Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006 do 31.12.2016.


Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

461/2005 Sb.

Předmět úpravy §1
Náležitosti žádosti §2
Postup při přijímání a předávání žádostí §3 §4 §5
Postup po provedení opatření §6 §7
Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení §8 §9 §10
Příloha - Žádost o poskytnutí dotace na ozdravná opatření
461
VYHLÁŠKA
xx xxx 11. xxxxxxxxx 2005
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxxxx xx snížení xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zásobování
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 10 x provedení §46a odst. 2 x §28 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 18/1997 Xx., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb. x zákona x. 1/2005 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxx přijímání xxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "žádost"),
x) xxxxxxxxxxx žádosti,
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
§2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka1), kterými xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx osobu, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx osobu,
x) xxxxxxxx spojení, xx-xx xxx dotace xxxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytovými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zásobování (xxxx xxx "xxxxxxxx"),
d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx místnostmi,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx objemové aktivity xxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx.
(2) Nedílnou součástí xxxxxxx xx
x) xxxxxx x vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) ne starší xxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx objemové aktivity xxxxxx xx starší xxx 3 roky,
x) stanovisko Xxxxxxxx xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx (dále jen "Xxxx")3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx bytu x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx předkládá projektovou xxxxxxxxxxx, jen překročí-li xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxx radonu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,1) 4000 Xx/x3,
x) xxxxxx prohlášení vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§3
Žádost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx uveden x příloze této xxxxxxxx x je přístupný x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x žádostem.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, považuje xx xxxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx předávají xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx roku, x němž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxx krajské úřady xxxxxxxxxxx x doplnění.
§5
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrdí přijetí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Postup po xxxxxxxxx xxxxxxxx
§6
Xx provedení xxxxxxxx xxxxx vlastník xxxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxxx vynaložených xxxxxxx x xxxxxxxx kontrolních xxxxxx prokazující účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
§7
Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx.
Xxxxxxxxx, zrušovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§8
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx4).
§9
Xxxxxxx xx vyhláška č. 107/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dceřiných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.
§10
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
Xxx. Sobotka x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 461/2005 Xx.
Vzor
Žádost x poskytnutí xxxxxx xx ozdravná xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x. 461/2005 Xx.
&xxxx;
Xxxxx o xxxxxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx: (xxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx:
Adresa xxxxxxxx pobytu (xxxxx xxxxxxxxx):
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
 
Obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx x její xxxxx:
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ozáření z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
X xxxxxxxx:
&xxxx;
Xx.
&xxxx;
Xxxxx: x. xxxxxxxxxx
&xxxx;
XXX:
X. xxxx.
&xxxx;
Xxxx:
Kat. xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx užívání xxxxxx x obytnými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx:
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx XXX XXXX:
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty:
Xxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx přílohy:
[§2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x)]
 
 
 
Xxxxx: Xxxxxx:

Informace
Právní předpis x. 461/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 461/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 263/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 462/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx poskytnutí xxxxxx xx státního xxxxxxxx.
2) §22 xxxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) §46a xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx.
4) Vyhláška č. 107/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx staveb x xx vodách pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx opatření x tím xxxxxxxxx.