Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx §298 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxx návrhu.

Vztah k xxxxxxxx xxxxxxxx: §229 xxxx. 4 xxxxxx x. 99/1963 Xx., §298 odst. 2, §298&xxxx;xxxx. 3, §298 xxxx. 7 xxxxxx x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 7.6.2021, xxx, xx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.2.2021, tak, xx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx xx xxx 19.8.2020, se xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 23.2.2021, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Xxxxxx žalobu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx (R. X.) xxxxxxx zrušení usnesení Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx ze dne 19.8.2020, (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx (xxx XX. výroku).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxx xx xxx 28.4.2020, zveřejněnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 29.4.2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx (XXXx. M. A.), xxxxxxxxxx xxx 16.3.2020 x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.3.2020 (X-29), xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx (xxxxx specifikovaných) nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřiteli (X., SE) xx xxxx 2 838 047,86 Kč.

[2] Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 6.5.2020.

[3] Xxxxxxxxx xx xxx 11.6.2020, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.6.2020, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx proti návrhu xx vydání výtěžku xxxxxxxxx (X-50), xxxxx xxxxxxx podání „odevzdal xx xxxxx“ až xxx 26.5.2020.

[4] Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 19.8.2020, zveřejněným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 20.8.2020, odmítl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.6.2020, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx §298 xxxx. 7 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx.

[5] Xxxxxxx xxxxx xxx 19.11.2020 xxxxxx xxx zmatečnost (X1-1) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.8.2020, xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx x důvody xxx xxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §229 xxxx. 4 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx „x. s. x.“), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.2020.

3. Xx xxxx uvedeném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 x §298 insolvenčního xxxxxx a x xxxxxxxxxx §201 o. x. x. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx závěru:

4. „Xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx účastníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení „xxxx brojili“ xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx byl v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zvýhodněn x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, hospodárného a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. K xxxxxxxx xxxxxxxx Vrchní xxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx X. xxxxxx x xxxxxx ho x xxxx XX. xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z ustanovení §7, §71, §74 xxxx. 1, §83 x §298 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx §229 xxxx. 4 x. x. ř. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx – přitakal xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx žaloby xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; x kdyby xxxx xxxxxx xx xxx 26.5.2020 xxxx „po xxxxxxx obsahové“ xxxxxxxxx, xxx xx o xxxxxxx opožděné. Návrh xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11.6.2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx onemocnění Xxxxx 19) xx xxxxxxx x „xxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxx prominutí xxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx dovolání, které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx X. xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §237 x. x. x. argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodování dovolacího xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx věci (dovolací xxxxx podle §241x xxxx. 1 x. x. x.) a xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx aby xxx rozhodl a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že podané xxxxxx vyhoví“.

9. V xxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx dovolatel xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou (ve xxxxxx xxxxxxxxxx §298 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx nebylo vyhověno; xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxx toliko xxxxxxxx.

10. Dovolatel xxxx xxxxx, xx přišel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx vyššího xxxx x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1, 2 a §298 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

11. Xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x xxxx 2., xxxxxx II, xxxxx xxxxx zákona x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx.

12. Xxxxxxxx x dané xxxx je přípustné xxxxx ustanovení §237 x. x. ř., xxxx pro ně xxxxxxx žádné z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 x. x. x., x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předestřené právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx odvolání xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §298 odst. 7 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx pouze dlužník, xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx) xxx x věc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

13. Xxxx xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední povinnosti (§242 xxxx. 3 x. s. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx nepodávají. Xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx uplatněný dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx stav xxxx, jak xxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxxxxxx nebyl (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx věc xxxxx právní xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav nedopadá, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na daný xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Pro další xxxxx Nejvyššího soudu xx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

§298

(…)

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 8 vydá xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx insolvenčního správce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X projednání xxxx xxxxxxxx námitek xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx 30 xxx jednání, xxx xxxxxx rozhodne x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx.

(…)

(7) Rozhodnutí x xxxxxx insolvenčního správce xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajištěnému věřiteli, xxxxx má xxx xxxxxxx vydán, x xxxxxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxxxx námitky; xxx xxxx osoby xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odvolání.

(…)

Rozhodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx 1.12.2017 do 31.5.2019) xx xxxxxx x xx. XX, xxxxx xxxxx xxxxxx č. 31/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 296/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx (xxxx jen „xxxxx č. 31/2019 Xx.“).

17. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx §298 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedená x xxxxxxxxx xx 1.6.2019 zákonem x. 31/2019 Xx. (a xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x návrhu insolvenčního xxxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxx žádného xxxxx xx závěry níže xxxxxxxxxxx, které se xxx xxxxxxx i x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.6.2019 (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

18. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud rozhoduje x vydání výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §298 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zabývá xx xxxxxxxxx (a rozsahem) xxxxxxx spojených xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xx spolu se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §298 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xx dosaženého xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxx. „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §298 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§298 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona) x osoby xxxxxxx x §298 odst. 7 insolvenčního xxxxxx xxx mohou xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §298 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §298 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §298 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx plyne x dikce §298 xxxx. 3 xxxxx xxxx xx středníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xx x xxxxxxx (než do 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx §298 odst. 2 insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx [xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 31.3.2021, xxx. xx. 29 NSČR 103/2020, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xx. rozh. xxx.“) xxx xxxxxx 10/2022 (xxxx jen „X 10/2022“), a xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx].

19. X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx ustanovení §298 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx vydání xxxxxxx zpeněžení pouze xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce včasné xxxxxxx (k xxxxxxxxx xxxxxx důvodnosti xxxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x osobami, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxx xxxxxxx podmínky.

20. Xx jedné xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě xxxxxxx x §298 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx případě xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxx a xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výtěžku xxxxxxxxx xx smyslu §298 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx dlužník, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx výtěžek xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxx dalšího“.

21. Xxxxx řečeno, xxxxxxxxxx §298 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx námitky, xxxxx dlužník je xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx tomu xxx (xxx) xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nevratný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (takže x xxxxxxx dlužníka xxx xxxx xxx „xxxxx“ o to, xxx xx výtěžku xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §298 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx). X xxx xxxxxxxx pak xxxxx, že k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxx insolvenční soud xxxxxxxxxx (xxxx. R 10/2022).

22. Z dikce §298 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxx xxx). Xxxx xxxxxx tkví xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx tam, xxx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxxx proti takovému xxxxxx vůbec, nebo xx neuplatnil xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx námitkami „xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce na xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřiteli x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx námitek věřitelů x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx spisu) xxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (do xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx, i tehdy, xxxxxx-xx žádnou x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx takovému návrhu xxxxxxxx, jde-li s xxxxxxx xx dosavadní xxxxx xxxxxxxxxxxxx spisu x xxxxx xxxxxxxxx. Xx stejných xxxxxx xxxx xxxx xx, xxxxxxx xx řídí (xx xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx neuplatnil xxxx.

23. Xxxxx odvolacího soudu, xx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxx není xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx znamená, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 19.8.2020, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxx) xxxxxx o xxx, xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. b) o. x. x. xxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx; xxxxx žaloby xxx xxxxxxxxxx podle §229 xxxx. 4 x. x. ř. xxx xx xxxxxxx (xxxx. xxxx. důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.2.2013, xx. xx. 21 Xxx 4119/2011, uveřejněného pod xxxxxx 52/2013 Sb. xxxx. xxx.).

24. Nejvyšší xxxx xxxxx, xxxx xx splněné předpoklady xxxxxx xxxxxxxxxxx §243x xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxx duchu, že xxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxxx usnesení xxxxxx (§235x xxxx. 2 xxxx první x. x. ř.).

25. Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x rovině xxxxxxx ustanovení §298 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezabýval xx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxx) xxxxx dovolací xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2 838 047,86 Kč. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx návrhu na xxxxxx xxxxxxx zpeněžení, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu odvolací xxxx odmítl s xxx, xx dlužník xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §298 xxxx. 7 XX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxxx jsou xxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včas xxxxxxx svými xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x právním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx žaloby xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxx nepodal xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx byl návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx x Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx odvolání xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx o xxxxxx xxxxxxx zpeněžení zajištěnému xxxxxxxx může ve xxxxxx §298 odst. 7 XX xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx rozhodnutí:

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2021, xxx. xx. 29 XXXX 103/2020, uveřejněné xxx xxxxxx 10/2022 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2020, xxx. xx. 29 XXXX 43/2018, xxxxxxxxxx xxx číslem 101/2020 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 15.2.2007, xx. xx. 21 Xxx 1269/2006, uveřejněné xxx číslem 94/2007 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.2017, xxx. xx. 29 XXXX 94/2014, uveřejněné pod xxxxxx 12/2019 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.8.2019, sen. xx. 29 XXXX 141/2017

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2003, sp. xx. 21 Cdo 2179/2002

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 24.5.2006, xx. xx. 29 Xxx 783/2005