Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx podmíněno xxxx xxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx usuzovat i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x charakteru x četnosti neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nabídek, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 1.6.2022, xx. xx. 7 Xx 101/2022, xx věci xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 9 xxx xx. zn. 50 X 192/2021.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů

1. Xxxxxxxx X. X. xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 9 xx xxx 28.2.2022, xx. zn. 50 X 192/2021, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikání podle §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xx xx xx xxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx 48 xxxxxx. Xxxxx §67 odst. 1 x §68 xxxx. 1, odst. 2 tr. zákoníku xxx obviněnému xxxx xxxxxx peněžitý xxxxx x xxxxx 90 xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx 1 600 Xx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx 144 000 Xx. Xxxxx §68 xxxx. 5 tr. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx peněžitý xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 splátkách po 3 000 Kč xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx splátka včas xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. D. xxxxxxxx, xxxxx Městský xxxx x Xxxxx xxxxx §256 tr. ř. xxxxxx xxxx nedůvodné.

3. Xxxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx dopustil tím, xx nejméně x xxxxxx xx 5.1.2016 xx 17.10.2019 nabízel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx X. X. X. X. xxxxxxx expedicí xxxxx xxx více xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx trvaly několik xxx a byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1x xxxxxx x. 159/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x. 159/1999 Xx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoli k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 455/1991 Xx., živnostenský xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx xxxxx“), x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 živnostenského xxxxxx. Xxxxxxxx přitom xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx obviněného

4. Proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze podal xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v ustanovení §265x xxxx. 1 xxxx. x), h) x x) tr. x.

5. Xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. ř. xxx xxxxx obviněného naplněn xxx, xx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx směřovala x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjmů, přičemž xxxxx účel je xxxxxxxxxx znakem podnikání xxx xx xxxxxx §420 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „x. x.“), xxx §2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xx xxxx cílem xxxx generovat xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem odpovídajícím xxxxx podnikání. Podle xxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxx „účelu xxxxxxxx xxxxx“ jsou xx xxxxxxx rozporu x xxxxxxx provedených xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získanými xx xxxxxxxxx expedice xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx tedy byla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Takový xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, naopak xx x xxxxxx xxxxxxx xx zjevném xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx hmotněprávní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stupňů podle xxxx názoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx navazující xxxxxxxxxxxx normu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx zákona x. 159/1999 Xx., xxxxx xxxxxx, xx obviněný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §1x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx obviněný trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 5.1.2016 xx 17.10.2019, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1x xxxxxx x. 159/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx 30.6.2018, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Novelou xxxxxx xxxxxxx od 1.7.2018 xxx xxxx xx xxxxxx včleněno xxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 písm. x), xxxxx něhož se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo spojené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, prodej xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxxx podnikatelským xxxxxxxx. X xxxxxx xx 5.1.2016 xx 30.6.2018 xxxx činnost obviněného xxxxxxxx zájezdu nenaplňovala x xx 1.7.2018. xx 17.10.2019 se xx xxxx situaci xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx neaplikoval xxxxx x. 159/1999 Sb.

7. X nesprávnému hmotněprávnímu xxxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxx rovněž při xxxxxxxxx druhu a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §39 xxxx. 1 xx. zákoníku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §68 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiné (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxx obviněný xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x je xxxxxxxxx I. stupně. Xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dávka xxxxxx x xxxxxx nouzi (xxxxxxxxx xx živobytí) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx), je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu x budoucnosti. Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 3 600 Xx, x xxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx peněžitý trest x výší xxxxx xxxxxxx splátky 3 000 Xx.

8. Dovolací xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxx xxxxx obviněného xxxxxx naplněn markantním xxxxxxxxx jeho xxxxx xx spravedlivý xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx i x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx takové xxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxx xxxxxx ovlivnilo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutku. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx neviny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xx. x. x x ní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxx xxx. Jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování xxxxxx xxxxx xxxxxx jednoznačný xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zisku xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxx vině. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 11.3.2010, xx. xx. XX. ÚS 226/06.

9. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx uložen xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení §68 xxxx. 6 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacímu xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx, že xxxxx nižších stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majetkové poměry. Xxxxxxxx zopakoval, xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, nepříznivý xxxxxxxxx stav a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xx. ř. xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx §265x xx. x. věc xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 9 x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. ř. xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §226 xxxx. x) xx. ř. xxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x dovolání

11. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyjádřil nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce činného x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx“). Námitky, xxxxx obviněný podřadil xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. g) xx. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx nového dovolacího xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxx nejzávažnější xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu. X xxxxxxxx obviněného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xx xxxx 7. xx 9. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx rámec xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx připomenul, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxx, i xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx cestovní xxxxxxxxx. X řízení xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx reo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxxxx zástupce xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) tr. ř. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správná xxx z xxxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odkaz xxxxxxxxxx xx ustanovení §3 xxxx. b) zákona x. 159/1999 Xx., xxxxx xxxxxxx, obviněný xxxxxxxxxx xx ustanovení §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pominul, xx xxxxxxxxx definice xxxxxxx nebyla zakotvena x xxxxx zákoně, xxx x xxxxxxxxxx §2522 o. z. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx obviněného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nabízet xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx cestovní xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxx x. 159/1999 Xx., který xxx x xxxxxx xxxxxxx pasáže xxxxxx x x období xxxxxxxxxxxxxx, pokrýval xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx skutku xx xxxxx 2016. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x. 111/2018 Xx. xx část týkající xx cestovní xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obviněný xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 159/1999 Xx. xxxxxxxxxxxx žádným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opravňujícím jej x realizaci předmětných xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx proto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx koncesované xxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dovolání xxxx xxxxxx xx korekcím xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pouze x nápravě nejzávažnějších xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xx §39 xx. zákoníku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx žádného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovolacímu xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x jeho první xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx stupně se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx, xx obviněný svůj xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastíral. Xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i v xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx situaci obviněného xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obviněnému stanovil xxxxxxx po částce 3 000 Kč xxxxxxx.

14. Xx xxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněné xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. x xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opravným xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů v §265x xxxx. x xxxx. a) xx x) xx. x., xxxx. v §265x xxxx. 2 tr. x. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byl v xxxxxxxx označen, xxx xx xxxxx, aby xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx některý x vyjmenovaných dovolacích xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx podřadit xxxxxxxxx výhrady xxxxxxxx xxxxxx xx důvodům, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. (srov. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.8.2002, xx. xx. 5 Tdo 482/2002, uveřejněné xxx X 420 xx xxxxxx 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx Nakladatelství X. X. Beck, Xxxxx; xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.9.2004, sp. xx. XX. XX 279/03, xxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 20.10.2011, xx. xx. XX. ÚS 68/11).

17. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xx. x. Xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx možno podat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx zjevném xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důkazech xxxx xx xxxxxx x xxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hmotněprávním xxxxxxxxx. Xxx tedy x nesprávný xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx hmotněprávních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vadné xxxxxxxxx příslušných ustanovení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. xx xxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx stíhán a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádného xxxxxxxxx činu. Xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xxxxxxxx i x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxx byly xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ani x xxx, že xx xxxxxxxxx sice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva, ale xx takový xxxxxx, x xxxxx dospěl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které soudy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx založeno xx námitkách proti xxxx, xxx soudy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyvodily, jak xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dokazování xxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx tudíž xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních vad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Dovolání x důvodu uvedeného x §265b xxxx. 1 písm. i) xx. x. je xxxxx podat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uložen xxxxxx druh trestu, xxxxx xxxxx nepřipouští, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou x xxxxxxxx zákoně xx xxxxxxx čin, xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

20. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx Městský xxxx Xxxxx xxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxx §256 xx. x. odvolání obviněného xxxx nedůvodné, měl xxxxxxxx xxxxxxxx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. x. x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx vysvětleno.

b) X xxxxxxxx obviněného

21. Obviněný X. X. xx xxxx dovolání xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx, které xxxx x velké xxxxx pouhým opakováním xxxx xxxxxxxxx obhajoby, xx kterou se xxxxx prvního i xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s principy xxxxxxxx logiky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dospěly k xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx názoru xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mu kladena xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Neuvedl xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx něj nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zisk x xxxxx xxxxxxx stupňů xx xxxxxxxxxxxx vypořádaly x xxxx xxxxxxxxxxx, xx musel xxxxxxxxx x xxxx náklady, xxx xxxxx xxxxx x xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. ani xxxxx xxxx dovolací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §265x odst. 1, xxxx. 2 xx. x. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx s provedenými xxxxxx. Obviněný xxxx xx xxxx dovolání xxxxxxx, x čem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dovolací xxxxxxx xxx představují xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obviněný xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx směru xx xxxxx připomenout, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx druhého xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

22. Xxx xx xxx výše uvedeno, Xxxxxxxx soud xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vázán skutkovými xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx závěry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich hodnotících xxxx. Soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx učinily xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 tr. x. Xxx tomto xxxxxxxxx xx nedopustily xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zabývat. Xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. ř.

23. Xxx rámec uvedeného xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou obviněný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx řádné xxxxxxxxxx. Xxxxx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx přesně, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx apod. (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.6.2011, sp. xx. 5 Xxx 776/2011). Xxxxxxxxxxx záměr obviněného xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxxxxxxxx x to, xx xxxxxxxxxx požadoval dodatečné xxxxxx z xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xx dopravu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb xxxxxx mimořádnost xxxxxxxx, x rovněž podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nižších xxxxxx navíc nedospěly x závěru x xxxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx i xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obviněného, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přátel xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxx inzeroval xxxxxxx xxxxxxx široké xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx plakátů xx autobusovou xxxxxxxx, xxxxxxx účastníci výprav xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neznali xxx x xxxxxxxxx, ani x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx postupu a xxxxxxxx xxx vytknout.

24. Xxx xxxxxxxxx dovolací xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) tr. x. xx bylo (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx podřadit námitky xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx definice xxxxxxx podle §1b xxxxxx x. 159/1999 Xx. Xxxxxxx námitky xxxx obviněný založil xx jiném skutkovém xxxxx, než jaký xxx zjištěn soudy xxxx stupňů. Námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx k právní xxxxxx účinné xx 30.6.2018) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx vztahu x xxxxxx úpravě xxxxxx x období xx 1.7.2018). Xxxx argumentace xx xxxx xxxxxxxxx xx skutkovém xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, splňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §420 o. x. x xxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx, které xxxxxxx, byly xxxxxxxxxxx xx zákonnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1x xxxxxx x. 159/1999 Xx., jak xxxxxx xxxxx nižších xxxxxx.

25. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. h) xx. x. xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porušení zásady xx dubio xxx xxx. Soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti x xxxx obviněného, xxxxx xxxxxxx xxx ani xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pro xxx. Xxxxxxx pravidlo xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxx xxxxxx zakotvené v xx. 40 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x §2 xxxx. 2 xx. x., x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxx důvod, xxx ani xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx taxativně vyjmenovaných x §265x xxxx. 1, xxxx. 2 xx. x. nepřipouští. Xxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx náhledu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx skutkových xxxxxxxx xxxxx. Jak xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxx. Nejvyšší soud xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obžaloby, x xxxx zpochybňují vinu xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dokazování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soudy prvního x xxxxxxx xxxxxx xx věcí řádně xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odraz v xxx. skutkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně

26. Podle xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ukládání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stručně uvádí, xx x důvodů, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Nejvyšší xxxx zásadně nezasahuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Výrok x xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. i) xx. x., a to xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx takového xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxx trestu ve xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxx stanovenou v xxxxxxxx zákoně xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx trestu, tedy x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x §39 xx §42 xx. xxxxxxxx x x xxxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxx xxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. (viz usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 2.9.2002, sp. xx. 11 Xxx 530/2002, xxxxxxxxxxx xxx x. 22/2003 Xx. xxxx. xx.).

27. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nedobytnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacímu xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x xxxx první alternativě, xx. xx byl xxxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.7.2017, xx. xx. 7 Xxx 702/2017, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2018 Sb. xxxx. xx.). Nejvyšší xxxx xx však x xxxxxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx, xxxxx se ukládá x denních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx denních xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx x xxxx denní xxxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxx x čistého xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxxx by mohl xxx průměrně za xxxxx xxx (viz §68 odst. 1, xxxx. 3 tr. xxxxxxxx). To xxxxxxx, xx soud si xxxx xxxxxxxx opatřit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx apod., x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx obstarat x dostatečném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, když xx xxxxxxxxxx xxxxxx nepodaří xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx pachatele, tj. xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx §68 odst. 3 xx. xxxxxxxx, xxx xxx hodnotu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx soudu xxxxx xxxxxx vykazovat libovůli, xxxx vycházet xxxxxx x xxxxxx, které xx soud x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pachatele a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, způsobu xxxxxx, xxx též x xxxx xxxxxxxxx xx jiných majetkových xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx §68 xxxx. 6 xx. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx zřejmé, xx by xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx překážku pro xxxxxxx peněžitého trestu (xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx x. 22/1977-XX. Xx. rozh. xx.). Neúplné xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx závazků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neexistence xxxxxxxx xxxxxxx x §68 xxxx. 6 tr. xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.5.2014, xx. xx. 6 Xxx 538/2014). Xxxx bere x úvahu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ale x xxxx xxxxxx potenciální, xxxx příjem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx může xxxx dovodit xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. (xxxx. XXXXXX, F. x kol. Trestní xxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2020, x. 853–854).

28. Xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vzal xx xxxxx i xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx průkazu XXX X. xxxxxx, vzal xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxx stále xxxxxxx expedice, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx potenciality xxxxxxxxxx xxx odůvodnil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tedy xxxx, že by xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx libovůli x xxxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx trest, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx §68 odst. 5 tr. zákoníku xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x měsíčních xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx dovodit, xx xx xxxxx xxxxxxx stupňů obviněného xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx obviněný xxxxx, xxxxx xxxx xxx x této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, tak naopak x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

29. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx sice zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak Nejvyšší xxxx je neshledal xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxxxx §265r odst. 1 xxxx. x) xx. ř. x Xxxxxxxx soud xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx trestního spisu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx předcházejícího xxxxxx.