Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zániku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zcela nesplnil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodná skutečná xxxxxxx xxxx družstevního xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s přihlédnutím x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx též xxxxxxxxx splácet xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §595 xxxx. 1 x. x. x.).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x §748 odst. 3 x. x. x. xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx. Xxxxx vyloučit ani xxxxxx ujednání xxxxxx, xxxxx xxxxx družstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxx, xx na xxx převede xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx mít xx zřeteli, že xxxxxx xxxxxx vypořádání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx bez právního xxxxxxxx, x bytovým xxxxxxxxx je založena xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx vypořádání (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx bytového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx x bytovém družstvu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx hodnotu (xxxxxxxxxx podíl), x xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x dovolání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx ze dne 11.1.2022, xx. xx. 6 Cmo 377/2020, x prvním výroku x písm. a) x xxxxx, x xxx potvrdil xxxxxx X., V. a XXX. rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx – xxxxxxx x Liberci xx xxx 9.9.2020, xx. zn. 38 Xx 37/2016, x xxxx. x) x xx třetím xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxx nad Xxxxx – pobočky x Xxxxxxx xx dne 9.9.2020, xx. zn. 38 Cm 37/2016, xx xxxxxxxx X., X., XX. x XXX., a xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Ústí nad Xxxxx – pobočce x Liberci x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Labem – pobočce x Xxxxxxx xxx 8.6.2016 xx žalobkyně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 637.190 Xx s xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx doručeným Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx – xxxxxxx v Xxxxxxx xxx 1.9.2016 xxxxxxxx xxxxxxxx (dále též xxx „xxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxx“) vzájemnou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 37.640 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx žalobkyně xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2015 xxxxxxxxxx žalovanému xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Krajský xxxx x Xxxx xxx Xxxxx – xxxxxxx x Liberci xxxxxxxxx xx xxx 9.9.2020, x. x. 38 Xx 37/2016-1825, xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx 536.291 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx X.), xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx 100.899 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx XX.), xxxxxx žalobkyni xxxxxxxxx xxxxxxxx žalovanému 31.540 Xx s xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx XXX.), zamítl xxxxxxxxx xxxxxx žalovaného xx xx částky 6.100 Xx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx IV.) x rozhodl x xxxxxxx xxxxxxx řízení (xxxxxx X. až XXX.).

3. Xxxxxx vyšel xxxx xxxx x xxxx, že:

1) Dne 9.4.2008 xxxxxxxx J. X. (xxxx xxx xxx „J. X.“) x žalovaný xxxxxxx x přidělení družstevní xxxxxxxx, xxx obsahovala xxxxxxx X. X. xxxx člena družstva xxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2.500 Xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 1.344.853 Xx, a xx ve 240 xxxxxxxxx xxxxxxxxx po 5.603,55 Kč.

2) Xxx 15.12.2008 xx xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě převodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx na xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx X. U.“.

3) Xxx 22.6.2015 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx obsahující číslo xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4) Oznámením ze xxx 30.6.2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vystoupení xxxxxxxxx x družstva x xxx, xx xxxxx čl. 16 xxxx 16.1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členství x xxxxxxxx xx xxx 31.12.2015 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákonné xxxxx x výši xx xxxx xxxxxxxxx.

5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19.5.2016 sdělil xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx platila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx „xxxxx xxxxxxxxx podílů“ x xx „xxxxxxxxx xxxxx“ xx srpna 2009 xx října 2010 xxxxxx 8.870 Xx, xx xxxxxxxxx 2010 xx května 2011 xxxxxx 8.908 Xx, od xxxxxx 2011 do xxxxxxxx 2012 xxxxxx 8.972 Xx x od xxxxx 2013 xx xxxxxxxx 2015 částku 8.746 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 637.190 Xx.

7) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx 72 měsíčních xxxxxxx xx srpna 2008 xx července 2015, xxxxxx ve výši 5.604 Xx. Celkem xxx uhradila 403.488 Xx.

8) Xxxxxxxx oznámením xx xxxxx 2015 xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2015 xxxxxx xx xxxx 12.190 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složených xx rizikového xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve výši 5.604 Xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx srpen 2015 a též 302 Xx xx xxxxx xxxx 2015, x xxxxxx xx xxxxxxxxx fondu xx xxxx 3.142 Kč xx každý měsíc xxxxx x xxxx 2015.

9) Xx další xxxxxxx xxxxx (xxxx, xxx xxxxxxxx čerpal xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 409.394 Kč. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2.500 Kč xxxx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 411.894 Xx.

10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx. X. Ch. xx xxx 3.8.2018, x. 65/7/2018, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxx 26.8.2019, x. 65/7/2018-2, ze xxx 28.4.2020, x. 65/7/2018-3, x xx xxx 18.5.2020, x. 65/7/2018-4, xx xxx 31.12.2015 xxxxx „souhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx … xxxxxx ve výši 54.640.543 Xx, … xxxxxxx vkladová povinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxx … xxxxxx ve xxxx 2.500 Xx“ x „x dalšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx … částku xx xxxx 409.394 Xx, … xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx … xxxxxx xx xxxx 411.894 Xx“.

11) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx. B. X. xx xxx 4.3.2020, č. 154/2/2020/1, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx konaném xxx 20.5.2020 (dále xxx xxx „znalecký xxxxxxx“), xxxxxx xx xxx 31.12.2015 xxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx 1.471.750 Xx. Xx xxxxxxxx dosud nesplaceného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně 536.291 Xx.

12) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxx 1. Xxxxxxxx a. s. xx xxx 24.4.2020, x. 2409-044-2020/3/2020/1, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxx 144.561 Xx, x xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx splácení úvěru xxxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 637.190 Xx a xxxx x této xxxxxx xxxxx 492.629 Kč. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx relevantních zdrojů.

13) Xxxxx xx. 16 xxxx 16.1 stanov xxxxxxxxxx „člen xxxx x xxxxxxxx vystoupit xx základě písemného xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxx xxxxxx“.

14) Xxxxx xx. 21 bodu 21.2 stanov žalovaného „xxxxxxxxxx podíl u xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterému x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhrnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxx x členským xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx… Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu splněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §748 odst. 1 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx korporacích) [xxxx xxx jen ‚x. x. k.‘]“.

15) Xxxxx xx. 21 bodu 21.3 xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem: (x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 10.000 Xx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx; (xx) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 10.000 Xx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla přidělena x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx cenu xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x převodu xxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxx uhrazením xxxx xxxx převodní ceny“.

16) Xxxxx xx. 21 xxxx 21.4 xxxxxx xxxxxxxxxx „x souvislosti x výpočtem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx družstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 10.000 Xx“.

17) Xxxxx čl. 21 xxxx 21.5 xxxxxx xxxxxxxxxx „nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členovi x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §749 x. x. x.“

4. Xx xxxxx xxxxxxxxx skutkovém xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §748 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxx nejméně ve xxxx 411.894 Kč, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši 2.500 Xx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 409.394 Kč.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 21 xxxx 21.2 xxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx (x xx x podstatě shodně xxxx ustanovení §623 x. x. x.), xxxxxx xxxxx něj xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxx x v xxxxxxx se xxxxxxx“ x účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 31.12.2015 tak „xxxx xxxxxxx x nedává xxxxx xxxxx x xxxxxxx žalovaného“.

6. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x „konstantní judikatury“ Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx „xx xxx xxx posuzování výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx členství v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytu zohledněna x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odpovídá nárok xx vypořádací xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 536.291 Xx, jenž xx reálnou tržní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31.12.2015, xxxxxxx znaleckým xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx x. x., xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečné (xxxxx) xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxxxxxx“, a xxxxx nebyl „pro xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx“.

7. Xxxx neshledal xxxxxxxx námitku xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx v xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 10.000 Kč, xxxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výpočty, xxxxx však x „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobkyni, xxx o procesní xxxxxx x xxxxx xxxxxx“.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle níž xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 21 xxxx 21.3 xxxxxx. Xxxxx soudu xx toto xxxxxxxx xxxxxx „neplatné xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx s dobrými xxxxx, xxxxx podmiňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxx, xxxxx účast x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx zakoupení xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podílu… Právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena družstva xx xxxxxx xxxxxxxxxx §36 odst. 1 x. x. x. x xxxx právo xxxxxx xxx podmiňováno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx…“.

9. Xxxxxx xxxx x Praze x odvolání xxxxxxxxx x žalovaného x xxxxxxx označeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx X., XXX., V. x XXX. xxxxxxxx [xxxxx xxxxx písm. x)], změnil xxx xx výroku XX. xxxxxxx náhrady nákladů xxxxxx [xxxxx výrok xxxx. x)], xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx XX. (xxxxx xxxxx) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (třetí xxxxx).

10. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx náleží (v xxxxxxx x §748 x. x. k.) xxxxxxxxxx podíl xx xxxx 536.291 Kč. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx. X. X. ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x „xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx se x hlediska skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ceny nelišil xx jiných x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx podílů“. Xxxxx xxxxxxxx xxxx konstatoval, xx „xxxxxxxx znalec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx cenu xxxx (xxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx odvolací xxxx … xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“. Xxxxx cena sice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobkyně, xxxxx podle odvolacího xxxxx „xxxxx mírný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx může nakládat x xxxxxxxxx bytem…“.

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx stanovena xxx, xx „xx měl xxxxxxxx xxxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x tímto poměrem xx nutno následně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx splacenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx … xxxx 157.209,75 Xx“, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx znaleckém xxxxxxx. X xxxx odvolací xxxx xxxx uvedl, xx „se neztotožňuje x xxxxxxxx žalovaného, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxx hypoteční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx výpočet) anuitní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěru… Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx…“. Xxxxx tak xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx závazků xxxx xxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx vycházet xx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx a. x., x. 2409-044-2020/3/2020/1, xxxxx nedůvodně vychází x „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladu žalovaného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského vkladu xxxxxxxxx“.

12. Xxxxxxxx xxxx xx proto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx „platba xxxxxxxx x xxxxxxxx plateb xxxx ‚hypotéka – xxx‘ … xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5.604 Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxx výše xxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (1.344.853 Kč/240) x xxxxxx xxxxxx xxx určen do xxxxxxxxx xxxxx“.

13. Podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 21 xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť „xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxx téměř xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 400.000 Xx“. Stanovy xxx „xxxxxxxx žalovanému xxxxxxxxx xx xxx, že xx bývalý xxxx x budoucnu xxxxxxx xx žalovaného xxx. X xxxxxx xxxxxx xx bývalý člen xxxxxxxxxx nucen, x xx i x xxxxxxx, že xx xxxx. xxxxxxx svoji xxxxx v družstvu x xxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ukončit xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxx stanov x xxxx xxxxx x kogentním xxxxxxxxxxx xxxxxx (§748 xxxx. 1 z. o. x.)“.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

14. Proti xxxxxxxx odvolacího soudu [xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxx písm. x) x xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx výroky X., X. a XXX. xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx] xxxxx žalovaný xxxxxxxx, xxxxx přípustnost opírá x §237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx soudního xxxx (xxxx též xxx „x. s. x.“), xxxx xx xx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxxx, x to:

1) „xxx je v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu (xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx neplatnosti) nutné xxxxxxxxxx xxxxx §748 xxxx. 2 x. x. x. a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2) „zda xxx při xxxxxxxxx xxxxx hodnoty družstevního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx bytové xxxxxxxx“,

3) „xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx“,

4) „xxx je možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, které povedou x předlužení xxxxxxxx xxxxxxxx a znemožní xxxx fungování“, x

5) „xxx xxx x xxxxxxx s ustanovením §748 odst. 1 x. o. k. xxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx družstva“, xxxxx xxxxx nebyly x rozhodovací praxi xxxxxxxxxx soudu řešeny.

15. Xxxxxxxxx xx xx xx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xx §748 xxxx. 2 x. x. k. x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.6.2021, xx. xx. 27 Cdo 2711/2019, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádací xxxxx xxxxxx 536.291 Xx, xxxxxxxx „xxx činit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskému xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výši 403.488 Kč“. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x2 xxxxxxx „x minimálně 10 %“, což xx „xxxxxxxxxx ponížení x xxxxxxx družstevních xxxx“. Xxx tomto xxxxxxx xxxx výsledná xxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 396.150,18 Xx. Xxxxx dovolatele xx xxx xxxxxx, xx „metoda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx dokonce xxxxx xxx skutečná xxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

16. Dovolatel xxxx xxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xx xxxxxxxx službu“. Xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho tržní xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx“. Podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxx, xx xx xx xxxxx hodnoty družstevního xxxxxx odečte výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dosud nebyla xxxxxxxxx, nýbrž má xxx proveden tak, xx „xx vypočte xxxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu a xxxxx poměrem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxx zahrnovaly vždy xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozdíl mezi xxxxx částkou x xxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx“. Xx počátku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „jednoznačné xxxxxxxxx x xxxxxx“, xx xx xxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxx xxxxxxxx“ (každý xxxxx xx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx, xx xx xxxxxxx většinu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jistiny xx xxxx snižující xx xxxx úroků“), xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx … jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dovolatele“. Xxxxx xx do xxxxxxxxxxxx podílu xxxx „xxxxxxxx i zaplacené xxxxx, tak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx“. Nadto xx „xxxxxxxx“ xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zaplatil xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, x níž „žalobkyně xxxx členkou xxxxxxxxxx x podílela xx“ xx xxxx rozhodnutích, „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx“.

18. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx názor xxxxxxxxxx soudu, že xx. 21 bod 21.3 stanov xx xxxxxxxx xxx rozpor xx zákonem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx, že „tato xxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení zákona xxx respektování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jediný xxxxxxx xxxx jednotlivé xxxx“, xx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx … xxxxxx bytu zastaveného xxxxx xxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „obecně vyhledáváno xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx celou xxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, spíše xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx x xxxx, xx „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx původní xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx realizovat xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx to, xx xx úprava xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx“. Xxxx úprava též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx „není xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxxxx podílu“.

19. Xxxxxxxxx navrhuje, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx za věcně xxxxxxx, a proto xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxx xx zamítl.

III.

Přípustnost dovolání

21. Xxxxxxxx xx xxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

22. Xxxxx §748 x. x. k. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxx, xxx kolik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladové povinnosti xxxxx x bytovém xxxxxxxx (odstavec xxxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xx xxxxxxxxxx podíl xxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu (xxxxxxxx xxxxx). Vypořádací podíl xx xxxxxxx x xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx xxxx jiného (xxxxxxxx xxxxx).

X. X xxxxxx xxxx vypořádacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

23. X ustálené xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxx, xx:

1) Xx třeba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx obchodní xxxxxxxxx xx (a bylo x xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§727 xxxx. 1 z. o. x.). Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx členská xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§736 x. x. x.).

2) Xxxxxxx (xxxxxxx) nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx družstvu zpravidla xx – xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx korporací – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx životních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx životní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxx xxxxx, x nímž je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xx „xxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx plnohodnotná alternativa x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx cena, xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx spojeno xxxxx nájmu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx řádově xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vlastnostmi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx družstvu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx družstevního xxxxxx; xxx xxxx xxx zaniká, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx může x „uvolněným“ xxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx) nakládat. Xxxx xxx pronajmout xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx členský xxxxx – viz §733 x. x. x.) xx xxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx.

5) X ohledem xx xxxx popsaný základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měl mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx investice, xxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. X to bez xxxxxx xx to, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxx) xx derivativně (xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx připraven xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx nástupce. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx je přitom x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxx xxxxxxxxx x transparentnost xxxx x byty.

6) Xxxxxxxx xxxxx, xx není xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) důvodu, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx by – xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx – xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx podílu, xxx xx chráněno xxxxxxx 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxx platí x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx profitovat xx xxxx xxxxxxxx (x tím x xxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxx).

7) Xxxxxxxx soud xxxxx uzavírá, xx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož účast xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (určenou ke xxx xxxxxx členství) xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxx neodůvodněné xxxxxxx.

8) S ohledem xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x „xxxxxxxxx“ bytem, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx družstva xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x „uvolněným“ xxxxxxx, xx zohlední xxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9) Xx xxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení §748 x. o. k. x musí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úprava ve xxxxxxxxx bytového xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx-xx členský xxxxx xxxxxxxxx xx originární xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §748 xxxx. 2 z. x. x. xxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx třeba vždy xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) výše xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 27 Xxx 2711/2019.

24. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx soud neshledává xxxxx důvod x xxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxx nesplacenému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomu tak xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§734 xxxx. 3 x. x. x.). Skutečnost, xx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx, xx projeví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zjistil xx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycházející x xxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bydlících xxxxx družstev x xxxxxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xxxxxxx družstevního xxxx xx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxx“.

26. Odvolací soud xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, z xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splácet xxxxx xxxxxxx xxxxx xx splátkách x xxxxxx příspěvky do xxxxxxxxx fondu potřebné x xxxxxx nákladů (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xx družstvo xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domu. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxxxx xx xxxx družstva (x xxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27. Xxx výši xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx podílu xx xxx zániku členství x družstvu xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (srov. §595 xxxx. 1 x. x. x.).

XX. Ke xxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §748 xxxx. 3 x. x. x. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx než x xxxxxxxx. Nelze xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxx vlastnické právo x družstevnímu xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

29. Xxxx xx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zanikla xxx právního nástupce, x bytovým družstvem xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx (smyslem) xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nahradit xxxxxxx, xxxxx účast x xxxxxxx družstvu xx xxxx xxxxxx zanikla xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx hodnotě bytu, xxxxx má xxx xx bývalého xxxxx xxxxxxxx převeden (zejména xx situace, xxx xxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxx vklad), xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 21 bodu 21.3 xxxxxx xx však xxxxxx, že xx xxxxxxxxx (xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxx víc, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx náleží, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxxxxxx x penězích. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx nelze v xxxxxxxx projednávané věci xxxxxxxxxx. Je tak xxxxxxx xxxxx odvolacího xxxxx, podle něhož xxxxxxxxx xxxxxx výplata xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 30.6.2015 žalobkyni xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

31. Jelikož xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx jej, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 věta xxxxx x. x. x.), x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně závislých xxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx, zrušil (§243x xxxx. 1 x. s. x.). Xxxxxx, pro které xxxxxxx obstát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx soud xxxxx xx stejném xxxxxxx xxxxxx x je x xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx (§243x odst. 2 xxxx xxxxx x. x. x.).

32. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, §226 x. x. x.).