Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

I. Definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana XX xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 8. 2021, xxxxx využil své xxxxx xxxxxxx pohybu, xx transpozicí definice xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2004/38/ES x xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nemohou tedy xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx XX xxxxxxxx, že xxx x xxxx, xx které xxx xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím §15a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021, xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx transponující směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES x xxxxx občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx nevyužili xxx xxxxx volného xxxxxx, a xxxxx XX tak xxxx xxx zohledněno x x xxxxxx případech. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dorovnání x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx kategorií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX (České xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx i stejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2420/2011 Xx. NSS, x. 3536/2017 Sb. XXX x x. 4480/2023 Sb. NSS; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 25.7.2008, Xxxxxx x další (X-127/08), xx xxx 5.5.2011, XxXxxxxx (C-434/09), x xx dne 15.9.2022, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Equality (Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx) (X-22/21).

Xxx: x) F. X. x x) X. K. proti Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx 30.1.2019 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x odst. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne 18.8.2022 žádosti xxxxx §87x xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx zamítlo, xxxxx xxxxxxx neprokázali, xx xxxx příbuznými xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xxx povolen xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxx x občanem XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx nejsou rodinnými xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xx smyslu §15x xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021. Xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutími xx xxx 13.10.2022.

Proti xxxxx xxxxxxxxxxx žalobci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Krajský xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 28.4.2023, xx. 31 X 34/2022-56, xxxxxx. Připomenul, že xxxxxxxx §15a odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zabýval Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 24.3.2023, čj. 3 Azs 271/2022-26, x. 4480/2023 Xx. XXX. Xxxxxxx soud xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se o xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xx xxxx 2007 x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podali x xxxx 2019, xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Žádosti xxxxxxx x připojení xx x občanu XX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s občanem XX x xxxx xxxx x současně xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx domácnosti x Xxxxxxx ještě xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx ani x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx. Žalobci se xxxx x průběhu xxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxx x roce 2007 xxx pobytových xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx o žádosti x následné pobytové xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx překážkou, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) napadli xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx – xxxx xxxx – namítali, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §15x odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bez pobytových xxxxxxxxx, xx příliš xxxxxxxxxxxx. Rozsudek xx. 3 Xxx 271/2022-26 xxxxxx x xx xxxxxx situaci, xxxxx xxx reálně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx vyjádření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podmínka xxxxxxxx uvedena x xxxxxxx definici.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx zrušil a xxx vrátil xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XXX.X Xxxx vady xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.

[14] Nejvyšší xxxxxxx xxxx předně xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx právní xxxxx, xx x xxxxxxx x obsahem správního xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x) zde xxxxxx xxxxxxxxx od 1.11.2017. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. V průběhu xxx 2011 až 2014 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) zákona x pobytu cizinců. X tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 zákona x xxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xx 4.1.2014 do 3.7.2014. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platností xx 4.1.2014 xx 3.12.2014.

[15] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx nebyli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx a xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§103 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x.]. Xxx je xxxxx zdůraznit, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pouhou xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nezákonné, nikoliv x jistotou. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx procesní xxxx xx následek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, zda xxxxx tato xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx dne 20.4.2017, xx. 2 Xxx 343/2016-44, xx xxx 14.11.2017, xx. 2 Azs 331/2017-33, x xx xxx 18.2.2022, čj. 5 Xxx 308/2020-76).

[16] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zde xxxxx xxxxxx udělena xxxxx forma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx jako xxxxxxx, xx krajský soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxx zjištěný xxxxxxxx xxxx xx x rozporu s xxxxxxx správního spisu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx věci xxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx názoru xxxxx již rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxx o xxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx vést xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxxxx rozhodnutí. (…)

XXX.X Kritérium „xx xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15x odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

[25] Nejvyšší xxxxxxx soud připomíná, xx x xxxxxxxx xx. 3 Xxx 271/2022-26, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx §15x xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxxxx s §15x xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx na dynamické xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu doprovázení xx xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve společné xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxx x xx xxxxxxxx situace, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobou, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x nímž xxxxx xxxxxxxxx domácnost). Xxxxxx xxxxxxx „xxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx x §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx samotné Xxxxx republiky.

[26] Tyto xxxxxx přitom xxxxxxx xxxx nezpochybňuje. Xxx xxxx posouzení projednávané xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, x citovaném rozsudku xxxxxxxxx otázku, xxxx xxxxx xx skutečnosti, xx stěžovatelé xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxx x že xxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění. Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx nejedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx přitom xxxxx, že vycházel x rozsudku xx. 3 Xxx 271/2022-26. Xxxxxxxxxxx xxxxxx namítají, xx závěry xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i na xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx příslušníky xxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[27] Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx „stěžovatele nelze xxxxxxxxx za rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx pobyt, xxxxx x XX, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx X., xxx xxxxxxx XX, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neměli povolen xxxxx“.

[28] Xxxxx §87b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx následuje xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxx §87x xxxx. 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx vstupu na xxxxx. Cizinec, xxxxx xx stane rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxx na území, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x cizinec s xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

[29] Xxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do 1.8.2021, xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxx prokáže, že xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxx §15x xxxx. 3 xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx do 1.8.2021, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie se xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

[31] Xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie“ xxxxxxxx x §15x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx čtyři xxxxxxx skupiny cizinců. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxx xx jedné straně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 zákona x xxxxxx cizinců. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/XX x rozumí xx jím xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potomci a xxxxxx x přímé xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupinu xxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx osob xxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/XX. Jimi xxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx příslušníci x rovněž xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx EU doložený xxxxxx vztah (x xxxx xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 29.8.2023, čj. 5 Xxx 53/2023-18). Xxxx xxxxxx skupinu širších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákonodárce (xx xxxxxxxx stavu relevantního xxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x otázce xxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx, nerozlišuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 x §15x xxxx. 2.

[32] Xxxxxx 3 xxxx. 1 směrnice 2004/38/XX xxxxxx xxxxxxx, xx tato směrnice xx xxxxxxxx na xxxxxx Unie, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxx jehož jsou xxxxxxxx příslušníky, xxxx x takovém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/ES xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx xx xxx 25.7.2008, Xxxxxx x xxxxx, X-127/08, a xx xxx 5.5.2011, McCarthy, X-434/09).

[33] Xx působnosti xxxxx XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rodinných příslušníků xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx. X xxxx oblasti xxxxxx Xxxxx republika, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Český xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x §15x xxxx. 3, podle xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

[34] Nejvyšší xxxxxxx xxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxx legislativní xxxxxxxxx je zajisté xxxxx. Xx ale xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, že rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vztahuje x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx syn, xx kterého xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve chvíli, xxx xx xxx xxxxxxxxx xx statické xxxxxxx. Nevyužili xxxx xxxxx volného xxxxxx x xxxx, xxx xx byli příbuznými xxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx do působnosti xxxxxxxx 2004/38/ES. Xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu, xxxxx x xxxxxx xxxxxx vychází, a xxxxx xx ně xxxxx zákonodárce záměrně x xxxxxxxxxx rozšířil.

[35] Xxxxxxxxx senát xxx x usnesení xx xxx 26.7.2011, xx. 3 As 4/2010-151, x. 2420/2011 Sb. XXX, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonodárce xxx rámec požadavků xxxxxxxxxxxxx z unijního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX (xxx 45). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjevný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/XX. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §15 odst. 5 xxxxxx x xxxxxx cizinců (který xxxxxxxx §15x xxxx. 3 tohoto zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx posuzovaný xxxxxx) xxxxx k xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx xx situace, xxxxx do působnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx 46). Z xxxx důvodu dospěl xxxxxxxxx senát x xxxxxx, xx ustanovení xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx 48).

[36] Xxxxxxx x pohledu unijního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx unilaterálním xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (ta xx xxxxxxxxx výlučně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stejná xx xxxxx členských xxxxxxx), xxxxxxxx vyjádřená x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx korektní x xxxxxxx na tvrzení, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx samotným xxxxxxx právem xxxxxxxxxx, xxxxx xx sám xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

[37] X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozsudku xx dne 7.12.2016, xx. 1 Xxx 273/2016-29, x. 3536/2017 Xx. XXX, zdůraznil, xx předchozí xxxxx xxx xxxxxxx věc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 x xx. 3 xxxx. 1 x 2 směrnice 2004/38/XX, xxxxx definují osoby xxxxxxxxxx xx rodinné xxxxxxxxxxx občanů XX („xxxxx xxxx x xxxx, x níž xxxxxxxxx, xxxxx domácnosti xxxxxx EU“), x x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odvíjí, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu.

[38] Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xx. 3 Xxx 271/2022-26, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x šíři xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx stěžovatelé. Xxxxxxxxxxx, xx §15x xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x působnosti xxxxxxxx 2004/38/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxx XX/Xxxxx republiky x jejich rodinných xxxxxxxxxxx) i xx xxxxxxx čistě vnitrostátní (xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx příslušníků). Pojmy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx tudíž, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonodárcem, xxxxx xxxxxxxx stejně.

[39] Xxxxxxxx 2004/38/XX xx proto xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx zachování pojmové xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx situace xxxxxxx právem xxxxxxxx, xxx na situace, xx xxxxx xxxxxxx xxxx stejnou úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §15a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x rozhodném xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx situací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx x úpravou přijatou xx xxxxxx XX. Xxxxxxxxxx xx tak xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice 2004/38/ES (xxxxxxx čl. 3), xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, x především xxxx x xxxxx, který xxxx právní úprava x její relevantní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výklad §15x zákona x xxxxxx xxxxxxx musí xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x v xxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx. 3 xxxx. 2 směrnice, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

[40] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníky xxxxxx XX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx směrnice 2004/38/ES, xxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx dorovnání xxxxxxxxxx x §15x xxxx. 3 zákona x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx na xxxxxxx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx situacích (statických x širších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) právo XX xxxxxx xxxxxxxxxx.

[41] Pokud xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx širších xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx XX x českém xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 směrnice 2004/38/XX. Xxx stanoví, xx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, usnadňuje xxxxxxxxxxx členský xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka ve xxxxxx xx. 2 xxxx 2 x xxxxx xxxx x xxxx, x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vyživovanými xxxxxxx Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naléhavě vyžadují xxxxxx péči tohoto xxxxxx Xxxx o xx.

[42] Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x xxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, irrespective xx xxxxx nationality, xxx xxxxxxx xxxxx the xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xx Xxxxxxx 2 xxx, in xxx xxxxxxx from xxxxx xxxx have xxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Union xxxxxxx having the xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Německá xxxxxxxx xxxxx hovoří o Xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx jazyková xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xx xxx xxxx van xxxxxxxx (země xxxxxx) x rovněž slovenská xxxxxxxx verze xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxxx prišli.

[43] Xx znění čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/XX je xxxx zřejmé, xx xxx xxxxxxxx definice x něm obsažené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XX xxxx vstupem xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, xxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx slovy xxxxxx, směrnice xxx xxxxxxxx definice další xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předchozího xxxxxx x xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[44] Xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx 15.9.2022, Xxxxxxxx for Xxxxxxx and Equality (Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx), X-22/21, zabýval výkladem xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES x upřesněním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx odpověděl xxx, xx xx. 3 xxxx. 2 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx 2004/38/ES xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx „xxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx‘, uvedený x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osobu, xxxxxx x tímto občanem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx navázaných v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx společného domácího xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx „x xxxx xx. 3 odst. 2 první pododstavec xxxxxxxx 2004/38/XX odkazuje xx vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxx odkaz […] xx netýká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx ustanovení, ale xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členský stát xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx“. Proto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx definice xxxxxxx xxxxxxxxx kritérium, xxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví. X xxxxxxxxxx případě xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx naplnění xxxxx „xxxxxxx rodinný xxxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx“ xxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxx domácnosti.

[45] X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx širšího xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx XX (České xxxxxxxxx) xxxxx §15a odst. 2 xxxx. a) xxxx 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx 2004/38/XX, nemůže xxx rozsah směrnice xxxxxxxxx další dodatečné xxxxxxxxx. Tedy xxx xx, že xx xxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §15a odst. 2 písm. a) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx požadavek xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxx se xxxxx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x §15a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pojmosloví, xxxxx xx platit xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx, užší/širší xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

[46] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx podotýká, xx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx obsahujícího danou xxxxxxxx, které xx xxxxxx od 2.8.2021 [§15x odst. 3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx], již xxxx podmínku xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 274/2021 Xx. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx přihlášeného x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x je x zemi, x xxx xxxxxxx, členem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Důvodová xxxxxx x xxxxxx x. 274/2021 Xx. xxxxxx xxxxx, xx navrhovaný xxxxxxxx 3 je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/ES.

[47] Až xx xxxxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb. xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §15x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx znění účinném xx 27. 4. 2006 do 20.12.2007 xxxxxxx, xx ustanovení xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zákon č. 379/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zavedenému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Pouze shrnovala, xx x daném xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx 2004/38/XX, podle xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstup a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků bez xxxxxx xx jejich xxxxxx příslušnost, kteří xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 2 xxxx 2 x kteří jsou x xxxx, x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[48] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15a xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx xx proto třeba xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobytového xxxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx EU (Xxxxx republiky) pochází x ve xxxxxx xxx před vstupem xx území České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XX (Xxxxx xxxxxxxxx).

[49] X ohledem xx výslovný xxxxx xxxxxxxx v §15x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx však tento xxxxxxxxx musí vztahovat x xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Zákonodárce by xxxxx mohl upravit xxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana EU. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x doložení xxxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx xx (svém) území. Xxxxxxxxxxx xxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dynamické a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x stejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

[50] Xxx proto xxxxxxx, že §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rodinným příslušníkům xxxxxx EU (Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx situací, xxxxx xxxxxxxx stejně xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ztotožnil. Xxxxxxxx 2004/38/XX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx EU xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění či xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xx kterém žila xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XX (Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx širších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. (…)