Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dítěti (xx podmínek xxxxxxxxxx xxx z §912 x. x.), xxxx xx zletilému dítěti, xxx není schopno xx xxxx xxxxx (xxxx. x §910 x §911 o. x.), xx pohledávkou xxxxxx (věřitele) xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx; xx platí xxx zřetele x xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxx, xxx má xxxxxx opětujících xx xxxxx (xxxx. i §154 xxxx. 2 x. s. x.).

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx se nevypořádává x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx (§169 xxxx. 1 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxxxx, xx x insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §203 odst. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postavenou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou).

Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 18.2.2021, xxx, že xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx ze xxx 17.6.2020, tak, že xx určuje, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 10 xx xxx 23.8.2016, xx. xx. 19 X 28/2016, který nabyl xxxxxx moci dne 3.10.2016, částkou 620.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx za dobu xx 1.5.2013 xx 31.8.2016 x xxxxxxx 15.500 Kč xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 1.9.2016, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 17.6.2020, Městský xxxx x Praze (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Xxxxxx xxxxxx, kterou xx žalobkyně (X. X.) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (V. B., xxxx insolvenčnímu správci xxxxxxxx J. X.) xxxxxx, xx její xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 10 ze xxx 23.8.2016, xx. xx. 19 P 28/2016, je pohledávkou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx (xxx I. xxxxxx).

[2] Xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx II. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z ustanovení §169 xxxx. 1 xxxx. x/, §203 xxxx. 1 x §229 xxxx. 3 xxxx. x/ zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxx z xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxxxxxx x. 191/2017 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx insolvenční xxxxxx x kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“), x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x usnesení Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 30.11.2011, xxx. xx. 29 NSČR 16/2011 [jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 54/2012 Sb. xxxx. xxx. (dále xxx „X 54/2012“), xxxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu], a x usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.9.2016, xxx. xx. 29 XXXX 71/2014 (xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx v časopise Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 11, ročníku 2017, xxx číslem 144) – dospěl po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

3. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označeným jako „xxxxxxx xxxxx konečné xxxxxx (…)“, xxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, poukázala xx xx, xx x xxxxxxx zprávě nebyl xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklý xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx nemá (xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx) vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx (xxx) xxxxxxxx (bližší) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §203 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx [v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhláškou xx xxxx uplatnit xxxxx x insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (údaji), a xx nejpozději do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxxx zprávě]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyloučena z xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoveným způsobem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx (xxxx) xxxxxxxxxx.

5. K xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxx xx xxx 18.2.2021:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx).

[2] Určil, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odvolacího xxxxxx (xxxxx xxxxx).

6. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x ustanovení §169 xxxx. 1 xxxx. e/, §203 xxxx. 1, §203a xxxx. 1 a §304 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx patnáctidenní lhůty (x xxxxxxx 8.1.2018) x insolvenční správce xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 11.1.2018 (xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx po xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxx (xxxxxx v xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x uplatněném xxxxxxxx).

8. Xxx xxx x xxxxxx „xxxx opožděnosti“ xxxxx pohledávku žalobkyně x xxxxxx xxxxxxxxx (§169 odst. 1 xxxx. e/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx §203 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx. R 54/2012).

9. Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Prahu 10 xx. zn. 19 X 28/2016 nemá xxxxxx význam i xxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxx xxxxxx (xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x §246 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxx xxxxx rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobou xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxxx dle §203 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx podanou xxx §203x xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

10. Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx podala xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx jen „x. s. x.“), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí na xxxxxxxx xxxxxxxx otázek, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx vyřešeny, konkrétně xxxxxx:

[1] Považuje se xxxxxxxxxx uvedená x §169 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řádně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání, xxxx xx tak xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §11 xxxx. 1 vyhlášky, xxx xxxx „xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“ xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?

[2] Xxx pohledávku xxxxxxxx v §169 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního zákona xxxxxxxx za včas xxxxxxxxxx [xx smyslu §203 insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxx §648 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského zákoníku (xxxx xxx xxx „x. x.“)], xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uplatnila xxxxxxxxxx dne k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x insolvenčního soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx o xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx?

11. Xxxxxxxxxxx namítá, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dovolací xxxxx dle §241x xxxx. 1 o. x. ř.), x xxxxxxxx, aby Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stupňů x věc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení.

12. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx X 54/2012 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xx. 29 XXXX 71/2014 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lhůty x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávě, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxxxxxxx (xx) po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Dále xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx uplatněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxx (§648 o. x.) xxxxxxxx xxxxx §203 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx se x xxxxxxxxx pohledávce dozvěděl xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx (xxx ni xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzniku pohledávky, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx, xxxxxxxxx „xxx xxxxxxx“, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobou xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 11.4.2018 x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3 (xxx xx xxxxxx xxx sp. xx. 6 C 222/2018).

III.

Přípustnost xxxxxxxx

15. Rozhodné znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dovolací xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x xxxx 2., xxxxxx XX, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxx v xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x., xxxx xxx daný xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 o. x. x. x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x věc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

17. Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. s. x.), xxxxxx dovoláním xxxxxxxx a xx xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx soud xx xxxxx – x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx tím, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx uplatněný dovolatelkou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx posoudil věc xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx stav xxxx, xxx byl xxxxxxx soudy nižších xxxxxx, xxxxxxxxx nebyl (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutková xxxxxxxx (x xxxxx xxxxx xxx soudy):

20. Xxxxxxxxx xx xxx 15.10.2008 (zveřejněným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxx), xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jiné) zjistil xxxxxx dlužníka, prohlásil xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxxx xx xxx 21.12.2017 (zveřejněným x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx 22.12.2017), vyrozuměl xxxxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxx, xx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxx podat xxxxxxx xxxxx konečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xx xxx 5.12.2017, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx 22.12.2017, X-125).

22. Xxxxxxx datovaným 5.1.2018, xxxxxxx osobně u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 8.1.2018, xxxxxxxxx vznesla xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odůvodněnou xxxxx xxx, že x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx „xxxxxxxxx xx. zn. 19 X 28/2016“. K xxxxxx xxxxxxxxx připojila xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Prahu 10 xx xxx 23.8.2016, xx. xx. 19 X 28/2016.

23. Xxxxxxxxx xx dne 23.8.2016, xx. xx. 19 X 28/2016, který xxxxx právní xxxx xxx 3.10.2016, Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 10 (xxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxx rodičů (X. X. xxxx xxxxx x dlužníka xxxx otce), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx matky xx xxxxxx nezletilého xxxx XXXXX (Xxxxxxxxx), [xxxx xxx „xxxx. XXXXX“], xxxxxxx 13.000 Xx xxxxxxx a xx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx 15.500 Xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx 1.5.2013, xxxx xx každého 10. dne v xxxxxx xxxxxx. Stejné xxxxxx výživného byly xxxxxx pro xxxx xx xxxxxxx rodičů. Xxxx vzniklý xx xxxxxxxx xxx xxxx. XXXXX za xxxx xx 1.5.2013 do 31.8.2016 x xxxxxxx xxxx 520.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31.8.2017. Dluh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxx xx 1.5.2013 xx 31.8.2016 x celkové xxxx 620.000 Xx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.8.2018.

24. Xxxxx výživné xxx xxxxxx výživné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

25. Xxxxxxxxx xx dne 28.6.2018 (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 29.6.2018 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 9.7.2018), uložil xxxxxxxxxxx xxxx dovolatelce, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pohledávky (což xx xxxxx 7.8.2018).

26. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§169 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx

(1) Pohledávkami xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(…)

x/ pohledávky věřitelů xx xxxxxxxx xx xxxxxx,

(…)

§203 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavené xx roveň xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(…)

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx výši x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxxxx xxxxx osobě x dispozičními xxxxxxxxxxx; xxxxx o incidenční xxxx. Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xx hradí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(…)

§203x (insolvenčního xxxxxx)

(1) X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxxx §203 xx xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou xxxx pohledávkou xxxxxxxxxx xx na roveň xxxxx pohledávkou, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojuje (§170), xxxxx insolvenční xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, aby do 30 dnů podal x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako pohledávka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxx-xx žalobě xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx, xxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnil, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou nebo xxxxxxxxxx postavené xx xx xxxxx je x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x určení xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x insolvenčním řízení xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx sporem xxxxx §159 odst. 1 xxxx. x/; xxxxxxxxxx x popření xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxx.

§229 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(…)

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními

(…)

b/ xxxxxxxxxxx správce v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

(…)

§246 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxx x plnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zahrnutými xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx podle odstavce 1, které xxxxxxx xxxxxx poté, co xxxxxxxxx nakládat s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx; §235 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.

(…)

§302 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(…)

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx výsledků. Xxxxxxx xxxxxx musí obsahovat xxxxxxx

x/ xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou x xxxxxxxxxx xxx xx roveň xxxxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx ještě xxxxxxxxx xxxxx,

(…)

§305 (insolvenčního zákona)

(1) Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx nezaplacené xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx kdykoli v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx roveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §167 x 298.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx smluv xxxxx §122 odst. 2, xxxx pohledávky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx; xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §298 xxxx. 2 lze xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvrhem částku xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§11 (xxxxxxxx)

(1) Vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou xxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxx

x/ označení „Xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx roveň“,

b/ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,

c/ xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x/ označení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxx, x údaj x bankovním xxxxxxx xxxxxxxx,

x/ označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x/ xxxxxx údaje x uplatněné xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx x tom, x jaké výši xxxxxx pohledávka xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxx x xxx, zda a x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx o xxx, xxx a x xxxx výši xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxx x xxx, xxx x v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx x xxx, xxx x v xxxx výši je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení, a

8. xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx,

x/ xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. údaj x pořadí xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx zajištění,

4. xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a

5. xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx, pohledávce xxxx jiné majetkové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x/ xxxxxx xxxxxx,

x/ údaje o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx,

x/ datum a xxxxxx.

(…)

§648 (x. x.)

Xxxxxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxx již xxxxxxxxxxxx, pokud byl xxx xx navržen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

27. X xxxxxxxxxxxx k xxxxxx II (Přechodné xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, x x xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx (15.10.2008) xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.5.2019.

28. Xxxxxxxxxx §169 xxxx. 1 písm. e/ x §302 xxxx. 2 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx citované xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx již x xxxx zjištění xxxxxx dlužníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §229 xxxx. 3 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx podobě xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx dlužníka, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 xxxxxxx změny xxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 posunulo (xx xxxxxxxxx data xxx o §229 xxxx. 3 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx §203, §203x, §246 xxxx. 1 x 2 a §305 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (pro xxx opět xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxx xx 1.1.2014. Xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxxxxxx vznesla xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (8.1.2018) a do 31.5.2019 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §648 o. x. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od 1.1.2014.

29. Ve xxxx xxxxxxxxx skutkovém a xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxx následující xxxxxx:

30. Xxxx x xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je pohledávkou xx majetkovou podstatou xxxx xxxxxxxxxxx postavenou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, xx incidenčním xxxxxx xxxxxxxx x §159 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx. §203a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohledávky xx xxxxxx ustanovení §195 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxx §203x insolvenčního xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014 xx přitom xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx x této xxxx) xxxx 1.1.2014 (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 29.6.2017, xx. xx. 29 Xxx 2805/2015, xxxxxxxxxx x časopise Soudní xxxxxxxxxx, číslo 2, xxxxxxx 2019, xxx xxxxxx 23).

31. Xxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxx x (xxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zabývá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx správnosti uplatněného xxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx je x existence nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx sporu x určení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 31.3.2020, xx. xx. 29 Xxx 3572/2019, uveřejněné v xxxxxxxx Xxxxxx judikatura, xxxxx 6, xxxxxxx 2021, pod xxxxxx 59, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.4.2020, sen. xx. 29 XXxx 48/2020, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 109/2020 Xx. xxxx. xxx.

32. Xxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „překvapil“ xxx, že se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx 14. xxxx), xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx zde zjevně xxxxxxxx xx obranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (podání datované 1.2.2019, č. x. 5 až 9), xxxxx xxx respektu x xxxxxx „vigilantibus xxxx skripta xxxx“ (xxxxxx xxxxxxxx práva) xxxxxxxxx tím, xx xx odvolací soud x této otázce xxxxxxxx, neměla být xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obrany žalovaného xxxxxxxxx soudem. Xx xxxxxx formulovaných x xxxxxxxxxx 30. x 31. výše plyne, xx odvolacímu soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx); xxxxx xx dovolání xxxxxxxxxxxx.

32. X xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx x. 1 (xxxxxxxxxxx vyrozumění dle §11 xxxx. 1 xxxxxxxx), Xxxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 vyhlášky xxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5.1.2018 jak xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x odstavcích 3. x 4. xxxx), xxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 7. xxxx). V xxxxx ohledu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozporný.

33. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis (§203 xxxx. 1 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx), xxxx pro xxxxxx xxxx věci xx (xx shodě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §431 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxx. Jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uplatněné xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx co xx xxxxxx xxxxxxx xxx o pohledávku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx), je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením §188 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx.

34. X xxxxxxxx xxxx věci xx xxxxxxxxxxx správce ve xxxxxx ustanovení §203 xxxx. 1 x §229 xxxx. 3 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x dispozičními oprávněními, xxxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 28.6.2018, xxx insolvenční soud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§203x xxxx. 1 xxxx xxxx xx středníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxx (pro xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxx) xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxxx nebránily x xxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky (xxxxx by x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

35. Zbývá xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 2 (xx včasnosti xxxxxxxxx pohledávky).

36. Xxxxxx xxxxx není žádných xxxxxx o xxx, xx pohledávka z xxxxxx xxxxxxxxx, jímž xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxx vyživovací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx z §912 x. x.), nebo xx xxxxxxxxx dítěti, xxx není schopno xx xxxx xxxxx (xxxx. x §910 x §911 x. x.), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx ze zákona, xxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §169 odst. 1 xxxx. e/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávkou xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxx zřetele x xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxx, xxx xx (xxx futuro) xxxxxx xxxxxxxxxxx se dávek (xxxx. i §154 xxxx. 2 x. x. x.). V xxxxx xxxxxx nebylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx do xxxxxx xxxxxx) pochyb xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x obou xxxxx. Xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhovět, xxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx (již) xxxxx x uplatněnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx postavenou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (že xxxxxxx uplatnil xxxxxxxxxx xxxxxxxx). K prověření xxxxxx závěru xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

37. V X 54/2012 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §203 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

38. X xxxxxxxx xxx. xx. 29 XXXX 71/2014, z xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vychází (xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.3.2021, xxx. xx. 29 XXXX 103/2020, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 10/2022 Xx. rozh. xxx.) x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (i xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákona xxx §169 xxxx. 1 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) je (xxxx být) též xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx, xx je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nové námitce, xx xx zde xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §169 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, uplatněné (dlužníkem) xx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx předcházelo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) již xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx nejzazší xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx x rozvrhu xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xx zákona, Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx (i v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx §302 xxxx. 2 xxxx. x/ x §305 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx k podání xxxxxxx xxxxx konečné xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy definitivně xxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx rozvrh (§307 insolvenčního xxxxxx), xxxxx xxx zbývající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx věřitele xxxxxxxx xxx §305 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx není xxxxx zpochybňovat konečnou xxxxxx).

39. Xxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám za xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxxxx xxx ustanovení §203 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Důvodem, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výživném xx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nezměnitelnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx být (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §648 x. z. (jež xx týká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nižších xxxxxx založené xx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx 5.1..2018 xxxx xxxx xxxxxxx (xxx 8.1.2018 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatněnou) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx (nejdříve xxx 11.1.2018 vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.

40. Xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxx ze xxxxxx (§169 xxxx. 1 xxxx. e/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), pak xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxxxxxx správce dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §203 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx několik xxx po uplynutí xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx konečné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

41. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (§243 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x.), Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), napadené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx duchu, že xxxxxx xxxxxxx.

42. X xxxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 30. xx 32. shora Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx opět xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx, xx xx do xxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx vypovídací xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, zda xxx x pohledávku xxxxxx x uplatněnou ve xxxxxxx xxxx.

43. Jen xxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxxx xxxx v xxxxx předejití xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx pro řešení xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze dne 28.11.2012, xx. xx. 8 Xxx 1219/2012, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/2014 Xx. xxxx. xx. (xxxxx se xxxxxxxxxx žaloba), nejsou xxx dalšího xxxxxxxxxxxx xx poměrů xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx srovnatelnou x xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.7.2017, xx. xx. 29 Xxx 460/2017, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Soudní xxxxxxxxxx, xxxxx 10, xxxxxxx 2018, xxx xxxxxx 134 (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx č. 328/1991 Xx., o konkursu x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 28.2.2006, xx. xx. 30 Xxx 2336/2004, uveřejněné xxx xxxxxx 38/2007 Xx. rozh. obč.).

44. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tím, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx těchto nákladů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.