Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx probíhající válečný xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pachatele, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x ohledem na xxxxxxxxxxx konflikt hrozí xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zmíněném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uvedenému xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx obviněného X. X. xxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 5.10.2022, xx. zn. 8 To 69/2022, x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Městského xxxxx v Xxxxx xxx xx. zn. 2 X 1/2022.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 6.6.2022, xx. xx. 2 T 1/2022 (xxxx xxx „xxxx xxxxxxx stupně“), xxx xxxxxxxx V. K. (xxxx xxx „xxxxxxxx“, xxxx. „dovolatel“) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx tím, xx xxx 21.7.2021 x 07:12:27 hod. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti X. X. x. na xxxxxx XX, xx xxxxxxx xxxxxxx poškozeného X. X., xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xx svůj xxxxxxxx xxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx usmrtit jej xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx pod xxxxx, svojí xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx rukojetí x celkové xxxxx 25 xx x xxxxxx x xxxxx 15 cm x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx směrem xxxxxxx xxxxxx, zaútočil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxx xxxxxx xx levého xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 6 xx, xxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ruku xxxxxxxxxx chytil x xxxx, co se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx uvolnil xxxxx xxxx s xxxxx xx xxxxxxx poškozeného, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rukou xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustupovat, xxxxx, xxxxxxx xx obviněný xxxxxxxx, nejméně třikrát, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, což se xx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepodařilo, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytrhl x xxxxx xxxxxx, načež xx xxxxxxxx krátce xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx až xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od něho, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x době, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxx vidět v xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxx xxxxx xxx v xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx mohl poškozenému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx hlediska bodné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx strany xxxxxx xxxxxx xxxx xxx poškozen xxxxxxxx xxxxx, když xxxxx xxx xxxxxxxx slezina, xxxxx xx tlusté xxxxxx, případně xxxxxxx, xxxx jaterní lalok xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx břišní dutiny, xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx, že poškozenému xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 6 xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx intenzivně xxxxxx x následně xx xx xxxxxxxx uniknout.

2. Xx xxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx uložil xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x trvání 10 let. Xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. b) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznice xx xxxxxxxx ostrahou. Dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, 2 tr. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x území České xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

3. Proti xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx dne 6.6.2022, xx. zn. 2 T 1/2022, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx všem xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. X podaných xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „soud druhého xxxxxx“, xxxx. „odvolací xxxx“) rozsudkem xx xxx 5.10.2022, xx. xx. 8 Xx 69/2022, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx rozsudek x podnětu obou xxxxxxxx xxxxxxxx částečně xxxxxx, x to xx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §259 odst. 3 tr. x. xxxxx xxxxxxx tak, xx obviněného xxxxx §56 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon uloženého xxxxxx xx xxxxxxx x ostrahou.

II.

Dovolání a xxxxxxxxx k xxxx

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. g), x), x) tr. x. Xxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx skutku, resp. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx připouští, xx xxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§140 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx) x xxx xxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vraždu x xxx xx xxxxxx dlouhý nepřiměřený xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx let. Xxxxxxxxx nerozporuje xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nesouhlasí x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx vraždy). Xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, že xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy jeho xxxxxxxxx stavu, je xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx podle xxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx ovšem xxxxx, xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx v xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx chtěl xxxxx xxxxxx xxxx svůj xxxxxxxx pas a xxxxxx x xxxx xxxx jen dodal xxxx. Xx tak xxxxxx sloužit x xxxxxxx poškozeného, xxx xxxxx x přidání xxxxxx xxxxx výzvě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednání xxxxx xxx posuzováno optikou xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xx trestného xxxx xxxxxxxx, xxx rozhodně xxxxxxx xxxxxxx §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxx v xxxx xxxxx x došlo x x verbálnímu xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx označen xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vědomě. Zdůrazňuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Ačkoliv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx újmu, xxx právě xxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, poškozeného xx xxxxxxxxx xxxxxx. Stran xxxxxxxx poškozeného xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx cítit xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx ovšem xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx Xxxxxxxxx soudu požaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx shlédnutí xxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabránit, xxxxx xxx chtěl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxx být x provedených xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těžkou újmou xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx újmou xxxxxxx způsobem, že xx mohlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx důvodnou xxxxx, xxx koneckonců xx x xxxxxxxx xxxxxx výpovědi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx, což odpovídá §353 xxxx. 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. Znalecký posudek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx rozporu x xxxxxxx provedených důkazů, x xxxxxxxx tak xxxxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx skutku (xxxxxx naplněny všechny xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx). Poukazuje xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx in xxxxx xxx reo (nálezy Xxxxxxxxx soudu xx. xx. X XX 733/01, XXX. XX 398/97) a xxxxxxxxx xxxx xxxx jakoukoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nález Xxxxxxxxx soudu xx. xx. XX. XX 335/05).

8. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyhoštění namítá, xx xx tento xxxxx xxxxxx být xxxxxx x xxxxxxx xx §80 odst. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx válkou. Xxxx xxxxxxxxx, že x xxxx jsou dány xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx ve xxxxx, do něhož xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, příslušnost k xxxxxx sociální skupině, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx závěry xxxxx x tom, že xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x ani x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Rovněž napadá xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx délky, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřezkoumatelný. Současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ignoruje §39 tr. zákoníku [xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx utéct, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §41 x), x), x) xx. xxxxxxxx] x xxxx tedy xx místě xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §58 tr. xxxxxxxx (xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx).

9. Závěrem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud vyhověl xxxxxxxx x zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Praze xx xxx 5.10.2022, xx. zn. 8 Xx 69/2022, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

10. Xxxxxxx ze dne 3.2.2022 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Nejvyššímu xxxxx sdělil, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xx vyjádření xx xxx 20.1.2023, sp. xx. 1 XXX 1081/2022, nejprve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx použitou xxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se x xx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx reagoval. Státní xxxxxxxx proto navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xx x xxxxxxxxx obviněného xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádal, xxxxxxx xxxxxx obou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokazování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxx jsou správné. Xxxxx akcentuje, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx skutkové, xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatněný xxxxxxxx xxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. g) xx. x. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx soudů, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trestného xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnocení. Stran xxxxxxx xxxxxxx úmyslu xxxxxxx poškozeného uvádí, xx xxxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx založil x xxxxxxxx pouze xx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx x důkazů xxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ovšem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxx reo, xxx xxxxxxxxx není xx xxxxxxx rozporu x xxxxxxx provedených xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx byl na xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem vyargumentován x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 6 tr. x., §125 xx. x.). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx bylo možno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx vznášeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx závěry xx xxxxxxxx logického xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dostatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx zřejmé, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dospěly x xxxxxx o vině xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxx s obhajobou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výpovědi xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxx. X ohledem xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nesouladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx věci.

14. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx označuje xxxxxx obou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spáchat zločin xxxxxx podle §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx). Xxxxx x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x jaké xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx reagoval xx xxxxxxxx obviněného založenou xx údajné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxx v §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zintenzivnění útoku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx). Obviněný xxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxx možný. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx útoku (xxxxxx xxxxxxxxx), x použitém xxxxxxxx (xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx čepelí, xxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx, způsobila xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxx vedení (xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x místech, xxx se xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx (xxxxx hrozba xxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxx skutkových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx poškozeného usmrtit.

15. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxx, xx druhem trestu, xxxxx zákon nepřipouští, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. 1 xx. zákoníku xxx xxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx předpokládá. Xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x právní xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx xxxxxxx, xxx xxxx x konkrétním xxxxxxx u obviněného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1, 2 xx. zákoníku x v xxxxxxx xxxxxxx xxx posoudit, xxx xx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z okolností xxxxxxxxx v §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxx. Státní xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx zcela přesně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lidí, xxxxxxx zohlednily povahu x xxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pachatele, x stupeň ohrožení xxxxxxxxxxx lidí. Uložení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx rozhodování xxxx xxxxx nebránila x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §80 xxxx. 3 tr. xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, neměl xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zázemí. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebylo v xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxx příslušníkem. Xxxxxxxx xxxx pak xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nevyhověl námitce xxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby xxxxxxxxx, xxxxx pronásledování xxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, příslušnost x xxxxxx xxxxxxxx skupině, xxxxxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxx ve státě Xxxxxxxx obviněnému nehrozí. Xxxxx se o xxxxxxxx polo-prezidentskou republiku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx o složení xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Země se xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxx xx xxxxx. Je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohoda XX – Ukrajina xxxxxx xxxxxx x xxxxxx obchodu XXXXX. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, menšinová xxxxxxxxxxx však xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvádí, xx xxxxxxxx xx x několika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí vymezených x §80 xxxx. 3 xx. zákoníku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mučení či xxxxxx ponižujícího xxxxxxxxx x xxxxx vojenského xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx pohledu, xxxxx xx xxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx na území Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxx xx udělení xxxxxxx ochrany. Xx xx naopak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx před xxxxx 24.2.2022. Xxxxxxxx ke xxxxxxx x bojiště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dotyku s xxxxxxxxx xxxxx vyloučit xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx obává. Takové xxxxxxxxx xxxx rozhodně xxxxxxx xx celém xxxxx Ukrajiny, může xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxxx území, xxx nimiž xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx státní xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není na xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxx neprosazuje xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx lidskou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx vůbec ne xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rodinné x xxxxx vazby xx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bojových xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje válečné xxxxxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx přesun xx xxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx nehrozí ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx připadalo xx úvahy xxxxxx xxxxxx armádními xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mobilizace xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx – xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx 18 až 60 let a xxxxxxxx již xx xxxxxx věkového xxxxx xxx xxxxxxx.

17. Státní xxxxxxxx nesouhlasí ani x výtkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx moderace xxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx §58 xx. xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxx určit, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx pouhým xxxxxxx na jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xx. xxxxxxxx, aniž xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a připomněl xxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx námitku xxxx státní zástupce xxxxxxxxxxx xxx žádný x dovolacích důvodů xxxxx §265x odst. 1 xx. ř. Xxxxxxxx ovšem, xx xxx aplikaci xxxxxxxxxx §58 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx v xxxx xxxxxxx xxxx kvantitě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výrazně snižují xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxx za xxxxxxx těchto předpokladů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečných. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 6 xx. xxxxxxxx, xxx xxxx není přímo xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx pachatele, xxx xx xxxxxxxxxxx §58 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx je schopen xxxxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výměra xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx za xxxxx trestného činu xx xxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx nedosahuje v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx [xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §39 xxxx. 6 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, §39 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, §21 xx. zákoníku] a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakožto „prostá“ xxxxxxxxxxx okolnost xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xx. zákoníku. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx, že x posuzovaném případě x provedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nic, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx §58 xxxx. 6 tr. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx výstupem, xx xx jedná x xxxxxxxxx obvyklé, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zločinu xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx zohlednily při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestů. S xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xx měla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §41 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx. xx xx xxxxxxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx spáchání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovolání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx polehčující xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. n) xx. x. (xxxxxxx tr. xxxxxxxx). Ta by xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx věk (xxxxx xxxxxxx zavedených x Xxxxx republice xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), ani xxxx okolnost rozhodně xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx tak státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, xxx xxxx zakotveny x §58 xx. xxxxxxxx. X ohledem xx závažnost případu x xxxxxxxxx věci xxxxx ani o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Závěrem xxxxxx xxxxxxxx navrhuje, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx odmítá xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx. Současně xxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx souhlasím podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. rovněž s xxx, aby x xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

20. Nejvyšší xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§265c xx. x.) shledal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx [§265a xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) tr. x.], bylo podáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxx §265x odst. 1 xxxx. c) xx. x. x v xxxxxxx x §265x xxxx. 2 xx. x., xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §265x xx. x. xxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§265f xx. x.).

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx z důvodů xxxxxxxxx v §265b xx. ř., xxxx xxxx nutno posoudit, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 3 xx. x.

22. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx uvedených procesních x xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stupně xxx x přezkoumávání xxxx xxxxxxxxxxx dokazování. Těžiště xxxxxxxxxx xx xxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 odst. 3, §263 xxxx. 6, 7 tr. ř.). Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xx. 13 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Úmluva“) x čl. 2 xxxx. 1 Protokolu x. 7 x Xxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně a xxxxxxxx správnost x xxxxxxx skutkových zjištění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provedené xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx zásad xxxxxxxx x bezprostřednosti x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx. omezený rozsah xxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx podle §265x xxxx. 7 xx. x.). Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolat Xxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nepředepisoval xx xxxxxxx dovolacích důvodů. Xx xxxx chápání xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudem (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 27.5.2004, sp. xx. XX. ÚS 73/03). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§265x xxxx. 1 xx. x.) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxx fundovanou xxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xx. x.).

24. X podaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx patrné, xx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx265x xxxx. 1 xxxx. x), h) x x) xx. x. Xxxxxxxx důvod §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na procesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevyplývají z xxxxxx xxx xxxxxx x logicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxx dokonce skutková xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx toho, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X dikce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx zjevný xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx každých xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. x. xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo postižitelné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx x vždy xxx xxxxxxx korigovat pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (přiměřeně xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 18.11.2004, xx. xx. XXX. XX 177/04, xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 30.6.2004, sp. xx. XX. XX 570/03, x další), xxxx xxxxxx, které xx svém důsledku xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxx proces. X xxxx je dále xxxxx xxxxxx uvést, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxxxxx, rozebíral, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěry x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. druhého stupně. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx jen xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx. x právní závěry (xxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.12.2013, xx. zn. 8 Xxx 1268/2013) než xxxxx nižších xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x odst. 1 písm. g) xx. x. nestačí xxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx má za xxxxxxxx nepoužitelnost určitého xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkového stavu xxxxxxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.6.2016, xx. xx. 3 Xxx 791/2016, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 17.2.2010, xx. xx. 7 Xxx 39/2010). V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx jednat x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx Ústavního x Xxxxxxxxxx soud.

25. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. x. xx xxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxx xxxx vady xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hmotného xxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě xxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx xxxx xxxxxx kvalifikovány x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx skutkového xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x jak xx xxxxxxxx především xx xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx, x je xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx posouzení skutku x xxxxxxx s xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

26. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. h) xx. x. [do 31.12.2021 xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x.] xxxx v xxxxxxxxxx ukončeném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx. i xxxxx xxxxxx (soudy) zjištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (trestního, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

27. K xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dán xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx uložen xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx sazbu stanovenou x trestním zákoně xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Druhem xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, se rozumí xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx některý z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 tr. xxxxxxxx xxx splnění xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pachateli za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx možno uložit xxxxxxx druh trestu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx trestů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx tomu u xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obecně prospěšných xxxxx, xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyhoštění xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxx překročení horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Obviněný xxxxx trest uplatnil x xxxx první xxxxxxxxxxx.

28. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx považuje Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v řízení xxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx se xx. X souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxx obviněný xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uplatněnými x xxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba uvést, xx x situaci, xxx obviněný v xxxxx dovolání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx stupňů a xxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx neopodstatněné [xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.5.2002, xx. xx. 5 Xxx 86/2002, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx trestních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (X. X. XXXX), xxxxxx 2002, xxxxxx 17, xxx X 408)]. O takovou xxxxxxx xxx x x dané věci.

29. Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší soud x xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x., ovšem x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jedná xxxxx x polemiku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxx stupně x prosazování vlastní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx nenaplňuje xxxxxxx xxxxxxxx důvod, xxx xxxxx jiný. X xxx xxxxxxx i xxxxxxx obviněného, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx (§353 xx. zákoníku), neboť xx opětovně jedná xxxxx x prosazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podřadit pod xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tř. x., ovšem jedná xx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx trestům, xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důvod (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx), nicméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §58 xx. xxxxxxxx xxxx podřaditelná ani xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x xxx xxxx. x) xx. x., xxx xxxxx xxxx. Stejný xxxxx xxx xxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnostem.

30. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxx jeho výpověď x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx x znalec xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx, odvětví soudního xxxxxxxxx. Předně xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dovolací xxxxxxx xxxxxxx naplňovat xxxxxxx dovolací důvod. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx akcentovat, xx v projednávané xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx bude xxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx poznamenat, xx xxxxxxxxx extrémního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než obviněný, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx, xxxxxx xx dubio xxx xxx, případně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx spravedlivým procesem (xxx např. usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 28.1.2015, xx. xx. 3 Xxx 1615/2014).

31. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, aby je Xxxxxxxx soud hodnotil xxxxx než xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx dovolací xxxx není xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx hodnocení xxxxxxxxxx xx zákonných mezí, xxxxxxxxxx projevy libovůle xx svévole, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx extrémního rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx §125 odst. 1 xx. x. X xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxx videozáznamů, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vlastní xxxxx xxxx, jak je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x pohledu xxxxxxx xxxxxxxxxx, toliko xx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečně nejde x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx nutné xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx objasnění věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. x. X xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stupně následně xxxxxxxxx xxxxxx hodnotil, xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx vzájemných xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 xx. x. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x listinné xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku soudu xxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 35–43 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx 16–20 xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně), jenž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx reagoval xx xxxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxx tedy uzavírá, xx xxxxx-xx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednotlivými xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádaly, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zjistil, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx závěry xxxx xxxxxxxxxxxxx a rozumné, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx soudní praxe x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Výkladu, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxx, xxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx všeobecně (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zásadami spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odůvodněna (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.8.2010, xx. xx. XXX. XX 1800/10). Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxxx existenci xxx. xxxxxxxxx důkazů, tj. xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx dokazování (srov. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.7.2010, xx xx. IV. XX 1235/09, xx xx dne 4.6.1998, xx. xx. XXX. XX 398/97). Xxxxx xx věci stanovený xxxxxx provedeného xxxxxxxxxx xx xxx dostatečný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností, x xxxxxxxx důkazy xxxx obviněného x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx posuzovaly xx vzájemném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5, 6 xx. x. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opřené x skutkový xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx jednak xxxxxxx, xxxxxx navzájem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx méně xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx dne 9.7.2013, xx. xx. XX. XX 2228/12).

34. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovolatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx. X v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx jedná xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolený xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx. Pro xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx následující xxxxxxxxxxx.

35. Podstatou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx usmrcení xxxxxx člověka. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx nepřímý xx xxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. Xxxxx pachatele se xxxx vztahovat ke xxxxxxxxx smrti, xxx. xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx jednáním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx řešení xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx srozuměn xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx útočil, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx počet x xxxx úderů xx xxxxxxx ran), xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xxxxxxxx útočil, xxxx xxx xxxx útoky xxxx vedeny xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx životně xxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 7.1.2010, sp. xx. 2 Xx 116/2009, xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.12.2010, xx. xx. 3 Xxx 1527/2010, či xx xxx 19.2.2003, xx. xx. 4 Xx 5/2003). Současně xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oběti a xxxx věk. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x útoku xxxxx jinému xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pachatelem x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx pachatel x xxxxxx veden, nelze x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smrtelný následek, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 15.12.2010, xx. xx. 3 Xxx 1527/2010). Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx činu nesnažil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxx x x verbálním xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx tomu xxx xxxxx, xx xxxxxxx x výhružek xxxxxxxxx, které pachatel xxxxx x emotivně xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx), xxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx xxxx úmysl usmrtit xxxx (ŠČERBA, F. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2020, x. 1234–1237).

36. Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx trestného činu x xxxx být xxxx v xxxx xxxx (ŠÁMAL, P. x kol. Trestní xxxxxxx I. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx, Xxxxx: X. X. Xxxx, x. 165). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx vnímání xxxxxxxxx, xx. odraz xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x představu xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx vnímal xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx vůle xxxxxxxxxx především xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znalostí xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, není xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx složka xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx přesně xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxx, které jsou xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx pachatele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx platí, xx závěr x xxxxxxxx, xxxx zda xx straně xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx dvě xxxxx, xxxxx (§15 xx. xxxxxxxx) a xxxxxxxxx (§16 xx. zákoníku). Xxxxx, xx xxxxx x zavinění xxxx xxx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (srov. rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx č. 19/1971 Xx. rozh. xx.), xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovozovat toliko xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmů chráněných xxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxxxxxx zprávy Xxxxxxxxxx xxxxx ČSSR xx xxx 30.10.1973, xx. xx. Xxxx 51/72, x xx xxx 16.6.1976, xx. zn. Xxxx 30/76 (xxxxxxxxxx xxx x. 62/1973 x č. 41/1976 Xx. xxxx. tr.), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.5.2010, xx. zn. 8 Xxx 394/2010, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 18.10.2001, xx. xx. 5 Xx 225/2001, xx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.12.2013, xx. xx. XX. XX 2728/12].

37. Jak xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx] a xxxxx xxxxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx]. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem. Xxxxxxx tomu x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxx, x pro xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx s xxx xxxxxxxx. Srozumění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjadřuje aktivní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx způsobení následku xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, čímž xx xxxxxx vůle, xxx xx xxxxxxxxx navenek, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přímým xxxxx xxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxxxxx prostředkem (xxxxx xx nechce), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx srozumění xxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx nepočítal x žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x to xx xx by xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zákoník x §15 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxxxx může porušit xxxx ohrozit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx úmysl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.8.2014, sp. xx. 4 Xxx 1010/2014). Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx. Tam xxx xxxxxxxx spoléhá xxx xx šťastnou xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx (srov. XXXXX, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx, 2. xxxxxx, X. X. Xxxx, Praha 2012, x. 236, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.7.2018, xx. zn. 3 Xxx 859/2018).

38. Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §140 odst. 1 xx. xxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dostatečně. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx body 49–52 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxx okolnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x subjektivní xxxxxxx, xxxxxxx uzavřel, xx xxxxxxxxx nepochybně jednal xxxxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxxxx ve smyslu §15 odst. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx stran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx bod 19 rozsudku soudu xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xx odkazuje, xxxxxxx xxxx úkolem Nejvyššího xxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dovolatele, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vyčerpávajícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx x tím xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx). X tomto směru xxx toliko xxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx shledává nepřímý xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x intenzity vykonaného xxxxx, xxxxxxx použije-li xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx ví, že xx xxxx povahou xxxxxxxxx xxxxxx usmrtit, x xxxx útok xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx těla xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15.12.2010, xx. xx. 3 Xxx 1527/2010). Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxx xxxxxx xxx obviněným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poškozeného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx života.

39. Xxx xxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx x čepelí 15 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx za situace, xxx xxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x pořízeného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx do oblasti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx důležité xxxxxx. Xxxxxxxxx xx tedy xxxxx xxx xxxxx, xx kdyby se xxxxxxxxx xxxxxxx nebránil, xxx bodnořezná xxxx xxxxx xxx mnohem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxx, xxxxx, tlusté xxxxxx, xxxxxxx apod., xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx mohl xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, tak x takovým tvrzením xx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Zde xx xxxxx akcentovat, xx pouze xxxxxx xxxxxx xxxxxx poškozeného xxxxxxx x jeho xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxx, xxxxx x xxxxx velkou xxxxxx, xxxxxxxxxxx smrtící xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dovolatel nezpochybňuje xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mírněji nežli xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx dodává, xx xxxxxxxx obviněný xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x křičel na xxxx, xx xxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx minulost, xxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx způsobem xxxxx útoku (xxx x xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx smrt xxxxxxxxxxx, a xxx x xxx srozuměn.

40. Xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx argumentace. Xxxxx xxxx xxxxxx argumentace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx dovolací důvod xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x., neboť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nesprávné hmotněprávní xxxxxxxxx skutku.

41. Obviněný xx dále xxxxxxxx xxxxxx in dubio xxx reo. Xxxx xxxxxxx [obviněný xxx xxxxxxx, xxx tuto xxxxxxxxxxx podřazuje xxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.],&xxxx; xxxxxxxxx výlučně xx skutkových zjištění xxxxx nižších xxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx tomu xxx xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxx pro xxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 40 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x §2 odst. 2 xx. ř. a xx tedy vztah xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx pochybností (§2 odst. 5 xx. x.), xxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxx xx prospěch obviněného“. Xx xxxxx zjevné, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx otázek xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvolený (xxxxx ani žádný xxxx) xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dovolacím xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 20.1.2010, xx. zn. 7 Xxx 1525/2009, xx xxx 6.5.2015, xx. xx. 11 Xxx 496/2015, xx xxx 8.1.2015, sp. zn. 11 Xxx 1569/2014, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2016, xx. zn. 4 Xxx 467/2016, xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.4.2019, sp. xx. 5 Tdo 595/2018.).

42. Bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx in xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx není-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jistoty x existenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností, xx. xxxx-xx přítomny xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx skutku xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dalšího xxxxxx, xx xxxxx rozhodnout xx prospěch xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.2.2004, xx. zn. X. XX 733/01). Xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx stupeň xxxxxxxxx sám x xxxx není x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 13.5.1998, xx. xx. XX. XX 36/98). Xxxxx vyjádřeno, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ten xxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pravidla „xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.5.2007, xx. xx. XX. XX 260/05, xx xxx 12.1.2009, xx. xx. II. XX 1975/08, xx dne 8.8.2013, xx. zn. XX. XX 2142/11, xx.). Xxxxxxxx je xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důkazy ale xxxx x sobě xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předmětným xxxxxxxx činem x xx by xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dubio xxx xxx, xx. k xxxxxxxxxx x pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X přes rozpory xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx existující xxxxxxx jsou xxx xxxxxxx, xx vina xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x dané xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx přesvědčivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, které odpovídá §125 xxxx. 1 xx. ř.

43. Xxxxxxxx xxxx uplatnil dovolací xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxxx námitkami, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx zákonného důvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxx xxxxxxx, xx obviněnému xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx či xx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na trestný xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx v nesprávném xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx trestu, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx §42 xx. xxxxxxxx x x xxxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx mírného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. (viz např. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.5.2008, xx. zn. XXX. XX 2866/07, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 2.9.2002, xx. xx. 11 Tdo 530/2002). Stejně xxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxx xxx žádný xxxx, xxxxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxxx §58 xx. xxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxx ze xxx 1.4.2020, sp. xx. 7 Xxx 317/2020). Navíc ani xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx vyvozuje xxxxxxxx ustanovení §58 xx. xxxxxxxx xxxxx x nezohlednění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xx. zákoníku.

44. Přesto Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xx vhodné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxx xxx bylo xxxxxxxxx, samotná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Lze ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx průlom může xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nespravedlivých, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základních xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (viz např. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.3.2014, sp. xx. Xx. XX-xx. 38/14, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2014 Sb. n. x. XX). Xxx xx zásah Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx trestu xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže by xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx principem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx ústavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx x osobní xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vázanost xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xx osobní xxxxxxx pachatele, obecně xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxxx, xx ještě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.11.2016, sp. zn. 8 Tdo 1561/2016).

45. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zjevně xxxxxxxxxxxxx trest. Nadto x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dovolací argumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx by x xxxx případě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.3.2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14. Za xxxxxx argumenty xxxxx xxxxx považovat xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x které x xxxxxxx xxxxxxx argumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx souvislosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Navíc xx xxxxx uvést, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. x), n), x) tr. xxxxxxxx, xxxxx ovšem x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (blíže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 22 xxxx xxxxxxxxx) x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nijak v xxxxxxxx argumentačně xxxxxxx. Xxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domýšlet xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265d xxxx. 2 xx. x.].

46. Xxxxx x xxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x druhu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx 62–68 rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně) x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx uložil trest xxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §140 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xxxxxxx obviněný xxx xxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxx xx 10 do 18 xxx. Rozhodně xx xxx Xxxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx uložený xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nepřiměřený xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, že soud xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx 65–66 xxxxxxx x možností xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xx xxxxxx §58 tr. zákoníku, xxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx s xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx, xx x předmětné xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případ, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx obdobných případů xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxx skutečně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx věku xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dopustil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx příčiny, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx poškozený xxx xxxxxxx cestovní xxx, xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx případ se xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xx účinně xxxxxx x došlo xxx xxxxx x 6 xx škrábanci. Právě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

47. Pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxx xxxxxx, takže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Jedná xx x námitku xxxxxxxxxx xxxxxx relevantním způsobem (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.4.2016, xx. xx. 11 Xxx 1586/2015), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obviněný namítá, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx brání xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx válečného konfliktu xx Ukrajině, přičemž xxxxx blíže xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxx, že by xx on xx xxxx rodina xxxxxxx xxxxxxxx xx konfliktu, xx xx jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxx válečného xxxxxxxxx xxxx. Obviněný xxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx xxxxx nerozváděl.

48. Xxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. d) xx. xxxxxxxx soud trest xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, příslušnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx vyhoštění vystavilo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xx xxxxx uvést, xx xxxxx nižšího stupně xx zabývaly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhoštění x xxx uložení xxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Ukrajině (xxx xxxx 67–68 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx 29–31 xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx) x Nejvyšší xxxx pro xxxxxxxxx xx jejich úvahy xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx malicherné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vedlejšího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, žijících xx xxxxx xxxxxxxxx. X Xxxxxxxx xxxx si xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx. Obecně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx samotný probíhající xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pachatele xxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výslovně x válečnému xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx závěr ovšem xxxxx interpretovat xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx zvažování xxxxxxxx xxx uložení xxxxxx vyhoštění x xxxxxxx xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 písm. x) xx. zákoníku xxxx v xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvažovat x xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx právě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxx. xxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušností x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státu pachatele, xx xxxxxx probíhá xxxxxxx konflikt, x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxx xx celém území xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxxx funguje státní xxx x xxxx xxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxx fungovat xxxx funguje xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx vzít x xxxxx, do xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xx xx obviněný xxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx moc xxxx funguje či xx xxxx, xxx xxxxxxx válečný xxxxxxxx x státní xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx jen x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx zhodnocení všech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda x xxxx věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bránila x xxxxxxx xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx soudy nižších xxxxxx x dané xxxx postupovaly. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zdůraznit, xx válečný xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Ukrajiny, na xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moc x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx byla x xxxxxxxxx Asociační xxxxxx xxxx EU x Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx hrozilo, xx by xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pronásledován xxx xxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxx xxxxx jsou xxxxx obecné. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx neshledal xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx, xxxx také xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x až xxxx xxxx vyhoštěn, přičemž xxxxx vyloučit, že xx xx xxxx xx situace xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je x něho uložení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky x trvání deseti xxx plně namístě. Xxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx útočil xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxx xx vhodné xxxxx, xx v xxxxxxx, xx xx xx v době, xxx bude xxxxx xxxxxx vyhoštění aktuální, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx aplikace ustanovení §350x odst. 4 xx. ř., umožňující xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxx xxxx xxxxxx, jestliže xx vyhlášení rozsudku, xxxxxx xxx tento xxxxx uložen, nastanou xxxxxxxxxxx, xxx které xxxxx vyhoštění xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zdůraznit, xx obviněný xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. zákoníku, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Vzhledem ke xxxxx uvedeným xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx částečně x xxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b odst. 1 písm. g), x) xx. x. xxx nebyly uplatněny xxxxxx relevantně.

50. Xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, „jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výroku tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx §265x odst. 1 xxxx. a) xx. x. xxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ustanovení §265x xxxx. 2 xx. x., xxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx usnesení x odmítnutí xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebránil xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx [xxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.].