Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2001 do 31.12.2002.


Zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci

63/86 Sb.

Zákon

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19

č. 110/1997 Sb. - část osmá

INFORMACE

63

ZÁKON

České národní xxxx

xx xxx 20. října 1986

x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce xx orgánem xxxxxx xxxxxx podřízeným ministerstvu xxxxxxxxxxx; člení xx xx xxxxxxxx inspektorát x jemu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxx zemědělské x potravinářské inspekce xx ústřední xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx inspektorátu je xxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxx ředitel.

(3) Sídla xxxxxxxxx inspektorátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "kontrolované xxxxx") xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, saponátové xxxx tabákové xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném zvláštním xxxxxxxxx,1)

x) xxx xxxx xxxxxxx x potraviny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx,2)

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními předpisy,2)

d) xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydáno písemné xxxxxxxxxx x shodě,1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x zda xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxx,1)

x) zda xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,2b)

x) xxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx jsou xxxxxxxx.2c)

§3

Xxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) zjišťuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx,3)

x) vyžaduje xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků x ukládá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění,

c) xxxxxxx xxxxxxxx plnění opatření x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxxxx3) uvedených v §2 x xx xxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxx závazné posudky x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx závadnost potravin xxxx výrobků nebo xxxxxxxx xxxx prokázáno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx,

x) ukládá pokuty x opatření podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.2)

§4

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxx práv x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy4) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x kontrolovaných osob xxxxxx výrobků x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy,2)

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx odstranily xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedly xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontroly, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx spotřebitele,2b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu xxxx podnětu jiného xxxxxxxx xxxxxx, dále xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxx; xxxxx podnět xx kontrole xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, majitel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx průmyslovému xxxxx xxxx xxxxxxxx vzoru xxxx jeho xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx, za kterou xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx potravinu xxxxxxx. Xxxxxxx xx neposkytne, xxx-xx x xxxxxxx xxxx potravinu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(3) Xxx xxxxxx xxxxx povinností xx xxxxxxxxxx prokazují xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxx vyzvání.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxx jiné odborně xxxxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx plnění svých xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx.

§6

§6 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/1997 Sb.

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx

1. výrobu xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, potravin nebo xxxxxxx potřebných x xxxxxx výrobě, jestliže xxxx xxxxxxx, potraviny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným zvláštními xxxxxxxx,2)

2. xxxxxxxxx obalů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakost výrobků x xxxxxxxx;

x) nařídí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nesprávně xxxxxxxx;

x) xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo nařídit xxxxxx likvidaci xx xxxxxx kontrolované osoby, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informovat;

d) xxxxxxx xxxx xxxxx opatření x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx,

x) je oprávněn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx,2b) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx ústně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx uložení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx množství.

(3) Xxxxxxxxxx-xx kontrolovaná xxxxx x uloženým xxxxxxxxx, xxxx xxxxx němu xxxxx námitky, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ředitel. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

(4) Obnovit xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x potravin xx oběhu nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx České xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, pokud byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

(5) Xxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnímu předpisu,2b) xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobky.

(6) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny xxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Kontrolovaná xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydat. X xxxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odnětí. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náklady na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx nabízení, prodej xxxx skladování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxxxx xx uskladnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, xx výrobky xxxx zboží zvláštnímu xxxxxxxx předpisu odpovídají.2b)

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx potravin nebo xxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2b) xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou zároveň xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. O xxxxxxx sepíše inspektor xxxxxx záznam.

§8

§8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/1997 Sb.

§9

§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/1997 Sb.

§10

(1) Xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zjištění Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxx,2)
x) nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2) xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) nesplní xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxx zákona,
d) xxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxxxx,

xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x zemědělské, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx výrobu xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxx.5) X xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx.2b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxx xx stává xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx likvidaci x xxxxxxx xxxxxx likvidace. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx provede xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx sepíše komise xxxxxxxx. Zničení se xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxx, byla-li jí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(5) Xxxxxx o uložení xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx xxxxxxx inspektorátu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx výše 5 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx méně xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx, je ochotna xxxxxxxx pokutu zaplatit. Xx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o blokovém xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.6)

§11

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx a následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx7) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx inspekce v xxxxxxx své xxxxxxxxxx

x) xx oprávněna vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správními xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx působnosti, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je těmto xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x mezinárodními smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx x xxxx xxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxx že xxxxxxx xxx uvolnit do xxxxx.

§13

§13 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/1997 Sb.

§14

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx §10 xxxx. 3 tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nevztahují.

§15

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krmiv, xxxxxxx směsí a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, rybích plůdků x jiker,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx rostlin;

b) xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx x potravinářských xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojených xxxxx x v xxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx objektech xxxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx.9)

§16

§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/1997 Sb.

§17

§17 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/1997 Sb.

§18

Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 31/1968 Xx., xxxxx xx xxxxxx Státní inspekce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1987.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx16) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x uvádění xxxxxxxx x tabákových xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčena.

(2) X xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§27

(1) Podnikatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx účinnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Požadavky na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vydaná Hlavním xxxxxxxxxx České republiky xxxxx zvláštního xxxxxxxx.17)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

Informace

Právní xxxxxxx x. 63/1986 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1987.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.1997

145/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 63/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/1997 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.9.2000

102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2001

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/1986 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 146/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxx. xxxxx č. 110/1997 Sb., xxxxx č. 115/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení xxxxxxxx tabákového xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx x xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků).

2x) §8 zákona x. 634/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 145/2000 Xx.

2x) §8 odst. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 145/2000 Xx.

2c) Zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

3) §16 xxxxxx x. 110/1197 Xx.

4) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.

5) Xxxx. §17 xxxxxx č. 110/1997 Xx., §23 zákona x. 115/1995 Xx., §24 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 104/1995 Sb., §7 xxxxxx x. 303/1993 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §84 x 85 zákona XXX x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.

7) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §80 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 548/1991 Sb.

16) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

17) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., x vytváření x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.