Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Sb. vzniká x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 9.2.2021, xx. xx. 35 Xx 412/2020, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxx“) rozsudkem xx xxx 9.2.2021, x. x. 35 Xx 412/2020-96, výrokem X xxxxxx vyhovující xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 5 (xxxx xxx „soud prvního xxxxxx“) xx xxx 29.7.2020, č. j. 5 C 368/2018-61, xxx, xx žaloba xx xxxxxx; xxxxxxx XX rozhodl x xxxxxxx nákladů řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Odvolací xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx závěrem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxx žalobkyni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx způsobené xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud nesdílel xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, že tzv. xxxxxxxx (regresní) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 1 xxxx. g) a x) zákona č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx způsobenou provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x. 168/1999 Xx.“), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxx x následujícího xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx prvního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx dne 21.6.2017 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx. Dne 8.7.2017 xxx žalovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx 30.8.2017 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdálenost xx xxxx ním xxxxxxxxx vozidla, xxxxxx xx xxx narazil x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutím správního xxxxxx xx xxx 15.1.2018 xxx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxx popsané xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx 11.9.2017 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 2 xx xxx 24.7.2017, č. x. 6 X 159/2017-32, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx uložen trest xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 18 měsíců xxxxxxx soud započetl xxxx xxxxxxxx řidičského xxxxxxx xx 8.7.2017 xx 11.9.2017.

3. Žalobkyně xxxxxxxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx zaplatila xxxxxx částku 148 927 Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx s žalovaným. Xxxxxxxx soud sice xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 168/1999 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x §118x xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx č. 361/2000 Xx.“), xxxxx x doslovného xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) x h) zákona x. 168/1999 Xx. xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx absence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx prokáže řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, což x řešené xxxx xxxxxx naplněno. Žalovaný xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx (30. 8. 2017) xxxxx xxxxxxxx oprávnění xxx, xxxxxx xx až xxx 11.9.2017, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx řízení motorových xxxxxxx. Na žalovaného xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §118b xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx č. 168/1999 Xx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx uzavřel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x §10 xxxx. 1 písm. h) xxxxxx x. 168/1999 Xx., neboť xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx řídil xxxxxxx x době, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx [ve smyslu xxxxxxxxxx §52 odst. 1 xxxx. x) x §73 zákona x. 40/2009 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“)], xxx xx xxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx. Odvolací xxxx xxxxx změnil vyhovující xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žalobkyně dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx řešena xxxxxx, xxx xx pojišťovna xxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxxxx č. 168/1999 Sb. x xxxxxxx, že řidič xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxx, xx v takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vozidlo xxxxx v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx dobu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxxx, trvaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx vozidlo x žádat, aby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxx svého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xx, xx xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxx xxxxxxxxxxx žádoucí ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx zrušil xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Nejvyšší xxxx, jako xxxx xxxxxxxx [§10a xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „o. x. x.“)], po xxxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§240 xxxx. 1 o. x. ř.), která xx řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§241 xxxx. 1 x 4 x. x. x.), xx zabýval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Podle §237 x. x. x., xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, xxx xxxxxx řešení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe dovolacího xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx otázka xxxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, zda xx pojišťovna xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 168/1999 Xx. v xxxxxxx, xx xxxxx řídí xx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx zákazem stanoveným x §118x xxxx. 2 zákona č. 361/2000 Sb. x xxxxxxx xxxxxxxx nehodu, xxxxxx x rozhodovací xxxxx dovolacího xxxxx xxxxx vyřešena.

10. Nejvyšší xxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolání xxxxx §241x odst. 1 x. s. x.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

11. Podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 168/1999 Sb. xx pojistitel proti xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx toho, xx xx xxxx plnil, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx učí vozidlo xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx pouze xxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxxx xxxx xxxxxx cvičitele xxxxxxxxxxxxxx výcviku.

12. Xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. h) zákona x. 168/1999 Sb. xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx řídil vozidlo x xxxx, kdy xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxx řídit xxxxxxx.

13. Xxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx soud při xxxxxxx posouzením věci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. g) x x) xxxxxx x. 168/1999 Sb. X xxxx, xxx xxxxxxxx způsobil xxxxxxxx xxxxxx, byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xx xxxx „xxxxx“ zadržen), x zároveň xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx činnosti řídit xxxxxxx ve xxxxxx §52 xxxx. 1 xxxx. g) a §73 trestního xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 168/1999 Xx. tak xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

15. Při xxxxxxxxxxxx x aplikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx pouze xx jazykový výklad xx Ústavní xxxx xxxxxxxx x řadě xxxxx nálezů, xxxx. xxxxxxxxxx. Lze xxxxxxx xxxx. na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 8.10.2015, xx. xx. Xx. ÚS-st. 42/15, xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 17.12.1997, xx. xx. Xx. XX 33/97. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx jeho aplikace xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přiblížení xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je východiskem xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx jejího xxxxxx x účelu (x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxx x systematický xxxxxx, xxxxxx x ratione xxxxx xxx.).

16. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdůrazňuje, xx „xxxx xxxx absolutně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx v případě, xxx to xxxxxxxx xx závažných důvodů xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x principů, xxx xxxx xxxx xxxxxx x ústavně konformním xxxxxxx řádu jako xxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx racionální xxxxxxxxxxx.“ X tomu xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 4.2.1997, sp. xx. Xx. XX 21/96 (x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx dne 2.11.2009, xx. xx. XX. XX 2048/09, xx nález ze xxx 7.9.2010, xx. xx. Xx. XX 34/09, xxxxx xxxxx xx xxx 15.11.2021, xx. xx. XX. XX 2925/20), x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx praxi xxxxxxx x Nejvyšší soud (xxxx. např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 10.6.2020, sp. xx. 31 Cdo 475/2020).

17. Xxxx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx soudu je xxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxx dovolatelkou xxxxxxxxxxx otázky. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxxx č. 168/1999 Xx. x xxxxxxxxx xxxx xxxx. Smyslem x xxxxxx §10 xxxxxx x. 168/1999 Xx. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx činnosti řídit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx řidičského xxxxxxx, xx pojí xxx xxxxxx xxxxxx důsledek – xxxxx xxxxx xxxxxxx; v prvním xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx x xxxxxxxxx xx soudu x xxxxxxxx řízení), x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem x §118x odst. 2 zákona x. 361/2000 Xx. Ustanovení §10 odst. 1 xxxx. h) zákona x. 168/1999 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ustanovení x regresním xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím, x xxxxxx x porušením xxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxx zákonem (§118x xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx.). Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx. je xxxxx xxxxx vyložit xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzniká x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §118x xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx. X hlediska xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxx (§52 xxxx. 1 xxxx. x) x §73 xxxxxxxxx zákoníku) xx v řízení x přestupku [§35 xxxx. x) a §47 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů], a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118b odst. 2 zákona x. 361/2000 Xx.), xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

18. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu se xxxxx §118c odst. 3 xxxxxx x. 361/2000 Xx., započítává xx xxxx výkonu xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trest nebo xxxxx xxxxxx uložen xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx započítávala xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx x obdobím xx xxxxxxxx řidičského xxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

19. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx otázky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxx i xxxx zákonný xxxxx xxxxxx po zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x doslovného znění §10 zákona č. 168/1999 Xx., xxxxx xx xxxxx jej xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pojistitele xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxx správně x xxxxx, xx xx xxxx zadržení xxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xxxxx motorové vozidlo, xxx xx xxxxxxxxx x §118b xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx., nezohlednil xxxx dostatečně účel xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 168/1999 Sb. Xxxx xx rozhodující xxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všeho xxxxx, nabyl xxxxxx xxxx xx 11.9.2017, x xx v xxxx xxxxxxxx nehody xxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxx motorové xxxxxxx xx xxxxxx §52 xxxx. 1 xxxx. x) x §73 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. h) xxx. x. 168/1999 Xx. xx xxxxx xxxxx vyložit x xxxxxxxx xxxxx celého xxxxxxxxxx extenzivně, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x podobě vzniku xxxxxxxxxx xxxxx pojistitele x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoveného x §118x odst. 2 xxxxxx x. 361/2000 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou obdobné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidlo. Xxxxx xxxxx je podpořen xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rozhodnutím uložené xxxx zákazu xxxxxxxx (§118x odst. 3 xxxxxx x. 361/2000 Xx.); xxxxxxxx xx xxxxx, aby xx x xxxxx obdobím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxx tedy předestřenou xxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxx, neboť xxxxxxx, xx žalobkyně, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pojištěnému, xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxx na xxxxxxx toho, co xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalovaným, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx žalovaný vědomě xxxxx motorové vozidlo x poté, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §118x xxxx. 2 xxxxxx č. 361/2000 Sb. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx navazujícího xx xxxxxxxx řidičského průkazu, xxxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řidičského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

21. Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. ř. xxx jednání (§243x xxxx. 1 x. x. x.) xxxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 o. x. ř.). Odvolací xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx názorem dovolacího xxxxx (§243x xxxx. 1, xxxx xx xxxxxxxxxx x. x. x.); v konečném xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§243x xxxx. 1, xxxx xxxxx x. x. x.).

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nehodu x xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxx motorových vozidel. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nehodou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 148 927 Kč. Xxxxxxxx xx žalobkyně xxxxxxx xxxxxxx xx žalovaném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx žalobě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovanou částku xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. g) x h) xxxxxx x. 168/1999 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx rozsudek soudu xxxxxxx xxxxxx změnil xxx, xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu §10 zákona x. 168/1999 Sb., protože xxxxxxxx porušil zákaz xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §118b xxxx. 2 zákona x. 361/2000 Xx., ovšem x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že §10 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx x. 168/1999 Xx. xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x uloženým zákazem xxxxxxxx řídit xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx naplněno nebylo. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nehody xxxxx xxxxxxxx oprávnění xxx, xxxxxx ho xx xxxxxx mocí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx dopadal xxxxx xxxxxx stanovený x §118x odst. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Sb.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda má xxxxxxxxxx postižní xxxxx xxxxx §10 zákona x. 168/1999 Sb. x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x §118x xxxx. 2 xxxxxx č. 361/2000 Xx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx rozhodnutí:

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.6.2020, xx. xx. 31 Xxx 475/2020, uveřejněný xxx xxxxxx 95/2020 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 10.10.2019, xx. xx. 29 Xxx 4789/2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 1.12.2016, xx. xx. 20 Xxx 4885/2016

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 10.4.2008, xx. xx. 30 Xxx 1354/2006

Rozsudek Nejvyššího xxxxx ze xxx 30.9.2015, xx. xx. 23 Xxx 3363/2013

Nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.1997, xx. xx. Xx. XX 21/96, N 13/7 XxXX 87

Nález Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 2.11.2009, xx. xx. XX. ÚS 2048/09, X 232/55 XxXX 181

Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 7.9.2010, xx. xx. Xx. XX 34/09, N 187/58 SbNU 647

Nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.11.2021, sp. xx. II. XX 2925/20