Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxx §154 odst. 1 xx. x. nelze x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnout xx dobu xxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx [§140b xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů]. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pominutí xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx placení podle §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §268 xxxx. 2, §269 odst. 2 x §270 xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xx dne 15.10.2019, xx. zn. 8 Xx 365/2019, xxxxxx xxxx xxxxx §148 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného X. H. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 3.9.2019, xx. xx. 2 X 178/2017, a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx body X. x III. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Břeclavi xx xxx 3.9.2019, sp. xx. 2 X 178/2017, xxxxxxx xxxx xxxxx §154 odst. 1 tr. x. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx porušen xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxxxx §148 xxxx. 1 xx. ř. x §154 xxxx. 1 a §155 xxxx. 4 tr. x. ve xxxxxxx x §140b zákona x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Brně xx xxx 15.10.2019, x. x. 8 Xx 365/2019-2036, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 3.9.2019, č. x. 2 X 178/2017-2013, ve xxxxxxxx xxx xxxx X. x III. zrušil, x rovněž x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxx rozhodnutí, pokud xxxxxxxx ke xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu x Okresnímu soudu x Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx a rozhodl.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Usnesením Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx ze xxx 3.9.2019, č. x. 2 X 178/2017-2013, xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx poškozených T. x., x. s., (xxxx xxx „T. x.“), x P. X., s. x. x., (dále xxx „X. X.“), xxx xx xxxxx §154 xxxx. 1 tr. x. uložil xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. X. povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx X. x. xxxxxxx potřebné x účelnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody v xxxxxxx výši 153 374,76 Xx (výrok X.), xxxxx §154 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 13 261,60 Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (výrok XX.), podle §154 xxxx. 1 xx. x. uložil obviněnému X. X. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx P. X. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody x xxxxxxx xxxx 8 460 Xx (xxxxx XXX.). Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx X. x XXX. xxxxxx xxx dne 15.10.2019 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 15.10.2019, x. x. 8 Xx 365/2019-2036. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti shora xxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxx X. a XXX.

XX.

Xxxxxxxx pro porušení xxxxxx x xxxxxxxxx x ní

2. Ministr xxxxxxxxxxxxx podal xx xxxxxxxx obviněného X. X. xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 15.10.2019, č. x. 8 To 365/2019-2036, x xxxxx xxxxxxx xxx body X. x III. xxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 3.9.2019, č. x. 2 X 178/2017-2013.

3. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx poškozeným xxx být přiznán xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §154 odst. 1 xx. x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného proti xxxxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení §140x zákona č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xx xxxxxxx „insolvenční xxxxx“ nebo xxx „XX“), xxxxx x xxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx 12.6.2019, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx obviněného bylo xxxxxxxxxx dne 19.6.2019.

4. Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.6.2017, sp. zn. X. ÚS 3523/16, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx §228 xxxx. 1 xx. x. X tomu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na rozhodnutí Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 3.12.2019, xx. xx. 7 Xx 83/2019, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 28.5.2018, xx. xx. 6 Xx 14/2018, x xxxxx.

5. Xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx tyto závěry x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx uplatnit x x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s účastí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xx. x. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 tr. x. xxx 3.9.2019 byl xxxxxxxx již v xxxxxx, proto xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx zamítnuty, xxxx. xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx.

6. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxx §268 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx dne 15.10.2019, x. x. 8 Xx 365/2019-2036, x usnesením Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx xxx 3.9.2019, xx. zn. 2 X 178/2017, ve xxxxxxxx X. x XXX., xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. H. x xxxxxxxxxxxx §148 xxxx. 1 tr. x. x §154 xxxx. 1 xx. x. ve spojení x §140x IZ, xxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx. x. zrušil napadená xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxx §270 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx znovu projednat x rozhodnout, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §271 xxxx. 1 xx. x.

7. Xxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxx zaslán Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, obviněnému x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx. Svého xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stížností pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x této věci. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jiného xxx navrhovaného xxxxxxxxxx.

8. Xx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu nákladů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výsledkem xx xxxx xxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx x rozhodnutí, xxxxx se xxxxx xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx (obviněného), xxxxx xxxxxx xxxxx §140x XX. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxx shledal xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx, x z xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxxxxx xxxxx §267 xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx X. x XXX. xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X.

10. Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx xx xxx 3.9.2019, x. x. 2 X 178/2017-2013, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účastí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xx. x., podaných xx xxxxx podle §155 xxxx. 4 xx. ř. Okresní xxxx x Xxxxxxxx, xxx-xx x náhradu xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, podle §154 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poškozené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. (xxxxx pod xxxxx I.) a xxxxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. (xxxxx xxx bodem XXX.) x zavázal obviněného X. X. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx výrokům (xxx xxxx I. x XXX. xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx obviněný xxxxxxxx, o které xxxxxxx Xxxxxxx soud x Brně xxxxxxxxx xx xxx 15.10.2019, x. x. 8 Xx 365/2019-2036, xxx, xx ji podle §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. zamítl. Xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxx v xxxx xxxx xxxxx vinným (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poškození xxxxxxxx), xxx mu uložen xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx §228 xxxx. 1 tr. x. xxxxxx přiznán xxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 2 tr. x. xx řízení xx xxxxxx občanskoprávních). Xxxxx byly xxxxx xxxxx nižších stupňů xxxxxxx podmínky §154 xxxx. 1 xx. x. xxx přiznání xxxxxxxxxx obviněného nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx poškozených x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li podle xxxxx druhého stupně xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xx. x., xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení bez xxxxxx na to, xxx x době xxxxxxxxxx trestních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenční řízení x zda x xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx soud x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistil xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx X. X. xxxxxxxx x Krajského xxxxx x Xxxx xxx xx. xx. XXXX 54 XXX XX. Xxx 12.6.2019 xxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dne 19.6.2019 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X., xxxx (xxxx xxxx) povoleno řešení xxxxxx xxxxxx oddlužení. Xxxx insolvenční xxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx.

12. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx §154 xxxx. 1 xx. ř. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nahradit poškozenému xxx náklady potřebné x xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řadu xxxxxx, a xx x xxxx xxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§140 x xxxx. XX). Účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§140x odst. 1 xxxx první XX). X §140x XX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx. Nejde-li o xxxxxx xxxxxxx x §140x IZ, nelze x xxxxxx soudních xxxx rozhodčích xxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxx právech xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx přihlášené, anebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170 XX); to neplatí, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx činu byl xxxxxxxx majetek v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x aplikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §140x XX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx újmy xx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx majetkových xxxxxx takovým xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxx. xxxxxxxxx XXXX, X. Některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti Nejvyššího xxxxx. Bulletin xxxxxxxxx, 2019, č. 5, xxx. 49 a xxxx.; dále srov. xxx XXXXXXXX, X. Xxxxxxxxxxxx pohledávek a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Soudce, 2019, č. 5, x. 44 x xxxx.). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxxxx xxx řádně x včas xxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatněn, xxxxx xxxx předtím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obviněného, xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx a xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxx rozhodování x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (obviněného) xx xxxxxx §47 xx. x. (xxxx xx xxxxxxxxxx §140b IZ). X xxxxxxxxx xxxxx xx možno odkázat xxxx. xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 3.12.2019, xx. xx. 7 Xx 83/2019, xxxx xx xxx 15.9.2021, sp. xx. 4 Tz 37/2021, xx stávající xxxxxx (xx xxxxxxx §140x XX xx xxxxxxxxxxxxx zákona – xxx xxxx) xxx xxxxxxx x na xxxxxx judikaturu vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx §14 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.8.2002, xx. xx. 4 Xx 41/2002, uveřejněný xxx x. 20/2003 Xx. rozh. tr.

16. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §154 xx. x., což xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x toho, xx postup podle xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxx x nebrání xx xxx úprava xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxx xx x tomu xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx také xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx soud xxxxxxxxx x civilním nároku xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxxxxxxxxx xxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poškozeného xx xxxxxxx trestním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxx civilního xxxxxxxx práva, nejčastěji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx). X této zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx x není xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x trestnímu xxxx xx v naznačených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx příležitosti x Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx xx xxx 20.7.2017, xx. xx. X. XX 3523/16, publikovaném xx xxxxxx 85 xxx x. 105/2017 xx xxx. 729 Sbírky xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

18. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx aktivují xxxxxxxx xxxxxxxx sledující xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (přičemž xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx) xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx, poměrně x rovnoměrně (při xxxxxxxxx současném zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostnění xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxxx. Xxx k takovému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx stále xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpadce. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 294/2013 Sb. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné x xxxxxxxxxx §140x x §140x IZ, kterými xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx (jednak xxx, xx běžná xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jednak tím, xx v xxxxxx, xxxxx xx nepřerušuje, xxxx xxxx. trestní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxx).

19. Řešení xxxxxxxxxx úpadku xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx x krizové xxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx úpadce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky. Xxxxx by xxx xxxxxxxx dlužníkových závazků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich krytí xxxx použitím obvyklých xxxxxxxx xxxxxxxxxx někteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, např. xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nastává xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xx vyloučit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx mnohostranné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx vzít x xxxxx x další xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx. Řešení xxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxx dvoustrannou xxxxxxxxxxx x nemůže xxxxxxxx např. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx individuálním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nalézacím, xxxx. xxxxxxxxx řízení.

20. Xxxxx-xx shora uvedené xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxxx x výši), xxx xxxxx xx xxxx platit i xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uplatněním xxxxxx. Takový xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x civilistická xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

21. V posuzované xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §140b XX xxx rozhodování x samotném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx činem xxxxx §43 xxxx. 1, 3 tr. x., xxxxx ani při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxx xx xxxx xxxx (xx. v xxxxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci obviněného. Xx věci xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodoval Xxxxxxx xxxx x Xxxx rozsudkem ze xxx 6.9.2018, č. x. 7 Xx 166/2018-1936, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obviněného xxx zahájeno, natož xxx xxxx rozhodnuto x úpadku. Xxx xxxx xxxxxxx shora, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.6.2019 a x xxxxxx rozhodl Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxx 19.6.2019, x. x. KSBR 54 XXX XX, xxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ustanovil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Insolvenční xxxxxx, x. x. x., a xxxxxx xxxxxxxx, xxx nejpozději xx xxxxx 2 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tím, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nebudou v xxxxxxxxxxxx řízení uspokojovány. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, k němuž xxxxx xxx den (19.6.2019), xxx xxxx xxxxxx účinky mimo xxxx xxx uvedené x §140b XX. Xxx pro xxxxxxx xx xxxxx, že xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 5.3.2020, x. x. XXXX 54 XXX XX, xxxx xxxx xxxx rozhodnuto, xx xx schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty.

22. Přes xxxx xxxxxxx, že xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývající x §140x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx být uplatněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodl Xxxxxxx xxxx x Břeclavi xxxxxxxxx ze dne 3.9.2019, x. j. 2 X 178/2017-2013, x povinnosti xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxx (viz výše), xxxxx i xx xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx usnesením xx xxx 15.10.2019, x. j. 8 Xx 365/2019-2036, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného xxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxx prvního stupně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, v xxxx bylo též xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xx. x. (xxxx též xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx) je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úspěšné uplatnění, xx. soud xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx zčásti přiznat xxxxx xx náhradu xxxxx (resp. xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx). X x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx akcesoritu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení, o xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx právní moci xxxxxxxx (§155 xxxx. 4 xx. x.), xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx majetkový xxxxx).

23. Dále je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ustálenou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxx mimořádném opravném xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx to xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx svých xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – srov. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 85/2015, x. 83/2016 xx x. 43/2020 Xx. xxxx. xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (jistiny) xxxxxxx soudně xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů řízení xxxxxxx sdílí (co xx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx) xxxx pohledávky (xxxxxxx), xxx xxxxxxx k xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx 28.7.2016, sp. xx. 29 NSČR 54/2016). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku xx náhradu nákladů xxxxxx, xxxxx ten xxxxxx až x xxxxxx mocí takového xxxxxxxxxx), nelze takový xxxxx přihlásit do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx pohledávku vázanou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 XX xxx xxxxxxx k xxxx, xx jde x příslušenství xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení vedeného x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v době, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.3.2015, xx. zn. 29 XXxx 62/2014, xxxxxxxxxx xxx č. 85/2015 Xx. xxxx. tr.). Xx doplnil Nejvyšší xxxx x usnesení xx xxx 30.11.2015, xx. xx. 29 XXXX 110/2015, xxxxxxxxxxx xxx x. 83/2016 Xx. xxxx. xxx., xxxxx nějž x xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení vedeného xx majetek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx tvořené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx oddlužení [§418 xxxx. 1 xxxx. x) XX], xxx xx pohledávku vzniklou xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§409 odst. 2 XX), bez zřetele x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxxxx) xx schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxx přístup xx nemění ani x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx podle §140x xxxx. 1 XX, x nichž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladech xxxxxx – xxx x tomu xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.2019, sp. zn. 29 Cdo 4524/2017, xxxxxxxxxxx pod x. 43/2020 Sb. xxxx. xxx.

24. X z xxxxxx xxxxxxx závislosti xxxxxx na náhradu xxxxxxx řízení na xxxxxxxxxx x majetkovém xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx ze shora xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §154 xx. x. Z xxxx xxxxxxxxxx přitom jednoznačně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xx. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení. Xxxxxxx xx třeba takový xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pohledávkou (xxxxxxxx), xxxxxxx tento xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, než xxxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxx xxxxx vázat xxxxxxxxx xx odkládací xxxxxxxx. X civilním xxxxxx xx snad jen xxxxxxx xxxxxx x xxx směru, že x nákladech xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxx xx xx pravomocném xxxxxxxxxx xx věci samé (x rámci xxx. xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prostor, x němž může xxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x úpadku (xx samotnou xxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx to xxxxx vliv nemá).

25. Xx tak xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx o nákladech xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx §154 odst. 1 xx. ř. xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), x níž xxxx xxxxxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx musí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx možno ani x odkládací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx možné přiznání xxxxxxx xxxxxx xxxxx §154 odst. 2 x 3 tr. x.

26. Upozornit xx xxxxx xxx na xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §414 xxxx. 1 XX xxx zřetele x xxxx, že xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx věřiteli x xxxx, xxx xxx xxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxxx by xxx xxxxxx x xxxxx učinit rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, v xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx. Je xxxxx nutné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §140x XX, xxxxx xxxxxxxxxxx zákon xx lex xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx uzávěru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nezohlednil xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx Krajský xxxx v Brně. Xxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx pohledávku, která xx xxxxx xxxxx x pohledávkou xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx takové rozhodnutí xxxxxxxx právní xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jistinou (xxxxxxxxxx nárokem xxxxxxxxxxx), xxxx xx xx xxx vztahuje osvobození xxxxx §414 xxxx. 1 XX xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx T. H.), xxxx xxxxx-xx dlužník xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x splnění oddlužení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x rozsahu, x němž xxxxx xxxxxx uspokojeny.

28. Z xxxxxxxxx vyplývá, xx Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx a Krajský xxxx x Brně xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx T. X. xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxx podle §154 odst. 1 xx. x. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §140x XX, pokud xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx, xxxxx měla xxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou. Xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx totiž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepominou, xxxxxxx navíc xxxxx xxxxx poté zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 odst. 1 XX, xxxx xxx xxxxxxxx nebyl v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx), osvobozen.

IV.

Závěrečné xxxxxxx

29. Nejvyšší xxxx xxxxx na podkladě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx. x., xx xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Brně xx xxx 15.10.2019, x. x. 8 Xx 365/2019-2036, xxxxxx byla xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. zamítnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 3.9.2019, č. j. 2 X 178/2017-2013, xxxxx x xxxx xxxxxx xxx body X. x III., xxxxxxx byla xxxxx §154 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku na xxxxxxx škody, byl x ustanoveních §148 xxxx. 1, §154 xxxx. 1 x §155 xxxx. 4 xx. x. ve xxxxxxx x §140b XX porušen xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X.

30. Xxxxxxxx xxxx x uvedeného xxxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx. x. zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxx body X. x XXX. Nejvyšší xxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx došlo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

31. Podle §270 xxxx. 1 xx. ř. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

32. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xx při xxxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxx xxxxxxxx (§270 xxxx. 4 xx. x.). Zároveň je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx konstatováno xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (§273 xx. ř.), x xx xxx xxxxx xxxx zjištěny nové xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx. Xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

33. Xx xxxxxxx xxxxxxxx §274 xxxx. 3 xxxx. a), xxxx. 5 tr. x. (x to xx xxxxx zákona x. 418/2021 Sb., xxxxxxxx od 8.12.2021) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x neveřejném zasedání.