Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce policejnímu xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx dalšího vztahovat xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx témuž xxxxxxxxxx x xxxx věci. Xxxxxxx-xx dozorující státní xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx příslušný k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx novému xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xx xxx, x nikoli jemu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [§146 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x.].

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §268 odst. 2 xx. x. rozhodl, xx xxxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxx xx xxx 1.6.2020, xx. zn. 25 X 142/2015, byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §188 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Okresního soudu x Xxxxxxxxx xx xxx 1.6.2020, xx. xx. 25 X 142/2015, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 8.8.2020, bylo rozhodnuto xxx, že xx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxxx M. X. xxx xxxxxx spočívající x xxx, xx xxx 3.9.2008 xx xxxxxxxxxx v XY xxxxx x XX, xxxxxx xxxxxx Komerční xxxxx, si xxx xxxxxx xx L. X. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 000 000 Xx x hotovosti, oproti xxxxxxxxx směnce, xxxxx xxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xx xxx 3.9.2010 x xxxxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxx X. M., xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx směnky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxx závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx sjednaném xxxxxxx xxx x xxxxxx půjčenou peněžní xxxxxxxx vrátit, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx dostatečný xxxxxx xxx majetek x xxxxxxxxxx jmenovaného xxxxxxxx x x xxxx sjednání xxxxxx xxx xxx x xxxxx nesplacené závazky, x xxxxx si xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx L. X. xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx placení xxxx xxxxxx, xxxx X. M. xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2 000 000 Xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx žádnou xxxxxx; skutek xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, odst. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

2. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx důvodem x xxxxxxx věci xxxxxx zástupkyni k xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx vada xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 4.1.2018, x. x. XXXX-25154-58/XX-2014-040381, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx státního zastupitelství x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokyn. X xxxx xxxxxxxxxxx uvedl, xx státní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřila xxx v xxxxxxxx xx xxx 27.3.2015, x. j. XX 4487/2014-8, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci policejním xxxxxxx a xx xxxx xxxxxx setrvala x v xxxxxxxx xx dne 19.12.2017, x. j. 1 XX 232/15-72. X xxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx tedy x xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 4.1.2018, x. x. XXXX-251542-58/XX-2014-040381, rozhodovat xx xxxxxx §146 xxxx. 2 xxxx. x) tr. ř. xxxxxx zástupce nadřízený, xx. xxxxxx zástupce Xxxxxxxxx státního zastupitelství x Xxxx nad Xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx pro porušení xxxxxx x xxxxxxxxx x xx

3. Xxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxx xx xxx 1.6.2020, xx. xx. 25 T 142/2015, podal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx X. X. Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx a dále xxxxx, xx napadeným xxxxxxxxx byl xx xxxxxxxx obviněného M. X. porušen xxxxx x xxxxxxxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxx xx xxxx xxxx xxx postupováno x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §196 x xxxx. xx. ř. x xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx okresního soudu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obviněného xxxxx usnesení policejního xxxxxx ze dne 4.1.2018, x. x. XXXX 251542-58/XX-2014-040381, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 tr. ř. xxxxxx zástupkyní Okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 4.12.2019 x. j. 1 XX 232/2015-184.

4. Xxxx xxxxxxxxxxx, xx obecně xxx souhlasit x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravného xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření xxxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 písm. x) tr. x., xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonně. Xxxxx xxxxxx, xx x usnesení xx xxx 25.3.2015, č. x. XX 4487/2014-8, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxxx §160 odst. 1 xx. ř. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx čin podvodu xxxxx §250 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. b) tr. xxx. Lze zrekapitulovat, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx věc xxxxx §159x odst. 1 tr. x. xxxxxxxxx xx xxx 20.1.2015 x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, zejména xxxxx xxxx názoru xxxxxx xxxxxxxxx zavinění xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx poškozený xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podvodný úmysl xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.3.2015 xxxxxxx xxx x.x. XX 4487/2014-8 zmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §149 odst. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxx x xxxxxxx policejnímu xxxxxx znovu xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx doplnění xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx) xxx 12.6.2015 xxx x. x. XXXX-251542-30/XX-2014-040381 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx znovu xxxxxx x rozhodl xxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 xx. x., xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmé, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ačkoli xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačný xxxxxx názor xx xxx. Okresní xxxx x usnesení x xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx k došetření xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx k otázce xxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, přičemž poukázal xx. na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.8.2009, xx. xx. 4 Xx 46/2009. X xxxxx xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.1.2013, sp. zn. 5 Xx 94/2012, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokyn x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §146 xxxx. 2 písm. x) xx. ř., x x souladu x xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx řešené xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, xxxx. xxxx jímž xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V souvislosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx připomenout xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 14.9.2016, xx. xx. 5 Xx 40/2016, xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx bezbřehý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx opětovného xxxxxx xxxxx zrušeného usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx souhlas pouze xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x neurčitému xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxx, xx zcela xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25.3.2015, x. x. ZN 4487/2014-8, xx xxxxx xxxxxxxxx xx souhlas či xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx postupu policejního xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxx k xxxxxxxx vydanému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 12.6.2015, č. x. XXXX-251542-30/XX-2014-040381, xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x dalším budoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx názoru xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxx 19.12.2017, x. j. 1 XX 232/2015-72, xxxx xxxxxxxx podle §174 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. o xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v žádném xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx judikatury xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx zmíněnou xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx následného rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx varianta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx promlčení xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx výše uvedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Chomutově xx dne 4.12.2019, x. x. 1 XX 232/2015-184, xxxx xxxxxxxx x stížností xxxxxxxxxx xxxxx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx podle §160 xxxx. 1 xx. x. xx dne 4.1.2018, x. x. XXXX-251542-58/XX-2014-040381, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §146 odst. 2 xxxx. x) xx. ř. x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodoval xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policejního xxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxx pokyn xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx postupem. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxxx §306a xx. x., podle xxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle obecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xx xxxx xxxxx vydávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx vyslovil xxxxx §268 odst. 2 xx. ř., xx xxxxxxxxx Okresního xxxxx v Chomutově xx dne 1.6.2020, xx. xx. 25 X 142/2015, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx M. X. x ustanoveních §188 odst. 1 xxxx. x) tr. x., v §196 xxxx. 1 tr. x. x §198 xx. x.

7. Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xxxxx, xx se se xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx postupoval xxxxx xxxx 36 xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona

8. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§266 xxxx. 1 xx. ř.) xxxxxxxxxx podle §267 xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení x shledal, že xxxxx xxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxx 11.11.2014 xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného L. X. (xxxx xxx xxxxxxxxx) ze xxx 30.10.2014. Xxx 20.1.2015 xxxxxxxxx xxxxx xxx x.x. XXXX-251542-20/XX-2014-040381 usnesením xxxxxxx x odložení xxxx xxxxx §159a xxxx. 1 xx. x., neboť ve xxxx nejde x xxxxxxxxx x trestného xxxx x xxxx xxxxxxx věc vyřídit xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xx formě xxxxxx xxxxxxxxx poškozenému xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedenému xxxxxxxx stížnost.

10. Usnesením xx xxx 25.3.2015, x. j. XX 4487/2014-8, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Chomutově xx xxxxxxxxx poškozeného L. X. xxxxxxxx policejního xxxxxx xx xxx 20.1.2015, x. x. XXXX-251542-20/XX-2014-040381, podle §149 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxx a uložila xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opodstatněnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §250 odst. 1, 3 xxxx. b) xx. xxx. xxxxxxx xxxxx, že dosavadní xxxxxxxx šetření postačí xxxx podklad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxxxxxxx vyslovila xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxx xxxxx promlčeno s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxx 12.6.2015 pod x. x. XXXX-251542-30/XX-2014-040381 xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného X. X., jako xxxxxxxxx, xxxxx §160 xxxx. 1 tr. x. x xxxxxxx xx §302 xx. x., xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podvodu xxxxx §250 xxxx. 1, odst. 3 xxxx. x) tr. xxx., xxxxx se xxx xxxxxxxx xxx, xx dne 3.9.2008 x XX, na xxxxxxxxxx x xx. XX xx půjčil xx L. X. xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 2 000 000 Xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 3.9.2010 x tím, xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx splácet měsíčními xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx k xxxxx X. M., xxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, neboť neměl xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx, xx xxxxxxx xx svého věřitele xxxxxxxxx a xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že X. X. xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx X. M. xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx 2 000 000 Xx. Usnesení xxxx xxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx x nabylo xxxxxx moci dne 4.7.2015.

12. Xxx 25.8.2015 xxxxxx xxxxxx zástupkyně Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx M. X. x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §305 xx. ř. xx xxxxxx řízení xxxxx uprchlému xxxxx §302 x násl. xx. x. xxx xxxxxx xxxxxx kvalifikovaný xxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxx §250 xxxx.1, xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxx. Usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Chomutově xx xxx 15.9.2015, x. x. 25 X 142/2015-181, byla xx spojení x xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Ústí xxx Xxxxx xx dne 19.11.2015, č. j. 5 Xx 430/2015-190, xxx xxxxx §188 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x došetření x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx řízení proti xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §302 x xxxx. xx. x. X uvedených důvodů xxxxxx zástupkyně xxx 15.2.2016 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx předložen xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx podání xxxxxxxx.

13. Dne 21.6.2016 xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Chomutově xxx x. x. 1 XX 232/2015-35 xxxxxx na obviněného X. X. xxxx xxxxxxxx, znovu x xxxxxxx xxxxx §305 xx. x., xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §302 x násl. xx. x., xxx totožný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §250 xxxx.1, xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxx. Usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xx xxx 22.7.2016, x. j. 25 X 142/2015-215, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx nad Xxxxx xx xxx 23.8.2016, x. j. 5 Xx 431/2016-222, byla xxx xxxx xxxxx §188 odst. 1 xxxx. e) xx. x. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xx doplnění vyšetřování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §302 xx. x. x požadovaly xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úkony k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stíhání. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xx důvodem vrácení xxxx x došetření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx popsaný x usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx zástupkyně, přičemž xxxxxxxx xxxxxx řešena xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx kvalifikace, ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx promlčení.

14. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 19.12.2017 xxx x.x. 1 XX 232/2015-72 xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 2 xxxx. e) xx. x. o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx §160 xxxx. 1 xx. x. xx xxx 12.6.2015, x. x. XXXX-251542-30/XX-2014-040381, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §302 x xxxx. xx. x., se xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx x xx xxxxx jej zrušit. Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx promlčení x xxxxxxx xx xxxxx xxxx 9 xxx, xxx uplynula xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x případě zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení xx xxxxxxxxx promlčecí xxxx, xx xx xxxxx xxxxx usnesení xxxx, v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx xxxx pokus x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xx USA“.

15. Xxx 4.1.2018 vydal xxxxxxxxx orgán Xxxxxxx XX, XXX Xxxxxxxxx xxxxx, SKPV, Územní xxxxx XX, Oddělení xxxxxxxxxxx kriminality pod x.x. KRPU-25154-58/TČ-2014-040381 xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx §160 xxxx. 1 xx. x. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, xxxx. 4 písm. x) xx. zákoníku, xxxxxxx popis xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx s popisem xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxx 12.6.2015, x. x. XXXX-251542-30/XX-2014-040381. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx x řešil xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxx ustanovené obhájkyni XXXx. J. X. xxx 6.11.2019 x xxxxxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxx xxx 28.10.2019. Xxxxx předmětnému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 6.11.2019 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 8.11.2019. Následně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 4.12.2019, x. x. 1 XX 232/2015-184, xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xx xxx 4.1.2018 xxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

16. Xxx 12.5.2020 podala xxxxxx zástupkyně xx xxxxxxxxxx X. X. x Okresnímu xxxxx x Chomutově xxxxx (x xxxxxx třetí) xxxxxxxx x. j. 1 ZT 232/2015-190, xxx skutek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako zločin xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, odst. 4 písm. x) xx. xxxxxxxx.

17. Usnesením Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxxx ze dne 1.6.2020, x. x. 25 T 142/2015-527, xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx §188 odst. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxx xxxxx, xx xxxxxxx x vrácení xxxx x xxxxxxxxx byla xxxxxxx procesní xxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx v řízení xxxx xxxxxx, spočívající x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx právem na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 4.1.2018, x. x. XXXX-25154-58/XX-2014-040381, x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxxx státní zástupkyně Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Chomutově, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxxxx x vydání xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx dala xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxx souvislosti uvedl, xx xxxxxx zástupkyně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xx xxx 27.3.2015, x. x. ZN 4487/2014-8, xxxxxx zrušila xxxxxxxx věci policejním xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x v usnesení xx dne 19.12.2017, x. x. 1 XX 232/15-72. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupkyně xxxx vyjádřil xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xx výslovný, xxxxxxxxx pokyn xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxx x xxxxxxxx názorem xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx odložil). Xx xxxx situace měl xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 4.1.2018, x. x. XXXX-251542-58/XX-2014-040381, xxxxxxxxxx ve xxxxxx §146 xxxx. 2 xxxx. a) xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx x Chomutově xx dne 1.6.2020, x. x. 25 X 142/2015-527, xxxx xxxx trestní xxx xxxxxxxxxx M. X. xxxxx §188 odst. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Chomutově xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 8.8.2020.

18. Stížností xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §188 xxxx. 1 písm. x) xx. ř.

19. Xxxxx §186 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx v xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obhajoby, x xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

20. Podle §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření, xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx soudem, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxx možné x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx soudem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřit xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bylo xx újmu xxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx s tím, xx závažná xxxxxxxx xxxx přípravného řízení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x řízení před xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx státnímu zástupci x xxxxxxxxx postupem xxx §188 xxxx. x) xx. x. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxx s názorem Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxxx, že k xxxxxxx xxxxxxxx vadě x dané xxxx xxxxx tím, xx xxxxxx zástupkyně xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to z xxxx xxxxxxxxxxx důvodů.

22. Xxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx ze xxx 14.9.2016, sp. xx. 5 Tz 40/2016, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx názor, xx xxxxx xxxxx potlačit xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx té xxxx, xxx xxxxx x vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x priori xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx procesním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokyn xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx totiž xxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oslabení xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx agendy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zastupitelství xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státního zastupitelství. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxxx opětovného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx x xxx, xx pokyn xxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxx přitom xxxxxx pouze xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určitého xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx.

23. X xxxxxxxx xx dne 23.1.2013, xx. xx. 5 Xx 94/2012, dospěl Xxxxxxxx soud x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §12x odst. 1 a 2 xxxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, nebo xxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx. x., xxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx důležitou xxx xxxxxx věci. Xxxxxx xxxxxxx uvedení těchto xxxxx xxx v xxxxxxxxxx usnesení xx x xxxxxxx zachycené xxxxxx x prověrce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dozorové činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx podle §146 xxxx. 2 xxxx. x) tr. ř. xx xxxxx považovat xxxxx xxxxx takto x zákoně xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyjadřuje xxx xxxxxx stanovisko xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, že státní xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxx dozoru xxx zachováváním zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyjádřit právní xxxxx na posuzovanou xxx. Za xxxxxxx xx xxxxxx §146 xxxx. 2 písm. x) xx. x. xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx. podle §76 xxxx. 1, §79 xxxx. 1, §79x xxxx. 1, §79c xxxx. 2, §79x xxxx. 1, §83x xxxx. 1 xx. x. x xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx, xxx bylo xxxx xxxxxxx ohledně pojmu xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx vyjadřuje xxx xxxxxx stanovisko ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx zachycené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přípravném xxxxxx (§157 xxxx. 2, §174 tr. x.).

24. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx xx dne 14.2.2017, xx. zn. 4 Xx 2/2017, xx xxxx, x níž xxxxxx zástupkyně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx: „Na policejním xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx nové xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx.“. V xxxxxx xxxxxxx popsala, „xxxx xxxxxxxx náležitosti xx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Současně v xxxxx přípisu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx doručení nového xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 25.2.2016“. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx řídila xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxx xx důvodnost xxxxxxxxx xxxxxxx, jednak xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokyn xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx již nebyla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

25. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx policejní xxxxx xxxxxxx trestní xxx xxxxx §159a xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxxx xx xxx 20.1.2015 x xxxxxxxxxxx, xx nebyly xxxxxxxx xxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx zavinění xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxxxx státní zástupkyně xxxxxxxxx ze xxx 25.3.2015 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (ze xxx 20.1.2015) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x názorem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zástupkyně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx, xxxx xxxxxxxxx své xxxxxx stanovisko ke xxxxxxxxxxx následnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X xxxxxxxxxxxx x výše xxxxxxx judikatuře xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx použitou xxxxxx xxxxxxxxxx [již x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podezření, že xxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxx xxxxxxx xxxxx §250 odst. 1, 3 xxxx. x) xx. xxx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postačí xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx. xxxxxxx] x odůvodnění usnesení xxx xxx xxxxxxxxx xx pokyn policejnímu xxxxxx.

26. S ohledem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je zjevné, xx xxxxxxxx ze xxx 19.12.2017, x. x. 1 ZT 232/2015-72, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x) tr. x. x xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx trestního xxxxxxx (xx dne 12.6.2015) xxxx nezákonného, xxxxx xxxxxxxxx xx pokyn x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxx uvedla, xx xxxxxxxxxxx usnesení spatřuje x návaznosti na xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx podle §302 x xxxx. Xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx řízení „… xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 9 xxx. Pokud by xx našly okolnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx …“. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pokyn xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx mohla xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x možnost xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

27. X xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx věcí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 14.9.2016, xx. xx. 5 Xx 40/2016, xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx dozorových oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojmu xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx opětovného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx působí xxxxx xx xxxxxxx pouze xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxx, x je xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx splnění.

28. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx formulaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25.3.2015 xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx budoucího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx vydanému xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 12.6.2015, č. x. XXXX-251542-30/XX-2014-040381, xxxxxx xxxx ve vztahu x xxxxxx budoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

29. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx dne 4.1.2018) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu vydaný xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 25.3.2015, xxxxxxx xxx xxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 12.6.2015. Pokyn xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu, xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx prvního xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx (xx xxx 4.1.2018) xxxxxxxxxxx účinky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 25.3.2015.

30. Xxxxx lze xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx dne 4.12.2019, x. j. 1 XX 232/2015-184, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xx. x. xx xxx 4.1.2018, č. j. XXXX-251542-58/XX-2014-040381, xxxx nezákonné.

31. Xxxxxxxx x xxxx, xx důvod, pro xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x vrácení xxxx státnímu zástupci x xxxxxxxxx, xx xxxx x okruhem xxxxxxx vymezených xxxxxxxx x takovému postupu x ustanovení §188 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., Xxxxxxxx xxxx vyhověl xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx. x. vyslovil, xx xxxxxxxxxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xx dne 1.6.2020, xx. xx. 25 X 142/2015, xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx §188 xxxx. 1 písm. e) xx. ř., a xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx M. X.

33. Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxx xx xxxxxxxx obviněného, xxxxxxx pouze xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §268 xxxx. 2 xx. x., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx řízení. Vzhledem xx znění xxxxxxxxxx §269 xxxx. 2 xx. ř. xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.