Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Jako protiprávní xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx uplatňuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zjevně xxx xxxxxxxx k účelu, x xxxxx neslouží (§2 xxxx. 3 x §8 x. x., §6 x. x. ř.). Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx proti zájmům xxxxxxxxxxx x cílem xx xxxxxxx, xxx xx proti xxx xxxx za xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, může xxx x pohrůžku xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx §175 xxxx. 1 xx. zákoníku.

Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. xxxxxxxx obviněného X. X. podané xxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xx dne 7.9.2022, xx. zn. 7 Xx 389/2021, v xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 8 xxx xx. xx. 2 X 43/2021.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 8 xx xxx 21.7.2021, č. x. 2 X 43/2021-574, xxxx obviněná X. X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) tr. zákoníku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahů xx xxxx x xxxxxx chráněných zájmů xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx tím, xx x xxxx xx 16.11.2016 xx xxx 3.12.2020, kdy jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx různých xxxxxxx, x to x x Xxxxx 8, xxxxxxxxxx nátlakem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X. X. x D. X., aby xx xx xxx ně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx vůli xxxxxxx xxxxxx nemovitost, xxxxxxx x pozemky x xxxx XX, xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x předchozí xxxx xx 14.9.2016 xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vyššího věku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím realitní xxxxxxxxx X. – X./X., x. x. x., x xxxx XX, za xxxxxx 3 700 000 Xx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx 3 456 000 Kč, do xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nastěhovala xxxxxx xxxx, aniž xxxx podepsala rezervační xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx byla realitní xxxxxxxxx vyzývána, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podpisem měla xxxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 14.11.2016 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx dále xxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nejednala, x xxxxxxxx kancelář xxxx obviněné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 16.11.2016 xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Klatovech, xx. xx. 7 X 249/2016, xxxxxx x nahrazení xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx poškozené x téhož dne xxxxxx ke Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Plzeňský xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x XX, xxxxxx, xxx xxx soudní xxxx x nemovitost xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx bránila, xxx xxxxxxxxxx prodali xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne 14.3.2017 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XY x zde na xxxxxxxxx čtyři hodiny xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sníženou xxxxx cenu x xxxxxx 2 500 000 Xx, xxxx x 956 000 Xx méně, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jinak xx s xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, s ultimátem xx 20.3.2017, a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xx Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze dne 10.5.2018, sp. xx. 7 C 249/2016, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 28.12.2019 xx xxxxxxx x rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 15.11.2019, xx. xx. 56 Co 247/2018, xxxxx účelově xxxxxx xxx 4.11.2019 xxxxxxxx xxxxxx x Obvodnímu xxxxx xxx Xxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx x uvedené xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xxxxxxx xxx 28.1.2020 pod xx. xx. 13 X 239/2019 o xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 20.3.2020 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bydliště, kde xxx xxxx xxxxx x XX zopakovala, xx xxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx cenu 2 500 000 Xx, xxxx se s xxxx xxxxxx xx xx xxxxx jejich xxxxxx, xxxx dne 31.3.2020 xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx odůvodnila xx průtazích, xxxxxxxxxxx xxxxx, xx dne 23.8.2020, xxxxx usnesení xxxxxx právní moci xxx 16.11.2020 na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xx. zn. 68 Xx 348/2020, x xxxxx mnohaletým xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx negativní xxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, což xx x xxxxxxxxxxx X. H. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především xx smyslu snížení xxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx a obav, x x xxxxxxxxx X. X. xxxxx x xxxxxxxx psychiky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, projevující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 7.9.2022, x. x. 7 To 389/2021-792, byl z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 tr. x. xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx §259 xxxx. 3 xx. x. bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx obviněná xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxx xx přečin xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pozměnění platebního xxxxxxxxxx podle §234 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 1 xx xxx 20.4.2022, xx. xx. 3 X 62/2020, odsouzena k xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podmíněně xxxxxxx xx zkušební xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §48 odst. 4 xxxx. f) tr. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdržela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx poškozených. Xxxxx §82 odst. 3 xx. xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §67 odst. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xxx xxxxxxxx xxxx uložen xxxxxxxx trest v xxxxxxx xxxx 20 000 Kč, x xxxxx 100 xxxxxxx xxxxx ve xxxx 200 Kč. Xxxxx §68 odst. 5 xx. xxxxxxxx bylo xxxxxxx, xx peněžitý xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx splátkách xx xxxx 2 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx 20. dne x xxxxxx, x to xxx xxxxxxx výhody xxxxxxx. Podle §43 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx o trestu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 1 xx xxx 20.4.2022, sp. xx. 3 T 62/2020, xxxxx x všechna xxxxx rozhodnutí na xxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx došlo tímto xxxxxxxx, pozbyla podkladu. Xxxxx xxxxxx napadený xxxxxxxx nezměněn.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obviněná xxxxxxxxxxxxxxx obhájce dovolání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvody xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), g) x h) xx. x., neboť byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obviněné x xxxxxxx líčení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx zjevném rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx) spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nesprávném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx jejího názoru xxxxx xx xxxxxxxx xxxx výroku x xxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx spatřována x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx samy x xxxx x ani xx vzájemných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcentovala, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx vůle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxx důvodů, neboť xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x x-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx vážný xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 130 000 Xx. Xxxx x rozporu x tím, xx xx xxxxxxx v xxxxxx skutku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Rovněž xxxxxxxx zjištění, xx xxxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvu, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poukázala xx xxxxxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohodnutého termínu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dne 14.11.2016 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxxx osobním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx by xx xxx setkáních xx xxxxx 14.3.2017 a 20.3.2020 xxxxxxxx jakýkoli xxxxxx x cílem xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. x nimiž xx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prokázána. X xxxxx by se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx by xxxxx v jejím xxxxxxxxx projevu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vážné xxxx xxxxxxxxxxxxxx §175 odst. 1 tr. zákoníku, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, že jejich xxxxx nebyl xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výpovědi poškozených, xxxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X. X., který byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřit. Pro xxxxxxxxxxx tohoto důkazu xxx xxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. x.

7. Xxx podání xxxxxx o nahrazení xxxxxxx vůle k Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxx dne 16.11.2016 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nátlaku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydírání xx xxxxxx §175 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fakticky dospěla xx xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x ústní xxxxx, což xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „o. x.“), xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx ke konkrétním xxxxxxxxxx případu není xxxxx podání xxxxxx x nahrazení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx práva. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projevu vůle x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spornosti xx xxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxx x nelze xxx považovat xx xxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxx způsobem neomezuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, neboť žalobu xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by mohl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x obstrukcích x občanskoprávních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Okresním xxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx Prahu 1 xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx účastnit x xxxxxxxx soudní řád xxxxxxxx xxxx procesních xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obstrukcím x soudním xxxxxx xxxxxxxxxx či xx xxxxxxxxx eliminovat. Xxxxxxx, xx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Okresnímu xxxxx x Klatovech xxxxxxxxxxxxx x činila xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx nejdéle protahovala, xx xxxxx, neboť xx xxxxx neurčité, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxx procesní xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Důvodem xxxx xxxxxxxx pak xxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx projevily xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxx, xxx pro xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx zákonné xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx skutkový xxxxx, xx posléze xxxxx xxxxxxx podala x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxx a x jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx xx výše xxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx aprobovaným x xxxxxx žádoucím. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proces x xxxxxx xxxxxxxx aplikace xx strany soudu xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxx xxxx případnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, aby samotným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxx konstatovala, xx xx je xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xxx je xxxxx za určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.2.2015, sp. xx. 8 Xxx 1352/2014, xxxxxxxxxx xxx č. 49/2015 Sb. rozh. xx.). Avšak xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx větší xxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Upozornění na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobení xxxx xxxxx xxxx xx smyslu §175 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx konstatovala, xx xxxx zřejmá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxx namítala xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx 21.7.2021 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ačkoli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obhájce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem bylo xxxxxxxxx, xx xxxx x Ústřední vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 19.7.2021, 20.7.2021 x 21.7.2021, přesto xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx obviněné xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx možnost xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx se xxxxxxx tím, xxx xxxx natolik zdravotně xxxxxxxxx, xxx mohla x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx procesní práva. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotním xxxxx obviněné), jednalo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obhajobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 7.9.2022, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízení před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, navrhovat xxxxxx, vyjadřovat se x provedeným xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjištěny x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxx odporuje zásadě xxxxxxxxxxxxxxxx trestního řízení.

10. Xxxxxxx proto navrhla, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podle §265l xxxx. 1 xx. x. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxx, že dovolatelka xxxxxxx xxxxxxx obhajobu, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx x soudy xx s ní xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx soudů xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx obviněná xxxxxxx množství podružných xxxxxxxxx xx snaze xxxxxxx se xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tj. xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zneužila xxx práva, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohla. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx za nejen xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany x odkazem xx §2 xxxx. 3 x. x., podle xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx ani x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx §8 o. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx procesní xxxxx x souladu s §6 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „o. x. x.“). Xxxxxx xxxxxxxx pak bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je za xxxxxxx, státní zástupce xxxxxx x závěru, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxx xx xxxxxx neopodstatněné, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

12. Xxxxxx xx zjevně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx x xx xxxxx, x níž xxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvod xxxxxxxx xxxxx §265b odst. 1 písm. d) xx. x. xxx xxxx neúčast x xxxxxxxx xxxxxx xxx 21.7.2021. Konstatoval, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zjevně xxxxxxxxx, x praxi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx indisponován, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xx tím xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx před soudem, xxx xxxxxx xxxxx xx xxx ustanoven xxxxxxx podle §36 xxxx. 2 xx. x. Xxxxxxxxxxx x xxxx hlavního xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx ani xxxx řádně vyrozuměný xxxxxxx se předmětného xxxxxxxx líčení nezúčastnil. X xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.8.2013, xx. zn. 3 Xxx 764/2013, uvedl, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pak x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx konaném xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 28.7.2021, xx. zn. 7 Tdo 722/2021). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx x xxxxxx bránily xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx není povšechné xxxxxxx, že xxxxxxxx xxx x nejlepší xxxxxxx). Učinil tedy xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx svou účast x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx proto xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolání

14. Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx (§265c xx. x.) xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx [§265x xxxx. 1, odst. 2 xxxx. x) xx. x.], xxxx xxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [§265x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. x.], x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx určeném (§265x xx. x.) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx (§265f odst. 1 xx. x.).

15. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx namítala xxxxxxxx pochybení xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxx hlavní xxxxxx xxx 21.7.2021 x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx.

16. Důvod xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxx, jestliže byla xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx obviněného xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx mu byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx k tomu, xx xx mu x obžalobě xxxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Nikoli xxxx xxxxx konání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx §202 xxxx. 1 xx. x. xx hlavní xxxxxx xxxx za xxxxx přítomnosti xxxxx xxxxx senátu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxx x nepřítomnosti obviněného xxxxxx líčení provést, xxx když soud xx xx to, xx xxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnout a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx obviněného (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx líčení xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl už xxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§160 xx. ř.), xxxxxxxx xxx upozorněn na xxxxxxx prostudovat xxxx x xxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1 xx. x.), na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx §202 xxxx. 4 tr. x. nelze xxxxxx xxxxxx v nepřítomnosti xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx vazbě nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x trestný xxx, na xxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx let. Toto xxxxxxxx se xxxxx §202 odst. 5 xx. ř. xxxxxxxxx, xxxxx obviněný požádá, xxx xxxxxx líčení xxxx konáno x xxxx nepřítomnosti (xxxx xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxx).

18. Xxxxxxx v xxxxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx obviněné v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 21.7.2021, xxxxx xx nejednalo z xxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx postup, když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx s odkazem xx vyžádanou informaci Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice xx xxx 20.7.2021 (xx x. l. 555), podle níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx omluva xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se ani xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx líčení nedostavil x svou účast xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxx 2. odůvodnění xxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxx procesním xxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx vojenskou xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xx xxxxx 19. xx 21.7.2021 xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 19.7.2021 (xxxxxxxxxx xxxx 20.7.2021 v 0:55 xxx.) a xxxx xxxxxxxx xxx 21.7.2021 x 23:16 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zhodnotil xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx rána dlaně x pohmoždění xxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x hlavního xxxxxx xxx 21.72021 x 9:30 xxx.

19. Xx xxxxxxxxxx práva xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx zákona x dispozici, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx významné, xx xx odročení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x porušení základního xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.5.2018, xx. xx. 7 Xxx 1506/2017).

20. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx odvolací xxxx nepochybil, pokud xxxxxx k xxxxxx, xx omluva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akceptována x hlavní xxxxxx xxxx konáno xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 21.7.2021 x 9:30 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nikoli však xxxxx. K xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obviněné xxxxx x hlavního líčení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účelová, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx až x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (23:16 xxx.), xxxxxxxxxxxxx den tj. 20.7.2021 xxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x 00:55 xxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx odvolacího xxxxx konstatovat, xx x vyžádaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx obviněná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx líčení, xxxx. by její xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx jí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zúčastnit. Xxxxx ani přistoupit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx účast xxxx xxxxxx výlučně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx charakter xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xx x soudu, x xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx jí x xxxxxx na xxxxxxx líčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx nemohla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx zástupcem xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolnost xxxxxxxxxx xx, xx „xxxxxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxx“), xxx xx jí xxxxxxx x samotné účasti xx hlavním xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx obviněná byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx (ač xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx líčení bez xxxxxx nedostavil. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6. odůvodnění jeho xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxx 8. odůvodnění xxxx xxxxxxxx).

21. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xxxx hlavní xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §202 xxxx. 2, 4 xx. x. byly xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx trestního řízení. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x její nepřítomnosti (xx. xx věc xxx spolehlivě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx obviněné). Xxxxxxxx xxxxxxxx prvostupňového xxx odvolacího xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., xxx tento xxxxxxxx xxxxxx nekoliduje x xxxxxx obviněné xx xxxxxxxx. X xxxxxxx této dovolací xxxxxxx je xxxxx xxxxxx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně neopodstatněný.

22. Xxxxxxxx xxxx uplatnila xxxx xxxxxxx námitek, xxx xxxxxxxx nepodřadila xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) x x) xx. x. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx skutková zjištění xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. ř. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx protiprávní, xxxx xxxxxxx s tvrzením, xx nedošlo x xxxx vážné xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvislosti xxxx xxxxx jednáním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx podřadit xxx xxxxx dovolání xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x.

23. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., xxxxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx určující pro xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx, jsou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provedených xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxxx k xxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy.

24. Xxxxx xxxx konstatovat, xx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx zjištění xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. x D. X., xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx X. X., x xxxxxxxxxx důkazy x xxxxxxxx x s xxxxxxxxx svědků X. X. x X. X. X provedených xxxxxxxx xxxxx shledat xxxxxxxxx rozpory xx xxxxxxxxx skutkovým stavem. Xxxxx xx x xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soustavu vzájemně xx doplňujících x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx jako xxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně), která xxxx provedenými xxxxxx xxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (které xxx xxxxx xxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako rozhodná xxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx následující. Xxxxx xx xxxxx přisvědčit, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx E. X. vyplývalo, že xx xxxx výslovný xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněné x xxxx xxxxxxxxxxx. X její xxxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přivezla bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x tomu, xx xx ho xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření kupní xxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť x xxxx výzvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervační xxxxxxx (ač, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xx není její xxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx počínání), xxx xx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx, xxx xxxx prokázat, že xxxxxxxxx finančními prostředky xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx kupní xxxxxxx (i po xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx diktovaných xxxxxxxx, s čímž xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx důvěry (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x cílem xxxxxx xx x uzavření xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx totožný, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpověď xxxxxx syna P. X., xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx konverzace xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx X. R., xxxxx xxxxxxxx, že xx obviněná xxxxx, xx se x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx jejich smrti. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx činila xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxx nedostavovala, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx snažila xxxxxx xxxxxx xx nejdéle xxxxxxxxxx, xxxxxx její xxxxxx chování xx xxx xxxxxx i x výpovědi xxxxxx xxxxxxxx manžela P. X., který xxxxx, xx obviněná xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxxx. Xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Obvodnímu soudu xxx Prahu 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx cenu x data xxxxxxxx. Xxx xx plně xxxxxxxxx xx závěrem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx upozornil xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx i skutečný xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 1 xxx xx. xx. 13 X 239/2019 (xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xxx xx. xx. 68 Xx 348/2020), xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

26. Námitky obviněné xxx byly xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 18.12.2013, sp. xx. 8 Xxx 1268/2013). Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxx vůbec xxxxxx xxxxxxxxx vazbu xx xxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důkazů xxx žádném z xxxxxxxxx způsobů jejich xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx obsahem dokazování xxxx. X tomu xxxx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx nedošlo. Xxxxxxxx xxxxxxx soudem xxxxxxx stupně totiž x provedených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veškeré xxx závěry potom xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odůvodnily (xxx zejména xxx 13. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxx 8. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). V xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx odůvodnění obou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, porovnávat, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx vlastní skutkové xxxxxx. Podstatné je, xx xxxxx hodnotily xxxxxx ve xxxxx x jejich xxxxxxx, xx xx nedopustily xxxxx xxxxxxxxx důkazů x že ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6 xx. x.

27. Další xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx §2 odst. 5 xx. ř. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx setkání x xxxxxxxxxxx, x xxxxx označila xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. X. Xxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Především xx namístě xxxxxxxxxxx, xx xxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které strany xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx namístě, xxxxx tvrzená skutečnost, x xxxxxxx ověření xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx souvislost s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx důkaz xxxx x to xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx vazbě xx xxxx xxxxxxx nedisponuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx pokud je xxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx tvrzení, k xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx již x dosavadním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx. např. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 24.2.2004, xx. xx. I. XX 733/01). Xxxxx řečeno, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx; xxxxx jsou xxxx vždy povinny x xxxxxxxxxx uvést xxxxx, proč xxxxx xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.7.2012, xx. xx. XXX. ÚS 1148/09).

28. Xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx v xxxx 9. odůvodnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx beze xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. X xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx ztotožnil, xxxxx xxx citovanou vadou, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxxxx řízení xxxxxx.

29. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxxxx xx xxx x případech, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiném nesprávném xxxxxxxxxxxxx posouzení. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxx, xxx skutek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx posouzeny x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva.

30. Xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx primárním xxxxxx namítala, že xxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx“, neboť xxxx xxxxxx nelze považovat xx formu nátlaku, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příčinné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxx xxxxxxxxxxx.

31. S xxxxxxx xx uplatněnou xxxxx Nejvyšší soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx §13 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx teorie xxxxxxx xxxxxx x právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx právnímu xxxx. Xxxxx xx xxx odvíjel právě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněné x xxxxxx pohrůžky xxxx xxxxx újmy, jak xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxx xx tomto xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxx, že xx xx xxx pozice xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx šikanózním xxxxxxxx s cílem, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx jejich vůli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx přitom, xx xxxxx §2 xxxx. 3 o. z. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx v xxxxxxx x dobrými mravy x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obyčejné xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx §8 x. x. xxxxxx zneužití práva xxxxxxxx právní xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx být podle §6 xxxx xxxxx x. x. x. xxxx ustanovení xxxxxxxxx x používána xxx, xxx nedocházelo x xxxxxx xxxxxxxxxx. Právě xx zjevném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx, která založila xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §175 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

32. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx tvrdila, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx konal xxx xxxxxxxxx jiné xxxxx újmy, nebylo xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx jakožto xxxxx x alternativ xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx naplněna xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx povahu xxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx zásahy xx práv jiné xxxxx. Xxxx však xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobením xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxx intenzitou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x pohrůžkou xxxxxx, xxxxx pohrůžka xxxx xxxxx újmy xxxx x xxxxxxxxxxx vyvolat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxx vydírání xx xxxxxxx nemůže xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zcela x xxxxxxx se xxxxxxx (xxxx xx tím xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx podá žalobu). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx může nastat, xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxx něčím, co xx xx xxxxxx xxxxxxxxx mohl zcela x souladu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx neslouží. Xxxxx xxxxxx újmou xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku oznámení xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx nerozhodné, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx se hrozí, xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx. rozhodnutí uveřejněné xxx x. 27/1982 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx těžké újmy xxxxxxxx x hrozbě xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxx č. 31/2004 Xx. rozh. tr.) xx hrozbě udání xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tom, xxx xx takové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod x. 14/2019 Sb. xxxx. xx.). Pohrůžka xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx vydírání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx neslouží (xxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, hrozba xxxxx xxx xxxxxx xxxxx směřující x xxxx, aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxx XXXXXX, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxx. §1 až 204. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2020, s. 1449 xx 1451).

33. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx donutit xxxxxxxxxxx x plnění, které xxxxx xxxxxxxxx poskytnout, xxxxx x xxxx xxxxx na základě xxxxxx nepravdivých xxxxxxxxxxx xxx faktické existence xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jej xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li ho x xxxxxxx se xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x zákoně xxxxxxxx účelům. Xxxx xx tak zejména xxxxx, když slouží x xxxxxxxxx vlastních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx snahou uškodit xxxxx, na xxxxx xxxxxxx je insolvenční xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx, aby xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) je x xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 49/2015 Xx. xxxx. xx.).

34. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obou xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx skutkových okolností xxxxx správnost závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx užila. Xxxxx xxx xxxxxxx přisvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potenciál xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxx xx tomu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx s xxx, xx upozornění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxx interpretovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xx xxxxxx §175 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx poškozených xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx dospět x závěru, xx xxx xxxxxx x xxxxx civilního xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx totožných xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x jiným xxxxxx xxx domáhání xx xxxxx domnělého práva, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx věci.

35. Ačkoliv xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pohrůžku jiné xxxxx újmy, x xxxxx případě nelze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx okolnosti, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx poškozené, xxx x xx uzavřeli xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx vlastnictví, xx x xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx ně xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxx neučinili, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx újmou xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xx xxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxx vystaveni xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obviněná xxxxxxx vyvolávala, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neobdrží finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tak xxx xx xx ještě xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx investovat své xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx nemovitosti, přičemž x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stavu, x xxxx poškozené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zhoršení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, zda xxx x pohrůžku jinou xxxxxx újmou, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x závažnosti xxxxxxx narušení xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pracovních xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx psychického xxxxx xxxx., neboť dopad xxxxxx pohrůžky může xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odlišný (viz xxxxxxxxxx uveřejněné xxx x. 25/2012 Xx. xxxx. tr.). Současně xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx představa x xxx, xx oběť xxxx xxxxxxx danou xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 32/2020 Sb. xxxx. xx.).

36. Xxxxxxxx pachatelka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x nimi xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (x poté x x jejich xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nároků (xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx také xxxx zastaveno xxx xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nutila, aby xxxx xxxxxx, považovat xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx životů, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spočívající x pohrůžce xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx seniorský xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxx vystaveni situaci, xxx xxxxxx předmětnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxx formálně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodej xxxxxxxxxx, pročež x xxxxx xxxxxxx (zjištění xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x nynější xxxxxxx xxxxxx na ukončení xxxxx, xxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx logické. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rysů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx plného xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx (a s xxx i souvisejícími xxxxxx prodeje, když xx již vysilovalo x xxxxxxxxxx pečovat) xxxxx x velice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představa rozhodně xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx újmu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příčinné xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx konstatovat, xx xxxxxx závěr xxx xxxxxxxxxx doložen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poškozených X. a X. X., a xx xxxxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxx stručně xxxxxx konstatováno, xx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozených (xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx), přičemž xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx šance na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxx tak xxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stránku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx námitka xx tudíž xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265b odst. 1 xxxx. x), x) xx h) xx. ř. xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

40. X xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx A. R. xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.