Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.09.2005.


Vyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
336/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - FORMA A ROZSAH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH Z DATABÁZE ÚČASTNÍKŮ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY §1 §2 §3
Struktura lustrace účastníka služby poskytované v pevné síti §4
Struktura lustrace účastníka služby poskytované v mobilní síti §5
ČÁST DRUHÁ - O TECHNICKÝCH A PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH A BODECH PRO PŘIPOJENÍ KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ODPOSLECH A ZÁZNAM ZPRÁV
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vymezení pojmů §6
Podmínky pro realizaci rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech §7
Obecné technické podmínky pro odposlech a záznam zpráv §8
HLAVA II - ODPOSLECH S AKTIVACÍ V SÍTI NEBO SLUŽBĚ §9 §10 §11
Výstupy sítí s komutací okruhů §12
Výstupy sítí komutací s paketů §13
HLAVA III - ODPOSLECH S INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ OPRÁVNĚNÉHO ORGÁNU V PŘIPOJOVACÍM BODĚ §14
Zvláštní technické podmínky pro odposlech služeb se záznamem přepravovaných zpráv §15
Účinnost §16
336
XXXXXXXX
xx xxx 29. xxxxx 2005
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx x o technických x xxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §150 xxxx. 4 zákona x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §97 xxxx. 4 x §97 xxxx. 8 xxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXX X ROZSAH XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Z XXXXXXXX ÚČASTNÍKŮ XXXXXXX XXXXXXXX TELEFONNÍ XXXXXX
§1
Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx x účastníkovi xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx")
x) x xxxxxxxxx pevných xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účastnické xxxxx, jméno a xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, kategorii xxxxxxx, xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - IČ, informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxx účastníků (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx síti"),
x) x xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx identifikujícím xxxxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, adresu, x xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx přiděleno, u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo - IČ, jméno x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, deaktivován, xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x mobilní xxxx").
§2
(1) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx informace xx předávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "policie") x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Komunikace xxxx xxxxxxxxxx pracovištěm xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx probíhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx technologií a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx dodavatele.
(3) Pokud x xxxxxxxxxxx případě není xxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx předat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádané xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb1). X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx klíčem XXXX#7,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, v souhrnu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx žádostí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx autentičnosti.
(5) Xxxxxxxxx kontaktní pracoviště xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x pevné xxxx xxxx účastníka služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). X žádosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soubor xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx x souboru xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx. Na řádku xx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXXX. X xxxxxxx, xx požadovaná informace xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx lustrace předá xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx CP-1250, XXX-8 a XXX 8859-2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx xxxxx strukturu podle xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx lustrace xx tvaru XXXXXX_XXX.xxx, xxx DDMMRR odpovídá xxxx xxxxxxxxx žádosti x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx.
(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx vymezení x xxxxxxxxxx 2 xx 4.
§4
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx struktuře
x) pořadové xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx účastníka,
x) xxxxxxxxx stanice,
x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XXXXXX,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx (A/N).
(2) Xxxxx xx číslo, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx označeném xx xxxxxxxxx "xxxxx účastníka" xxxxx "nenalezeno".
§5
Xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x souboru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx,
x) jméno x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxx xx faktuře,
x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxx xx xxx uplatnění xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, suspendován),
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx (aktivace, deaktivace xxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx DDMMRR,
x) xxxxxxxxxx (A/N).
(2) Xxxxx xx číslo, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace, x xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx, xxxxx se v xxxxx označeném xx xxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxx "xxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxx užívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x řádku slovo "xxxxxxx".
XXXX XXXXX
X TECHNICKÝCH X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX ODPOSLECH X XXXXXX XXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX
§6
Vymezení xxxxx
(1) Uživatelskou adresou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxx
x) účastnické xxxxx,
x) mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka - IMSI,
x) xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxxxx - IMEI,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx identifikátor přístupu x síti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxx"),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx protokoly xxxxxxxxxxx xxxxxx - XX xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx protokoly xxxxxxx xxxxxx - XXX xxxxxx, nebo
i) xxxxxxxxxxxxx vytáčeného připojení.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresou xx uživatelská xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odposlech").
(2) Aktivitou uživatelské xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx provozní a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx identifikovaným xxxxx xxxxxxx x zařízením xxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx uživatelské xxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpráv xx
a) výstup xxxxxxxx k přenosu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxx zájmové uživatelské xxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx policie, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství3) (xxxx xxx "oprávněný xxxxx"), xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxx xxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Podmínky xxx realizaci rozhraní xxx xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx
(1) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "provozovatel") xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx provozovatel buduje xxxxx xxx xxxx xxxxxx, rozšiřuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stávající xxx xxxx službu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rozhraním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxx odposlech, xxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx neuplatňuje. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xx základě žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx odůvodnění a xxxxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Vybraná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx uvedou x xxxxxxx zpracovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx úhrady a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxxxx rozhodného pro xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů. X xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x nástin xxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí
x) aktivací odposlechu x zájmové xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uživatelské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy x xxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odposlechu xx zajišťována nepřetržitě.
(4) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, poskytuje xx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, kde takto xxxxxxx xxxx. Pokud xx obsah xxxxx xxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx šifrováním xxxx kódováním x xxxxxxxxxxxx x potřebnému xxxxx xxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxx, poskytuje xx xxxxx zpráv x xxxxxx formě, xx xxxxx je x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x změně sítě xxxx služby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXXX X XXXXXXXX X SÍTI NEBO XXXXXX
§9
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx spojených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx x uživatelské xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxx k xxxx nebo službě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx síť xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Vybraným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je
x) xxxxx, čas zahájení, xxxxx trvání, popř. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, x xx x xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx obsahu xxxxx; x sítě xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zpráv xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x zprávy x sobě xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx, se xx čas ve xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zájmové xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx síť nebo xxxxxx má x xxxxxxxxx xxx aktivitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxx xxxxxx xx xx, xxx podle xxxx byl odposlech xxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke kterým xxxxxxxx xxxxxxx uživatelské xxxxxx xxxxxxx a xx kterých směřuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx nemusí xxx uvedeny x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, je-li xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sítě xxxx služby a
x) identifikátor xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx uživatelských xxxxx, xxxxx síť xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxx vztahem:
X = a . x0,4
Kde
X xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx adres, xxxxx síť xxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x odposlechu,
x je celková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
x je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro daný xxxx sítě xxxx xxxxxx, volí xx
x = 1 xxx pevné sítě x komutací xxxxxx,
x = 2 xxx službu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpráv,
x = 3 pro xxxx x komutací xxxxxx,
x = 4 xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§10
(1) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx provádí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodaného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx možné v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uplatněného v xxxxxxx xxxxxxxx podobě.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx šesti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx a deaktivaci xxxxxxxxxx a informace x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx změnu.
§11
(1) Xxxxx a kapacita xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx komunikujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx odpovídá xxxxxxx 15 % z xxxxxxx stanovené xxxxx §9 xxxx. 3, xxxxxxx vypočtený xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstup xxxxxxx způsobem, xxx xxxx možno xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsah.
(3) Xxxxxxx provozní x xxxxxxxxxxx xxxxx x obsah xxxxxx xx na výstup xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx.
(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x předávání xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.
§12
Výstupy xxxx s komutací xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx doporučení X. 703 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX-X. Xxxxxx xxxxx xx provádí xxxxxx kódovou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx G. 711 - xxx X Mezinárodní telekomunikační xxxx ITU-T.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx protokol xxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx SS7 xxxx xxxxxxxxxxx XXX1. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x šestnáctém xxxxxxxxx intervalu xxxxxxx.
(3) X případě xxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bodu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx používají samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatelské xxxxxx.
(5) Vybrané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx datovým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XX xxxx X. 25 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(6) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kapacitních požadavků xxxxxxxxxxx orgánu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanálových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxx interval xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx umisťuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxxxxxx.
§13
Výstupy xxxx x komutací xxxxxx
(1) Výstup xxxx nebo služby xx provádí
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx
se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protokolem XXX, xx serverem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx datová xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zájmové xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx vytvořením xxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx funkce XXX-1.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zasílat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx server xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXX S INSTALACÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ORGÁNU X XXXXXXXXXXXX XXXX
§14
(1) Xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x aktivací x xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx. Xx základě předloženého xxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx podmínek potřebných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěna v xxxxxxxxxx provozovatele, provozovatel xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx umístění,
x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx,
c) zálohované xxxxxxxx x
d) xxxxxxx xxxxxx denně xxxxxxx přístupu příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(5) X identifikaci provozovatelem xxxxxxxxx přidělovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnému orgánu xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx x dynamicky xxxxxxxxxxxxx adresách xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přepravovaných xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpráv XXX x xxxxxxxxx xxxxxx), nemusí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 a 2 x §10 xxxx. 1 v případě, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx denně xxxxxxxx vybrané provozní x lokalizační údaje x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uživatelské xxxxxx x xxxxx k xxxxxxx uživatelské xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) U xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zájmové xxxxxxxxxxx adresy předávají xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dat nebo xxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Ministr:
Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 336/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.9.2005.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
2) Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Vojenském xxxxxxxxxxxxx.