Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2001 do 31.12.2002.


Zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci

63/86 Sb.

č. 110/97 Sb. - část osmá
§1
(1) Xxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxx České xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x odvolává ministr xxxxxxxxxxx. X čele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx řídí xxxxxxxx ředitel.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxx.
(4) Česká zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizací.
§2
Česká xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a právnických xxxx, xxxxx vyrábějí xxxx xxxxxxx do xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx osoby") xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx výrobky (xxxx xxx "výrobky") x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 3)
x) xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4)
c) xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, 4)
x) xxx xxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, 3) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx potravin xxxxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx prohlášení xxxx vydáno xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3)
e) xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 12)
x) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx uváděné xx xxx xxxx bezpečné. 14)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx
x) zjišťuje x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, 5)
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozborů xxxxxxx x potravin 5) xxxxxxxxx x §2 x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posudky x xxxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx zjištěna neodpovídající xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klamání xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba.
§4
(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxx plněním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "inspektoři") jsou xxxx práv x xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) při xxxxxxxx oprávněni:
a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, 4)
b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx x xxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) ověřovat xxxxxxxxx fyzických osob, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx kontrole zastupují xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx těchto xxxx x zastupování,
x) xxxxxxxx kontroly, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 13) xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx orgánu, dále xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem ve xxxx; podat podnět xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx průmyslovému vzoru xxxx xxxxxxxx vzoru xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx"),
x) vyzvat majitele xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx, xx xxxxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodává. Náhrada xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyzvání.
§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx krajských inspektorátů xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx kontrole xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx přibrané xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jim Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inspekcí. Tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sankce xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.
§6
§6 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 110/1997 Sb.
§7
(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxx provedené xxxxxxxx
x) xxxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výrobě, jestliže xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx suroviny neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7)

2. používání xxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxx přeřazení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxx xx prokázaném x xxxxxxx xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx likvidace xxxxxxxxx xxxxx informovat;
d) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx nedostatků,
e) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x skladování potravin xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx, 13) xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.
(2) Opatření podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx učiní xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx ředitel krajského xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátu, ústřední xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručuje kontrolované xxxxx a xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx výrobu xxxxxxx x potravin xxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxxxx do xxxxx xxxx použití xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či vadných xxxxxxxxx a zařízení xxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude vydán, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx odstraněn. Xxxxxxx xx vydán xxxxxxx xx 30 dnů xx oznámení kontrolované xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx, 13) xx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, popřípadě do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x takovéto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx, 13) mimo xxxxx kontrolované osoby. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx x xxxxxxx inspektorovi xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx jejich odnětí. X xxxxxx xxxx xxxxxx sepíše inspektor xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx uskladnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx prokáže, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 13)
(7) Zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výrobků, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 13) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam.
§8
§8 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 110/1997 Xx.
§9
§9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx.
§10
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx zemědělské x potravinářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě, která
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4) xxx xxxxxx nebo xxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxxxx,
xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx mydlářské xxxxxxx.
(2) Ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uloží xx základě zjištění Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo uvádění xx xxxxx xxxxxxx x potravin xxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 7) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx xxxxx pokuty xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnímu předpisu. 13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zabraných xxxxxxxx xxxx výrobků se xxxxx stát. Xxxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxx o zničení xxxx jiné xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Je-li rozhodnutí xxxxxxxxxx, zničení se xxxxxxx úředně pod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx protokol. Xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx skladovala.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložit, xxxx-xx jí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx o uložení xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xx ředitel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 dověděl, xxxxxxxxxx však xx 2 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx od xxxxxxxx 3 xxxx.
(6) Xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxx 5&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx blokovou pokutu xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 8)
§11
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům protiprávního xxxxxxx.
(2) O xxxxxxxx proti uložení xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxx xxxxx 9) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)
(4) Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
§12
Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadů x celních xxxxx,
x) je oprávněna xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytná xxx xxxxx xxxxxxxx, x občanskými xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zjistí-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou x působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o propuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx bezpečný nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, vydá xx xxxxx xxx pracovních xxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx výrobek lze xxxxxxx xx oběhu.
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 110/1997 Xx.
§14
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx se na xxxxxxxx pokuty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 xxxxxx xxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx
x) kontrolu xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx výpěstků, xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx rostlin;

b) xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx x potravinářských xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x objektech Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx.
Xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x v dalších xxxxxxxx objektech xxxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx. 11)
§16
§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Sb.
§18
Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., x státní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 31/1968 Xx., xxxxx xx xxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxxx zemědělských xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobků potravinářského xxxxxxxx, se x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§19
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1987.
Kempný x. x.
Xxxxxx x. r.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§26
(1) Ustanovení zvláštních xxxxxx 1) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x tabákových výrobků xx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tabákových výrobků xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx posudky xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx x zahájení výroby x x xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/86 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1987.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.97
145/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 63/86 Xx., x České zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/97 Xx.
x účinností xx 1.9.2000
102/2001 Xx., o obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2001
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/86 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 146/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 45/1966 Sb., x xxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Xxxx. xxxxx č. 110/1997 Sb., zákon č. 115/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxx bezpečnosti výrobků).
5) §16 xxxxxx č. 110/1997 Xx.
6) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 166/1993 Xx.
7) Xxxx. §17 zákona x. 110/1997 Sb., §23 xxxxxx x. 115/1995 Xx., §24 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 104/1995 Xx., §7 xxxxxx x. 303/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §84 x 85 zákona XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) §80 xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x zdraví lidu, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx.
12) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
13) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění zákona x. 145/2000 Xx.
14) Xxxxx č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx).