Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxxxx podle §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2018) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (popř. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxx x Xxxxx republice x pozměněným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx známku x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx po oznámení xxxxxx dovozce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx (resp. xx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx proti tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx (popř. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx). To xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx zjevné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §8 x. x.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxx xx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x velikostí xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxx obvyklého xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx, xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx proto, xx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x právnímu xxxxxxxx: čl. 15 xxxx. 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2015/2436, čl. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 2008/95/XX, §11 xxxx. 3 zákona č. 441/2003 Xx. xx xxxxx xx 31.12.2018, §8 zákona x. 89/2012 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 26.2.2019, xx. xx. 3 Xxx 150/2015, v xxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx X, XXX, XX x X xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx ze xxx 21.3.2018, xx. xx. 10 Xx 13/2010, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 26.2.2019, xx. xx. 3 Xxx 150/2015, x xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xx xxx 21.3.2018, xx. zn. 10 Xx 13/2010, xx xxxxxx xxxx žalobcem x) x žalovanou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejnit omluvu xx porušování xxxx x xxxxxxxx xxxxxx X, a xxxxxxx xxxxxx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 26.2.2019, xx. xx. 3 Xxx 150/2015, x xxxxxxx, v němž xxx xxxxxxxx výrok XX ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxx X x xxxxxxxx xxxxx X ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx x) x žalovanou xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx ze dne 21.3.2018, xx. zn. 10 Cm 13/2010, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 21.3.2018, xx. zn. 10 Xx 13/2010, xx xxxxxx XX ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx x) x žalovanou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušování xxxx x xxxxxxxx xxxxxx X, x xx xxxxxx V xx xxxxxx xxxx žalobcem x) x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx rozsahu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21.3.2018, x. x. 10 Cm 13/2010-528, zamítl žalobu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx M x xxxxxxx X (xxxxx X), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxx rozsudku xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx čtvrtiny xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx: „Společnost X. x.x.x. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. X. X. OY x X. X. X. XX xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx známkám X x X“ (xxxxx XX), zamítl xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx uveřejnit x xxxxxxxxxxx vydání xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx x příloze E. xxxxxx xxxxxx xxxxx: „Xxxxxxxxxx X. x. x. x. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. X. X. XX x X. S. X. XX xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx ochranným xxxxxxx X x X“ (xxxxx XXX), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x celostátním xxxxxx xxxxxx Mladá Fronta Xxxx v příloze X. x xx Xxxxxxxxxxxxxx novinách xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx IV) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení mezi xxxxxxxxx (xxxxx X).

2. Xxxxxx xxxx x Xxxxx dovoláním napadeným xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ochrany xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx uvádí na xxx dovezené xxxxxxx xxxxxxx M x X xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx obranu xxxxxx, xx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nutné x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x přelepeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx X xxxxxx velikostí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 21 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xx prodej xxxxxx xx 63 xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx vyšel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku X a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx b) x xxxxxxx řízení převedl xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx dle zjištění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx a xxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovozu xx České xxxxxxxxx xx zemí Xxxxxxxx xxxx. Žalované xxx xxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx dovoz xxxxxxxx xxxxxxxxx M x Portugalska xx xxxxxxxx předpis x xxxxxxxx xxxxxxxxx D x xxxxxxxxx 3 x 21 obalených xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xx obalu bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žalobcům xxxx záměr dovážet xxxxxx xxxxxxxxx X x D x xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trh x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx textem. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu již xxx xxxxxxxx nečinila.

6. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx s přelepkou. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxx, xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xx xx o xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samolepkou x xxxxxx jazyce, xxxx xx uživatelka v xxx xxxxxxxx xxxxxx x užívala by xxx x xx xxxxxx situace, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx x léčbu by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalované xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx, xxx xxxx x xxxx 2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvádět xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx šest xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx zemí Xxxxxxxx xxxx.

7. Xx xxxxxx stránce xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx pravomoci tuzemských xxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx „x. x. ř.), a xx. 2, 59 x 60 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2001 xx xxx 22. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě sídla xxxxxxxx. Xxx odvolacího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx břemeno ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §11 xxxxxx č. 441/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx známkách), xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2018, další xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx praxi Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx xxx „Xxxxxx xxxx“), zejména x xxxxxxxx ze xxx 26.4.2007 xx xxxx X-348/04, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX a xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Dowelhurst Xxx.

8. Xxx odvolacího xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobců dostatečné, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x českém xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxx xx recept xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatřeným xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx X x jiní xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx předmětných výrobků. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobkům nebylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Soudního dvora, xx xx xxxxx xxxxx žalobců x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x umělému xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x nutnosti přebalení xxxxxxxx xxxxxxxx D x důvodu xxxxxxx xxxxxx x zemi xxxxxx xx 21 xxxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx tři varianty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx 1 x 21 xxxxxx, 3 x 21 xxxxxx x 6 x 21 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx výrobek x Xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 21 xxxxxx, pak xxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxx x xxxxxx xx xxx. Má-li xxxxxxxxx zájem x xxxxxx xx více xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx (xxxxxxxx) xx 21 tabletách. Xxxxx xxx tato skutečnost xxxx dle odvolacího xxxxx důvodem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalované, xxxxx z xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx trh xxxxx.

10. Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxxxx novinách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předmětného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx fronta XXXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx podle §155 xxxx. 4 x. x. x. x §4 odst. 5 xxxxxx x. 221/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxx x průmyslového xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebylo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření k xxxx

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „v xxxxxx xxxx xxxxxx“ napadla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x. xxx xxxxxxxxx dvou otázek xxxxxxxx práva, které xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxx otázkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xxx xxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx.

13. Nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spatřuje xxxxxxxx v xxx, xx odvolací soud xx smyslu xx. 19 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodovací praxe Xxxxxxxx xxxxx vyjádřené x rozsudcích xx xxx 11.7.1996 ve xxxxxxxxx věcech X-427/93, X-429/3 x C-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx a xxxxx proti Xxxxxxxx X/X, ze xxx 12.10.1999 ve xxxx X-379/97, Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxx SA xxxxx Xxxxxxxx A/S, x xx dne 19.9.2002 xx xxxx C-433/00, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XxxX xxxxx Xxxxxxxxxx XxxX x XXX Xxxxxx Xxxxxxxxx-XxxX.

14. Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dvůr xx xxx judikatuře xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx vyplývající x xx, xxx zabránil xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, xxx by přispělo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastník ochranné xxxxxx xxxxx na xxx několika členských xxxxx totožný xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výrobek nemůže xxx xx stavu, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx známky x xxxxxx členském xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx státě dovozu. Xxxxxxxx xxxxxxxx přebalení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx dovozu xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uváděny xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx balení, xxxx xx balení, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uváděny xx xxx v členském xxxxx vývozu.

15. Dle xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku D xxxxx nejen x xxxxxx silného odporu xxxx xxxxxxxxxxxx krabičkám x přelepkami, xxx x neposlední xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dovážela balení xx 21 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx 63 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klamání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxx povolen. Xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 63 xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

16. Dle xxxxxxxx xx dělení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, jestliže xx xxxxxxxx dovozce mohl xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx části xxxxx xxxx. Xxxxxx 95 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx D xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po 63 xxxxxxxxx, což xx dáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

17. Xxxxxx xxx obstát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalované, xxxxx x xxxxxxx xx pro xxxxx xx xxxxx trh xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx objektivně xxxxx. Vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxxx práva xx žalovaná táže, xxxx jsou následky x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx oznamovací xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxx x přiměřené xxxxx námitky.

19. Nesprávnost xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xx, xx vlastník xxxxxxxx xxxxxx po uplynutí xxxx lhůty xxx xxxxxx x titulu xxxx z xxxxxxxx xxxxxx bránit konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dovážených xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx podmínek vymezených xxxxxxxxxxx praxí Soudního xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx vlastník xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zásadou „xxxxxxxxxxxx iura“ a xxxxxxx xxxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx přístup xx xxx xxxxxxxx xxxx x narušení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ze čtyř xxxxxxxxxx svobod Xxxxxxxx xxxx x xxx xx zneužitím práva xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx smyslu xx. 11 odst. 3 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx x §8 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „x. x“). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxx ve Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx dovolací soud x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvoru.

20. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xx stěžejními xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxxxx xxx má xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx silný odpor xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx, xx xxx extrémní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 36 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx žalované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx dovolací xxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušil x xxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

23. Žalobci xx k xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřili x xxx smyslu, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx odvolací soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxx xxxxx. Žalovaná spíše xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutkové okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx trh x setrvání na xxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Změna xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxx komerčními xxxxxx xx straně žalované x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trh. Efektivní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx optimální. Xx xxxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mají žalobci xx xx, xx xx xxxxx x xxxxxx skutkovou, neboť xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, když xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx výrobku, xxx xxxxx xxxxxxx žalovaná xxxxxx na xxx. Xxxxx žalované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx práva x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, aby dovolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

24. Nejvyšší xxxx xxxx soud xxxxxxxx (§10a x. x. x.) xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x včas, osobou xxxxx zastoupenou xxxxxxxxx (§240 odst. 1 x §241 xxxx. 1 x. x. x.), nejprve xxxxxxxx, xxx dovolání xxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxx xxxxxx“ x navrhuje, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudek odvolacího xxxxx tak, xx „xxxxxx xx zamítá“, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx prvního stupně x dalšímu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx brojí x xxxxx xx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx oprávněn (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxx x účastníků xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx újma na xxxxxxx x xxxx xxxx xxx napravit xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 29.7.1999, xx. xx. 20 Xxx 1760/98, či xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2004, xx. zn. 29 Xxx 198/2003).

27. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx, procesně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx napadeným xxxxxxxxx odvolacího soudu x xxxx části xxxxxxxxx žádná xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx bylo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxxx xxxxxxxx xxxx postupoval xxxxx §243x xxxx. 3 x. x. x. xx spojení x §218 xxxx. x) x. s. x. x dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. V xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxx xxxxx (objektivně) xxxxxxxxx.

30. Xxxxx ustanovení §236 xxxx. 1 o. x. ř. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxx §238 xxxx. 1 písm. x) x. s. x. xxxxxxxx xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Proto v xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsudek odvolacího xxxxx i v xxxxx, v níž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx, dovolání xxx přípustné xxxxx §238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tudíž x xxxx xxxxx xxxxxxxx žalované xxxxx §243x odst. 1 x. x. x. xxxxxx.

33. Xxxxxxx zbývajícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x ustanovení §237 x. x. x., xxxxx xxxxxxx není-li xxxxxxxxx jinak, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx hmotného xxxx xxxxxxxxxx práva, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ustálené rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx vyřešena xxxx je dovolacím xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílně xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyřešená xxxxxx otázka xxxxxxxxx xxxxx.

34. Xxxxx §241x xxxx. 1 xx 3 x. s. x. xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx z xxxxxx, že rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. 1). X dovolání xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxx důvodu xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (dovolací xxxxx) [odst. 2]. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tak, že xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx za nesprávné, x xx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto právního xxxxxxxxx (xxxx. 3).

35. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemůže. Xxxxxxxx touto svojí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx vyřešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx tvrdí xxx xxxxx vadu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§242 odst. 3 xxxx xxxxx x. x. x.). Xxxxx §237 x. s. x. xxxxxxxxxxx dovolání xxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxx procesního práva, xxxx otázek právních, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu soudu. Xxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá (xxxx. xxx xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 4.9.2014, sp. xx. 23 Cdo 1453/2014, či xx xxx 4.2.2015, sp. xx. 23 Cdo 4905/2014).

36. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx namítanému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx silného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je nutno xxxxx, že samotná xxxxxx, xxx tato xxxxxxx rozhodující skutečnost xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx skutkovou, xxxxxx právní, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §237 o. x. x. xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů (xxxx. §241x xxxx. 1 x §242 xxxx. 3 věty xxxxx x. x. x.), xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zakotvenou x xxxxxxxxxx §132 o. x. ř., xxxxx xxxxx současné právní xxxxxx dovolání úspěšně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.9.2013, xx. xx. 29 Xxx 2394/2013, uveřejněné xxx xxxxxx 4/2014 Xx. rozh. xxx.).

37. Xxxxx xxxx je xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx odvíjí od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx poli xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dovolatelky xx xxxxxxxxxxx proces xxxxx xx. 36 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxx nicméně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obou dovolatelkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx nebyly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

39. Xxxxxx posouzení xxxx (§241x xxxx. 1 x. s. x.) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx (xxxxxxxxx podstatu) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x učinění xxxxxx, xxx x xxxx soud xxxxx xx xxxxxxxxx přizná, xx xxxxxxx.

40. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (skutková xxxxxxxx), xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, případně xx xx daný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

41. Xxxxx §8 odst. 1 věta xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (vždy xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2018) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx má výlučné xxxxx užívat xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx.

42. Xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§10 x 11), xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x) označení xxxxxx s ochrannou xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx s xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx známka xxxxxxx, x) xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podobnosti s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxx x xxxxxxxxx existuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx asociace mezi xxxxxxxxx x ochrannou xxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jí xxxxxxx xxx výrobky xxxx služby, které xxxx xxxxxx podobné xxx, xxx xxxxx xx ochranná xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x ochrannou xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a jeho xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx.

43. Podle §8 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx 2 se xx xxxxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxx xxxxxxx a) umísťování xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx obaly, x) xxxxxxx xxxxxxx xxx tímto xxxxxxxxx, xxxxxx uvádění na xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx označením, x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx.

44. Xxxxx §11 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx známky není xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxx ochrannou xxxxxxx xxxxxxx na xxx x členském xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx (xxxx. 2). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx vlastník xxxxxxxx známky má xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxx, xxxxxxx pokud xx stav, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxx

45. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx smlouvách tvořících xxx. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx jednak v xx. 6 odst. 1 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (ve xxxxx Xxxxxxxxxx smlouvy xx xxx 13.12.2007 xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 111/2009 Xx. x. x.) xx spojení x xx. 17 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x čl. 26 odst. 2, xx. 34 x xx. 36 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xx znění Xxxxxxxxxx smlouvy xx xxx 13.12.2007 pozměňující Xxxxxxx x Evropské xxxx a Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 111/2009 Sb. x. x.), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x obdobná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx.

46. Xxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva [xxxx. xxxxxxx xxxxx směrnici Xxxx 89/104/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1988, xxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx známkách, v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2008/95/XX xx dne 22. října 2008, x xxxxxxxxxxx pak xxxx. xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2436 ze xxx 16. xxxxxxxx 2015, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx známkách].

47. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x řízení není xxxx stranami xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umístěných xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxx či x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x ochranných xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2018), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z unijního xxxxx ve smyslu xx. 7 xxxx. 1 směrnice 2008/95/XX (x xxxxxxxxxxx pak xx xxxxxx xx. 15 odst. 1 xxxxxxxx 2015/2436).

48. Xxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx známek xxxxxxxxxxx §8 zákona x xxxxxxxxxx známkách, xxxx. na xxxxxx xxxxxxxx práva podle xx. 5 směrnice 2008/95/XX (x xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxxxxxx 2015/2436). X xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx děje xxx xxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xx xxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxx xx x jeho xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor) xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dovozu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx (jinak xxxxxxxxxxxx) dovozu je xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx známkou xxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxx).

49. Z obchodního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx odstranit xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx známku xx nový obal (xxxx. xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zasáhnout, zejm. xxxx otevřít x xxxxxxxx jeho obsah xxxx.). Toto omezení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx x ochranných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxx xxxx ani x xxxxx xxxxxxx), nýbrž xxxxxxx z výkladu (xxxx. poměřování) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x střetávajících, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxx tento výklad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

50. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zásah xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx (především) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2018) x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známky zakázat xxxxxxx dovezených xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx dovozu xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2018), xxxx. xx xxxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx 2008/95/XX (x současnosti xxx xx smyslu čl. 15 xxxx. 2 xxxxxxxx 2015/2436). [V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Společenství) xxxx. xxxxxxx čl. 15 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxxxxx xx. 13 odst. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 40/94 xx xxx 20. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxx xxxxxx Společenství, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 207/2009).]

Xxxxxxxxxxx praxe Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

51. Xxxxxx xxxx xx xxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx. přebalování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. dovozu těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx 2015/2436, dříve xxxxx xx. 7 xxxxxxxx 2008/95/XX) xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx známek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx co do xxxxxx xxxxxxx označeného xxxxxxxxx známkou a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx záměny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx, co x xxxxx směru ovlivňuje xxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxx ochranných xxxxxx, xx xxx Soudního xxxxx samotné přebalení xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxx jako xxxxxx, xxxx xx bylo xx místě x xxxxx xxxxxxxx zkoumat, xxxx xxxx konkrétní xxxxxx přebalení (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze dne 23.5.1978 xx xxxx X-102/77, Hoffmann-La Xxxxx &xxx; Xx. AG xxxxx Xxxxxxxxxx Vertriebsgesellschaft Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx mbH, x ze dne 23.4.2002 xx xxxx X-143/00 Boehringer Ingelheim XX x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxx).

52. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxx dvora ze xxx povahy skutečné xxxxxxxxx xxx záruku xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx známka xxxxxxxx. Xxxxx x ochranné xxxxxx nicméně xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx původního obalu xxxxxxx tehdy, pokud xx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxx xxxxxx zboží x byl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx státy, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxx x umělému xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx dne 11.7.1996 xx spojených xxxxxx X-427/93, X-429/3 x X-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx x další xxxxx Xxxxxxxx A/S, x xx xxx 26.4.2007 xx xxxx X-348/04, Boehringer Xxxxxxxxx XX x další xxxxx Swingward Ltd x Xxxxxxxxxx Xxx).

53. X umělému rozdělování xxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx ochranné xxxxxx xxx práva xxxxx xxxxxx xx obalu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxx výrobek mohl xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx zachovány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vlastníka (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 23.5.1978 xx xxxx X-102/77, Xxxxxxxx-Xx Xxxxx &xxx; Xx. XX xxxxx Xxxxxxxxxx Vertriebsgesellschaft Xxxxxxxxxxxxxxxx Erzeugnisse xxX).

54. Xxxxxxxxx xxx Soudní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx známky xxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxxx známky xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umístí na xxxx xxxx ochrannou xxxxxx

– xxxxx xxxx x ochranné xxxxxx xx přispěl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx členskými xxxxx,

– xxxxxxxxx nemůže ovlivnit xxxxxxx xxxx výrobku xxxxxxxxxx x xxxxx,

– xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx uveden xxxxxxx přebalení výrobku x jeho xxxxxxx,

– xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxx jméno ochranné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tak xxxxx být zejména xxxxx, nízké xxxxxxx xxxx neúhledný, x xxxxxxx

– dovozce oznámil xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x poskytl xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku

(srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.7.1996 ve xxxxxxxxx xxxxxx C-427/93, C-429/3 x X-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx x další xxxxx Paranova A/S, x xx xxx 26.4.2007 xx věci X-348/04, Xxxxxxxxxx Ingelheim XX x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Dowelhurst Xxx).

55. Xxxx případy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výkonu práv x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Soudního xxxxx zejména xxxxxxx, xxx vlastník ochranné xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přebalení xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na trh x xxxxxxxx státě xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 11.7.1996 xx spojených xxxxxx X-427/93, X-429/3 x X-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Squibb x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx A/S). Xxxxxx xxxx o umělé xxxxxxxxx trhů xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelem xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxx původu xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pocházejících od xxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.7.1996 ve xxxx X-232/94, XXX Xxxxxx XxxX proti Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx GmbH).

56. Xxxxxxxxxx xxxxxxx dovozce je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na okolnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxxxxx je xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx práv vlastníka xxxxxxxx xxxxxx představoval xxxxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxx. xxxxx. „accès xxxxxxxx“, xxxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxx. „xxxxäxxxxxxxx Xxxxxx“) dováženého xxxxxxx xx trh ve xxxxx xxxxxx. Naopak xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxx dána xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Soudního xxxxx ze dne 11.7.1996 xx xxxxxxxxx xxxxxx X-427/93, X-429/3 x C-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxx Paranova X/X, x xx xxx 12.10.1999 ve věci X-379/97, Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxx SA xxxxx Xxxxxxxx A/S).

57. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx z ochranné xxxxxx xxxxxxxxx sama x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx mezi spotřebiteli xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx balení výrobků. Xxxxx xx situace, xxx xx trhu xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřených xxxxx štítkem xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dováženého xxxxxxx na trh x nikoli pouze xx snahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx dne 23.4.2002 xx xxxx X-443/99, Xxxxx, Sharp &xxx; Xxxxx XxxX proti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Handels XxxX, a xx xxx 23.4.2002 xx xxxx X-143/00 Boehringer Xxxxxxxxx KG x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxx).

58. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dovozce dána x xxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx povolující xxxxx xxxxxx určité xxxxxxxxx, xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx velikostí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx založené xxxx jiné na xxxxxxxxxxx xxxxxxx doporučovaných xxxxxxxxxx sdruženími x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. rozsudky Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 11.7.1996 xx xxxxxxxxx xxxxxx X-427/93, X-429/3 a C-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Squibb x xxxxx proti Xxxxxxxx X/X, xx xxx 11.7.1996 xx xxxx X-232/94, XXX Xxxxxx XxxX xxxxx Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx XxxX, xx xxx 12.10.1999 xx xxxx X-379/97, Pharmacia &xxx; Upjohn SA xxxxx Xxxxxxxx A/S, x ze dne 23.4.2002 xx věci X-143/00, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX a xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxx).

59. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx platnými xx xxxxx dovozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx státě xxxxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxx výrobku, xxx xxxx zjištění, že xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx na xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx Soudního xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxx xx omezené xxxxx trhu xxxxxxxx xxxxx (xxxx. zejm. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.7.1996 xx xxxxxxxxx xxxxxx X-427/93, X-429/3 a X-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx x další xxxxx Xxxxxxxx X/X).

60. Avšak xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státě xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx velikostech xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známky uplatnit xxx práva xxxxx xxxxxxxxx výrobku opatřeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že dovážený xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx uváděn xx xxx xxxxx xx xxxxxxx části xxxx xxxxx dovozu (xxxx. zejm. rozsudek Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 10.11.2016 xx xxxx X-297/15, Xxxxxxx Xćxxxxxxxx X/X, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxx A/S).

61. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobku na xxx xx státě xxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jak xx xx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx známek. Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) dodatečnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nahradit xxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uplatnit svá xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dovozce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxx při xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jazyce xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx letáku xx xxxxxx x použití x xxxxxx xxxxx xxxxxx, či xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxx xxxxxxx [srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.7.1996 xx xxxx X-232/94, XXX Xxxxxx XxxX xxxxx Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx XxxX, ze xxx 11.11.1997 xx xxxx X-349/95, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (X. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx & Xxx Xxx x xxxxxx, x ze xxx 23.4.2002 xx xxxx X-443/99, Xxxxx, Xxxxx &xxx; Dohme XxxX xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx].

62. Xx xxxxxx stranu podmínka xxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x jaké xx do xxxxx xxxxxxx zasaženo, nikoli xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx zásah xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx, že xx mohl xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2007 xx xxxx X-348/04, Xxxxxxxxxx Ingelheim KG x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx a Xxxxxxxxxx Xxx, x xx xxx 22.12.2008 xx věci X-276/05, Xxx Wellcome Xxxxxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx GmbH).

63. Xxxxxxx dle xxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx práva. Xx xxxxx xx soudu xxxxxxxxx státu, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx bylo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxxx xxxxxx objektivně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx balení xxxxxxx x určité xxxxxxxxx představuje pouze xxxxxxxx část trhu xxxxx dovozu nebo xxxxxx (xxxx. např. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.7.1996 xx xxxxxxxxx věcech X-427/93, X-429/3 x X-436/93, Bristol-Myers Xxxxxx x další xxxxx Xxxxxxxx X/X, xx xxx 26.4.2007 xx xxxx C-384/04, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxx., x xx xxx 10.11.2016 xx xxxx X-297/15, Ferring Xćxxxxxxxx X/X, agissant xxxx Xxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxx A/S).

64. Xx vztahu x xxxxxxxx, xx dovozce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx mu xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, Xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranné známky xxxxxxx kontrolu zamýšleného xxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jméno xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx za účelem xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 11.7.1996 xx xxxx X-232/94, XXX Xxxxxx GmbH xxxxx Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx XxxX).

65. Xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx nemá xxxxx informační xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x podmínek, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Uvést xxxxxx xxxxxxx xx xxx je xxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx přiměřené xxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záměru xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke konkrétním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pozměněného xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obvykle xxxxxxxxx xx dostačující (srov. xxxx. rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.4.2002 ve xxxx X-143/00 Boehringer Xxxxxxxxx XX x další xxxxx Swingward Xxx x Dowelhurst Xxx).

66. Xxxxxx xxxx dále xxxxxxx, že oznámení xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečné xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxxxx ověřit, xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx uvádění xxxxxxx na trh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx každého případu. Xx xxxxxxxxxxx případech xxxx zahrnovat x xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 22.12.2008 xx věci X-276/05, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Ltd xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Handels XxxX).

X xxxxxxxx předběžné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

67. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx známkách x xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx dovolatelky je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx položení předběžné xxxxxx Xxxxxxxx dvoru x xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx. 267 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

68. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudu, a xxx-xx x soud, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázku Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxx před ním xxxxxx xxxxxxx unijní xxxxxxxx (a xx x x xxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx), ledaže vyvstalá xxxxxx xxxx relevantní, xx. xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxx může xxx xxxxxxxx, není x xxxxxx xxxxx způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxx xxx výklad Soudním xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázka xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. výjimka xxxx xxxxxxx), xxxx xx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxx práva je xxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. výjimka xxxx clair). (X xxxx srov. zejm. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.7.2010 xx xxxx sp. xx. 31 Cdo 2325/2008; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 6.10.1982 xx xxxx 283/81, Xxx CILFIT x xxxxx a Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XxX xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxŕ, x xx xxx 15.9.2005 xx xxxx X-495/03, Intermodal Xxxxxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx van Xxxxxxxëx.)

69. X uvedeného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Soudního xxxxx k problematice xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxx xxxxxxxxx obalu xxxxxxx označeného jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxx či x jeho souhlasem xx xxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx) do jiného xxxxxxxxx státu (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxx čl. 15 xxxxxxxx 2015/2436 (xxxx. xxxxx xx základě xx. 7 odst. 2 xxxxxxxx 2008/95/ES) xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxxx xxxx éclairé), xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nenabízí xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jejíhož xxxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, by xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx rozhodnout.

70. Xxx xxx uzavřít, že x poměrech xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci x xxxxx výklad xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, na Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx. 267 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie.

Absence xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxx xxxxxx dovozce

71. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx dovolatelka xxxx, xxxx jsou důsledky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx známkách (ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2018) x xxxxxxx, xxx dovozce xxxx xxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nevznese xxxxx přebalení xxxxxxx xxxxxxx, vyplývá, že xxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxxxxxxxx její xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

72. Xxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx 2015/2436 (xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx 2008/95/XX) xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podmínek, xx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx dovoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx či x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx (xxxx. státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxx pozměněn za xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu (popř. xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx takového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx. státy xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.5.1978 ve xxxx X-102/77, Xxxxxxxx-Xx Xxxxx &xxx; Xx. XX xxxxx Centrafarm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pharmazeutischer Xxxxxxxxxxx xxX).

73. Xx základě xxxxxx východiska xxxxxxxxxxx Xxxxxx dvůr podmínky, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxx xx státě xxxxxx uplatnit, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxxxx uvést xxxxxxx xx xxx x případně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přebaleného xxxxxxx (xxxx. zejm. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 11.7.1996 xx xxxxxxxxx věcech X-427/93, C-429/3 x X-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Squibb x další xxxxx Xxxxxxxx X/X, x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx citovaná xxxxx x odst. 54 x násl., xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

74. Soudní dvůr x xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxx xxx jedné x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xx, xxx majitel xxxxxxxx známky mohl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobku xx xxx (srov. rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx ze xxx 26.4.2007 xx xxxx X-384/04, Boehringer Ingelheim XX a další xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Ltd.).

75. Xxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobek xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx uvedeného xxxxxxx xx trh xx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jméno xxxxxxxx známky x xxxxxx vlastníka, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx dne 11.7.1996 xx xxxx X-232/94, XXX Pharma XxxX xxxxx Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx XxxX, x xx xxx 23.4.2002 xx xxxx X-143/00 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx KG x xxxxx xxxxx Swingward Xxx x Dowelhurst Xxx). Xxxx oznámení xxxx xxxxx informační xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx, xxx jejíhož splnění xxxxxx xxxxxxx započít x xxxxxxxx xxxxxxx xx trh, xxxx. xxxxxxxx ochranné xxxxxx xx oprávněn x xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx výrobku xx xxx xxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 19.6.2018, xx. xx. 23 Cdo 2683/2017).

76. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložené xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxxx, resp. xx xxxxxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodnout.

77. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Soudního xxxxx, xx všechny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx obalu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx známkou xxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx známky xxxx xxx splněny kumulativně (xxxx. xxxxxxxx zejm. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.4.2007 xx xxxx X-384/04, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Ltd x Xxxxxxxxxx Xxx.). Xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem x xxxx rozhodovací xxxxx vyžadující xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78. Kromě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx podmínky formulovaným Xxxxxxx dvorem, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxx jeho ochrannou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vlastníka, xxxx. xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx padělatelů, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dovozce na xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ochranných xxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Soudního dvora xx xxx 11.7.1996 xx věci C-232/94, XXX Xxxxxx XxxX xxxxx Rhône-Poulenc Xxxxxx XxxX). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy nic xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xx dne 23.4.2002 xx xxxx X-143/00 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x další xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmíněno xxx, xx xxxxxxx xxxxx vyvinou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx respektovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx na uvedení xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

79. Xxxxxx zastávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani celkovému xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxx je xxxxxxxx xxxxxx míry ochrany xxxxx xxxxxxxx předpisů x ochranných xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, x tudíž xxx xxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx největším možném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx. 288 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. zejm. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.7.1996 xx xxxxxxxxx xxxxxx C-71/94, X-72/94 a X-73/94, Xxxxx-Xxxxx Arzneimittel XxxX xxxxx Xxxxxxxxxx XX x dalším, ze xxx 11.7.1996 xx xxxx C-232/94, XXX Xxxxxx XxxX xxxxx Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx XxxX, xx xxx 20.3.1997 xx věci X-352/95, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX xxxxx Jean Xxxxxxx XX, x xx xxx 23.4.2002 xx xxxx X-143/00, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x xxxxx proti Xxxxxxxxx Xxx a Dowelhurst Xxx).

80. X xxxxxxxxxx xxxx pak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx předmětných xxxxxxx x xxxxxx dovozu xxx ohledu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx známky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Soudního dvora xx xxx 23.5.1978 xx xxxx C-102/77, Xxxxxxxx-Xx Roche &xxx; Xx. XX xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pharmazeutischer Xxxxxxxxxxx xxX). Oproti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx založen xx xxxxxx svolení (smluvní xxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx fikce, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známky xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě.

81. Xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě po xxxxxxxx xxxxxx dovozce xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx (xxxx. xx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxx xxxxxxx), xx měl xxx dovozce xxxxxxxx xxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx, je zjevně x rozporu se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Soudního dvora.

82. Xxxxx pro úplnost xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projednávané věci xxxxxxxx nevylučuje ani xxxxxxxxxxxx v řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, což platí x ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního dvora xx xxx 12.7.2007, xx. xx. I XX 147/04 (xxxxxxxxxx xx www.bundesgerichtshof.de). Xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práva (xxxx. xx xxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úpravy podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úpravě jednotlivým xxxxxxxx státům na xxxxxxx konkrétních okolností xxxx xxxx. Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx pro jeho xxxxxxxxx x obecnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx. přesvědčivosti, této xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyvolat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx unijního xxxxx x poměrech xxxxxxxxxxxx xxxx. Leda s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx dvoru xxxxxxxxx.

83. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx. xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxx xxx xxxxx výrobek xxxxxx xx trh vlastníkem xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx souhlasem, xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx dovozci x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobek xx trh x Xxxxx republice (xxxx. xx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxx známky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor).

84. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xx xxxx, xx výkon absolutních xxxx vlastníka ochranné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zakázat další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2008), může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxx §8 x. x. (resp. xxxxx práv xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku).

85. Xxxxxxxx xxxx přitom xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §8 x. x. xxxxxx xx xxx rozhodovací xxxxx x xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx ztělesňující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx něj xxxx odepřena právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx sice xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx existujícího xxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, kdy xx právo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx zájem xx xxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9.12.2015, xx. xx. 22 Xxx 5159/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 101/2016 Xx. xxxx. obč.).

Změna velikosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

86. Vzhledem ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx posoudit xxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx dovolatelka xxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu změny xxxxxxxxx xxxxxx.

87. Xxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx výrobku, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), oprávněn xxxxx xxxxx výrobek na xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx).

88. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx, xx výkon práv x xxxxxxxx xxxxxx xx přispěl x xxxxxxx xxxxxxxxx trhů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

89. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dána xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx, xxx xxxxx i xxxxx, mohl-li xx xxxxxxx výrobek xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx sama xxxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxxx xxxxxx používá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx velikostí xxxxxx, přičemž jedna x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, nevylučuje xxxxxxx přebalení xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

90. Xxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vnitrostátní praxe xx xxxxx dovozu, xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pravidel x xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx podmiňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx ustálené xxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx založené mimo xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx xxxxx x xxxx. 54 x xxxx.).

91. Xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), humánní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být (xxxxxxx) xxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

92. Xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxx x léčivech, xx xxxxx účinném xx 1.4.2013, x xxxxx registračního xxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx lékařský předpis, xxx xxxxxxxxxx předpisu x omezením xxxx xxx léčivý xxxxxxxxx xxx vydávat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93. Xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxxx x léčivech, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.3.2019, souběžným xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx registrace x Xxxxx republice a x xxxxxxxx státě x xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro souběžný xxxxx léčivého xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx distribuce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx registrovaný xxxxx §25 odst. 1 písm. b).

94. Xxxxx §45 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 1.3.2019, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, jestliže x) souběžně xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxx xxx „referenční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx“), x tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxx zdraví x xx používán za xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dovoz.

95. Xxxxx §4 xxxx. x) ve spojení x přílohou x. 1 xxxxxxxx x. 228/2008 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx balení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x biologické údaje x léčivém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx veškeré důležité xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx léčivých xxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx balení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

96. X citovaných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx, xx xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx na xxx x České republice xx x podstatném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených předpisy xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx dovoz xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o léčivé xxxxxxxxx vydávané pouze xx lékařský xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich prodej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spadá xxx konečná xxxxxx xxxxxxxx přípravku, včetně xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx balení konečného xxxxxxxxx.

97. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxx pouze na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx).

98. Xxx xxx xxxxxxx, že je-li x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přípravek x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx balení xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předpisů xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx obvyklého výkonu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x České republice, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípravek x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tento léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx trh x České republice xxxxxxxx do xxxxxx x xxxx velikosti.

Řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx projednávané věci

99. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uzavřít, xx ve xxxxxx xx xxxxx otázce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxx není, neboť xxxxxxxx soud věc xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na daný xxxxxxxx stav xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

100. Zde xx nutno xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §241a odst. 1 x §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx o. x. x.), že xxxxxxxx xxxx xxxxx přebalit xxxxxxx označené ochrannými xxxxxxxx žalobců xx xxxxxx xxxxxx dovozu xx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jim xx xxxxxx xxxxx vzorek xxxxxxxxxxx výrobků.

101. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx správné xxxxx, xx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oznámení záměru xxxxxxxx dovážet přebalené xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx (resp. xx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx námitek xxxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx výrobků do Xxxxx republiky nutnost xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx omezení obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxx vymezeny v xxxxxxxxxxx xxxxx Soudního xxxxx.

102. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx výjimečnému xxxxxxxxxx právní ochrany xxxxxxxxxxxx právům xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x projednávané xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx stranami xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž žalovaná x uvádění xxxxxx xxxxxxx xx xxx x nezanedbatelném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx další xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx jí xxxxxxxxx zdržet xx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) rozsudkem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.12.2012, sp. zn. 3 Cmo 226/2012. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx správný (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx nikoli výslovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku odvolacího xxxxx), že xxxxx xxxx žalobců jako xxxxxxxxx ochranných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na poskytnutí xxxxxx za tvrzené xxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx uzavřít, xx xx jejich xxxxx byl nepřijatelný, xxxx. xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx práv x xxxxx xx xx výkonu těchto xxxx ze strany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xx by xxx x xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx).

103. Xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx shledává xxxxxxxx soud dovolání xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení věci, xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

104. Xxx xxxxxxxxxx shora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dováženého xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx známky xx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účelem dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xx. nikoli xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx).

105. Úvahy xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tak x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x jejích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 30.5.2010 a 21.10.2010 x poté xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx kterého nezbytnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx po 63 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žalované xxx xxxxxxxx dovoz xxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxx x lékařskou xxxxx xxx předepisování xxxxxx xxxxxxxx přípravku (xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (95 %) xxxx tohoto léčivého xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 63 xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx práva není xxxx xxxx závažný xxxxxx zásahu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx několika xxxxxxx balení) xxxxxxxxx.

106. Xxxxxxxx tudíž xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x je xxxxx (xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištění) xxxxxxxx xxx xxxxxx posouzení xxxx.

107. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx přípravek X xx xxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dovozu, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 21 xxxxxxxxx, xxxx xxx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dovozu xxxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx x těchto velikostí xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxxxx dovozu (xx. xxxxxx xxxxx xx omezenou část xxxxxx trhu) x xxxxxxx xx xxx xxx dalšího pouze x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx.

108. X tomto xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx soudu, xx xxx xxxxxxxx přebalování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uváděných xxxxxxx na xxx. Xxx xxxxxxxxxx Soudní xxxx, xxx, co xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx známek, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx by xxxx namístě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodující xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o objektivních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx tvořícími Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx při uvádění xxxxxxx xx trh x různých xxxxxxxx.

109. Xxxxx xx nutno xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx otázce dovolatelky xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení

110. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx dovolací soud xxxxx §242 xxxx. 3 věty druhé x. x. x., xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 odst. 2 písm. a) x x) x §229 xxxx. 3 x. x. x., xxxxx i jinými xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci, x xxxxxxx, že řízení xxxx xxxxx obou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

111. Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx napadeného rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvést, xx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx za nepřezkoumatelné, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího soudu xx xxxxxxxx v xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx, zda xxx x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na tom, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolání jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx. I xxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jestliže případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je xxxxxxxxxxxxxxxx xxx nesrozumitelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx formulovat xxxxxx xxxxxxxx, x xxx soud xxxxxxxxxxx x xxxxx opravném xxxxxxxxxx xxxx náležité xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx pokládat za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 25.6.2013, sp. zn. 29 Xxx 2543/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 100/2013 Sb. rozh. xxx., xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.10.2015, xx. xx. 22 Xxx 3814/2015).

112. Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebudují xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x vyvracení) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nim xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx vyloží xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 12.2.2009, xx. xx. XXX. XX 989/08, a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.6.2012, xx. zn. XXX. XX 3122/09).

113. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení, zda x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Odvolací xxxx xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx argumentaci xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvádět (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 28.11.2017, sp. xx. 22 Cdo 1353/2016, xx xx xxx 28.2.2019, sp. xx. 27 Xxx 1052/2018, x xxxxxxx pak xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2004, xx. xx. 33 Xxx 428/2003, x xx xxx 17.10.2008, xx. zn. 22 Xxx 2437/2008).

114. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že jí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx soud ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neposoudil xxxxxx žalobců při xxxxxx jejich xxxx xxxx xxxxx rozdělní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxx přebalování xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalovanou xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx neprokázala, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx balení, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx strategii.

115. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx rozhodl a x xxxxxx důvodu. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nemohly xxx na újmu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx úspěšně xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.10.2014, sp. zn. 21 Xxx 3466/2013).

116. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxxx vytýkanou xxxxx, xxx xxxxxx jinými, xxxxxx.

117. Dovolací soud x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x ochranné xxxxxx X xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx dovolatelky, xx xxxxxx vyřešení xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxx části xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzena xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxx x), jenž xx xxx skutkových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a žalovanou xxxxx §243x odst. 1 písm. a) x. x. ř. xxxxxx.

118. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx omluvu za xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

119. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx možné x xxxxxxxxx xxxxxx x věci x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx [§243x xxxx. 1 xxxx. b) o. x. x.], dovolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a důvodné, xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx žalované uveřejnit xxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx X, x xxxxxx x závislé části xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx mezi xxxxxxxx x) a xxxxxxxxx, x též v xxxxxxxx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx vztahu xxxx xxxxxxxx x) a xxxxxxxxx [§242 xxxx. 2 xxxx. x) x. s. x.], xx shora uvedených xxxxxx xxxxx §243e xxxx. 1 x. x. ř. bez xxxxxxx (§243x odst. 1 x. s. x.) xxxxxx.

120. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx zrušen xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x věc mu x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx (§243x odst. 2 xxxx druhá x. x. ř.).

121. Xxx úplnost je xxxxxx xxxxx, že xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx žalobci x) x x) x žalovanou. Xxxxx xx xxxxxxx x) x c) tedy xx xxxxx xx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx stupně v xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx na xx x celkové výše xxxxxxx přiznané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx připadá (§1723 xxxx. 2 x. x. ve xxxxxxx s §1868 x §1122 xxxx. 3 x. x.).

122. X xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž stav xxxxxxxx veřejného práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx je xxxxxx xx porušení xxxx k xxxxxxxx xxxxxx X požadována, xxxxxxxxx objektivně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na trh x Xxxxx xxxxxxxxx (xx. nikoli xxxxx xx omezenou xxxx xxxx), xxxx. xx xxxxx práv žalobce x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

123. Xxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx první x. x. x.). O xxxxxxx xxxxxxx řízení xx vztahu xxxx xxxxxxxx b) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx x novém xxxxxxxxxx o xxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxx xx podanou žalobou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx žalobců xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xx jiného obalu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zamítl, xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx tíží xxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxx bránících majiteli xxxxxxxx známky xxxxxxxxx xxxxxxx, podle §8 xxx. č. 441/2003 Xx., xxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobek (x obalem v xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx, mohou si xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxxxx krabiček. Xxxxxxxx xxxx xxxxx vyhověl xxxxxx žalobců, xxxxx xx dostačující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uveřejnění xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neshledal xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žalobci dovolání. Xx xxxx xxxxxxxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxx řešením otázky, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx, a dále xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 18.03.2021 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxx pod xx. zn. XX. XX 729/21; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 13.09.2022 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.4.2012, xx. xx. 23 Cdo 4532/2011

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.6.2018, xx. xx. 23 Xxx 2683/2017

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.5.2017, xx. xx. 23 Xxx 4030/2015

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 22.12.2008, xx xxxx X-276/05, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx proti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XxxX

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 20.3.1997, ve xxxx C-352/95, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx SA proti Xxxx Xxxxxxx SA

Rozsudek XXXX ze dne 11.7.1996, xx xxxxxxxxx xxxxxx C-427/93, C-429/3 x X-436/93, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx a další xxxxx Paranova X/X

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 12.10.1999, xx xxxxX-379/97, Xxxxxxxxx & Xxxxxx XX xxxxx Xxxxxxxx X/X

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 19.9.2002, xx xxxx X-433/00, Aventis Xxxxxx Deutschland GmbH xxxxx Kohlpharma XxxX x MTK Xxxxxx Xxxxxxxxx-XxxX

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 23.5.1978, ve xxxx C-102/77, Hoffmann-La Xxxxx & Xx. XX xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxX

Xxxxxxxx SDEU xx xxx 23.4 2002, xx xxxx C-143/00, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx KG x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Ltd

Rozsudek XXXX x xx dne 26.4.2007, xx xxxx X-348/04, Boehringer Ingelheim XX x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxx.

Xxxxxxxx XXXX xx dne 11.7.1996, ve věci X-232/94, MPA Xxxxxx XxxX xxxxx Xxôxx-Xxxxxxx Xxxxxx XxxX

Xxxxxxxx SDEU xx dne 23.4.2002, xx věci X-443/99, Xxxxx, Xxxxx &xxx; Xxxxx GmbH xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Handels XxxX

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 10.11.2016, xx xxxx X-297/15, Ferring Xæxxxxxxxx X/X, xxxxxxxx xxxx Ferring XX xxxxx Xxxxxxx X/X

Xxxxxxxx XXXX xx xxx 11.11.1997, xx xxxx X-349/95, Frits Xxxxxxxxxxxx (X. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx &xxx; Xxx Xxx x xxxxxx