Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022.


Vyhláška o zájmovém vzdělávání
74/2005 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Účastník zájmového vzdělávání §1

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání §2

ČÁST DRUHÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání §3

Středisko

Činnost střediska §4

Účastníci činnosti střediska §5

Klub

Činnost klubu §6

Účastníci činnosti klubu §7

Družina

Činnost družiny §8

Účastníci činnosti družiny §9

Organizace a financování činnosti družiny §10

ČÁST TŘETÍ - ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ NEBO SVAZKEM OBCÍ

Podmínky úplaty §11

Stanovení výše úplaty ve středisku §12

Stanovení výše úplaty v klubu §13

Stanovení výše úplaty ve družině §14

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §15

Zrušovací ustanovení §16

Účinnost §17

Příloha - Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí

INFORMACE

74
XXXXXXXX
xx dne 9. xxxxx 2005
x zájmovém xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 2, §111a xxxx. 3, §112, §121 xxxx. 1, §123 xxxx. 5 x §161c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 472/2011 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx děti, xxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmovém vzdělávání

(1) Xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx zájmovou, xxxxxxxxx, rekreační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravy na xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx činností x xxxxx obdobnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shromažďování x xxxxxxxxxxx informací pro xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx osoby, a xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx nadání xxxx, žáků x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vzdělávacími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rámcové xxxxxxxxxx programy xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravidelné xxxxx docházky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx denní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zájmovému xxxxxxxxxx nejméně 4 xxx x týdnu xx xxxx nejméně 5 xx xxxx xxxxxxxx měsíců,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x které xx xxxx po xxxx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

1. týden x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, xxxx

2. 2 xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx docházkou přihlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx a) x x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ZAŘÍZENÍ XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"),

x) školní klub (xxxx jen "klub"),

c) xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

Xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx oblastech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zaměřuje na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxx xxxxx, xxx se uskutečňuje xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx1).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x školským zařízením.

(4) Xxxxxxxxx xx tyto xxxx:

x) xxx xxxx x mládeže, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx oblastech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve dnech xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnech, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx prázdnin.

§5

Účastníci xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou přijati x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klubu, pokud xxxxxxx střediska x xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx c) xx xxxxxxx přihláška.

Klub

§6

Činnost xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx zájmové xxxxxxxxxx xxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxx škol.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Klub může xxxxxxxxx xxxxxxx x xx dnech, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x).

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx klubu

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx přednostně xxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx školy, žáky xxxxxxx xxxxxx šestiletého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx docházce xxxx pravidelné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx může být x xxx prvního xxxxxx základní xxxxx.

(3) Xxxxxxx klubu xxxxxxxxxx xxxxxx pravidelné xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx denní xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx činnost xxxxx x xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx klubu xxxxxxxxxx xxxxxx pravidelné xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxx uchazeče, kteří xxxxxx přijati x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx x střediska xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx klubu xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) je xxxxxxx přihláška.

Xxxxxxx

§8

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Družina xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxx x xxxxx x přípravné xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx v přípravném xxxxxx xxxxx nebo xxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Družina xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx školních xxxxxxxx. Ředitel xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprostředkovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiné xxxxxx xxxxxxx xx xxxx přerušení xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ředitel xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx družiny x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x výchovná xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x), b) x x).

(4) Družina umožňuje xxxxxxxxxx přihlášeným k xxxxxxxxxx denní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) K pravidelné xxxxx docházce lze xxxxxxxx i xxxx x xxxxxxxxxxx tříd xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x pravidelné xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx činnost družiny x klubu vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx se xxxxxxxx uvedených v §2 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx docházce xx družiny.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxxxxx přihláška. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx družiny xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x způsobu odchodu xxxxxxxxx z xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx má xxxxxxx 20 účastníků, xxxxx xxxx žáky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, x xx pouze 1 xxxxxxxx, má xxxxxxx

x) 5 účastníků, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx,

x) 15 xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx tvořena 2 xxxxxxx,

x) 18 xxxxxxxxx, xxxxx jsou žáky xxxxxxx stupně základní xxxxx, x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx.

(4) Oddělení se xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx 30 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx oddělení xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx oddělení připadá x průměru více xxx 27 účastníků.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx i při xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2, pokud xx celkový počet xxxxxxxxx xxxxx než 27 a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx 20. Xxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxx x xxx xxxxxx průměrném xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 54 a počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxx, vyšší xxx 40.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x §16 odst. 9 xxxxxxxxx zákona, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx shodný x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žáků ve xxxxx zřízené xxx xxxx xxxxxxx v §16 odst. 9 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(8) Xxxxxxx xxxx provozní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxx 9 xxx xxxx dotčen.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx financovaný xx státního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx obcí (XXxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x závislosti xx xxxx organizační struktuře. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je XXxxx xxxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.

(10) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výjimky xxxxx školského xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xx XXxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx skutečný xxxxx xxxxx.

(11) PHmax xxxxxxxxx xxxxx přílohy xx v případě xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 7, kterému xxxx povolena xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x

x) 0,05xxxxxxx XXxxx podle přílohy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx toto xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 x xxxx xxx 6,

x) 0,1násobek XXxxx xxxxx přílohy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx oddělení, je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odděleních xxxxxxx 4 x xxxx xxx 5, x

x) 0,6xxxxxxx PHmax xxxxx přílohy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 4.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx asistentem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 15 xxxxx na 1 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7; odstavec 11 xx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚPLATA XX XXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ VE XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍCH XXXXXXXXXXX XXXXXX, KRAJEM, XXXX XXXX XXXXXXX XXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx vzdělávání xx poskytováno xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ukončením xxxxxx x dané xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx snížit xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) účastník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx příjemcem xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) účastníkovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx službách, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx skutečnost xxxxxxx řediteli.

(4) Xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx školského zařízení,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx družiny xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx, úplata xx xxxxxxxxxxx poměrně xxxxx.

(6) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 5 xxx, úplata se xxxxxxxxxxx sníží xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx nesnižuje, xxxxx klub xxxx xxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxx v jiném xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxx úplaty xx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozpočtované příjmy xx účastníka překročit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x více xxx 80 %. X xxxxxxxxx případech xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx 180 % xxxxxxxxxx skutečných neinvestičních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx výdaje xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx mezd, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, na úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x studentů xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Stanovení xxxx úplaty x xxxxx

Xx-xx xxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx o více xxx 50 %. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 150 % xxxxxxxxxx skutečných neinvestičních xxxxxx xx účastníka x xxxxxxxxx kalendářním xxxx ve xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx. Xx rozpočtovaných xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu.

§14

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx

Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxxx překročit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxx 20 %. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 120 % xxxxxxxxxx skutečných neinvestičních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do skutečných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§15

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx účastníků.

(2) Ředitel xxxxxxx nejvyšší počet xxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanci, vždy xxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 432/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx.

2. Vyhláška č. 87/1992 Sb., x školních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:
XXXx. Buzková v. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 74/2005 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx obcí

Celkový xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx XXxxx xx xxxxxx družinu

1

32,5

2

57,5

3

80,0

4

97,5

5

130,0

6

155,0

7

177,5

8

195,0

9

227,5

10

252,5

11

275,0

12

292,5

13

325,0

14

350,0

15

372,5

16

390,0

17

412,5

18

435,0

19

457,5

20

480,0

21

502,5

Příloha xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 163/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

Informace

Právní xxxxxxx x. 74/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.2.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

109/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 74/2005 Xx., x xxxxxxxx vzdělávání

s xxxxxxxxx od 31.8.2011

279/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 74/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 109/2011 Xx.

x účinností xx 31.8.2012

197/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 72/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2016

163/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2018

196/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2019

423/2020 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx

x účinností od 23.10.2020

111/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 74/2005 Xx., x zájmovém xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 310/2018 Xx., x xxxxxxxxx normativech, xx xxxxx xxxxxxxx x. 572/2020 Xx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §144 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

2) §25 odst. 1 vyhlášky x. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxx xxxxxxxx.

3) §20 xxxx. 1 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §37 xx 39 a §43 xxxxxx x. 117/1995 Xx.