Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1991.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.1971 do 31.12.1991.


Zákon o výborech a komisích lidové kontroly

116/1971 Sb.

Zákon

Oddíl první - Základní ustanovení §1 §2 §3

Oddíl druhý - Výbor lidové kontroly České socialistické republiky §4 §5 §6 §7 §8 §9

Oddíl třetí - Výbory lidové kontroly národních výborů §10 §11 §12 §13

Oddíl čtvrtý

Závodní komise lidové kontroly §14

Oddíl pátý - Společná a závěrečná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

INFORMACE

116

ZÁKON

České xxxxxxx xxxx

xx xxx 12. xxxxx 1971

x výborech x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Oddíl první

Základní ustanovení

§1

Orgány xxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx disciplínu při xxxxxx xxxxx x xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx x státní xxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědomí odpovědnosti xx xxxxxxx úsek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx kontrolní činnost, xxxxxxxxxxxx výsledky kontroly x xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx,

x) dávají podněty x xxxxxxxxx důsledků x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,*)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx návrhy,

d) seznamují x výsledky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, rozvíjejí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťují xxxxxx účast xxxxxxxxxxx xx výkonu kontroly.

(2) Xxxxxx lidové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí. Xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx x využití xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Orgány xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou:

a) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxx patřících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx lidové xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovat xxxxxxx:

x) xxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a státního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rozpočtů xxxxxxxxx xxxxxx,

x) účinnost xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stížností, xxxxxxxx x podnětů xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyplývajících xx zákonů a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx x usnesení xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x usnesení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení.

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §4 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výborů,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozpočtové x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx národními xxxxxx,

x) družstevní, společenské x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich podniků x xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx o xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a x jiných obecně xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xx zúčastňuje na xxxxxxxxxxx akcích Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx a organizací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výbor xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též spolupůsobí x xxxxxxx xxxxx Xxxxx socialistické republiky xx společných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx působnosti federace, xxxxxxxx xxx byl Xxxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Výbor xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx.

(2) Výbor lidové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vládě Xxxxx socialistické republiky, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx.

(3) Předsednictvo České xxxxxxx xxxx xx xxxxx požadovat xx Xxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poznatcích x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx provedení xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx společné xxxxxxxxx akce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx lidové xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx závodní xxxxxx lidové kontroly.

(3) Xxxxx xxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x metodice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx socialistické xxxxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx plánů xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxx Xxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx aparátu řídí xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ho xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx.

(2) Výbor xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členů. X xxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx. Nesouhlasí-li x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx pozastavit x xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxx otázkách, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Výboru xxxxxx kontroly České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx výboru xxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx členové x xxxxxxxxxx Výboru xxxxxx kontroly České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x jednacím xxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx

§10

X xxxxxxxxx, složení x xxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxx xxxxxxxxxx zákona x národních xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) činnost xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výborem a xxxxxxx národních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom kontrolují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x usnesení vlády Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xxxxxx vybraných usnesení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx i xxxx x úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx nim xxxxxxx výbory xxxxxxxxxx xxxxxx správu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výbory xxxxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací x v dalších xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx, vyplývající x plánu kontrolní xxxxxxxx Výboru xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úkoly x xxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1.

(3) Xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx federálními xxxxxx (§5 xxxx. 3).

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx koordinované, xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národních výborů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výborů lidové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx, organizují společné xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx národních výborů, xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx stanovených x §14 xxxxxxx komise xxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní činnosti x jinými xxxxxxxx xxxxxx působícími v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

§13

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkoly xxx potřebu plenárního xxxxxxxx národního xxxxxx x jeho xxxx x kontrolní xxxxx xxxxxxxxx plánem xxxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx xx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxx xxx metodickými xxxxxxxxxx a pokyny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

Xxxxx čtvrtý

§14

Závodní komise xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxx to xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, a xx souhlasu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx.

(3) Vláda Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx závodních xxxxxx xxxxxx kontroly, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxx výkonu kontroly x orgánech a xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly stanoví xxxxx Federálního xxxxxxxxxxx.*)

(3) Xxxxxx lidové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ukládat funkcionářům x pracovníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizací xx zaviněné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důtku.*) Xxxxxx lidové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx,*), jsou-li k xxxx xxxxxxxx výborem xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Náhradu xxxx (xxxxxx xxxxxxx) členům x xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxx průměrného výdělku xxxxxxxxxx, x nichž xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxx organizacím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx prostředků. Výbor xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.**)

(2) Xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxx a spolupracovníkům xxxxxx lidové xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx výbory.***)

(3) Náhradu xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx a jiných xxxxxx členům a xxxxxxxxxxxxxxxx závodních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných předpisů+) xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx působí.

(4) Členům x spolupracovníkům xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovány mimořádné xxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Výbor xxxxxx kontroly Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Předsedům x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zachovává xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx (xxxx xxxxxx za xxxxx) obdrží od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx České socialistické xxxxxxxxx.

§18

Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx národních xxxxxxxx platí i xxx jiné xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx místním, xxxxxxxx xxxx krajským, xxxxxxxx výborům.

§19

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, upravená xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zákonem dotčena.

§21

Xxxxxxxxxx §58 xx 60 xxxxxx č. 69/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1968 Sb. x xxxxxx XXX x. 147/1970 Xx., xx mění takto:

1. §58 xxx:

"Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxx výbory lidové xxxxxxxx; xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx národní xxxxxx, x xx xx projednání s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresního národního xxxxxx."

2. §59 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx x x dalších xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a odvolává xxxxxxxx zasedání národního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předsedy, místopředsedy, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x vedoucího odboru xxxxxxxxxxx národního výboru xxxx národního xxxxxx xxxxxxx stupně anebo x xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výboru xxxxxx kontroly je xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru; xx právo - xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xx schůzí xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výboru xxxxxx xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx výbor xxxxxx xxxxxxxx krajského a xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aparát. Počty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx."

3. §60 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zásadních xxxxxxxx patřících xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx za xx, že xxxxxxxx xxxxxx závaznému právnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru; xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jménem výboru xxxx předseda, místopředseda x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřené xxx xxxxxxxxx."

§22

(1) Xxx xx x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx č. 111/1967 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, v xxxxxx č. 175/1968 Sb., x xxxxx Xxxx, x xxxxxx ČNR č. 40/1969 Sb., x xxxxx Ostravě, x xxxxxx XXX č. 41/1969 Sb., x xxxxx Xxxxx, popřípadě x xxxxxx předpisech xxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxxxx xxxx xxx se xxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx", xxx x xxxxxx xxxxxx kontroly.

(2) Dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Zrušují xx:

x) ustanovení §81 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx. II xxxx. 1 x xx. XX odst. 1 zákona XXX č. 147/1970 Sb., o změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxx č. 70/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1968 Sb.

§24

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 116/1971 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.10.1971.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

425/1990 Sb., o xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.1990

Xxxxxx xxxxxxx x. 116/1971 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 552/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxx č. 103/1971 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.

*) **) Xxxxxxxx č. 96/1967 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stěhovacích x xxxxxx výdajů.

***) Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., x xxxxxx xxxxx a xxxxxx x některých dalších xxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výborů;

vyhláška č. 96/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx.

+) §124 zákoníku xxxxx x. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 153/1969 Xx.;

§30 a xxxx. xx. xxx. x. 66/1965 Xx., ve xxxxx xx. nař. x. 60/1970 Sb.;

vyhláška č. 96/1967 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.