Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx §146 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. d) xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není xxx xxxxxxx dalších xxxxxxxx tohoto ustanovení xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařazení xxxxx mimotrestních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx známé pachateli.

Nejvyšší xxxx xxxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 5.9.2022, xx. zn. 50 Xx 182/2022, xx xxxx vedené x Xxxxxxxxx xxxxx Plzeň-město xxx xx. xx. 4 X 123/2021.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx xx xxx 11.4.2022, x. x. 4 X 123/2021-377, xxx xxxxxxxx X. U. (xxxx xxx xxx „xxxxxxxx“ xxxx „dovolatel“) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxxx §146 odst. 1, odst. 2 xxxx. x), odst. 3 tr. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §358 odst. 1, odst. 2 xxxx. a) tr. xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx x XX dne 2.12.2020 x xxxx xxxxx 8:44 xxxxx xxxx xxxxxxx vrátnice xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx XX, jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agentury X. „X.“, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx rozepři xxxxxxx napadl xxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx X. X., xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XX XX, xxxxx oblečeného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sanitky, a xx tak, xx xx chytil xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strhnul xx zem, poté xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx ho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx, xxx se xx xxxx nepodařilo, xxxxxxxx xxx vstali, X. U. xx xxxxxxxx snažil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx, xxxxxxxxx přetahováním xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx silnici xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x. x. XY, ve xxxxx červeném xxxxxxxx xxxxxxxxx x označení Xxxxxxxxx, xxx X. X. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x přes xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx P. X. xxxxxxx poškozeného xx xxx. xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kolenem xx xxxxxxxx pod xxxx xxx, následně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx fyzického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxx poškozenému M. X. hematom x xxxxxxxxxx části xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx tříštivé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hrbolu xxxxx holenní xxxxx, xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 3.12.2020 do 2.7.2021, xxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxx šesti xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, možnosti xxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ledna 2021, xxxxxxxx xxxxxxxx používat xxx do xxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxxx xxx xxxxx absolvovat xxxxx další operaci xxxxxxxxxxx v odstranění xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, což si xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od 14.12.2021 xx 31.1.2022, x xxxx xxxxxxxxx jednání xx X. X. xxxxxxxx přesto, že xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xx xxx 28.4.1995, xx. xx. 6 X 136/95, a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx xx dne 31.3.2014, xx. xx. 10 X 28/2014, xxxxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxxxxx podle §202 odst. 1 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2009, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §358 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) tr. zákoníku.

2. Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xx spojení x §43 odst. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 x xxx roku. Xxxxx §56 odst. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx. Podle §67 xxxx. 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxx. 1 x xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xx xxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx 80 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jedna xxxxxx xxxxx činila 500 Kč, xxxx xx výsledku 40 000 Xx. Xxxxxxxx xxx zrušen xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 31.8.2021, xx. xx. 5 Xx 517/2021, kterým xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 ze xxx 13.5.2021, sp. xx. 3 T 31/2021, xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §229 odst. 1 xx. x. byli xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x X. D. xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxx xx řízení xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx podal xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx x xxxx i xxxxxx. Krajský xxxx x Xxxxx o xxx rozhodl xxxxxxxxx xx xxx 5.9.2022, x. j. 50 Xx 182/2022-436, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §259 xxxx. 3 xx. x. znovu rozhodl xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx větě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx tak, že xxxxxxxx „x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx „x přes xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxx „xxx levé xxx“, xxxx ponechal xxxxx „úder xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx“). Xxxxx xxx kvalifikoval xxxxxxx se soudem xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zločinu ublížení xx xxxxxx podle §146 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §358 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx x obviněného xxxxxxxx xxxxx §146 odst. 3 xx. zákoníku xx xxxxxxx s §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 x xxx roku, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 písm. x) xx. zákoníku xx xxxxxxx s xxxxxxxx. Současně xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx dne 31.8.2021, xx. xx. 5 Xx 517/2021, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 1 sp. xx. 3 T 31/2021, jakož i xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx zrušením xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §229 xxxx. 1 tr. ř. xxxxxxx poškozené Všeobecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x X. X. x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xx toto xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) a h) xx. x. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislosti xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nedostatku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx snažil poškozeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxx xxx xxxxxxxxxxxx a xx xx byl xxxxxxxxx, kdo xxxxxx xxxxxx xxxxx úkrok x xxxxx xxxxxx xxxxxx x „xxxxx“ xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vozu. K xxxxxxxx xxxx nemohlo xxxxx vlivem obviněného, xxx xxxxxxxx pohybem xxxxxxxxxxx. Xxxx verzi xxxx xxxxx ověřit xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zamítl. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhou z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitek, xxxxx měl za xx, xx tím xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy, které xxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxxx, xxxxxxxx tvrzení. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx §2 xxxx. 5 xx. x. a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezdůvodnily, xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx porušily xxxxxx xx xxxxx xxx reo. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxx x důkazy x xxxxxx xxxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxx shledal xxxxxxx xxxxxxxx zjištění xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx – xxxxxxxxx napadl xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx krkem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného, kterého xxxxxxx x zemi, xxxxxx byl jím x xxxx stažen, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx prokázáno, xx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chování x xxxxxx nemocnice. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxx nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx za zdravotnického xxxxxxxxxx považována xxxxxxx xxxxx vykonávající zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx převozové xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictvím xxx xxxxxxxxxx. K právnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebylo možno xxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx vozu x xxxxxx xxxxxxxxx sanitním xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nemohl xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem x xxxxxx xxxxxxxx x x jakém stavu xx vezl, neboť xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx téměř xxxxxxx převozce x xxxxxxx xxxx a xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxxxx F x neměl xxxxxxx xxx žádná xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx shora uvedené xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, případně aby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x vrátil věc xxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5. Státní xxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx „státní xxxxxxxx“) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§265x odst. 2 xx. x.). X xxx xxxxxxx xxxxxxx obviněného zjevně xxxxxxxxxxxxxx. Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x těm připomněl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že x xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxxxx by xx jednalo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytý xxxxxxxxx pachatele a xxx xx x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxxxx relevantním xxxxxxxx, xxxxx bylo ve xxxxxx k následku xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx jedná o xxxxxxxxx odvolacích námitek x jako xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve shodě x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx x xxx xxxxx nevybočily x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6 xx. x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxx odvolacím x xxxxxx zástupce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xx 15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx okruhem xxxxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx neshledal xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx skutková xxxxxxxx §146 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) xx. zákoníku xxxx xxxxxx xxxxxx x blanketní xxxxxxxxx, x proto xx xxxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nadto xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obviněného xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), x znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilost v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx vozidla zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx areálu nemocnice x pacientem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx neodkladné xxxx, xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x tak xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §146 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při ochraně xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání či xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněné. Navrhl xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx §265i odst. 1 písm. e) xx. x. v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Obviněný X. X. xx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. c) xx. ř. osobou xxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx dotýkají. Dovolání xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§265x xxxx. 1 xx. x.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§265x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx. ř.) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §265x odst. 1 xx. x. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §265x odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. x.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §265x xx. x., xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx opřel, xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx zásadní význam x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx (srov. §265x xxxx. 1, 3 xx. ř.).

8. Xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., ve znění xxxxxxx xx 1.1.2022, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nepoužitelných xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx provedeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx procesní xxxx, xxx v konečném xxxxxxxx zakládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provedeného xxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx rozporu xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jedné a xxxxxxxxx stavem věci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx relevantního xxxxxxxxx daného dovolacího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx i xxx konečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x., ve xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022, xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 xx. ř. x xxxx zjištěný xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx. ř. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že Nejvyšší xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1.1.2022 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 2.

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. h) xx. ř., xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022, je xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotněprávním posouzení. Xxxxxxxx formulací xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx skutečností podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx stav věci, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxx xxx xxxxxxxxxxx x dovolání hodnocen xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jiná okolnost xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx právně xxxxxxxxx, xx. xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx je xxxxxxxx především xx xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx x rozveden v xxxx odůvodnění, a xx povinen xxxxxxx, xxx xx právní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

10. Konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx na dvě xxxxxxx – námitky xxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx.

11. K xxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxx xxxxx bezpochyby xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx odlišných xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx x provedeného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyšetřovacím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx reo. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vznesl xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx verze xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx detailnímu xxxxxx sledu pohybů xxxx xxxxxxxxx potyčky xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxx xx kapotu, xxxxxxx xxxx vychází xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxx nižších xxxxxx. Xxxxxx však xxxxxxx, x xxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx strany xxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů x x xxxx xxxxxxxxxxx polemizuje xx xxxxxx soudů. Totožně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x bodě 8 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx děj xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kamerovými xxxxxxx, xxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úhlů. Xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx chtěl podpořit xxxxx navrhovaným xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x opomíjí xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závěr x xxx, že xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx potyčku xxxxx (xxx ani x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v provedených xxxxxxxx) x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx převahu xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx útočného jednání. Xxxxxx xxxxxxxx i xx svojí fyzickou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nebylo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byl xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx intenzita xxxxxxx síly xx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx souvislost xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx jako xxxxx x pouhé pacifikace xxxxxxxx xxxxxxx) užití xxxxxxx síly vůči xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx těžké xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X tomu xxx připomenout zásadu xxxxxxx, podle xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxx x význam xxxxxxxxxx příčiny na xxxxxxxx (k xxxx xxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.12.2019, xx. xx. 8 Xxx 1245/2019, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 11.9.2019, xx. xx. 3 Xxx 1080/2019). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nebylo způsobilé xxxxxxx změnit xx xxxxxxxx – tříštivé xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x němu xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obviněného x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bylo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx měrou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx fotografií xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxx dovolací senát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxx xx tomto xxxxx xxxxx v krátkosti xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx dokazování xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx učiněné jakkoliv xxxxxx kontext jednání, xxxxx xx zde xxxxxxxxx. Xxxxx vznesené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opodstatnění. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy pečlivě xxxxx zvlášť i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 6 xx. x. x své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§125 xx. ř.), x xxxxx xxx tak xxxxxx xxxxxxxxx vytknout. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, dovolací xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. xxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vadného xxxxxxxxxx či nelogického xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx intenzity xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nikoli na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jedné x xxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxx závěry xxxxx.

12. Xxxxxx xxxxx xx nutno přijmout xxxxxxx námitky xxxxxxxx xxxxxx xx dubio xxx reo, xxxx xxxx xx xxxxxx xx zásad vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx souvisí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xx. ř. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxx-xx přítomny xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sám x xxxx ještě xxxx x xx xxxxxxxx zákonný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nejvyšší xxxxx xxxxxx jistoty, xxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx „prokázání xxxx xxxxxxxxxx rozumnou xxxxxxxxxx“ (xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 27.3.2017, xx. xx. XX. XX 4266/16-1). Xxx xx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zjištěním, x nikoliv x xxxxxxxxx xxxxxxx důkazu xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.3.2017, sp. xx. 11 Tdo 1451/2016, xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 16.2.2017, xx. xx. 11 Xxx 1475/2016). Naopak xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §2 xxxx. 6 tr. ř. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx in xxxxx xxx xxx xx tudíž namístě xxxxxx jen tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx x konfrontaci s xxxx xx xxxxx x spáchání trestného xxxx nemohl xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhodnocením stávajících xxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx obviněného, xxxxxx-xx xxxxxx x jeho xxxx, xxxxxxx jsou xxxx nimi určité xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2017, xx. xx. 11 Tdo 1504/2016). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxx daných taxativním xxxxxx dovolacích xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx dubio pro xxx se vztahuje xxxxxx x otázce xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 16.2.2017, xx. zn. 11 Xxx 1475/2016). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx porušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutkových zjištění x provedenými xxxxxx (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 26.4.2016, xx. zn. 4 Xxx 467/2016). Xx xxxxxx závěrech nic xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x., xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pochybení (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 5.1.2022, xx. xx. 7 Xxx 1315/2021). V xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx tato xxxxxx x podstatě xxxxx xxxxxxx xx sekundárně xx xxxxxxx vykreslení xxxxxxx alternativní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx objektivně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování xxxxx vznesenou xxxxxxx xxxxxxxxxx musel xxxxxxxxx.

13. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx námitku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx poškozeného xxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znaku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §146 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx uplatněný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opodstatnění. Ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nemohl mít xxxxxxx x xxx, xx poškozený vykonával xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxx. Argumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, se xxxx až xxxxxxxx, xxxxxxx ani to xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x §146 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Nelze přisvědčit xxxxxxxxxx xxx v xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x. 95/2004 Xx., x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx akcentovat x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx formulaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důsledné, xxxxxxxxxx definice takové xxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxxx toliko xxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxx nepovažuje za xxxxx, xxx x xxxxxx souvislostech bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimotrestních xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxx x. 55/2011 Xx., x činnostech zdravotnických xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx pracovníků], xxxxx xxx právní posouzení xx smyslu §146 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xxxx přesná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx jednání, xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xx jednalo o xxxxxx xxxxxxxxx vozu xxxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxxxx xxx oblečení xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tom, xx poškozený xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného. Xxxxxxxx xxx oba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx x konkrétní situaci xxxxxxxxx vystupoval xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání. Xxxx, že xx xxxxxxxx x postavení, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx každopádně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §146 xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx tak xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx způsobilá xxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxx námitce nebylo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jakkoli xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx x podanému xxxxxxxx

14. Nejvyšší xxxx xxx xx zvážení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x argumentů xxxxxx dovolání obviněného X. X. xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxx xxxxxxx dovolací xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxx neopodstatněné. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.