Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxx §175 odst. 1, xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx činnou osobou (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx v politické xxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx jednal xxxxxxxx xxxxxxxx v §175 xxxx. 1 xx. zákoníku x xxxxxxxxxxx x politickým xxxxxxxxxxxx poškozeného (případně x jen domnělým), xxxx xxxx. z xxxxxx nesouhlasu s xxxx politickou xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či postojem xxxx.

Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx obviněného X. K. xxxxx §265x xxxx. 1, 2 xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 22.12.2022, xx. xx. 8 Xx 319/2022, a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 4 xx xxx 12.10.2022, xx. xx. 4 X 112/2022, jakož x všechna xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, pozbyla xxxxxxxx x xxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxx xxxxxxxx Obvodnímu soudu xxx Xxxxx 4, xxx ji x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a rozhodl.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 4 (xxxx xxx „xxxx prvního xxxxxx“) xx xxx 12.10.2022, sp. xx. 4 X 112/2022, xxx xxxxxxxx X. X. (xxxx jen „xxxxxxxx“, popř. „xxxxxxxxx“) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxx skutkových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dopustil tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx několik xxx, xxxxxxxxx dne 19.6.2022 x čase 21:10 xxxxx x xxxxxxxx na XY, xxxxx XX, xx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxx 9T xxxxxxxx xx xxxxx profilu xx sociální síti Xxxxxxxx x xxxxxx „X. X.“, URL xxxxxxx: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/XX, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poškozeného XX x XX X. X., xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxx: „XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX !!!!!“, x xxxx xxxxxx dne 20.6.2022 x 11:07 xxxxx opět ve xxxxxxx x xxxxx: „Xxxx do 48 xxxxx XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx Xx xxxx, Občanská xxxxxxxxxxx xxxxxxx !!!!“, x xxxxxxxxxxxxx xxx 21.6.2022 x 11:29 xxxxxx xx formátu x xxxxx: „Xxxxx xx xxx 24 xxxxx !!!!!“, x xxxxxxx zaslal xxxxx xxx v 20:09 xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx: „Xx xxx chceš, sepisuje xxxxx !!!“.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx uložil xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx za xxxxxxx §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 30 xxxxxx.

3. Xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně ze xxx 12.10.2022, xx. xx. 4 X 112/2022, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřované do xxxxxx o xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx rozhodl Xxxxxxx soud v Xxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxxxx xxxxxx“, xxxx. „xxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 22.12.2022, xx. zn. 8 Xx 319/2022, xxx, že xxxxx §256 xx. ř. xxxxxxxx zamítl.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xxxxx usnesení odvolacího xxxxx xx xxx 22.12.2022, xx. xx. 8 Xx 319/2022, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §265x odst. 1 xxxx. x), x), x) tr. x. Xxxxxxxxx uvádí, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x právo xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu [xx. 36 odst. 1, xx. 39 x xx. 40 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) a xx. 1 xxxx. 2, xx. 2, xx. 4, xx. 10, xx. 90 x xx. 95 xxxx. 1 Ústavy, xx. 5 odst. 1, xx. 6 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x) x xx. 7 xxxx. 1 protokolu x. 7 Úmluvy x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“)]. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. X. XX 55/04 xxxxx xxxxxxx základních xxxx x xxxxx všech xxxxxxxxx prostředků. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhovět, x xxxxx xxxx argumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx s obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx založena xx xxxxxxxx nepoužitelných důkazech xxxx ve xxxxxx x nim xxxxxx xxxxxxxxx provedeny xxxxxxxxxx xxxxxx. Nesouhlasí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jednostranné, xxxxx jím použité xxxxxx xxxxxx umožňují xxxxx xxxxx interpretaci x xxxxxx. Dovolatel xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oficialitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., neboť xx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx profilů xxxxxxxxxxx, xxxx zřejmě i xxx. xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx nevěděl, xx xxxx na xxxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx, xxxxx vyvolat xxxxx xxxxxx a diskusi. Xxx xx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reagováno, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (herci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx nic xxxxxxxxxx. Připouští, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx expresivní xxxxxx včetně odkazu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx fyzického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx například xxxxxx. Použití výrazu „xxxxxxxxxx tě“ xxx xxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx klání, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx nepovažuje xxxxxxx pojmy xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx. Xxxxx „xxxxxx“ xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kauzami, xxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxx X., X. x spol. Akcentuje, xx xxxxx „xxxxxxxxxx xx“ xxxxx xxxxx xxxx nějaká vyhrůžka. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx za xx, xx „likvidace xxxxxxxx“ xxxxxxxxx usmrcení dané xxxxx, xxx politickou xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxx, což xx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního stupně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx spojení, xx „xx xxx xxxxx x xxxxxx xx“. Soudy xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hodnotit xxxxxxx xxxxxxxxx, které zaslal xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X. R. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Poukazoval xx to, že xxxxxxxxx X. R. xxxxx xxxx názoru xxxxxxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx (xx xxx xxx přítomen x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Stran časového xxxxxxx tvrdí, xx xxx xxxxxxxx xxx xx zprávách v xxxxx 2022. Xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že poškozený xxxxxxx „odstraníme xx, xxxxxxx xxxxx“ xxx xxxxxxxxx menší závažnost. Xxxxx, xx ve xxxxx zprávách poukazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx výtky, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx Občanské partyzánské xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxx jejím xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vůbec xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx „xx xxx chceš, xxxxxxxx xxxxx“, xxxxxx gramatický xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zřejmé, zda xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx souviset x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx x desítky xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx (xxxxxxxxx), xxxxx tak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxx. Xxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXXX. Obviněný xx také xxxxxxx, xx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx XY R. X. x X. X., x xxxxxxxxxxx X. X.

7. Xxxxx xxxxx poškozeného xxxxx, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a x xxx xx spojena x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zátěže. Xxxxx se x xxxxx, xxxxx xx xxx ochranou xxxxxxx x xxxx XX xx xxxxxxx x xxxxx oficiálních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tedy xxxxxxxxxxxxx, xx by měl xxx xxxxxxxxx o xxx, zda „Občanská xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx, z níž xxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx podezření x sobě xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybnost. Xxxxxxxxx xxxx předestírá xxxxxx východiska xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx reo. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což xxxxxxxxxxx popření xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx.

8. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx proces, xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zločinu xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1, 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx nesprávná. Xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kroky vlády, xxxx kterým xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x důvodu, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx podobné. Odvolává xx při tom xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe, xxxxxx ratio, xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx to, xx x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx naplněn xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. h) xx. x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Nejvyšší xxxx vyhověl xxxxxxxx x xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. zrušil napadené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze ze xxx 22.12.2022, xx. xx. 8 To 319/2022, v celém xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 4 xx xxx 14.10.2022, xx. xx. 4 T 112/2022, xxxxx §265k odst. 2 tr. ř. xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx Xxxxxxxx xxxx podle §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Obvodnímu xxxxx xxx Prahu 4, aby xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

11. Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 31.3.2023, xx. xx. 1 XXX 247/2023, se nejprve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx stručnost odkázal. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvádí, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rodilí xxxxxx xxxxxxx neužívají. Dovolatel xx snaží své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jim xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx česky xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“, nýbrž „xxxxxxxx“. Xxxxxxx „xxxxxxxx“ xx u politika xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (k xxxxxxx xxxxxxx patří x xx, xx „xxxxxxx“ xx usmrcením x xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx „xxxxxxxxxx“ v xxxx xxxx skrývá xxxxxx xxxxxxx projev – xxxxxxxxxx se skvrny xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „odstranění“ x xxxxx dovolatele nasvědčuje x xxxxxxx kontext xxxxx stupňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxx xxxxxx“. Státní xxxxxxxx má za xx, xx xxx xxxx obhajoba dovolatele xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že není xxxxxx xxxxxxx česky x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx českých xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx tedy namítat, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxx pojmu „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx, xx xx xxxx xxxxx „xxxxxxxxx“. Proto xx xxxx obhajoba x xxxx xxxxx xxxxx xxxx x popisem xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx opodstatněná, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve zjevném xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů nebo xx xxxx xxxxxxxx xx procesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxx. Taková xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.

12. Xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně k xxxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kontextu judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx ozřejmuje (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.1.2010, xx. zn. 7 Xxx 1525/2009, xx xxx 6.5.2015 xx. xx. 11 Xxx 496/2015, ze dne 8.1.2015, xx. xx. 11 Xxx 1569/2014, xx dne 26.4.2016, xx. zn. 4 Xxx 467/2016, ze xxx 30.11.2016, sp. xx. 4 Tdo 1572/2016, xx dne 17.4.2019, xx. zn. 5 Xxx 595/2018, xx xxx 5.1.2022, xx. xx. 7 Xxx 1315/2021, xx xxx 12.1.2022, sp. xx. 7 Xxx 1368/2021) x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 10.7.2014 xx. xx. XXX. XX 888/14 xx xxxxxxxx xx dne 22.3.2022 xx. xx. XXX. XX 581/22. Xx xxxxx citovaných xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxx x povinen posoudit, xxx porušení xxxxxx xx dubio xxx xxx nabylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. g) tr. x. Xxxxxxx porušení xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx důvodem xxxx x xxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nemají, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

13. Xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxxxx námitky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhajoby věcně xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trestného, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx dovolatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxx xxxxx čl. 23 Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxx xxxxx“, xxxx xxxxxx „xxxxx si prosadit xxx xxxxxxx xxxxx“. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – má xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxx“. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx pučem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, čím xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx. 23 Xxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx obviněný neuvádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povahy. Xxxxx xx snad xxx xx xxxxx, xx xxxxxx poškozeného xxx XX, xxx vzhledem x tomu, že xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx zvyšuje, xxx xxx ji xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx v této xxxxx zjevně neopodstatněné.

15. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obviněného tak, xx xx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření státního xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Uvádí, že xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výroku x xxxxxxxx významu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xx xxx xx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx klást xxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých slov, xxxxxxx poukazuje xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx „odstranění“ xxxx xxx význam xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XY X. X., který rovněž xxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx politika xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s demokratickými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x rámci komunikace xxxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxx, a že xxxx xxxxxxx pojem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Navíc xxxxxx xxxxxxx použil x x xxxxx zpráv x xxxxx 2022. Xx xx to, xx xxxxxx o xxxxxx je používaná xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

17. Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx (§265x xx. ř.) xxxxxxx, xx dovolání obviněného xx xxxxxxxxx [§265x xxxx. 1, odst. 2 písm. h) xx. x.], bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. c) xx. ř. a x xxxxxxx x §265x xxxx. 2 xx. ř., xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx §265x tr. x. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§265f xx. x.).

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

18. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx z důvodů xxxxxxxxx x §265x xx. ř., xxxx xxxx xxxxx posoudit, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, naplňují jím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §265x odst. 3 xx. x.

19. Ve xxxxxx ustanovení §265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vad, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx prvního x xxxxxxx stupně ani x xxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Těžiště xxxxxxxxxx je xxxxx x řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx x xxxx skutkové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx korigovat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 3, §263 xxxx. 6, 7 xx. x.). Xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xx. 13 Xxxxxx a xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxx č. 7 x Xxxxxx.

20. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx instancí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx x samotnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění nemůže xxxxxxxxx xx xxx x xxxx důvodu, xx xxxx oprávněn xxx xxxxxxx přehodnocovat xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x bezprostřednosti x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265r xxxx. 7 tr. x.). Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolat Xxxxxxxx xxxx jako třetí xxxxxx xxxxxx přezkumu, xxxxxxxxxxxxxx by katalog xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů Xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx dne 27.5.2004, xx. xx. XX. XX 73/03). Xxxxxxxx xxxx je vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich odůvodněním (§265x xxxx. 1 xx. x.) x xxxx povolán x xxxxxx napadeného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – advokátem (§265x xxxx. 2 xx. x.).

21. Z xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g), h), x) xx. x. Xxxxxxxx důvod §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx ve xxxxxxx (xxxxxxxxx) rozporu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x nim xxxxxx xxxxxxxxx provedeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx žádném x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx provedených xxxxxx. X xxxxx tohoto xxxxxxxxxx není xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx musí týkat xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x. se xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodující xxx xxxxxxxx zvolené xxxxxxxx podstaty x xxx jejich prokázání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxx proto, xx Nejvyšší soud xx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.11.2004, sp. xx. XXX. XX 177/04, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2004, sp. xx. XX. XX 570/03, x xxxxx), xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx důsledku xxxx xx xxxxxxxx porušení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx x dovolacím xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jednotlivé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxx. Nadto xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozporu mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedenými xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx na xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx závěry (viz xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 18.12.2013, xx. xx. 8 Xxx 1268/2013) než xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Současně xx xxxxx zdůraznit, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedených xxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxxx, xxx něho příznivějším xxxxxxxx. Ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvést, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pochybení xxxxxxxx rázu, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důkazu, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem, x tudíž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.6.2016, xx. xx. 3 Xxx 791/2016, obdobně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.2.2010, xx. xx. 7 Xxx 39/2010). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovedení požadovaných xxxxxx se xxxx xxxxxx o případ xxx. xxxxxxxxxxx důkazů xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx.

22. Xxxxx dovolání xxxxx §265b odst. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nesprávném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx formulací xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx je určeno x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nikoliv x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocen x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavu xxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení a xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx povinen xxxxxxx, xxx je právní xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav.

23. Ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. [xx 31.12.2021 dovolací xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) tr. ř.] xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stabilizovaná xxxxxxxx zjištění vyjádřená xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx samé, popř. x další soudem (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx i xxxxxx právních xxxxxxx).

24. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. m) tr. x. je existence xxxx spočívající v xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx. x., xxxx xxxx splněny procesní xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxx mu předcházejícím xxx důvod dovolání xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx l) (§265x xxxx. 1 xx. x.). Předmětný xxxxxxxx důvod xxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx věcného přezkoumání x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zbavena xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x předcházejícím xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) xx x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx druhé xxxxxxxxxxx tohoto dovolacího xxxxxx.

25. Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx. Lze xxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x., x jeho třetí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxx vydírání xxxxx §175 xxxx. 1, 2 písm. x) xx. xxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x., xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx nesouhlas xx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxx děje.

26. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacích xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx třetí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xx zákonných xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či svévole x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x. X tomto směru xx xxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xx limitován xxxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. x., xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, a xx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

27. Xxx xxx xxxx naznačeno, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) tr. ř., xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předně xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Obecně xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje Xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx následující. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, existence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prokázána. Xxx xx xxxxx ještě xxxxxxxxxx, že existenci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx, že xxxx xx základě xxxxxxxxxxx dokazování dospěl x závěru, xx xxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx automaticky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 28.1.2015, xx. xx. 3 Xxx 1615/2014). Zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx, xx §2 xxxx. 5 xx. x. xxx §2 xxxx. 6 xx. x. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx určitých xxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x. x §134 odst. 2 xx. x. (xxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu 21.1.2009 xx. zn. 3 Xxx 55/2009).

28. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, toliko xx xxxxxxx závěru, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, za nutné xxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. x. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxx xxxxxxxxxx souvislostech, xxx to vyžaduje xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 tr. x. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že soud xxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxx předestřel xxx xxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrazů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx toliko v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx použitým výrazům xxxxx xxxx význam x smysl. V xxxxx směru xxx xxxx poukázat na xxxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx body 7–8 xxxx xxxxxxxx), xxxxxxx na obhajobu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx soud druhého xxxxxx (xxx xxxx 8–9 xxxx xxxxxxxx), x Xxxxxxxx soud xxx stručnost na xxxxxx úvahy xxxxx xxxxxxxx. Nad xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx akcentovat, xx xx rozdíl xx xxxxxxxxxx soudy jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skutečně xxxxxxxx, že xx xxxxxxx x souhrn xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx spolu, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx soubor, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

29. Vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupňů, bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx zaslaných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx použitý xxxxx x xxxxxxxxx, x xx právě x xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx, které se xx xxxx logicky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx. Xxx xxx xx xx, xx x xxxxx soudů xxxxxxx zjevného xxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ vyložily xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx tvrzená xxxxxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxx obviněný, xx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, včetně časového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx informaci x odečítajících xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx zřejmé, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxx sepsal závět x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dovolací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx použití xxxxxx termínu xx xxxx xxxxxxx za xxxx. Xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx dovolatele xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx existuje xx existovala, xxxxxxxxxxx xx, že x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx určitá skupina xxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx újmy odstranit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx demisi x xx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, o čemž xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx informoval Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

30. V xxxxxxxxxxx x dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smrtí, xx xxxxx uvést, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy nutí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx nutí jiného x xxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pohrůžkou xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx (xxx. „xxxx, aby…“) a xxxxxxxxxx se, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx však xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxx pohrůžka bezprostředního xxxxxx, tak i xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být vykonáno xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx vzdálenější xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx může xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx újmy na xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx pověsti, xxxx směřovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.; xxxx xx však xxxx těžká újma xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx objektivně pociťovat.

31. X pohledu námitek xxxxxxxxxx xx třeba xxxxx, xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xx poškozeného xxxxx a usmrtí xx“. Rozhodující x xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx bude xxxxxxxxx, xxxxx nepodá demisi xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x jakým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx lhůta xxx xxxxxx demise xxxx xxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že může xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pohrůžku použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx pokud nebude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X dané xxxxxxxxxxx xx xxxxx akcentovat, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jen xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usmrcením xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx újmy xx xxxxxx, nýbrž x xx xxxxxx projevy, xx xxxxxxx je xxxxxxx násilí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx skrytá xxxxxxxx xx xxxxx rozpoznatelná xxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.10.2014, xx. zn. 8 Tdo 1239/2014) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx časového xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx, kdo zprávy xxxx jako xxxxx, xxxxx sám xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o Xxxxxxxx. Xxxx totiž xxxxxx x xxx, xx zprávy byly xxxxxxxx určeny xxxxxxxxxxx x xxxx takové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx, když xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xxxx pochyb x xxx, že xx x xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx obecně xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x médiích xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Rakousku xx dne 8.7.1986, x. 9815/82, xxxx. 42, xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 9.6.1998, x. 22678/93, odst. 54), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx uzavřít, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojetí trestného xxxx xxxxx §13 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestného xxxx vydírání xxxxx §175 odst. 1 xx. xxxxxxxx.

32. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx poškozeného xxxx tzv. xxxx, xxx xx xxxxx x námitky skutkové xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx žádný xxxxxxxx xxxxx subsumovat. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx obviněný xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx x pohledu xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx akcentovat, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx. mu xxxxxx, xx xx něm xxxxxxxx a to xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. xxxx xxxxxxx, nemohla xxxx obviněného x xxxxxx, xx xxxx xxx je x xxxxx případě, xxxx xxx samotný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx relevantní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx poškozeného.

33. Xxxxxxxx xxxx xxxx uzavírá, xx xxxxx-xx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednotlivými xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky vypořádaly, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a zjistil, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x fixovanými xxxxxx soudní praxe x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (libovůle). Xxxxxxx, xxxx soudy k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x mezí všeobecně (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx chápání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řádně, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.8.2010, sp. xx. XXX. XX 1800/10). Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx nevyplývají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 14.7.2010, xx. xx. XX. XX 1235/09, xx xx dne 4.6.1998, xx. zn. XXX. XX 398/97).

34. Obviněný xxxxxx xxxx vytýká, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx neprovedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předestřít xxxxxxx xxxxxx východiska xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx důkazů. Obecně xxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxx charakterizovat xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xx. důkazy, x xxxxx x řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6 xx. x., protože xxxxxx důkazy xxxxx xxxx xxxxxx nejen xxxxxxxxxxxxxxxxxx vydaného rozhodnutí (§125 xxxx. 1 xx. x.), xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 36 odst. 1, xx. 37 xxxx. 3, xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx). Za xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx soudu považuje x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxx bez věcně xxxxxxxxxxx odůvodnění zamítnut, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx rozhodovacích xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx buď xxxxx, xx toliko okrajová x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (srov. xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. XX 262/2004, X. XX 118/2009, xx XXX. XX 3320/2009 x xxxxx). Z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxx vyplývá, xx xx nejedná o xxxxxxxxx důkazy, jestliže xxxx dodrženy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, x soudy xxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.2.2015, xx. xx. 8 Xxx 1352/2014). Jinak xxxxxx, x xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx zabývaly xxxxxxxx návrhem, přičemž xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx skutkový xxxx xxxx byl xxxxxxxx zjištěn xxxxxxxxx x xxxxxx provedenými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxx viz rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.12.2013, xx. xx. 4 Tdo 1347/2013, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 6.8.2019, xx. xx. 4 Xxx 843/2019), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

35. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx rozhodovací praxe Xxxxxxxxx soudu ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxx: Prvním xx xxxxxxxx, xxx xxxxx tvrzená xxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x to ani xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nedisponuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx pak xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, bylo xxx x xxxxxxxxxx řízení xxx důvodných xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx vyvráceno (xxxxxx xx xxx 24.2.2004, xx. xx. X. XX 733/01, xx xxx 29.6.2004, xx. zn. XXX. XX 569/03, xx xxx 30.6.2004, sp. xx. IV. XX 570/03, xx xxx 16.6.2005, xx. xx. XX. XX 418/03).

36. X pohledu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx uvést, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx navrhované důkazy (xxx xxx 5 xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx). Xx stejnému xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxx stupně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx asistentky x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx (viz bod 6 usnesení odvolacího xxxxx). Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, že k xxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx do věci xxxxxxxxxx xxxxx rozhodné x relevantní xxxxxxxx. X xxxxx směru xx nezbytné xxxx xxxxxxxxx, že ani xxxxxxx obviněný zaslání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx (co xxx zprávami na xxxxx) xxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dovolatel xxxxxx, že měl xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepožadoval, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výpovědi z xxxxxxxxxxx xxxxxx (viz x. x. 129), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx druhého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx x. x. 162), xxxxx ani z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxx xxxx nebyla xxxxxxxx subjektivní stránka xxxx jednání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dovolací důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podřaditelná xxx xxxxxxx dovolací xxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky souvisí x trestní odpovědnosti xxxxxxx osoby. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx argumentace xxx xxxxx uvést, xx xxxxxxxx xxxxxx relevantní xxxxxxx stran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxx, neboť Nejvyšší xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx podáno xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx argumentaci xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz §265x odst. 2 xx. x.). Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 12 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zejména xxx 11 xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, ve xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx reagoval na xxxxxxx dovolatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, namítá xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xx dopustil x xxxxxx xxxxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dovolací xxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x. , xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §175 xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, které se xxxxxxx pachatel, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, aby xxxx xxxxx, opominul xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx vyznání x xxxxxx-xx takový xxx xx jiném xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxx věci xxx xxx podle soudů xxxxxxx xxxxxx naplněn xxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxx xxxxx, xx xxxx zvlášť přitěžující xxxxxxxx navazuje na xx. 1 Xxxxxxx, xxxxx které „xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx v xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx“, x to xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právem xx sdružování xxxxxxxxxxxx x xx. 20 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxx politické xxxxxx x politická xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x jiná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Podle xx. 22 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv a xxxxxx x její xxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjadřuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxx (politickou stranou). Xxxxxxxxx přesvědčení xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx spočívat x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx takové xxxxxxxxx přesvědčení, které xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 18/2000 Xx. xxxx. tr.). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx si za xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx záležitostem), xxxx dílčího myšlenkového xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výseče xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahy, xxxxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxxxx přesvědčením xxxx xxx xxx názor xx xxxxxx zastávaný x určitou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx otázce xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx volbách, xxxxxxxx téma xx xxxxxx komunální xxxxxxxx, xxxx například xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx vod či xx stavby xxxxxx xxx.) [srov. XXXXXX, Xxxxx. §140. Xx: XXXXXX, Filip x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx. 1. xxxxxx (2. xxxxxxxxxxx). Praha: C. X. Xxxx, 2022, xxxx. č. 58. x PROVAZNÍK, Jan. §352. Xx: XXXXXX, Xxxxx x xxx. Xxxxxxx zákoník. 1. xxxxxx (2. aktualizace). Xxxxx: C. X. Xxxx, 2022, marg. x. 40–45].

39. Obecně xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dopustil xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx přesvědčení, xxxx xxx úvahy i xxxxxxxx (xxx xxx 11 xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxx 15 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx stručně. Xxxxxxxx xxxx xx x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx dopustil xxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předčasné. Xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx XX a XY, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx zpráv xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx nijak xxxxxxxxx, xxx xxx naznačováno. Xxx xxx xx xx, xxxxx nakonec xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XY). X xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx xx, že xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx pro politické xxxxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxxxxx násilím xx xxxx těžké xxxx xxxx adresována xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxx extenzivní x xxxxxxxxxxxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxx politické přesvědčení xxxx, xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jinak xxxxxxxxx, x dané xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda k xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxx politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, že vyhrůžka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx XX x xxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zda xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x politickým xxxxxxxxxxxx poškozeného, xx xxxxxxx vyjadřuje pachatel xxxxxxxxx. X předmětné xxxx jde xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx skutečnost, že xxxx vyhrůžky násilím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxx xxxxxx xx skutečnost, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele, xxxx xxx skutečně xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx politickou orientací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxx. s jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání (viz xxx 38 xxxxxx xxxxxxxxxx) nebo např. xxxxxx nesouhlas xxxxxxxxxxx x některým zákonem xxxx. Xxxx ani xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx spojován x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poškozeného, xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxx souviset xxx s pouhou x xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx problém.

40. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávách xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx přímo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx z xxxxxx XX, ovšem xxxxx xxxxx xx xxxx logický x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx jednání vůči xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx nespokojenost x xxxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxx kauzou xxxxxxxxx strany XXXX x xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení), když xxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, s xxx, xxx xx určitá xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx připustit, xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx líčení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx důvodem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxx, covidová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, takže xxx xxxxx x xxxx xxxxx a xx se xxxxxxxxxxx xxx. Xxx je xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §207 xxxx. 2 xx. x. x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx, když x této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxx x určitý xxxx xxxxxxxx nesouhlas x konkrétními xxxxx xxxxx x určitých xxxxxx, tedy nikoliv xxxxxxxxxxx, ale i xxxxx x xxxx xxxxx. Bez xxxxxx xx xxxxx závěr xx nutno xxx xx to, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx vlády x xx svůj xxxxxx x xxxxx poškozeného, xxx xxxxx „xxxx“ Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx neobjasnil. Xxxxxx xx třeba uvést, xx nesouhlas x xxxxxxxx xxxxx vlády xx x nějakým xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx nějakým xxxxxxxxxx krokem xxxxx xxx o sobě xxxxx automaticky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx naplnění xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx směřuje, xx xxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx jednak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx 38 xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx skutečnost, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx xxxx být z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznatelná, a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx jen xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx byl xxxx XY x XX. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx xx xxxxxxx.

41. Nad xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vyjádřit x xxxxxxxxxxx dovolatele xxxxxx na xxxxx. Xxxxx čl. 23 Xxxxxxx mají xxxxxx xxxxx postavit se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, jestliže činnost xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx podle čl. 23 Listiny xxxxx xxxxxx aktivně vystupovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx diktaturu xx xxxxxxxxx režim, nemohou xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx případech xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx napomáhat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx. 23 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je „xxxxxxxxxxxx řád xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx“, což lze xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx součástí xx též ochrana xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxx právo na xxxxx aktivováno při xxxxxxxxxxxx „xxxx“, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx spojovat s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx orgánů veřejné xxxx, xx kterému xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx vyhovujících xxxxxx ÚS), x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xx xxx x xxxxxxx xxxx), aby všechny xxxx zásahy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx konformní, xx jen xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx konformita xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx demokratického xxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx změnu, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxx obecných xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 66 Xxxxxx x nezpůsobilosti xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx, xxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.) [xxx XXXXXX, Xxxxxx. Xx. 23. Xx: XXXXXXXX, Xxxxxx, XXXXXX, Michal, XXXXX, Xxxxxx, XXXX, Martin x xxx. Listina xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. 1. vydání (1. aktualizace). Praha: X. X. Beck, 2021, xxxx. x. 22–27]. X xxxxxxx xxxxxx závěrů je xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx, xx by xxxx xxxxx k rozkladu xxxxxxxxxxxxxx xxxx x XX a že xx xxxxx k xxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxx xx např. xxxxxxxxx, x xxxx xx nebyly xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx dostala xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx. zfalšování xxxxx, xx xx xxxxxxxx fungovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx stav prokazatelně xxxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx. 23 Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx závěrům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1, 2 xxxx. g) xx. zákoníku, lze xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxx naplněn, když xxxxx nižších stupňů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nepovažoval xx xxxxx x potřebné xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx otázku xxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx tento xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §13 tr. xxxxxxxx) xxxxxxxx, xxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda v xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xx. xxxxxxxx. Je xxxx xxx xxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx škodlivost xxxxx xxxxx v obecné xxxxxx, xxx xx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx kritérií vymezených x §39 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xx všem xxxxxx zvažované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxx okolnostem xxxxxxx, když xx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxx, xxx nikoliv xxx xxxxxxx skutkovou xxxxxxxx (xxx xxxx. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 9.12.2020, xx. xx. 8 Xxx 1171/2020, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 14.4.2021, xx. xx. 8 Xxx 276/2021).

42. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx shora xxxxxxxxxx závěrům proto xxxxx §265x odst. 1, 2 xx. x. zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 22.12.2022, xx. xx. 8 Xx 319/2022, xxxxx i xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 4 xx xxx 12.10.2022, xx. xx. 4 T 112/2022, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 4, xxx předmětnou věc x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

43. Xxx se xxx vrací xx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 4 xxxx xxxxx xxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x právním názorem, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyslovil Xxxxxxxx soud (§265x xxxx. 1 tr. x.). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx nelze xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 písm. b) xx. x.]. Xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx.