Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2019, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení, jestliže x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx, usuzoval-li xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepoctivý xxxxx xxxxxxxx xxx x okolností, jež xxxxxxx v xxxx xxxx 1. xxxxxxx 2019. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neschválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx 1. xxxxxx 2019.

Dospěje-li xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxx, xx xxxxxxx je x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx (§136 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx zamítnutí návrhu xx xxxxxxxx oddlužení (§395 insolvenčního zákona) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení (§396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx vedle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. c/ insolvenčního xxxxxx) x výrok, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Praze xx xxx 12.5.2020, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Praze ze xxx 30.3.2020, x xxx vrátil Xxxxxxxxx xxxxx x Praze x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx x Praze (xxxx xxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 30.3.2020 xxxxxx xxxxx dlužníků X. X. x X. X. xx xxxxxxxx oddlužení (bod X. výroku) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx XX. výroku).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, že:

[1] Xxxxxxxxxxx řízení bylo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníků xxxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 20.12.2019.

[2] Ve xxxx xxxxxxxx bylo již xxxxx x Městského xxxxx x Praze xxxxxx insolvenční řízení (xxxx jen „předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxx“), v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dlužníků x povoleno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (usnesením xx xxx 15.11.2018). Xxxxxxxxx xx dne 13.6.2019 pak Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx x insolvenční řízení xxxxxxxx. X odůvodnění xxxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx miliony xxxxx xxxxx, xxx činí xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30%, xxxx xxxx xxxxxxxxx minimální xxxx uspokojení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx oddlužení xxxxx §405 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxx.

3. Xx tomto xxxxxxx insolvenční soud – xxxxxx ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona – xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx od 1.6.2019 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonem č. 31/2019 Sb. [xxxxxxx x. 31/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní správě xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 296/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony – xxxx jen „zákon x. 31/2019 Sb.“], xxxxxxx podle důvodové xxxxxx k návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepoctivý xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (již xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx řízení. Zájem xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka, který xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx xxxx insolvenčním soudem xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákoně (xxx §395 XX) xx základě xxxxxxxx xxxxxx x. 31/2019 Xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předcházejí podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx by xxx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pojetí xxxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xx smyslu §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož v xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13. 6. 2019 xxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx x v xxxx projednávané insolvenční xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxx, že se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dohody o xxxxxxxxx práce a xxxxxxxxx si lépe xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení sledují xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neshledal xxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníků, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §396 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx.

8. Xxxxxx soud v Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 12.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona – xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před podáním xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx dlužníků xxxxxxxxx z důvodu, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx spisu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

10. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx (poměřováno xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx „o. x. x.“), xxxxxxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxx na vyřešení xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx. Dovolatelé namítají, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx posouzení xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x odst. 1 x. s. ř.), x navrhují, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx změnil v xxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxx a věc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v nyní xxxxxxxxxxxx věci za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky. Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx sankcí, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxx, když znemožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx normy. Xxxxx xxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

12. Dále xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx rozhodnuto x neschválení povoleného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx usnesení, xxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, jinak xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 13.6.2019 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §395 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěrem x xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Praze xx xxx 13.6.2019, xxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx závazků x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Odvolacímu xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxx by postup xxxxx ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

14. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx řízení (v xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x bodu 2., xxxxxx XX, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x zvláštních řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §237 x. x. ř. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx §395 odst. 4 insolvenčního zákona, xx znění účinném xx 1. 6. 2019), xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Xxxxxx posouzení xxxx xx xxxxxx nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx byl zjištěn xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebyl (ani xxxxxx být) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud x něj xxx xxxxxxx úvahách vychází.

18. Xxx další úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 31/2019 Xx. x insolvenčního xxxxxx:

Xx. XX (xxxxxx x. 31/2019 Xx.)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxx xxxx zahájena x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§395 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxx xx 31.5.2019)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx všem okolnostem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x/ xx jím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x/ xx hodnota xxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx věřitelé x nižším plněním xxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení i xxxxx, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx řízení dokládají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat pouze xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx.

§136 (xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx účinném xx 1.6.2019)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx v úpadku xxxx že xx xxxxxx hrozí.

(2) Xxxxxxxxxx x úpadku musí xxxxxxxxx

x/ xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx úpadek dlužníka xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx,

x/ xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

c/ xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx,

x/ xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxx učinili xx lhůtě 2 xxxxxx, s xxxxxxxx x následcích xxxxxx xxxxxxxx,

x/ xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dlužníkových xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových hodnotách, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx újmu xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxx sepsán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, jsou-li xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x/ není-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrok, xxxx se xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx schůze věřitelů x xxxxxxxxxxx jednání; xx-xx s rozhodnutím x xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxx, výrok, xxxx xx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o přezkumu, xxxxxx xxx oddlužení x předložit soupis xxxxxxxxx podstaty,

g/ xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci seznam xxxxx majetku s xxxxxxxx xxxxx dlužníků, x není-li xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, xxxxxx závazků x xxxxxxxx xxxxx věřitelů,

h/ xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx o xxxxx funkce ve xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x/ xx-xx x rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x povolení oddlužení, xxxxx nezajištěným xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx do 7 xxx xx zveřejnění xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §399 xxxx. 1 xxxx xxx v xxxx xxxxx hlasovali xxxxx §400, x poučením x xxxxxxxxxx zmeškání xxxx xxxxx.

(3) Je-li x xxxxxxxxxxx o xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x věřitelů neuplatnil xxxxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x/ x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §397 odst. 1.

(4) X rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu (§316 xxxx. 5 x 6). V xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx ustanovený x xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, byl-li xxxxx ustanoven. Nejde-li x xxxxxxx xxxxx, xx předběžný xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace x své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx výsledky, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, x poskytnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 (xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019)

(…)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podá návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx.

§395 (insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx,

x/ xx jím xx xxxxxxxx nepoctivý záměr, xxxx

x/ xx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 odst. 2 xxxx. a/, xxxxxxx xxxx splátky ostatním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 odst. 1 xxxx. x/ a §390x xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx dokládají lehkomyslný xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 letech xxxx podáním insolvenčního xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Insolvenční soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x důvodu, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx xxxxxxxx x téhož xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xx nepoužije, xxxx-xx xxx to důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x ospravedlnitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx dluhu a xxxxxxxxxxxx plnění.

(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx.

19. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se Xxxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx co xx xxxxxxxx aplikace ustanovení §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019.

20. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx x závěrech, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxx stejný právní xxxxxxxx jinak (xxxxx xxxx jen zčásti) xxx dosavadní právní xxxxxx, nemusí mít xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx. Takováto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx nový xxxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx všech práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx právního předpisu. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx předpis xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx; x takovémto xxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx (retroaktivita) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.4.2000, sp. xx. Xxx 2525/99, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 34/2001 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx rozeznává zpětnou xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxx. O xxxxxx zpětnou xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nároků xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx také x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx nároky x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) znamená, xx xxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxx mají xxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx dne xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.9.2005, xx. xx. 29 Xxx 908/2003, uveřejněný xxx xxxxxx 35/2006 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx „R 35/2006“), xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.11.2017, xxx. zn. 29 XXXX 14/2015, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/2019 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek.

21. X xxxxxxxx xx xxx 24.2.2021, sen. xx. 29 XXXX 38/2020, xxxxxxxxxxx pod xxxxxx 88/2021 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 88/2021“), xxx Xxxxxxxx xxxx (při xxxxxx obdobně formulované xxxxxx, týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2019) xxxx xxxxxxx, xx dikce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsaženého x xx. II xxxxxx x. 31/2019 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx před xxxx účinností, xx xxxxxx všech práv x xxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx soud (xx xxxxx s xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019, x poměrech xxxx projednávané insolvenční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpětné xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxxx (srov. x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 4.2.1997, xx. zn. Xx. XX 21/96, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 13/1997 Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.3.2020, xxx. xx. 29 XXXX 170/2018, xxxxxxxxxx xxx číslem 102/2020 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx X 35/2006).

23. Xxxxxxxx xxxx přijaté xxxxxxxxxx §395 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx řešení jeho xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx) mu byl xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx možnost v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx následek xxxxxxxx x xxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxx přizpůsobit. Xxxxxxx xxxx xx dáno, xx xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx nepoctivý xxxxx xxxxxxxx v okolnostech, xxx xxxxxxx již xxxx 1. xxxxxxx 2019 (x xxx, xx dlužníci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxx to xxxxxx.

24. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §395 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx, xx znění účinném xx 1.6.2019, jež xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepoctivý xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, jež xxxxxxx v době xxxx 1. xxxxxxx 2019. Xx xxxxx x x situaci, xxx rozhodnutí o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx xxxx vydáno v xxxx po 1.6.2019.

25. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xxxxx není správné x dovolání xx xxx xx xxxxx xxxxxxx opodstatněné.

26. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx, x jejíž existenci xxx dovolací soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 o. x. x.). Xxxxxxxxxxx xxxx totiž xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (§396 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx rozhodl o xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxx insolvenční xxxxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X tomu xxxx. X 88/2021, xxxxxx judikatury v xxx dále xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vady xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka spojeném x návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xx mu xxxxxx xxxxx (§136 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx důvody pro xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení (§395 xxxxxxxxxxxxx zákona) x xxx současné zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx obsahovat výrok x zjištění xxxxxx xxxxxxxx; xxx tam, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx (xxxxxxx) úpadek (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x o xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x §4 x §148 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx). X xxxxx (xxx judikatorně ustáleným xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxx, xxx, případně x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení (§148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x té xxxxxx, že návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx (§395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx §396 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, má (xxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předepsané xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx při xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx (xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §136 xxxx. 2 xxxx. x/ x i/, xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrok xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x nímž xx xxxxx pojí x údaj informačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovením §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx k xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ x x/ xx x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §136 odst. 2 xxxx. b/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxx x možnost (xxxxxxxxx) aplikace §136 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rozčlenění xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx na „xxxxxx“, „xxxxx“ a „údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, srov. x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 27.10.2011, xxx. zn. 29 XXXX 21/2011, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxxxx Soudní xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx konkursní x insolvenční), xxxxxxx 2012, xxx číslem 17.

28. X xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxx xx x xxxxxxx, xxx výrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx řízení končí, xxxx xxxxx neúčelným (x z pohledu xxxxxxxxx xx minimální xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxx obsahovalo i xxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxxx správce (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx rámci xxxxxx xxxxxx nezbytný. Jde-li x rozhodnutí o xxxxxx dlužníka xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§141 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§395 xxxx. 7 insolvenčního xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§396 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

29. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxx xxxxx výroků, xxx není xxxxx xxxxxxxxxx na povinnost xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona). Xx tomu tak xxx proto, že xxxxxxxxxxx x době, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxx xx sanační způsob xxxxxx úpadku (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinnou od 1.7.2017, xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony], ani xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx (§239 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx o úpadku x xxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx odpůrčí xxxxxx x xxxxxx xxxxx (x xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx insolvenční xxxxxxx (§239 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.11.2017, xx. xx. Xx. XX 33/15, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 422/2017 Xx.).

30. X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx neprovázanost úpravy xxxxxxxx x §396 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vynechání výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§136 odst. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxxxxx xx rozhodnutí x úpadku xxxxxxxx (x nikoli xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). X tomto xxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxxx [x xxxxx xxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx pohledávky) x xxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx jeví xxxxxxxxx] odložit xxxxxxxxxx xxxxx xx pozdější xxxx [xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx]. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx §136 xxxx. 2 písm. x/ insolvenčního xxxxxx x o xxxxxx xxx §136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) ke xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

31. Xxxxxxxxxxxx (výroky), xxx xxxx insolvenční xxxx odložit x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx (x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnuta x xxxxxxxxxx usnesení, xx xx ustanovení §136 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx předjímá), xxxx xxx xxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx xxxx (xxxxxx) xxxxx x termín xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 2 písm. x/ insolvenčního xxxxxx).

32. Xxx v případě (xxxxxxxxxxx) rozhodnutí (xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30., tak x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx (xxxxxx) uvedených x xxxxxxxx 31., xxxx xxxxxxx povinnosti k xxxxxxx výzvám x xxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx, xxxxxxx vyjde xxxxxx, že proti xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §396 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odvolání.

33. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), k xxxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx hrozí (§136 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§396 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx), musí jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že se xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx) x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního zákona).

34. Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §243x xxxx. 1 x. x. x. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, platí xxxx xxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §243x odst. 2 xxxx xxxxx x. x. x. i xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k dalšímu xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší soud x xxxx situaci xx xxxxxxxx (vypořádat xx x těmito xxxxxxxxx bude x xxxxx xxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

35. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxxxxxxxx soud (odvolací xxxx) xxxxxxx (§243g xxxx. 1 xxxx xxxxx xx středníkem).

36. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejasností (x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx uplatněnou argumentaci) x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x neschválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ani xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx povinnost insolvenčního xxxxx uvádět údaj x důvodech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku) ve xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí.