Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx) xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxx x jehož činnost xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x koordinovaností, xxx xxxxxxx pravděpodobnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu, x xxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx rozhodnutí x. 53/1976-XX. a x. 45/1986 Xx. xxxx. tr.). Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uspořádaná xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx páchání xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx charakterizuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločineckou xxxxxxx xx smyslu §129 xx. zákoníku, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx od organizované xxxxxxx, xxx není xxxxx xxxxxxxx zákoníkem xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. Č., X. X., M. X. x Q. X. X. ve xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxx xx. zn. 5 X 40/2017, xxxxx §265k xxxx. 1 tr. ř. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Labem xx xxx 7.9.2022, xx. xx. 4 To 518/2021, podle §265x xxxx. 2 tr. x. zrušil xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na zrušené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §265x xxxx. 1 xx. ř. Xxxxxxxxx soudu x Xxxx nad Xxxxx xxxxxxxx, aby věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem Okresního xxxxx x Chomutově xx xxx 19.8.2021, xx. zn. 5 X 40/2017, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obviněných. Xxxxxxxxx obviněná X. X. xxxx xxxxxx xxxxxx přečinem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sázkové hry xxxxx §252 odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., trestního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „tr. xxxxxxx“), x sice xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016. Xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §252 xxxx. 1 tr xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016, xxxx xxxx xxxxxx vinnou xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 17.9.2018, xx. xx. 4 X 35/2018, ve spojení x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx dne 14.12.2018, xx. xx. 4 Xx 294/2018, a xx přečin neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §252 xxxx. 1 xx. zákoníku, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016, jímž xxxx xxxxxx vinnou xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2 xx xxx 18.12.2018, xx. xx. 2 X 30/2018, xx xxx uložen xxxxx §252 xxxx. 1 xx. zákoníku a §43 odst. 2 xx. xxxxxxxx souhrnný xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 26 xxxxxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. zákoníku xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odložen na xxxxxxxx dobu v xxxxxx 4 let. Xxxxx §73 odst. 1 xx. zákoníku xxx obviněné xxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx vykonávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx dobu 5 xxx. Xxxxx §43 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx xxx 17.9.2018, xx. zn. 4 X 35/2018, xx spojení x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx ze xxx 14.12.2018, xx. xx. 4 Xx 294/2018, x z xxxxxxxx Obvodního soudu xxx Xxxxx 2 xx dne 18.12.2018, xx. zn. 2 X 30/2018, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx X. X., X. X. X. x X. X. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a podobné xxxxxxx xxx podle §24 odst. 1 xxxx. x) x §252 odst. 1 xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016. Obviněné X. X. xx xx xxx xxxxxx xxxxx §252 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxxx, xxxxx výkon byl xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zkušební xxxx x xxxxxx 2 xxx. Xxxxxxxxxx X. X. T. xxx xxxxx §252 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 měsíců, xxxxx xxxxx xxx podle §81 xxxx. 1 x §82 odst. 1 xx. zákoníku xxxxxxxxx odložen na xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 1 roku. Xxxxxxxxxx M. X. xxx xxxxx §252 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx uložen xxxxx xxxxxx svobody v xxxxxx 4 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx §81 xxxx. 1 a §82 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen xx zkušební xxxx x trvání 1 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. x xxxxxx xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx Krajský xxxx x Xxxx xxx Xxxxx rozsudkem xx dne 7.9.2022, xx. xx. 4 Xx 518/2021, xxx, xx xxxxx §258 xxxx.1 xxxx. d) xx. x. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu x podle §259 xxxx. 3 xx. x. xxx xxxx xxxxxxx tak, xx xxx xxxxx I. xxxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx X. X. xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2 xx xxx 18.12.2018, sp. xx. 2 X 30/2018, xxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx měly xx výroku x xxxx xxxx podklad. Xxx bodem II. xxxxxx rozsudku xxx xxxxx xxxxxxxx I. X., X. X., X. D. x X. X. T. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx loterie x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §252 odst. 1 xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016. Xx xx xxxx obviněným xxxxxx tresty stejného xxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxx X. X. v xxx xxxxx, xx xx xxx uložen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xxx xxxxxxx trest mimo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dílčím xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx věci xxxxxx xxxxx jeden xxxxx útok xxxxxxx xxxxxxxxxx shora xxxxxxxx xxxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 2).

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx následovně. Xxxxxxxx X. Č. x xxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X. T. X. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx svěřenského fondu X., na xxxxxx xxxxxxx xxxx obviněná X. X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správkyní xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxx veřejně prospěšné xxxxxxxx, xxx pouze xx xxxxx obejít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §1, 2 a 4 xxxxxx č. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx znění (xxxx xxx jako „XxX“), a xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx závazné vyhlášky xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx. Zároveň xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx svěřenského fondu xxx obviněná spolu x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovala xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx x nich byla x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2. Xxxxxxx xxx bodem 1) xxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X. W., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke zřízení xxxxx x XY, x baru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx M. X., xx xx bylo x XX zakázáno. X xxxxxxx době xxxxxxx x takto xxxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxxx xxx prospěch nejméně xx xxxx 409 859 Kč. Xxx xxxxx 2) výroku xxxxxxxx obviněná X. X. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx neztotožněných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou X. X. V., xx xxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. X., xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, x xx xxxxx xxxxxxx xxxx x XY, xxx byly provozovány xxxxxxx xxx, xx xx bylo x XX xxxxxxxx. V xxxxxxx době xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 1 100 Kč. Xxxxxxx xxx xxxxx 3) xxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xx uveden xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx označeného xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2, xxxxx spočíval x xxx, xx obviněná X. X. xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxx 2 xxxxxxx xxx. xxxxx hráčů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx hrát jakákoliv xxxxxxx xxxxx formálně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx byla vědoma, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

II.

Dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x. x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xx. X. X., M. X., X. D. a X. X. X., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zrekapituloval dosavadní xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozsah pokračující xxxxxxx činnosti xxxxxxxx X. X., xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X nadále xxxx xxxxxxx na právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §252 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31.12.2016. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Chomutově, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v souladu x xxxxxxx obžalobou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx podle §252 xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xx xxxxx účinném do 31.12.2016.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x., neboť xxxxxxx xxxxxxxx skutek xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmiňující xxxxxxx vyšší trestní xxxxx spočívající xx xxxxxxxx činu jako xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxxxxx xx závěrem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx rozsudku (x xxxx 21.), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečností, xxxxx xx naplňovaly znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx se tak xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23 tr. xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x předmětné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ odlišuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx judikatorním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V nyní xxxxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dělby xxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxx seznatelná ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxx stupňů. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxx úkolů mezi xxxxxxxxxxxxxxx vycházela z xxxxxxx xxxxxxxx I. X. v xxxxxxxxxxx x dosud neztotožněnou xxxxxx (xx osobami) xxx založení xxxxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxx xx xxx xxxx, xx smluvně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx M. W. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx minimálně x prostorách xxxx x XX, x xxxx sama xxxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxx, xxxxxxxx pokryté xxxxxxx xxxxxxxx. Smlouvou x xxxxxxxx obchodního a xxxxxxxxxxx poradce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx M. X., která spočívala xx zmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx E. xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. i x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx x XX). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. opatřených xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů, jejich xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx udržování jejich xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx M. W. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zajišťovaly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zbývajících obviněných X. X. a X. X. T. xxxx podobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jednak v XX a xxxxxx x XY. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. D. x X. T. T. xx od xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. Č. a X. X. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxx x xxxxxxx obviněných X. X. x X. X. naplňovala xxxxxxxxx xxxxx provozování xxxxxxx. X xxxxxx závěru xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

8. Jako xxxxxxxxxx xxxxxx dovolatel argumentaci xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samozřejmým x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zamýšleného xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx obviněných spočívalo x postupných xxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxx podmiňovaly, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, zprovoznění x údržbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx nelegální xxxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 7.6.2017, sp. xx. 7 Xxx 678/2017, a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx pravděpodobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolacího soudu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činu členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxxx [§42 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016] x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §252 xx. zákoníku je xxxxxxxx stanoveno xxxx xxxxxxxx podmiňující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoumat, xxx se z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx typický, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalitě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, v xxx se xxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx organizované xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx lze přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx žalované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx provozování loterie x podobné xxxxxxx xxx xxxxx §252 xx. xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pominul, xx jednání xxxxxxxx X. Č. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx další (byť xxxxxxxxxxxx) xxxxx, kterou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxx myšlenky „úniku“ xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx. Xxxxx šlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popř. xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx řady xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny“ na xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx však xxxxxxx předpokladu, že xx jsou trestně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vědomy. Stejně xxx xxx naplnění xxxxx organizované skupiny xxxx xxxxx, xxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsah xxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x vzájemnou známost xxxxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx i uvnitř xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 31.8.2016, sp. zn. 11 Xxx 1010/2016).

11. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x nyní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znaky xxxxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx činu neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podobné xxx xxxxx §252 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, avšak každý xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxx jejich samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. samo x xxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx smluvní xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nebyly xxxx provozovány zbývajícími xxxxxxxxxxxxxxx (xx. X. X. x X. X. X.) v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostorách. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx neztotožněného xxxxxxxxxxxx xx organizátorů) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx obviněnými (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxx) existovala dělba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nich, xxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx či se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx koordinované. X x ohledem xx xxxx x xxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spoluobviněných, xxxxx xx byly nahodilé, xxxxxxxxx či spontánní, xxx že xx xxxx xxxxxxx představovaly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxx xxxxxxx svědčilo x zjištění, xx xx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx) xxxx plánovitost, xxxxxxxxxxxxxx a dělba xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxx trestní xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx ve věci xxxxxx pod xx. xx. 20 T 99/2017 posuzoval xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx namísto xxxxxxxxxxx xxxxx vystupoval x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx heren „xxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiné xxxxxxx xxx xxxxx §252 odst. 1, 2 xxxx. x) xx. zákoníku. Xxxxx xxxx přijatý xxxxxxx xxxxxx závěr x xxxx trestní xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobné sázkové xxx podle §252 xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nesprávně xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx zatížil xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. Z xxxxxxxx xxxxxxxx hospodárnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx je zatíženo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx xxxx je xxxxx odstranit x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podaného xxxxxxxx státního zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jemu xxxxxxxxxxxxx rozsudek soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, x přikázal odvolacímu xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tři obvinění. Xxxxxxxx X. Č. x xxxxxxxx X. X. xx xx xxxxx replikách neztotožnili x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovolání, že x dané xxxx xxxx naplněny xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx 265j xx. x. xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx X. D. xxxxxxxxxx x právním názorem xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx organizátorem, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokazování, xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx X. Č. iniciovala xxxx řídila nejméně xxxxx další (byť xxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxx xxx označit za xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx absence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Tvrzení xxxx x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxx zjištěným x dokazování, xx xx někteří xxxxxxxx xxxxxxxx vůbec neznali x xx, co x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a to xx xxxxx ne xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x tvrzení xxxxxxxxxxxxxx x plánovaného xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx vůbec xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxx x tíži, xx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx dělby xxxxx, xxx xxxx vést x naplnění xxxxxx xxxxxxxxxx záměru. Xxxxxxxx xxxxx právní názor xxxxxxx x má xx xx, že xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, neodpovídalo ani xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx organizované xxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jednání x společný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dán, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxxxxxxx spáchání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx dovodila x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx x z xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx společného xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupcem xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Obecná východiska

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx otázkou xxxxxx a opodstatněnosti xxxxxxxxxxx námitek ve xxxxxx x označeným xxxxxxxxx xxxxxxx.

16. Dovolání xx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx opravným prostředkem, xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §265x xxxx. x xxxx. x) až x) xx. ř., xxxx. x §265b xxxx. 2 xx. x. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dovolací xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxx, aby xxxxxxx dovolatele xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odpovídaly.

17. Xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxxx xxx xxxxx, xx dovolání x tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx napadené rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, případně xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx skutkový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. h) xx. x. xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx obviněný xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx, než xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestného xxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx. Xxxxx dovolací xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx, že xx xxxxxxxxx sice xxxxxx xxxxxxx norem hmotného xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx dospěl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedených důkazů, xxxxx xxxxx prvního x druhého xxxxxx xxxxxxxxxxx odlišně od xxxxxx xxxxxxxxxx. Dovolání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx hodnotily xxxxxx, xxxx skutková xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx postupovaly xxx provádění důkazů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dokazování xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxx určeno x xxxxxxx pouze závažných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) X námitkám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

18. Xxxxxxxx státní zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutku. Konkrétně xxxxx, xx došlo x nesprávné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx obviněných mělo xxx v xxxxxxx x podanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §252 xxxx. 1, 2 xxxx. a) xx. zákoníku, xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2016, neboť xx xxxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Taková xxxxxxx bezpochyby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx skutková xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx x závěru, xx xx též xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxx xxx plně xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxx soud. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Nejvyšší xxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §252 odst. 1 tr. zákoníku (xx xxxxx účinném xx 31.12.2016), se xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx provozoval, organizoval, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hru. Xxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxxx xx podle §1 odst. 2 XxX xxxxxxxx hra, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx každá xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaplatila xxxxx (sázku), xxxxx xxxxxxxxxx se účastníkovi xxxxxxxxxxxx; o výhře xxxx xxxxxx rozhodovala xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínkách (xxxx xxx „xxxxx plán“) x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podstata xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx – x xx neoprávněný xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hru xxxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x organizování loterie xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx spočívá x xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxx provozování, xxxxxxxx xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx pachatelství. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hry xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx organizováním, provozováním, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx loterie. Xxxxxxxxx půjde x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovatelem x xxxxxxxxxx. Nemusí xxxx xxx xxx xxx vždy, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx. nelegálně xxxxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx neprovozuje xxx xx neorganizuje x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxx. XXXXX, P. x xxx. Trestní xxxxxxx XX. §140 xx 421. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. X. X. Xxxx: Praha, 2012, xxx. 2569 x xxxx.). Tento xxxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §252 xxxx. 1 tr. zákoníku xxxx podmíněno xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx zákonný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podobné xxxxxxx xxx je xxxxxxx xx xxx, xx ji pachatel xxxxxxx x rozporu xx zákonem x xx xxxx cílem xx získat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxx x. 5/1996 Xx. xxxx. xx.).

20. Xxxxxxxx státní zástupce xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxx znak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x podobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §252 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku. Xxxx námitku xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx zástupce xx xxxx odvolání proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx sebou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx X. X. xxxxx x další xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X. X. X. xxxxx založili xxxxxxxxx fond X., x xx xx xxxxxxx xxxxxx, aby xxx jeho xxxxxx xxxxx být provozovány xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hry, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, restauračních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, instalovány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další zařízení, xx kterých by xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx navzdory xxxxxxxx xxxxxxx x obecním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdružováním hráčů xx xxxxxxx klubů, xx reálně xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. X tomu xxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxxx E., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx I. X., ale xxx xx xxxxxxxx obviněný X. W. (xxx. xxx nyní xxx x 3 xxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxx podniků, x xx xxx xxxxx 1) s xxxxxxxxx X. D., xxx xxxxx 2) x xxxxxxxxx X. X. X., xxxxx xxx xxxxxx xx X. X. X., xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

22. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxx X. X. x součinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. X., založila xxxxxxxxx fond X., xx xxxxxx xxxx xxxx jmenována svěřenskou xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx zřízen xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx neztotožněnou xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hazardních xxx upravenou loterijním xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x XY xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx v xxxx X. x XX, xxxxxxxxxxx M. X., xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které tito xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. X., xxxxx x xxxxxxxxxxx osobou X. X. X., xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. X., x baru X. x XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxx, které tito xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx získali xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx I. X. sama nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zřídila x Xxxxx 2 xxxxxxx xxx. klubu xxxxx, xxx jménem svěřenského xxxxx X: xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jež vydávala xx tzv. xxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací stroje, xx xxxxxxx xxxxx xxxx jakákoliv xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaregistrovaná xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx platné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Do herny xxxxxx měl přístup xxxxxxxx, kdo si xxxxxx xxxxx zahrát, xxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Xxx bylo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nelegálních xxxxx (x XX, XX a tzv. xxxxx xxxxx x Xxxxx 2), xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. X. X., xxxxx xxxxxxxxxxx xxx X. x XX a X. X. X., xxxxx xxxxxxxxxx bar X. x XY. Xxxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců bez xxxxxxxxxxx povolení zajišťovali xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx E., zastoupeným xxxxxxxxx X. X. Xxxxxxxx X. Č. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx T. X. X. zakládala x xxxxxxxxxxxx činnost a xxxxxx těchto heren. Xxxx xxxxxxxxxx X. X. spočívala zase x xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poradce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxx, tedy zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hracích xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx automaty x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx prováděl xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů xxxxxxx x prostorách xxxx P. x XX, xxx i x xxxx X. x XX. Obviněný xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť byl xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx technikem výherních xxxxxxxx. Xx vyplynulo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z řad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

24. Soud xxxxxxx xxxxxx (xx xxx. 18 odůvodnění xxxx xxxxxxxx) však x xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §252 xxxx. 2 xxxx. a) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx. X xxxxx směru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, že xx v xxxx xxxx bylo vytvořeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx struktura xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nadřízenosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ač xx xxx xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxxx skupiny není xxxxx, takové vztahy xxxx třeba pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §129 xx. xxxxxxxx, což xx xxx xxxx xxxxxxxx – pozn. Xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx X. se x dané věci xxxxxxxxxx rozkrýt, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovit xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx řízení, tak x v xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 2 (x tomu xxxxx xxxxx xxxxxxx dovolatel xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jak xxxx xxxxx xxxxxxxxx níže).

25. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxx i přes xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odvolání xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx závěr xxxxxxxxx x xxxx 21. xx xxx. 11 xx 12 odůvodnění xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx I. X. uzavřela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx E. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s obviněnou X. D. x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx X. X. X., xxxxxxxx X. X. prováděl xxxxxx x obou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx tím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozoven xx x trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx podle xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjištěno žádných xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (již xxx x toho vyplývá, xx je xxxxxxxxx xxxxx obviněné M. X. x xxxxx xxxxxxxxx x dovolání, xx xxx x xxxxxx samostatné přímé xxxxxxxxxxxx třech xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx, což pro xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx tom xxx xxxxxx xxx to, xx x xxxxxxx x justiční xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

26. X xxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xx výklad xxxxx organizované skupiny x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v daném xxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborné literatuře x xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx více xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dělba xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx činnost xx x důsledku toho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx x jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxx. x xxxx xx xxxxxxx xxxx. XXXXX, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 až 139. Xxxxxxxx. 3. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2023, xxx. 858; JELÍNEK, X. x xxx. Xxxxxxx zákoník a xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. 7. vydání. Praha: Xxxxx, 2017. x. 84; x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 53/1976-XX., x. 45/1986, x. 36/1995 Xx. xxxx. tr.

28. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx trvalejší xxxxxxxxx, tímto způsobem xxx xxxxxxx x xxx ojedinělý, jednorázový xxxxxxx xxx. Nevyžaduje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx člena xxxxxxx nebo výslovné xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx včlenil a xxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx podílel. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktura se xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx soud, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx páchání trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx kvalitativně závažnější xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §129 xx. zákoníku (x §361 x xxxx. xx. xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxx odlišovat xx organizované xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zákoníkem xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx znaků xxx trestání x §107 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx).

29. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ani tím, xx by všichni xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx současně spolupachateli xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx anebo x xxxxx neztotožněné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx trestném činu, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx trestně xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx (xxxx. x xxxx xxxxxxxxxx č. 22/2011-I. Xx. xxxx. tr.; xxxx k úpravě xxxxxx v xxxx xxxx obviněných srov. x xxxxxxxxxx XXXXX, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012, xxx. 568–569).

30. Nejvyšší soud xxxxxx, xx podle §4 xxxx. 1 XxX xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu E. xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (osobami) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. X. Xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx další xxxxx (xx xxxx xxxx), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx učinil xxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx se xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xx celou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx E. xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se nepodařilo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx fondu, xxxxx xx třeba xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx s dalšími xxxxx konkretizovanými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vině xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxx xx, že xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu E. xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jen xxx svojí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tak xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx) osoba, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxx myšlenky „xxxxx“ před xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxx. Xxxx ovšem x obviněnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx M. X., xxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx naplněna xxxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinu (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxx xxxxx xxxxxx). Ovšem na xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x XX a XY xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx vědomi xxxxxxxx xxxxxxx obviněných X. X. x X. X.

31. Tomu korespondují x xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx X. W. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostory xxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx M. X. x Q. X. X., chtěly xxxxx xxxxxxx zdání xxxxxxxx xxxxxx počínání. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx finančního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx podobných xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx pravidly, xx. xxxxxxxxxxx.

32. Takové jejich xxxxxxx proto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx organizované xxxxxxx xx xxxxxx §252 xxxx. 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xx znění účinném xx 31.12.2016, jak xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Obvinění xx xxxx xxxxx xxxxxx kooperace xxxxxxx 3 xxxx. Xxxxxxx xx mezi sebou xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx dělba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx E., který xxxxxxxxxxx výherních loterijních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx místech republiky, xx tom kooperovala x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod jménem X. X. X., X. X. zajišťoval xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, zbylí obvinění xxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provoz x xxxxxxxxx provozovně. Xx xxxxxxx zde xxx xxxxx všech xxxxxxxxxx a spřízněné xxxxx, vystupující xxx xxxxxxxx identitou X. X. X., provozovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx kvalifikovat xxxx xxxxxxx organizované xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 3 existujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx existovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plánovitosti xxxxxx xxxxxxx x x tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úloh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobým skutečným xxxxxxxx xxxxxxxx činu (xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx sp. zn. 5 Xxx 694/2019 x 5 Xxx 928/2019).

33. Xxx tak xxxxxxx, že Nejvyšší xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzen, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty uvedené x §252 odst. 1, 2 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx zvlášť přitěžující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxx skupiny, jak xx xxxxxxx v §252 odst. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 31.12.2016).

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

34. Xxxxxxxx xx xxxx shora zmíněným xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx zástupce a xxxxx §265k xxxx. 1 xx. x. x celém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Ústí xxx Xxxxx ze xxx 7.9.2022, sp. xx. 4 To 518/2021. Xxxxx §265k xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx změně, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §265x xxxx. 1 xx. ř. Xxxxxxxxx xxxxx x Ústí xxx Labem přikázal, xxx věc v xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

35. Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Labem, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x na správně xxxxxxxx skutkový stav xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx judikatury x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx novém projednání x xxxxxxxxxx xxxx xx pak xxxx xxxxxxx xxxxxx (a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx prvního xxxxxx) xxxxx xxxxxxx názorem Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§265x odst. 1 xx. x.). Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §265x xxxx. 2 xx. ř. (xxx. zákaz reformationis xx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx.

36. Nejvyšší xxxx rozhodl x xxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx.