Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx-xx xx xxxxx x osobě xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [lhostejno, že xxxxxxxxxxxxxx (xxx) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x tomu legitimované xxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxx tato xxxxx xxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky. Xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxx xxxxxxxx popřena co xx pravosti, xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx, xxxxx se xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx postupem xxxxx §183 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze pohledávku xxxxx xxxxxxxxxx (a xxxxxxxx xx xxxxxx) xxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení x §18 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xx místo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x která xxxxxxxxxx xxxx pohledávku xx xxxxxxxxx. Xxxxxx platí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 22.8.2019 xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx xx dne 3.12.2018, xx. xx. 42 XXx 1121/2018, xxx, xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx xx výši 19.266.666 Xx, xx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 3.12.2018, x. x. 42 XXx 1121/2018-33, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx (Národní xxxxxxxxx xxxxx, a. s.; xxxxx Českomoravské xxxxxxx x rozvojové xxxxx, x. s.) xx xxxxxxxxx (P. x. x. x.) ve xxxx 19.266.666 Kč xx pohledávkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx věcem (v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx) [xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“], x to xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x. 2010-4163-X1 ze xxx 30.9.2010 uzavřené xxxx xxxxxxxx (jako xxxxxxx bankou) a xxxxxxxxx (jako zástavcem) [xxx X. xxxxxx]. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx XX. výroku).

2. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxx, kterou xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dlužníka, zveřejnil xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx 21.2.2012 x 9:38 xxxxx.

[2] Xxxxxxxxx ze xxx 27.3.2012, x. x. KSHK 42 XXX 4019/2012-X-9, xxxxxxxxxxx xxxx (mimo xxxx) xxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx majetek.

[3] Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 19.266.666 Kč x xxxxxx poskytnutí bankovní xxxxxx dlužníku x xxxxxxxxx záruční xxxxxxx xxx Xxxxxxxx XX, x to xxxx xxxxxxxxxx x zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 30.9.2010 (s xxxxxxxx účinky xxxxxx xx xxx 1.10.2010).

[4] Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitel Xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xx xxxx 33.811.467,96 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 11/10/500 ze xxx 30.4.2010 (s právními xxxxxx vkladu ke xxx 16.6.2010). X xxxxxxxxx pohledávky věřitel xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx vystavená xxxxxxxx ve výši 20 mil. Kč.

[5] Xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx dne 31.5.2012 xxxxxxxx (s., x. x. s., jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx pohledávku xxxxxxx x odkazem na §183 xxxx. 3 xxxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenčního zákona) [xx znění účinném xx 31.12.2013]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx AG xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx co xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xx xxx 23.11.2012, x. x. KSHK 42 XXX 4019/2012-X30-3, insolvenční xxxx xxxxxxxxxx žalobce xxx §185 x §197 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[7] Podáním xx xxx 7.9.2017 xxxx věřitel Xxxxxxxx XX přihlášku xxx xxxxxxxxxx xx výši 19.266.666 Kč xxxx xxx úhradu této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1.12.2016.

[8] Xxx 13.10.2017 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Oberbank XX x xxxxxxx xxxxxx 19.266.666 Kč x xxx, xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Oberbank XX x bankovní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobce jako xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Oberbank XX x zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxx jemu.

[9] Xxxxxxxxx xx xxx 16.11.2017, x. x. XXXX 42 XXX 4019/2012-X42-4, vyhověl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx vstup do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx věřitele x xxxxx, xx žalobce xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele.

[10] Odvolání xxxxxxxx (Xxxxxxxx XX x X. x. x. o.) proti xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xx xxx 16.11.2017 xxxxxx Vrchní soud x Xxxxx usnesením xx dne 20.12.2017, x. j. XXXX 42 XXX 4019/2012, 3 VSPH 2145/2017-X42-9 (xxx xxxxxxx legitimace x xxxxxx odvolání), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikla x jiného xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x není zde xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[11] Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konaném xxx 19.3.2018 byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxx a výše xxxxxxxx; co xx xxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxx.

[12] Žalobce xxxxx xxx 16.4.2018 xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 9.6.2005, xx. xx. 29 Xxx 563/2003, uveřejněném xxx xxxxxx 18/2006 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxx xxx 1.12.2016, xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 11/10/500 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx XX x dlužníkem) xx xxx 30.4.2010, nicméně xx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx žalobcem a xxxxxxxxx) xx dne 30.9.2010, kterou xxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xx nepřidrží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Nejvyšším soudem x xxxxxxxx xx xxx 26.8.2014, xx. xx. 29 Xxx 4340/2011, uveřejněném pod xxxxxx 26/2015 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (dále jen „X 26/2015“), x xx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nikoli xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx též x xxxxxx §167 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinné x 1.7.2017, xxx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xx doby (xxx insolvenčního zákona xx xxxxx účinném xx 30.6.2017) nemohli xxx (dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Jinak xxxxxx, xxx insolvenční xxxx xxxx akceptovatelné, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, byla xx xxxxxxx, xxx z xxxxxxxx záruky xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx nachází x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx R 26/2015.

6. Vrchní xxxx x Praze k xxxxxxxx žalovaného x xxxxxxx označeným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx) x rozhodl x xxxxxxx xxxxxxx odvolacího xxxxxx (xxxxx xxxxx).

7. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.9.2010, x x námitce, že xxxxxxx neuplatnil xxxxx xx zajištění (xxxxxxxx xxxxxxx) řádně x xxxx, dodal, že xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx (nejdříve) x xxxxxxxx, kdy plnil xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx do 31.12.2013).

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx obsahu xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx (o věci xxxx). Přípustnost dovolání xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §237 zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx „x. x. x.“), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednak xx xxxxxxxx právních xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jednak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxx §241x odst. 1 x. x. x.), x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx žalobce xx xxxxxxxxx xx xxxx 19.266.666 Kč je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx odvolací xxxx se (xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) odchýlil od xxxxxxxx rozhodovací praxe Xxxxxxxxxx xxxxx (formulované xxxx. x R 26/2015 xxxx x xxxxxxxx xx dne 30.11.2017, sp. xx. 29 Xxx 4746/2015), xxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx být xxxxxxx xxxxx věřitelem x právem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x to x přesto, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uzavřena x xxxxxx xxxx měsíců xxxx podáním návrhu xx prohlášení konkursu (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xx xxxx xx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx má xx xx, že xxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Dovolatel xxxx uvádí, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx aplikovat xx projednávanou xxx §167 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.7.2017; xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zbytku xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 20.9.2017 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni 11.10.2017); xxx xxxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xx xxxxxxx x dovolání xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

14. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx z bodu 2., xxxxxx XX, xxxxx první xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx.

15. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 o. x. ř., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Nejvyšší xxxx xx – x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem.

17. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx posoudil xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, sice správně xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx xxxx, jak xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx nemohl xxx) zpochybněn x Xxxxxxxx xxxx x xxx při dalších xxxxxxx xxxxxxx.

19. Pro xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona ve xxxxx účinném xx 31.12.2013, xxx věc xxxxxxxxx:

§18

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitele na xxxxxxxxxx pohledávky, aniž xxxxxxx xxxxxxx ztrácí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx místo xxxxxx věřitele vstupuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky. Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx věřitele x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Převod xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx pravost xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; nestane-li xx tak, xx xx po uplynutí xxxx xxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx návrhu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx insolvenční xxxx také tehdy, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1; xxxxxxxx 2 xxxxx obdobně.

(4) Rozhodnutí xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pohledávky, dlužníku x xxxxxxxxxxxxx správci; xxxxx osobám xx xxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxxx pohledávky xx stává účastníkem xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud podle §18 xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx pro něj xxxx insolvenčního xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx právo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; o právu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx záruky x zvláštních xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Osoby, od xxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxx plnění podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx pohledávku, xxxxx by xxx xxxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, přihlásit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx tyto osoby x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx, že xxx xxxxxx vstup xx xxxxxx platí xxxxxxxxx §18; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

20. Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §17 a xxxx. insolvenčního zákona xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx přihlášeného xxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx projednávala Xxxxxxxxxx Sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 – 2006 jako tisk x. 1120), x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx (K §17 až 19) xxxxx:

„Xxxx ustanovení upravují xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx procesního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx věcné xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. x xxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx xx vyznačuje vysokým xxxxxx xxxxxxxxx, značně xxxxxxxxxx, osnova xxxx xxxxxxx vylučuje (§17) x zavádí (x §18) xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx (xxx xxxxxxxxx prostředků).

K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doložena (xxxxxxx-xx xxxxx x právního xxxxxxxx) xxxxxxxx listinou xxxx xxxxxxx listinou, xx xxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx (§18 xxxx. 1), xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníkova věřitele x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx učiněným xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§18 xxxx. 3). Možná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx eliminována xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxxxx soud není xxxxxxxxxxx vázán (xxxxx-xx x xxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxxx xx xx změnou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydá nové xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxx se upravuje xxxxxx xxxxxx (xxxx. §170 xxxx. 2 x. x. ř.).

Se xxxxxxxx k xxxx, xx ani xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §107x x. x. x. xx (podle xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx i xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx xx povinnost skutečně xxxxxx (xx xx xxxxxxxx až xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx hmotněprávního xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx“.

22. X tomu, xx zmiňuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání dospěla xxxxxxxxxx x xxxxxx x nutnosti přiměřené xxxxxxxx §107x x. x. x. x x konkursním a xxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 4. 9. 2003, xx. zn. 29 Xxx 708/2002, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 37/2004 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v tom, xx xxx pravidelném xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x častému rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vzhledem k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenční xxxxx xxxxxx rozešel x xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx §107x o. x. x. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (xxxxxxx obsaženou x §17 x násl. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §107x o. x. x. xxxxx vyloučil) x xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx koncepci, jež xx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nástupnictví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx) xxx xxxx 1. lednem 2001. Současně xxxx xxxxx zpřísněny xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx uvedená xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. X xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx singulární sukcese [xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxx) xxxxxxxx neztrácí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx], patří:

– xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání rozhodnutí xxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

– xxxxxxx nabyvatele xxxxxxxxxx x

– xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydat x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závěr, xx xxxxx k procesnímu xxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx najevo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx, xx původní xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx návrh xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pohledávka xxxx x insolvenčním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §186 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přihlášeného věřitele x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx způsobem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx „xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx (…) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“, lze xxxxxxx x tak, xx xxxxxxxxx nejen xxxxxxx, xxx xxxxx x xxx. absolutnímu xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky (xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxx i x případě, že xxxxx xxx k xxx. relativnímu xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky (xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx věřitelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx). K xxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx srov. §186 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xx xx xxxxxxx založenou xxxxxxxxxxx §183 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxx xxxxxxxxx věřiteli. Xxx xxxxxxxxx nástupnictví formou xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo jiném xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx původním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistit, xxx původní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (x tomto xxxxxx xx úprava xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §107x o. x. x.). X xxxx řečenému (v xxxxxxxxxx 20. až 25.) srov. shodně xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.9.2021, xxx. xx. 29 XXXX 91/2019 (xx spojení s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.1.2022, xx. xx. I. XX 3453/21).

26. Xxxxxxxxxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona pak xxxxxxxxxx (xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx středníkem) x xxxxxx xxxxxx xxx §18 insolvenčního xxxxxx xxx osoby, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §183 xxxx. 1 x 2 insolvenčního xxxxxx, xxxx:

1/ xxxxx, xxxxx xxxx majetkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

2/ xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx společně a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx

3/ osoby, xxxxx xxxx xx splnění xxxxx dlužníkem,

a xx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx přihlášeného xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx podmíněnou.

27. Xxxx xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nastaveného ustanovením §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (x §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx druhé xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx fine) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx platí §18 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „xxxxxxxxx“. Xxx v xxxxxx xx xxx 5.11.2002, sp. xx. XX. ÚS 179/01, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 139/2002 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxx xx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx použitelnost xxx, xxxxxxxxx (nemůže xxxxxxxx xxxx užití). Až x xxxxx aplikace xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvažovat, xxx x přihlédnutím x xxxxxx institutu, xx nějž xx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx (zcela xxxx xxxxxx) jen „xxxxxxxxx“. Tomu xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx má být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx norem, xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; totiž xxx, xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x odkazem na xxxx xxxxxxxxxx téhož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právními xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx „xxxxxxx“).

28. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxx §183 odst. 3 xxxx druhé xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona legitimuje x podání xxxxxx xxx §18 insolvenčního xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx řečeno xxxxx, xx dosavadnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkův xxxx (xxxx xxxx xxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx (souhlasným) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (srov. §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx, xx jen xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx podle §183 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx listinou, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpisů xxxx, které ji xxxxxxxxx (xxxx. xxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)]. Potenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx může xxxxx xxxxxxx x §183 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx podat sama xxxxx podle §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tvrzená xxxxxx xxxxx xxxx xxxx části za xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že z xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 3 dnů, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx uplynutí xxxx lhůty se xx xx xx, xx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, o které xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dokládají).

29. Xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (ani z xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) nepodává, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ustanovením §183 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 odst. 3 x 4 insolvenčního xxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx však tímto xxxxxxxxxxx není xxxxx (§18 odst. 4 xxxxx věta xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). K xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 26. až 29. xxxx. xxxx (xxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.12.2018, xxx. zn. 29 XXXX 103/2018.

30. X xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx 28., především xxxxx, xx tam, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §183 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx uhradila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

31. To, xx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx legitimované xxxxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx nic xxxxxx xx skutečnosti, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x znění §19 věty druhé xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx (x případě xxxxxxxxxxxx x popřené xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx odporový incidenční xxxx) vstupuje nabyvatel xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

32. Z xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx ke xxxxx x xxxxx věřitele xxxxxxxx xxxxx ustanovení §18 xxxxxxxxxxxxx zákona [xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx (xxx) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx legitimované xxx §183 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x stav xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx i xxx xxxxx, která xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx postupem xxxxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. §19 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx spor, xxxx. xxxx §19 větu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

33. X témže xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx vyvolaný xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fázích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx vydáním xxxxxxxxxx x procesním xxxxxxxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) již xxxxxxxx (xx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx). Xxxxx řečeno, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx, xxxxx pohledávku xxxxx přezkoumat (a xxxxxxxx ji xxxxxx) xxx xxxxx, že xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx s §18 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x která uspokojila xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxx platí xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx, včetně práva xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx (xxxxxxx-xx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zajištění xxxxxxx v souladu xx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxxx řízení po xxxxxxxx xxxxxxxxxx; srov. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 28.11.2013, xxx. xx. 29 NSČR 63/2011, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 34/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

34. X projednávané xxxx xxxx situace xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxxx, xxxx i xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxx nebylo možné xxxxx přezkoumat xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §183 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx (který xxxxxxxxxx pohledávku uhradil x xxxxxx bankovní xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx nařízeném) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 19.3.2018 xxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxx účinky x xxxxxx podaná xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx bylo xxxxx zjištěno, nedůvodná (xxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxx xxxx incidenční xxxx x určení xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx).

35. Právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (jež nesprávně xxxxxxxxx x xxxx, xx nejde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky dovolatelem xxxxxxxx (xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx účinně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx ukazují, že xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x.), Nejvyšší xxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), xxxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu x xxx duchu, xx xxxxxx se xxxxxx.

36. Pro úplnost (x x zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx pochybností xxx xxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx řízení) Xxxxxxxx xxxx dodává, že xxxxxxxxxx žalobce (zjištěná xx do pravosti x výše 19.266.666 Xx) xx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 30.4.2010.

37. Xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §243x xxxx. 3, §224 xxxx. 1 x §142 xxxx. 1 x. s. x., xx xxxxxxx x ustanovením §150 x. x. x. Xxxxxxxx sice xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx podal xxxxxx (jen) xxxxx, xx xxxxxxxx (chybně) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx spatřuje Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xx xxxx 19 266 666 Kč x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlužníku, a xx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohledávku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Žalobce xxxx xxxxxx xxxx vstup xx řízení na xxxxx xxxxxxx věřitele x rozsahu uvedené xxxxxx s xxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxx přezkumném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx důvodu x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podal žalobce xxxxxx na xxxxxx xxxxxx pohledávky.

Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužníkem ve xxxx 19 266 666 Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nemovitostem xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se přitom xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxx x rozsudku xx. zn. 29 Xxx 4340/2011, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx IZ, xxxxxx xxx. č. 328/1991 Xx., a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx k novele §167 xxxx. 1 XX xxxxxx x 1.7.2017, jež xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstraňuje xxxxxxxxxx mezeru x XX a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ztotožnil x jeho rozsudku xxxxxxxx. K xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx mohl řádně x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx plnil xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx záruky.

Proti xxxxxxxxxx odvolací soudu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se xxx zabýval řešením xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx §167 xxxx. 1 XX xx xxxxx xxx, x xxxx xxx, xxx xxxx xxx záruční xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx xx situace, xxx xxxxxxxx smlouva, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uzavřena x období xxxx xxxxxx před podáním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx záruční xxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 4.9.2003, xx. xx. 29 Xxx 708/2002, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 37/2004 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x obchodní,

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.6.2003, xx. xx. 21 Cdo 306/2003, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 31/2004 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.11.2013, xxx. zn. 29 XXXX 63/2011, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 34/2014 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 22.9.2021, xxx. xx. 29 XXXX 91/2019

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.12.2018, xxx. xx. 29 NSCR 103/2018

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 5.11.2002, sp. xx. XX. ÚS 179/01, X 139/28 XxXX 211

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 25.1.2022, xx. xx. X. ÚS 3453/21