Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992 do 31.07.1998.


Zákon o ochraně státního tajemství

102/1971 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

ČÁST PRVNÍ - Státní tajemství

Předmět státního tajemství §2 §3

ČÁST DRUHÁ - OCHRANA STÁTNÍHO TAJEMSTVÍ

Odpovědnost za ochranu státního tajemství §4 §5 §5a §6

Úkoly federálního ministerstva vnitra §7 §8

ČÁST TŘETÍ -  POVINNOSTI ORGANIZACÍ A OSOB PŘI OCHRANĚ STÁTNÍHO TAJEMSTVÍ

Určování osob pro styk se státním tajemstvím §9 §10

Povinnosti organizace §11 §12

Povinnosti určených osob §13 §14 §15

Zprošťování mlčenlivosti §16

ČÁST ČTVRTÁ - OCHRANA STÁTNÍHO TAJEMSTVÍ V ZAŘÍZENÍCH NA OBRANU VLASTI

Zařízení na obranu vlasti §17

Seznam zařízení §18

Vstup do zařízení §19

Pracovní poměr v zařízení §20

ČÁST PÁTÁ - FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ

Zákaz fotografování a filmování §21

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY STÁTNÍHO TAJEMSTVÍ §22

ČÁST SEDMÁ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÉHO A SLUŽEBNÍHO TAJEMSTVÍ §23

ČÁST OSMÁ - Účinnost §24

102

ZÁKON

ze xxx 8. xxxxx 1971

o xxxxxxx xxxxxxxx tajemství
 

Federální xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx určení i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zásady xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx hospodářského x služebního xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x zájmu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 2), xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x organizace.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou jednotné x xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx; xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství x xxxxxxxx x organizacích (xxxx xxx"xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opatření x jejich porušení.

§5

Xxxxxxx-xx xx jakkoliv xx státním xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx (§9), xx povinna xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužito; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tajemství, x xxx-xx x xxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxxxxx, předat xx xxx odkladu xxxxxxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx.

§5a

Jestliže je nezbytné, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se seznámila xxxxx, xxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx primátora xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, poučí xx xxxxxx o xxxxxxxxxx učinit xxx, xxx toto xxxxxxxxx xxxxxx zneužito, a x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tajemství xxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 558/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992

§6

§6 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx

Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxx xxx ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a organizacích Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky tyto xxxxx:

x) xxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x ochraně státního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8

§8 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

XXXX TŘETÍ

POVINNOSTI ORGANIZACÍ X XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§9

(1) Xx státním tajemstvím xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje záruku, xx státní tajemství xxxxxx ohroženo.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinna xx xxxxxxx xxxx určením xxxxx ke xxxxx xx xxxxxxx tajemstvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační služby x xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tomuto xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx určená xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx ihned potřebná xxxxxxxx.

§10

Cizinec x xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xx xxxx seznamovat xx státním xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uzavíráním x plněním mezinárodních xxxxx x xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx.

Xxxxxxxxxx organizace

§11

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx seznámena s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx (xxxxxx) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xx pořídí xxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; záznam xx xxxxxx do osobního xxxxx xxxxxx xxxxx.

§12

Organizace xx povinna xxxx evidenci xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xx x xxxxxxxxx (služebním) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxx xxxx xx skončení tohoto xxxxxx.

Povinnosti xxxxxxxx xxxx

§13

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx státní tajemství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zejména je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx funkce (práce), x xx x xx xxxxxxxx pracovního (xxxxxxxxxx) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zabezpečovány xxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxx,

x) dbát, aby xxxxxxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (telefon, telegraf, xxxxxxxx apod.).

§14

§14 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

§15

§15 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

§16

Zprošťování xxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxx xxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byla xxxx xxxxx xx xxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li o xxx, kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborů, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo předsednictvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx odepře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, byla-li xx tím státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení trestního xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

OCHRANA XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXX VLASTI

§17

§17 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 383/1990 Sb.

§18

§18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

§19

§19 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

§20

§20 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 383/1990 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§21

Xxxxx fotografování x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxxx fotografovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx, prostory x xxxxxxxx označené xxxxxxxx ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ.

(2) X xxxxxx fotografování x zájmu xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxx federální xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) X zákazu fotografování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x výjimkách x xxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx vedoucí.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX HOSPODÁŘSKÉHO X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx zájmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanou osobou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx důležitá skutečnost, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hospodářské, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx utajena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vláda Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

§24

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 1972.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Hanes x. r.

Dr. Štrougal x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 102/1971 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1972.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

383/90 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxxx x. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 43/1976 Xx.

x xxxxxxxxx xx 15.10.1990

558/1991 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxx řád x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

Xxxxxx xxxxxxx x. 102/1971 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 148/1998 Sb. x účinností xx 1.11.1998.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.