Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx výši xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx družstva, který xx dni zániku xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vkladovou xxxxxxxxx, xx rozhodná skutečná xxxxxxx xxxx družstevního xxxxxx ke xxx xxxxxx členství x xxxxxxxx s přihlédnutím x xxxx, že xxxxxxx tohoto družstevního xxxxxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §595 xxxx. 1 x. x. k.).

Stanovy xxxxxxxx xxxxxxxx mohou x souladu s §748 xxxx. 3 x. o. x. xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxx v xxxxxxxx. Xxxxx vyloučit xxx xxxxxx ujednání stanov, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxx nutné xxx xx zřeteli, xx xxxxxx úprava vypořádání xxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x bytovým xxxxxxxxx xx založena xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx (smyslem) xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxx (vypořádacího xxxxxx) člena xxxxxxxx xxxxxxxx je nahradit xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx družstvu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 11.1.2022, sp. zn. 6 Xxx 377/2020, x prvním xxxxxx x xxxx. a) x části, x xxx xxxxxxxx xxxxxx X., V. x XXX. rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Labem – xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxx 9.9.2020, xx. xx. 38 Xx 37/2016, v xxxx. x) a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Labem – xxxxxxx v Xxxxxxx ze xxx 9.9.2020, xx. xx. 38 Cm 37/2016, xx výrocích I., X., XX. x XXX., x věc x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Krajskému xxxxx x Ústí xxx Xxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Labem – xxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8.6.2016 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx xx xxxx 637.190 Xx s xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx doručeným Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxx xxx 1.9.2016 uplatnil xxxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxx žalobou xxxxx na xxxxxxxxx 37.640 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, neboť žalobkyně xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2015 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Krajský xxxx x Ústí nad Xxxxx – xxxxxxx x Liberci rozsudkem xx xxx 9.9.2020, x. x. 38 Xx 37/2016-1825, xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost zaplatit xxxxxxxxx 536.291 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (výrok X.), xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx 100.899 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx XX.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31.540 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx XXX.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx částky 6.100 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (výrok XX.) x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx V. xx XXX.).

3. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx, xx:

1) Xxx 9.4.2008 xxxxxxxx J. X. (xxxx xxx xxx „X. X.“) x xxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2.500 Kč x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1.344.853 Xx, x xx xx 240 xxxxxxxxx xxxxxxxxx po 5.603,55 Xx.

2) Xxx 15.12.2008 xx xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě převodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, kdy xx xx xxxx převedeno xxxxxxxx X. X.“.

3) Xxx 22.6.2015 xxxxxxxxx xxxxxxxx žalovanému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx účtu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4) Oznámením xx xxx 30.6.2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzal žalovaný xx xxxxxx vystoupení xxxxxxxxx z družstva x tím, že xxxxx čl. 16 xxxx 16.1 stanov xxxxxxx xxxxxxxxx členství x družstvu xx xxx 31.12.2015 x xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxx x zákonné xxxxx x xxxx xx účet xxxxxxxxx.

5) Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 19.5.2016 xxxxxx xxxxxxxxx, xx „žalovaný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

6) Xxxxx předpisů xxxxxx platila žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxxx do „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ x do „xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxx 2009 do xxxxx 2010 xxxxxx 8.870 Xx, xx listopadu 2010 xx xxxxxx 2011 xxxxxx 8.908 Xx, xx xxxxxx 2011 xx prosince 2012 xxxxxx 8.972 Xx x od xxxxx 2013 xx xxxxxxxx 2015 xxxxxx 8.746 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx celkem 637.190 Xx.

7) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žalobkyně žalovanému 72 xxxxxxxxx xxxxxxx xx srpna 2008 xx července 2015, xxxxxx xx výši 5.604 Kč. Xxxxxx xxx xxxxxxxx 403.488 Xx.

8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 2015 xxxxxx žalobkyni, xx xxxxxx dlužné xxxxxx xx xxxxx 2015 xxxxxx xx xxxx 12.190 Kč x xxxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxx xx rizikového xxxxx. Xxxxx xxxx uhrazena xxxxxx ve výši 5.604 Xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx 2015 x též 302 Xx za xxxxx září 2015, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3.142 Kč xx xxxxx měsíc xxxxx x xxxx 2015.

9) Na další xxxxxxx xxxxx (xxxx, xxx žalovaný xxxxxx xxxxxxxxxx složené do xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 409.394 Xx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vkladem xx xxxx 2.500 Xx xxxx celková splněná xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx 411.894 Xx.

10) Xxxxx xxxxxxxxxx posudku Ing. X. Ch. ze xxx 3.8.2018, x. 65/7/2018, xx znění xxxx doplnění xx xxx 26.8.2019, x. 65/7/2018-2, xx xxx 28.4.2020, č. 65/7/2018-3, x ze dne 18.5.2020, x. 65/7/2018-4, xx dni 31.12.2015 xxxxx „xxxxxx celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členů … xxxxxx ve xxxx 54.640.543 Kč, … xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx … xxxxxx xx xxxx 2.500 Xx“ x „x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu činila … xxxxxx xx xxxx 409.394 Xx, … xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx … xxxxxx xx xxxx 411.894 Xx“.

11) Xxxxx znaleckého xxxxxxx Xxx. B. X. ze xxx 4.3.2020, x. 154/2/2020/1, xxxxxxxxxx xxx výslechu xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 20.5.2020 (xxxx xxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxx xx dni 31.12.2015 tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně 1.471.750 Kč. Xx xxxxxxxx dosud nesplaceného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu žalobkyně 536.291 Kč.

12) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1. Xxxxxxxx x. x. xx xxx 24.4.2020, x. 2409-044-2020/3/2020/1, xxxxxxxxx xxxxxxx vkladovou xxxxxxxxx xx do xxxx 144.561 Xx, x xx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx žalobkyně xxxxxxxxx celkem 637.190 Xx x úrok x xxxx xxxxxx xxxxx 492.629 Kč. Xxxxx xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx relevantních zdrojů.

13) Xxxxx xx. 16 xxxx 16.1 xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxx x družstva xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x xxxxxxxxxx důvodu xxxx x xxx xxxxxxx důvodu. Xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxx“.

14) Podle xx. 21 bodu 21.2 stanov žalovaného „xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx, xx určí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx vkladu xxxx souhrnu splněných xxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx k členským xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx… Xxxxxxxxxx podíl xxxx xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx družstvu x souladu s xxxxxxxxxxx §748 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích) [dále xxx jen ‚x. x. k.‘]“.

15) Xxxxx xx. 21 bodu 21.3 xxxxxx žalovaného „xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx následujícím způsobem: (x) v případě, xx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxxx 10.000 Xx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx; (xx) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podíl je xxxxx xxx 10.000 Xx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podíl členovi xxxxxxxx jednotky, která xx byla xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx dalšího xxxxxxxxx vkladu xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx uhrazením xxxx xxxx převodní xxxx“.

16) Xxxxx čl. 21 xxxx 21.4 xxxxxx xxxxxxxxxx „x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx náleží družstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10.000 Xx“.

17) Xxxxx xx. 21 xxxx 21.5 xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §749 x. x. k.“

4. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §748 xxxx. 1 x. x. k. xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 411.894 Kč, xxxxxxxxxxx ze zaplaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xx výši 2.500 Xx x dalšího xxxxxxxxx vkladu xx xxxx 409.394 Xx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 21 xxxx 21.2 xxxxxx výpočtu vypořádacího xxxxxx (a xx x xxxxxxxx shodně xxxx xxxxxxxxxx §623 x. x. k.), xxxxxx podle něj xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx „účetnictví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xx zákonem“ x xxxxxx závěrka xxxxxxxxxx xx dni 31.12.2015 xxx „xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx“.

6. Xxxxx xxxxx je xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx „má být xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spojeného x xxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx bytu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odpovídá nárok xx vypořádací xxxxx xxxxxxxxx ve výši 536.291 Kč, jenž xx reálnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31.12.2015, určenou znaleckým xxxxxxxx. Xxxx nevycházel xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. Znaleckou x. s., xxxxx „xxxxxxxxxxx určení xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxx xxxxx „pro xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxx“.

7. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žalovaného, xxxxx níž xx xxx x souladu xx xxxxxxxxx žalovaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odečten manipulační xxxxxxxx xx xxxx 10.000 Kč, xxxxx „xxxxxxxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx však x „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vyplacení xxxxxxxxx, xxx x procesní xxxxxx x xxxxx xxxxxx“.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx námitku xxxxxxxxxx, podle níž xx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx podle čl. 21 xxxx 21.3 xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx ujednání xxxxxx „xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x dobrými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bytové jednotky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx x žalovaném družstvu xx končí, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bytu xx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx… Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkových xxxx člena družstva xx xxxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 1 x. o. k. x xxxx právo xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx protiplněním…“.

9. Xxxxxx xxxx x Praze x odvolání xxxxxxxxx x žalovaného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xx xxxxxxxx X., XXX., X. x XXX. xxxxxxxx [xxxxx xxxxx xxxx. x)], xxxxxx xxx xx výroku VI. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [xxxxx xxxxx xxxx. b)], xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. (xxxxx xxxxx) a rozhodl x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (třetí xxxxx).

10. Odvolací xxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx náleží (x xxxxxxx s §748 x. x. x.) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 536.291 Kč. Xxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx. X. X. ve znaleckém xxxxxxx jako xxxxx x „xxxxxxx na xxxx družstevních podílů x xxxxx xxxxx x čase, když xxxxxxxxx podíl xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ceny nelišil xx jiných v xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxx soud konstatoval, xx „jestliže xxxxxx xx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (podílu v xxxxxxxx) bydlícího xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx … xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceně“. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx „tento xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neznevýhodňuje xxxxxxxxxx, xxxx může nakládat x xxxxxxxxx xxxxx…“.

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx stanovena tak, xx „xx měl xxxxxxxx xxxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx nutno následně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx … xxxx 157.209,75 Xx“, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závěry xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx dále xxxxx, xx „xx neztotožňuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx členům xxxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx složité (xx výpočet) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěru… Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči hypoteční xxxxxxx bance přenášet xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx…“. Xxxxx tak xxxxxxxxx x xxx, xxx žalovaný x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxxx xxx vycházet xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx x. x., x. 2409-044-2020/3/2020/1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x anuitním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“.

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, podle xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx x předpisu xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxx – xxx‘ … xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5.604 Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx splátku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na další xxxxxxx vklad xxxxxxxxxxx x celkové výše xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (1.344.853 Xx/240) x zbytek xxxxxx xxx určen xx xxxxxxxxx xxxxx“.

13. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 21 xxxxxx žalovaného, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx téměř xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx přesahujícím 400.000 Xx“. Xxxxxxx pak „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, že xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx byt. X xxxxxx odkupu xx xxxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx by byl xxxxx snahou xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxx“. Odvolací xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanov xxxxxxx, x to xxx xxxxxx stanov x xxxx části x kogentním xxxxxxxxxxx xxxxxx (§748 xxxx. 1 x. o. x.)“.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x němu

14. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výroku písm. x) x xxxxx, x níž byly xxxxxxxxx xxxxxx I., X. x XXX. xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx třetího xxxxxx] xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x §237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx též jen „x. s. ř.“), xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx otázek xxxxxxxx xxxxx, x xx:

1) „xxx xx x xxxxxxx, xxx stanovy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu (xx xx xxxxxxx úpravy xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §748 xxxx. 2 x. x. x. a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx judikatury xxxxxxxxxx soudu,

2) „zda xxx xxx stanovení xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx bytové xxxxxxxx“,

3) „xxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx“,

4) „xxx xx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“, a

5) „xxx xxx x xxxxxxx x ustanovením §748 xxxx. 1 x. x. k. xxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxx, xx xxxx vypořádán xxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx praxi xxxxxxxxxx soudu xxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx od §748 xxxx. 2 x. x. x. x xxx od xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.6.2021, xx. zn. 27 Xxx 2711/2019, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 536.291 Xx, xxxxxxxx „xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu, xxx v daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 403.488 Xx“. Kromě xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx znaleckém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x2 xxxxxxx „o xxxxxxxxx 10 %“, což xx „standardní xxxxxxxx x xxxxxxx družstevních xxxx“. Při xxxxx xxxxxxx činí xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 396.150,18 Xx. Podle dovolatele xx xxx xxxxxx, xx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (byla xxxxxxx xxxxx xxx skutečná xxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxx důvod xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

16. Dovolatel xxxx namítá, že „xxxxxxxx součástí družstevního xxxxxx“ xx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx pravidelné xxxxxxx obsahující náklady xx xxxxxxxx službu“. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx tržní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx „nesprávné a xxxxxxxxxxxxx“. Xxxxx dovolatele xxxxx xxxxxxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx se od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odečte výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xx „xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx splacené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx poměrem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Dovolatel xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, podle xxxxx „xxxxxxxxxx měsíční platby xxxxxxxxx zahrnovaly xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx členský xxxxx x rozdíl mezi xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financování“. Xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx dovolatel „jednoznačné xxxxxxxxx a xxxxxx“, xx xx xxxx xxx x žalobkyní xxxxxxx x „xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx xxxxx xx „hrazena pevná xxxxxx x poměr xxxxxxx jistiny x xxxxx xx mění xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx xxxx se zvyšuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snižující xx xxxx úroků“), xxxxx „xxxxxxx způsobem … xxxx spláceny xxxxxxxxxx xxxxx dovolatele“. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byly „xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx“. Nadto xx „nemravné“ chtít xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, které xxx zaplatil xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, x xxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podílela xx“ xx jeho rozhodnutích, „xxxxxx otázek xxxxxxxxxxx“.

18. Xxxxx dovolatele též xxxxxx obstát xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xx. 21 bod 21.3 stanov je xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx, xx „xxxx xxxxxx xxxx vyhovuje xxxxxxxxxxxxxx ustanovení zákona xxx respektování fungování xxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx“, xx „xxxxxxx možností xxxxxxxxx xxxxxxx … xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx xx xxxx družstevní xxxxxxxxxxx „xxxxxx vyhledáváno xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxx platbou, xxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx k xxxx, že „xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx xxxxxxx xxxxxx bytovou xxxxxxxx xx původní xxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nemá xxxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nemravná“. Xxxx xxxxxx též xxxxxx dovolatele xxxx xxxxxxx, xxxxx „xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

19. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc mu xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxx, x proto xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Xxxxxxxx xx xxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxxx pro xxxxxx dovolatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x způsobu výplaty xxxxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosud neřešené.

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

22. Xxxxx §748 x. o. k. xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kolik xxxx xxxxxx vyjadřující rozsah xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu (odstavec xxxxx). Xxxxxxxxxx podíl xx vyplácí v xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

X. X xxxxxx xxxx vypořádacího xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx.

23. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx:

1) Xx třeba vzít x xxxxx specifickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx účelem tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx (x xxxx x xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxxx (§727 odst. 1 x. x. x.). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx práva x povinnosti plynoucí x xxxxxxxx x xxxxxxx družstvu, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§736 x. x. k.).

2) Xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx družstvu zpravidla xx – na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx obchodních korporací – zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx životních xxxxxx. Xxxxxx přitom jde x základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvýšenou xxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx na „bytovém xxxx“ běžně xxxxxxxxx, x je xxxxxx xxxx plnohodnotná xxxxxxxxxxx x vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx cena, xxxxxx xxxx zájemce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je spojeno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenám, xx xxx jsou x xxxx lokalitě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

4) Xxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; ten xxxx xxx zaniká, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx družstvo xxx, xx xxxx x „xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx zákonem a xxxxxxxxx) xxxxxxxx. Může xxx pronajmout xxxxxx xxxxxxx družstva, přijmout xxxxxx xxxxx družstva (xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx – xxx §733 x. x. x.) xx byt (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx.

5) X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x bytových xxxxxxxxxx xx xxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xxxx jistoty, xx investice, již xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zůstane xxxxxxxxx. X xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx nebude připraven xxx xxxxx, zanikne-li xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx přitom x xx xxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x byty.

6) Xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx bytové xxxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxx xxxxx profitovat. Xxxxxx výklad xx – právě x xxxxxxx xx účel xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx – xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x družstevnímu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Řečené xxxxx x obráceně; člen xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx na zániku xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx profitovat xx úkor družstva (x tím x xxxxxxxxx členů bytového xxxxxxxx).

7) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a bytovým xxxxxxxxx je založena xx principu xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx) xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x výší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8) X ohledem xx možnosti, xxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxx nakládání x „xxxxxxxxx“ xxxxx, xxxx xxx zpravidla xxxxx účasti xxxxx xxxxxxxx družstva xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Odůvodněné xxxxxxx, xxxxx družstvu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x „xxxxxxxxx“ podílem, xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9) Xx světle xxxxxx obecného xxxxxxxx xx xxx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxxx §748 x. x. x. x xxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx vklad xxxxxxxxx xx originární xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (tržní) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx pravidlo §748 xxxx. 2 z. x. x. xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx princip.

Srovnej usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 27 Xxx 2711/2019.

24. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závěry, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx premisy, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx jejího členství. Xx rozdíl xx xxxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxx, aby xx xxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu. Xx xxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§734 xxxx. 3 z. o. x.). Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx členství.

25. Tržní xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx družstev a xxxxxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xxxxxxx družstevního bytu xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxx“.

26. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxx vycházela, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností splácet xxxxx členský xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xx družstvo xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezatíženého xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx (x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27. Pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozhodná xxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx podílu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právě x přihlédnutím x xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx x platit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §595 xxxx. 1 z. x. k.).

II. Ke xxxxxxx výplaty vypořádacího xxxxxx xxxxx bytového xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou v xxxxxxx s §748 xxxx. 3 x. x. k. xxxxx xxxx způsob výplaty xxxxxxxxxxxx xxxxxx než x xxxxxxxx. Nelze xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx něj xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

29. Xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, že právní xxxxxx vypořádání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, x bytovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx (smyslem) xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nahradit členovi, xxxxx účast x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zanikla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxxxx-xx xxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xx bývalého člena xxxxxxxx převeden (xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx družstva xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 21 xxxx 21.3 xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx (která do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x družstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx víc, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx dovolateli xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smyslu xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x proto xx nelze x xxxxxxxx projednávané xxxx xxxxxxxxxx. Je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx. Ostatně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30.6.2015 xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplatit x xxxxxxxx.

31. Jelikož xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx soud xxx, xxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx (§243x xxxx. 1 x. s. x.). Xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx obstát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně; Xxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxx x xx x xxx x xxxxx rozsahu vrátil xxxxx prvního stupně x dalšímu xxxxxx (§243x odst. 2 xxxx xxxxx x. x. x.).

32. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx stupňů závazný (§243x xxxx. 1 xxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx, §226 x. x. x.).