Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xx podle §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu, povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ráže xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx změnou kategorie xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 1/1996 Xx. ÚS (xx. zn. Xx. XX-xx. 1/96).

Věc: Xxxxx &xxx; Řehák, v. x. x., xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podanou x Xxxxxxxxx soudu x Praze xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí žalovaného xx xxx 26.1.2021. Xxx žalovaný zčásti xxxxxxx jejímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městským xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76x xxxx. 1 xxxx. q) xxxxxx x xxxxxxxx. Toho xx xxxxxxxxx dopustila xxx, že xxxxxxxxxx xx deseti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ráže 44 kusů zbraní.

Městský xxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.2.2023, xx. 8 X 34/2021-64, xxxxxx zamítl. Xxxxx, xx smyslem §76x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxx. Mezi xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x logického xxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ráže xx xxxxx ohlásit xxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxx ráže xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) kasační xxxxxxxx. Namítla, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zbraně, xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx slova „oprava“ xxxxx pojmově žádná xxxxx xxxxxxxxx vyplývat xxxxxx, xxxxx opravou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pouze xx xxxxxxxx její xxxxxxx vlastnosti, které xxxxxxx ztratila. Má-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ráže xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změně xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx využití. Stěžovatelka xxxx xxxxxxx xxxx x několika xxxxxx, xxxxxxx ovšem ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxx x údajů, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxx x. 221/2017 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zbraních, jedná x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx. Oproti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx žádný xxxx xx údaje x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx důsledku xxxxx i ke xxxxx xxxxxxxxx zbraně xxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx právní soud xxxxxxx xxxxxxxx zamítl.

Z XXXXXXXXXX:

(…) [22] Xx xx týká xxxxxxxxx xxxxx §76x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x zbraních, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X až X tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx opravu xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x), směřuje xxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky x xxxxxxx posledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[23] Xxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx držitel zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xx X xx xxxxxxx ohlásit xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ráže zbraně xxxx opravu xxxxxx xxxxxx za následek xxxxx xxxxxxxxx zbraně.

[24] Xxxxxxxxxxxx argumentuje tak, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx opravou xxxxxx nikdy xxxxx xx xxxxx její xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zbraně, xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxx. Tudíž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by totiž xxxxx mající za xxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx proto xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ráže xxxxxx vzniká pouze xxxxx, xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ráže xxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[25] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxx varianta xx týká xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Z jazykového xxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nevyplývá, že xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx její xxxx. Xxxxx xx měl xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx důsledkem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Proto xx třeba zdůraznit, xx výklad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čistě jazykovému xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odvolává xx výklad sledující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx […]“).

[26] Xxx xxxxxxx xxxxxx normy je xxxxx vždy nejprve xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výklad x ratione xxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx výkladů) nebo xxx je doslovné xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výlučnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx teleologický xxxxxx právní normy xxxx jazykovým, je xxxxxxxxx pojistkou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikujícího xxxxx (viz xxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 21.5.1996, xx. zn. Xx. XX-xx. 1/96, č. 1/1996 Xx. XX, xxxx IV). Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx argumenty x xxxx, xxx xxxx přípustné xxxxxx xxxxx vyložit xxxxx, xxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx znění. Z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x zbraních xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[27] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx zbraně xxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx totiž týká xxxxx xxxxx varianty xxxxxxxxxxxx formulované xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o zbraních (xxxxxx zbraně mající xx následek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxxxx nebyla xx projednávaný xxxxxx xxxxxxxx soudem či xxxxxxxxx vztažena. Xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx druhá xxxxxxxx xxxxxxx xxx reálného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, že xx tím měl xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxx zřejmé, xx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx zbraně xx xx xxxxxxxxx xx jakýkoliv xxxxxx xxxxxx, není důvod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx proto, xxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučeno). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx zachovat rozumný xxxxx druhé varianty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nesmyslný.

[28] Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, že následek x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxx) x xxxxxxx x druhé (xxxxxx xxxxxx), znamenalo xx xx, xx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kategorie xxxxxx) x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx výklad ovšem xxxxxx rozumný xxxxx.

[29] Xxxx xxxxxx je xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zbraň. Xxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx [xxx xx. 4 odst. 4 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 91/477/XXX x xxxxxxxx nabývání x xxxxxx xxxxxx]. Xxxxx x zbraních xxxxxxxx v §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx. Xxxxx xx x xxxx zbraně, xxxxxx xxxxxxx zbraně, vzor (xxxxx), xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (stejně xxxx v §29 xxxxxxxx zbrojního průkazu) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx ze znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx identifikačních xxxxx zbraně naopak xxxx významná její xxxxxxxxx, xxxxx xx xx právním institutem xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) zbraní x hlediska xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx toho xxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ráže xxxxxx, byť se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx režim xxxxxxxxx x xx (xxxx kategorie xxxxxx). Xxxxxxx tomu není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx limitující xxxxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zbraně xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 91/477/XXX xxxxxxxx.

[30] Stěžovatelka xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx nespojila se xxxxxxx (xxxxxx) právní xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx. Xxxx výklad xxxx xxxxxxxxxx systematickým xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jen xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zbraně, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zbraně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[31] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxx, xxxx xx xx xxx v xx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx vztahující xx xx změně ráže xxxxxx xxxxxxxx odchylovat xx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx teleologickým x xxxxxxxxxxxxx, jenž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zbrani, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx základem xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx. (…)