Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
453/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Čl. V
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI
453
XXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2003,
kterým xx mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xxxxxx x. 132/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx č. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 125/2003 Sb., xx mění takto:
1. X §2 xxxx. a) se xxx 4 xxxxxxx.
2. Xx §2 xx vkládá xxxx §2x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) a 1x) xxx:
"§2a
(1) Státní xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx orgány státní xxxxxxxx xxxxxxx, a xx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx
1. xxxxx xxxxx,
2. x hlavním xxxxx Xxxxx úřady městských xxxxx určené Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) xxxxxxx úřady,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vykonává xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x krajských xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.
(4) Státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem1) x xxxxxxxx území xxxxxxxx města Prahy,
x) úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx určené Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx územím příslušných xxxxxxxxx xxxxx,1x)
c) xxxxxxx úřady ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmene x).
1) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Sb. x xxxxxx č. 320/2002 Sb.
1x) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x), a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
3. X §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx na xxxxx České republiky" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,".
4. X §3 odst. 3 xx slova "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx")," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
5. Xx xxxxx §4 se xxxxxxxx xxxx "Měsíční průměr xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx x osob s xx společně posuzovaných.".
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx slova "x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xx měsíce xxxxxxxx x xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 8".
7. V §5 odst. 1 xxxx. a) bodu 2 se na xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezaopatřené xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx částka ve xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,".
8. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx na xxxxxxx" xxxxxxx.
9. X §5 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. V §5 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "uvedená x xxxxxxxx 7".
11. X §5 xxxx. 6 xx xxxxx "odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx minima osoby xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx třetí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x odstavci 7".
12. X §5 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxx odpovídající 50 % průměrné xxxxxxx mzdy x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xxx,
x) xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx v xxxxx xxxxxx období xx xxxx xxxxxx (§51 xxxx. 2).
Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx větě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx průměrné mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxxxxx dolů.".
13. X §5 xx xx odstavec 7 xxxxxx nový odstavec 8, který xxx:
"(8) Xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx příjem
x) x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxx nezaopatřenému xxxxxx zaúčtován v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xx xx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxx x xxxxxx připadající xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx bezplatného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx služební x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 xxxxxx x daních x xxxxxx,
x) x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 2 xx xxxxx x měsíců xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 7, jestliže xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xx celý xxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.
14. X §6 xxxx. a) se xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxx.
15. V §7 xxxx. 7, §57 xxxx. 1, §58 xxxx. 2, §59 xxxx. 2 x 5, §61 odst. 6, §64 xxxx. 7 x §70 xxxx. 3 xx xxxxx "Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
16. X §8 odst. 1 xx věta třetí xxxxxxx.
17. X §19 odst. 2, §20 xxxx. 2, §24 xxxx. 3, §58 xxxx. 1 xx 3, §61 xxxx. 4, §62 xxxx. 6, §63 xxxx. 2, §68 xxxx. 5, §69 xxxx. 1 písm. x) x §70 xxxx. 1 xx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx státní sociální xxxxxxx".
18. X xxxxx třetí se xxxxx čtvrtá včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 47x) až 47x) xxxxxxx.
19. §30 xxx:
"§30
(1) Xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xx rodič, xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx alespoň o xxxxx dítě
a) xx čtyř let xxxx, nebo
x) xx sedmi xxx xxxx, xxx-xx o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx
x) se xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx z xxxxx nemocenského pojištění xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxx dítě xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 12),
d) xxxx dovršilo xxx xxxxxxx x odstavci 1,
x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxx, mateřské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dnu se xxxxxx xxxxx xxx, xxx dítě xxxxx, xxxxxxxxx školu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx navštíví, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx navštěvuje léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx retardované x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dlouhodobě xxxxx zdravotně postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hodiny xxxxx x jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx rodiče) xx v xxxxxxx 50 % x xxxx (§9).
(4) Xx-xx xxxxx pobírající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nenáleží od xxxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednou, x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x je-li x xxxxxx xxxx xxxx zakládajících xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx péči x tyto děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, určí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže x xxxxxx [§7 odst. 2 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx proto, xx xxxx dovršilo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x x xxxxx kalendářním xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek z xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednou; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxx věta xxxxx x druhá.
(6) Rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx nenáleží, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění nárok xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x to x xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.".
20. X §31 odst. 2 xx xxxxx "xxxx. 7" nahrazují xxxxx "xxxx. 3" x xxxxx "(§30 xxxx. 3 x 4)" se xxxxxxx.
21. V §32 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, peněžitou xxxxx xxxx nemocenské xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem, xxxxxxx xxxx je xxxxx xxx výše rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Má-li xxxxx xxxxxxxxxx rodičovský příspěvek x xxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx větě jen xx xxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx výši xxxxx odstavce 1.".
22. X §33 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se zrušuje.
23. V §34 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
24. X §50 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx státní sociální xxxxxxx".
25. V §51 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx prokazuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx přídavku xx xxxx xx září, xxxxxx xxxxxxx této xxxxx xx xxxx xx 30. xxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx 30. xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx rozhodné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx od splátky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní měsíc, xx xxxxx konce xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx výplatu na xxxxxx xx 30. xxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx ani xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 30. září, xx xxxxx měla xxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxx xx výplatu xxxxxxxx na xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx nenáležela, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se nárok xx přídavek xx xxxx za dobu xx zániku xxxxxx xx tuto xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx na přídavek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpětně za xxxxx xxxx, za xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx přiznat nejdéle xx dobu stanovenou x §54 xxxx. 2 xxxx první.".
26. X §51 xxxx. 4 xx xxxxx "1 a" xxxxxxx.
27. X §58 xxxx. 2, §61 xxxx. 1, §61 xxxx. 3 xxxx. x), §63 xxxx. 2, §63x xxxx. 2 x §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
28. X §59 odst. 1 xxxx. x) xx slova ", §28 xxxx. 6" xxxxxxx.
29. X §61 xxxx. 2 x 5 xx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx".
30. V §61 odst. 2 x §64 xxxx. 4 xxxx. a) xx slova "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
31. X §61 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxx xxxxx "xxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xx jsou příslušní x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".
32. X §62 se na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek a xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx příspěvek nebo xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx péči x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,48x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory vyplacené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 48x) xxx:
"48x) §81 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48x) a 48x) xx označují xxxx poznámky pod xxxxx x. 48x) x 48e), x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
33. X §63 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgánu státní xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "xx výzvu xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx sociální podpory".
34. V §63 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich výši, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a žadatelích x xxxx dávky x osobách x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dávkách státní xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx informačních systémů, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informačního systému x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, x xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí. Xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o dávkách xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních údajů.".
35. X §63 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x krajským xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgánům xxxxxx sociální xxxxxxx" x xx větě xxxxx xx slova "Xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxx sociální podpory".
36. X §63 xxxx. 5 xx xxxxx ", krajskému xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x orgánům xxxxxx xxxxxxxx podpory".
37. X §63a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx".
38. X §64 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zařazení do xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy".
39. X §64 odst. 4 se v xxxxxx části ustanovení xxxxx "Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a krajský xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx státní sociální xxxxxxx".
40. V §64 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x Magistrátu hlavního xxxxx Prahy".
41. X §64 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory" x xxxxx ", xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
42. X §65 odst. 1 xx xxxxx "Krajský xxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x dávce xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §65 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx sociální podpory".
44. X §65 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x orgánu xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx".
45. X §65 xxxx. 4 xx xxxxx "příslušný xxxxxxx úřad a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodují xxxx xx xxxxxxx,".
46. X §65 xxxx. 5 se slova "xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dozvěděl".
47. X §65 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Výnosy z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx, výnosy z xxxxx uložených orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxxx xxxxxx uložil.".
48. X §66 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx státní sociální xxxxxxx".
49. X §66 xxxx. 2, §67 odst. 3 x §70 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "úřadu xxxxxx xxxxxxxx podpory".
50. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "obecním úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx".
51. X §68 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx rodičovského příspěvku xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, mateřské xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 3,".
52. X §68 xxxx. 1 xx xxxxxxx g) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx j) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
53. X §68 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx x sídle xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)]" xxxxxxx.
54. §71 zní:
"§71
(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.".
55. V §72 xx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx".
56. Xx §72 xx vkládá xxxx §72x, xxxxx xxx:
"§72x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxx.".
57. §73x včetně poznámky xxx xxxxx x. 22x) xxx:
"§73x
(1) Xxx výkon xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx úseku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx.22x)
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadům xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontrolu a xxxxx nad jejich xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx činností xxxxx práce xx xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí x x xxxxxx xxx xxxxxxx přenesené působnosti xxxx.
22a) Xxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
58. Xxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30x) xx zrušuje.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx ke dni 31.xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x těchto obecních xxxxx podle §249 xxxx. 2 zákoníku xxxxx na xxxx. Xx stát x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složka státu - xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx je xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxx xxxxx dnem pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 orgánům xxxxxx xxxxxxxx podpory prodlužují x 30 dnů.
4. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx od 1.xxxxx 2004 xx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx v čl. I xxxx 2 xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx případů, kdy xxx provádění státní xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.
6. Pracoviště xxxxxx sociální podpory, xx xxxxx se xxxx 1. dubnem 2004 prováděla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 1. xxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xx xxxxx xxxxx xx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx pro xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx podle čl. I xxxx 5 až 13 xxxxxxxxx nejdříve, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2004, a xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xx 1. xxxxx 2004.
8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. I xxxx 22 x 23) se xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xx prosinec 2003; příspěvek na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx červen 2004.
9. Přeplatky na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx činnosti ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, x z xxxxxx xxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2004 pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 posuzují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem x tím, xx xxxxxxxxx rodičovského příspěvku xx provede xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2002.
11. Xxxxxxx, xxxxxx jejich dodatků, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x obcemi, xxxxxxx obecní xxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxx 2004 xxxxxx sociální podporu, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. XXXXX xxxx 12 xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx užívání xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002, se xx xxx 1. xxxxx 2004 zrušují. Xxxxxxxxx věta xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hlavnímu xxxxx Praze a xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti
Xx. XXX
Zákon č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 64/1991 Xx., xxxxxx x. 272/1992 Xx., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 39/1994 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Sb., xxxxxx x. 72/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 220/2002 Xx. x xxxxxx č. 320/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §12 xxxx. 1 xxxx. t) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávajícím xxxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxx".
2. V §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx z) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 29b) xxx:
"xx) plní úkoly xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.29x)
29x) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona č. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 518/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §8 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
2. V §16 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory" x ve xxxx xxxxx xx xx xxxxx "krajů" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxx sociální podpory".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
V §38 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Sb., se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx sociálního zabezpečení x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadů obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dávkách sociálního xxxxxxxxxxx xxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx".
XXXX XXXX
XXXXXXXX
Čl. VI
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 xx 31, 33 xx 50, 54 xx 58, čl. III xx V, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, x x xxxxxxxx čl. I xxxx 1, 5 xx 14, 16, 18, 25, 52 a 53, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2004.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 453/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004, x výjimkou čl. I xxxx 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 xx 31, 33 až 50, 54 xx 58, čl. III xx V, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2004, x x xxxxxxxx čl. I xxxx 1, 5 xx 14, 16, 18, 25, 52 x 53, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.