Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obhájci xxxxxxxx odměna x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx. x), xxxx. 3 xxxxxxxxxxx tarifu xxxx za úkon xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

XX. Xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx §151 odst. 2, 3 xx. ř.

Vztah x právnímu xxxxxxxx: §11 xxxx. 1, §11 xxxx. 2, §11 xxxx. 3 xxxxxx č. 177/1996 Xx., §151 odst. 2, §151 xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Xx., §29, §30, §31 xxxxxx x. 182/1993 Xx.

Xxxxxx xxxx x Praze xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxx xxxxx xxx mládež ze xxx 19.7.2022, xx. xx. 4 Xx 3/2021.

X.

Xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx

1. Napadeným xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxx xxxxx xxx mládež xx xxx 19.7.2022, xx. xx. 4 Tm 3/2021, bylo xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx Xxx. V. X. xxxxxxx xxxxx §151 xxxx. 2, 6 xx. ř. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX (pseudonym) odměna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 126 953 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx též xxx xx xxxxxxx „DPH“). Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 426 767, 20 Xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx

2. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonné xxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx výroku, xxxxxx xxxx zamítnuta xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x náhrady xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx proti neuznání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx k jednotlivým xxxxxx právní služby, xx xxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx vůbec, xxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxx odměny podle §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Výslovně xx stěžovatel naopak xxxxxxxxx xx snížením xxxxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkon právní xxxxxx, a to xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx užití 20% xxxxxxx xxxxx §12x xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení úkonů xxxxxx xxxxxx. Souhlasil xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxx o xxxxxx xxx úkonů xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx sobě a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 2 hodiny.

III.

Důvodnost xxxxxxxxx

3. Vrchní xxxx x Praze xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x podnětu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1 xx. x. správnost xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že byl xxxxx xxx zákazem xxxxx napadeného rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§150 xxxx. 1 xx. x.), tak xxxxxxxxx charakterem xxxxxxxxxxx x odměně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§151 xxxx. 2, 3 tr. x.), nepřezkoumával xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provedená snížení xxx účtované odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zabýval xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obhájci xxxxxxxx x souladu x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §145 xxxx. 2 xx. x. zohlednil x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uplatněné stěžovatelem.

4. X xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vady, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zvolila xxxxx mladistvého obviněného x xxxx obhajobě xxxxxxxx plné moci xxx 14.12.2020 x xxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xx 21.11.2020 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámil xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 21.12.2020. Xxxxxxxxxxx xxx xxx 11.1.2021 xxxxxxx nárok xx bezplatnou obhajobu (xxx xxxxxxxx soudkyně Xxxxxxxxx xxxxx Praha-východ, xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx. xx. 0 Xxx 3014/2020). Xxxxxxx xxxxxxx mladistvého xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx dne 19.5.2021, xx. xx. 4 Xx 3/2021, xxxxxx xxxx schválena dohoda x vině x xxxxxx. Xxx 19.5.2022 xxx zaslal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx stanovení odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němž xxxxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxx odměnu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxx, xx xxxx xxxx náhradu xxxxxxxxxxxx času v xxxxxxxxxxx s úkonem xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxx xxxxx napadené xxxxxxxx xxxxx §151 xxxx. 3 xx. x. xx xxxxx oprávněné xxxxx podle §151 xxxx. 2, 6 xx. x., tj. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §151 xxxx. 2 xx. ř.

5. Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx xx xxx 19.5.2022 žádal xxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxx výši, x porovnal xx x xxx, xxxx xxxxxx xxxx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxxxx přiznána. Xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx a náhradu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonům x zpět. Zmíněna xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, což xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx současně xxxxxxxxxxx adhezní xxxxxx.

6. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx, xx krajský xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx oproti jeho xxxxxx x xxxxx xxxxx o 20 % x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §12a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxx, xxx xxxxx xxxx v té xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, x §145 xxxx. 1 xx. zákoníku), xxx x s xxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úkonů xx dne 4.1.2021, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu stěžovatele x ohledem xx xxx zmíněný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nezabýval.

7. Ve xxxxxx xx všem xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx připomenout, xx xxxxxxxxx xxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystupujícího x xxxxxxxx řízení xxxx obhájce (xxxxxxxx xxxxxxxxx) podle §151 xxxx. 2, 3 xx. ř. vychází x xxxxxxxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxx, proti xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx předpisu, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obhájci xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stíhání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx určení xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxxxx xxx x. 43/1991 x x. 7/2012 Xx. rozh. xx.). V posuzovaném xxxxxxx, x němž xxx mladistvému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 xx. x., tomu tak xxxx xxxxxx, ovšem xxxxxx jednotlivých ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx §151 odst. 2, 3 xx. x. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx advokáta, xxxxx xxxxxxx nese xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx následně xxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §155 odst. 1, xxxxxxxx i xxxx. 5 tr. ř.

8. Xxxxxxxx se vrchní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stížnostním námitkám.

9. X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx stížnosti x xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Řízení xxxx Xxxxxxxx soudem není xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx x stěžovatel x xxx xxxx postavení xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx). Standardní xxxxxxxxx obhájce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx Xxxxxxxx soudem [xxx §29, §30 x §31 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx x Ústavním xxxxx)]. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxx zastoupením xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 8.6.2012, xx. xx. X. XX 1833/12, xx xxx 6.10.2004, xx. zn. IV. XX 291/04, x xx dne 27.11.2009, xx. xx. XX. XX 2484/09). Xxxxx xxxx obhájce poskytuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestním řízením x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §151 xxxx. 2, 3 xx. ř. Zákon x Ústavním xxxxx x §83 obsahuje xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx návrhu, nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx soud xx svého rozpočtu.

10. Xxxx xxxxxx úpravy xx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x x Xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxx xxx 40. xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.7.2021, xx. xx. IV. XX 677/21, x xxx 15. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.11.2021, xx. xx. XX. ÚS 1853/21).

11. Xxxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §151 odst. 2, 3 xx. x. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxx z xxxxx x řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxx z xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obhajoby xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stížnosti (xxxxxxx x. 25 xxxxxxx xxxxxxx) a xx repliku x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx 4 x ústavní xxxxxxxxx (položka x. 28 zmíněné tabulky).

12. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrchní xxxx xxx xxxxxxx xxxxx nepřiznání xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx č. 14 xxxxxxx tabulky). Ani xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x §11 advokátního xxxxxx. Xxxxxxx požadoval xx xxxxx xxxx xxxxxx x plné xxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx jako za xxxx, který xx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, návrhu xx xxxxxx řízení, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx odměnu x xxxxxxxxx výši xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. c), xxxx. 3 xxxxxxxxxxx tarifu xxxx xx xxxx xxxx účelem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, x vyjádření k xxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx.

13. X xxxxxx xxxxxx xxx připomenout, že xxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 265/2001 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxx způsob rozhodování x přibrání xxxxxx xxxxxxxxx, proti kterému xxxx přípustná xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, proti xxxx odbornému xxxxxxxx xxxx proti formulaci xxxxxxxxxx otázek znalci xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxx xxx xxxxxx uplatnění. Xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx §105 xxxx. 3 nyní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 254/2019 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx formulaci xxxxxx xxxxxxxxxx znalci.

14. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx stěžovatel xxx xxxxxxx na xxx, xx přibraní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x on xxxxxxxxxx s jejich xxxxx xxxxxxxxx znaleckými xxxxxx. Xxxxxxxxxx otázek xxxxxx, xx vycházejí x xxxx, že xxxxxx, xxxxx je xxxxxx předmětem trestního xxxxxxx, xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Krajského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx shledány jako xxxxxxx (viz jeho xxxxxxxxx ve xxxxx).

15. Xxxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxx konstatuje, xx nejde o xxxx právní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx apod. xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xx xxxxx míří xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. k) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxx stěžovatel. Xxxxxx xx totiž xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho vliv xx probíhající xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeným x §11 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx správně xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Praze xx dne 22.8.2019, xx. xx. 1 Xxx 13/2019, ve xxxxxx xxxx k xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx x formulacím xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx x projednávaném xxxxxxx činil v xxxxx xxxxx klienta xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a které xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx tarifu.

16. Vrchní xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx vyjádřil x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odměny xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx na dvojnásobek xxxxx §12 odst. 1 advokátního tarifu xx xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x otázce xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx styku xxxxxxxxxx x rodinou x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x nepřiznání odměny xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x za xxxxx poradu x xxxxxxxx. Námitky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxx nezjistil ani x náhradách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem za xxxxxxxxxx xxx.

17. Xxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř.

Anotace:

Napadeným xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx, že xx Mgr. X. X. stanoví podle §151 odst. 2, 6 xx. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 126 953 Kč xxxxxx XXX. Ve zbytku xxxxxxxxx 426 767, 20 Xx xxx xxxx návrh xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx stížnost, xxxxxx xxxxxxxx proti výroku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů. Brojil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dorovnání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx příslušela xxxxxxxxx poškozeného, x xxxx shledával porušení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonům právní xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 1 advokátního tarifu.

Rovněž xxxxxx ve xxx xxxxxxxxx ohledně návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xx úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx téže xxxxxxx xxxx, x xxx zastupoval xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx řešil xxxxxx xxxxxx, xxx za xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxx znalce a xxxxxxxxx otázek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxxx §11 odst. 2 xxxx. c), xxxx. 3 advokátního tarifu xxxx xx úkon xxxx účelem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxx i xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx obhájci xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxx §151 xxxx. 2, 3 xx. x. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx záporně.

Dotčená xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Xxxxx xx xxx 15.3.2021, xx. xx.4 Xx 32/2021, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 58/2021 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze dne 15.10.2020, xx. xx. 1 Tmo 22/2020, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 23/2021 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek, xxxx xxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 4.5.2022, xx. zn. 1 Xxx 2/2022, uveřejněné xxx číslem 41/2022 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx ze xxx 24.9.2014, xx. xx. 4 Xx 54/2014, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 48/2016 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 11.4.2017, sp. xx. 13 Xx 22/2017, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/2018 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 13.4.2005, xx. zn. 3 Xx 113/2005, uveřejněné xxx xxxxxx 2/2006 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx v Xxxxxx xx xxx 8.2.2018, sp. xx. 14 To 38/2018

Usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 29.11.2017, xx. xx. 3 To 694/2017

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xx xxx 14.2.2018, xx. xx. 3 Xx 19/2018

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx dne 15.3.1999, xx. xx. XX. XX 7/99, X 22/13 XxXX 469

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.1.2002, xx. zn. XX. XX 146/01