Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 8. 2021, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pohybu, xx transpozicí definice xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2004/38/ES x právu xxxxxx Xxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nemohou xxxx xxx požadovat, aby xxxxxxx příslušník xxxxxx XX prokázal, že xxx x xxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxx.

XX. Český xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021, xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx transponující směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a pobývat xx území xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx příslušníky, kteří xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx nevyužili xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx XX tak xxxx xxx xxxxxxxxxx x x těchto xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dorovnání x xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX (Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx stejná x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vyžadována ani xxx naplnění definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pohybu.

Prejudikatura: č. 2420/2011 Xx. XXX, x. 3536/2017 Xx. XXX a x. 4480/2023 Xx. XXX; xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 25.7.2008, Xxxxxx x xxxxx (X-127/08), ze dne 5.5.2011, XxXxxxxx (X-434/09), x xx xxx 15.9.2022, Minister for Xxxxxxx xxx Equality (Xxxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx) (X-22/21).

Xxx: x) X. X. a b) X. X. xxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kasační stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxx podali xxx 30.1.2019 žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu podle §87x xxxx. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se svým xxxxx – českým xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx ze dne 18.8.2022 žádosti xxxxx §87x xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx příbuznými xxxxxx XX, xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx povolen xxxxx, xxx před xxxxxxx na území x xxxxxxx EU xx společné xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021. Xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 13.10.2022.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx rozsudkem xx xxx 28.4.2023, čj. 31 X 34/2022-56, xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx §15x xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x pobytu cizinců xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní soud x xxxxxxxx ze xxx 24.3.2023, čj. 3 Xxx 271/2022-26, x. 4480/2023 Sb. XXX. Xxxxxxx soud xxxxxxx, že žalobce xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx x xxx. xxxxxxxxxx situaci, xxxxx xxxxxxx xxxx x České republice xx roku 2007 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podali x roce 2019, xxxx, xx jejich xxx xxxxx české xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx x xxxxxx XX proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť bezprostředně xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX v xxxx xxxx a současně xxx žalobců x xxxx soužití xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxx občanem. Xxxxxxx xx xxxx xxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, avšak xx xxxxx pobývali xx xxxxx xxxxxxxx x roce 2007 xxx pobytových xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx se xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx neměli nikdy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen pobyt.

Žalobci (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx kasační xxxxxxxxx, x xxx – mimo jiné – xxxxxxxx, xx xxxx i xxxxxxx xxxxxx chybně xxxxxxxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stěžovatelé xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx příliš xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx čj. 3 Xxx 271/2022-26 xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx reálně dlouhodobě xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx se závěry xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod definici §15x odst. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx žalované x xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XXX.X Xxxx vady xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.

[14] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxx. Ze správního xxxxx vyplývá, že xxxxxxxxxx a) xxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.11.2017. Stěžovatelé xx xxxx příjezdu na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx neúspěšně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V průběhu xxx 2011 xx 2014 jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxx bylo stěžovateli x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 4.1.2014 xx 3.7.2014. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 4.1.2014 do 3.12.2014.

[15] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Krajský xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx o žalobě. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx mít xx následek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§103 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x.]. Zde xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zrušovací xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nezákonné, nikoliv x xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x tomu, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. rozsudky XXX ze xxx 20.4.2017, xx. 2 Xxx 343/2016-44, xx xxx 14.11.2017, xx. 2 Azs 331/2017-33, x ze dne 18.2.2022, čj. 5 Xxx 308/2020-76).

[16] Xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jeví xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx krajský soud xxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxx zjištěný xxxxxxxx stav xx x xxxxxxx x xxxxxxx správního spisu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít za xxxxxxxx nezákonné xxxxxxxxxx xx věci samé. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx otázku, xx jejímž podkladu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. To xxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vést xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x napadeného rozhodnutí. (…)

XXX.X Xxxxxxxxx „xx xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxx definice xxxxxxxxx příslušníka podle §15x odst. 2 xxxx. a) xxxx 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx

[25] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připomíná, xx x xxxxxxxx xx. 3 Azs 271/2022-26, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx §15a xxxx. 2 písm. a) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxxxx x §15x xxxx. 3 xxxxx xxxxxx dopadá xxx xx dynamické xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádá o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x důvodu doprovázení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx x přechodný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxx republiky, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. vzhledem k xxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nímž xxxxx společnou xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx „stát, xx kterém xxx xxxxxxxx pobyt“, obsažené x §15a odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x pobytu cizinců, xxxx logicky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

[26] Xxxx xxxxxx xxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, x citovaném rozsudku xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx stěžovatelé nikdy xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky povolen xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění. Xxxxx xx xxx jeho xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx přitom xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx čj. 3 Xxx 271/2022-26. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx závěry xxxxxxxx x xxxxxx rozsudku xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx příslušníky xxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců, x xx tento rozsudek xxxx krajský xxxx xxxxxxx nesprávně.

[27] Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx „stěžovatele xxxxx xxxxxxxxx xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx EU xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx povolen xxxxx, xxxxx x ČR, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx svým synem X., xxx xxxxxxx XX, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx“.

[28] Xxxxx §87x xxxx. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx §87b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie uvedený x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě do 3 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx s xxxxx oprávněním x xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

[29] Podle §15x xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 1.8.2021, xxxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx příbuzným občana Xxxxxxxx unie neuvedeným x odstavci 1, xxxxx ve státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vstupem xx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxx §15x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1.8.2021, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky.

[31] Xxxxx „xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxx x §15a xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizinců. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx vychází z xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/XX x rozumí xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx. Na druhé xxxxxx definuje xxxxxxx xxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/XX. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušníci x xxxxxx partner, xx xxxxxx xx xxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx vztah (x xxxx xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 29.8.2023, čj. 5 Xxx 53/2023-18). Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákonodárce (xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, nerozlišuje mezi xxxxxxxxx příslušníky xxxxx §15x xxxx. 1 x §15x xxxx. 2.

[32] Xxxxxx 3 xxxx. 1 směrnice 2004/38/XX xxxxxx stanoví, xx tato směrnice xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, kteří xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobývají, x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx i Xxxxxx dvůr xxxxxxxx, xx xxxxx pobytu x členském státě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/ES pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxx, který využil xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. rozsudky xx dne 25.7.2008, Xxxxxx x další, X-127/08, x xx xxx 5.5.2011, XxXxxxxx, X-434/09).

[33] Xx xxxxxxxxxx xxxxx XX nespadá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohybu. V xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republika, stejně xxxx xxxx členské xxxxx XX, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx kategoriím osob xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zákona x pobytu xxxxxxx xxxxxx x §15a xxxx. 3, podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

[34] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx podobné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx věci. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonodárce se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx. Stěžovatelé xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx statické xxxxxxx. Xxxxxx syn, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx se již xxxxxxxxx xx statické xxxxxxx. Nevyužili tedy xxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx byli xxxxxxxxxx xxxxxx XX. Nespadají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/XX. Spadají xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx záměrně x xxxxxxxxxx rozšířil.

[35] Xxxxxxxxx xxxxx xxx x usnesení ze xxx 26.7.2011, xx. 3 Xx 4/2010-151, x. 2420/2011 Sb. XXX, uvedl, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx které xx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, došlo x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX (xxx 45). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx podle rozšířeného xxxxxx zjevný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 161/2006 Xx., který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/XX. Xxxxx rozšířeného xxxxxx xxxxxxxx §15 odst. 5 xxxxxx x xxxxxx cizinců (který xxxxxxxx §15x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx 46). X xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx senát x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx XX x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx využili své xxxxx xxxxxxx pohybu (xxx 48).

[36] Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemůže jeden xxxxxxx stát unilaterálním xxxxxxx aktem (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem) xxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxx (xx je xxxxxxxxx xxxxxxx unijním xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx), myšlenka xxxxxxxxx x xxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx tvrzení, xx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxx xxxxx samotným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx akt xxxxxxxxxx.

[37] X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx dne 7.12.2016, xx. 1 Xxx 273/2016-29, x. 3536/2017 Xx. NSS, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx věc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 x čl. 3 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx 2004/38/XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů XX („xxxxx xxxx x xxxx, z níž xxxxxxxxx, členy domácnosti xxxxxx XX“), x x těch případech, xxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádost xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pohybu. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx odkazu ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[38] Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx v xxxxxxxx xx. 3 Xxx 271/2022-26, xxxxx x xxxx napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx §15x xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x působnosti xxxxxxxx 2004/38/ES (xxxxxxxxxxx xxxxxx EU/České xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xx xxxxxxx xxxxx vnitrostátní (xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Pojmy xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx je tudíž, xxx absenci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonodárcem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[39] Xxxxxxxx 2004/38/XX xx xxxxx xx xxxxxxx statických xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxx pojmové xxxxxxx kategorií, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx situace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx s §15x xxxx. 3 zákona x xxxxxx cizinců, x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx uvedeného ustanovení x xxxx dopad xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx přijatou xx xxxxxx XX. Xxxxxxxxxx by tak xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/XX (xxxxxxx xx. 3), xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x smysl, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x její relevantní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výklad §15x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx. 3 xxxx. 2 směrnice, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx slova xxxxxx.

[40] Xxxxxxxx správní xxxx xxxx shrnuje, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů XX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx směrnice 2004/38/XX, xxxx judikatura, x xx xxxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx prostřednictvím xxx. xxxxxxxxxxxxxx dorovnání xxxxxxxxxx x §15x xxxx. 3 zákona x pobytu xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx na xxxxxxx jasného xxxxxx xxxxxxx zákonodárce v xxxxxx xxxxxxxxx (statických x xxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx) právo XX xxxxxx xxxxxxxxxx.

[41] Pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx širších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxx xxxxxxx řádu je xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 směrnice 2004/38/XX. Ten xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, usnadňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 x xxxxx xxxx x xxxx, x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx členy jeho xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxx Unie o xx.

[42] Česká xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x xxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx verze xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, irrespective of xxxxx xxxxxxxxxxx, not xxxxxxx under the xxxxxxxxxx in point 2 of Article 2 who, in xxx xxxxxxx from xxxxx xxxx have xxxx, xxx xxxxxxx xx xxx household xx the Union xxxxxxx having xxx xxxxxxx right xx xxxxxxxxx. Německá jazyková xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxxxxxx (země původu), xxxxxxxxxxx jazyková xxxxx x le xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), nizozemská in xxx xxxx xxx xxxxxxxx (země xxxxxx) x rovněž slovenská xxxxxxxx verze obsahuje xxxxx v krajine, x xxxxxx prišli.

[43] Xx znění xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/ES je xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx definice x xxx obsažené xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XX před vstupem xx území xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxx XX, xxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx nebo xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx. Jinými xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[44] Soudní xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx 15.9.2022, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx and Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx občana Unie, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx třetí xxxx), X-22/21, zabýval xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx. Xx položené xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx. 3 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx 2004/38/XX musí xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx „xxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx‘, uvedený x xxxxx ustanovení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x stabilních xxxxxxxx xxxxxxx navázaných v xxxx domácnosti v xxxxx společného xxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx čistě xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx, xx „x xxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxx pododstavec xxxxxxxx 2004/38/ES odkazuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx […] xx netýká definice xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxx xxxx“. Xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxx dodatečné kritérium, xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx nestanoví. X xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx, xxx xxx naplnění xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxx domácnosti občana Xxxx“ xxx tento xxxxx EU xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[45] Z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx širšího xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx XX (Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx §15x xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxxxxxx 2004/38/XX, xxxxxx xxx xxxxxx směrnice xxxxxxxxx další dodatečné xxxxxxxxx. Tedy ani xx, že xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx požadavek xxxxxx, xxxx xx jakkoliv xxxxxxxxx, xxxx a xxx se xxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxx xxxxx x §15x xxxx. 3 tohoto zákona) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

[46] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx podotýká, xx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx danou xxxxxxxx, které xx xxxxxx xx 2.8.2021 [§15x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx], již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx novelizujícího xxxxxx x. 274/2021 Xx. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx příbuzným xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxx, x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 274/2021 Sb. xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/XX.

[47] Xx xx xxxxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb. xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §15x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxx xx 27. 4. 2006 xx 20.12.2007 xxxxxxx, že ustanovení xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx cizince, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x. 379/2007 Xx. xxxxxx xxxxxxxx života ve xxxxxxxx domácnosti xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx trvalý xx xxxxxxxxxx pobyt. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx nově zavedenému xxxxxxxx konkrétně nic xxxxxxxxx. Pouze shrnovala, xx x daném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx 2004/38/XX, podle xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx 2 x xxxxx xxxx x zemi, x xxx pocházejí, osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx členy xxxx xxxxxxxxxx.

[48] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx xxxx naplnění xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě, xx kterého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX (Xxxxx republiky) xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx XX (Xxxxx xxxxxxxxx).

[49] X xxxxxxx xx xxxxxxxx odkaz xxxxxxxx x §15a xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znění xx xxxx tento xxxxxxxxx xxxx vztahovat x xx nemigrující (xxxxxxxx) širší xxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana EU. Xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxxxx. Xxxx by xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x kritérií xxxx x doložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx (svém) xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxx nevyplývá odlišná xxxxxx dynamické a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx nutně x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

[50] Lze proto xxxxxxx, xx §15x xxxx. 2 písm. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx EU (Xxxxx xxxxxxxxx), tedy případy xxxxxxxxxxx situací, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice 2004/38/XX xxxxxx k xxxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx, aby byla xxxx xxxxx držitelem xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx pochází x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx občanem XX (České xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx širších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. (…)