Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 3 xxxx. b) xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx, xxx jen xxxxxxxxx podstatné, způsobující xxxxxxx xxxxxxxxxx vážnou xxxxxxx (např. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx podstatné oslabení xxxxxx smyslového ústrojí xxxx poškození xxxxxxxxxx xxxxxx), která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx tak, xx výrazně znesnadní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxx §265k xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni xx xxx 22.6.2022, xx. xx. 50 Xx 148/2022, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 26.4.2022, xx. zn. 4 T 32/2022, xxxxx §265x xxxx. 2 tr. ř. xxxxxx také další xxxxxxxxxx na zrušená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Chebu ze xxx 26.4.2022, xx. xx. 4 T 32/2022-89, byl xxxxxxxx X. U. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx týrání xxxxxx podle §302 xxxx. 1, odst. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xx použití §58 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x trvání devíti xxxxxx x podmíněným xxxxxxxx xx zkušební xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dvě xxxxxxxx xxxxxx čelisťové xxxxx.

2. Jako zločin xxxxxx zvířat podle §302 xxxx. 1, xxxx. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx spočíval x xxx, že obviněný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 2021 na xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x XY, xxxxx Xxxx, v rozporu x xxxxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx“) a §45 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxx“), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx se x přesně xxxxxxxxxx xxxx xx večerních xxxxxxxx xxx 3.7.2021 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx chovaná X. X., xxxxx ji xxxxx dne 4.7.2021 x 9:20 xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sklapnutí xxxxx xxxxxxx poškození xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx níž x xx xxxx xxxxxx xxxx byly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vyčerpaná, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx permanentní trýznivou xxxxxxx, x to x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx končetiny xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stěny xxxxx, kočka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, obratnosti x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Odvolání, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni xx xxx 22.6.2022, xx. xx. 50 Xx 148/2022-110, xxxxx §256 xx. x. xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x němu

4. Xxxxxxxx X. X. podal xxxxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx. Xxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxx, že rozhodnutí xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxx nesprávném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx odkázal xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (xx xxxxx xxxxxx x. 221/2021 Xx.). Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx nesprávně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Připustil, xx x xxxx xxxxxx xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx namítl, že xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxx směřujícího xxxx xxxxxx žijící xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxx xx surový xxxx xxxxxxxx způsob xxxxxx. Připomněl, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, což xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx intenzity, xxx bylo xxxxx xxxx jednání xxxxxxxx xxxx zločin. Xxxxxxxx xx dovoláním xxxxxxx xxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přikázal Xxxxxxxxx xxxxx v Chebu xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x „xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Podle skutkových xxxxxxxx kočka xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx zřejmě po xxxx několika xxxxx – od xxxxxx xxx 3.7.2021. Šlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx. zákoníku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestným činem. Xxxxxxxx označil xx xxxxxx neopodstatněné x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. odmítnuto.

III.

Přípustnost x důvodnost xxxxxxxx

6. Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) xx. ř., xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §265x odst. 2 xx. ř., xx lhůtě x xx xxxxx xxxxx §265x xx. ř. x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xx. x. Xxxxx §265x odst. 3, 4 xx. x. xxxxxxxxxx napadené xxxxxxxx x předcházející řízení x xxxxxx k xxxxxx, že xxxxxxxx xx důvodné.

8. Xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzení. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vadná xxxxxxxx xxxxxxxx práva, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x částech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx způsob xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx škodlivost xxxx xxxxxxx nedosáhla takové xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx zločin.

9. Zločinu xxxxxx zvířat xxxxx §302 odst. 1, xxxx. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx xx dopustí xxx, xxx týrá xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx týranému zvířeti xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx smrt.

10. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá (x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx drůbeže x xxxxxx, xx mu xx xx chodila xxxx (patrně lišky) x xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx kočka xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx zvíře xx xxxxxx §3 xxxx. x) zákona na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nezpochybňuje, xx došlo x xxxxxx zvířete. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxx. xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx obviněný porušil xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) xxx. zákona, xxx dovodil (x xxxxxxx x odborným xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ustanovení §4 xxxx. 1 xxxx. x) cit. xxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx. Znak xxxxxx xxx vůbec xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, i xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xx faktem, xx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxx usmrcovat xxxxx xxxxxx zvíře xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o myslivosti xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nášlapných xxxxx. Xxxx to xxxx přímý vliv xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X §45 xxxx. 1 xxxxxx x myslivosti xxxx xxxxxxx x takové xxxxxxx xxxx, u xxxxx je xxxxx xxxxxx, že nemusí xxxxxxxxxxxx týrání xxxxxx xx xxxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx stav, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasti, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

12. Pokud xxx x to, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo trýznivým xxxxxxxx (xx 1.1.2020, xx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 114/2020 Xx., xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx trýznivý xxxxxx, x xxxxx podle xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trýznivý xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismu xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx její xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx vyčerpání, ale xxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxxx larev xxxx xx xxxxxxxx rány x xx xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx sice xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dovodil, xx k xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.7.2021, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxx x xxxxx chycena xxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xx xxxxxx nemohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx larev xxxx). Xx xxxxxxxx, xx xxxxx nebyla x xxxxx uvolněna xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, xx x tímto xxxxxx xxxxxxxxxx x pasti xxxx xxxxxxx taková xxxx xxxxxxx, že xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Zároveň není xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx x xxx srozuměn x xxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx působení xxxxx vystupňovat tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, že následek (xxxxxx) nastal xx xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx představoval, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx počítat x xxx, xx xxxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxx x krátkých xxxxxxxxxxx (xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxxx prostředků), xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx x pasti xxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxx, xxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naplněn. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx. xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činu, xxx xxxx xxxxx zmíněno.

14. Xxx xxxxx, xx xxxxx xx z xxxxxxxx naplnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxx, xxx xxx xxxxxxx majetku ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §28 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx krajní xxxxx. Xxxxxxxx proporcionality xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx patrně xxxxxxx xxx mohla a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. zájmu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat proti xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx škodné xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxx nic xxxxxx, xx xxxxx jít x xxxxxx xx xxxxxxx souseda x xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx dne. X xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „x přesně nezjištěné xxxx xx počátku xxxxxxxx 2021“, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dní.

15. Xxxxxxx nebyly soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti, xxx xxxxxx xxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx naplněny (xx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx znaky přinejmenším xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx skutek xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx trestný čin, xxx pouze xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotněprávního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

17. Xxxxx §12 odst. 2 tr. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následky x ní xxxxxxx xxx xxxxxxxx jen x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx princip xxxxxx ratio. Touto xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx důvody, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx to, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxx tvrzení xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx, xx xx xxx myslivec. To xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. Úvahám x xxxxxxxxxxxx xxxxxx mělo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx určitého xxxxxxxx. Xxxxxxx obviněného (xx xxxxxx xx jednání, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxx xxxxxx xxx – xxxxxxxxx xxxxxx) xx ještě xxxxxxxxx xxx xxxx spácháním xxxxxx trestným činem, xxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx týrání xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 114/2020 Xx. došlo x xxxxxxxxx xx 1.6.2020 x dramatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx postihu xxxxxx zvířat. X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedl, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kauzou xxx. xxxxxxxx.

19. Jak xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx literatuře, trestní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výší, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxx nedbalostního xxxxxxxx xxxxxxx (viz XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx právo xxxxxx. 9. vydání. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2022, xxx. 942). Xxxx příklad xxx xxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jízdou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx (přečin xxxxx §143 odst. 1, xxxx. 2 xx. xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx xxx ten, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx ničí xxxxxxxx [xxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1, odst. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx].

20. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zlým xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxx, xx nezpochybnitelný. Svědčí x tom x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx psů x xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxx x druhů deliktní xxxxxxxxxxxx xx odpovědnost xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/2020 Xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxx práva (přijetí xxxxxx bylo kromě xxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kauzami xxxxxx psů). X xxxxxxx literatuře xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výzkumy v xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zvířat xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx osobě, xxx xxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx a xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestních xxxxx x trestných xxxx xxxxxx xxxxxx x porušování xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx). Xxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trestněprávní ochrany xxxx život x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nejzávažnější právní xxxxxx, čemuž odpovídají x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxx právní xxxxxx xxx otevírá xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxx než xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx xxxx trestněprávní ochrany xxxx a míry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXXX, X.: X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aneb xxxxxx xxxxx. Bulletin advokacie x. 6/2020, xxx. 46).

21. X xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nese xxxxxx xxxx kampaňovitosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (což souvisí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i základních xxxxxxxx xxxxxxxx), x xx lege ferenda xxx xxxxxxxx legislativní xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby v §302 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x tomu, xx xxxxxx xxxxx aplikovat xxxxxxxxxx §307 odst. 1 xx. ř. x trestní xxxxxxx xxxxxxxxx zastavit (nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx doznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Konečně je xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení §88 xxxx. 1 xx. zák. (xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xxxxxx xx 31.12.2009).

22. Xx, xx bylo uvedeno xxxxx, samozřejmě xxxxxxxxx, xx xx soudy xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxx vůli zákonodárce xxxxxxxxxx v zákoně. Xxxxxxx x xxxx xxxx nutnost obzvlášť xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyjádřenou x §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxxx řešením, xxxxxxx prostředkem, xxxxx xx význam x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Trestní xxxxx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiného důvodu xxx x xxxxxxx xxxx trestnými xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe x x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ultima xxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx situace, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ideologickým xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx řešení je xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se, xxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx znamená xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Trestní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahují xx xxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxx před xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x že xxxxxxxx xxxxx xx mohla xxxx xx xxxxxxx xx svépomoci xxxxxx x k xxxxxx (xxx XXXXX, X. x kol. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 9. xxxxxx. Praha: Wolters Xxxxxx XX, 2022, xxx. 47). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx principu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx omezení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelu trestního xxxxx.

24. Xxxx xxxxxxx x závěru, že xxxxx o xxxxxxx xxx, xxx xxxx. xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyznačuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx úrovně běžně xx vyskytujících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx x to, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx u xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx stránce xxxxxxxx xxxxx zločinů (xx. nikoli xxx xxxxxxx), xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti obvyklý, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x konkrétním případě x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, podle něhož xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, který xxx činem dotčen, xxxxxxxx provedení xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx pachatele, xxxxx xxxx zavinění a xxxx pohnutkou, xxxxxxx xxxx cílem.

25. Ve xxxxxxxx obviněného především xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vedl xxxx spácháním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx školníka x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. K činu xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ho litoval x dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xxxx. j), l), x), x) xx. xxxxxxxx. Lze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nouze. Xxxx ovšem xxxx xxxxx učinit definitivní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

26. X xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovození trestní xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pohnutka xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx, xx xx xxxxxxx x ojedinělý exces x jinak řádného xxxxxx obviněného.

27. V xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochrana xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xx. 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx). Xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx činu obviněného xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx proti „xxxxxx“ xx xxxxxx predátorů (xx, xxx dravci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx známo). Právě xxxx motivy jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odlišují xx xxxxx xx vyskytujících xxxxxxx, xx xxxxx xxxx ustanovení §302 xx. zákoníku (xx xxxxx xxxxxx x. 114/2020 Sb.). Xxxxx xx však xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x stěžejní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Právě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zde může xxx xxx výjimečnou xxxxxxxxxxx, která by xxxxxxxxxxxx aplikaci zásady xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx. X výpovědi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx naznačuje, xx den před xxxxxxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. (mělo xxx x xxx dospělé xxxx x šest xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x tím, aby „xxxxxx xxxx xxxxxxxx“. X. X. však xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx posouzení stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxx, xxx, x xxxxxx případech x x xxxxxx xxxxxxxx xx chovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx staly terčem xxxxx xxxxxx zvěře (xxxxxxxxx). Nejasné xxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx podniknuta (xxxx xx ovšem např. xxxxxxxxx drůbeže xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, nevyhovujících xxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §302x xx. xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx svědka M. X., případně provést xxxxx důkazy. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx inkriminované xxxxxxxx xxxxx chov (který xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx) zrušit, xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dravcům. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

28. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovněž otázka xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Soud prvního xxxxxx xx výroku xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx částečně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx obviněný xxxxxxx xxxxx xx ne xxxxx xxxxxxxx pozemek, „xxxxx volně přístupný xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxx v dobrém xxxxx. Vyjádření svědka X. X. k xxxx xxxxxx je xxxxxxx rozporné, neboť xxxxx, xx xx xxxxxxx xx dostal xxx obtíží, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx obviněného xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx plot. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx past xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx pozemku, vzniklo xx nebezpečí, že xx do xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx venčený xxx), xxx by xxxxxxxxxx činu zvyšovalo. Xxxxx ale xxx x pozemek nejen xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxx (xxx nedokonale), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx jde x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx přesto dalo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pozemek xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povahy xxxxx činu bylo xxxxx úkolem soudu xxxxxxx xxxxxx.

29. Otázkou xxxx xxxxxxx, jak xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pasti nalíčeny. Xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx ve výroku xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nastražil x přesně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2021, není xxxxx, z jakého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxx z 3. xx 4.7.2021, xxxxx xxx se kočka xx xxxxx x xxxx chytla. Xxxxx xxxxx evokuje xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx 1.7.2021, tedy xxxxxxx xxx. I xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx možno jednoduchým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Umožní xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx nebezpečí xx strany predátorů, xxx xx skutečně xxxxxxx o xxxxxx xx poškození xxxxx X. X. x xxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx několik xxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, x pokud xxxxx xxxxxxx dne 3.7.2021, xxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx okolnosti – v xxxxxxxxxxx x xxxx uvedeným – xxxx vliv xx xxxxxx škodlivosti xxxx.

30. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zcela xxxxxx x v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxx xxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx soud xxxxx. Xxx xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx otázkou, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx pasti xxxxxxxxx xxxxxx „krutou x nesnesitelnou“, zvláště xxxx x xxxxxxx xxxx (a xxxxxx x x době xxxxxxxx jeho mysliveckých xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx x odchytu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ačkoli omyl x xxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx roli, xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx obviněný nebyl xxxxxxxx x tím, xx by xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx samozřejmě xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xx se xx pasti xxxxxx xxxxxx). Mohl sice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx možnost (xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx už xxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xx pozemek vnikla x xxxxxxxx xx xxxxxx), avšak xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxxxxx vztah x xxxxxx xxxxxxxx neměl, x xx xxx xx xxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen krátce x jednorázově). K xxxxxxx kočky xxxxxx xx xxxxx došlo xxxxxxxxx xxx nešťastnou xxxxxxx, xxxxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

31. Naznačené xxxxxx xxxx nutno xxxx x xxxxx při xxxxxxxxx, xxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx přestupek podle §27 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xx xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx xxxx ten, xxx xxxx xxxxx.

32. Rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxxx byl xxxxxxxx uznán vinným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx.1, xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, x xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x hlediska xxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx rozhodnutími, xxxxx spočívají na xxxxxxxxxx právním posouzení xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. h) xx. x., x proto xxxxxxx obstát x xxxxxx xxx zrušena.

33. X když xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxxx), xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nutno xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zabývat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx sazby podle §302 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

34. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx zákoníku xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že k xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx například xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx boltce, xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxx, ztráta xxxx xxxx. Xxxxxxxx na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxx znamenat xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Vyplývá xx i xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zvlášť přitěžující xxxxxxxx xx zákonodárcem xxxxxxxxxx xx závažnější xxx například xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx xx roveň xxxxx xxxxxxx.

35. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, co xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závěry xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx poškození zdraví xxxxxxx. I xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zmrzačení, xx. trvalá funkční xxxxx části těla, xxxxxxxxx xxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx snížená schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxx. Xxxx xxx také x ztrátu xxxx xxxxxxxxx oslabení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx to, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobila takové xxxxxxxx normálních tělesných, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx život xxxxxxx, a to xxxxx před xxxxxxxx xxx xxx obvyklý. Xxx například x xxxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významným xxxxxxxxx xx xxxxxx. Podstatné xxx ovšem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx si svůj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prostě xx xx přizpůsobí. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x trestném xxxx xxxxxx zvířat xxxxxxxxxx, xx. nestačí xxx xxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

36. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx otázku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X výroku xxxxxxxx xxxxxxx, xx x kočky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stěny xxxxx, x xxxxxxxx čehož xx trvale omezena x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxx upřesnit. Xxxxxxx omezení v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do zdraví x xxxxxx kočky, xxxxx xx xxx xxxxxx nijak odkázána, xxxxx byla chována x xxxxxxx prostředí. Xxxxx, xxxxx soudy xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxxxxx i xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nežádoucí xxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxx.

37. U xxxxxxx x pohybu a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx míře, xxxxx zatím z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poškození struktury xxxxx kosti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx smysl x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx svaloviny, jak x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx X. X., xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxxx uvést, xx x Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x založit na xxxxxxxxxxx zjištěních. Odborné xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, x xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxx, xxx x xx došlo, a xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xx. nikoli, xx x xxx x jistotou xxxxx x x xxxxx xxxxxx závažnosti). Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx trvalým xxxxxxxxx obviněný naplnil xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx spáchal nikoli xxxxxx, xxxxx zločin. Xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx právní kvalifikaci xxxxxx.

XX.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

38. Xxxxxxxx x xxxx, co xxxx xxxxxxx výše, Xxxxxxxx xxxx zrušil xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zrušil xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, která xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx a xxxxxxx. X souladu s xxxxxxxxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 22.6.2022) xxxxxxxxxxx, xx xxx mu byla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 16.1.2023, xx. po více xxx půl xxxx. X xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudem tedy xxxxxxx x průtahům.