Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Rozsah posouzení xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx přezkum xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxx xx veřejných práv x povinností, xx xxxxxx jak x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx §65 x. x. x., xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nezákonnému xxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. s.

Prejudikatura: x. 800/2006 Sb. XXX, x. 2916/2013 Xx. XXX, č. 3252/2015 Xx. XXX, x. 3253/2015 Xx. XXX, x. 3540/2017 Xx. XXX, č. 3896/2019 Xx. XXX, x. 3936/2019 Sb. XXX a č. 4032/2020 Xx. NSS.

Věc: X. K. xxxxx Xxxxxxxx službě České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na svobodě xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §82 x. x. x. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x způsobu takového xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezákonným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x neposkytování xxxxxxx xxxxxx „xxxxx X2“.

Xxxxxxx xxx dne 4.9.2017 xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx nemocnici Brno. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx několikrát vyšetřen xxxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxx diagnostikována xxxxxxxxx xxxxxxx choroba x xxxx započato s xxxx léčbou. Ta xxxxxxxxx xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx X2“ (xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zastoupením xxxxx x mléčných výrobků xxxxxx tvarohových, libového xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx, xxx žalobce xxxx xxxx xxxxx 3 xx 4 xxxxxx). Xxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx daná xxxxxxx nezřídka xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx každodenně a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „dieta X2“. Xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jíst xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxx D2“. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx Věznici Ostrov xxx Xxxx poskytována xx xx 12.10.2018, xxx mu byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „NS“, tedy „xxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3.4.2019, xx. 57 X 172/2018-64, xxxxxx. Xxxxx §15 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 345/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx“), xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jestliže by xxxxxxxx svévolně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx postupovala x xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře. Xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žalobce (xxxx x o xxxxxxx xxxxxx), je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vázána x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx za xx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pacient xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxx normami, xxxxx regulují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) podal xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx rozhodnutí x přiznání xxxxx X2 xxxx xx xxxx neurčitou. Xxxxxxx xxxx pochybil, pokud xx xxxxxxxxxxx věc xxxxxx §15 vyhlášky x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx výživy, xxxxx xxxxx x délce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výživy. Xxxxx xxxxxxxx služby x Ostrově xxx Xxxx nemohl x xxxxxxxx xxxxx X2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) určena xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx D2 xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x původním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx určení xxxx xxxxx specializovaným xxxxxxx. Xxxxx vězeňské xxxxxx v Ostrově xxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx diety xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x není xxxxx doloženo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Stěžovatel nesouhlasil x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vězeňské xxxxxx. Xxxxx žalovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přičitatelné.

Žalovaná xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. X tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx lékařů xxx xxxxxx xxxxx D2 xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx druhého xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vystihl podstatu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vězeňského xxxxxx a změny xxxxxxxx stravy. X xxxxxx souladu xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stěžovatelova xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytlo pouze xxxxx xxxxx xx „xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“. Bližší argumentace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx je tento xxxxx stručný, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobující xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxx xxx vyvodit xxxxxx názor krajského xxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žalované xxxxxx stížností podle §93 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx vyplývá xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx žaloba xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx vydávaná xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx ošetřujícího vězeňského xxxxxx. Xxxxx senát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xx, xxx xx x souladu x §16 xxxx. 1 xxxxxx č. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxx xxx „zákon x VTOS“), byla xxxxxxxxxxx mj. x xxxxxx, xxxxx bude xx možná xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx gastroenterologického onemocnění. Xxxxxxxxxx §16 odst. 1 zákona o XXXX xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6 xxxxx zákona. Poskytnutí xxxxxxxxx služby v xxxxxx diagnostiky stěžovatelova xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx „XX“ xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (byť xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) úkonem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravy podle §16 xxxx. 1 xxxxxx x XXXX.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx omezen xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx xx xx něj xxxxxxxxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx xxxx na xxxx xxxx rozhodnout xx xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Otázka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zakotvený x §93 x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxx souvisejícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hledat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx §93 zákona x zdravotních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §16 odst. 1 zákona x XXXX. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx následného xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxxxx xxxxxxxx XXX ze xxx 17.9.2014, xx. 2 Xx 41/2014-47). Xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx zásahem xx xxxxx jevila xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx procesní prostředek xxxxxxx stěžovatelova veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xx, xx věc spadá xx xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx shledal, xx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xx xxx 6.3.2015, xx. 4 Xxx 256/2014-29, x. 3253/2015 Sb. XXX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxx část XXX.1 xxxxxx xxxxxxxx). Druhý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody xxxxxxx x s xxx xxxxxxx „svěření“ xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Správní orgán xxx xxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x omezením xxxxxxx jsou x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xx správní xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §82 x. x. x. Xxxxxxxx x předestřenému xxxxxxxxx xxxxxx druhý senát xxxxxxxxx xxx usnesením xx xxx 16.4.2020, xx. 2 As 133/2019-40, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vrátil xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(…) [13] Druhý xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx názoru xxxxxxxxxxx čtvrtým xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxxxx zařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx druhého xxxxxx není v xxxxxxx s názorem xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrtého senátu. Xxxxx čtvrtého senátu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je posuzována xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.1 Xxxxxxxx xx xxxx Zdravotnické xxxxxxxx Ministerstva vnitra

[14] Xxxxxx senát se x xxxxxxxx ve xxxx Zdravotnické xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx. Xxxxxxx mu doporučila xxxxxxx x xxxxxxxx x její xxxxxxx x xxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx operaci, xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx závěrech xxxx xxxxxxxxxxx x lékařka xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx neučinil. Žadatel xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dvě xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx žalovaný, tj. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx, xx po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x vyřízení xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxxx zařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx následně žalobou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „x xxxxx xxxx“ v xxxxxxx s doporučením xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx odmítl xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, x proto xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[15] Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxx xxxxxxx přezkoumal, xxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zdůraznil, xx xxxxxxxx je xx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nezákonným zásahem, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx. X tomu xxxxx, xx „[x]xxxx xx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxx vůči xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx zákona rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxx veřejné moci, xxxx xxxxx by xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dle x. x. x., vedlo xx to ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx léčby, xxxxx léků, ale x jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy. Xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, čemu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, čeho xxxx dosáhnout, nikoli xx, zda xx xxxxxx na xxxxxxx.“ (xxx 11 rozsudku xx xxxx Zdravotnické xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx zásahem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx „[x]xxxxxx xxxx, xxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxx, se však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť posuzování xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx správu, xxx x xxxxxx ryze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx odborných znalostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče“ (xxx 12 xxxxxxxx xx xxxx Zdravotnické xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[16] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx péče. V xxxxx xxxx učinil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxx žalobce pokládal xx xxxxxxxxx zásah. Xxxxxxxx xxxx nejednal xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stává xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, je správný. Xxxxx xxxx, xx xx nebrání xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle §93 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytování zdravotní xxxx xxxxx §82 xxxxxxxxxx zákoníku. Xx xxx dána xxxxxxxx xxxxx rozhodujících x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx proto xxxxxx odmítnout podle §46 odst. 2 x. ř. x.

[17] X xxxx uvedeného xxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx žaloba xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx směřovala xxxxx proti zdravotnickému xxxxxxxx x kdy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spatřoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxx, xx mu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxx dospěl x právnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x. x. x. Přezkum xxxx, zda bude xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx nenáleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[18] Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx senátem x xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxxxx zařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx chce xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx, xxx tvrzený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx X2“ xxxxxxxxxxx představuje neposkytnutí xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx tomu xxx xxxxxx, pak xx xxxxx xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ty xx xxxxx týkají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

XX.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

[19] Xxxxx §16 odst. 1 zákona o XXXX xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx udržení zdraví x xxxxxxxxxx k xxxx zdravotnímu stavu, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx xx umožňuje provoz xxxxxxx, xx přitom xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx odsouzených.

[20] Podle §16 xxxx. 6 xxxxxx x VTOS xxxxx, že xxxxxxxxx xx právo na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

[21] Xxxxx §15 xxxx. 2 vyhlášky x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx výživy, xxxxx xxxxx a xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[22] Xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 555/1992 Xx., x Vězeňské xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx vazební xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

[23] Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 20.4.2020, xx. 2 As 280/2019-20, x. 4032/2020 Xx. NSS, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stravy, xxxxxx x závěru, že „[x]xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odsouzenému v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[24] Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odsouzeným xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[25] Podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službami xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, x xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

[26] Xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxxx 1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, vady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „nemoc“), 2. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx x funkčního xxxxx, 3. udržení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx utrpení, 4. xxxxxx při reprodukci x xxxxxx, 5. xxxxxxxxxx zdravotního stavu, x) xxxxxxxxxxx, diagnostické, xxxxxxx, léčebně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx výkony prováděné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „zdravotní xxxxx“) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[27] Rozšířený xxxxx xx x xxxxxxxx xx dne 19.9.2019, xx. 2 Xx 122/2017-73, x. 3936/2019 Xx. XXX, Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je, xx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Vyjádřil xx x x xxxxx xxxxxxxxx péče podle §2 xxxx. 4 xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx „[x]x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx definice xxxxxxxxx péče je xxxxx široká x xx xxxxxxx gramatického xxxxxxx xx xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X jejím xxxxxx xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu. Xx xxxxxx stranu xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx výklad vede xx zjevně absurdním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx již druhý xxxxx v předkládacím xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x stěžovatel. X xxxxxxx zdravotního x xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx slouží xxxxxxxxx x xxxxxx sportovních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jistě bude xxxxxxxxx i duchovní xxxx nebo k xxxxxxxxxxx nemocem slouží x xxxxxxx odpočinek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx x xxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxx, xx zákonodárce xxxxxx xxx xx xxxxx xx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx naplňují formální xxxxxxxxx znaky zdravotní xxxx, mohly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb. […] Xxxxx-xx xx xxxx x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx vědy x uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx svalů xxxxxxxx xxxxxxx), nelze xx považovat za xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. […] Xxx xxxx xxxxxxxxx shora x xxxx [48], xxxxxxxx zdravotní péče xx xxxxxxx široká, xx by xxx xxxxxxxxx výkladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x kterých nikoho xxx nenapadne, xxx xx považoval xx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytování zdravotní xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“ (xxxx 48, 65 x 68 xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx).

[28] Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx gramatickém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, včetně poskytování xxxxxx. X jejím xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a funkčního xxxxx. Je xxxxxx xxxxxx skutečnostní, že xxxxxxxx jídlo xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx, xx ne xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotního a xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči ve xxxxxx §2 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx totiž považováno xx xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníky xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx 51 xx 56 rozsudku xx xxxx Homeopatie).

[29] Xxxxx xxxx sporu x xxx, že příprava x xxxxx běžné xxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 odst. 1 xxxxxx o VTOS xxx xx samotné xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx zapojení xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx jídla, xxxx servírování x xxxxxx odsouzeným xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zákon o XXXX xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1, xxxxxxx to xxxx xxx xx podmínek x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6.

[30] Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx situace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xx xx xxxxx xxxxx rozlišit xxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx odsouzeného xxxx, xxxx xxxxxx mu xx být Xxxxxxxxx xxxxxxx poskytována. Vyšetření x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx okolností x xxx. léčebnou xxxxxx xxxxxxxxxx poskytují xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx znalostí x nikoliv zdravotničtí xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx této léčebné xxxxxx xxxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx odborné medicínské xxxxxxxx. Typicky xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxx naopak xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xx jejích složek. Xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař podle §15 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx, jakým xxxxxxxx x xxx xx strava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxx x xxxxxx omezení, xxxxx xx měl xxx xxxxxxx připravit x dodržovat v xxxxxx kdokoliv, xxx xxxxxxxxxxx stravy Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x to z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx [28] xxxx.

[31] Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx léčebné xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx (zejména za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutričních xxxxxxxxx; xxx §14, §33, §11, §114, §114x xxxxxxxx č. 55/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků). Xxxxxxxxxxx stravy xxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx péčí xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přípravy xx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x odborné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx proto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx by xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x VTOS, xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6 xxxxxx x XXXX ve xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[32] V xxxx xxxxxxxxxxxx věci x ničeho nevyplývá, xx xx poskytování xxxxxxx xxxxxx „xxxxx X2“ (xx. vysoko xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mléka x mléčných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, libového xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 3 xx 4 xxxxxx) vyžadovalo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[33] Xxxxxxxxx senát x výše uvedených xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx výživy „xxxxx D2“ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x zdravotních službách. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez medicínských xxxxxxxx. X pouhém xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx X2“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx mohlo se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx (§16 xxxx. 1 xxxxxx x XXXX). Xxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxx například zaměstnávání, xxxxx xxx zařazování xx xxxxx a xxx jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vězně (§29 xxxxxx x XXXX).

XX.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxx

[34] Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xx čtvrtý xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxx sloužilo xxxxx jako xxxxxxx xxx jednání veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spadá. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx totiž xxxxx senát x xxxxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxx, „x nyní xxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotního stavu x předepsání xxxxxx xxxx ‚XX‘ xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx odbornou xxxxxxxxxxx vyžadujícím) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx o XXXX“.

[35] Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, čteny xxxxxxxxx, xxxxx vyznívat, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx třeba xxxx x xxxxxxxx kontextu. Xxx bylo shrnuto xxxxx v xxxx [17], xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přezkum poskytování xxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx s xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx proti poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb, který xxx odlišný od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx lze xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx se čtvrtý xxxxx chtěl xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

[36] Xxxxxxx xxxxxx rozhodují x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje x výplatě xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje x přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §38 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lékaře okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx schopnostech xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx příslušník xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

[37] Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx lékařem xxxxxxx xxxxxxxx, medicínskou, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx soud xx x ní xxxxxx učinit xxxxxx xxx. Xxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx, xx podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení provedené xxxxxxx. Tím, xx xx takový xxxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nějž xx xxxxxxx orgán nebo xxxx xxx nedostatku xxxxxxx erudice odkázán, xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx musí vypořádat xx xxxxx rozhodnými xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udávaným xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednoznačně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx NSS xx xxx 25.11.2003, xx. 5 Xxx 42/2003-61, x. 800/2006 Xx. XXX, ze dne 9.2.2006, xx. 6 Xxx 25/2004-58, xxxx xx xxx 25.11.2020, xx. 4 Ads 196/2020-50; xx vztahu x xxxxx nemocenského xxx rozsudky XXX xx xxx 23.3.2017, xx. 9 Xxx 135/2016-29, xx xxx 27.6.2019, xx. 6 Xxx 362/2018-44, nebo xx dne 27.4.2022, xx. 8 Xxx 292/2019-22; xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 21.6.2013, xx. 6 Xxx 19/2013-35, x. 2916/2013 Sb. XXX).

[38] Ostatně i xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxx 12.5.2015, čj. 7 Xx 69/2014-50, x. 3252/2015 Sb. NSS, xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx, xx při xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobou xxxxxxxxxx rozhodnutí jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Jde x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znalostí, xxxxxxx xxxx xx rozšířený xxxxx zařadil i xx xxxxxxxxxx správních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 53 xx 55 xxxxxx xxxxxxxx).

[39] Tato judikatura xx xxxxxxxx primárně x rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx východisko xxxxxxxx však Nejvyšší xxxxxxx xxxx již xxxxxx x ohledně xxxxxxxxxx zákonnosti xxxx xxxxxxxxx orgánů, které xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. X rozsudku ze xxx 16.7.2020, xx. 2 As 223/2018-55, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi Ministerstvem xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu, x xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxxxxxx xxxxxx. Ta xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (viz xxxx 27, 30, 31, 32, 34, 35 x 37 rozsudku).

[40] Xxx rozšířený senát xxxxxxxxxx žádný relevantní xxxxx, xxxx xx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lišit xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti jsou x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx východisko xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předkládající xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx tomu, xxx xxx u xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávy xxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxx případech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx.

[41] I xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx přezkoumávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro navazující xxxxxxx správního orgánu, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx ojedinělý x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodovací xxxxxxxx či xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx pozdější xxxxxxxxx judikaturou. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 2.2.2017, xx. 5 Xx 140/2014-76, č. 3540/2017 Sb. NSS xxx 25, usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 29.5.2019, čj. 10 Xx 2/2018-31, x. 3896/2019 Sb. XXX, xxxx 23 x 24).