Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 20.04.2006.


Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

147/2005 Sb.

Předmět úpravy §1
Vzor, rozměry a ochranné prvky kontrolní pásky §2
Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu §3
Vzor návrhu na registraci a vzor registrace §4
Náležitosti objednávky kontrolních pásek §5
Způsob zařazení do úrovně obsahu etanolu §6
Způsob odběru kontrolních pásek §7
Vracení a zúčtování kontrolních pásek §8
Způsob evidence kontrolních pásek §9
Účinnost §10
Příloha č. 1 - Vzor kontrolní pásky
Příloha č. 2 - Vzor návrhu na registraci podnikající fyzické osoby
Příloha č. 3 - Vzor návrhu na registraci právnické osoby
Příloha č. 4 - Vzor registrace podnikající fyzické osoby
Příloha č. 5 - Vzor registrace právnické osoby
Příloha č. 6 - Vzor tiskopisu objednávky kontrolních pásek
Příloha č. 7 - Vzor tiskopisu odběrného listu kontrolních pásek
Příloha č. 8 - Vzor tiskopisu pro vracení kontrolních pásek celnímu úřadu
Příloha č. 9 - Vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek
147
XXXXXXXX
xx xxx 13. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 676/2004 Xx., x povinném značení xxxx a o xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 zákona x. 676/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "zákon") x xxxxxxxxx §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 9 a §11 xxxx. 5 xxxxxx:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxx, rozměry x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx spotřebitelském balení xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx registrace, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek, způsob xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx etanolu, xxxxxx xxxxxx kontrolních pásek, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxx, xxxxxxx x ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
a) 90 x 16 xx xxxxxxx spotřebitelského xxxxxx xxxx s xxxxxxx od 0,2 x xx 0,3 x,
x) 150 x 16 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx 0,3 l xx 1,5 l,
x) 210 x 16 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx balení xxxx x xxxxxxx xxx 1,5 x.
(2) Xxxxxxxxx páska xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x originálním xxxxxxxxx vodoznakem. Ceninový xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XX xxxxxxx spektra xxx 366 xx x je zajištěn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XX xxxxxxx spektra xxx 366 nm.
(3) Kontrolní páska xx xxxxxxx xxxxxxx x liniovým xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vytištěny xxxxxxxxxx linkové podtiskové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontrolní xxxxx a xxxxx "Xxxxx republika".
(4) Xx kontrolní pásce xx uveden xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kód kontrolní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx číslo, xxx xxxxxxxxxx x kód xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Veškeré xxxxx x evidenční xxx xxxxxxxxx pásky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx mikropísmo xx xxxxxxxxx liniovým xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx stranou xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
§3
Způsob xxxxxxxx kontrolní pásky xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xx spotřebitelském balení xxxx xxxxxxxx lícovou xxxxxxx nahoru přes xxxxxx spotřebitelského xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx horní straně xxxxxxx, x xxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx podél xxxxx spotřebitelského xxxxxx xxxx. X lahví xx xxxxxxxxx páska xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxx X. Kontrolní xxxxx nesmí být xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx použité k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx balení xxxx musí mít xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx x odlepení xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, x xx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vlivů.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lihu xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxx jejího xxxxxxxxx spotřebitelské balení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xx před xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravá xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx.
§4
Xxxx xxxxxx xx registraci x vzor registrace
(1) Xxxx xxxxxx xx registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce x xxxx návrhu xx registraci xxxxxxxxx xxxxx xx uveden x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) V objednávce xxxxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxxxx) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx:
a) jméno x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx,
b) čtyřmístné xxxxxxxxxxx xxxxxxx číslo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx etanolu x xxxxxxxxxx % (§6),
f) xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx kusů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx objednat v xxxxx objednávce, xx 500 kusů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Způsob xxxxxxxx do úrovně xxxxxx etanolu
Xxx xx xxxxxxxx xx 4 úrovní xxxxx xxxxxx etanolu:
x) xx 15 % xxxxxxxxxx etanolu do 29 % objemových xxxxxxx,
x) nad 29 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 34 % objemových etanolu,
x) xxx 34 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předá příslušný xxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx uveden xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx předá xxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzena, xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x potvrzené xxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxx xxxx xxxxx osobu (§11 xxxx. 3 xxxxxx), xx xxxx xxxx xxx přílohou xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pásek xx uveden x příloze č. 7 k xxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba celnímu xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pásky xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Poškozené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx registrovaná xxxxx celnímu xxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxx odebrala, xxxxxxxx xx xxxxxxx listech. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx pásky s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x nalepenými kontrolními xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxx.
(3) Jednotlivé xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx tiskopisu, xxxxx xxxx je uveden x příloze č. 8 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pásek. Xxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx vydání nových xxxxxxxxxxx pásek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolních xxxxx x potvrzenou xxxxx xxxxxxxxxx tiskopisu xxx vracení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxxx lihu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odebrané xxxxxxxxx xxxxx zaplatila, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxx.
§9
Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a vracených xxxxxxxxxxx pásek xxxxx §14 zákona xxxx xxxxxx držitel (§12 xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek xxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx x smluvně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lihu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 zákona.
§10
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 147/2005 Xx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx
210 x 16 xx
150 x 16 xx
90 x 16 xx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 147/2005 Xx.
Xxxx návrhu xx registraci podnikající xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX FYZICKÉ XXXXX
&xxxx;
Xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v cizině 2)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx trvalého pobytu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxx usazen 3)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx identifikační xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X xxxxxxx x §7 xxxxxx č. 676/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx lihu x x xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) žádám x registraci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;
Xxxxx x&xxxx;xxxxx návrhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 8 xxxxxx.
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx žádající o xxxxxxxxxx
&xxxx;
1) Vyplní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx Xxxxx republiky.
2) Vyplní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.
3) Xxxxxx žadatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu nebo x trvalému pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxxxx č. 147/2005 Sb.
Vzor návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

&xxxx;
XXXXX NA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx xxxx název
 
 
Sídlo
 
 
Daňové identifikační xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
X xxxxxxx x §7 xxxxxx č. 676/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx lihu a x xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
&xxxx;
Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 8 xxxxxx.
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx, příjmení x xxxxxx žadatele
 

1) Vyplní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 147/2005 Sb.
Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby
 
REGISTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
&xxxx;
Xxxxx x příjemní, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxx k trvalému pobytu x&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx adresy, a xxxxxx bydliště x&xxxx;xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx podnikání
 
 
Tímto rozhodnutím xx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxx č. 676/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx lihu x o xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxxx odběrné číslo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V xxxxxxx x §7 xxxx. 5 xxxxxx xx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx, příjmení, xxxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 147/2005 Sb.
Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XXXXXXXXXX PRÁVNICKÉ XXXXX
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx).
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 zákona x. 676/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a x xxxxx zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx“) xxxxxxxx x přiděluje xx xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxxx odběrné xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X souladu x §7 xxxx. 5 xxxxxx xx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxx ředitelství, které xxxxxxxx x registraci
 
 
Datum
 
Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 147/2005 Sb.
Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek
 
OBJEDNÁVKA XXXXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
Xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx balení xxxx x&xxxx;xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx % 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx 15 do 29
&xxxx;
xxx 29 do 34
&xxxx;
xxx 34 do 37
&xxxx;
xxx 37
&xxxx;
Xxxxx termínu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx a podpis xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx celní xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx vhodného termínu xxxxxx xxxxxxxxxxx pásek
 
 
Název xxxxxxx úřadu, kde xxxxx xxxxxxxxx pásky xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1) Označte xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 147/2005 Xx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolních xxxxx
&xxxx;
XXXXXXX XXXX KONTROLNÍCH XXXXX
&xxxx;
Xxxxx a xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx název registrované xxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx odběrné xxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kontrolních pásek 1)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxx odebraných kusů xxxxxxxxxxx xxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1)
&xxxx;
Xxx:
&xxxx;
Xxxxxx:
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx úřadu, xxx jsou kontrolní xxxxx xxxxxxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx osobou 2)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3)
 
 
Číslo xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ……………. kusů kontrolních xxxxx s číselným xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx x podpis osoby, xxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxx
&xxxx;
Xxxxx, příjmení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a otisk xxxxxxxx razítka celního xxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
1) Xxxxxx xxxxx úřad.
2) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedeno na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx značení xxxx xxxxxxxxx páskou.
3) Není-li xxxxx, xxxxx odebírá xxxxxxxxx pásky, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 147/2005 Xx.
Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrolních xxxxx celnímu xxxxx
&xxxx;
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenční xxx xxxxxxxxx pásky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín, xxx xxxx xxxxxxxxx pásky xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kontrolními xxxxxxx (xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx páskami (xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx pásky xxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx pásky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano
 
 
Ne
 
 
 
 
 
 
Z důvodu xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nepoužité xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxx 676/2004 Xx. žádám x vrácení hodnoty, xxxxx xxxx celnímu xxxxx xx kontrolní xxxxx xxxxxxxxx 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
&xxxx;
Xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby
 
1) Označte xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx úřad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenční kód xxxxxxxxx pásky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby
 
 
Vracené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxx registrované xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bezplatně xxxxxx xxxx …… xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
&xxxx;
Xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3 xxxxxx, x proto xx xxxx vrácena xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zakoupila
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano
 
 
Ne
 
 
 
 
 
 
Datum
 
Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 147/2005 Xx.
Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrolních xxxxx
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx kontrolní xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx-
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx pásky
 
Množství (xx)
&xxxx;
Xxxxxxx 1)
&xxxx;
Xxxxxx 2)
 
Vrácené
 
Ztráta 9)
&xxxx;
Xxxxxxxx 10)
&xxxx;
Xxxxxxx použití 3)
 
Smluvní xxxxxxx 4)
 
Zahraniční xxxxxxxxx 5)
&xxxx;
Xxxxxxxxx 6)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx 7)
&xxxx;
Xxxxxxxxx 8)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1) Xxxxx se xxxxxxxx xxxx kontrolních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx listu.
2) Uvede xx množství xxxx xxxxxxxxxxx pásek, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx balení lihu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx poškozeny, xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx pouze v xxxxxxx, že xxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nepoužité).
3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx předány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu, xxxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu x převzetí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx spotřebitelského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dodavatelem.
6) Xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pásek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx x vráceny xxxxxxx xxxxx.
7) Uvede xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx balení xxxx xxxx x souvislosti x ním znečištěny x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx značení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
9) Xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxx xx xxxxxx xxxxxx celním úřadem.
10) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 147/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 147/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.4.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.