Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxx 2019, jež xxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx jestliže x xxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxx schváleno xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen x okolností, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxxx 2019. To platí x x xxxxxxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx schváleného oddlužení xxxx xxxxxx v xxxx po 1. xxxxxx 2019.

Dospěje-li insolvenční xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x závěru, xx xxxxxxx je x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx (§136 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx důvody xxx zamítnutí návrhu xx povolení xxxxxxxxx (§395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrok x xxx, že xx zjišťuje úpadek xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úpadek (§136 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x výrok, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§136 odst. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 12.5.2020, x xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xx xxx 30.3.2020, x xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxxxx řízení.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx jen „xxxxxxxxxxx soud“) usnesením xx dne 30.3.2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. X. x X. X. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx X. xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx soud vyšel xx skutkové xxxxxx x xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) insolvenčním xxxxxxx xxxxxxxx spojeným x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 20.12.2019.

[2] Xx xxxx xxxxxxxx bylo xxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“), x xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx dlužníků x xxxxxxxx xxxx xxxxxx oddlužením (xxxxxxxxx xx xxx 15.11.2018). Xxxxxxxxx xx xxx 13.6.2019 xxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxxx oddlužení dlužníků x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx téměř o xxxxx miliony xxxxx xxxxx, xxx činí xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxx přezkumu. Xxxx xxxxx shledal xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 30%, xxxx xxxx xxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx proto xxxxxxxx oddlužení podle §405 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx.

3. Na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – cituje ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx bylo x xxxxxxxxx xx 1.6.2019 xxxxxxx do insolvenčního xxxxxx xxxxxxx x. 31/2019 Xx. [xxxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony – xxxx xxx „xxxxx x. 31/2019 Sb.“], xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona neumožňovala xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxx konstatován x xxxxxxxxx (xxx skončeném) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zájem xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxx opakované xxxxxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx xxx x podstatě xxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr xxxx insolvenčním soudem xxxx skrýt. Nedošlo-li xx tedy x xxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §395 IZ) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, umožňovala xx xxx nová právní xxxxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxx nového xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §395 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx, jelikož v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx dne 13. 6. 2019 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx jím byl xxxxxxxx nepoctivý xxxxx.

6. Xxxxx i x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (zejména x xxxx, že se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdali xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx pro to, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dlužníků, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zastavil.

8. Xxxxxx xxxx x Xxxxx usnesením xx xxx 12.5.2020 k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §395 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx, neboť x posledních 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx spisu se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

10. Xxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxx xxxxxxxx dovolání, xxxxx přípustnost (xxxxxxxxxx xxxxxxx dovolání) vymezují xx xxxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx „x. x. x.“), xxxxxxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx. Dovolatelé xxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x odst. 1 x. x. ř.), x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nyní xxxxxxxxxxxx věci za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla předvídána xxxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobit své xxxxxxx požadavkům xxxx xxxxxx normy. Soudy xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto x neschválení povoleného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx usnesení, tedy „xxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, jinak xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 13.6.2019 xxxxxxxx, xx sledovali xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záměr, pak x novém xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vysloveným x usnesení Městského xxxxx v Xxxxx xx xxx 13.6.2019, xxxxxx za to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Odvolacímu xxxxx x této souvislosti xxxxxxxx, xx se xxxxx nezabýval xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §395 xxxx. 6 insolvenčního zákona, xxx xx postup xxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

14. Xxxxxxxx znění občanského xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx řízení (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x bodu 2., článku II, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

15. Xxxxxxxx xx přípustné xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. x. x. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předestřené (aplikace xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1. 6. 2019), dosud x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezodpovězené.

IV.

Důvodnost dovolání

16. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx normy, xxx xx zjištěný skutkový xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx daný skutkový xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx věci, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x něj při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. Xxx xxxxx úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 31/2019 Xx. a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xx. XX (xxxxxx x. 31/2019 Xx.)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxx byla xxxxxxxx x v nichž xxxx vydáno rozhodnutí x úpadku xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§395 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxx xx 31.5.2019)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat,

a/ xx jím xx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, xxxx

x/ xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx obdrželi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tito věřitelé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení i xxxxx, jestliže dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedbalý xxxxxxx dlužníka k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx.

§136 (xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vydá rozhodnutí x xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dlužník xx v úpadku xxxx xx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x úpadku xxxx xxxxxxxxx

x/ xxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x/ xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x/ xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x/ xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřihlásili xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx, s xxxxxxxx x následcích xxxxxx xxxxxxxx,

x/ xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplatní xx dlužníkových xxxxxx, xxxxxxx, pohledávkách xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotách, x xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx, xx nebudou včas xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x/ není-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxxx xx určí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx uplynutí lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x/ výrok, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dlužníků, x xxxx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x/ xx-xx x rozhodnutím x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxx, xx xxxx zájem o xxxxx funkce ve xxxxxxxxxxx orgánu,

i/ xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx ve xxxxx xx 7 xxx od zveřejnění xxxxxx xxx oddlužení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx podle §399 xxxx. 1 xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §400, x xxxxxxxx x následcích xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx žádný x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 písm. x/ x xxxxxx xxx pochybnosti xxxxx §397 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§316 odst. 5 x 6). V xxxxxxxxxx o xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx na odměnu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx osobu, xx předběžný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplné informace x své xxxxxxxxx xxxxxxxx x předat xx její výsledky, xxxxx i doklady, xxxxx xx k xxxxxxxxx, a poskytnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném xx 1.6.2019)

(…)

(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím o xxxxxx x rozhodnutí x způsobu xxxxxx xxxxxx.

§395 (xxxxxxxxxxxxx zákona xx znění xxxxxxx xx 1.6.2019)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x/ xx xxx je xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxx

x/ že dlužník xxxxxx schopen xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x/, xxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx být xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. e/ a §390x odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx dosavadní výsledky xxxxxx dokládají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Insolvenční xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x rozsahu, x němž xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, jestliže v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x xxxxxx, že xx jím sledován xxxxxxxxx záměr, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušeno.

(5) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx před xxxxxxx insolvenčního návrhu xxxx dlužník svůj xxxxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxx zavázal-li xx xxxxxxx x ospravedlnitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx nepoměr xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze dlužník.

19. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx aplikace ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019.

20. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx otázky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona opakovaně xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxx xxxxxx předpis, který xxxx stejný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx, žádný xxxx. Takováto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx řídí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, x xx tedy xxxxxx xxxxxx, vzniklé xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx x nároků řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx x nároky vzniknou xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx nový xxxxxx předpis má xxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.4.2000, xx. xx. Xxx 2525/99, uveřejněné xxx číslem 34/2001 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpětnou xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) jde tehdy, xxxxxxxx xx novým xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx právního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x něj xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) znamená, že xxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x právní xxxxxx vzniklé xxxx xxxx účinností, xxxxx xx xxx dne xxxx účinnosti; samotný xxxxx xxxxxx právních xxxxxx x nároky x těchto vztahů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právního předpisu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou. Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 30.9.2005, xx. zn. 29 Xxx 908/2003, xxxxxxxxxx xxx číslem 35/2006 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 35/2006“), xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 30.11.2017, xxx. xx. 29 XXXX 14/2015, xxxxxxxxxx xxx číslem 25/2019 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

21. X usnesení ze xxx 24.2.2021, xxx. xx. 29 XXXX 38/2020, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 88/2021 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx „X 88/2021“), xxx Xxxxxxxx xxxx (při xxxxxx xxxxxxx formulované xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 1.6.2019, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. červnem 2019) xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XX xxxxxx x. 31/2019 Xx. xxxx zbytku xxxxxxxx xxxxxx, xx právní xxxxxx, vzniklé před xxxx účinností, xx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx tato xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx po účinnosti xxxxxx právního xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xx xxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxx ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx účinném xx 1.6.2019, x poměrech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx x v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. v xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx pléna Ústavního xxxxx ze dne 4.2.1997, sp. zn. Xx. XX 21/96, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 13/1997 Sbírky xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2020, xxx. xx. 29 XXXX 170/2018, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 102/2020 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx X 35/2006).

23. Jestliže xxxx přijaté xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx letech (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení pravomocně xxxxxxxx x xxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx dlužník měl xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx takový xxxxxxxx xxxxxxxx a své xxxxxxx (chování) xxxx xxxx přizpůsobit. Xxxxxxx xxxx xx dáno, xx xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x okolnostech, xxx nastaly již xxxx 1. červnem 2019 (x xxx, xx dlužníci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx svých xxxxxxx), xxxxx to xxxxxx.

24. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §395 odst. 4 insolvenčního zákona, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019, jež xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jestliže z xxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x okolností, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxxx 2019. Xx xxxxx x x situaci, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxx v xxxx xx 1.6.2019.

25. Xxxxxx posouzení xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá, xxxxx xxxx správné x dovolání je xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

26. Rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx dovolání x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. ř.). Insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení x x zastavení insolvenčního xxxxxx (§396 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx rozhodl o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení) lze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxx zjištěn xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx. R 88/2021, xxxxxx xxxxxxxxxx v xxx dále označené. Xxxxxxxx xxxx ohledně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

27. Xxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spojeném x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx k xxxxxx, že dlužník xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx hrozí (§136 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx xxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx řízení (§396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx tam, xxx insolvenční xxxx xxxxxx (výrokem) xxxxxx (xxxx xxxxxxx úpadek) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále) x způsobu xxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxx x x návrhu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. x §4 x §148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu) xxxxxxx i otázka, xxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx) v xx xxxxxx, že návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx (§395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, má (xxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x úpadku xxxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Povahou xxxx xx dáno, xx při xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx (bez dalšího) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §136 xxxx. 2 xxxx. h/ x x/, odst. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxx xx nutně xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx míra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsaných xxxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ a x/ až g/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx předepsanou ustanovením §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxx i možnost (xxxxxxxxx) xxxxxxxx §136 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx „xxxxxx“, „xxxxx“ x „údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, srov. x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27.10.2011, xxx. xx. 29 XXXX 21/2011, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx (Judikatura xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), ročníku 2012, xxx xxxxxx 17.

28. K výše xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx uvádí, že xxxxxxx se v xxxxxxx, kdy výrok x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, jímž se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx (x z pohledu xxxxxxxxx xx minimální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxx obsahovalo x xxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), xx x daném xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nezbytný. Xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §390 xxxx. 1 věty xxxxx insolvenčního xxxxxx), xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx (§136 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx odvoláním dlužníka (§141 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xx může xxxxxxx xxxxxxx (§395 odst. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelé (§396 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona).

29. X situaci, xxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx). Xx xxxx xxx xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx umožnil xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx sanační způsob xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx rovnou xxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od 1.7.2017, xxxxxxxxxx zákonem x. 64/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx], xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s během (xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx případných (xxxxxxxxxxxxx) nároků x xxxxxxxxx xxxxx (§239 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx (x tedy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx před uplynutím xxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxx odpůrčích xxxxxx) xx právě insolvenční xxxxxxx (§239 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 7.11.2017, sp. zn. Xx. XX 33/15, xxxxxxxxxx pod číslem 422/2017 Sb.).

30. X xxxxxx popsaných v xxxxxxxxxx odstavci (tedy xxx neprovázanost úpravy xxxxxxxx x §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního zákona) xx jeví xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlašovací xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx dlužníka (x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx [x zájmu xxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx xxx pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx] odložit xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx [xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx lhůta xxxxxxx běžet]. Xxxxxxx xx platí x xxxxx dle §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x výroku xxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx x xxxxxx xxxxxxx nepřímo) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

31. Rozhodnutími (xxxxxx), xxx může xxxxxxxxxxx xxxx odložit z xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dobu (a xxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx ustanovení §136 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx výroky, xxxxx insolvenční xxxx xxxx (xxxxxx) xxxxx x termín konání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

32. Xxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) rozhodnutí (xxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 30., xxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 31., xxxx xxxxxxx povinnosti k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx o zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §396 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx včasné a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

33. Lze xxxx shrnout, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx rozhoduje o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxx, xx xxxxxxx xx x úpadku xxxx že mu xxxxxx xxxxx (§136 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx (§395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx současné zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), musí jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrok o xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx ustanovuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

34. Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx podle ustanovení §243x xxxx. 1 x. x. ř. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx také xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §243x xxxx. 2 xxxx druhé x. x. x. i xxxx xxxxxxxxxx, x xxx vrátil xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Zabývat xx xxxxx dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxx situaci xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx fázi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

35. Xxxxxx názor Nejvyššího xxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxx) závazný (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx středníkem).

36. X zájmu předejití xxxxxxx nejasností (x x reakci na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x náležitostech rozhodnutí x xxxxxxxxxxx povoleného xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxx dlužník xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, Xxxxxxxx xxxx dodává, xx žádné ustanovení xxxxxxxxxxxxx zákona, občanského xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (o xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.