulož.
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xxx. xxxxx"

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx součástí xxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx "Dne"

Uvede xx datum, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxx vlastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přiděleno xxxxx xxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xxxxxxxxxx/xxxxxxx"

Xxxxx xx odesílatel x doručeného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx "xxxxx xxxxxxxxxxxx". Xxxx xx xxxxx x název dokumentu.

Sloupec "X.x./xxxx xx. ozn."

Uvede xx xxxxx xxxxxxx/ xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede "xxxxxxx". V případě, xx xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxx jednacím/ xxxxx xxxxxxxxxx označením x přeeviduje xx x xxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x toto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxx evidenční xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xxxxx xxxxx", "xxxx./xxxxx.", "xxxxx." a "xxxx."

Xxxxx se počet xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx ukládaného utajovaného xxxxxxxxx. Jsou-li x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojeny xxxxxxx, zapíše xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx počet xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxx. U příloh x nelistinné podobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX x jiné xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx evidenční označení. Xx xxxxxxx "xxxxxxxx" x "xxxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x počet příloh x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx "Xxxxxxxx"

Xxxxx se způsob xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx^ "xxxxxx xx xxxxxx", "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxx jiným vhodným xxxxxxxx. Xxx změně xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx" nebo "stupeň xxxxxxx zrušen" x xxxx xx uvede xxxxx a xxxxxxxx xxxxx na číslo xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx označení, pod xxxxxx xxx dokument xxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx odeslání.

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 529/2005 Xx.
Xxxx úpravy xxxxxx xxxxxx utajovaného xxxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XX:

Xxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx osoby xxxx
xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby

Datum x xxxxx vzniku &xxxx; &xxxx;&xxxx;

Xxxxxx č. (Xxxxxx xxxxxx)&xxxx;&xxxx;

Xxxxx listů:        &xxxx;&xxxx;          

Přílohy xxxxxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; *)

Xxxxxxx neutajované:  *)

X. x.:/ Jiné xx. xxx.:

.............................................................................................................................................................

....................................................................... xxxxx ..........................................................................

.............................................................................................................................................................


XXXXXX XXXXXXX

xxxxx listu xxxx xxxxxxx**)

*) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

**) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uprostřed.

Xxxxxxx x. 8x x xxxxxxxx x. 529/2005 Sb.

Vzor úpravy xxxxxxxx xxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XX:

Xxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxx x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx

Xxxxx x místo xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;

Xxxxxx x. (Xxxxxx xxxxxx)&xxxx;&xxxx; &xxxx;

Xxxxx xxxxx:*)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;  

z toho:                             &xxxx;

xxxxxxxxx xxxx: **)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;

xxxxxxxxxxx xxxx: ***)     &xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx: ****)&xxxx;&xxxx; &xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx: ****)

X. x.:/Xxxx xx. ozn.:

.............................................................................................................................................................

....................................................................... xxxxx ..........................................................................

.............................................................................................................................................................

XXXXXX UTAJENÍ

číslo xxxxx xxxx stránky
 

*) Xxxxx listů - xxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složeného zvíce xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neutajovaných xxxxx.

**) Xxxxxxxxx část - xxxxx xx údaj xx xxxxxxx xxxxxx, x to počet xxxxxxxxxxx částí / xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

***) Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx údaj xx formátu xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxx počet xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

****) Xxxxx se xxxxx, xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složeného z xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXX


Xxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx osoby xxxx

xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby

Utajovaná xxxx (....) x. x./xxxx xx.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxx.:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;&xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx č.:                                     

Počet xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;  

.............................................................................................................................................................

....................................................................... xxxxx ..........................................................................

.............................................................................................................................................................

XXXXXX XXXXXXX

xxxxx xxxxx xxxx stránky

Vzor xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složeného x xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx státu,

právnické xxxxx xxxx

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx (....) x. x./xxxx ev.   

ozn.:                                               &xxxx;

Xxxxxx x.:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;

Xxxxx xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;

.............................................................................................................................................................

....................................................................... xxxxx ..........................................................................
...........................................................................................................................................................

číslo xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 8x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 529/2005 Sb.

Vzor xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x č. x./xxxx xx. xxx. *) ..................................

Xxxxxxxxxx xx ..................... xxxxxxxxx o ................. xxxxxxx**)

Xxxxxx x. ..............

Xxxxxx x. ..............

Výtisk x. ..............

*) Nehodící xx xxxxxxxx.

**) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx zasílané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné, xx. xxxx-xx shodný xxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxx x počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx listů xxxx příloh liší, xxxxx xx x xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:......................................................................

Xxxxxxxx:...........................................................................

Xxxxxxxxxx xxxxxx***)....................................................

Xxxxxxxx(x):.............................. xxx.................................

Xxxxxxx:............................. počet xxxxx:..........................

Xxxxxxx xxxx:.................................................................

Xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:.........................

***) X xxxxxxx vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxx název.

Poznámka: X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jediném xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x uložení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 10 x xxxxxxxx x. 529/2005 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x. x./xxxx xx. xxx*): ............................. xxxxxx x.: ...................... xxxxxxx:....................... celkem listů:................

Zjištěné xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx:

Xxxxxx xxxxxxxx:&xxxx;&xxxx;         &xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;     &xxxx;

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické

osoby

* Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Příloha x. 11 x xxxxxxxx x. 529/2005 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX XXXX x. .......................................... (*)XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX.

XXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX DOKUMENTŮ, XXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, EQUIPMENT AND/OR XXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx: Xxxx xx xx certify xxxx the xxxxxx:

xxx/xxxx (xxxxx/xxxxx) Mr./Ms. (xxxx/xxxxx)

xxxxxxx(x) xxx: (xxx/xxxxx/xxx) x (xxxxx xx xxxx) xxxx on: (xxx/xxxxx/xxxx), xx (xxxxxxx)

xxxxxx příslušnost (xxxxx se xxxx) x xxxxxxxx xx (xxxxxxx)

xxxxxxx/xxxxxxxxx pasu/průkazu totožnosti x.: (xxxxx xx xxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx xx.: (xxxxxx)

xxxxxxxx xxx: (xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xx: (xxxxxxx xxxxxxxxx)

xxx: (xxx/xxxxx/xxx) on: (xxx/xxxxx/xxxx)

xxxxxxxxxx(x) x: (xxxxx xx společnost nebo xxxxxxxxxx) xxxxxxxx with: (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx)

xx xxxxxxxx(x) xxxxxxxxxxx xx xxxx rozepsané trase xxxxxxxxxxx zásilku: xx xxxxxxxxxx to xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

(Xxxxx xxxx xxxxxxx x podrobné xxxxx o xxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přepravních xxxxxxx) Xxxxxx and particulars xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x. x., Xx. xx xxxxxxxx, weight xxx xxxxxxxxxx of each xxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxxx data xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

...................................................................................................

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx úředníky, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx: The xxxxxxxxx xx Customs, Xxxxxx, and/or xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx is drawn xx the following:

(*) Xxxx xx xxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxx. Xxx also xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

- Materiál, který xxxxx xxxx xxxxxxx, xx utajovaný v xxxxx xxxxxxxxxxx: The xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx is xxxxxxxxxx xx xxx interests xx the security xx:

(Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. indicate xxx countries having xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx zemi, xxxxx xx zásilka xxxxxxxxx, x xxxx, xxx kterou xx xxxxxx. Xx xxxxx xxx country xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx the xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx (xxxxx) xxx xxxxxxx (xxxxxxx) také xxxx xxxxxxxx xxx xxxx tranzit.) Xxx xxxxxxx(xxx) xx xx xxxxxxxxxx also xxx xx xxxxxxxxx.

- Xxxxx xxxx zásilka xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx x odpovídajícím xxxxxxxxxx, xxxx osoby, které x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx requested xxxx xxx consignment xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx authorised persons xx those xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx an xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, it xx xxxxxxxxx that xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx who xx xxx xxxxxx xx xxx service xxx, in xxx xxxxxxxx of the xxxxxxx.

- Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxxx, xxxxxx, aby bylo xx opětovném uzavření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (pokud xxxx připojeny), xx xxxxx k otevření xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx that xxx xxxxxxx, if xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, be xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx evidence xx xxx opening xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx the xxxxxxxx xxxxxxxxx (if xxx) that the xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

- Xxxxxx celní, xxxxxxxxx x/xxxx imigrační xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, aby v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx doručeni zásilky. Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, entered xx xxxxxx xxx requested xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, to xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx delivery of xxx consignment.

ITINERÁŘ XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx: (xxxx, odkud xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxx:............................................................ xxxxxxxxxxx country

Místo určení: (xxxx, xxx xx xxxxxxx odesílána)

To:...................................................................... (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx)

Xxxx: ........................................................................................ (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx:................. (xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxx:.................................................. (seznam xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx stops (xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx zahájení xxxxx:.............................................................................................. (xxx/xxxxx/xxx)

Xxxx xx xxxxxxxxx xx journey (xxx/xxxxx/xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx'x Xxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)

.......................................................... ....................................................................

(jméno) (jméno) (xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu

Company's xxxxx Official xxxxx xx NSA's xxxx

........................................................ . ......................................................................

__________________________________________________________________________________________

XXXXXXXX: Podepsat xx xxxxxxxx xxxxx: Xx be signed xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xx si xxxxxx xxxxx, že xx během xxxxx, xxx kterou platí xxxxx Xxxxxxx list, xxxxx z xx xxxxxx xxxx ze xxxxxx jiných xxxx x xxxxxx, xxxx xx xx se xxxxxxxx něco, xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx covered xx xxxx "Courier Xxxxxxxxxxx", X xx xxx xxxxx xx xxx occurence xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xx others, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx in the xxxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx: ........................... Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx svědek: ..............................................................................................................................................

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx: - (xxxxxxx Security Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ................................................................ (xxx/xxxxx/xxx)

Xxxx xx xxxxxx xx xxx "Xxxxxxx Certificate": (xxx/xxxxx/xxxx)

Xxxxxxx xx Kurýrnímu xxxxx x.:...................................

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doručení

Annex xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx", Xx. ... xxx the Xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

XXXXXX PRO XXXXXX(*)

(XXXX XXX XXX XXXXXXX)

(*) Může je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx also xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

1. Byl xxxx xxxxx k xxxxxxxx/xxxxxxxxx utajované zásilky. Xxx have been xxxxxxxxx xx carry/escort x classified xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx Xxx "XXXXXXX XXXX". Xxxx "XXXXXXX CERTIFICATE" xxx been xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx povinnostech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (způsob xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx atd.). Before xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xx the xxxxxxxx regulations xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, itinerary, xxxxxxxx, xxx.) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx seznámil x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jste xxx porozuměl x xx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x declaration xxxx xxx xxxx xxxx xxx understood xxx xxxx comply with xxxxxxxxxx xxxxxxxx regulations.

2. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxx: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx your xxxxxxxxx.

(x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx zásilku xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xx held xxxxxx xxx responsible xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Courier Xxxxxxxxxxx;

(x) xx dobu xxxx xxxxx xxxx xxx utajovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxx vašim xxxxxxx dohledem; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx consignment must xxxx under you xxxxxxxxx xxxxxxx;

(x) xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx otevírána s xxxxxxxx xxxxxxx popsaných x pododstavci (j) xxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx in xxx-xxxxxxxxx (j) xxxxx;

(x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx nesmí hovořit xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx otevírána na xxxxxxxxx místech; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx to xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx any xxxxxx xxxxx;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. the xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, under xxx xxxxxxxxxxxxx, xx be xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zastávek xx xxxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx společností s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx overnights xxxxx, xxxxxxxx facilities or xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx utilised. X xxxxxx xxxxxxxx xxx poučí bezpečnostní xxxxxxx vaší organizace/společnosti; Xxx xxx xx xx instructed on xxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxx Security Xxxxxxx;

(x) po xxxx xxxxxxxx utajované xxxxxxx xxxxxx osobního doručení xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx od plánu xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx; xxxxx hand xxxxxxxx x classified xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx deviate xxxx xxx travel xxxxxxxx xxxxxxxx;

(x) x mimořádných xxxxxxxxx musíte xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za potřebná, x xxxxxx případě xxxx nesmíte dopustit, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx consider xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx consignment, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx direct xxxxxxxx control; x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnostními xxxxx tranzitních zemí, xxx xxxxxxxxxxx (1) (=xxxxxxx "xx" - x. p.) níže. xx xxxx end, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx transit xx Xxxxxx in xxx-xxxxxxxxx (1) xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vyžádejte xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx; Xx xxx xxxx not xxxxxxxx xxxxx details, xxx xxx xxxx xxxx xxxx company Security Xxxxxxx;

(x) vy x xxxxxxxxxxxx ředitel xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že vaše xxxxxxxx x cestovní xxxxxxx (xxx, finanční xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxx.) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx; xxx and xxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx ensuring xxxx xxxx personal xxxxxxxxxxxx xxx travel documentation (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx.) xxx xxxxxxxx, valid xxx current;

(i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx xxxxx předat xxxxxxx jiným xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kam xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji předat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeny v xxxxxxxxxxx (l); xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx necessary xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxx xx xxxxxxxxxx you xxx xx visit, xxx will xxxx xx only xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx of the xxxxxx of xxxxxxx xxxxxx in xxx-xxxxxxxxx (x);

(x) xxxxxxxxxx žádná xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx různých xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx překračovat; xxxxx xx no xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, and/or Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx you xxxx be crossing; xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxx, xxxxxx jim xxxx Kurýrní xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx byly xxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx právě ve xxxxxx; therefore, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx your "Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx" xxx xxxx xxxx and xxxxxx on xxxxxxx xxxx to xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xx normálních xxxxxxxxx měl xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx suffice xx pass the xxxxxxxxxxx through unopened. Xxxxxxxx však vedoucí xxxxxxxxx celních, xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xx xxx, že chce xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx x xxxx přítomnosti, xx však nutné, xxx xxxx prohlídka xxxxxxxx x místech, xxx xxxx přístup xxxxxxxxx; Xxxxxxx, if xxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx immigration Xxxxxxxx xxxxxxx to xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx of the xxxxxxxxxxxx xxx may xxxx it in xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx;

Xxx xxxxx xxxx na to, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tolik, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx pomáhal, x xx okamžitě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx as much xx the xxxxxxxx xx xxxx satisfy xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx other xxxx xxx ask xxx official xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx it xxxxxxxxxxx xxxx completion xx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zavazadel xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dokumentaci (xxxxx xx připojena). You xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Customs, Xxxxxx, xxx/xx xxxxxxxxxxx Official xx xxxxxxx evidence xx xxx xxxxxxx xxx inspection xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx sealing xxxx when closed xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx documents (xx xxx) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, musíte x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx you xxxx been xxxxxxxx xx open xxx xxxxxxxxxxx under such xxxxxxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx, you xxxx xxxxxx the receiving xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx dispatching xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxx je xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jednotlivé Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxx xxxx. ... who xxxxxx xx requested xx xxxxxx xxx XXX,x xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx svědomí; upon xxxx xxxxxx, you xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx;

(x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx kontakt x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx pomoc: xxxxx xxx xxxxx you xxx contact xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Příloha x. 12 x vyhlášce x. 529/2005 Xx.

Xxxx evidenčního xxxxx

Xxxxxxxxx list

Název orgánu xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxx jméno a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby:

Sídlo:

Registr/pomocný xxxxxxx/xxxxxxxxx xxx*) xxxxxx xxx:

Xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxx*):

Xxxxxx xxxxxxx:

Xxxx zřízeny pomocné xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx*)?&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXX/XX*)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx:

Xxxxxx x stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxx*):

Xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx/x-xxxx

Xxxxxxx registru/pomocného xxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx bodu*)

Zástupce vedoucího xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu*)

Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx osoby xxxxxxxx vedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx*)

Xxxxx:

Xxxxxx**):

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

**) Je-li xxxxxxxxx list xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ředitel. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx list xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zasílán xxxxxxxx xxxx pomocnému xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ředitelem.

Příloha č. 13 x vyhlášce x. 529/2005 Xx.

Xxxx xxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v registru (xxxxx orgánu xxxxx/xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) x 31. xxxxxxxx 20XX.

X) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx registr dokončil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx x xxxxxxxx x 31. prosinci 20XX x xxxxx výsledkem:

1) Xxxxxx zjištěno, xx xx jakýkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx shledán nekompletním, xxxx. xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx XXXX:

2) Celkový počet xxxxxxxxxxx dokumentů NATO, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxx k 31. prosinci 20XX x xx pro xxxxxxxxxx stupně utajení:

3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx NATO, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

x xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3 xxxxxx:

4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx:

X) Tímto potvrzujeme, xx registr dokončil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx xx x evidenci k 31. xxxxxxxx 20XX x xxxxx výsledkem:

1) Xxxxxx zjištěno, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů XX:

2) Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 20XX, a xx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxx:

3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, které obdržel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx §77 xxxx. 3 xxxxxx:

4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX skartovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok:

C) Xxxxx potvrzujeme, xx xxxxxxx dokončil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 20XX x xxxxx xxxxxxxxx:

1) Xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů cizí xxxx xxxxx zaevidován, xxxxx xxxxxxx dohledán xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. byly xxxxxxxx následující nedostatky x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxx

2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou x registru xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20XX, x xx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxx:

3) Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx registr xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx §77 odst. 3 xxxxxx:

4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxxx cizí moci xxxxxxxxxxxx za poslední xxxxxxxxxx rok:

Pokud x xxxxxxxx nejsou uloženy xxxxxxx x výše xxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx (XXXX, XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxx se xxxx skutečnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx volnou xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx .................................

odpovědná xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxx)

..........................................................

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotoveného xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x kterého xx xxxxxxxxx xxxx nahrazen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 433/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx nosič xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poznámek xxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k vyhotovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx založený xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky x xxxxxxxxxxx číslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vyznačeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vede, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 275/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Informace

Právní xxxxxxx č. 529/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

55/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

s účinností xx 1.3.2008

433/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 55/2008 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

275/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 529/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

37/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 529/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2019

Xxxxxx xxxxxxx x. 529/2005 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 524/2005 Sb., x zajištění kryptografické xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

2) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.

2a) §37 odst. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx., ve xxxxx zákona č. 255/2011 Sb.

3) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 225/2003 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 264/2006 Sb. x zákona č. 110/2007 Xx.

4) §6 odst. 1 xxxxxx x. 412/2005 Sb.

5) §54 xxxxxx x. 412/2005 Xx.

6) §2 xxxx. x) zákona č. 412/2005 Sb.

7) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 440/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 635/2004 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx.

8) §2 xxxx. 7 zákona x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 253/2005 Xx.

9) §34 xxxx. 2 zákona x. 412/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 255/2011 Xx.

Xxxxxxxx č. 523/2005 Sb., x bezpečnosti informačních x komunikačních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi a x certifikaci xxxxxxxxx xxxxx.

10) §6 xxxx. 2 zákona x. 412/2005 Xx.

11) §12 xxxxxx x. 412/2005 Sb.

12) §85 zákona x. 412/2005 Xx.