Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §265k&xxxx;xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xx. x. upravující xxx. beneficium xxxxxxxxxxx xx v dovolacím xxxxxx neuplatní, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx souvislost xxxx xxxxx zrušit u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx neexistuje xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukládáním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §261, §265k xxxx. 2 věta xxxxxxxx, §269 odst. 2, §285 xxxxxx x. 141/1961 Xx., §45 xxxxxx x. 40/2009 Xx.

Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx dne 20.1.2021, x. j. 3 Xx 324/2020-223, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx sp. xx. 11 X 68/2020 x Xxxxxxxxx soudu x Brně xxxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 30.6.2020, xx. xx. 11 T 68/2020, xxx xxxxxxxx X. X. (xxxx xxx xxx „obviněný“, xxxxxxxx „xxxxxxxxx“) xxxxx xxxxx s obviněným X. A. xxxxxx xxxxxxxx krádeže xxxxx §205 odst. 2, xxxx. 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23 tr. xxxxxxxx, jehož xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustili xxx, xx xxxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 12.3.2020 xxxxxxxxx č. 194 xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x prokázaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx xx xxxx xx 14:00 xxxxx xxx 12.3.2020 xx dobu 30 dnů, přičemž xxxxxx nouzového stavu xx stejného xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx vlády ze xxx 9.4.2020 x. 396 xxxxxxxxxxx xx 30.4.2020, dne 12.4.2020 x xxxx xxxxx 15:15 xxxxx xx xxxxxxxxx dohodě společně xxxxxxxxx G. H. xxxxxxx vozidlem tov. xx. XX, reg. xx. XX, na xx. XX x X., xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx domem XX, xxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v xxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx X. A. a X. X. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x 1. xxxxx x prostorách xxxxxxxxx xxxx x. 3 odcizili měděné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 12,1 xx xxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx, vytrhali x úchytek xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., který xxxxx xx xxxxxxx před xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx, xxxxx xxxx trubek xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dveřmi xx xxxx x xxx tomto xxxxxxx xxxx zajištěni přivolanou xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx XX xxxx, se xxxxxx x X., B., xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 125 Xx. Uvedeného xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

– xxxxxxxx X. A. byl xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 18.2.2017, xx. xx. 8 T 12/2017, který xxxxx xxxxxx xxxx téhož xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx přečinem xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 písm. x), b), xxxx. 2 xx. zákoníku x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx; xxxxxx 24 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx 30.3.2019, x xxxx xxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxx 13.6.2017, xx. xx. 91 T 67/2019, xxxxx nabyl xxxxxx xxxx dne 4.10.2017 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 4.10.2017, xx. xx. 3 Xx 292/2017, xxxxx vinným xxxx xxxx přečinem xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx. x), x), xxxx. 2 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 26 xxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.10.2019 xx xxxxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx x Mostě xx xxx 18.10.2019, xx. xx. 6 XX 157/2019, se stanovením xxxxxxxx doby xx 18.10.2022,

– xxxxxxxx R. X. byl xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 15.4.2016, sp. xx. 5 T 57/2016, xxxxx xxxxx právní xxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1 xx. zákoníku, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody v xxxxxx 48 měsíců, xxxxx xxxxxxx dne 11.2.2020.

2. Xxx xxxxxxxx xxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 xx. zákoníku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §56 odst. 2 xxxx. a) tr. xxxxxxxx zařazeni xx xxxxxxx s xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx obou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodl Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxx 20.1.2021, xx. xx. 3 Xx 324/2020, xxxx x podnětu xxxxxxxx státního zástupce xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x), xxxx. x), xxxx. 2 tr. x. xxxxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx. Xxxxx §259 xxxx. 3 písm. x) tr. ř. xxxx xxxxxxx xxx, xx obviněného X. X. xxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 xx. zákoníku k xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 33 xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 2, xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a vykázání xxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. g) xx. xxxxxxxx, xxxxxx xxx uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx Xxxx ze xxx 11.5.2020, xx. xx. 32 X 30/2020, xxxxxxxx podle §205 xxxx. 4 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 38 měsíců, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx §56 odst. 2 xxxx. a) xx. zákoníku zařadil xx xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku uložil xxxxx propadnutí věci xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx. Podle §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil xxxxx o trestu x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx Xxxx xx xxx 11.5.2020, sp. xx. 32 X 30/2020, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §256 tr. x. zamítl.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xxxxx citovanému rozsudku xxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x trestu, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §265b xxxx. 1 písm. x) tr. x.

5. Xxxxxxxx podal xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 písm. b) xx. xxxxxxxx, xxxxx xx v rozporu xx současnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxx evidoval xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nosit roušky. Xx nepodmiňuje jeho xxxxxxxx, že je xxxxxxx stav xxxxxx x xxxxx trestní xxxxxx. Z rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.3.2021, xx. xx. 15 Xxx 110/2021, vyplývá, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx až xxxxxxx xxxxxx pachatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Obviněný xxxx nevěděl o xxxxxxxxx nouzového stavu, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Takové xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabezpečení objektu xxxxxx běžnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx proto zpochybňuje xxxxxxx §205 odst. 4 písm. b) xx. ř., xxxxx xxxxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxxx pachatele, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavem. Obviněný xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx stavu ani xxxx důsledcích xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx odcizené xxxxx (xxx) xxxx x xxxxxxxx stavem xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx přitom x bagatelní xxxxxx x xxxxxxx 1 125 Xx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx obviněnému uložen xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx měl xx xxxx případ aplikovat xxxxxxxx mimořádného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xx. zákoníku.

7. Xxxxxxx obviněný xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265k xx. x. xxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx soudu x Xxxx ze xxx 20.1.2021, xx. xx. 3 Xx 324/2020, x xxx mu xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aby xxxxx §265m xxxx. 1 tr. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výroku, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody v xxxxx 38 xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen „státní xxxxxxxxxx“), která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx „xxx vytýkané xxxxxxxx důvody“ a xxxxxxxxxxxxx. Poukázala xx xx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxx zcela jednotný, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx, xx již xxxxxxxx xxxx o xxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xx všech situací xxxxxxx xxxx zmíněnou xxxxxxxxxxxxxx skutkovou podstatu, xxxx xxxxx takto xxxxxxxx závěr xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxx souvislost xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxx pandemickou xxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x podstatě xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozsudku ze xxx 16.3.2021, xx. xx. 15 Xxx 110/2021, x to xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, xx x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §205 odst. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x podobě vyhlášení xxxxxxxx stavu – xxxxxxxxx stavu ohrožení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jiný xxxx – xxxx xxx stav xxxxxxx – xxx x xxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx, spočívají ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx. Xxx v xxxxxxxx o výčet xxxxxxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx „… xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx …“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx našeho státu. X právě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxx trestného činu xxxxxxx podle §205 xxxx. 2, odst. 4 písm. b) xx. zákoníku] může xxx naplněna x xxxxxxx „… xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx …“ xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx jistý xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx znaku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu krádeže xx xxxxxx §205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxx totiž x xxxxxx, xxxxx vládu xxxx k xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx, kdy byl xx xxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x takto xxxxxxx události xxxx xxxxx.

9. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx x tomu, xxx xxxxx být xx případy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přečiny (§205 xxxx. 1, 2 x 3 xx. xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx znaků xx xxxxxx §205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. zákoníku x xxxxxxxxx podstatně přísnějším xxxxxxx odnětí svobody, xxxx zde být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek. Xxxxxx xxxx jít x xxxxxx souvislost xxxxxxxxxxx např. x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx existující xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx taková xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx pachatel xxxxxx x tím, xx x xxxxxxxx xxxx události xx xxxxxxxx vyvolaných k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebude odhalena xxxx trestná xxxxxxx, xxxx. pachatel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx souvislost xx xxxxxx zřejmá xxxxxxx x případě, xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opatřením xx omezením xxxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx či ztěžovat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx spáchaný xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro řešení xxxx události, a xxxxx xxxxxxxxx zvýšenou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx. X xxxxx uvedeného xx namístě xxxxxxx, xx důvodem zpřísnění xxxxxxxxx postihu krádeží xxxxxxxxxx xx určitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx x xxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lidské x xxxxxxxxxx zdroje, které xxxxxxx xxxxxx nutné), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx až xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxx podle §205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. zákoníku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx „jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx lidí“, xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx zejména xxx xxxxxx souvislostí x xx, xxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx spáchání trestného xxxx jeho pachatelem.

10. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx trestní věc xxxxxxxxxx, x napadeném xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do značné xxxx typickým xxx xxxxxxx xxxx protiprávního xxxxxxx spočívajícího x xxxxxxxx xxxxxxxx topenářských xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx shora xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.3.2021, sp. xx. 15 Xxx 110/2021, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezené x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Brně x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx topenářských xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx před celkovou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx 12.4.2020, xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx krádeže xxxxx §205 odst. 2 xx. zákoníku, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 2, odst. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

11. Státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x odst. 1, 2 tr. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a podle §265x odst. 1 xx. ř. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxx jiné xxx navrhované rozhodnutí, xxxxxxxxx xx xxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx východiska xxxxxxxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx dovolací (§265x xx. ř.) xxxxxxx xxxxxxx, zda x xxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxxx přípustné, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x na xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx učinit, a xxx xxx podala xxxxx oprávněná. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1, odst. 2 xxxx. x) xx. x. Dále xxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [§265x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 tr. x.], x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx, xxx xxx toto xxxxxx xxxxxx (§265x xxxx. 1, 2 xx. ř.), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§265x xx. ř.).

13. Protože xxxxxxxx xxx podat xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §265x tr. x., Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx námitky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

14. Důvod xxxxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. je xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedenou xxxxxxxxx xxxxx vyjadřuje, xx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx jsou xxxxxx kvalifikovány v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx – s výjimkou xxxxxxx xxx. extrémního xxxxxxxxx – xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavu xxx, jak xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku, a xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx právní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podstatě xxxxxxxxx činu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

15. Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 tr. ř. xx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx x nápravě výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vad, xxx nikoli x xxxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokazování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx soud xxxxxxx xxxxxx x řízení x řádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 3, §263 xxxx. 6, 7 xx. x.). Xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 13 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxx č. 7 x této Úmluvě.

16. Xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) tr. x. jsou zásadně x pravomocně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxx soudem (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxx xxxxx (trestního, xxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

17. X xxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Nejvyšší xxxx xx vázán xxxxxxxxxxx dovolacími důvody x xxxxxx odůvodněním (§265x xxxx. 1 xx. x.) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xx. x.).

18. Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přistoupil Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

19. Xxx xxxxxxxx xx xxxx dovolání xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx rozsudku odvolacího xxxxx, „x to xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx XX.“, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx kolegia xx xxx 16.3.2021, xx. xx. 15 Xxx 110/2021 (uveřejněným xxx x. 19/2021 Sb. xxxx. tr.), je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxxx, že xxxxxx xx posuzuje xxxx xxxxx svého xxxxxx, dospěl dovolací xxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného xx xxxxx nahlížet xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrok x xxxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxx. Xxxx xxxx xxxxx ještě xxxxxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhotoveného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x trestu, xxx i x xxx obsažená argumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx. Xx xxxx podkladě odvolací xxxx (x odkazem xx §254 xxxx. 1, 3 tr. x., xx xxxxxxxxxx xx xxxxx odkaz xx §254 odst. 2 tr. ř.) xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx (xxx xxxxx 12. tohoto xxxxxxxx) uvedenému, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx (xxxx x xxxxxx o xxxx).

20. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 16.3.2021, xx. zn. 15 Xxx 110/2021. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx upraveným v §265x xxxx. 1 xx. ř., tj. xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxx §265x xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxxxx napadený rozsudek x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx „xxxxxx x xxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projevy xxxxxxxxx … Proto xx xxxx za xxxxxxxxx, xx xxx 12.4.2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx – vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx x x přes xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x omezené xxxxxxxxx xxxxxx institucí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem“, x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxx xxxxx, xx „jednali x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, xx. x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2020 č. 194 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu 30 xxx xx 14:00 xxxxx xxx 12.3.2020, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 9.4.2020 x. 396 xxxxxxxxxxx xx 30.4.2020“.

22. Xxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx projednával odvolání xxx obou xxxxxxxxxx, xxx odvolání státního xxxxxxxx podané x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. zákoníku xxxxx, že podstatnou xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jednání x době, xxx xxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx spáchaných x xxxx jeho xxxxxx, a xx xxxx přitěžující xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pandemii xx xxxxx něj xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví nebo xxxxx lidí xx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmenovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xx xxxxxxxx pojetí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx pandemie xxxxx xxxxxx kvalifikovat. Xxxx odvolací xxxx xxxxx, xx „xx xxxxxx ke kvalifikovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxx. Xx přitom zřejmé, xx oba xxxxxxxxxx xxxxxx být srozuměni x tím, že xxx vyhlášen nouzový xxxx …“.

23. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx [§205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx] se xxxxxxxx způsobem vyjádřil Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 16.3.2021, sp. zn. 15 Xxx 110/2021, xxxxxxxxxxx xxx č. 19/2021 Sb. xxxx. xx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx samotným, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a stěžejní xxxxxxx xxxxx věcné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krádeže x danou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx smyslu §205 xxxx. 4 písm. x) xx. xxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx lidí“ (xxxx. x ve xxxxxx x xxxx aktuálnímu xxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX CoV-2 x způsobujícího xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx) bez ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nesprávná xx x xxxxx xxxxx rovněž argumentace, xxxxx xxxxxxxx zavinění xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty výlučně x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České republiky.

24. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyloženou xxxxxxxxx x xxxxxx 29. xx 33. xxxxxxxxxx xxxxxxxx dospěl x xxxxxx, že „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ‚xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx zdraví xxxx‘, xxxxxxx xxxxx xx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 4 x č. 6 Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx věcnou xxxxxxxxxxx s xx, xxxx xxx, xx xx xxxxxxx konkrétním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx tehdy, usnadnila-li xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx důsledku) spáchání xxxxxxxxx činu pachateli xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xx spáchaný xxx xxxxx konkrétních xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx důležitost pro xxxxxx dané události, x proto zasluhují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx většího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx apod. x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)“.

25. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zmínky o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx existenci vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx argumentace xxxxx věcné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obviněných x takovou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx neposkytly xxx přesvědčivé xxxxxx xxx závěr, xx xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx zdůraznil „mimořádnou xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx extrémně xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Proto xx xxxxx x xx xxxxxxx míře xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxx zhoršování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. To xx svém xxxxxxxx xxxxxxx ztrátu rozlišovacího xxxxxxxxxx zmíněného argumentu xx vztahu k xxxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §205 odst. 2, xxxx. 4 xxxx. x) tr. zákoníku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx omezují xx xxx zmiňovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx trestnou činností.

26. Xxxxx z provedených xxxxxx přitom neskýtá xxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx znaky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikaci x xxxxx §205 xxxx. 4 xxxx. b) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx dospěl x xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesprávné právní xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx trestného činu xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx naplnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx (x xxxxxx) xxxxxxxxxxx tohoto xxxx x událostí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví lidí. Xxx xxx odsuzující xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dovolacímu xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x. x xxxx xxxxx variantě, xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx soud.

V.

Způsob rozhodnutí

27. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obviněným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1, 2 xx. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx vztahu k xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dovolatele xxxxxxxxx, x v xxxxxxxxxx na to x ke xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na zrušenou xxxx rozsudku, pokud xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx uvedeno Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jimiž odvolací xxxx

x) z podnětu xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), xxxx. e), xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podle §259 xxxx. 3 xxxx. x) xx. x. xxxxxx obviněnému xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx §256 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

28. Xxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx vadou xx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vadu xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§265x xxxx. 1 xx. ř.), xxxxxxxx xxxx. Xxxx úkolem xx, xxx xx xxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx neprospěch xxxxx xxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

29. X výše xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx (x xxxx xxx x soudu xxxxxxx stupně) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxx x xxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 2, xxxx. 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx spolupachatelství xxxxx §23 tr. xxxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyložena xxxxxxxxx xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxx řešil xxxxx xxxxxxxxxxxx. V úvahu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx. x., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §261 xx. x. xxxxx xxxxxxxxx.

30. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx odvolací xxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxx xxx x jejich xxxxxxxx (xxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxx předpoklad byl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dovolatele xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x x označeného xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx soudu spolupachatele). Xxxxx §265x odst. 2 věty xxxxxxxx xx. x. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx provedeného xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x napadeného xxxxxxxx xxxxx vyplynulo, xx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xx xxx 20.1.2021, xx. xx. 3 Xx 324/2020, xxx ohledně xxxxxxxxxx X. A. xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za pokračování x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 11.2.2021, xx. xx. 4 X 94/2020, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 3.3.2021.

31. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx dospěla x závěru, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx projednat, xxxx. xxxxx rozhodnout x xxxxxxxx, xxx xxxxxx výrok xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx podle §45 xx. xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x., tj. xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dovolání xxxxxxxxxxx. Xxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolání [xxxx. z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř.] xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

32. X uvedené otázce xxx xxxx. v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.8.2018, xx. xx. 6 Xxx 833/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx x odůvodněnost dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx x z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, xxxxx existoval v xxxx xxxx xxxxxx (xx. xx xxxx). X xxxxxxxxx přezkumné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ovšem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Jestliže xx xx xxxxxx dovolání xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxx xxxxxxx, popřípadě by xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx x uložením xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx), xxx by xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx neexistujícímu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. (xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.3.2004, xx. xx. 11 Tdo 245/2004). Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §265x xx. x., xxx dovoláním, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx pokračování x trestném xxxx, xxxxxxxx též vady xxxxxxxxxxxxx v §265x xx. x. xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx souhrnného xxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxxxxxxx x xxxxxx xx předcházejícímu (xxx XXXXX, X. x xxx. Trestní xxx XX. §157 xx 314x. 7. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxxx, 2013, x. 3248). Xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x dovolacího xxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxx ze xxx 20.2.2018, sp. xx. 4 To 21/2018, xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x současné době xxx neexistuje a xxxxx je ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §265x odst. 3 xx. x. xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx x takovém případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.“

33. X xxxxxx xxxx pak xxxxx, xx xxxxxxx způsobem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx postupem xxxxx §45 xx. xxxxxxxx, xx. v xxxxxxxxxxx x rozhodováním x společném xxxxxx xx pokračování v xxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxx), x jejíž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx dovolatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx. Xxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, prospívá x xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), nelze xxxx xxxxxxxxxx x tzv. xxxxxxxxx cohaesionis, xxxxx xx xxxxxx x xxxx osobě xxxxx x xxxx (x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx navazující), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx (xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx) zrušeno xxx xxxxxxx §265x odst. 2 xxxx xxxxxxxx xx. x.

34. Xxxxxxxxxx §265x xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx. x. upravující xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx x xxxx, xxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§45 xxxx. 1 xx. zákoníku).

35. Xxxxxxx xxxxxxx §265x xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx. x. x xxxxxxx spoluobviněného X. X. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, dospěl Xxxxxxxx xxxx k závěru, xx xxxxxxxx rozsudek xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx R. X. xxxxx x xxxxx zrušit jen xxxxxxx samotného xxxxxxxxxx.

36. Xxxxx xxxxx, že x dovolání xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x §265l odst. 4 tr. x.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx X. F. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §205 xxxx. 2, xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xx. xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce proti xxxxxx xxxxxxxx rozhodl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxxxxxx x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. x), xxxx. 2 xx. ř. xxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x trestu. Xxxxx §259 xxxx. 3 xxxx. b) xx. x. xxxx rozhodl xxx, xx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 tr. zákoníku x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 33 xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx ho xxxxx §56 xxxx. 2 písm. a) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx věznice s xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx R. X. xx zločin xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 2, xxxx. 4 písm. x) xx. zákoníku, xxxxxx xxx xxxxx vinným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 4 xx. xxxxxxxx, za xxxxxxx §43 odst. 2 xx. xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx v trvání 38 měsíců, xxx xxxxx xxxxx ho xxxxx §56 odst. 2 xxxx. a) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx podkladu. Odvolání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §256 tr. x. xxxxxx.

Xxxxx citovanému xxxxxxxx krajského soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovolání proti xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx ustanovení §265x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xx. ř. xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx uplatní, jestliže xxxxx x xxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, již xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx byl xxxxxxxxxx zrušen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx v trestném xxxx podle §45 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní.

Dotčená xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 28.4.2021, xx. xx. 3 Xxx 217/2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.12.2019, xx. xx. 8 Xxx 87/2019

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.2018, sp. xx. 8 Xxx 1191/2018

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 29.8.2018, xx. xx.6 Xxx 833/2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 26.6.2012, xx. zn.4 Tdo 606/2012

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.11.2009, xx. zn. 7 Xxx 1298/2009

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.8.2006, sp. zn. 8 Xxx 925/2006

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.3.2005, sp. xx. XXX.XX 501/04, X 42/36 SbNU 445

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.2009, xx. xx. XX.XX 618/08, X 101/53 XxXX 279