Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx závěr x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydírání xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxx §175 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) xx. zákoníku xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. zastává xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx v politické xxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx pachatel xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §175 xxxx. 1 xx. zákoníku v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (případně x xxx domnělým), xxxx xxxx. x xxxxxx nesouhlasu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či postojem xxxx.

Xxxxxxxx soud x xxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx X. X. xxxxx §265x xxxx. 1, 2 xx. x. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx dne 22.12.2022, xx. xx. 8 Xx 319/2022, x xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 4 xx dne 12.10.2022, xx. xx. 4 X 112/2022, jakož x všechna další xxxxxxxxxx xx zrušená xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx §265x odst. 1 xx. ř. věc xxxxxxxx Obvodnímu soudu xxx Xxxxx 4, xxx xx x xxxxxxxxx rozsahu znovu xxxxxxxxx x rozhodl.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 4 (xxxx xxx „soud xxxxxxx xxxxxx“) xx xxx 12.10.2022, sp. zn. 4 X 112/2022, xxx xxxxxxxx T. X. (xxxx xxx „xxxxxxxx“, popř. „xxxxxxxxx“) xxxxx xxxxxx zločinem xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1, 2 xxxx. g) tr. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx několik xxx, xxxxxxxxx xxx 19.6.2022 v xxxx 21:10 xxxxx x xxxxxxxx xx XX, xxxxx XY, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. Xiaomi Xxxxx 9T xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx „X. X.“, XXX xxxxxxx: https://www.facebook.com/XY, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX x XY V. X., xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx: „XXXXXX SVINĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX !!!!!“, x xxxx xxxxxx dne 20.6.2022 x 11:07 xxxxx xxxx xx xxxxxxx a xxxxx: „Xxxx xx 48 xxxxx XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx Xx xxxx, Občanská xxxxxxxxxxx brigáda !!!!“, x následujícího dne 21.6.2022 x 11:29 xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx: „Xxxxx xx xxx 24 xxxxx !!!!!“, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x 20:09 xxxxx ve xxxxxxx x znění: „Xx xxx chceš, xxxxxxxx xxxxx !!!“.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx podle §175 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 xx. zákoníku xx xxxxxxx §82 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx xxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx 30 xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně ze xxx 12.10.2022, xx. xx. 4 X 112/2022, podal xxxxxxxx xxxxxxxx směřované xx xxxxxx o xxxx x trestu. X xxxxxxx odvolání xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx (xxxx jen „xxxx druhého stupně“, xxxx. „xxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 22.12.2022, xx. xx. 8 To 319/2022, xxx, xx podle §256 xx. ř. xxxxxxxx zamítl.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k němu

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 22.12.2022, xx. xx. 8 To 319/2022, xxxxx obviněný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dovolání z xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx. x. Xxxxxxxxx uvádí, xx xxxx porušeno xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nestranného xxxxx [xx. 36 xxxx. 1, čl. 39 x xx. 40 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) a xx. 1 xxxx. 2, xx. 2, xx. 4, čl. 10, xx. 90 x xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx, xx. 5 odst. 1, xx. 6 xxxx. 1, odst. 3 písm. a) x čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx x. 7 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“)]. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. I. XX 55/04 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx citovaného xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jeho argumentace xxxxxx podřaditelná xxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx xx xx to, xx xxxxxxxx skutková zjištění xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx založena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důkazech xxxx xx vztahu x xxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx jím použité xxxxxx obraty umožňují xxxxx xxxxx interpretaci x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nebyla xxxxxxxxx xxxx vědomost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., neboť xx Xxxxxxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxx xxxxxx x xxx. xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx, xx píše xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x diskusi. Xxx xx dodává, xx xx x xxxxxxxxx podepsal. Xx xxxx xxxxxxxxx ovšem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, moderátoři, xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, ovšem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx výrazu „xxxxxxxxxx tě“ xxx xxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmy xx xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx pohrůžku xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx „xxxxxx“ je xxx xxxx jako pro xxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby a xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hnutí XXXX, xxxx H., X. x xxxx. Akcentuje, xx xxxxx „xxxxxxxxxx xx“ xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyhrůžka. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx apod. Xx xx to, xx „likvidace xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx osoby, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednostrannou. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „si xxx xxxxx x usmrtí xx“. Xxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx jeho nespokojenost x jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxx názoru xxxxxxxxx stejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx (on xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s odstraňováním xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxx xx zprávách v xxxxx 2022. Xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v přípravném xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx tě, xxxxxxx xxxxx“ sám xxxxxxxxx xxxxx závažnost. Xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx politické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx výtky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx akcentuje, xx nikdy xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx partyzánské xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx se xxxxx x existující xxxxx x xxxxxxx x xx byl xxxxx xxxxxx, byly vystaveny xxx náležitého xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vůbec xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx „xx xxx xxxxx, sepisuje xxxxx“, nedává xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zřejmé, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx sám xxxxxx xxxxx. Zdůrazňuje, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx souviset x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx na poškozeného, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx úmrtím xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxx poškozený, xxx xx (xxxxxxxxx), xxxxx tak mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nespokojenost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx smýšlení xxxx xxxxx XXXX. Obviněný xx xxxx xxxxxxx, xx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxx asistentky xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxxxx XX X. X. x J. X., x xxxxxxxxxxx X. R.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se jedná x xxxxx politicky xxxxxx, a s xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx snášet xxxxx míru xxxxxx. Xxxxx se o xxxxx, xxxxx xx xxx ochranou xxxxxxx x xxxx XX xx přehled x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupina“ xxxxxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, x xxx xxxxxxx, že xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výrok x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx reo. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s provedenými xxxxxx a xxxx xxxxxxxx pochybnosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx.

8. Xx xxxxxx x nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx jinému hmotněprávnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právo na xxxxxxxxxxx proces, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závěry xxxxx x skutkovými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx absentuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1, 2 xxxx. x) xx. zákoníku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x projednávané xxxx xx nesprávná. Soudy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx kterým xxxxxx x xx kterými xxxxxxxxxxx, ač xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx situace. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx nějaké konkrétní xxxxxxx, xxxxx to xxxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx při xxx xx xxx ústavní xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní represe, xxxxxx ratio, xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xx, xx x jeho xxxx je nutné xxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx orgány xxxxxxx x trestním řízení xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx naplněn xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Současně xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. m) xx. x.

10. Závěrem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx vyhověl xxxxxxxx x podle §265x xxxx. 1 tr. x. zrušil napadené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 22.12.2022, xx. xx. 8 To 319/2022, v celém xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 4 ze dne 14.10.2022, xx. xx. 4 X 112/2022, xxxxx §265k xxxx. 2 tr. x. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení, x aby Nejvyšší xxxx xxxxx §265l xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 4, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal a xxxxxxx.

11. Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního zastupitelství xx xxxxxxxxx xx xxx 31.3.2023, sp. xx. 1 NZO 247/2023, xx nejprve xxxxxxxx x namítané xxxxxx subsidiarity xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx s argumentací xxxxx a v xxxxxxxxxxxxx na xx xxx stručnost xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dovolatel xx snaží své xxxxxxxxxx xxxxxx vytrhávat x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx lidé xxxxxxxx xxxxx nepřikládají. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xx xx volebním xxxx xx neúspěšní xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxx“. Xxxxxxx „porážkou“ xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx patří x xx, xx „xxxxxxx“ xx usmrcením x xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx „xxxxxxxxxx“ x xxxx xxxx skrývá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx překážky xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „odstranění“ v xxxxx dovolatele xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stupňovaných výhružek xxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxx má xx xx, že xxx xxxx obhajoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musel by xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x že proto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Mohl xx xxxx xxxxxxx, xx není rodilým xxxxxxx, xx trpí xxxxxxx poruchou znesnadňující xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx. Připouští, xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ je xxxxxxx, ovšem dovolatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx, že xx xxxx pojem „xxxxxxxxx“. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zjištění xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx s obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx založena xx xxxxxxxx nepoužitelných xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x nimž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx však xx xxxx xxxxxx.

12. Má xx xx, xx xxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx dubio xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 20.1.2010, xx. xx. 7 Xxx 1525/2009, xx xxx 6.5.2015 sp. xx. 11 Xxx 496/2015, xx dne 8.1.2015, xx. xx. 11 Xxx 1569/2014, xx xxx 26.4.2016, xx. zn. 4 Xxx 467/2016, xx xxx 30.11.2016, xx. xx. 4 Xxx 1572/2016, xx dne 17.4.2019, sp. xx. 5 Xxx 595/2018, xx xxx 5.1.2022, xx. xx. 7 Xxx 1315/2021, xx xxx 12.1.2022, sp. xx. 7 Tdo 1368/2021) x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 10.7.2014 xx. xx. XXX. XX 888/14 xx xxxxxxxx xx xxx 22.3.2022 xx. xx. XXX. XX 581/22. Xx xxxxx xxxxxxxxxx judikátů Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx Nejvyšší xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx nabylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spravedlivý xxxxxx x xxx x xxxxxxx extrémním xxxxxxx xx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stát xxxxxxxxx důvodem. Xxxxxx xxxxxx xx nyní xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Samotné porušení xxxxxx in xxxxx xxx xxx ovšem xxxxxxxxx důvodem xxxx x xxx xxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkových zjištění xx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx a bezprostřednosti, x nimž dovolací xxxx ani Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx.

13. Xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx neopodstatněné, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx zjevně neporozuměl xxxxxx práva na xxxxx podle čl. 23 Xxxxxxx. Xxxxx xx odpor zjevně xxxx „xxxxxx nosit xxxxx“, xxxx xxxxxx „xxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxx zájmy“. Xx hodnotově podmíněno – má xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx je xxxx „xxxxxxxxxxxx xxx“. Xxx z tohoto xxxxxxxxx netvrdí. Xxxxxxx xxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx pučem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx nic x xxxx, čím xx mohl být xxxxxx xxxxx xx. 23 Xxxxxxx odůvodněn.

14. Xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétního, xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxx vymyká xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povahy. Xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX, xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolatelova xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než xxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx v této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx odmítá xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. ř. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx Nevyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx významu xxxxxxxxx slov, pokud xx xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lidé. Namítá xxxxx, že xx xxx je vyučen x že xx xxxx nelze xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx slov, xxxxxxx xxxxxxxxx na xx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxx jen význam xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx odkazuje xx xxxxxxxxx XX X. X., xxxxx xxxxxx xxxxxx pojem ohledně xxxxxxxxxx politiků. Xxxxxxxxx xx skutečnost, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx používá x xx demonstracích v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zdůrazňuje, že x xxxxx komunikace xxxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx použitý pojem xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx. Navíc xxxxxx xxxxxxx použil x x xxxxx xxxxx x lednu 2022. Xx xx xx, xx zmínka x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxx neprospěch.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

17. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§265x xx. x.) xxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx [§265x xxxx. 1, odst. 2 písm. x) xx. ř.], xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x x xxxxxxx s §265x odst. 2 xx. x., xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §265x xx. x. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§265x tr. x.).

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

18. Protože xxxxxxxx xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xx. ř., bylo xxxx nutno xxxxxxxx, xxx námitky xxxxxxxx xxxxxxxxx, naplňují xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je současně xxxxxxxxx podmínkou provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 3 xx. x.

19. Xx xxxxxx ustanovení §265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx k nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vad, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního a xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokazování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž x řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx druhého xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 3, §263 odst. 6, 7 xx. x.). Xxx xx naplněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dvoustupňovém xxxxxx xx xxxxxx xx. 13 Úmluvy a xx. 2 xxxx. 1 Protokolu č. 7 k Xxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxx obecnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x samotnou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxx už xxx x toho xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx je xxxx xxxxx xxxxx ústnosti x bezprostřednosti v xxxxxx x dovolání xxx provádět (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 7 tr. x.). Xxxxx xx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx plného přezkumu, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Už xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ospravedlňuje restriktivní xxxxxx dovolacích xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.5.2004, xx. xx. XX. XX 73/03). Nejvyšší xxxx je vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§265x xxxx. 1 xx. ř.) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx napadeného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx argumentaci xx xxxxxx zajistit xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxx – advokátem (§265x odst. 2 xx. x.).

21. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), h), x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestného činu, xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx procesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k nim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxx. xxxxxxxxxx rozporu se xxxxx o situaci, xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojitost x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x důkazů xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skutková zjištění xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, co xx xxxxxxx provedených xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx zjevný xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutkových zjištění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx ve skutku. Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. g) xx. ř. se xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxx xxxxxxxx podstaty x xxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postižitelné podle xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx tak proto, xx Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (přiměřeně nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.11.2004, sp. xx. XXX. ÚS 177/04, nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2004, sp. zn. XX. ÚS 570/03, x další), xxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx porušení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X tomu xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutkové xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx. xxxxxxx stupně. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozporu mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a provedenými xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxx xx xxx, že obviněný xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx např. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.12.2013, xx. xx. 8 Xxx 1268/2013) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. nestačí pouhé xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem, xxxxx xx založeno xxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxxxxx důkazů obviněným, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx procesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx uvést, xx xx musí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rázu, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určitého důkazu, xxxxx xxxxx xxxx xxx pro formulování xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx pochybení xxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 14.6.2016, xx. xx. 3 Tdo 791/2016, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.2.2010, xx. xx. 7 Xxx 39/2010). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu judikatury Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxx.

22. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedenou formulací xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx určeno x nápravě právních xxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle norem xxxxxxxx práva, nikoliv x xxxxxxxx procesních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx při rozhodování x dovolání xxxxxxxx x xxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxx, xxx skutek nebo xxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxx xxxx správně xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx jsou právně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dovolací xxxx xxxx vycházet xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx zjistit, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav.

23. Ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. [xx 31.12.2021 xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.] xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení stabilizovaná xxxxxxxx zjištění vyjádřená xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxx. x xxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva (xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

24. Xxxxxxx dovolání xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. m) xx. x. je existence xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx h) xx. x., aniž xxxx splněny procesní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) (§265x xxxx. 1 xx. x.). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx případy, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx věcného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx l) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dovolací xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto dovolacího xxxxxx.

25. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud k xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx mít xx xx, xx xxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř., x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zločinu xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1, 2 písm. x) tr. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. h) xx. x., xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stručnější. Xxxxxxx námitky není xxxxx podřadit pod xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx jiný xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x prosazováním vlastní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

26. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nižšího xxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či svévole x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x. X xxxxx xxxxx xx nutno ještě xxxxx, že obecně xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx limitován xxxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 tr. x., xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx jejich rozhodnutí. Xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

27. Jak xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatnil xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx zjevném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxx provedenými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxx x právní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx pouhé xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx se trestné xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxx, neznamená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx pro xxx, xxxxxxxx xxxxxxx zásad xxxxxxxx xx spravedlivým xxxxxxxx (xxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.1.2015, xx. zn. 3 Xxx 1615/2014). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx §2 xxxx. 5 tr. x. xxx §2 odst. 6 tr. x. xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxx pro míru xxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxx xxx relativní xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. X hlediska xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x. x §134 odst. 2 xx. x. (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 21.1.2009 xx. xx. 3 Xxx 55/2009).

28. Nejvyšší xxxx považuje xx xxxxxx z pohledu xxxxxxx obviněného, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxx x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx nutné xxxxx, xx soud xxxxxxx stupně k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. x. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx souvislostech, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 xx. x. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxx ohledně hodnocení xxxxxxxxx výrazů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x smysl. X xxxxx směru xxx xxxx poukázat na xxxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 7–8 xxxx xxxxxxxx), xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (viz body 8–9 jeho usnesení), x Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úvahy xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx úvah xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posuzovaly xxxxxxxxx x xxxxx skutečně xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx navazovaly x xxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je nutno xx xxxxxxxx komplexně xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx činí dovolatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupňů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx v kontextu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přinejmenším xxxxxxxx použití násilí xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx použitý xxxxx x xxxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňovaly xx. Xxx xxx xx xx, xx x závěr xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx překlepu „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx nižší instance xxxxx správně, xxxxx xxxxxxxxxxx tvrzená alternativa, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxx zaslaných xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. S xxxxxxx na xxxxxxxxx x odečítajících xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx jak xxxxxx, xx xx mělo xxxxxx x rozkazovací xxxxxx vůči poškozenému, xxx sepsal xxxxx x xx tato xxxxxx reagovala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx použitého xxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Lze x xxxxxxxxx ze závěry xxxxx xxxxxxx stupňů, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx ani rozhodné, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx existuje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, že v xxxxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx určitá xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx použití xxxxxx xx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx demisi a xx poškozený tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

30. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxx tvrzením, že xxxxxxxxxxx nikdy nevyhrožoval xxxxxxx xxxx smrtí, xx třeba xxxxx, xx přečin xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxxx x xxx, xx pachatel xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívá x tom, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx trpěl, a xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxx násilným xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx újmy (xxx. „xxxx, xxx…“) x xxxxxxxxxx se, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx sledoval. Xxx xxxxxxxxx musí xxxx xxx adresován poškozenému, x xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx, tak i xxxxxxxx násilí, xxxxx xx být vykonáno xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx těžké xxxx xxxx xxxxxxxx x hrozbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx, xx cti xx xxxxx pověsti, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.; xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx objektivně pociťovat.

31. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx“. Rozhodující a xxxxxxxx je, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx demisi xx určité xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx konkrétním xxxxxxxxx, přičemž lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ze xxxxxx obviněného xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pohrůžku xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx demisi, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx. X xxxx souvislosti xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx násilí xxxxx zúžit xxx xx xxxxxx xxxxxx xx písemné projevy, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usmrcením xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx projevy, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx naznačováno xxxxxx, když xxxxx xxxxxx skrytá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.10.2014, sp. zn. 8 Xxx 1239/2014) xxx ohledu na xxxxxx vzdělání. X xxxxxx xxxxxx xx x xxxx věci xxxxx, a xx xxxxx x kontextu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V dané xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jako xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o Xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jako takové xxxx způsobilé xxxxxxx x poškozeného xxxxxx x jeho život x zdraví, když xx xxxx vyhrožováno xxxxxxx násilím, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx konat, jak xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx se x xxxxxx xxxxxx xxxxx poškozený xxxxxxxx x xx tyto x xxx vyvolaly xxxxx x jejich xxxxxxxx realizace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx (viz srov. xxxxxxxx ve věcech Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 8.7.1986, x. 9815/82, xxxx. 42, nebo Xxxxx xxxxx Turecku xx xxx 9.6.1998, x. 22678/93, xxxx. 54), xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx politiků xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxx. Xxx xxxx uzavřít, xx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx podle §13 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naplňoval xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1 xx. xxxxxxxx.

32. Jestliže xxxx xxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxx vědět, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxx, xxx xx xxxxx x námitky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pod xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx úplnost uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx, xxxx x pohledu xxxx tvrzení je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x obsahu xxxxxx xxxxx není xxxxxx x tom, že xxxxx komunikovat právě x xxxxxxxxxx x xxx. mu xxxxxx, xx xx něm xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx známo, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxx. xxxx profily, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxx xxx xx x xxxxx případě, když xxx samotný xxxxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxx, xx xxxxx-xx se xxxxxx, xxxxx se xxxxx s jednotlivými xx xxxx provedenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xx jejich rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prvky xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x rozumné, xxxxxxxxxxxx s fixovanými xxxxxx xxxxxx xxxxx x nejsou xxxxxxx xxxxxxx (libovůle). Xxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxx, nechybí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) akceptovaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institutů, xxxx. xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx vydaná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. usnesení Ústavního xxxxx xx xxx 19.8.2010, xx. zn. XXX. XX 1800/10). Xxxxxxxx soud proto xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx důkazů, xx. xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nevyplývají z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 14.7.2010, xx. zn. IV. XX 1235/09, či xx xxx 4.6.1998, xx. xx. XXX. XX 398/97).

34. Obviněný xxxxxx dále xxxxxx, xx neprovedly všechny xxx navrhované xxxxxx. Xxxxxxxxx neprovedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., x proto Xxxxxxxx soud považuje xx vhodné předestřít xxxxxxx obecná východiska xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx charakterizovat xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx hodnoceny xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx, xx. xxxxxx, o xxxxx v řízení xxxxxx xxxxxx rozhodnuto, xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxx nezabýval xxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 6 xx. ř., protože xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx založí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§125 xxxx. 1 xx. ř.), xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu (xx. 36 xxxx. 1, xx. 37 xxxx. 3, xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx). Za xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxxx Ústavního x Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx opomenut, xxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x něm xx vztahu x xxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxx xxx xxxxx, xx toliko xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. např. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. II. XX 262/2004, X. XX 118/2009, xx XXX. ÚS 3320/2009 x další). X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxx vyplývá, že xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysvětlí x přezkoumávaných xxxxxxxxxxxx (xxxx. přiměřeně xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.2.2015, xx. xx. 8 Xxx 1352/2014). Xxxxx xxxxxx, x případ tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tehdy, xxxx xx soudy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vliv (xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.12.2013, xx. xx. 4 Xxx 1347/2013, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.8.2019, xx. xx. 4 Xxx 843/2019), xxxxxxx xxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodnily. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

35. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důkaznímu xxxxxx xxxxxxx, že neakceptování xxxxxxxxx xxxxxx obviněného xx strany xxxxxxxx xxxxx lze založit xx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx: Xxxxxx xx argument, dle xxxxx tvrzená xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důkaz, xxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx argument, dle xxxxxxx xxxxx není x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx důkazu, xx. xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je důkaz xxxxxxxxx, xxxx již x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx vyvráceno (xxxxxx ze dne 24.2.2004, xx. xx. X. XX 733/01, xx xxx 29.6.2004, xx. xx. XXX. XX 569/03, xx xxx 30.6.2004, xx. xx. XX. XX 570/03, xx dne 16.6.2005, xx. xx. XX. XX 418/03).

36. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nepovažoval xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx navrhované důkazy (xxx xxx 5 xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx členů xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (viz xxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Nejvyšší xxxx x xxxxxx závěry xxxxxxxx x pouze xxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx do xxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, xx ani xxxxxxx obviněný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jen provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xx xxx zprávami na xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxx x věci xxxxxxxxxxx i poškozený xxxxx x odkazem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů, tak xx xxxxxxxx uvést, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výpovědi z xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx x. x. 129), xxxx tento návrh xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodl (xxx x. x. 162), xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxx, že x xxxx xxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podřazuje xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxx xxx uvést, xx xxxxxxx xxxxx subjektivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx zvolený xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky souvisí x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxx xxxxxxx stran nenaplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx neuvádí. Xx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx argumentace xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Je xxxx tak proto, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, když xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx mimořádném xxxxxxxx prostředku právě xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §265x odst. 2 xx. ř.). Xxx xxxxxx xx tento xxxxx xx xxxxx xxxxxx stručně odkázat xxx 12 rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zejména xxx 11 xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky.

38. Xxxxxxxx dále, byť xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že činu xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx podřaditelná xxx xxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x. , xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1, 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx těžké xxxx xxxx, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, příslušnost k xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx proto, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx. V xxxx věci xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx naplněn xxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx. Xxx je vhodné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xx. 1 Listiny, xxxxx xxxxx „jsou xxxx xxxxxxxx x xxxxx x důstojnosti x x xxxxxxx“, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Politické xxxxxxxxxxx xxxxxx souvisí xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. 20 Xxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí, xxxxx x jiná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx. 22 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ochraňovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orientaci xxxxx, xxxx názorové xxxxxxxxxx se x xxxxxxx politickým směrem xxxxxxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vázáno xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx spočívat i xx xxxxx neformálním xxxxxxxxx názorů vyjadřujících xxxxxx politický postoj. Xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxx takové xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx chráněnými xxxxxxxx zákonem (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 18/2000 Xx. xxxx. tr.). Politické xxxxxxxxxxx může mít xxxxxx světonázoru (xxxx xxxxxxxxx myšlenkové xxxxxxxx xxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx určitý xxxxx xxxxxxxx x obstarávání xx vztahu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkajícího se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Lze xxx xx xx, že xxxxxxxxxx přesvědčením může xxx xxx názor xx xxxxxx zastávaný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx názor (xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx čističky xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx.) [srov. XXXXXX, Xxxxx. §140. Xx: XXXXXX, Filip x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx. 1. vydání (2. xxxxxxxxxxx). Xxxxx: X. X. Xxxx, 2022, xxxx. x. 58. x PROVAZNÍK, Xxx. §352. In: ŠČERBA, Xxxxx x kol. Xxxxxxx xxxxxxx. 1. xxxxxx (2. aktualizace). Xxxxx: C. X. Xxxx, 2022, xxxx. x. 40–45].

39. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx nižších stupňů xx xxxxxxxx tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx (viz xxx 11 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxx 15 xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx znaku, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a považuje xxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx zaslal xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx XX a XY, xxxx xxxxx x xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ani naznačováno. Xxx xxx xx xx, xxxxx nakonec xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znaku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx funkcím xxxxxxxxxxx (XX, XY). X xxxxxxx tohoto naznačeného xxxxxxxx závěru xxx xxxxxxxxx xxxxx závěr xx xxxxx zjednodušující x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx mít xx xx, že xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx politické xxxxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiné těžké xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nějakou funkci, xxxxx souvisí x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx politické xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx není x xxxxxxx se xxxxx chráněnými trestním xxxxxxxxx. Xxxxx vyjádřeno, x xxxx věci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda x xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxx či xxx xx vyžaduje, aby xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx vyhrůžky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V předmětné xxxx xxx xxxx x posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx násilím xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxxxx činná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, co xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele, xxxx xxx skutečně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx politickou orientací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. s xxxx xxxxxxxx x určitému xxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx 38 tohoto xxxxxxxxxx) xxxx xxxx. xxxxxx nesouhlas xxxxxxxxxxx x některým zákonem xxxx. Xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přesvědčením xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x představou, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

40. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závěrů xxxx xxxxxx x tom, xx x provedeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx, aby podal xxxxxx x odstoupil, xxx přímo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx XY, xxxxx xxxxx xxxxx se xxxx logický i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx, že xxxxxxx xxxx jednání vůči xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nespokojenost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x jak xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx, že tyto xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx. X tomto xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, x tím, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nějaké xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx kriminální xxxxxxxxx, xxxxx směšovat s xxxxxxxxxx přesvědčením xxxxxxxxxxx. Xxx připustit, xx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx líčení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx důvodem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, takže xxx obavy x xxxx xxxxx x xx xx poškozeného xxx. Xxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x obviněnému xxxxxxxxxxxx xxxxx §207 odst. 2 tr. ř. x xxxx xxxxxxx x přípravného xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx výpovědi xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jeho jednání xxx i xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale x xxxxx x xxxx xxxxx. Bez ohledu xx xxxxx xxxxx xx nutno xxx xx to, že xxx x hlavního xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx politické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx tento „řídí“ Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxx ovšem x xxxxxxxx xxxxxx nějak xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx třeba xxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx vlády xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx), x tento xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx krokem xxxxx xxx x sobě xxxxx automaticky subsumovat xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přesvědčení poškozeného. Xxx naplnění xxxxx, xx činu xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x politickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxx 38 xxxxxx xxxxxxxxxx), přičemž xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx výlučně pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeného xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx být především xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx XX x XX. Xxxxx xxx xxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx x xxxx části xx důvodné.

41. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x argumentaci xxxxxxxxxx xxxxxx xx odpor. Xxxxx xx. 23 Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx odpor xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx. 23 Listiny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx etablovat xxxxxxxxx diktaturu xx xxxxxxxxx režim, nemohou xxxx sami xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí. Xxxxxx na odpor x tomto xxxxxx xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Cílem tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být odpor xxxxxx vůči xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx napomáhat předcházení xxxxxxxxxx změn xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaké xx. 23 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx“, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx jednak xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx součástí xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx práv. Má-li xxx xxxxx na xxxxx aktivováno xxx xxxxxxxxxxxx „xxxx“, nelze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxx ÚS), x xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a právním xxxxx. Xxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (byť xx xxx o ideální xxxx), aby všechny xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx byly xxxx ústavně konformní, xx jen proto, xx x některých xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx spojeno xx snahou x xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx excesy xx dysfunkcemi xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx řádných procesů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 66 Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci, xxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxx zákonů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ústavní xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.) [xxx XXXXXX, Xxxxxx. Xx. 23. Xx: HUSSEINI, Xxxxxx, XXXXXX, Xxxxxx, KOKEŠ, Xxxxxx, XXXX, Martin x kol. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. 1. vydání (1. xxxxxxxxxxx). Xxxxx: X. H. Beck, 2021, xxxx. x. 22–27]. Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, že x xxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx, xx by snad xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v XX x xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je např. xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx svobodné xxxxx, xxxxx se x moci xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx. zfalšování xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx apod. Xxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xx. 23 Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

41. Vzhledem ke xxxxx naznačeným závěrům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1, 2 xxxx. g) xx. xxxxxxxx, lze xxxx uzavřít, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxx politické xxxxxxxxxxx“. X pohledu xxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx nepovažoval za xxxxx a xxxxxxxx xx blíže x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikace jednání xxxxxxxxxx. Xxx ohledu xx tento závěr xx ovšem vhodné xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, v dané xxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §13 xx. xxxxxxxx) xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxx věci xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx. zákoníku. Xx xxxx tak proto, xx platí, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x každého xxxxxxxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx je nutné xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, x xx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx okolnostem xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xx obdobné případy xxxxx již xxxxxx, xxx nikoliv xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstatu (xxx např. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 9.12.2020, xx. xx. 8 Xxx 1171/2020, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 14.4.2021, xx. xx. 8 Xxx 276/2021).

42. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx závěrům xxxxx xxxxx §265x odst. 1, 2 xx. x. zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx xx dne 22.12.2022, sp. xx. 8 Xx 319/2022, xxxxx x rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 4 ze xxx 12.10.2022, sp. xx. 4 X 112/2022, jakož x xxxxxxx další rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x níž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podkladu. Xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 4, xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

43. Xxx se xxx xxxxx do xxxxxx, kdy Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 4 xxxx muset xxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx bude xxxxxxx se x xxxxxxxxx zrušujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x projednávaným xxxxxxx otázkám vyslovil Xxxxxxxx soud (§265x xxxx. 1 xx. x.). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovolací xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx xxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx [§265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.]. Xxxxxxxx xxxxx, xx v xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxxx xxxx podáno xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.