Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx zákona x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2020, nepředstavuje x xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.2.2020, xx. xx. Pl. XX 38/17, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nesprávný xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 82/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX x xx části xxxxxx X rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 25.11.2021, xx. xx. 36 Xx 298/2021, xxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx prvního xxxxxx xx výroku X x zamítnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve výši 40 000 Kč x ve xxxxxx XX., x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx směřovalo xxxxx xx xxxxx xxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 25.11.2021, xx. xx. 36 Co 298/2021, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ve formě xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx omluvy x xxxxxxxxx částky 40 000 Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx, která mu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zveřejňování xxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle zákona x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 14/2017 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X. x xxxxxx xx xxxx 2017 do xxxxxxxxx 2020, xxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxx xxxx xx ochranu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11.2.2020, sp. xx. Xx. XX 38/17, Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 2 xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.6.2021, x. x. 47 X 185/2020-85, xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx X) x xxxxxx mu xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx částku 1 200 Xx (xxxxx XX).

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx zjištění, xx xxxxxxx jako veřejný xxxxxxxxxx plnil xxxxxxx x střetu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byl x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x ničím neomezený xxxxxxx, xxx následně xxxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx xx xxx 11.2.2020, xx. xx. Pl. ÚS 38/17, publikovaném ve Xxxxxx xxxxxx xxx 8.4.2020 xxx x. 149/2020 Xx., (xxxx xxx „předmětný xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx“) jako xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx označil xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx §14x xxxx. 1 xxxx. a), x) x c) zákona x xxxxxx xxxxx, x xx uplynutím xxx 31.12.2020. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobce x xxxx xxxxxxx xx xxxx 2017, 2018 x 2019 x období od xxxx 2017 xx 6.11.2020 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx žalobce xx xxxxxxxx. Xxxxx xx zadostiučinění xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žalované xxx 24.9.2020. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx žalobce xxxxx xxxxxxxx zveřejňování xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.10.2020, č. j. 9 Xx 173/2020-32, xxxxxxx xx 6.11.2020 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx individuální xxxxxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxx zveřejněním xxxx oznámení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx důvod xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx člověk xxxxxxxxxx xx xxxxxx aparát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákona x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem a x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „XxxXx“), když xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx ochranu osobnosti, xxxxx x újmě xxxxxxx xxxx dojít xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxx dospěl x závěru, xx xxx xxxxx odpovědnostní xxxxx – nesprávný xxxxxx postup xxxxx §13 odst. 1 XxxXx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx a účinného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx legitimní xxx a x xxxxxx platí, že xx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dostalo xxxxxxxxxx x tím, xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxx od 1.1.2021 zrušil. Xxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx, že xxxxx xxx x xxxxxx xx vyhlášení předmětného xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vlastní vůli xxxxxxxx, xxx xx xxxxx (xx jeho xxxx) x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx vyhlášením předmětného xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxx omluvy. Xxxxx xxx xxx x xxxxxx xx 11.2.2020 xx 6.11.2020, xxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx pořádkem, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dobu, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že x x xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx Ústavním xxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobce xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx horizontálních xxxxxx (žalobce – xxxxxxxxx). Xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx obstojí x v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx účinné xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako správní xxxxx, který xx xxxxxx od soudu xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, povinno xxxxxxxxxx, x to x po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx neodpovídá, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx jako soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx (výrok X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) a uložil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 900 Kč (xxxxx II rozsudku xxxxxxxxxx soudu).

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x ztotožnil se x x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx x újmě xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle OdpŠk x xxxxx xxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx (xxxx xxx „x. x.“). Dále xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxx tvrzení xxxxxxx xxxx xxxxx x zásahu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx novelami xxxxxx x střetu xxxxx xxxxxxxxx Parlamentem České xxxxxxxxx, dle ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx unijního xxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 7 a 10 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 2/1993 Xx. (dále xxx „Listina“). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2017, 2018 x 2019 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úkorně, ale xxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx do xxxx práv, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obstálo xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x testu proporcionality. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx použít x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle xxxx způsob jejich xxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxx neshledal ústavně xxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx stupně, že xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx z xxxx Ústavního xxxxx xxxxx účinný, xxxxxxxxxx xxxx postupem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. exekutor xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx) x postupem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx Ústavního soudu, xxxxx by k xxxxxxxx vykonatelnosti nálezu xxxxxxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxx vymahatelná (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásahem Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nároky x xxxxxx xxxxxxx xxxxx či nemajetkové xxxx proti xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx záležitosti. Xxxxxxx xxxxxxxx domoci xx xxxxxxx xxxxx podmínkami XxxXx xx xxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx neshledal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalované xx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření x xxxx

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu napadl xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolací xxxxxx.

8. Xxx xxxxxxx závisí xxxxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxx čtyř xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx (1) xxxxxx xxxxx aplikovatelnosti xx. 8 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx s xx. 13 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx xx znění xxxxxxxxx č. 3, 5 x 8, xxxxxxxxxxx pod x. 209/1992 Xx. (xxxx xxx „Úmluva“) a (2) čl. 7 x 10 Xxxxxxx x předmětné xxxx, (3) xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu „xxxxxxxxx xxxxxx postup“ xx xxxxxx §13 xxxx. 1 OdpŠk x předmětné xxxx x (4) xxxxxx xxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx důvodem xxx závěr, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxx zaručeného xx. 7 a 10 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx xx xxxxxx x posuzované věci xxxxxxxx ignoroval xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Listinou x Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (stejně xxxx soud xxxxxxx xxxxxx) x problematikou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xx nepřezkoumatelné. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx titulu xxxx xxxxxxx x předpokladů xxxxxxxxxxxx xxxxx OdpŠk.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedla, xx se x xxxxxxxxx rozsudkem zcela xxxxxxxxxx x považuje xx za správný. Xxxxxxxxxx se x xxx, xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx odpovědnosti (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxx dle XxxXx, a uzavřela, xx xx xxxxxxx xxxxxx svých xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx aplikovatelnosti xx. 7 x 10 Listiny, xxx xxx xxxxxxxx toho, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozdíl od xx. 36 odst. 3 Listiny nezakládají xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Žalobcem zmiňovaná xxxxxxxxxx Listiny x Xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxxx (tak, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxxxx OdpŠk) xxx žalované nejsou. Xxxxx žalobce xxx xxx žalované nelze xxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxxxx proporcionality xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu Ústavního xxxxx, xxxx právní xxxxxx x xx, xx ústavně nekonformní xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx namítala, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx způsobený xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx ohledu tedy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nesprávnému úřednímu xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, když Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxx (na xxxxxx xx xxxx xxxxxx) xxxx oprávněno (xxxxxxx) xxxxxxx, zda xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xx x rozporu s xxxxxxxx pořádkem (xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx právní úpravou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy neodvozuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx postup xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx tak xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx žalovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepřípustné xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

10. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx účinném od 1.1.2022 (viz xx. XX. x XXX. xxxxxx x. 286/2021 Xx.), xxxx xxx „x. x. x.“.

11. Xxxxxxxx bylo podáno xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx §241 xxxx. 1 x. x. ř. x §241x xxxx. 2 x. x. ř.

12. Xxxxx §236 xxxx. 1 x. x. x. lze dovoláním xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx připouští.

13. Xxxxx §237 x. x. x. xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

14. Podle §238 xxxx. 1 písm. x) o. x. x. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §237 x. s. ř. xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, vydaným x řízeních, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx 50 000 Kč, xxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxx o vztahy xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x příslušenství xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

15. Xxxxx §238 xxxx. 1 xxxx. x) o. s. x. není dovolání xxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím v xxxxx týkající xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Dovolání žalobce x části xxxxxxxxx xxxxx výroku X xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx výrok XX xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx směřující xxxxx xxxxxx XX napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx není x tomto rozsahu xxxxx §238 x. x. x. xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx je x xxxx xxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 o. s. x. xxxxxx.

17. Xxxxx xxx jde o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx I xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx charakterem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků, x to xxxxxxxxx xxxxxxx xx omluvu x dále na xxxxxxxxx xxxxxx 40 000 Xx.

18. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odvíjejících xx xx odlišného xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxxx x každém x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba zkoumat xx xxxxxx ke xxxxxxx z těchto xxxxxx samostatně, x xx bez xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x nich xxxx xxxxxxxxxx jedním výrokem. Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o samostatný xxxxx xx xxxxxxx, xxx vychází x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxx, třebaže xx odvíjejí xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 26.8.2003, xx. xx. 32 Xxx 747/2002, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.5.2004, sp. xx. XXX. ÚS 537/03, ze xxx 31.5.2011, sp. xx. 30 Xxx 3157/2009, xxxx xx xxx 22.3.2022, xx. xx. 25 Xxx 413/2021; xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostupná x xxx.xxxxx.xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x https://nalus.usoud.cz). Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx i po xxxxx xxxxxxxxx §238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. provedené x xxxxxxxxx xx 30.9.2017 xxxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 23.10.2019, sp. xx. 30 Xxx 2627/2018, xxxxx xxxxx podanou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxxx xx dne 16.6.2020, xx. xx. XX. XX 311/20).

19. Ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §238 xxxx. 1 písm. c) x. x. x. x rozsahu, x xxxx xxxxxxx xxxxx xx části výroku X napadeného rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx potvrzen xxxxx X xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx částky xx xxxx 40 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvíjející xx xx odlišného xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxx na omluvu (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tvrzené xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Xx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x vztahy ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vztahy. Xxxxxxxx xxxx xxxx dovolání xxxxx §243c xxxx. 1 o. x. x. xxxxxx x x xxxx xxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx X napadeného xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx omluvu, xx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx otázek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přestavuje xxxxxxxxx xxxxxx postup xxx §13 xxxx. 1 XxxXx, x xx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zásah xx základních práv xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx x xx. 13 Úmluvy x xx. 7 x 10 Xxxxxxx, xxxxx tyto otázky xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

21. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zdůrazňuje, xx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v dovolání (xxxx. §242 odst. 3 xxxx první x. x. ř.). X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jím xxxxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx zpochybněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se podle xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxx xxxxxxxxxxxx údajů ze xxxxxxxxxxx majetkových xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx soud oprávněn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

23. Podle §13 XxxXx stát xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkon xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxx provedení úkonu xxxx vydání rozhodnutí xxxxxx xxxxx, považuje xx za xxxxxxxxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody má xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

24. Podle §13 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx registru xxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 je xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

25. Podle §14x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31.12.2020, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 1, 2 nebo 3 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x (x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x u xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 až 11 x §12 xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxx a xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, (b) §2 odst. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, místostarosty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx statutárního xxxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, v rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9, §10 xxxx. 2 písm. x) xx c), §11 odst. 2 xxxx. a) a §12 xxxx. 4, x xxxxxxxx data x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, (x) §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného statutárního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxxxx §9, §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x §12 xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx (x) §2 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámených xxxxx §9, §10 xxxx. 2 písm. x) x x), §11 odst. 2 xxxx. x) x §12 xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxx x místa xxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře x xxxxxxxxxxxx nemovité xxxx.

26. Xxxxx §71 zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu, který xxx zrušen, vydán xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxx dosud xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxx obnovu xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxxxxx, který xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonávat. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x povinnosti z xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena.

27. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx úřední xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx státního xxxxxx xxxx k porušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x funkcí xxxxxxx. X xxxxxxx na xx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem upravit xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx třeba xxx xxxxxx xxxxxxxxx učinit, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.8.2000, sp. xx. 25 Cdo 1099/99, který xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 58/1969 Xx., ale xxxxx xxxxxx xxxx aplikovatelné x na režim XxxXx).

28. Xxxxxxxx k xxxx uvedeným judikatorním xxxxxxx xxxxxxxxxxx postup Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné datové xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx se tedy Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §13 xxxx. 1 XxxXx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx.

29. Ve xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 14.12.2010, xx. xx. Xx. XX-xx. 31/10, bod 18, xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx, xx rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx nikoli xx xxxxxxx (xx xxxx), xxxxx xxxx xx xxx xxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x nálezu xxxx, x neučiní-li tak, xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů (tedy xx xxxx). Xxxxx xxx existuje zvýšený xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx nález xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx; xxxx vůle Xxxxxxxxx xxxxx však xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (kupř. za xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx dostatečný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx normou ústavně xxxxxxxxx) xx pak xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx směru xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx nic neopravňuje x xxxx, xxx xx svém rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx nálezy xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy je xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samo x xxxx neznamená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Možnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aplikace neústavní xxxxx xx odstupňována xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx zásahy xx xxxxxx sféry xxxxxxxxxxx xxxxx vyvolal.

30. X xxxxxxxx xx xxx 18.12.2007, xx. xx. XX. ÚS 1777/07, x xx xxx 10.1.2013, sp. xx. XX. XX 1882/09, Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 87 odst. 1 xxxx. x), b) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx platnosti xxxxxxx xx x xxxx vykonatelnosti nálezu. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx aplikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, jenž xx xxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx zrušen, ale xxxxxxxx zásah bez xxxxxxx nepředstavuje, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezu xxxxx xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx smyslem takového xxxxxxx je právě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zrušení xxx xxx bylo souběžně xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právem. Xxxxxxx xxxx však x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výjimky. (1) X prvnímu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx neomezuje pouze xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx. 4 Xxxxxx svěřena xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a aplikace xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivce, xxxxxxx xx musí xxxxxx o zásah xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx intenzity, jenž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxx reflektovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zrušený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. (2) Xxxxxx xxxxxxx xxx představuje §71 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu, jenž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zrušeného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx skutečnosti, xxx již došlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x odstavec 2 xx pak xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právních vztahů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx). Xxxxxxxxxx §71 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nerozlišuje, xxx důvod protiústavnosti xxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svobodami nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx právních xxxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by vedla x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx retroaktivní xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

31. Xxxxx xxx xxx x působení xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 6.2.2007, xx. xx. Xx. XX 38/06, a xx xxx 10.1.2013, xx. zn. II. XX 1882/09, xxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx) x horizontálním (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx). Ačkoliv ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, tedy xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx by xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx rozpor x xxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxx lze prolomit xxxxx xxx ochraně xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústavy dle xxxxxx xx. 9 xxxx. 2.

32. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx zpřístupňování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxxxxx derogačního xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgán veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy x x xxxxxxx x §13 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx“) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu si Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx učinit xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (části xxxxxx x xxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxx.

33. K xxxxx xxxxx xxx x xxxxx případě xxxxxxx xxx x xxxx xx vydání xxxxxxxxxxx nálezu Ústavního xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx odložil xx uplynutí xxx 31.12.2020. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx soukromí xxxxxxx (xxxxxxxxx jeho xxxxx na informační xxxxxxxxxx) působí xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx jako orgánu xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx porušeného xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx dalších xxxxxxxx) přípustné a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx.

34. X ohledem na xx, že derogační xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, tedy xx xx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx soud tím, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výjimek xxx xxxxxxxx jeho xxxxxx x xx xxxxxx poměry xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx vyplývají x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení politických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx trestních xxxxxxxxxx, jež xxx xxxxx zůstávají xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx by xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx Xxxxxxx soud x nálezu konstatoval, xx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx garantovaných základních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx takto xxxxxxxxx závěry xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xx právní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pak xxxxxxx Xxxxxxx soud nejen x xxxxx, xxx xxxxxxxx soudy xxxx xxxxxx, xxx x x jiný orgánů xxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.9.2014, xx. zn. X. XX 2340/13, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx). Tato povinnost xxxx xxxxxxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

35. X xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx konstatoval, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx protiústavní x jsou xxxxxxxxxxxxxx x legitimnímu xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx sleduje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx údajů není xxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xx základě žádosti, xxxxxxx xxx xx). Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dotčených xxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxx zájmů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářů, x tím, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stane xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, neboť §13 xxxx. 3 zákona x xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyl) xxxx xxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx rozsah. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2020 xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečného xxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárci xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx výhradně x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení x všech „politiků“, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx §14x odst. 1 xxxx. x), b) x x) xxxxxx x střetu zájmů xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx.

36. S xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx zřejmé, že xxxxxxxx §13 odst. 3, xx xxxxxxx x Ústavním xxxxxx xx 1.1.2021 xxxxxxxx §14x odst. 1 xxxx. a), b) x c) xxxxxx x střetu zájmů, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (11.2.2020) xx 6.11.2020 (xx xxx žalobce xxxxxxxxx úřední xxxxxx xxxxx) xxxxx ze xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x zásahu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx do xxxxx na xxxxxxxx, xxxx. xx informační xxxxxxxxxx, xxxxx způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx xxx dosažení sledovaného xxxxxxxxxxx xxxx zákona x xxxxxx zájmů xxxxxxxx.

37. Xxxxxxxx xxxx xx tedy dále xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxx xxxx odloženou xxxxxxxxxxxxxx, x dospěl x xxxxxx, že xxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxx do základního xxxxx xx xx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx vydáváno xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x odkladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx k xxxxxx, xx zákonodárcem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x politických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tj. xxxxx xxxxxxxxxx xxx žádosti) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx (prevence xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx zpřístupňování xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přistoupil, xxx xxxxxxx zákonodárci xxx xxxxxx úpravu x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x úplnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx politických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Ústavní soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx zjevně xxxxxx x xxxxxx, xx umožnění kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokračování x xxxxxx xx xxxxx xx soukromí dotčených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodů xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxx do práva xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx 11.2.2020 do 6.11.2020 xxxxx tak xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx vykonatelností xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx stížností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nemohla xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x registru xx xxxxxx, xxx jen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx popřen xxxxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem prevence xx odhalení xxxxxx xxxxx.

38. X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x x xxxxxx xx 11.2.2020 xx 6.11.2020 (xxxx. až do 31.12.2020) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno xxxxxxxxxxxx xxxxx platné x účinné právní xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx datované xxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx postup xxxxxxxxx xxx §13 xxxx. 1 OdpŠk.

39. X xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxx nároku na xxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxxxxxxxx xx. 8 odst. 1 a 2, xx xxxxxxx x xx. 13 Úmluvy x čl. 7 x 10 Listiny, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přímý xxxxx xx odškodnění (xxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xx xxxxxxxx práva. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx x dále xxxxxx xxxxxxx XxxXx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jak je xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx posuzování, zda xxxxx x nesprávnému xxxxxxxx postupu xxx §13 xxxx. 1 XxxXx, xx xxxxx xx (xx vyslovení xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx) zásahem xx xxxxx xx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, což Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx zásah xxxxx natolik intenzivní, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx.

40. X případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx veřejné moci xx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xx totiž xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx, xxx předmětné xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. xxxx-xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zajistit prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 17.3.2009, xx. zn. IV. XX 2239/07, xxxx xx dne 23.1.2018, xx. xx. I. XX 2637/17). X xx. 8 odst. 1 x 2 Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxxxx nevyplývá x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xx. 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx OdpŠk. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xx. 7 a 10 Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx neplyne. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx takové, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx promítá x xx posuzování nároku xx zadostiučinění xxxxx xxxxxx xxxxxx XxxXx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xx xxx, který xxxx x xx. 8 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx, xxx z xx. 7 x 10 Xxxxxxx xxxxx neplyne. Xxxxxxx způsobem x xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Úmluvou xxxx Xxxxxxxx (mimo jeho xx. 36 xxxx. 3) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. 5 xxxx. 5 Úmluvy (xxxxx xxxxx xx xxxxxxx přímo zmiňuje), xxxxx xxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx omezujícím xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx možnost byla xxxxxxxxxxxxxxx novelizace upravena x §31x XxxXx (xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx ze xxx 13.7.2006, xx. xx. X. XX 85/04, xxxx ze xxx 30.5.2013, sp. zn. XX. XX 4877/12, x to v xxxxxxxxx stanoviska pléna Xxxxxxxxx soudu ze xxx 25.11.2014, xx. xx. Pl. XX-xx. 39/14), a dále xx xxxxxx x xxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx státu x xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Parlamentu xxxxxxxxxxx x nepřijetí xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxxx vůči xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxx xx xxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.2009, xx. xx. Pl. XX-xx. 27/09). V xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx přímo xxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxx ale x xx. 8 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx x xx. 7 x 10 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Přímý nárok xx zadostiučinění xxxx xxxxxx xxxxxx XxxXx x nich xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

41. Za xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Nejvyšší soud xx xxxxxx §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x. xxxxxxx x xxx, zda ve xxxx existují xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) x §229 xxxx. 3 x. x. ř., případně xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vad xxxx žalobce (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ani x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx namítal nepřezkoumatelnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxxx závěrem xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx vydání xxxxxx x xxxxxx přezkoumatelnost xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx dovolání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25.6.2013, xx. xx. 29 Xxx 2543/2011, xxxxxxxxxxx xxx x. 100/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx 22.4.2015, xx. zn. 30 Xxx 4430/2013).

42. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dovolání xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §243x odst. 1 xxxx. x) x. x. x. xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxx I xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx X x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.