Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Překážkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v domovské xxxx xxxxxxxxx, avšak xxxx xxxx zvážit, xxx xxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uvedenému xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. e) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 5.10.2022, xx. xx. 8 To 69/2022, x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Městského xxxxx x Xxxxx xxx xx. zn. 2 X 1/2022.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 6.6.2022, xx. zn. 2 T 1/2022 (xxxx xxx „xxxx xxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxx V. K. (xxxx xxx „xxxxxxxx“, xxxx. „xxxxxxxxx“) uznán xxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xx. zákoníku x §140 odst. 1 tr. zákoníku. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trestné činnosti xxxxxxxx tím, xx xxx 21.7.2021 x 07:12:27 xxx. x xxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx F. X. x. xx xxxxxx XY, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx cestovní xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxxxxxx tak, xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx usmrtit jej xxxxxx levou xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx pravou xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nůž x xxxxxx xxxxxxxx x celkové xxxxx 25 xx a xxxxxx x xxxxx 15 cm x xx zapažení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poškozeného, přičemž xxx xxxxxx bodnul xx levého xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x délce 6 xx, neboť xxxxxxxxx svojí levou xxxxx odrazil xxxx xxxxxx pravou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx chytil a xxxx, xx xx xxxxx přetahovali, obviněný x krok xxxxxxxx, xxxx uvolnil xxxxx xxxx x xxxxx xx sevření xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx levou xxxxx xx xxxxxx, čímž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustupovat, utéci, xxxxxxx xx obviněný xxxxxxxx, xxxxxxx třikrát, xxxxxxx bodnout nožem xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxx, což xx xx xxxx vzhledem x tomu, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepodařilo, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytrhl x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx obviněný xxxxxx xxxxx pronásledoval, x xx xx xx xxxxxx, kdy byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx něho, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x době, xxx xx pronásledoval, xx xxxxxxxxxxx křičel, xxx xx xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxx vidět x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxx xxxxx xxx v xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx mohl poškozenému xxxxxxxx xx soudně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx břicha x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx proniknutí xx levé strany xxxxxx dutiny xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, když xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tlusté xxxxxx, xxxxxxxx žaludek, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx břišní cévy xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx. vážná poranění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 6 xx x levé xxxxxxx xxxxx břicha, xxxx xxxxxxxxxxx tím, že xx xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx podařilo xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 10 let. Podle §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zařadil xx věznice xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxx §80 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxx 6.6.2022, xx. zn. 2 X 1/2022, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx podal xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx a xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx (xxxx xxx „xxxx druhého xxxxxx“, xxxx. „xxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 5.10.2022, xx. xx. 8 Xx 69/2022, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx rozsudek x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §259 xxxx. 3 xx. x. xxxxx xxxxxxx xxx, xx obviněného podle §56 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx zařadil xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx věznice x xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx k němu

4. Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx obviněný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodů uvedených x §265x xxxx. 1 xxxx. x), x), i) xx. x. Dovolatel xxxxx, xx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzení, x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nepřipouští.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx připouští, xx xxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§140 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx) x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxxx na xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x byl mu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx nerozporuje xxx xxxxxxx xxxx takové, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxx názoru xx xxxxxxxx soud nevypořádal xxxxx s xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx byly soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kamerový xxxxxx a znalecký xxxxxxx. Xxxxxx, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx stránce byla xxxxxxxxx xxxx výpověď, xxxxxxx tato pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy jeho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx významná. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx díky xxxxxxx obraně xxxxxxxxxxx. X xxxx ovšem xxxxx, xx nikdy xxxxx x úmyslu xxxxxxxxxxx zabít, x xx xxx v xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx útočil nožem, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pas x xxxxxx v ruce xxxx xxx xxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx sloužit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednání xxxxx xxx posuzováno optikou xxxxxxxxx xxxxx, byť xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxx x ruce xxxxx x xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxx, který by xxxx být xxxxxxx xxxx vyhrožování a xxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vědomě. Xxxxxxxxxx, xx poškozeného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Ačkoliv xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx tato xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx neměl v xxxxxx xxxxxxxxxxx usmrtit. Xxxxx by xxxxxxxx xx xxxx vojenským xxxxxxxx xx netrénovaného xxxxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxx jej, xxx xx výsledek xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxx xxxxx ohrožen. Xxxxxxx xxxxxxx ovšem xx x interpretaci xxxxxxxxxxxx znalcem, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx útok. Xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx videozáznam, na xxxx je patrné, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezabránilo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xx, xx xx pečlivém shlédnutí xxxxxxxxxxxx xx zřejmé, xx xx xxxxx xxxx pečlivě hlídal, xxx xxxx xxxxxxxx xx styku x xxxxx poškozeného a xxxxxx xxxx po xxxxx xxxx kontroloval, xxx poškozeného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx nemohl svému xxxxxxxxxx zranění xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx být x provedených xxxxxx xxxxxxxxx jako vyhrožování xxxxxxxxx xxxxxx újmou xx xxxxxx xxxx xxxxx těžkou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx koneckonců xx x podstatě xxxxxx xxxxxxxx jediného xxxxxxx svědka, xx. xxxxxxxxxxx, což odpovídá §353 xxxx. 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. Znalecký xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxx určující xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx rozporu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx tak xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutku (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx dále x na xxxxxxx xxxxxxxxx neviny x xxxxxx in dubio xxx xxx (xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. X XX 733/01, XXX. ÚS 398/97) x xxxxxxxxx xxxx xxxx jakoukoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nález Xxxxxxxxx soudu sp. xx. XX. XX 335/05).

8. Dovolatel xxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx mu tento xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxx xx §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Poukazuje xx xxxxxxxx situaci x jeho xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Není xxxxxxxxx, xx u xxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx, do xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, pronásledován xxx xxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, příslušnost k xxxxxx sociální skupině, xxxxxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesouhlasí xx závěry xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxx x tvrzením, xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx napadá xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx délky, a xxxxx považuje rozsudek xx nepřezkoumatelný. Xxxxxxxx xxxxxxxx uložený trest xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx na zjištěné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx §39 tr. xxxxxxxx [xxxxxxx x vážnému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prospěch, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se utéct, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §41 a), x), x) tr. xxxxxxxx] x xxxx tedy xx xxxxx xx xxxxxx trest xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx smyslu §58 xx. xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxx obviněného).

9. Závěrem xxxxxxxx navrhuje, aby Xxxxxxxx xxxx vyhověl xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 5.10.2022, xx. zn. 8 Xx 69/2022, x xxxxxxxx příslušnému xxxxx, xxx věc v xxxxxxxxx rozsahu znovu xxxxxxxxx a xxxxxxx.

10. Xxxxxxx xx xxx 3.2.2022 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obhájce Nejvyššímu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v neveřejném xxxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 20.1.2023, sp. xx. 1 NZO 1081/2022, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolací důvody.

12. Xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obhajobu xxxxxxxx xxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx zabýval x vyjádřil se x ní x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx reagoval. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhuje xxxxxxxxx dovolání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xx x xxxxxxxxx obviněného xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x procesním předpisem x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx správné. Xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxx jen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatněný xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxxxxx dovolání xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudů, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ohledně úmyslu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nesprávnost xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněný založil x xxxxxxxx xxxxx xx tom, že xxxxx údajně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx z důkazů xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx, ale xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provedených xxxxxx. Xxxxx o vině xxxxxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyargumentován x vyhodnocen xx xxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 6 xx. x., §125 xx. x.). V postupu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx bylo možno xxxxxxxxx xxxxxxx libovůli. Xxxxxx je patrné, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx důkazů (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx ve svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvedly, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, jaké xxxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx vypořádat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx presumpce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx svědka, xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx podpořena xxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx či nikoli. X ohledem xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx namítaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i existenci xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zjištěními x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

14. Xx odpovídající zjištěné xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (xxxxx hnutí xxxxx). Xxxxx x xxx, zda xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x jaké xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx ve svém xxxxxxxxxx reagoval xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx údajné xxxxx x xxxxx postrašení xxxxxxxxxxx x vysvětlil xxxxxxx a právně xxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxxx činu x hlediska xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx spadající xxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx uvedené x §140 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx chvíli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx tak xxx srozuměn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepočítal x xxxxxx konkrétní xxxxxxxxx, která by xxxxx zabránit xxxxxxxx, xxxxx xx představoval xxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za rozhodné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x xxxxxxxxxx dlouhou xxxxxx, xxx x místech, xxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx smrtelné xxxxxxx) a xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxx středu těla xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx nachází xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x předvídatelnosti xxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxx (přímá hrozba xxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxx skutkových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxx (úmysl) obviněného x závažnosti xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx srozumění s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

15. X xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxx x druhů xxxxxx uvedených v §52 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínek, které xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x x námitkami xxxxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu deseti xxx zjistit, xxx xxxx v konkrétním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx x v kladném xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx v §80 xxxx. 3 písm. x) až g) xx. zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx ukládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Soudy xxx xxxxx přesně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lidí, xxxxxxx zohlednily povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nepochybně x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pachatele, x stupeň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §80 xxxx. 3 tr. xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx azyl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, neměl xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x současně x sociální xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xx spojování xxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx žijí na Xxxxxxxx. Xxxxxxxx nebyl xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx názoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, příslušnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx obviněnému xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednokomorovým xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx ve svobodných xxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxx Asociační xxxxxx XX – Xxxxxxxx xxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxx XXXXX. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Převládá zde xxxxxxxxxxx náboženství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxx xx Ukrajině xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx judaismu x xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx.

16. Státní xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx x několika alternativ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §80 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx x dovolání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ponižujícího xxxxxxxxx x xxxxx vojenského xxxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tomu tak xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x syna celou xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx docílil xxx ně udělení xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxx, xxxxx xx žila nebo xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx 24.2.2022. Xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dotyku s xxxxxxxxx linií xxxxxxxx xxxxxx hrozbu, jíž xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx týkat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Většina xxxxx Xxxxxxxx je pod xxxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx dne. Státní xxx zde xxxxxxxxxxx xxxx vůli za xxxxxxxxxxxxxx základních lidských xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx lidskou xxxxxxxxxx xx šikanózně, xxx xxxxx ne xxxxxxxxx represemi. Xxxxxxxx xx rodinné x xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bojových xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje válečné xxxxxxx by byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zapojení xx xx vojenského konfliktu, xxx xx připadalo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx všeobecná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci se xxxx xxxx – xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx 18 až 60 xxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nespadá.

17. Xxxxxx xxxxxxxx nesouhlasí xxx x výtkou obviněného xxxxxxx xxxxxxxxxxx moderace xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx podle §58 xx. zákoníku. X xxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx ani xxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xx. zákoníku, aniž xx xx blíže xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx věk x xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx §265b xxxx. 1 xx. x. Xxxxxxxx ovšem, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xx v xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x konkrétního trestného xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx za xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x případě varianty xxxxxxxxxxx oprávnění podle §58 xxxx. 6 xx. xxxxxxxx, byť xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx předpokládá §58 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx stanovit, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jestli výměra xxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx. Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxxxxxx činu xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nedosahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jakému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx [xxxxxx zástupce xxxx rozebírá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §39 xxxx. 6 písm. x) tr. xxxxxxxx, §39 xxxx. 2 xx. zákoníku, §21 xx. zákoníku] x xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx dosud xxxx xxxxx život. Bezúhonnost xxxxxxxxx jakožto „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxx xxxxxxxxx aplikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xx. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx tak xx xx to, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nic, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §58 xxxx. 6 xx. xxxxxxxx. Xxxxx všechny polehčující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx obvyklé, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx daného zločinu xxxxxxxxxxxxx, x takto xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkrétní výměry xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouhlasí x xxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §41 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx pouhé první xxxxxxxx trestného činu, xxx xxxxxxxx, xxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx další, xx. xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx vlivem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx trestného xxxx zpravidla xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx nejspíše neodhodlal. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx ani neoznačuje.

18. Xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na polehčující xxxxxxxx podle §41 xxxx. x) xx. x. (xxxxxxx xx. xxxxxxxx). Ta xx xxxx xxxxxxxx, pokud xx obviněný přispěl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx). Pokud xxxxxxxx dále xxxxxxxx xx xxxx xxx (xxxxx měřítek zavedených x Xxxxx republice xxx stále x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx rozhodně xxxxxx xxxx x xxxxxx x možném xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x alternativ, xxx jsou xxxxxxxxx x §58 xx. xxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani x xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Soudy se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxxx zástupce navrhuje, xxx Nejvyšší soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx odmítá xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neveřejném xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. c) xx. x. rovněž x xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

20. Nejvyšší xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§265x xx. x.) shledal, že xxxxxxxx obviněného je xxxxxxxxx [§265x odst. 1, odst. 2 xxxx. x) xx. x.], xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x x xxxxxxx x §265x xxxx. 2 tr. x., xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání xxxx xx xxxxxx §265x xx. x. xxxxxxxxx, x splňuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§265f xx. x.).

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §265b xx. x., xxxx xxxx nutno posoudit, xxx námitky vznesené xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou provedení xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxx §265x xxxx. 3 xx. x.

22. Ve xxxxxx ustanovení §265b xxxx. 1 xx. x. je xxxxxxxx xxxxxxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx dokazování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně x jeho skutkové xxxxxx může doplňovat, xxxxxxxxx korigovat jen xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 3, §263 odst. 6, 7 xx. x.). Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx čl. 13 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) x xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxx x. 7 k Xxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx není xxxxxxx xxxxx instancí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx posuzovat xx xxx z xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provedené xxxxxx, xxxx by je xxxx podle xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx sám xxxxxxxx (xxxx. omezený xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 7 xx. x.). Xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolat Xxxxxxxx soud jako xxxxx xxxxxx plného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx chápání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudem (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.5.2004, xx. zn. XX. XX 73/03). Xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§265f xxxx. 1 xx. x.) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhájcem – xxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xx. x.).

24. X xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx265x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) tr. x. Dovolací důvod §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. dopadá na xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určující xxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx ve xxxxxxx (extrémním) xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxx. extrémního xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx, xxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovou xxxxxxxxx s důkazy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx toho, co xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X dikce xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx zjevný xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xxxxxxx každých xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx uvedeno, xxx xxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxx xxxxxx x taková xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xx xxxx tak xxxxx, že Xxxxxxxx xxxx xx povolán x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx excesy (přiměřeně xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 18.11.2004, xx. xx. III. XX 177/04, nález Xxxxxxxxx soudu xx xxx 30.6.2004, xx. xx. IV. XX 570/03, a xxxxx), xxxx takové, které xx xxxx důsledku xxxx za následek xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx proces. X xxxx je xxxx xxxxx vhodné xxxxx, xx v dovolacím xxxxxx není xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxxxxx, rozebíral, xxxxxxxxxx x případně x xxxx vyvozoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx. xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx učiněnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jen xx tom, že xxxxxxxx předkládá vlastní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxx, popř. x právní závěry (xxx přiměřeně např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.12.2013, xx. xx. 8 Xxx 1268/2013) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. nestačí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozporu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx založeno xxxxxx na xxxxx xxxxxxx hodnocení důkazů xxxxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem. Ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nutno xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkového stavu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 14.6.2016, xx. xx. 3 Xxx 791/2016, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.2.2010, xx. xx. 7 Xxx 39/2010). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx. opomenutých xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxx.

25. Xxxxx xxxxxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xx dán x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nesprávném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedenou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vad xxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxx xxxx vady xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx skutku nebo xxxxxx skutečností xxxxx xxxxx hmotného xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxx, xxx skutek xxxx jiná okolnost xxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx zjištěn x xxxxxxx trestního xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku, x xx povinen xxxxxxx, xxx xx xxxxxx posouzení xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx způsobu jednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

26. Xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. h) xx. x. [do 31.12.2021 xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.] xxxx x xxxxxxxxxx ukončeném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutková zjištění xxxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxx. i xxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx relevantní x xxxxxxxx xxxxx hmotného xxxxx (xxxxxxxxx, ale x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

27. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. x. xxx xxxxx, xx xxxxx dovolací důvod xxxx xxx dán xx dvou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx sazbu stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným. Druhem xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §52 xx. zákoníku xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx těch xxxxxxxxxxxxxx druhů xxxxxx, xxxxx xxxx takovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx tomu u xxxxxx odnětí svobody, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, trestu xxxxxxxxx xx xxxx určitou x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx společenské xxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx uplatnil x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obsahu uplatněných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud především xx vhodné xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stejné námitky xxxx x xxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx reagovaly, xxxx xxxxxxxx xx xx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx obviněný xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxx x námitkami uplatněnými x xxxxxxx odvolání, xx xxxxx uvést, xx x situaci, xxx obviněný x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx x xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.5.2002, xx. zn. 5 Xxx 86/2002, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx (X. X. XXXX), xxxxxx 2002, xxxxxx 17, xxx T 408)]. X xxxxxxx xxxxxxx jde x x dané věci.

29. Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx závěr xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Námitky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., ovšem v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nižšího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutkového xxxx, xxx nenaplňuje xxxxxxx xxxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx. X xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§353 xx. xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozporu mezi xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvod podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., ovšem jedná xx x námitky xxxxxxxxx. Ohledně námitek xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx konstatovat, že xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod zvolený xxxxxxxx xxxxx (uložení xxxxxx vyhoštění), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x neaplikace §58 xx. xxxxxxxx xxxx podřaditelná ani xxx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. i) xx. x. x xxx písm. h) xx. ř., xxx xxxxx jiný. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

30. Jak xxx bylo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nesouhlasí xx xxxxxxxx, xxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxxxxx videozáznam, xxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z oboru xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soudního xxxxxxxxx. Předně xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx fakticky xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx hodnotil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx formulované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx závěr musí Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozpor mezi xxxxxxxxxx dokazováním a xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x xxxx právní xxxxxxxxxxx (jak xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxx, že soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že se xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazů, xxxxxx xx xxxxx xxx xxx, případně xxxxxxx zásad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx procesem (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 28.1.2015, xx. xx. 3 Xxx 1615/2014).

31. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx je Xxxxxxxx soud hodnotil xxxxx než xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx třetí xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mezí, xxxxxxxxxx projevy xxxxxxxx xx svévole, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporu x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx videozáznamů, xxxx fakticky xxx xxxxxx xxxxxxx verzi xxxx, jak je xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z pohledu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx podporu xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výkladu Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx objasnění věci xxxxxxx všechny potřebné xxxxxx tak, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. ř. V xxxxx směru je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotlivě, xxx x xxxxxx vzájemných xxxxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 xx. x. Zde je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jak obviněného, xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx z místa xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx, odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxx kamerové xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x vyčerpávající písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 35–43 xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §125 odst. 1 xx. x. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 16–20 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx reagoval xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněného.

33. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x jednotlivými xx xxxx provedenými xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxx logická x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx soudní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (libovůle). Výkladu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výhradám obviněného xxxxxx, nechybí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx chápání xxxxxxxxx xxxxxxxx institutů, xxxx. xxxx x xxxxxxx s obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, srozumitelně x xxxxxxx odůvodněna (xxxx. xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 19.8.2010, xx. xx. XXX. XX 1800/10). Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxxx existenci tzv. xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nevyplývají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 14.7.2010, xx zn. XX. XX 1235/09, xx xx dne 4.6.1998, xx. zn. XXX. XX 398/97). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedeného xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx obviněného x xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, když xx soudy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontextu x dodržely xxxxxxx xxxxxxx předepsané §2 xxxx. 5, 6 xx. ř. Odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x skutkový xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx přímých, xxxxxx navzájem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx, než xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx, bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.7.2013, xx. zn. IV. XX 2228/12).

34. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovolatele xxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř., xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněného. X v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx argumentace xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx se jedná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vyjadřuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x prosazuje xxxxxxx xxxxx skutkového xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nenaplňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxxx jiný. Xxx xxxxxxx ovšem Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

35. Xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx zločinu xxxxxx xxxxx §140 odst. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx subjektivní stránky xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx x úmysl xxxxxxx xx smyslu §15 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. Xxxxx pachatele se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. xx xxxxxxxx xxxx xxx minimálně srozuměn x tím, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx srozuměn xx xxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx útočil, xxxxxxxxx xxxxxx útoku (xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx či xxxxxxx ran), xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx útoky xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, kde se xxxxxxxxx xxxxxxx důležité xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 7.1.2010, xx. xx. 2 Xx 116/2009, xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.12.2010, xx. xx. 3 Xxx 1527/2010, xx ze xxx 19.2.2003, sp. xx. 4 Xx 5/2003). Xxxxxxxx xx xxxxx vzít v xxxxx x tělesnou xxxxxxxxxx oběti x xxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx být xxx prostředí x xxxxxx podmínky. Zohledňován xx měl xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x útoku xxxxx xxxxxx člověku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi pachatelem x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx spolehlivě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx pachatel x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úmysl xxxxxxxx xxxxxxxxxx smrtelný xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných okolností xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 15.12.2010, xx. zn. 3 Xxx 1527/2010). Xxxxxx xx xxxx chování xxxxxxxxx po činu, xxxxxxxxx skutečnost, xx xx pachatel xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc. Xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx, xxxx avšak xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pachatel xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx situaci (xxxxx, xxxxx), xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx usmrtit xxxx (XXXXXX, X. x xxx. Trestní xxxxxxx. Komentář. 1. xxxxxx. Praha: X. X. Beck, 2020, x. 1234–1237).

36. Xx xxxxxx x otázce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k podstatným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x musí xxx xxxx v xxxx xxxx (ŠÁMAL, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx I. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx, Xxxxx: X. X. Xxxx, x. 165). Zavinění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (intelektuální), xxxxx xxxxxxxx vnímání xxxxxxxxx, xx. odraz xxxxxxxx, jevů a xxxxxxx xx smyslových xxxxxxxx člověka, jakož x představu předmětů x xxxx, xxxxx xxxxxxxx vnímal dříve, xxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě znalostí x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx podstaty xxxx. Xxxxxxxx pachatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxx srozuměn, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Jak složka xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx nemusí xxxxx přesně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx zvláštní části xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládané x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx daný čin xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx části trestního xxxxxxxx xxxx zahrnuty x představě xxxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxx. Xxxxxxxx platí, xx xxxxx o xxxxxxxx, tedy zda xx xxxxxx pachatele xx xxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zavinění xx xxx xxxxx, xxxxx (§15 xx. xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (§16 tr. zákoníku). Xxxxx, xx závěr x zavinění xxxx xxx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx logicky xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 19/1971 Xx. rozh. xx.), přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovozovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy, x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx logického xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxxxxxx zprávy Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxx 30.10.1973, xx. xx. Xxxx 51/72, x xx dne 16.6.1976, xx. xx. Xxxx 30/76 (uveřejněné xxx č. 62/1973 x č. 41/1976 Xx. xxxx. tr.), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.5.2010, xx. zn. 8 Xxx 394/2010, rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.10.2001, xx. xx. 5 Tz 225/2001, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.12.2013, xx. xx. IV. XX 2728/12].

37. Xxx již xxxx naznačeno, zavinění x xxxxxx xxxxxx xx dvě formy, x xx úmysl xxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. a) xx. zákoníku] x xxxxx nepřímý [§15 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku]. Xxxxx přímý xx xxxxxxx xx tom, xx pachatel chtěl xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx úmyslu xx xxxxx §15 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že svým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxx, že je xxxxxxx, xxx s xxx xxxxxxxx. Srozumění xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx následku xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, čímž xx xxxxxx xxxx, jež xx projevila navenek, xx. xxxxxxxx pachatele. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxx), neboť xxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx cílem xxxxxxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxxxx x toho, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zabránit následku, xxxxx si pachatel xxxxxxxxxxxx jako xxxxx, x to xx xx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo o xxxxx někoho xxxxxx. Xxxxxxx zákoník x §15 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx pachatele x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx ohrozit zájem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx úmysl xxxxxxxxx pouhá xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 26.8.2014, xx. xx. 4 Xxx 1010/2014). Nejde xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx (srov. XXXXX, P. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx, 2. xxxxxx, C. X. Xxxx, Praha 2012, x. 236, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.7.2018, xx. xx. 3 Xxx 859/2018).

38. Xxxxxxxx xxxx xxxx předně xxxxxxxxx, že xx xx naplněním xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xx xxxxx odkázat xxxxxxxxx na xxxx 49–52 rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, xxx xx soud xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx stránce, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nepochybně jednal xxxxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §15 odst. 1 xxxx. b) xx. xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz bod 19 rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně). Nejvyšší xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xx odkazuje, jelikož xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak přesvědčivě x vyčerpávajícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx umožňovaly xx xxxxxxxx možné hrozící xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx). X tomto směru xxx xxxxxx xxxxx, xx judikatura Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx nepřímý xxxxx u trestného xxxx vraždy i x xxx xxxxxxx, xxxxx je dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx použije-li xxxxxxxx zbraň, x xxxxx ví, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx těla xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.12.2010, sp. xx. 3 Xxx 1527/2010). Xxxxxxxx x xxxx souvislosti xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx, xx xxxx xxxxxx xxx obviněným kontrolovaný, xxxxxxxx tedy xxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx intenzitu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k ohrožení xxxx xxxxxx.

39. Nad xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxx jako xxxxx x xxxxxx 15 xx xxxxxxxxxxx nepřiměřený xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx za situace, xxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx kamerových xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx opakovaně zasáhnout xxxx poškozeného, x xx do xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx aktivně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a právě xxxxxxxxx xxxx. slezinu, xxxxx, tlusté xxxxxx, xxxxxxx xxxx., tedy xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx srozuměn. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bodání xx poškozeného xx xxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxxxxx xx Nejvyšší soud xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx pouze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx nebo smrti. X průměrně xxxxxxxxxxxx xxxxxx ví, že xxx, xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx smrtící xxxxxxx, xxxxx xx mířen xx „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx xxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dovolatel xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx jednání, tedy xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nežli xxxxx. Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obviněný xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx chůzí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx dokresluje xxxxx xxxxx nižších xxxxxx x eventuálním xxxxxx obviněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx námitky xxxxxxxxxx, xx mu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx kladena x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx Xxxxxxxx soud uvádí, xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x jako xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx x xxxxx útoku) xxxx xxxxxxxx smrt xxxxxxxxxxx, x byl x xxx xxxxxxxx.

40. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že dovolatel xx xxxxxxx pouze xx prosazování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx argumentace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., neboť xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxx, nikoliv x xxxxxxxxx hmotněprávní xxxxxxxxx skutku.

41. Xxxxxxxx xx xxxx dovolává xxxxxx xx dubio xxx reo. Tato xxxxxxx [xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. či xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.],&xxxx; směřující xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zvolený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx vyplývá ze xxxxxx presumpce xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 2 Xxxxxxx základních práv x svobod a §2 xxxx. 2 xx. x. x xx tedy xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě provedeného xxxxxxxxxx, x xx xxx důvodných pochybností (§2 odst. 5 xx. ř.), xxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxx xx prospěch obviněného“. Xx xxxxx xxxxxx, xx pravidlo má xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jako xxxxxx xxxx způsobilé xxxxxxx obviněným xxxxxxx (xxxxx ani xxxxx xxxx) xxxxxxxx důvod. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx zásady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 20.1.2010, xx. xx. 7 Xxx 1525/2009, ze xxx 6.5.2015, xx. xx. 11 Xxx 496/2015, ze xxx 8.1.2015, xx. zn. 11 Xxx 1569/2014, x xx xx xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2016, xx. zn. 4 Xxx 467/2016, xxxx xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 17.4.2019, xx. xx. 5 Xxx 595/2018.).

42. Bez ohledu xx shora xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx skutku xx xxxxx pachatele, jež xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důkazu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 24.2.2004, xx. xx. X. XX 733/01). Xxxxx xxxx, xx xxxxxxx vysoký xxxxxx xxxxxxxxx sám x xxxx xxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 13.5.1998, sp. zn. XX. ÚS 36/98). Xxxxx vyjádřeno, xxxxxxx xxxxxx vyžaduje x xxxxx ohledu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxxxxx poznání xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.5.2007, xx. xx. IV. XX 260/05, ze xxx 12.1.2009, sp. xx. II. ÚS 1975/08, xx xxx 8.8.2013, xx. zn. XX. XX 2142/11, xx.). Xxxxxxxx xx xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ale xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx uznat xxxxxxxxxx vinným předmětným xxxxxxxx činem a xx by xxxxxxxx xxxxxxx xxxx důkazy xxxxxx nutně vést x uplatnění pravidla xx xxxxx xxx xxx, xx. k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx. X xxxx rozpory xxxx důkazy může xxxx xxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx spolehlivému xxxxxx x spáchání trestného xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx prospěch obviněného xxx xxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak xxxxxxx, xx vina xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxxx x úvahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, když x xxxxx xxxxx xx třeba odkázat xx xxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx odpovídá §125 xxxx. 1 xx. x.

43. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxxxxxxx, xx xx soudy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, tento xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Předně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. lze xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx trestný xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx výměře xxxxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx §42 tr. xxxxxxxx a x xxxxxxxx toho uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 tr. x. (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.5.2008, xx. zn. XXX. XX 2866/07, usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.9.2002, sp. xx. 11 Xxx 530/2002). Xxxxxx xxx xxxxx xxx dovolací xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxx xxx žádný xxxx, xxxxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxxx §58 xx. xxxxxxxx (xxxxx xxx usnesení xx xxx 1.4.2020, xx. xx. 7 Xxx 317/2020). Xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxx odstavce tohoto xxxxxxxxxx měly xxxxx xxxxxxx stupňů postupovat. Xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 xx. xxxxxxxx xxxxx x nezohlednění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xx. xxxxxxxx.

44. Přesto Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stručně xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx již xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxx. Lze ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx průlom může xxxxxx xxxxxx ve xxxxx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx např. xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.3.2014, sp. xx. Xx. XX-xx. 38/14, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2014 Xx. x. x. ÚS). Xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx trestu xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx proporcionality xxxxxxx represe. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx ústavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zkoumat, zda xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxxx, xx ještě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.11.2016, sp. xx. 8 Xxx 1561/2016).

45. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx dovolateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x tomto xxxxx xxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxxx argumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx skutečně x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxx citovaného stanoviska xxxxx Ústavního soudu xx xxx 4.3.2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14. Xx xxxxxx argumenty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostý xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x které x xxxxxxx xxxxxxx argumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe. Navíc xx třeba xxxxx, xx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. x), x), x) xx. xxxxxxxx, xxxxx ovšem x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxx 22 xxxx xxxxxxxxx) a xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx argumentačně xxxxxxx. Xxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx ani xxxx úkolem Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265d xxxx. 2 tr. x.].

46. Xxxxx z xxxxxxxxxx rozsudku soudu xxxxxxx stupně je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx x druhu x xxxxxx trestu ukládaného xxxxxxxxxx (viz body 62–68 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx) a Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na jeho xxxxx zcela odkazuje. Xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §140 odst. 1 xx. zákoníku, xxxxxxx obviněný byl xxxxxxx trestem odnětí xxxxxxx x rozmezí xx 10 do 18 xxx. Rozhodně xx xxx Xxxxxxxx xxxx nemůže ztotožnit x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je vhodné xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx 65–66 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx smyslu §58 xx. xxxxxxxx, xxxxx pro její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx úvahy xxxxxxxxxx rozvedl. Nejvyšší xxxx se s xxxx závěry ztotožňuje. Xxx xxxxx uvedeného Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xx nejednalo x výjimečný případ, xxxxx by xx xxxxxxx lišil xx xxxxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxxxx, xx obviněný xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx příčiny, xxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx poškozený xxx odcizit cestovní xxx, xxx xx xxxxxxx xxx neprokázalo. Xxxxxxxxxxxx případ xx xxxxx xxxx xx xxxxxx obdobných xxxxxxx x tom, xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx tak xxxxx x 6 xx škrábanci. Právě xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

47. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhoštění, ve xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x trest, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx variantu xxxxxxxxxx důvodu podle §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxx xx x xxxxxxx uplatněnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.4.2016, xx. zn. 11 Tdo 1586/2015), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx namítá, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx brání ustanovení §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konfliktu xx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxx, xx by xx on či xxxx xxxxxx aktivně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxx uložení trestu xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1, 2 tr. zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx.

48. Xxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx neuloží, jestliže xxxxx nebezpečí, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, do xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxx, pronásledován xxx xxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nelidskému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx nižšího stupně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Ukrajině (xxx xxxx 67–68 xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxx 29–31 xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx) x Nejvyšší xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvést, že xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx příslušník x xx xxxxx České xxxxxxxxx xx dopustil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx malicherné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vedlejšího xxxxxx vyhoštění xxxxx §80 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. X Xxxxxxxx soud si xx xxxxx probíhajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obviněného xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výslovně x válečnému xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xx xx probíhající xxxxxxx xxxxxxxx neměl xxx xxx zvažování xxxxxxxx xxx uložení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ustanovení §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx x xxxxxx konkrétním xxxxxxx xxxxx zvažovat x xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx veden, x xxx právě x xxxxxxxxxxxx konfliktem xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení. Xx xxxx nutno vzít xxxx x xxxxx xxxx. zda xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nějakým xxxxxxxx xx válečného konfliktu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx sociální xx náboženského xxxxxxx xxxx zda by xxxxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mučení xx xxxxxx nelidskému xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestu. Xxxxxxxx xx nutno xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxx xx celém xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x domovském xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxx fungovat xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx také xxxxx xxxx x xxxxx, xx jaké xxxxx domovského xxxxx xx xx obviněný xxxxxx, xxx se xxxxx do xxxx, xxx státní xxx xxxx funguje či xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx konflikt x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx, xxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uložení trestu xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) tr. zákoníku. Xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx směru xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx válečný xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Ukrajiny, xx xxxxxxx xxxxx Ukrajiny xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX x Xxxxxxxxx. Nelze xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xx xxx xxxxxxxxx vystavilo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx směru xxxx xxxxx obecné. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx neshledal xxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx také xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xx poté xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vyloučit, xx xx xx xxxx xx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x něho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx x trvání xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx jeho úmysl xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx za vhodné xxxxx, že v xxxxxxx, xx by xx x době, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx radikálně xxxxxxx, xx zde xxxx xxxxxxx aplikace ustanovení §350x odst. 4 xx. x., umožňující xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx obviněný xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx země, která xx bude xxxxxxx xxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx proto xxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx závěrům xxx xxxxx, že xxxxxxxx obviněného bylo xxxxxx částečně z xxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx dovolací xxxxx uvedený x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou zjevně xxxxxxxxxxxxxx. Dovolací xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. g), x) tr. ř. xxx xxxxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxxxxx.

50. Podle §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx odmítne, „xxx-xx x dovolání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“. Jelikož x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxx uvedeným xx výroku xxxxxx xxxxxxxx. Za podmínek §265x xxxx. 1 xxxx. a) xx. x. xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx. Pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ustanovení §265i xxxx. 2 tr. x., xxxxx něhož „x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x zákonnému důvodu xxxxxxxxx“. Xxx úplnost Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neveřejným xxxxxxxxx nebránil xxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx [viz §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.].