Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx následkem xxxxx §302 odst. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. zmrzačení, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důležitého xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx výrazně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obviněného X. U. xxxxxx xxxxx §265k xxxx. 1 xx. ř. xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xx xxx 22.6.2022, xx. xx. 50 To 148/2022, x rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 26.4.2022, sp. xx. 4 X 32/2022, xxxxx §265x odst. 2 xx. x. xxxxxx také další xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §265x odst. 1 xx. x. Xxxxxxxxx xxxxx x Chebu xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 26.4.2022, xx. xx. 4 X 32/2022-89, byl xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1, xxxx. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx a xxxxxxxx podle §302 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx za použití §58 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx devíti xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx zločin xxxxxx zvířat xxxxx §302 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x) tr. zákoníku xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Chebu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx spočíval x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx počátku xxxxxxxx 2021 xx xxxxxxxx oploceném pozemku x XY, okres Xxxx, v rozporu x xxxxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx“) x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon x xxxxxxxxxx“), nastražil xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jedné x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve večerních xxxxxxxx xxx 3.7.2021 xxxxxxx samice xxxxx xxxxxx xxxxxxx V. X., který ji xxxxx xxx 4.7.2021 x 9:20 hodin, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravé xxxxx končetiny, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a krvácení x otevřené xxxx, xx xxx x xx xxxx celého xxxx byly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx dehydrovaná, xxxxxxxxx, x septickém šoku, xxxxxx permanentní xxxxxxxxx xxxxxxx, a to x při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zadní končetiny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, obratnosti x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Odvolání, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o trestu, xxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 22.6.2022, xx. xx. 50 Xx 148/2022-110, podle §256 xx. ř. xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a vyjádření x xxxx

4. Xxxxxxxx X. U. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx. Výrok, xxxx xxxx zamítnuto xxxx xxxxxxxx, napadl x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx posouzení skutku xxxx xxxxx nesprávném xxxxxxxxxxxxx posouzení. Z xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. (xx znění xxxxxx x. 221/2021 Sb.). Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx namítl, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nelze xxxxxxxxx xx surový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Připomněl, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, což xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možno xxxx jednání hodnotit xxxx xxxxxx. Obviněný xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx Nejvyšší xxxx zrušil xxxxxxxxxx xxxxx x aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Okresnímu xxxxx x Xxxxx xxx x potřebném xxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5. Státní xxxxxxxx Nejvyššího státního xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x „xxxxxxx“ týrání xxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx zřejmě xx xxxx xxxxxxxx xxxxx – od večera xxx 3.7.2021. Šlo xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx týrání xx xxxxxx §302 xxxx. 1 xx. zákoníku. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx podle okolností xxxxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na xx, xx společenská xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nic xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx vzhledem k xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx. zákoníku xxxxx odůvodnit xxxxx, xx posuzované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činem. Xxxxxxxx označil xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. ř. xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1, xxxx. 2 písm. h) xx. ř., xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., prostřednictvím xxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 2 tr. x., xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx §265x xx. x. x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x.

7. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xx. x. Xxxxx §265x odst. 3, 4 xx. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení x předcházející xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx dovolání xx xxxxxxx.

8. Xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx aplikace xxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx trestního zákoníku, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx způsob xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx škodlivost jeho xxxxxxx nedosáhla takové xxxxxxxxx, aby bylo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §302 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx týrá xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx následky na xxxxxx nebo xxxx.

10. X okolností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxx xx zpochybňováno), xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx mu xx xx chodila xxxx (xxxxxx xxxxx) x xx x xxxxxx důvodu nastražil xxx nášlapné kovové xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xx chytila xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Kočka xxxxxx xx obratlovec, a xxxx xxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x) zákona xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxx zvířete. Zákonným xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx týrání xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxx. xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx obviněný xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), x) cit. zákona, xxx xxxxxxx (x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx) okresní xxxx x odůvodnění rozsudku, xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) cit. xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x užití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o myslivosti xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nášlapných xxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X §45 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x takové xxxxxxx lovu, x xxxxx je dobře xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat xx xxxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Podstatné xx, xx stav, xx xxxxxx xx ocitla xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx měl povahu xxxxxx.

12. Pokud jde x to, zda xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx 1.1.2020, xx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxx x. 114/2020 Xx., xx xxx xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němuž podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismu pasti xxxxxxxxx po dlouhou xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dehydratace a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zanesení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxx těle. Xxxx xxxx jasné, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dovodil, xx x chycení xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.7.2021, xxxxx lze xxxxxxxxxx závěr, že xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx několik xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (těžká dehydratace, xxxxxxxx xxxxx xxxx). Xx zjištění, že xxxxx nebyla x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx době, xxx dovozovat, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pasti xxxx xxxxxxx taková xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx x že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Lze xxxxx, xx omyl v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx význam, neboť xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nahrazena v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx představoval, pouze xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), může xxxxx k xxxx, xx zvíře xxxx x xxxxx chyceno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx utrpením. Také xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem naplněn. Xxxxxxxxx týkající se xxxx, na xxxx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx. okolnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, mají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činu, xxx xxxx ještě xxxxxxx.

14. Xxx xxxxx, že xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxx xxxxx §28 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx vlastního xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx zřejmě xxxxx xxxxxxxx k dispozici xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxxx vlastnictví, případně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, hrozilo přímo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx škodné xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxx nic nemění, xx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx chovu xxxxxxxxxxx dne. X xxx na tom xxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx nalíčil „x přesně xxxxxxxxxx xxxx xx počátku xxxxxxxx 2021“, x xxxxx by xxxxxxxxx, xx je ponechal xxxxxxxx xxxx xxx.

15. Xxxxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti, lze xxxxxx xxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx stránce) xxxxxxx znaky přinejmenším xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

16. Námitka xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x.

17. Xxxxx §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následky x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x z xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nezabývaly. Xxxxxxx xxxx x Chebu xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jen xx, xx obviněný xxxxx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxxx komukoli (xxx xx navíc xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx, ač je xxx xxxxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxx přesvědčivé. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx dalšího xxxxxxx.

18. Úvahám o xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx xx jednání, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx – xxxxxxxxx xxxxxx) xx ještě xxxxxxxxx xxx xxxx spácháním xxxxxx trestným xxxxx, xxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyžadoval xxxxxx surový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx na xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 114/2020 Xx. došlo x účinností od 1.6.2020 x dramatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx postihu xxxxxx zvířat. I xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx na společenskou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx. xxxxxxxx.

19. Xxx xx xxxxxxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx podstat se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedbalostního xxxxxxxx xxxxxxx (xxx ŠÁMAL, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 9. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer XX, 2022, xxx. 942). Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx usmrtí xxxxxxx (přečin xxxxx §143 xxxx. 1, xxxx. 2 tr. xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxx trestní sazbou xxx ten, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, kteří xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ničí xxxxxxxx [xxxxxx podle §302 xxxx. 1, xxxx. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx].

20. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx kterému xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezpochybnitelný. Xxxxxx x xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šířenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx deliktní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx byl xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/2020 Xx. xxxxx úmyslem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx poukazováno xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx smyslu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx či xxxxxxx x xxx xxxx možné xxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx postarat xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxx trestné činy xxxxx xxxxxx a xxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx domovní xxxxxxx či útisku). Xxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trestněprávní xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx člověka xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, čemuž odpovídají x xxxxxxx xxxxx x jednotlivých trestných xxxx. Xxxx právní xxxxxx tak otevírá xxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXXX, X.: X xxxx trestněprávní ochraně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 6/2020, xxx. 46).

21. Z xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rysy xxxxxxxxxxxxxx x přizpůsobení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (což xxxxxxx x mnohdy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), a xx lege ferenda xxx očekávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx hranice xxxxxxx sazby x §302 xxxx. 3 xx. zákoníku xxxxx x xxxxx xxxxxxx x tomu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §307 odst. 1 xx. ř. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx doznání obviněného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx na okraj xxxx poznamenat, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dřívější xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 xx. xxx. (xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, účinný xx 31.12.2009).

22. Xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx neznamená, xx xx soudy xx své xxxxxxxxx xxxxx neměly xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonodárce xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx z xxxx xxxx nutnost obzvlášť xxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx.

23. Trestněprávní xxxxxxxxxxx určitého skutku xxxx xxxxxxxxx činu xx nejzazším řešením, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxxx života x xxxxxx důvodu xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činy xxxxxxxxxx x trestních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe x x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ratio xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx příznačná xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx situace, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ideologickým xxxxxx. X principu xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x ochraně právního xxxx. Xxxxxxxx se, xxx stát uplatňoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx značně xxxxxxxx xx práv x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx blízkých a xxxxx xxxxxxx x xxxx vedlejších negativních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx trestněprávní x xx pasivita xxxxx xx mohla xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx občanů x x xxxxxx (xxx XXXXX, X. x kol. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 9. xxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, 2022, xxx. 47). Xxx xxxxxxxx respektování xxxxxxxx xxxxxx ratio xxxxxxxx, xx xxxxxxx základních xxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx trestních xxxxxx xx možno považovat xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelu trestního xxxxx.

24. Xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxx xxx, xxx xxxx. xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxx xx posuzovaný xxxxxx vyznačuje něčím xxx výjimečným, xx xxxx xxxxxxxxxxx škodlivost xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxxx xxxxxx běžně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx x xx, xx xxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx naplněny x menší xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obvyklé. V xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx formální stránce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. nikoli xxx xxxxxxx), xxxx xxxxx x neadekvátnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obvyklý, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx škodlivost je xxxxx zvažovat vždy x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména významem xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxx následky, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx čin xxxxxxx, xxxxxx pachatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx.

25. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx posuzovaného xxxx xxxxx život, xx xxxxx bezúhonný, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx velmi xxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xx xxxxx doznal, xxxxxxx xx xxxxxxx x dobrovolně nahradil xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx tak polehčující xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. x), x), x), x) tr. xxxxxxxx. Xxx uvažovat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx čin spáchal xxxxxxxxx nebezpečí, xxxx xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nouze. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx definitivní xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

26. X xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, převahy xxxxxxxxxxxxx okolností xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, i xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx smyslu xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněného.

27. V xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx domácích chovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx vlastnictví poskytuje xxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod). Xxxxx xxx xxxx, že xxxxxxxx mohla xxx xxxxxxxxx činu obviněného xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x napadenými xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxx posuzovaný xxxxxx xxxxxxx odlišují xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na které xxxx xxxxxxxxxx §302 xx. zákoníku (xx xxxxx xxxxxx č. 114/2020 Xx.). Xxxxx xx však touto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zde xxxx xxx xxx výjimečnou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní represe. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obsahu xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx chov xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx M. X. (xxxx jít x xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, aby „xxxxxx něco xxxxxxxx“. X. X. xxxx xxxxx procesním xxxxxxxx xxxx svědek vyslechnut. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx, x kolika xxxxxxxxx x x jakými xxxxxxxx se chovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx staly terčem xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx). Nejasné xxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx proti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (aniž xx ovšem např. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx bezpečných, xxx xxxxxx, nevyhovujících xxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách podle §302x tr. xxxxxxxx). X xxxxx otázkám xxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dále xxxx xxxxxx X. X., případně xxxxxxx xxxxx důkazy. Obviněný xxxx uvedl, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx) xxxxxx, xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dravcům. X xxxxx otázkou xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

28. Nedostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx otázka xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx obviněný xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xx jednalo x xxxxxxx částečně xxxxxxxx. Xxxxx společenskou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ne xxxxx oplocený xxxxxxx, „xxxxx xxxxx přístupný xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx X. X. k xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx kočku, xxxxx xxxxxxx xxxx. Otázka xxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx obviněný past xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xx do xxxxx xxxxx člověk (xxxx xxxxxxxxx xxxx venčený xxx), xxx xx xxxxxxxxxx xxxx zvyšovalo. Xxxxx xxx xxx x pozemek xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx (byť nedokonale), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxx xx jejich xxxxxxx budou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx pozemek, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx dalo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Zhodnocení xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

29. Otázkou xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx byly obě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx nastražil x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na počátku xxxxxxxx 2021, není xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx verzi, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právě xxxx xxxx x 3. xx 4.7.2021, xxxxx xxx xx kočka xx xxxxx x xxxx chytla. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx 1.7.2021, xxxx xxxxxxx xxx. I xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednoduchým xxxxxxxxxxx odstranit. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx skutečně xxxxxxx x xxxxxx xx poškození xxxxx X. Č. x xxxx xxx, případně xxx obviněný nechal xxxxx nalíčeny xxxxxxx xxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podstatné, x xxxxxx intervalech obviněný xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxx pasti xxxxxxx xxx 3.7.2021, xxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx – x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx – xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

30. K subjektivní xxxxxxx činu se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zcela xxxxxx x x xxxxxxxx xxx slovy xxxxxx (xxx bod 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx soud xxxxx. Xxx xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslu xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx představu, xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „krutou x nesnesitelnou“, zvláště xxxx v xxxxxxx xxxx (x údajně x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) byly xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx je, xx xxxx xxxxxxx obviněný xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činu xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx by xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx domácí xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx (stejně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xx xx pasti xxxxxx xxxxxx). Mohl sice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx možnost (xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx kočka xxxxxxxxxxx X. M. xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zjevně žádný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možnosti neměl, x to xxx xx formě xxx. xxxxxxxxx lhostejnosti (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx). K xxxxxxx kočky xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx předmětným ustanovením xxxxxxxxx xxxxxxxx chráněna xxx zvířata xxxxxx, xxx xxxxx žijící, xxxxxx x subjektivní xxxxxxx xxxx obviněného xxxx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxxx otázky xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, konkrétně xx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx týráním, jehož xx xxxxxxx mimo xxxx xxx, kdo xxxx zvíře.

32. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx uznán vinným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxx.1, xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, x napadené usnesení Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx. zákoníku xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx být xxxxxxx.

33. X když to xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxxx), vzhledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zabývat xxxx xxxxxxx způsobení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx týraného xxxxxxx, xx. naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §302 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

34. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxxxxx zákoníku xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxx, xx x xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxx nevýznamné, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako xx například drobná xxxxxxxxx ušního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxx, ztráta xxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Vyplývá xx x xx xxxxxxxxxxxxxx výkladu, xxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za závažnější xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny. X xxxxxxx xx toto xxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx na roveň xxxxx zvířete.

35. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx následkem xx zdraví xxxxxxx, xxx použít xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xx. trvalá xxxxxxx xxxxx části těla, xxxxxxxxx xxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx snížená schopnost xxxxxx některé xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxx x ztrátu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx může být xxxxxxx kritériem xx, xxxxxx xxxxxx porucha xxxxxx způsobila takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesných, xxxxxxxxx i psychických xxxxxx, že to xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx něj xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx následkem xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx ovšem bude xxxxxxxx objektivní, xxxxx xxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. X tyto skutečnosti xx xxxxx x xxxxxx x trestném xxxx týrání xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxx závěr, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

36. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx otázku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx x kočky xxxxx x trvalému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx čehož xx xxxxxx omezena x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx prostředí. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx venkovním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podstatný, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx odkázána, xxxxx xxxx xxxxxxx x domácím xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozsudku, měly xx zabývat x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxx nežádoucí xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (decimování xxxxxxx xxxx.). Xxxxx xxxxxxx xx ovšem xxxx xxxx, zda xxxxxxx kočku používal x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

37. X xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx soudů jednoznačně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kosti xx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x něm xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx X. X., xxxxxx xxx tak xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo, xxxx xx xxxx třeba xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx zjištěních. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Vary, x xxxxx xxxx xxxxxxx stupně vycházel, xxxx xxxxx aktuální x hovoří pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž je xxxxx, xxx k xx xxxxx, x xxxx uvádí, že xxxxxx xxxxxxxx xx xx rekonvalescenci dají xxxxxxxxxxxx (tj. nikoli, xx k xxx x jistotou dojde x x xxxxx xxxxxx závažnosti). Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x možným trvalým xxxxxxxxx obviněný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx se x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, že dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dostatečný x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxx k podanému xxxxxxxx

38. Vzhledem x xxxx, xx bylo xxxxxxx výše, Xxxxxxxx xxxx zrušil jak xxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Xxxxx, xxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Chebu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx napadenému usnesení. Xxxxxxx zrušil xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztratila xxxxxxx. Xxxx přikázal Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §265r xxxx. 1 písm. x) xx. x. Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx časovému xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dne 22.6.2022) xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx x dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 16.1.2023, xx. xx více xxx půl xxxx. X řízení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxx x xxxxxxxx.