Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2030 x 55 % xx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxx 1990, xxxxx XX přijala x xxxx 2020 xxxxx čl. 4 odst. 16 Xxxxxxxx xxxxxx (x. 64/2017 Sb. x. x.), nezakládá xxx xxxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxx České xxxxxxxxx xx stejné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2123/2010 Sb. XXX, č. 2393/2011 Xx. XXX, x. 3180/2015 Xx. XXX, x. 3196/2015 Xx. XXX, x. 3631/2017 Xx. XXX x x. 4038/2020 Sb. XXX; xxxxxx Ústavního xxxxx č. 18/2008 Xx. (xx. xx. Xx. XX 50/06), x. 225/2008 Xx. XX (xx. xx. X. XX 1534/08), x. 251/2008 Xx. (xx. xx. Pl. XX 1/08), x. 111/2014 Xx. XX (xx. xx. X. XX 59/14), x. 185/2015 Xx. XX (xx. zn. XX. XX 3572/14), x. 225/2019 Sb. (xx. xx. Pl. XX 44/18), x. 114/2022 Xx. (xx. zn. Xx. XX 39/18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/1998 Xx. XX (xx. xx. I. XX 282/97); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 1.3.2005, Xxx Xxxxx (X-377/02) x xxxxxxxx Soudního xxxxx xx dne 30.5.1991, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx (X-361/88), ze xxx 30.5.1991, Komise xxxxx Německu (C-59/89), xx xxx 25.7.2008, Xxxxxxx (X-237/07), xx xxx 8.11.2016, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (X-243/15), xx xxx 25.3.2021, Xxxxxxxx a další xxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx (X-565/19 X) x xx xxx 8.11.2022, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (X-873/19); rozsudky Xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská xxxxx ze dne 25.4.1978, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 5856/72), xx xxx 20.3.2008, Xxxxxxxx x další proti Xxxxx (xxxxxxxxx x. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 a 15343/02) x xx xxx 24.1.2019, Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx x. 54414/13 x 54264/15).

Xxx: a) Xxxxxxxxxx xxxxxx XX, x. s., x) X. F., c) X. X., d) X. X., x) X. X. S., x) Xxxx Svatý Xxx xxx Xxxxxx x x) Česká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti 1) vládě, 2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, 3) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, 4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx stížnostech žalobců x) x f) x xxxxxxxxxx 2), 3), 4) x 5).

X tomto řízení xxxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx žalovaní, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, postupovali xxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx snížili xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x 55 % xx roku 2030 xx srovnání x xxxxxx v roce 1990. Tímto postupem xxxx xxxxx x xxxxxx do xxxx xxxxxxx.

Xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx závazků plynoucích x mezinárodního klimatického xxxxx jedná kolektivně x rámci EU. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2030 x 55 % xx srovnání x úrovní x xxxx 1990. Xxxxx xxxxx nedošlo x xxxxxxxxx „rozpočítání“ tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx zdrženlivosti xxxxxx moci, xxxxx xx xxxxxxx soudy xxxxxxxxxx již xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx procesů dosud xxxxxxxxxxxxx xx unijní xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX. Xx ČR xxx x tuto chvíli xxxxxxxx xxxxx výrazně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx odrazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx již x roce 2015 x xxx již xxxx promítnuty xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Závěr Xxxxxxxxx xxxxx v Praze, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roku 2030 x 55 % xx srovnání x xxxxxx x roce 1990 znamená závazek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxx XX, xx xxxxxxx právě x xxxx xxxx, xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x mezinárodní či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx aktivitou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ovšem x xxxxx rozsudku z xxxxxx níže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda opatření xxxxxxxxxx reagující na xxxxxxxxxxx změnu byla xxxxxx dostatečná, xx xxxxxx.

1. Xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx a xxxx rozsudek

Žalobci podali x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žalovaných, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx orgány jsou xxxxxxx x oblasti xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx a jejími xxxxxxxxxx následky (xxxx xxx „klimatická žaloba“). Xxxxxx jednak xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2030 radikálně xxxxxxx xxx emise xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxxx konkrétní negativní xxxxxx, které xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobci.

Žalobce x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx a) xxxx xxxxx dotčen xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x), c), x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxx, namítající xxxxx xx práva xx život, xx xxxxxxx xxxxxx x xx soukromý a xxxxxxx život; xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svědčící x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx krizí. Xxxxxxx b) a x) jsou zemědělci x při xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x důsledky xxxxx klimatu, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ovocných xxxxxx. Xxxxxxx d) xx xxxx člen xxxxxxxxx závodu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvářejí podmínky xxxxxxxx xxx výskyt xxxxxxx škůdců, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxx, x xxxxxxxx tak xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx g). Xxxxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vlastnice xxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxx xxxxxxx porostů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx turismus x volnočasové aktivity xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx snížení biodiverzity, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx ve studnách x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ostatní osoby (xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx, snížení xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vegetačních xxxxx, xxxxx na produkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx stav lesů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zvýšená xxxxxxxxx zátěž x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x také xxx. xxxxxxxxxxxxxxx úzkost). Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 4.11.2017, xxx xx XX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx x nastavení cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstev a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na ochranu xxxx xxxxxxxxxx zásahem xx xxxxxx §82 x. x. s.

Rozlišili xx straně jedné xxxxxxxxx xxxxxxxx, směřující xx snižování xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x adaptačních xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zásahu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx porušuje xxxxxxx xxxxxxx, což zakládá xxxxx xx xxxxx xx příznivé životní xxxxxxxxx xxxxx čl. 35 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalovaných xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xx xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“), xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ekologickou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xxxxxxxx xx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „MD“) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxx. Xx gesce Ministerstva xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, zemědělství a xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx adaptace xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx ve xxxxxx x namítaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sjednocující xxxxxx dle §28 xxxx. 1 kompetenčního xxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů x změně klimatu (x. 80/2005 Xx. x. x.; xxxx xxx „XXXXXX“, neboli Xxxxxx Nations Framework Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx) z xxxx 1992 dovodili xxxxxxx xxxxxxxxx žalovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx globální xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx scénáři, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx 21. století xxx 2 X, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx celý xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oteplování), xxxxxxxxxx xx čerpání jeho xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xx XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prokazovali, xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx snižování emisí, xxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu. X judikatury xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudů xxxxxxxx, xx každý xxxx, xxxxxx XX, je xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobil, x nemůže nechávat xxxxxx problému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonné moci xxxx vyjádřeny x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 207 xx dne 22.3.2017 (xxxx xxx „XXX“). Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nenaplňují xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx by x xxxxxxxxxx přečerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR (xxx xxxxxx xx xxxx 2020 jde xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX2 v xxxxxxxx xxx 2,5xxxx xxxxxx, xxx předpokládá xxx XX Pařížská xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x POK x xxxxxxx klimatu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx či xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uhlíkových xxxxxxxx). Xxxxxxxxx výtky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx naplňují xxxxx Xxxxxx politiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 2030 s výhledem xx 2050 (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 21 xx xxx 11.1.2021), xxx reflektuje xxx XX, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roku 2030 xxxxxxx o 55 % oproti xxxx 1990. Xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani reálné xxxxx žalovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změně klimatu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pod 1,5 X, xxxxxxxxxx 2 X. Žalovaní xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx ani svou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx změnu xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazků xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx, xxx xxxx z xx. 7 odst. 2 Xxxxxxxx dohody x §9 xxxxxx x. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x plány xxxxxxxxxx zjevně nevedou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx míry xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx 2015 (Strategie xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XX x Xxxxxxx akční xxxx adaptace xx xxxxx klimatu, xxxxx xxx přijat x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx x obsahuje xxxxxxxx xxxx pro jednotlivé xxxxxxx) xxx není xxxxxxxxxx plněna, jak xxxxxxxx i xxxx XXX.

Xxxxxxx proto požadovali, xxx městský soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx §11 ve xxxxxxx x §5 x §8 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a), xx. 2 xxxx. 2, xx. 3 x xx. 4 xxxx. 3 Xxxxxxxx dohody x §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zasáhli xx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx čl. 6, 11, 31 x 35 Listiny, x xx. 2 x 8 Xxxxxx x ochraně lidských xxxx x základních xxxxxx (x. 209/1992 Xx.; dále xxx „XXXX“). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukončit přijetím xxxxxxxxxx x přiměřených xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxx měsíců xx vynesení xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15.6.2022, čj. 14 A 101/2021-248. Xxxx vládě xxxxxx xxxxxx (xxxxx X.). Xxxxx xxxx může xxxxxxxxx vystupovat jako xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx může mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zásahem. Xxxxxxx xxxx xx věci xxxxxxxx exekutivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měla x xxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx klimatické xxxxx a xx xxxxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a koncepčních xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx uplatňuje xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení vlády. Xxxx (xx)xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx adresátům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxx tudíž x dané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §82 x. x. s. měli xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx městského xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx (x) přímého xxxxxxxx xx xxxxxxx žalobců xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx, xxxx přesahuje institut xxxxxxxx žaloby. Žalobci xxxx kromě xxxx xxxxxxxxxxx xx hrozící xxxxxxxxxx vody xx xxxxxx úrovni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady x na xxxxxxxx xxxxxx, vlny xxxxx x xxxxxxx. Takto xxxxxxxx zásah xx xxxxx na příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x globální xxxxxxxx xxxxx klimatu, xxx x xxxxxx xxxxxx nežádoucí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxx práv xxxxxxxxx neurčité množiny xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx XX, xxxx o sobě xxxxxxxxxx xxxxx zkrácení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxxxx (Verwaltungsgericht Berlin), xxxxx v bodě 73 xxxxxxxx xx xxx 31.10.2019, xx. xx. 10 K 412/18, uvedl: „Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx lidí, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“ S xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady xxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx klimatu. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx přehnaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx (xx) xxxxxxxx xx právech xxxxxxx xxxx shledal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člověka. X samotnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §13 zákona x xxxxxxxx prostředí xxxx není xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klimatu zatím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx (xxx) nezákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx městský xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxx 46 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.2018, x. x. 1 Xx 49/2018-62, neplyne xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx povinností žalovaných xxxxxxxxxx x xxxxx xx příznivé životní xxxxxxxxx. Pařížská dohoda xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx být překročeny xx xxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxx x xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxx podíl má xxxxxxxxx xxxx. Žalobci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určený univerzitním xxxxxxxx, podle xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX 800 Xx XX2 od xxxxx 2021 do xxxxx xxxxxxx. Proces xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. snížení xxxxxxxxxx rozpočtu za xxxx 2018 x 2019, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx EU xx xxx 2018, přepočet xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX atd. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek XX. Xxxxxxxx proto xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočítaná xxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zpráva Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx ČR, jehož xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx 13.2.2 xxxxxxxx 13 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedeno, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formou xxxxxxx určeného příspěvku x xxxx Pařížské xxxxxx (xxxx xxx „XXX“, neboli Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Contributions). To xxxx xxxx případ XX, xxxxx xxxxxxxxx xx stanoven skrze XXX Evropské xxxx (xxxx xxx „XX XXX“), x xx xxxxxxxxxxxxx snížením emisí x 55 % xx xxxx 2030.

Xxxxxxx xxxx proto zjišťoval, xxx xxxx cíle Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx let (2020, 2025 xxx.) zaslat xxx NDC sekretariátu XXXXXX. X rejstříku XXXXXX xxxxxxx, že xxxxxxxxx ČR k xxxxx Pařížské xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx aktualizovaném XX XXX xx xxx 18.12.2020. Xxxxxxxxxx, xx XX XXX neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx XX ve xxxxxx xx. 4 xxxx. 16 Pařížské xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států xxx xxxxxx čl. 4 odst. 18. Xxxxxx výklad xx xxxxxxx smysl x xxxx Pařížské dohody, xxxxx xx xxxxxxxx xx odpovědnosti jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu (Xxxx Raad) xx xxx 20.12.2019, De Xxxxx xxx Nederlanden xxxxx Stichting Urgenda, xxxx xxx „Xxxxxxx“, xxx 7.3.2). Xxxxxxxx x xxxx, xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx XXX, xxxxxxxx by xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby EU xxxxxx x zastoupení xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx. XX se xxxx neúčastní režimu Xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v EU, xxx také xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dohody xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx xxxxx příspěvek ke xxxxxxx xxxxx xxx XX NDC xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znění xx. 4 odst. 2 xxxx druhé Pařížské xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření směřující x xxxxxxxx xxxx XXX. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx také UNFCCC, xxxx dřívější mezinárodní xxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. XXXXXX xxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx čl. 4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. XXXXXX v xx. 4 xxxx. 1 písm. b) x xx. 4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxx xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxx podstatným xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x XXX. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx dohody xx XXX, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xx. 4 xxxx. 17, xxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXXXX. Xxxxxxx xxxx xxxxx shrnul, že xx. 4 xxxx. 2 xxxx druhá Xxxxxxxx dohody xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx XX přijímat xxxxxxxxx opatření s xxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxx x 55 % xx roku 2030 xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1990 xx proto xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxx xxxxx aplikovat x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx ani xx, xx xx xxxxxx XX xxxx xxx 30.6.2021, jako xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx, přijato xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1119, xxxxxx se xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mění xxxxxxxx (XX) x. 401/2009 x nařízení (XX) 2018/1999 („evropský xxxxxx xxxxx xxx klima“). Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxxx x cílům Pařížské xxxxxx. Nový xxx XX v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx 2030 xxxxxxx x 55 % xx xxxxxxxx s úrovní x xxxx 1990 xxxx postupně xxxxxx xx pramenů xxxxxxxxxxxx xxxxx EU v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zakládají jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxx xxxxx o 55 % do xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1990 xxxxx XX nepromítla xx podoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx „Fit xxx 55“), nevylučuje xxxxxxxxx Pařížské dohody xxx XX. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxxxx dohody, xxx xxxxxxxx xxxxxx vedle xxxx a mohou xx překrývat. XX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvíjející xx xx HDP, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx redukčních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx EU x porovnání s XX XXX [dle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/842 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx snižování xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 2021–2030 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx závazků xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 525/2013, má ČR xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx do roku 2030 xxxxxx úrovním x xxxx 2005 x 26 %] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX podle Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx 7.3.3, xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx XX xx sama xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Pokud se xxxx členských xxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx stran Pařížské xxxxxx, pak xx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx poukázal xx §5 xxxxxx x životním xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činností, při xxx nedochází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx §9 x §13, xxxxxxxxxx xxxxxxx prevence x xxxxxxxxx opatrnosti.

Městský xxxx proto dále xxxxxxxxx, xxx XX xxxxx plní závazek xxxxxxxx xx x xx. 4 xxxx. 2 věty xxxxx Xxxxxxxx dohody xx xxxxxxx s XX XXX, xx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mitigační xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roku 2030 xxxxxxx x 55 % xx xxxxxxxx s rokem 1990. Tento závazek xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxx XX xx xxx 23.1.2018, xx. zn. X. XX 2637/17, x. 10/2018 Xx. XX, xxx 46), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §13 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s kontrolou xxxxxx Xxxxxxxx dohody xx xx roku 2030 a připustit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx čl. 4 xxxx. 2 věty xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mitigační xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx stanovených xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx plán konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k dosažení xxxxxx xxxxxxxx (snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1990), je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 18.12.2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiměřených xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxx XX XXX, xx xxxxxx xxxxxxxx environmentální spravedlnosti xxxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 13 x 14 Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §13 zákona x xxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx. X toho xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx určitý x realistický plán xxxxxxxxxxx mitigačních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1990, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x žalovaní xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dni 18.12.2020, xxx xxx formálně xxxxxxx XX NDC.

Dle xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx závazku x Xxxxxxxx dohody xx xxxx 2030 za xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx, xxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx spíše xxxxxx, xxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx monitoringu) přesahuje xxxxx počtu splněných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 %, xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil městský xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, kde byla xxxx než třetina x celkového xxxxx xxxxxxxx plněna xxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxxxx. Městský xxxx uvedl x xxxx 269 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dosud x xxxxxxxx: xxxxxx implementace, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a sektor xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx a lesnictví xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx zhruba 18 % opatření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nutnost zásadně xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx obnově xxxxxxx xxxxxxx ctít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx nestačí x dosažení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx s. 33 x 34 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx: „Xxx Xxxxxxxx xxxxxx by xxx XX xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx antropogenních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XX xxxxxxxxxx x xxxx 2021.

Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx XXX ze xxxx 2021. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxxx je aktualizace XXX xxxxxxxxx xx xx xxx 2023, xxxx. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „Xxx for 55“ xxxxxxxx pro xxxxxx individuálního závazku XX xxx Pařížské xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x. 207 z 22.3.2017 sice XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx 31.12.2023, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. XXX ovšem musí xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 odst. 2 xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx opatření směřující x dosažení xxxx XX NDC.

V xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nejen XXX, xxx též xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nadresortní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx žalovaná ministerstva xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Soudní xxxxx xxxxxxxxxx v porušování xxxx žalobců tudíž xxxxxx směřovat xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vůči xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Všichni xxxxxxxx jsou nečinní x rozporu x Xxxxxxxxx dohodou, xxxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx rámce xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx snižování xxxxx mezi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními (xxxxxx xxxxx x 45,1 %) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx o 57 %) dle xxx. 34 xxxxxxxxxxx XXX. X xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ČR xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx XX XXX xxxx xxxxxxx sekretariátem XXXXXX xxx 18.12.2020 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx implementací xxxxxxxx xx xx xxxx 2023.

Xx xxxxxxx označil xxxxxxx xxxx i xxxxxxxx, xx (xx) xxxxx správního orgánu xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx (x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaných xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Kdyby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx závazky, xxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx států Pařížské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odkazem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Takový xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx stát xxxx xxx xxxxxxxxx měřítka xxxxxxxxx xxxxxxxxx skleníkových xxxxx, x neodpovídal xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx rozdílné, odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxxx xx xxx 5.7.7 xxxxxxxx Xxxxxxx x xx xxx 74 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Berlíně xx xxx 31.10.2019, xx. xx. 10 X 412/18). Xxxxxxxxx žalovaných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxx se xx xxxxx xxxxxxxx podílely xxxx xxxx příčiny.

Výrokem XXX. xxxxxxxx proto xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxx MŽP, XXX, XX x XX xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990 je xxxxxxxxx. Xxxxxxx IV. xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxxx xxxxxxxxxxx, právu xx soukromý a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx samosprávu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebylo nijak xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxx trvajícího xxxxxx xxx §87 xxxx. 2 s. ř. x. xx rozhodující xxxxxxxxx vymezení xxxxxx, xxxxxx xxxxx zasažených xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx V. xxxxxx xxxxxx v xxxxx směřující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxxxx xxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zranitelnosti xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti adaptace x souvislosti x xxxxxxxxx cílem uvedeným x čl. 2. Xx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 5 xxxxxxxx 2021/1119. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxx x xxxxxxx čase. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úvahy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx. 14 Xxxxxxxx xxxxxx, které bude xxxxxxxxx až x xxxx 2023, xxxxxx xxxx x rozsáhlého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které x roce 2019 xxxxxxxx XXX x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (CENIA) xx základě Národního xxxxxxx plánu xxxxxxxx xx změny klimatu x konce roku 2019. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx splněna nebo xxxxxxxx xxxxxx. Existují xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxxxx. Dle xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx xxxxxxx adaptační schopnost xxxx, které xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x dřevinných xxxxxxxxxx; rostoucí nebezpečí xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx provedená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrychlený xxxxx xxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemědělsky hospodařících xxxxxxxx x říčních xxxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout x xxxxxxxx adaptační xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx. 5 odst. 4 xxxxxxxx 2021/1119. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx XXX x MZ, neboť xxxxxxx namítali pochybení xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxx, xxxxxxx se měla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx adaptace xx xxxxx klimatu pro xxxxxx 2021–2025 v xxxx 2021 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaných xxxxxxxx adaptační xxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx 2021/1119, xxxxxxx navržená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změny klimatu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx; a xxxxxx x odborných analytických xxxxxxxx. Navržená adaptační xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxxx xxxxxx a xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx 2021/1119.

Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adaptační opatření. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx specifikaci xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx plnění k xxxx 2022, x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx shrnul, xx xxxxxxxx postupují x xxxxxxx adaptace xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a) x x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2), 3), 4) x 5), xxxx XXX, MPO, XX x MD.

2.1 Xxxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx 2), xxxx XXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX., IV. x VI. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx MŽP xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx postupu dle xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx jako xxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 18.12.2020 xxxxxxxx formou XX XXX xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stranami xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 16, 17 x 18 Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, že environmentální xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx kdykoli, a xx x pokud xxxx xxx způsobeny xxxxxx xxxxxxxxx opatřeními x celostátní xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xx nejde x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 x násl. x. x. x., xxxxx x xxx. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxx v řízení xxxxxxxx břemeno xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a důvody, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx žalovaných xxxxx nezákonným x xx xxxxx je xxxxxxxxx xx nezákonný xxxxx.

XXX označilo xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx městský soud xx xxxxx xxxxxx xxxxx, že žalovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxxxx, přičemž x tomuto zásahu xxxxx primárně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx vytkl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX x xxxx 2017, xxx xx xxx jednotlivá xxxxxxxxxxxx závazná), x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx žaloby xxxxxxxxxxxx správně xxxxxxx xxxxxx, xx to xxxxx jsou xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx x jakou xxxxxx formu mohou xxx. Dle XXX xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx stát x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterým se xxxxxxx. Xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dohody xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx zapojit xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), nevládní xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásahů xxxxxxxx xxxxxx. Stát xx xxxxx xxx xxxxxxxx možnost urychlit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx státních mitigačních xxxxxxxx nemá x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxx, xxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xx práv xxxxxxx (xxxxxxxx strategie x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o nezákonném xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soud xxxxx xx nezákonný xxxxx x xxxx 280 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správním xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nečinnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nahrazovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx vstupovat do xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxx městský xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxx XXX x řízení xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx Pařížské xxxxxx xxxxxxxx evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navržená Xxxxxx x rámci xxxxxxx „Xxx xxx 55“), x xx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx UNFCCC xxxxxx roku 2020 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx společného vnitrostátně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX XXX, jejíž xxxxxxxx xxxx xxx XX xxxxxxx ve xxxxxx xx. 4 odst. 2 a 16, 17 x 18 Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx rozpor xxxxxxxx spočíval xxxx x xxx, že xxx xxxx bodů 322 x 328 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezákonně xxxxxxxx do práva xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 2 větou xxxxxx Xxxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 v xxxxxxxxx x hodnotami x roce 1990. Xxxxx XX. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v porušování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mitigačních opatření. Xx však xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx (tedy xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §82 s. x. s. Nebyla xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nezákonným zásahem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx posouzení vycházel xxxxxxxx x rozsudků xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx orgány ani xxxxx přímo závazné, x xxxxxxx xx xxxxxx k otázkám xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx judikaturu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx příčinné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx 199 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx námitky xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx namítali xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nepříznivými xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx konkrétními akty xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Zcela xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klimatu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 197 x 198 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které konkrétní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx které xxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx považovali za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dostatečně konkrétní xxx přezkum ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nastavení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesjednocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx legislativy xxx. Xxxxxxx soud se xxx držet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žaloby, xxx však neučinil. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx resortních politik x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády, xxxxxxx x bodů 278 xx 281 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx městský soud xx nezákonný zásah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx městský soud xxxxx xxxx xxxxx x charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výroků III. x IV. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Navíc, x xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazkům XX (jakkoli to XXX popíralo), xxxxxx xx xxxxx tento xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zásah xxx §82 s. x. x., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádná xxxxx xxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx přehlédl, xx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx 31.12.2023.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx resortních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nevystupuje xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. s. Xxxxxxxx soudům nepřísluší xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o dotační xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx přezkumu ze xxxxxx správních soudů xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx pocitu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxx xxx §82 x xxxx. s. x. s. Ke xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy, mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x oblasti xxxxxxxxxx politiky. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx Xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zpráva Xxxxxxxxxxxx panelu pro xxxxx xxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxx xx bylo možné xxxxxxxxx plnění zákonných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do roku 2030. Po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. uhlíkového xxxxxxxx XX, xxxxx nedodržení xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, měl xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx žalobu xxxxxxxxx doplňoval a xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxxx x rozhodl xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzeného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením x oblasti xxxxxxx. Xxx x xxxx 242 xxxxxxxx přiznal, xx xxxxxxx uhlíkový xxxxxxxx xxxxxxxxx autory xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxx xxxxxxx ČR xxxxxxxx x Pařížské xxxxxx. Xxx xx mělo xxxx x zamítnutí xxxxxx, jelikož xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx domáhali xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx měsíců nezbytná x přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxxxxx x XX x vedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX ve výši 800 Xx XX2 xx xxxxx 2021 xx xxxxx xxxxxxx. Xx tom žalobci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dne 15.6.2022 i xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx právo xxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřenou vůli xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nezabýval xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle Xxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx textu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Konference xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odvodit, xxxx xx měla xxx xxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu. XX xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxx skleníkových plynů x 55 % xx xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1990. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx EU xxxx xxxxxx jednoznačnější x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx dohody xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx dosáhly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxx), a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx (2020, 2025 atd.) zaslat xxx NDC xxxxxxxxxxxx XXXXXX. X xxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx, že XX tuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx společně s xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxx plnění xxxx Xxxxxxxx dohody Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 4 xxxx. 2, 16, 17 a 18 Pařížské xxxxxx. XX x členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx stanoven x xxxxxx aktualizovaném XX XXX. Cíl xxxxxxx xxxxx x alespoň 55 % xx xxxx 2030 xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx 1990 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx XX ve xxxxxx výši. Pro xxx 2030 xxxx xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v některých xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (XX XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx emisní cíl xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx XX. Aktuálně xxxxxx xxx POK xx xxxx 2030 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX x xxxxxx 50 % oproti xxxx 1990. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx celounijní x xx pokud xx bylo xxxxxxx, xx XX neposkytla xxxxxxxxxxxx XXXXXX vlastní XXX, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx EU xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Cíle x xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X bodech 260 x 261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx na princip xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv. Xxxx xxxx zřejmé, xx se xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klimatu. Xxxx postupného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2021–2030 xxx xxxxxxxx nejdříve x xxxxxxx na hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx rok 2021, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx až x roce 2023. Xxxxxxx zásadních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů x XX a xxxxxx xxxxxxxxx státech vyplyne x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxx xxx 55“, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Radě XX x Evropském xxxxxxxxxx x jehož xxxxxxx podoba xxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxx 2022 x 2023. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx legislativních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx XX x členských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx EU, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 55 % xx roku 2030 x xxxxxxxxx s xxxxx 1990. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „Fit xxx 55“, xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ČR x xxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxx. sektorů xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přesnosti x xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 13 a 14 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 262 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx cíl xxxxxxx xxxxx o 26 %, xxxxxxxxx x xxxx 273 xxxxxxxx, xx týká pouze xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx asi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skleníkových plynů. Xxx xx, že xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx městský xxxx xxxxx, x tudíž xxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx XX (55 %) x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (mimo XX XXX) v XX (26 %).

XXX xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx městského soudu xxxxxxx obsahu xxxxxxx XX x nedostatečnosti xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx žalovaných. Městský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. XXX xxxxx xxxxxxxx uvádí obsah x xxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxx programů, xxxxx neuvádělo v xxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxx žalobců xxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx zásadním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úsilí městský xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX proto xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx x vůči xxxxxxxx žalovaným, popř. xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §82 x. ř. s., xxxxxxxxx xxxxxxxx existence x xxxxxxxxxxxx zásahu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nezákonného xxxxxx.

2.2 Vyjádření XX xx kasační xxxxxxxxx XXX

XX xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx ni x tom, že xxxxxxx soud xxxxxxx xxx x nezákonnosti xxxxxxxx MZ, kterou xxxx xxxxxxxxx pouze xxx, že „zjednání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxx xx xxxxxxx, co xxxxx neurčitý pojem xxxxxxx. Navíc xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx 3), xxxx XXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX., IV. x VI. napadeného xxxxxxxx. Uvedlo, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadované v §82 x. ř. x. Nebylo xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx XXX sama x sobě xxxxxxx xx xxxxxx sféry xxxxxxx, xxxx xx xx nedošlo x xxxxxx xx jejich xxxxx xx příznivé xxxxxxx prostředí, xx xxxxxxxx xxxxxxx, nedostatku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx teploty, xxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadovaná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX xx xxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxx usnesení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx úkon xxxxxxxxx xxxxxx x vláda xxx xxxx přijímání xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx MPO xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokazování. Xxxxxxxx výroky rozsudku xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxx, neurčité x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx xx kasační stížnosti XXX a XXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stížnostem XXX x MPO xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx měla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx zkrácení xx xxxxx právech, xxxxx xxxxxxxx x důkazy. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx, připomněli v xxxxxxx x městským xxxxxx, xx každý xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxxx xxxxx nárůst globální xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx xxxxx způsobený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cíle snižování xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxx xx tom, že xxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx EU XXX, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x 55 % do xxxx 2030. Xxx XX, tak ČR xxxx smluvními xxxxxxxx Xxxxxxxx dohody, takže xx XX XXX xxxxxxxx i xx xxxxxxxx ČR, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x ČR xx roku 2030 xxxxxxxxxxxx o 55 % xxxxxx xxxx 1990. Tvrzení XXX, xx XX xxxxxxx x xxxxxxxx EU XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx alespoň xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx MŽP, xx Xxxxxx politika xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2030 x xxxxxxxx do 2050 xxxxxxxx xxxxxxxxx katalog xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx nedošlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx III. x XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx XXX kritizovalo, jsou „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx, jehož xx xxxxxxx domáhali xx x. 47 x 48 xxxxxx. X xx xxxxxxxxxx xxxx jiné, xxx xxxx žalovaným uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxx 800 Mt XX2, což xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o 55 % do xxxx 2030. Xxxxx posudku xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (University xx Xxxxxxxxxx) xx xxxxx x dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx emise XX2 o xxxxxx 84 %. Xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 335 xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx vykonatelné a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx nemění xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jistě xxxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.5 Xxxxxxx xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx 4), xxxx XX, napadlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX., XX. x VI. xxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxxxxxxx, xx ve xxxxxxxx XXX. a XX. xxxxxxx soud shledal xxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx konkrétních mitigačních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čtyř žalovaných xxxxxxxxxxxx. Vůči MZ xxxx žalobci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neučinili, xxxxx městský xxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxx.

Xxxxx pak městskému xxxxx vytklo, že xxxxxxxxxxxxx aktuální podobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxx xxxxx provedené x xxxxxx 2020 x 2021 v xxxxxxxxxxx s přijímáním xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x konkrétních xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x také xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotací, xxxxxx xx xxxx 2023. Xxxxxxx tyto xxxxx xxxx přispívat xx xxxxxxxxxx xxxxx klimatu x xxxxxxxxxxxxx se xx.

2.6 Xxxxxxxxx xxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx XX

Xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX uvedli, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdůvodnil, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i XX. Xxxxxxx xxxx, xx x xxxxx XX xxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x lesnictví, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XX vyjmenovalo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.7 Kasační xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx 5), xxxx XX, napadlo xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx soudu x xxxxx rozsahu. Podle xxx žalobci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení či xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx základě xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx požaduje §82 x. x. s. X xxxxxx XX. xxxxxxxx městského xxxxx xxxxxx zřejmé, v xxx má xxxxxxxx xx xxxxxx MD xxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx požadovaných opatření xxxxx xx změně xxxxxxx, xxxx. ke xxxxxxxx či odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nespecifikovali, která xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejich očekávání, x xxxxxxx tak x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx příčinnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zkrácením xxxxx xxxx. Xxxxx by XX přijalo všechna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x nedostatku xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx průměrné teploty x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadům? Xxxxxxxx změnu klimatu xxxxx xxxxx pouze xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) jednoho xxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx posoudil xxxxxxx xxxxxxxx §82 x. x. x.

XX x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx reflektuje xxxxxxx vyplývající České xxxxxxxxx x Pařížské xxxxxx. Xxxxxxxxxx podrobný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2021–2027 s xxxxxxxx xx xxxx 2050 (xxxx též „Xxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 259 xx xxx 8.3.2021. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx celostátní XXX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx klimatu xx své xxxxx xxxxxxx xxxx průběžně xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 4E (Xxxxxx části přepravních xxxxxx nákladní xxxxxxx xx silnic xx xxxxxxxxx), xxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx proto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Všechny xxxxxxx strategie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nicméně xxxxxx xxxxxx závazným předpisem, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx coby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx proto přísluší xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx i x xxxxxxxx městského soudu xx xxx 4.5.2022, xx. 3 X 13/2022-37.

XX xxxx nesouhlasilo x bodem 328 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx MD x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 55% xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2030 v xxxxxxxxx x hodnotami x roce 1990. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx principu xxxxxxxxxxxx stanovených příspěvků, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx různých xxxxxxx, a na xxxxxxxx dobrovolnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Smluvní xxxxxx Pařížské xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, co musí xxxxx xxxx udělat, xxx xxxx dosaženo xxxxxx cíle. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxx xxxxxxxxx podíl ČR, xxxxx xxxx hypotetické xxxxxxxxxx považovat za xxxxxx x právem x xxxxxxxxx z xxx právní odpovědnost XX. Xxxxxxx platí xxx pro xxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z Pařížské xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxxx některými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx. 14 Xxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx hodnocení provádění xxxx xxxxxx, plnění xxxxxx účelu a xxxxxx dlouhodobých cílů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx proto nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxx xxx Pařížské xxxxxx xxxxxxxxx xx x roce 2023 x xxxxxxxx každých 5 let. Podle xx. 14 xxxx. 3 Pařížské dohody xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx a posilování xxxxx opatření, x xx vnitrostátně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxx učiní xxxxxxxx nové legislativy. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozsudek, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx žalované za xxxxxxxxx x hodnotit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.8 Xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX

XX se xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xx výroky xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx velmi obecné, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx nemožné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx nevypořádal x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx úrovni ČR xx EU xxxxxx xxx znatelný dopad xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx podána xxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx 2023.

Xxxxxxx xx xxxx vyjádření ke xxxxxxx xxxxxxxxx MD xxxxxx, xx výroky xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ochrany práv xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxx xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxx na xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx dohody. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx XX xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových plynů xx xxxx 2030 xxxxx x 40 %, xxx nesplňuje xxxxxxxxx Pařížské dohody. Xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx, xxxxx mechanismus ochrany xxxx xxxxxxxxxx zásahem xxxx nijak xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vázány xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx souvislost mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx klimatu x xxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x opatření nespadalo xx xxxxxxxxxx správních xxxxx.

2.9 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a) x x)

Xxxxxxx x) a x), xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, x. x., x xxxx Xxxxx Xxx xxx Skalou (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxx stížností xxxxxx I., XXX., XX. a X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx městský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX do xxxx 2050, a xxxxxx xxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 1 x 2 xxxxxxxx 2021/1119 x xx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx 2030. Nedošel xxxx x xxxxxx x existenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2050 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonný xxxxx xx xxxx žalobců, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxx x nesprávnému xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaných dosáhnout xxxxxxx xxxxx XX2 x 55 % xx roku 2030. Xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx závazkům xxxxxxxxx x xx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xx. 1 x xx. 2 xxxxxxxx 2021/1119, a xxxxxx xxxx k xxxxxxxx cílů Xxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxx globální xxxxxxx x 1,5 °C xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pod hranicí 2 °C. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx 15.6.2022 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu XX ve výši 800 Mt XX2 xx xxxxx 2021 xx konce xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx roku 2050 x vypuštění maximálně 800 Xx XX2 xx xxxxx 2021 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx XX, xxxx xxxxxx xxxxx XX2 xx území XX x 84 % x roce 2030 xxxxxx xxxx 1990 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX do xxxx 2050. Xxxxxxx xxxx xxxx neshledal, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajistila xxxxxxxx xxxxxxxxxx neutrality xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx x. 2021/1119.

Xxxxxxx soud v xxxx 233 rozsudku xxxxxx koncept xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že x pokud by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx států xx snižování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – klimatické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx nedovodil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx neutrality (xx xxx xx xxxx 2050, v xxxxxxx x nařízením 2021/1119, xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalobci). Xxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx xxxx možné, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v ČR xx xxxx 2030 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Takový stav xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx dopouštějí. Xxxxx xx xxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxxxx lidských xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx vázány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx stanoví v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. XXX), xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod hranicí 1,5 °C, xxxx. 2 °X. Xxxxx xx státy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxxxx xxxxx x snižování emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx. Žalobci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX xx snižování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 1,5 °X, xxxx. xxxxxxx xxx 2 °X. Městský xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx této xxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x usilovat x dosažení xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xx xxxxxxxx podle xx. 3 x 4 xxxxx dovodit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx vědci xxxxxxx xxxxxxxx na tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxx je xxxxx xxxxxxx, aby bylo xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 900 Xx XX2 xx xxxxx 2018 xxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx uznal x xxxx 239 xxxxxxxx také xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx XX xx xxxxx globálním xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx poukazovali xx posudek xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx univerzity, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxx 242 rozsudku, xx xxxxxxx „xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx důvěryhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxx se jedná x xxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx doktrína i xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ústavního soudu (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) v rozhodnutí xx dne 24.3.2021, Xxxxxxxx xx xx., xxxxxxxxx x. 1 XxX 2656/18, 1 XxX 78/20, 1 XxX 96/20 x 1 XxX 288/20. Xxxx xxx sice xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Obtížnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x úplné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xx globálním uhlíkovém xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvolenou xxxxxxx z Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx vyzvat x xxxxxxxxxx alternativního xxxxxxx, xxxx jej xxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Sami xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx soud xx xxx dopustil nesprávného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx XX2 xx xxxx 2030.

Městský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxx 320 rozsudku xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kupředu, byť xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx mírou xxxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žalovaní xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx směřují, xxx xxxxxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx 2021/1119. Xxxxxxxx xxxxxx x rozporu s xxxx xx. 5 xxxx. 4 připravili xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejichž vyhodnocení xxxxxxxxx Česká informační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXX) x xxxxxx 2014 x 2019. X xxxxxxxxxx systému 98 xxxxxxxxxx xxx xxxx pro rok 2017 pouze 10 xxxxxxxxxx hodnoceno xxxxx xxxxxxxxx, 38 indikátorů xxxx xxxxxxxxx neutrálně x celkem 37 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 13 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vůbec xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx 2014 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx 2019 xx xxxxxxxx x 5 xxxxxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxx x 5 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx označit xx „trvalý pokrok“, xxxxx xxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx 2021/1119. Xxxxxx xxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx z xxxx 2019 vyplývá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (jde xxxx. o škody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky dle xxxxxxxx 2021/1119. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx budoucího xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx formulovány xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Městský xxxx xxxxx pochybil, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx dopady, čímž xxxxxxxxx posoudil právní xxxxxx, xxx adaptační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nesprávně, když xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze otázkou, xxx xxxx x xxxxxxxxxx hlediska přijímány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx zda xxxx tato xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx obsažená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx, x proto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pokroku x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2021/1119 x další právní xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) s. x. x., když xxxxxxx X. xxxxxx xxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx nevystupovala xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx naopak xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxx nepochybně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správního orgánu xxx §4 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx soud xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx x xx. 4 Xxxxxx. Činnost vlády x xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a koncepcí, xxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxx xxxxxxx xx nadresortní xxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx rozsudek xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx ukončen, xxxxx xx výrokem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xx vyjádření xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Stěžovatelé xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx klimatu je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx než pouhé xxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x výkon xxxxxxx xxxxxx.

2.10 Vyjádření XXX, MZ a xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x)

XXX xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstatovalo, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x proti xxxxxxx III. x XX. xxxxxxxxxx rozsudku, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xx městský xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx návrh a xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx, xxxxxxx tzv. xxxxxxx xxxxxxxx rozpočet x objemu 800 Xx XX2 od xxxxx 2021 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx o xxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nestačil x xxxxxxxx teplotního xxxx Pařížské xxxxxx, xxxx xxxxxx i xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx. Připomnělo, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klimatu xx v XX xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx, např. x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Cities (Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx), v Xxxxxx xxxxx XX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx XX (XX). Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx 2021/1119 na xxxxxxxxx programy x xxxxxxxxx x řadu xxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx na změny xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx sázení xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x obcí.

Na xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxx XX snížit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % do xxxx 2030 nemůže xxxx x xxxxxxxx xxxx Pařížské dohody, xx což xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědecká xxxxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxx xx x xxxxxxxxx XXX je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro ČR x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx globální xxxxxxx x xxxxxxxxx x 1,5 °C xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx pod xxxxxxx 2 °C, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxx x 84 až 89 % xx roku 2030 oproti xxxx 1990. Xxxxxxxxx mitigace xx později xxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxx XX x Xxxxxxxx xxxxxx.

XX xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pocitech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx adaptace x xxxxxxxx soudem xxxxxxx opatření x xxxxxxx mitigace nejsou xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx dohoda obsahuje xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx až ten xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úrovněmi závazků xx otázkou rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx nyní xxxxxxx xxx ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, že XX xxxxx závazek xxx xxxxxxx. Ani x xxxxxxxx 2021/1119 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dosažena xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podmínky a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX připomnělo, že xx xxxx kasační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavena xx xxxxxxxxxx žalobců x xxxxxxxxxx ryze skutkové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxx xxxx kasační xxxxx xx xxxxxx §103 odst. 1 x. ř. x. Xxxxx (xxxxx) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx adaptačních xxxxxxx, xxx zřetelně xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx CENIA, jichž xx xxxxxxxxxxx dovolávají, xxxx relativně xxxxxxxx xxxx (xxxx 2014, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x 2019, xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx 2017), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelů.

Vláda xx svém xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x žalobě x xxxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxxxxxxx III., XX. x VI. xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx stížnost xxxxxxx a) a x) x žalovaného 5) xxxxx xxxxxxx X., XX. x XX. xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[81] Xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx x xxxx, že Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx (z xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stížnost) x xxxx žalovaných (x xxxxx čtyři xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti). Xxxxx xxxxxx, Nejvyšší xxxxxxx soud tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež směřují xxxxx různým ze xxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nynějšího xxxxxxxx, xxxxx by Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx postupně jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost řádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ztotožňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx námitky x sobě xxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx i odpověď xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx dne 14.2.2013, xx. 7 Xx 79/2012-54, xx xx dne 19.2.2014, xx. 1 Xxx 88/2013-66, či xxxxx XX ze xxx 17.12.2008, sp. xx. X. ÚS 1534/08, x. 225/2008 Xx. XX).

[82] Nejvyšší xxxxxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx IV.a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx X. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx xxx navazujícímu xxxxxx XX.), poté x částech IV.b) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhovění xxxxxxxx žalobě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývají z §82 s. ř. x. a xxxxxxxx xx xx vyhovujících xxxxxx III. a XX., xxxxxx argumentů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx v částech XX.x) až i) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx XXX. x XX. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (překročení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žalobců), xxxxx formálně vzato xx xxxx být xxxxxxxxxx jako xxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxx XX.x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) a f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X.

XX.x) Pasivní legitimace xxxxx

[83] Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žalobci x) x f), xxx XXX, xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx části, x níž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Žalobci x) x x) xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle §4 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x. x xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx klimatu xxxxxxxxx xxx x prostém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx a xx xxxxxxxxxxx strategického xxxxx a priorit xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x komplexnější xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany klimatu, x i xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. XXX (x xxxxxx x MPO) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX x xxxx 2017, xxx připravuje xxxxx xxxxx.

[84] Xxxxxxx xxxx odůvodnil odmítavý xxxxx I. svého xxxxxxxx tím, že xxxxx na rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako správní xxxxx, xxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx žalobců xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy. Xxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 25.4.2017, xx. 8 Xx 103/2016-90. X xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxx těžby xxxxxxx xxxx x severních Xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úvahám xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akty, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x její xxxxx, xxxxx i ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x jejich xxxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Usnesení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za úkon xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx, mění, xxxx xxxx závazně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x. ř. x., xxxxx xx xxxxxx dovnitř xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx koordinační xxxxxx.

[85] Xx jistě pravda, xx xxxxx x xxxx situací vystupuje xxxxxx xxxx pouhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jako správní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx případě xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlády, xxx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvádějí, xx xxxxxxx xxxxx je xxxxx x komplexnější xxx pouhé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxx, xx xx x ní xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxx §83 x. ř. x., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstev xx xxxxxx §28 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx MŽP, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[86] Xxx xxxx Nejvyšší správní xxxx nepopírá, že x vláda xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nástroji, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §65 s. x. s. xxxx x režimu žaloby xxxxx §82 s. x. x. Ostatně Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xx xxx 29.10.2014, xx. 2 Xx 127/2014-32, x. 3180/2015 Sb. XXX, xxxxxxxxx, xx zásahovou xxxxxxx lze brojit x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx xxx oblasti xx xxxxxxxxx kvalitou xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žaloby xxxx xx se Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx.

XX.x) Xxxxxxxx xxxxxxxx §82 x. x. x.

[87] Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše, xxxxxxx podali xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §82 x. ř. x., který zní: Xxxxx, kdo tvrdí, xx xxx xxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx nezákonným xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „zásah“) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx přímo xxxxx xxxx nebo x xxxx důsledku xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, může xx žalobou u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx nezákonný.

[88] Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx (viz např. xxx 13 xxxxxxxx xx xxx 31.8.2017, xx. 4 As 117/2017-46, x. 3631/2017 Xx. XXX) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §82 x. ř. x. xx důvodná xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. „Žalobce xxxx xxx xxxxx (1. xxxxxxxx) zkrácen xx xxxxx právech (2. podmínka) xxxxxxxxxx (3. xxxxxxxx) zásahem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (‚xxxxxxx‘ x xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx (4. xxxxxxxx), x xxx zaměřen xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx důsledku xxxx xxxxx němu xxxxx xxxxxxxx (5. xxxxxxxx).“

[89] Zejména XXX x XX ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podrobně (stručněji xxxx XXX x XX) xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3. podmínky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx s otázkou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tedy přímého xxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxx MŽP xxxxxxxxxx, xx posuzovaná xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx povahu xxx. xxxxx popularis, xxxxx xxxxx posouzení xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[90] Xxx xxxxxxx xxx x xxxx rekapitulovaných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx čj. 4 Xx 117/2017-46, smyslem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx do jeho xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §65 x. ř. x. xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu §79 x. x. x. Xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx zásahová xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx větší množství xxxx (xxx x xxxx xxxx. xxx 15 xxxxxxxx xx. 2 As 127/2014-32). Xxxxx §82 x. x. s. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx litigaci, x xx pochopitelně xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx možné xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx problému, xx xxxx chce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezákonnosti xx xxxxxx 3. xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxx do xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínek x 5. xxxxxxxx.

[91] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxx posouzení xxxxxxxxx kasačních stížností, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu XX (v době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX, xxxxx na základě §82 s. x. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx zformulována, x xxxxxx žalovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových plynů x 55 %, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx?

[92] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx záporná, x xx z xxxxxx nesplnění 3. xxxxxxxx xxx vyhovění xxxxxxxx xxxxxx.

[93] X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žaloby, tak xxx xxxx žalobci xxxxxxxxxxxxx, x pohledem xxxx, xxx x xx rozhodoval xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Žalobci xxxxxx xxxxxxx tvrzení, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx (1. xxxxxxxx) zkráceni xx xxxxx právech (2. xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx tzv. aktivní xxxxxxxx legitimace xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žalobců, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stíhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx x tomu xxxx. bod 9 xxxxxxxx XXX ze xxx 19.4.2018, čj. 3 As 335/2017-33).

[94] Xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx aktivní xxxxxxxx legitimaci xxxxxx xxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx legitimaci spolků xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 6.1.1998, xx. xx. X. XX 282/97, x. 2/1998 Xx. ÚS. Xxxxxxxxx xxxxxxxx judikatury x rozšíření aktivní xxxxxxxxxx spolků x xxxxxxx práva na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x bodě 26 xxxxxx xx xxx 30.5.2014, xx. xx. X. ÚS 59/14, č. 111/2014 Xx. XX: „Fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (spolku), jehož xxxxxx xxxxx stanov xx ochrana xxxxxxx x krajiny, mohou xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx. 35 Xxxxxxx, realizovat x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.“ Xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx vyjádřil x xxxx 43 xxxxxx xx xxx 13.10.2015, xx. zn. XX. XX 3572/14, x. 185/2015 Sb. XX. X xxx xx xxxxxx k aktivní xxxxxxxxxx (zde xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vystupovat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dotčeni xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx: „Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx: vady xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx x negativním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx OOP xxxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxx funkci. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx.“ Xxx x xxxx xxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud x xxxxxxxx ze xxx 4.5.2011, xx. 7 Xx 2/2011-52, x. 2393/2011 Xx. XXX, xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx roli xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jiných veřejných xxxxx x zájmů xxxxxxxxxx.

[95] Touto změnou Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx. 9 Úmluvy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, (č. 124/2004 Xx. x. x.; xxx. Xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx v xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporujících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx xxxx. rozsudky Soudního xxxxx xx xxx 8.11.2016, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, X-243/15, xx xx dne 8.11.2022, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, X-873/19).

[96] X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx sporné, xx xxxxxxx je xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx (4. xxxxxxxx).

[97] Xx xx xxxx xxxxxxxxx 5. podmínky (xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxx xxxxxxx), městský xxxx x xxxx x xxxx 324 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx „první a xxxx xxxxxxxx zásahu xx prolínají, neboť xxx vyžadují, xxx xxxxx byl přímý. Xxxxx §82 xxxxxxxx xxxx správního x xxxxx ‚xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zkrácením xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx následku je xxxxxx skutečnost, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vůbec, xxxx xx sice nastal, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx.“

[98] X tomu lze xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaných ministerstev (x xxxxx), xxxxxx xxxxxx konkrétní aktivita, xxxxx xx představovala xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx uvedeno, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx. 2 As 127/2014-32 xxxxxxxxx, že zásahovou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevydání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx požadovalo jak xxxxxx (xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/62/ES x posuzování x xxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxx), xxx vnitrostátní xxxxx [§7 xxxx. 11 tehdy xxxxxxxx xxxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší)]. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx má xxxxx xxxxxx xxx nevydání xxxxxxxxxx xx věci xxxx nebo osvědčení, xxxxx žalobce tvrdí, xx nevydáním xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx do jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxx xx xx, aby xxx x ovzduší xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx), byť nemohl xxxxxx, že by xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměřeno xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx 12 xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx „x nekonáním x xxxxxxx, xx xxxxx stanovuje xxxxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx, xx již xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo fakticky“, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[99] Xxxxxxxxx xx však, že xx x xxxxxxx xxxxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5. xxxxxxxx (zaměření zásahu xxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxx 15 xxxxx xxxxxxxx „xx x posuzované xxxx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx případů x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijata. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx poměrně xxxxxxxxxxxx xxxxxx osob. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nepřijetím akčního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“ X bodě 17 xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připomněl, xx xxxxxxxxx umožnit soudní xxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státních xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxx 30.5.1991, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, X-361/88, x xx xxx 30.5.1991, Komise xxxxx Xxxxxxx, X-59/89. Xxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xxx shrnul Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx následovně: „Xxxxxx dvůr xxx xx xxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (práva Xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právo xx dodržování těchto xxxxxxx hodnot, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxx citované xxxxxxxx xx věcech Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxx vody x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx, xxxxx xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vztahu k xxxxxxxx stavu ovzduší xx xxxxxxx, xx xxxxxxx či právnické xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx soudů, xxx xxx vypracován xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“ X xxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxx dvora xx xxx 25.7.2008, Janecek, X-237/07, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx 5. podmínky xxxxxxxxxxx zásahu v xxxxxx 18 a 19 xxxxxxxx čj. 2 As 127/2014-32 xxxxxxxxxxx, že „Soudní xxxx za bezprostředně xxxxxxx jednotlivce považoval xxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx stěžovatelé v xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x oblastech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. […] Zásah xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx musí být x případě povinnosti xxxxxx akční plány xxxxxxx xxxxxxx posuzován xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx normy vyloženy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.“

[100] X právě xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx akčního xxxxx xxxxxxx ovzduší xxxxx, xx 5. xxxxxxxx shledání xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxx životní prostředí xx xxxxxxx vymezeném xxxxx, vykládat xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x soudu. Xxxxx xxxxxxxxx městský xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx dopadat x xxxxx intenzitě xx xxxxx populaci (xxx xxxxxxxx NSS xx xxx 14.12.2011, xx. 6 Xxx 2/2011-197), by podání xxxxxxxxxx žaloby xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[101] Nejspornější xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stížností xxxxxx xxxxxxxxx 3. podmínky, xxxx podmínky xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx x skutkový xxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neshledává, x to x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

[102] Městský xxxx shledal nezákonný xxxxx „x nestanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x 55 % xx xxxx 2030 xx srovnání s xxxxxx v roce 1990“. X xxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xx by x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xx z jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx českých státních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů o 55 % do xxxx 2030 xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990. Xxxx xxxxxx otázku xxxx městský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

XX.x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx povinnosti snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 %

[103] Xxxxx xx možno xx xxxxxx 3. xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx směřující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) by xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu (xxxxxxxxxx xxxxxxx pasivity) xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxxx xx čtyřmi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: (x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klimatického práva, (xx) xxxxxxxxx klimatický xxxxx, (iii) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na ústavní xx xxxxxxxxxxx úrovni, (xx) sektorové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úrovni, xxxxx xxxx vztah xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[104] X této xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost XX xxxxxxxxx do xxxx 2030 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 %. X následující části xxxxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx konkrétní xxxxxx XXX. x XX. xxxx přezkoumávaného xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xx nelze xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), příliš xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo o xx xxxx posuzovaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

[105] Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx závěr, xx ČR xx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xxxxxx roku 1990, xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx prameny mezinárodního xxxxxxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxx rámec vytvořila Xxxxxxx úmluva OSN x xxxxx xxxxxxx (XXXXXX). Xxxxxxxx XXXX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX) xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx I XXXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx tedy xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx XX, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx toho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx). X UNFCCC xxxxx xx XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zpřístupňovat xxxxxxxxxx smluvních xxxxx […] xxxxxxx inventury xxxxxxxxxxxxxx emisí xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů); a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx X podle xx. 4 odst. 2, tedy zejména xxxxx xxxx písm. x) přijmout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx klimatu s xxx, že xxxxx xxx antropogenní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a rezervoáry xxxxxxxxxxxx plynů.

[106] Xxxxx xx xxxxx pouze x obecný xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ČR xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxx napravit xxx. Kjótský protokol x Rámcové xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x změně xxxxxxx (x. 81/2005 Xx. x. x.) xx xxx 11.12.1997, xxxxxx xxx ČR xx 16.2.2005. Ten xxxxxxxxx x čl. 3 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X, včetně XX, xxxxxxxxxx závazné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx (xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, částečně x zcela fluorované xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x Dauhá xx dne 8.12.2012 xxx do seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dusitý. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kvantifikované xxxxxxx omezení xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxxx X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx snížení x 8 % xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 2008 až 2012 x snížení x 20 % xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 2013 xx 2020 (xxx už xxx ovšem xxxxxxxxxx xxxxxxx EU). Xxxxx xxxxxx, z Kjótského xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x 55 % xx xxxx 2030 xxxxxx xxxx 1990, protože x něj xxx XX výslovně plynou xxxxxxx xxxxxxx nižší.

[107] Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx obsahovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxx stran, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dohody, xxxxxxx xxxxxx na půdorysu XXXXXX, xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 4.11.2016, xxxx xxxx xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 ratifikována xxxxxxx 55 xxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálně 55 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů. Xxx XX xx xxxxxxx xx 4.11.2017. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení (xxxx. xxxxxxxxx, sdělit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx srozumitelnost, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 8, xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx svého vnitrostátně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 9 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 7), vedle xxxx však xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní cíle Xxxxxxxx xxxxxx, a xx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[108] Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx paušalizující xxxxx x xxxx 46 rozsudku xx. 1 Xx 49/2018-62, xxxxx dopad xx xxxxxxx x bodě 230 svého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx dohoda xxxx x sobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx, xxx pouze xxx, xxxxxxx se státy xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“ Jak xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx provedeného xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státům i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Realizace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je však x xxxxxxx ČR xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přes XX.

[109] X xx. 2 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx Xxxxxxxx dohoda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udržení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx 2 °C xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx revolucí x xxxxx x xx, xxx nárůst teploty xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 °X oproti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx revolucí, x uznání, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xx. 3. Ty má xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx. 4 a xxxxxxxx xxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxx hodnocením, x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx 2023 x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx motivace jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Krom xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 7 x na adaptační xxxxxxxx, jež byla xxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x části IV.j). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx bylo, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xx. 3, x toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v kombinaci xx zněním čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx založí xxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[110] Xxxxxxx xxxxx XX, xxxxxx XX, xxxxx využily možnosti xxxxxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 16 xx 18 Xxxxxxxx xxxxxx:

16. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku, xxxxxx sekretariátu xxxxxxxx xx xxxx vnitrostátně xxxxxxxxxx příspěvkem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně x příslušném xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvědomí smluvní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx takové dohody xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úroveň xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 16 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx 13 x 14 tohoto xxxxxx x články 13 x 15.

18. Xxxxx xxxxxxx strany, jednající xxxxxxxx, xxx činí x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrace x xxxxx x xx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx takové organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za svou xxxxxx emisí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxxx xxxxxx , x xxxxxxx s xxxxxxxx 13 x 14 tohoto xxxxxx x s xxxxxx 13 x 15.

[111] X xxxx xxxxx, xx XX, jakkoli xxxxxxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, nepřipravuje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sekretariátu XXXXXX x Podání Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6.3.2015, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX (XX Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Contribution, xxxx jen „EU XXXX“) xx xxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roku 2030 x přinejmenším 40 % xx xxxxxxxx s xxxxx 1990, což xx xxxxxxxx odrazilo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

[112] Xxxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxx předsednictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXX x Xxxxxx Německa x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.12.2020, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dohody xx xxxxxx EU x xxxxx 2016 se XX INDC x xxxx 2015 xxxx xxxxxxx určeným příspěvkem XX (EU NDC) x xx xxxx XX XXX činí 55 %. Xxxxxxx xx. 27 tohoto xxxxxx zní v xxxxxx xxxxxxxx: „XX x její xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. XX x xxxx xxxxxxx xxxxx, jednající xxxxxxxx, xx zavazují xxxxxxxxx xx xxxx 2030 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x alespoň 55 % xx xxxxxxxx s rokem 1990.“ („Xxx XX xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX. Xxx XX xxx its Member Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx x binding xxxxxx xx x net xxxxxxxx xxxxxxxxx of xx xxxxx 55% xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 2030 xxxxxxxx to 1990.“)

[113] Xxxx x bodě 4.x přílohy x xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx XX XXXX, xxxxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxx 2030 x xxxxxxxxxxxx 40 % xx xxxxxxxx x xxxxx 1990. Především xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cíl xxxxxxx emisí o 55 %), xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx: (x) x xxxxxxx xxxxxxxx obchodováním x emisemi xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2018/410, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/87/ES xx xxxxxx posílení xxxxxxxxx efektivních způsobů xxxxxxxxx emisí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí (XX) 2015/1814 bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx emisí xx xxxx 2030 x 43 % oproti xxxx 2005; (xx) x sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2018/842 xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx emisí xx roku 2030 xxxxxx roku 2005, xxxxxxx XX má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 14 %; (xxx) x oblasti xxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/841 x xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx do xxxxx politiky x xxxxxxx klimatu x xxxxxxxxxx xx roku 2030 x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 525/2013 a xxxxxxxxxx č. 529/2013/XX (xxx. sektor XXXXXX), xx XX xxx, xxx výše emisí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zachycených xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

[114] Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx učinil městský xxxx x otázce, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX x Pařížské xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx 251 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „XX xx xxxxxxx stranou Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx své xxxxxxx státy v XX XXX. Xxxxxxxxxx, xx XX XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států EU xx smyslu xx. 4 xxxx. 16 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxx xx. 4 xxxx. 18 Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx smysl x účel Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x danou xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx 7.3.2). Xxxxxxxx x xxxx, xx XX neposkytla xxxxxxxxxxxx XXXXXX vlastní XXX, xxxxxxx by x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx XX uvedla x zastoupení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx společný xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx státy. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx XX xx xxxxxxxxx xxxxxx Pařížské xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx členství x XX, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Účinná xxxxxxxx plnění Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX XXX vykládat xxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli pouze xxxx xxxxxxxxxx.“

[115] Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx neopírá o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx, aby xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx sektory xx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XX (EU XXX) xx xxxx 55 % xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx xxxxx, x xx právě v xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dohody“. Xxxxxx xxxxx je však xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx v xxxxxx 246 až 248 xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xx. 33 Xxxxxxxx xxxxxx x smluvním xxxxx (č. 15/1988 Xx.) z xxxx 1969, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx čl. 4, xxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx x kolektivní závazek XX nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x xxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[116] Výše xxxxxxxxxx rozborem se Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx prokázat, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx NDC xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrace x xxxxxx členských xxxxx, xxxxx se dohodly, xx budou xxxxxx xxxxxxxx“. XX je xxxxx takovou organizací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx xx xxxxx podání x xxxx 2020), xxxxx znamená, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cíl. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxx, xxxx jak xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx, je pak xxxxxxx xxxxxxxxxxx EU, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx přijatých xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx x vynucování xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xxxx jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že XX x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 16 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX XXX, xxxxxx xxxxxx xxxxx přidělené každé xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx časovém xxxxxx.

[117] Xxxxxx, jakým xx xxxxx nyní xxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX XXX x xxxx 2015, přiděleno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XX xxxxx x XX XXX x xxxx 2020 výše xxxxxxxx způsobem, xxxx xxx, že x xxxxxxxxx sektorech je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, vycházející xxxxx x dřívějšího XX NDC x xxxx 2015, xxxx xxxxxxx x 40 % (naopak xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx snížení x 55 %, xxxxx xxxxxx xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členské xxxxx, xx uveden xxxxxx snížení dopadající xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxx x sektoru XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx 2018/841). V tomto xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx smysl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xx. 4 odst. 16 xx 18 Xxxxxxxx dohody, která xx v xxx „xxxx na xxxx“ xxxxx XX, xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrace“, xxxxx xxxx xxxxxxxx využila (Xxxxxxx, E.; Xxxxxxx Xxxxxx, X. The Xxxxx Xxxxxxxxx, XX Xxxxxxx Law xxx xxx Xxxxxx Union. Xxxxxxxx Xxxxxxxx on XX Xxxxxxxxxxxxx Xxx, 2020, x. 5).

[118] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxx XX XXX x xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dohody x xxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 16 xx 18 Xxxxxxxx xxxxxx, nepřísluší xxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xx. 14 odst. 2 bude xxxxx x xxxx 2023 xxxxxxxx xxx první xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[119] Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxx závazky plynoucí x XX XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx. Xxx je však xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nařízení 2021/1119 xxxxxxx ve xxxx xx. 6 xxxx. 1 x 2, že první xxxxxxxxx dosaženého společného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxx klimatické neutrality x x oblasti xxxxxxxx x xxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx 30.9.2023 (a xxxx xxxxxxx pět xxx). Xx stejné xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 7 xxx posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx této xxxxxxx nepřísluší Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x legislativních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vstupoval x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx vypadat individualizovaný xxxxxxx XX xxxxxxxx x EU XXX. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx předčasná xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX x XX potřebného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro posuzování x vyjednávání (xxxxxxxxxx xxx např. xxxx 50 x 53 xxxxxxxx velkého xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. 3. 2005, Van Xxxxx, X-377/02), jak xxxxxx XX, tak xx xxxxxx ke Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[120] Je xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx městského xxxxx, xxxx xx vedl x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXX xx xxx pouze o 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx EU, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 55 %. Podstata xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx spojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrace x xxxxxx členských xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx. 4 xxxx. 16 Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx naopak x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxx x XX xxxx celkem. Jak xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx XX XXX x xxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[121] X xxxx xxxxxxxx XX NDC xxxxxxxx x roce 2020 xx dobrým xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xxxxxx xxxx 1990 xxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx výši. Pak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx by xxx jakési xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx NDC xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx z nich xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx oznámený. Xxxxxxxxxxx, že městský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 259 jeho xxxxxxx, že „xxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxxx XX XXX, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx do roku 2030 alespoň x 55 % xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x roce 1990“. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx „společný“, realizovaný xxxxxxxx EU xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státy XX, xxxxxx „xxxxxxxx“, xxxx xxxxxx pouze ve xxxxxx výši xxx xxxxx xxxxxxxxxx členský xxxx.

[122] Xxxxxxx samotné xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x XX XXX xxxxxxx, xx x sektorech (x) x (xxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s emisemi x xx xxxxxxxx xxxxxx úpravě x xxxxxx xxxxxxxx 2018/841, xxxxxx v xxxxxxx (xx) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx faktorů, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cíle XX XXX z xxxx 2015 (xxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx do xxxx 2030 x xxxxxxxxxxxx 40 % ve xxxxxxxx x rokem 1990), xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxx na xxxxx xx 40 % (Xxxxxxxxxxx a Xxxxxxx), 39 % (Xxxxxx x Finsko), 38 % (Xxxxxxx), 37 % (Francie), 36 % (Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx) xx xx xxxxxxx x 2 % (Xxxxxxxx) či xxxxxx snížení (Bulharsko), x xx do xxxx 2030 xx xxxxxxxx s rokem 2005. V případě XX xxx o xxxxxxx x 14 % (xxx xx. 4 odst. 1 x xxxxxxx X xxxxxxxx 2018/842).

[123] Jak xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx 273 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unijních xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX XXX x roku 2020, tedy xxxxxxx xxxxx o 55 %, „dle připravované xxxxxxxxxx xx XX xxxxxx emise skleníkových xxxxx xx xxxx 2030 oproti xxxxxxx x roce 2005 x 26 %.“ Xx odpovídá xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxx xx xxx 8.11.2022 (xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxx 9.11.2022, xxxxxxxx xx stránkách Xxxxxx: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xx/XX_22_6724), v xxxx xx plánuje xxxxxxxx ČR závazek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 26 % xxxxxx xxxx 2005. Rozhodně xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotlivý xxxxxxx xxxx, jež xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 55 %.

[124] X toho plyne, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o 55 % xx xxxxxxxx xxx XX xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé členské xxxxx. Xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx státy bylo xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx „zbytkovém“ xxxxxxx (xx). To xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx oblastí, regulovaných xxxxxx EU, xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vázány xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx zavedení xxx. xxxxxxxxxx uhlíkového xxxxxxxxx xxxxxx „uhlíkového xxx“, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do XX, xxxxx xx xx uplatňovalo primárně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxx 18 xxxxxxxxx nařízení 2021/1119).

[125] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x podobě XX XXX, který xx xxx xxxxxx rozdělen xxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx, že xx XX přestala xxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx dohody, xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 16 xx 18 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX xxxx xxxxxx, xxx xxxxx ze xxxxxxx „XX x xxxx členské státy“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činěných xxxxxx XX (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx závazek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx závazky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx konstatoval xxxxxxx xxxx.

[126] Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států v xxxxx XX rozdílné, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx byla xxxxxxxxx účinná xxxxxxxx xxxxxx Pařížské xxxxxx, xxx xx domnívá xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx samotné Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx EU jde x kontrolu xx xxxxxx Komise, xxx xxxxxxx xxxxxxx z xx. 6 x 7 nařízení 2021/1119, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx 2050. Xxxx toho xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx iniciovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxx legitimovaných jednotlivců xxxx soudy xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxx xxxxx.

[127] Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxx dva základní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prvním xx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxx neutrality xx xxxx 2050 (xx. 2 odst. 1) x tím, xx xxxxxxxxx orgány Unie x xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx úrovni Xxxx, xxxx. členských států, xxx umožnily společné xxxxxxxx cíle klimatické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx x solidarity xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxx. (xx. 2 xxxx. 2) Xxxxxx xx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2030 nejméně x 55 % xx xxxxxxxx x xxxxx 1990, jak odpovídá XX XXX xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020: Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 je xxxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxx klimatu pro xxx 2030 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxx 2030 xxxxxxx o 55 % xx srovnání x xxxxxx z xxxx 1990. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxx a xxxxxxx xxxxx rychlé x xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx 2030 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x aniž xx dotčen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx příspěvek xxxxxxx pohlcení xxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx x oblasti xxxxxxx xx xxxx 2030 xx 225 xxxxxxx tun xxxxxxxxxxx XX2. Za xxxxxx xxxxxxx propadu xxxxxx x Xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx do xxxx 2050 klimatické neutrality xxxxxxx Xxxx o xx, xxx xx xxxx 2030 dosáhla xxxxxxx objemu čistého xxxxxxx uhlíku. Xxxx xxxx xxxxxxxx xx. 4 tohoto nařízení xxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxx do xxxx 2040.

[128] Xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je rozebrána xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1999, x správě xxxxxxxxxxx xxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 663/2009 x (XX) x. 715/2009, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/XX, 98/70/XX, 2009/31/XX, 2009/73/XX, 2010/31/XX, 2012/27/EU x 2013/30/XX, xxxxxxxx Rady 2009/119/XX x (XX) 2015/652 a zrušuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 525/2013. Xxxxx xxx xx každý xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x oblasti energetiky x klimatu pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Komise. Ta xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxx dodržováním x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx energetické xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxx 2023 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pokroku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy obsahující xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

[129] X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uznává, xx „podle Xxxxxxxx xxxxxx xxxx závazky xxxxx xxxxx procedurální xxxxxx a mechanismy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx XXX24 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx monitorování xxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX.“ (Xxxxxxx, X.; Xxxxxxx Dubois, X. Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, XX Xxxxxxx Xxx xxx the Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx on XX Xxxxxxxxxxxxx Law, 2020, x. 5) Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx využit, xxxxxxx x minulosti xx xxx xxx xxxxxxxxx, byť z xxxxxx absence xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx nedostatečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx 2015 xxxxxx xxxxx x 40 % xx roku 2030 x z xxx xxxxxxxx unijní xxxxxx vedoucí xx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx pohledem zásahu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx rozsudek Xxxxxxxx dvora xx xxx 25.3.2021, Xxxxxxxx x další xxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx, X-565/19 X).

[130] Xxx xxxx xxxxxxx, že x Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx z XX XXX x xxxx 2020 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů o 55 %, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsažený x Xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejž xx ale xxxxxxxxxxxx xxx žalobci, xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx o 55 %, xxxxxxxx x XX XXX x xxxx 2020, xx xxxxxxxx, xx xxxx XX a její xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx smyslu xx. 4 odst. 18 Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx samotnou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx unijního xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bylo xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx těchto politických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx má xxxxxxx XX xxxxxxxxx xx xxxxxxx XX XXX snížit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o 55 %, xxx xxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxx xxxx xxxxx x závěru, že xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxx 2030 xxxxxxx o 55 % xx xxxxxxxx x xxxxx 1990 xx zároveň individuálním xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx XX.

[131] Navíc, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, „rozpočítání“ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx státy xx xxxx pouze xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxx XX XXX x xxxx 2020 xxx x zbytkový xxxxxx (xx), a x xxx je „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx sami xxxxxxx netvrdili, xx xx již xxxx XX postupovala xxx, xx by xxxxx xxxxxx samotný xxxxxxxxxx xxx EU XXX xx xxxx 55 % (xxxxxxxxx tím, xx by sama xxxxxxxxxxxxx tolik xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx státy XX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx svým snížením xxxxx).

[132] Xxx xxxx xxxxxxx, že z xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva neplyne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roku 2030 x 55 % xxxxxx úrovni x xxxx 1990. Xxxxxxx xxxx se pokusil xxxx prameny práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, když x bodech 250 x 251 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyjádřený x xxxxxxxxx EU XXX „xxxxxxxx mitigační opatření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1990 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx přezkoumat. […] Xxxxxxxxxx, že EU XXX neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx XX xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 16 Pařížské xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dle xx. 4 xxxx. 18 Pařížské xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x účel Xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx rozsudek Xxxxxxx, bod 7.3.2). Xxxxxxxx x tomu, xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx UNFCCC vlastní XXX, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx XX xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxx snížení xxxxx xxx konkrétního xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxx, že XX xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v EU, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx kontrola plnění Xxxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx XX XXX vykládat xxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxx jako xxxxxxxxxx.“

[133] Xxxxxxx xxxx tento xxxxx opřel x x xxxxxx principy xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx vyšel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předběžné opatrnosti xxx §9 x §13 zákona x xxxxxxxx prostředí (xxxxxxx xxx 258 xxxx xxxxxxxx). S xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Ze systematického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (viz x tomu xxxxxxx xxxxxxxx XXX ze xxx 17.6.2010, xx. 7 As 16/2010-64, x. 2123/2010 Sb. XXX). Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dovádět xx té podoby, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx žalované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx negativních xxxxx xx životní prostředí (xxx tedy pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx (xxx x tomu xxx 27 xxxxxxxx XXX xx dne 28.2.2020, xx. 6 Xx 104/2019-70, č. 4038/2020 Xx. XXX). Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxx, jaký xx xxxxxxxx XXX. a XX. rozsudku stanoví xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 %, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX XXX x xxxx 2020, xxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 260 a 261 xxxx xxxxxxxx.

[134] Xx xxxx xxxxxxx nelze xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalovanými xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % xx xxxx 2030 xx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jasný xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx taková xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx žalovaných (MŽP, XX x MD), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx meritorně xxxxxxx.

[135] Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mitigačních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxx právní závaznost xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx snížení x 14 % xxxxxx roku 2005 xx xxxx 2030, xxx plyne x xxxxxxx X výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 2018/842 (x sektorech regulovaných xxxxx xxxxxxxxx), či xxxxxxx xxxxxxx o 8 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 2008 xx 2012 xxxxx přílohy X xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X nesplnění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR xxxx xxxxxxxxxxx žalobců xxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx.

[136] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % do xxxx 2030 ve xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990“ xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxx xxxxxxx soudy xx xxxxxx 3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx x XX, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx stížnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žaloby ukládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx správní akt, xxx deklarovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx zákona, ústavního xxxxxxx, unijního xxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx okruhů právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx založeno xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[137] Tímto závěrem Xxxxxxxx správní soud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx XX x svět x xxxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx, skutečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx Pařížské dohody) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx (x xxxx, xx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, viz zejména xxxxxxxx XXX ze xxx 30.7.2021, xx. 5 Xx 25/2021-51). Xx proto legitimní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reagovala. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřísluší, xxx xx samy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu. Xxxxxxx však musejí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx českých státních xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx a jejím xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxx zvyšovat xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klimatických xxxx.

XX.x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

[138] Co xx xxxx dalších xxxxxx pramenů práva, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx klimatický xxxxx XX xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zemí (např. Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx), xxxxx z xxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % xxxxxxxx xxxxxx.

[139] Právě xxxxxx xxxxxxxxxx zákon xx xxxx jiné xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx posuzování zákonnosti xxxxxxx (či xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx při xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x judikatury jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx irského Xxxxxxxxxx xxxxx (Supreme Xxxxx xx Xxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xXxxxxxx) xx xxx 31.7.2020 [Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Environment x. The Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx & Xxx, (2020) XXXX 49], xxxxx posuzoval xxxxxxxxxx irského Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x roku 2015 (Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx).

[140] Co xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sporu o xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv.

[141] Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx. 7 Xxxxxx: Xxxx dbá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Promítá xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zděděné xxxxxxxx […] bohatství. X xxxxxx obecných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx relevantní x xxxxxxxxx Listiny připomínající xxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx.

[142] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx: Xxxxx má xxxxx xx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx zde xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, jichž xx xxxxx se domáhat xxxxx x mezích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nesmí vést x vyprázdnění xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tedy x popření samotného xxxxx xxxxxx práva, xxx xxxxxxxxx x xxxx 48 xxxxxx xx xxx 17.7.2019, xx. xx. Pl. XX 44/18, x. 225/2019 Xx.: „Životní xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 17/1992 Xx., o životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ‚[...] vše, xx xxxxxxx přirozené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxx, xxxx, horniny, xxxx, xxxxxxxxx, ekosystémy x xxxxxxx.‘ Xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ‚[...] xxx xxxxxxxxx xxx, xx člověka xxxxxxxxx x od xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx‘ [xxx xxxxx xx xxx 22.4.2008, xx. xx. Xx. XX 35/06 (X 72/49 XxXX 67; 286/2008 Xx.)]. Xxxxxx práva na xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přirozených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvoje, x xxxx koresponduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, dbát x xxxxxx využívání přírodních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xx. 7 Xxxxxx). Pozitivní závazek xxxxx xxxx xx. xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx realizaci xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxx.“

[143] X xxxxxx xx xxx 20.5.2008, xx. xx. Xx. XX 1/08, x. 251/2008 Xx., Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásahů do xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx xx i právo xx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx: (x) vymezení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx obsahu; (ii) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxxx práva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx); (iii) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; a (xx) xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx prostředek xxxxxxx x jeho dosažení xx xxxxxxx (racionální), xxx xxxxxxx nutně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, nejúčinnější xx xxxxxxxxxxxx.

[144] X xxxxxxx tvrzené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx krok, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonnou xxxxxx, xxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákon, x žalobci xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čtvrtého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx ostatně xxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx domáhali.

[145] Xxxxxxx žalobců xxxxxxxx x xxx, xx xx již v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do takto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území XX xxxx xxx xxxx natolik xxxxxxx, xx xx „znemožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“, xxxx xx xx docházelo x xxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx budoucnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx konstatovat xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žaloba nenamítá xxxx. nešetrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů odporující xx. 7 Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jádra xxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx.

[146] Xxx xxxxxxx xxxx x tomu x xxxxxx 210 x 211 xxxxxxxx xxxxx, xx „xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx žití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, např. xxxxx xx xxxxx, xx zdraví, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx.

Xxxxxxx xxxx dodává, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí nechrání xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxx xxxxx xxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxx, než xxxxx klimatické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb; ke xxxxxxxxxx dojít nemusí.“

[147] X uvedené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xx tyto xxx xxxxx xxxxx x zda tím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx. Xxxxxx x navazujícího xxxx 213 lze xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx o esenciálním xxxxx tohoto xxxxx, xxx o celkovém xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 35 odst. 1 Listiny. Xxxxx x souvisejícím xxxx 223 xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx esenciálního xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxx, které vymezuje x xxxxxxx na xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx x §13 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx: „Xx xxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx princip xxxxxxxxx opatrnosti xxx §13 XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

[148] K xxxxxx, xxx xxxxx xxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 41 odst. 1 Listiny „v xxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxxxxxxx“, Xxxxxxxx xxxxxxx soud znovu xxxxxxxxx, xx v xxxxxx právu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx uvedenou xxxxxx xxxxxxxxx upravoval. Xx xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aspekty souvisejícími xx změnou klimatu, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx této xxxxx rozsudku. Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, obdobně jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva na xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx Xxxxxxxxxx správnímu soudu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

[149] Xxx xxxx shrnout, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pouze xxxxx x xx. 35 odst. 1 Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhnout x konkrétním xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 %, jak xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx III. x XX. xxxxx xxxxxxxx.

[150] Xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR xxx není dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx aspektů xxxxxxxx xxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XXX, CRPD) xx xxx x xxxx 2019 xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxx (Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, XXX/2019/1, xx dne 16.9.2019) x různým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásadní hrozbu xxx xxxxxxx xxxxx xx život, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

[151] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx si je xxxxx xxxxxx označovaného xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx“ (xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx práv“, „xxxxx xxxxxx greening“), xxxx xxxxxxxxxx ochrany některých xxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx katalozích xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx najít xxx řešení klimatické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx lidská xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxx xx. 2 (xxxxx xx xxxxx) a xx. 8 (xxxxx xx xxxxxxxxxxxx rodinného x xxxxxxxxxx xxxxxx) XXXX. Xx druhé xxxxxx xxxx xxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxx, jakkoli xx xxxxxxxx xxxxxxxx EÚLP xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ (xxx x xxxx xxxx. xxx 31 xxxxxxxx ESLP ze xxx 25.4.1978, Xxxxx xxxxx Spojenému xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 5856/72), xxxxxx na textová xxxxxxx samotné EÚLP, xx její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx lidská xxxxx, xxxx nikoli xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx klimatu. Xxxxxx snaha xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx legitimity zásahů XXXX xx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx opatření bránících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx populares xxxx ESLP, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dělby xxxx x xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ (x xx xxx xxx 29 xxxxxx XX xx dne 20.11.2007, xx. zn. Xx. XX 50/06, č. 18/2008 Xx.) x xxxxx (xxx xxxx. Xxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxxx Mitigation as xx Obligation under Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx? Xxxxxxxx Journal of Xxxxxxxxxxxxx Law, 2021, x. 3, x. 409 xx 451).

[152] Xxx ESLP ostatně xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx „zelenání xxxxxxxx xxxx“ xxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 2 xx čl. 8 XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx minulosti XXXX xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ESLP. Jde xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, stížnost č. 39371/20 (postoupeno xxx 29. 6. 2022); Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 7189/21 (xxxxxxxxxx dne 31.5.2022); x Verein XxxxxXxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 53600/20 (xxxxxxxxxx xxx 26.4.2022). Právě xxxxxxxxx xxxxxxx švýcarský xxxxxx xx xxxxx xxxxx situaci xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neboť – xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nejvyšší xxxx odmítl xxxx xxxxx popularis a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (švýcarské xxxxxxxx poukazující xxxxxxx xx vliv vln xxxxx xx zdraví xxxxxxxx lidí) xx xxxxxxxxx, xxxxxx soudní xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxx xxx Greenpeace Xxxxxx x xxxxx proti Xxxxxx, stížnost x. 34068/21.

[153] Xxx tedy xxxxxxxx, xx se XXXX x budoucnu xxxxxxx x xxxx, x xxxxxx ohledech xxxx xxxxxxxxxxxx aktivita xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxx xx. 2 x 8 xx xxxx xx. 6 x 13 XXXX, xxxxxxxxx xxxxxxx xx. 3 XXXX xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx jako xxx xxxxxx, klimatický xxx, xxxxxxxxxx deprese xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx x porušení xxxxx uvedených xxxxxx XXXX, xxxxx pak x xxxxxxxx otázky, xxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx přínos nástrojů xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx kolektivní xxxx xxxxxxxxxxxx) xx adaptačních (xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx změny klimatu xxx ochranu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx ESLP k xxxx posuzovanému xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx nelze xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx senát XXXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx. x) x. x. x. x xxxxxx, až xxxxx senát XXXX xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

[154] Xx xxxxxxx xxxxxxxxx judikatury XXXX xxx totiž xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx pozitivní xxxxxxx, plynoucí x xxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 x 8 XXXX (xxx xxxxxxx xxxxxxxx ESLP xx xxx 24.1.2019, Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx x. 54414/13 x 54264/15). X xxxx xx však zároveň x xxxxxxxxx judikatury XXXX nutno xxxxxxxxxxx, xx jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 20.3.2008, Xxxxxxxx x další xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx č. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 a 15343/02, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxxxx sesuvy xxxx, ponechává ESLP x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x soukromí) tváří x tvář přírodním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx stát ochrání xxxxx zaručená XXXX, xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx měly xxxxxx mitigační (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx (vytvoření xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx).

[155] Xx xx týče xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zmiňováno xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 2 písm. x) Úmluvy x xxxxxxx xxxxxx (č. 104/1991 Xx.): Xxxxx, xxxxx xxxx smluvní xxxxxxx úmluvy, xxxxxxx xxxx uskutečňování tohoto xxxxx x xxxxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx: x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x rámci základní xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technologie x xxxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxx x xxxxx pitné vody, xxxxxxx xx bere xxxxx xx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx, xx Xxxxx xxx xxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx nedávno x xxxxxxxxxx xx xxx 22.9.2021, Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 104/2019, xxxxxx xxxx nepřijatelné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx, xx globální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlny xxxxx, xxxxxxx, zvyšování xxxxxxx xxxx a xxxxx zásahy xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dnešní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx déle xxx xxxxxx xxxxxxx. Výbor xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x bodě 10.14 xxxxx, že xx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx status xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx újmou.

[156] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx člověkem způsobená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx uvedená xxxxx xxxxxxxx EÚLP, xx xx řadu hospodářských x sociálních práv xxxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (právo xx xxxxxx, potravu xx xxxxxxxxx). Ze xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx neplyne, jakým xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxx spíše xxxxxxxx mitigační povahy (xxxxxxx důsledky xx x xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx projevují x xxxxxx věci xx xxxxxxxx úrovni) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úžeji xxxxx xx ochránění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxxx). Xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XXX. a XX. rozsudku xxxxxxxxx xxxxx, stanovící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx.

[157] Dosud uvedenou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nijak xxxxxxxx, xx xxx nyní xxx dovodit x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na důsledky xxxxxxxxxx oteplování. Těmi xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx unijní, xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx oteplování či xxxx xxxxxxxxx. Na xxxx sektorové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezaměřila.

[158] Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádět xxx xxxxxxxxx rozbor sektorových xxxxxxxx xxxxxxxx unijního xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx porušení. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx proměňuje spolu x tím, xxx xx klimatické xxxx XX jako xxxxx xxxxxxx. Jde xxxxxxx x systém xxxxxxxxxxx x emisními xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, EU XXX, xxx směrnici 2018/410) x další tržní xxxxxxxxxx; xxxxxxxx emisí xxx. xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxx [nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 517/2014 x fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 842/2006]; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (viz tzv. xxxxxxxx x XXXXXX, xxxx nařízení 2018/841); xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx obnovitelných xxxxxx x snižování xxxxx xxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx); xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx); xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx. uhlíkové geoinženýrství); xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx ochrany xxxxxxx; oblast posuzování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (XXX, xxxxx xx zejména xx xxxxxxxxxx provedené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/52/EU, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/92/XX x posuzování xxxxx xxxxxxxxx veřejných a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x přesněji prováděné xxxxxxxxxx xxxxxx záměrů xx xxxxx); oblast xxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx); x další xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxx. Xxxxxx politika XX.

[159] Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva XX. V xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 37 Listiny xxxxxxxxxx xxxx XX: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jeho kvality xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Krom xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zejména xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx unijní politiky x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 191 odst. 1 Xxxxxxx x fungování XX.

[160] Co xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, těmi xxxx xxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxx x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), zákon x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx č. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zákon x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), zákon x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx; xx novely xxxxxxx x. 544/2020 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxx 307 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx X. xxxxx první, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a stavu xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x. 73/2012 Xx., x látkách, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 383/2012 Xx., o podmínkách xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx zákon x. 367/2021 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Xx., o podporovaných xxxxxxxx energie, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x mezinárodního xxxxx.

[161] Ostatně právě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx je postup, xxxxxx již argumentovali xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správními xxxxx. Opakovaně byl xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. 1 Xx 49/2018-62, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx zájmem na xxxxxxx obnovitelných zdrojů, xxx xxxxx i x Xxxxxxxx dohody. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (x z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí XX2&xx; produkovaného leteckou xxxxxxxx) x Xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x bodech 66 xx 74 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 24.6.2020, xx. 54 X 68/2019-123 (viz xxxx britskou a xxxxxxxxx judikaturu xxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxx rozsudek xxxxxxxxxxxx XXX v xxxxxx xxxxxxx xxx xx. xx. 8 As 98/2020). Xxxxx xxxxxx xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx případě ESLP Xxxxxxxxxx Nordic a xxxxx proti Norsku, xxxxx xx týká xxxxxxx licencí pro xxxxx ropy x Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx skleníkových xxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxx současné x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.x) Ambicióznější xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[162] Žalobci x) x x) naopak xx své xxxxxxx xxxxxxxxx napadají nedostatečnost xxxxxx III. a XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x 55 % xxxxxx xxxx k naplnění xxxx Pařížské dohody, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx teploty x 1,5 °X, xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx 2 °X. Xxxxxxxxx takové otázky, xxxx xxx XX XXX xxxxxxxxx ve xxxx 55 % x xxxx následné xxxxxxxxxx xx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v daném xxxxxxxx x naplnění xxxxxx xxxxxxxxxx globálních xxxx Pařížské dohody, xxxx přísluší xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx čl. 14, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení, x xxxxx první má xxxxxxxxxx x xxxx 2023, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xx této xxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx k tomu, xxx závazek XX XXX x podobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 55 % (který xx xxxxx nerovná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílů Xxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx.

[163] X opačnému závěru xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x argumentaci xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobci x xxxxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x rozsudek zahraničního xxxxx, xxxx nikoli xxxxxxxxx x mezinárodních xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx nicméně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 5.7.7 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vyloučit xxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, že xxx o xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx věci xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, takže xx xx mají vliv xxxxxx xxxxx emitenti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx argumentu xxxxxxxxxxx jako „kapka x moři“ xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 7.3.3 xx 7.3.6 xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx, xx odpovědnost xx případné porušení xx. 2 x 8 XXXX a xxxxxxxxxxxx vázanost xxxxx Xxxxxxxxx dohodou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx výše xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x Nizozemsku xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx XX xxxx xxxxx, xxxxxx nizozemský Xxxxxxxx soud x xxxx 7.3.4 na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx patří k xxxxxxxxx x xxxxx XX, což odpovídá xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Nizozemska. Xxxxx xxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx xx XX, xxx xxxxxx xxxxx nařízení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx v rámci XX.

[164] I v xxxxxxxx 2021/1119, xxxxx xxxxxxx x) x x) v této xxxxxxxxxxx zmiňují, xx xxxxxxxxxx neutralita xxxxx xxxxxxx cílem, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx členské xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx klimatické xxxxxxxxxx xx xxxx 2050, xxx plyne z xxxxx nařízení a x xxxx xx. 1: Toto nařízení xxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxx 2050 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx teplotního xxxx uvedeného x xx. 2 odst. 1 písm. a) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx globálního adaptačního xxxx stanoveného x xxxxxx 7 Xxxxxxxx xxxxxx. X xx. 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxx xxxxx x xxx xxxxxx polovinu xxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xxx xxxx xxxxxxxx právem Xxxx, xxxx být x Xxxx xxxxxxxxxx xx roku 2050 xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx data xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx. členských xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neutrality stanoveného x xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti a xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

[165] Xxxxxxx xxxxxxxx xx zastřešující xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci XX xxxx celku do xxxx 2050. Xx xxxx nyní především xx xxxxxxxx orgánech, xxx xxxxx obecný xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klimatické xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveno, xxxx povinnosti xx x něj xxx xxxx vyplývaly xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 253 x 254 rozsudku.

IV.f) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nezákonnosti xxxxxx x xxxxxxx mitigačních xxxxxxxx

[166] Xxx xxxxxxx, xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímé zkrácení xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1. x 2. podmínky xxx xxxxxxxx nezákonnosti xxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxx 5. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásahu xxxxx xxxxx žalobcům. Xxxx xxxxxxx důsledky navíc xxxxx xxxxxxxxxxx představovat xxxxxxxx některých x xxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx obecných klimatických xxxxxxx ČR x xxxx zmíněných xxxxxxxx xxxx.

[167] Xxxxx má xxxx xxxxxxxx žaloba xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli pohledem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, které nemají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxx 2030 o 55 %, jak xxxxxxx městský xxxx. Xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žalobě xxxxxxxxxx konkrétní, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

[168] Xxxxx tato tvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx namístě, xxx xxxxxxx xxxx, vázán xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx upřesnit, xxx plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 9.12.2014, xx. Nad 224/2014-53, x. 3196/2015 Xx. XXX. Xxx rozšířený xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 26 xxx, xx procesní xxxxxxxx „nemají být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx vlastní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx – k posouzení, xxx xxxxxx subjektivní xxxxx žalobce xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx.“ Xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx 51 a 55 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx důsledně xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, proti xxxxxxx xxxxx, xxxxx (tvrdil) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na základě xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx mělo x xxx byl jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx povinnost tvrzení, xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 xxxx xxxxx x. ř. x. Není xxxxxxxxx, xx xx složitějších xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx upřesňovat xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx postupně xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx); je však xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxx, xxx potřebné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx šíři pokud xxxxx xxx x xxxxxxx žalobě xxx, xxx si xxxx xx základě jeho xxxxxxx mohl xx xxxxxxxxxxx x x xx největší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx, xxx je xxxx původcem. […] Xxxx xxxxx xxxx xx xxxx jediný xxxxxxxx hodnotit fakta xxxxxxx žalobcem xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx právní xxxxxx, xxxx však xxxxxxxx ‚xxxxxxxx‘ xxxxxxx xxx skutkové x xxxxxx xxxxxxxxx věci xxx, že xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“

[169] Xxxx tedy xxxxxxx, xxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx doplní xxxx xxxxxxxxx žalobu v xxx směru, xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastech – xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx konkrétního hmotněprávního xxxxxxx xx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 55 %, xxxx by xxx XX xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx – podle xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaných xxxxxx xxxxxxxx pasivitou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxx bude xxxx namístě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

[170] To xxxxxxx nevylučuje, xx x mezičase xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu x novým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu dojde x takové xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx již výše, xxxxxxxx nezákonnost xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tedy x xxxx 15.6.2022, xxx xxxxx z §87 xxxx. 1 x. x. x.: Soud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx svého xxxxxxxxxx; rozhoduje-li xxxx xxxxx x určení xxxx, xxx zásah xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx může xxxxx x xxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cíl xxxxxxxxxx přímo české xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Stejně xxx xx samozřejmě xxx xxxxxxx soud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nečinnosti xx xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx to xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. (…)

IV.j Xxxxxxx nedostatečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[188] Xxxxxxx x) x f) xxxxxxxx X. výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx městský xxxx zamítl xxxxxxxxx xxxxxx v té xxxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

[189] Xxxxxxx xxxx x xxxx v bodech 284 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zahrnující xxxxxxxxx adaptační kapacity, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiměřenou reakci x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx cílem xxxxxxxx x článku 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (podobně xxxx x xxxxxxx mitigačních xxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx globálního hodnocení xxxxx xx. 14 Xxxxxxxx dohody. Xxx xx. 7 stanovuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx odst. 5: Smluvní strany xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx řídit xxxxxxxxx, xxxxx vychází x xxxx xxxx, xx xxxxxxx k otázkám xxxxxxxx xxxxxxx, umožňuje xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x který xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ekosystémy, x xxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx xx xx xxxxxx, x tradičních xxxxxxxx, znalostí původního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx adaptaci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

[190] Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx 2021/1119 (xxxxxxx xxxx xxx ně xxxxxxx xxxxxxx „XXXX“), xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx. 7 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx klimatu v xxxxxxx s xxxxxxx 7 Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4: Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s přihlédnutím xx xxxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx ní x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukazatelích x této oblasti, xxxxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zohlední ve xxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a prosazují xxxxxx blízká xxxxxxx x adaptační xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1999.

[191] X xxxx xxxxxx xxxxxx městský xxxx x bodě 288 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxx na základě xx. 5 odst. 4 xxxx xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx adaptační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx čase. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny klimatu x zranitelnosti vůči xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, a xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx při své xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxx (§78 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňuje žalovaným xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx klimatu.“ X xxxx 289 xxx xxxxx, xx „[x] xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“. Následně xxx xxxxxxx soud v xxxxxx 290 xx 318 podrobně xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx 319 xxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění adaptačních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx adaptační xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx, ale xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx XXX XXX x xxxx 2021. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx x prodlení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jejich xxxxxx nebyla xxxxxxx, x nevysvětlili, proč xxx právě tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.“

[192] Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxx. Výtka žalobců x) x f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obecná. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx z formálního xxxxxxxx xxxxxxxxx adaptační xxxxx a opatření x xxx xxxx xxxx opatření xxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x tím, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2021/1119 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx, xxx uvedli, x xxx xxxxxxxxx tvrzenou „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx viz x xxxxxxx judikatury xxx xxx 85 xxxxxx XX xx xxx 22.3.2022, xx. zn. Xx. XX 39/18, x. 114/2022 Sb.).

[193] Xx xxxxxx x xxxxxx X. xx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx plně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.