Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx vznikne xxxxxxxxx x rodičů, xxxxx xxxx bydliště x České xxxxxxxxx, xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx dle §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxx x dítě rovněž x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx jednomu z xxxxxx xxxxxxx nárok xx rodinnou xxxxx xxxxxxxx rodičovskému xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dle čl. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx náležela xxxxxxx z uvedených xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rodinné xxxxx, jež byla xxxxxxx poskytnuta x xxxxxxxx xxxxxxxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx dle čl. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplatek ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 3916/2019 Xx. XXX; rozsudky xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx xx dne 7.6.2005, Xxxx x Oberhollenzer (X-543/03), ze xxx 20.5.2008, Xxxxxxx (X-352/06), x xx xxx 6.10.2021, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (C-561/19), xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 6.10.1982, Xxxxxx x další (283/81), xx xxx 11.6.1998, Xxxxxxäxxx (C-275/96), xx xxx 9.11.2006, Nemec (X-205/05), xx dne 14.10.2010, Xxxxxxxxx (X-16/09), xx xxx 30.4.2014, Xxxxxxx (C-250/13), xx xxx 5.6.2014, X (X-255/13), ze xxx 11.9.2014, X. (X-394/13), xx dne 22.10.2015, Xxxxxxxxxx (X-378/14), ze xxx 7.2.2019, Xxxxxx (X-322/17), xx dne 4.9.2019, Bundesagentur xüx Xxxxxx, Familienkasse Baden Xüxxxxxxxxx Xxxx (X-473/18), xx xxx 18.9.2019, Xxxxx (X-32/18), ze xxx 16.6.2022, Komise xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) (C-328/20) x ze xxx 13.10.2022, DN (Xxxxxxxx xxxxxxx rodinných xxxxx) (X-199/21).

Xxx: X. X. xxxxx Ministerstvu práce x sociálních xxxx x rodičovský příspěvek, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx – Krajská xxxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx rozhodnutím xx xxx 7.5.2021 xxxxx xx. 67 a xx. 68 koordinačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – rodičovský xxxxxxxxx xx 1.3.2021. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 10.6.2021 xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxx x toho, že xxxxxxxxx požádala x xxxxxxxxxx příspěvek x xxx, xx jí xxx xxx přiznán xx 1.3.2021 xx xxxx 8 000 Xx xxxxxxx, resp. xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx obdobné xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx vyplácena xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx) xx do celkové xxxx 300 000 Xx, která xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx její dceru (xxx tvrzení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxx její xxxxx (český xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xx xxxx neurčitou xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěni. X České republice xx xxxx rodina xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx doložila xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxxx) v Německu xx 7.2.2020 xx 6.2.2021 x xxxxxxx xxxx 7 778,76 XXX. Xxxxxxxx konstatoval, xx Xxxxx republika xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sekundárně xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx dávky, avšak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zaměstnání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx žalovaný xxxxxxx, xx xxxxx xxxx oba rodiče xxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx EU, xxx xxxxxxxx xxxxxx x dítěte xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx XX, pak xx jediným xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx vykonávají xxxxxxxxxx xxx rodiče. Xx jsou, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx pouze x Německem, xxxxx xx xxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxx aplikovat, neboť x dané xxxx xxxxx xxx xxxxx x rodičů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rodiny, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx možné stanovit, xx by Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Německo. Xxxxxxxxx tak podle xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rodičovského xxxxxxxxx do xxxx 300 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Krajskému xxxxx x Plzni, xxxxx xx xxxxxxxxx ze xxx 29.10.2021, xx. 16 Xx 56/2021-46, xxxxxx. Krajský soud x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doporučující. Xxxxx xxxxxxxx předpisů XX x cizích xxxxxxxxxx verzích xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxx jazykové verze, xxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx. V xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xx. 11 xxxx. 3 xxxx. x) téhož xxxxxxxx xx pak upřesněno, xx se xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. I xx xxxxxxxxx, která pracuje xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xx tedy xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobkyni xx xxxx rok xxxxxxxxx.

X případě žalobkyně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek během xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx rodičovský xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx, x xxxxxx poté xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxx „překáželo“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx realizovaného v xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přitom xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx čl. 67. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx vázanosti xxxxxx EU x xxxxx případě poskytnutí xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx i zároveň x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížností, v xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x chybného xxxxxxx xxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx x xxxx státech xxxxxxxx x poskytovány xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx „dává k xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx striktní xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 8 xxxxx III xxxxxx xxxxxxxx. Speciální xxxxxx těchto ustanovení, xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxx, přitom xxxxxxx xxxxx ze samotného xx. 68 odst. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x z judikatury Xxxxxxxx dvora.

Krajský xxxx xxx xxxxxxx čl. 68 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž stěžovatelka xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jazykovém významu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 68 xxxxxxxxxxxxx nařízení. Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx opomenout. Xxxxxx normotvůrce xxxxx xxxxx v úmyslu, xxx xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dokud xxxx xxxxxx EU) x Xxxxxxx xx. 68 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahoval xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, zatímco x České xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zabránit dvojí xxxxxxx téže dávky. Xxxxx xxxx xx xxxx osoba nárok xx xxxxx z xxxx států, xxxx xx tomu v xxxxxxx stěžovatelky, xx xxxxx vycházet z xx. 68 xxxx. 1 koordinačního nařízení, xxxxx stanoví, jaké xxxxx xx přednost, x podle toho xx xxx dávka xxxxxxxx. Xxxxxxx však xx. 68 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx dorovnána xx xxxx, na xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx nebýt xxxxxxx. Xx spravedlivé, xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl ve xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x částek, xx něž xx xxxxx měla x xxxxxxxxxxx státech nárok.

Závěrem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x zodpovězení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx: „Xx správný xxxxxx výklad xx. 11 xxxx. 1, xx. 67 x xx. 68 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 883/2004, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterého xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 68 xxxx. 2 nařízení pouze xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právnímu řádu xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného v xx. 68 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx?“

Xxxxxxxx xx vyjádření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx krajský xxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx koordinačního xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx odlišit, xx upravují jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxx 68 xxxxxxxxxxxxx nařízení pak xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároků, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx i xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx pravidla k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedené však xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx dle xx. 11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx německé. Xxxxx xxxxxxx xxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x Xxxxx xxxxxxxxx nepříslušel. Xxxxx jazykové xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokládal xxxxxxxx xx zcela xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k dalšímu xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[14] Xxxxxxxxx xxxx posuzované xxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx vyrovnávací doplatek xx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx x otec dítěte) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx. X Xxxxxxx zároveň xxxxxxxxxxxx již od 7.2.2020 do 6. 2. 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx 7 778,76 XXX. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx příslušná, xxxxx xx stěžovatelka xxxxx xx vyrovnávací xxxxxxxx xxx xx. 68 xxxx. 2 koordinačního xxxxxxxx.

[15] Xxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodič, který xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dítě, xxxxx xx nejmladší x xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku vyplacena x xxxxxx péče x xxxxx nejmladší xxxx v rodině xxxxxxx xxxxxx 300 000 Kč, není-li xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §30 xxxx. 7 xxxxx xxxxxx platí, xx jestliže xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxx, odečte xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiným xxxxxx.

[16] Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxxx vykonávala xxxxxxxx zaměstnání x Xxxxxxx, je třeba xxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx být xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx účelem xx zachování xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx volného xxxxxx. Dané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx EU xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx použitelných právních xxxxxxxx. Xxxx pravidla xxxx na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx migrující xx XX xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sleduje cíl, xxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx (xxx např. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 5.6.2014, X, C-255/13).

[17] Rodičovský xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx tzv. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx na xxxxxxxxx xxxxxxx) věcné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.9.2019, Xxxxx, X-32/18).

[18] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx realizaci xxxxxxxxxx rodinných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx rodinné xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx (xxx 34). Xxxxxxxxx xxxxxx koordinace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxx, xxxxx xxxx xx výlučně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zemích, xxx xxxxxxxxx bod 35 xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx neodůvodněného xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx na rodinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s nároky xx rodinné xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků.

[19] Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 koordinačního xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx. 11 xxxx. 3 písm. x) téhož xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx osoby, xxxxx xxxxxxx přestaly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx [xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora ze xxx 11.6.1998, Xxxxxxäxxx, X-275/96, xxxxx xx, xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 1408/71 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x jejich rodiny xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx].

[20] Ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x kapitole 8 xxxxx XXX koordinačního xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx (xxxx xxxxx XXX xxxx xxxxx Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx druzích xxxxx). Xxxxxxxxx úprava koordinace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vychází x toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx velmi různě, xxx xxx místa xxxxxxxx xxxxxx, tak xxx xxxxx pracoviště xxxxxx, x xxxxx xxxx možné určit xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinačního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 8.10.2020, xx. 3 Xxx 55/2018-37). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx EU (xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovením xx. 48 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx), aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx sociálního zabezpečení xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x důvodu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx unijní xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 9.11.2006, Xxxxx, X-205/05).

[21] Xxxxxx 67 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx členském státě, xxxx by xxxxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx. Soudní xxxx xxxx xxxxxxxxx judikoval, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nakládání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, x xx x tom xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx pravidla x vyloučení xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 68 xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. již xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx 14.10.2010, Schwemmer, C-16/09). Xxxxxx 67 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx xx spojení zejména x xx. 68 xxxx. 1 písm. x) xxxxx nařízení, xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx x xxxxxxx titulů xxxxxx xxxxxxxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x který xxxxxx v takovém xxxxxxx uplatnit pravidla xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx: xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, dále xxxxxx přiznané z xxxxxx pobírání xxxxxxx x nakonec xxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx ze xxx 7.2.2019, Xxxxxx, X-322/17). Účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx částce, jež xx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisů jednoho x těchto xxxxx [xxx xxxx. xxxxxxxx xx xxx 30.4.2014, Xxxxxxx, X-250/13, xx xxx 16.6.2022, Xxxxxx xxxxx Rakousku (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), X-328/20, xx xxxxxxxx xx xxxx Moser]. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, nicméně státu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx bráněno x tom, xxx xxxx xxxxx přiznal xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx velkého senátu xx xxx 20.5.2008, Xxxxxxx, X-352/06, xx xx xxx 7.6.2005, Xxxx a Xxxxxxxxxxxxx, X-543/03).

[22] Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx bydliště xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx bylo ve xxxx xxxxxxxxxx Soudnímu xxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.5.2013, čj. 6 Ads 1/2012-38. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx měla x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx manžel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. V Xxxxx xxxxxxxxx byli xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášeni x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx okolností Soudní xxxx rozsudkem ze xxx 11.9.2014, X., X-394/13, na předběžné xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpověděl xxx, xx xxxxxxxxxxx nařízení, „xxxxxxx xxxx xxxxxx 11, xxxx být xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rodinné xxxxx xxxxxx osobě xxx x xxxxxxx xxxxxx, že je xxxx osoba na xxxxx xxxxxx členského xxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx, když xxx xxx xxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx x uvedeném členském xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxx. xxx x této xxxx konečný rozsudek XXX xx xxx 26.11.2014, xx. 6 Xxx 1/2012-129). X xxxx posuzovaném případě xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx krajský xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx stěžovatelka x xxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxx samotná xx xxxxx České republiky xxxxxxxx bydlí; vše xxxxxxxxxx tomu, že xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx dcery xxxx (xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxx xx.1 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

[23] X xxxx xxxxxxxxx tedy plyne, xx závěr žalovaného xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxx stěžovatelky dopadá xxxxx xx. 11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx dítěte xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je Xxxxxxx, xxx xxxxx x rodičů xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxx sekundárně xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx pravidlo se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepoužije, xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x otec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx, zda x xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx právní předpisy xxx Xxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx přednosti xxxxxxxxx x čl. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[24] X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 68 xxxx. 1 koordinačního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx jazykové xxxxx xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx závazné. Xxxxxx xxxx odmítl, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x jazykových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výklad xxxxxx ustanovení, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx judikatura Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx shrnuta x xxxxxxxx XXX xx xxx 11.7.2019, xx. 9 Xx 123/2019-23, x. 3916/2019 Xx. XXX).

[25] V xxxx souvislosti xx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xx pouze x českou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 68 xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (jakož x x xxxx citované xxxxxxxxxx) xx xxxxxx, xx xxxxxx krajského xxxxx nemůže xxxxxx.

[26] Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hovoří x xxx, že jsou-li xxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poukazuje xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx xxx xxxx period xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, benefits xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx legislation xx xxxx than xxx Member Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxx (si, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx memes xxxxxxx xx xx famille, xxx xxxxxxxxxxx sont xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x’xx Xxxx membre, xxx xxxxxx de xxxxxxxx ci xxxxx x’xxxxxxxxxx). Také xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx odstavce, xxxxx xxxxx x dávek xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx: xx prvním xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx […], xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx on xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx priority xxxxx xx xx xxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx […]) x xxxxxxxxxxxx (xx xxx xxxxxxxxxxx sont dues xxx xxxx x’xx Xxxx xxxxxx x xxx titres différents, x’xxxxx xx priorité xxx le xxxxxxx: xx xxxxxxx lieu xxx xxxxxx xxxxxxx […]).

[27] Xxxxxx 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxx nelze xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x odnímání xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx [xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.10.2022, XX (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek), C-199/21]. X xxxx xxxx xxxxxx xx. 60 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 987/2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx dojde-li xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přednosti x souladu x xx. 68 odst. 1 x 2 [xxxxxxxxxxxxx] xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx má xx xx, xx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 68 xxxx. 2 [xxxxxxxxxxxxx] nařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxx osobu. X xxxxx vnitrostátní xxxxxx x xxx zmiňovaném §30 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (členském) xxxxx. X takovém xxxxxxx xx pak z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx (členském) xxxxx. Xxxxxxxx xx vyjádření xx kasační xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx posuzované xxxx xxxxx xx. 60 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, což xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

[28] X xxxxxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx nařízení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xx více členských xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xxxxxxx x těchto xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx výklad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx pravidla x vyloučení souběhu xxxxxxxxx xx. 68 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [x xxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxx zmiňovaný xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx Xxxxx, xx xxxxxx xx rovněž xxxxxxx x xxxxxx x dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplatku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále xxxx již zmíněné xxxxxxxx ve xxxx XX (Vymáhání xxxxxxx xxxxxxxxx dávek) či Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)].

[29] X xxxxxxx xx xxxx uvedené xx xxx závěr xxxxxxxxx xxxxx, dle xxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xx. 68 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nemohl xxxxxxx, xxxxx xx nejsou xxxxxxxx poskytovány rodinné xxxxx x xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx Xxxxxxx jí xx xxxxxxxxxx příspěvek vyplatilo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[30] X xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. 68 xxxx. 1 xxx 2 xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.9.2019, Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Baden Xüxxxxxxxxx Xxxx, X-473/18. V xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx měli xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxxx v Xxxxxxx x žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplatku xx smyslu xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx následně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx je xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx čl. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spor však xxxxxx x xx, xxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x eurem) xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplatku xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx jakkoli xxxxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodičů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx státě, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

[31] V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx podstatné, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Stěžovatelce xxx již xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxx zaměstnání. Xxxxx má stěžovatelka xxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxx zároveň nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx bydliště, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nároků xxxxxx xxxxxxxx přednosti xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx nařízení, tedy xx xxxxxx xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx Xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx stěžovatelky a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx svého xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

[32] V xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx připomenout, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora x xxxx, aby bylo xxxxx mít xx xx, xx x xxxxx xxxxxxx došlo x takovému souběhu xxxxxx xx rodinné xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx existovala xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx členském státě (x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ze xxx 22.10.2015, Xxxxxxxxxx, X-378/14). Xxx bylo xxxxx xxxxxxxxx rodinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dané xxxxx. Xx tedy xxxxxxxx, aby tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxxx Schwemmer).

[33] Xxxxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx souběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxx s xx. 68 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přednost, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinné xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx rodičovský xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyrovnávací doplatek xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx, xxx celkově xxxx xxxxxxx dávka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx částce, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není třeba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx bydliště x xx se xx zároveň xxxxx xxxx bydlících x xxxxx členském státě. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx soud netvrdí, xx by to xxx xxx případ xxxxxxxxxxxx.

[34] V xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx tím, xxx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx českého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xx. 68 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stěžovatelce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx český rodičovský xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[35] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodává, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.10.2021, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, X-561/19 (navazujícího xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx 6.10.1982, Xxxxxx a xxxxx, 283/81), xx x xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x posledním stupni, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx je, xxxxxxx Soudnímu dvoru xxxxxxxxxx otázku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx „xxxxxx autority xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 267 XXXX může xxxxxxxxx stanovená v xx. 267 xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX ztratit xxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx se tudíž xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx otázka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, která již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx x obdobné věci xxxx x xxxxxxxx x rámci téže xxxxxxxxxxxx věci, nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, v xxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x případě, xx xxxxxx otázky xxxxxx xxxxxxxx totožné“. V xxxx posuzované xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx možností, xxxx xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinačního xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx dvora, xxx xxxx vyložena xxxx, xxxxx xx nemělo xxxxx tuto xxxxxx Xxxxxxxx dvoru xxxxxxxxxx.