Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prezidenta xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (§21 xxxxxx x. 275/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xx návrh xxxxx, xxxxxxx xx x xxxx připojovat xxxxx navrhovatelé. Podá-li xxxxxxxxxx listinu xxxxx xxxxx zákonodárců, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odmítne, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovatele k xxxxxxxxxx vad (§26 xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx: x. 3716/2018 Sb. XXX.

Xxx: Xxx. Libor Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x registraci kandidátní xxxxxxx.

Xxx. Libor Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volbě konané xx xxxxx 13. x 14.1.2023 (xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxx „kandidát“). Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxx (xxxxxxxxxxx ze xxx 25.11.2022). Zjistilo xxxxx, xx xxxxxxxxxx listinu xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx (Daniela Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx nebyl v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx mu xxx xxxxxx xxx dne 15.10.2022. Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx listiny (7.11.2022) xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se obrátil xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Tvrdil, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerští xxxxxxxx xx sdělili, xx k xx xxxx přiložen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx lze xxxxxxx jen do xxxxxxxxxxxxx dne, xxxx xx 8.11. Xx xx čtrnácti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 24.11. Ať xx xx úředníci xxxxxxx, xxxx chtěli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx, byl pro xxx výsledek xxxxxx: x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx. Proto se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxx xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zaregistrována.

Ministerstvo x xxxxxxx nesouhlasilo. X odstranění všech xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx byl kandidát xxxxx xxxxxxx vyzván xxx 16.11.2022, xxxxxx x vad xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zamítl.

Z ODŮVODNĚNÍ:

[4] Xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx dodatečně xxxxxxxxx další podpisy xxxxxxxx, ale samotným xxxxxxxxxx xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odstranit xxxx xxxxxxxxxx listiny, x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx

[5] Xxxxxxxx podal xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx senátorů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx. Sám xxxxx, že při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 7.11. xxx xxxxx upozorněn xx xxxxxxx xxxx: jednak xx xxxxxxxxx xxxx x zmocněnci (který xxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, do 24.11.), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx byl xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx kompletní xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx 8.11.). Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 18.11. xxxxx na xxxxxxxxxxxx x ptal xx, xxx by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předtím. Xx 21.11. xx telefonoval xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx: xxx xx xxxxxxx spletli a xxxxxxx lze xxxxxx x v dodatečné xxxxx, xxxxxxxxx xx 24.11. (X xxxx xxxxxxxx zaslal xxxxx xxxxxxx záznam.) To xxx pro kandidáta xxxx bohužel xx xxxxx.

[6] Ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx popis odpovídá xxxxxxxxxxx. Soudu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx.

[7] X něj xxxxx, xx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx trpěla xxxxx xxxxxx: nebyl zde xxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx nebylo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhujících xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxxxxx k odstranění xxxxxx tří xxx xx xxxxx xx 24.11.; xx. tak xxxx najevo, že xxxxxxxx xxxx a xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (resp. xxxxxx) xxxxxxxx. Výzva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx xxx 22.11.), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 16.11.). Xx xxxxxxxxx xx výzva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§26 odst. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[8] Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx k 16.11. (xxxx 58 dní xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zmíněný §26 xxxx. 1) xxx písemnou výzvou xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx (xxx to xx xxx formuluje) „dosbírat xxxxxxx“. Xx bez xxxxxxxx významu, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (x že xx xxx xxxxx xxxxx xx xxx 22.11., kdy xx xxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxx). Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ministerští úředníci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxx záznamem, xxxxx xx kandidát zaslal). Xxxxxxxx xx teoreticky xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, co xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx – xxxx včas xx xxx nevyzvalo x jejímu odstranění x xxx by xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výzvě x 16.11. sdělilo, xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nedočkalo. Xxxx nyní ponechává xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx byla – x zůstala xxx xxxxxx. Kandidáta xxxx nenavrhlo minimálně xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx listina odmítnuta.

2.2 Xxxxxxxxxxxx nemělo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátorů, xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxx navrhovatelů xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

[9] Xxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxx skutečně měl xxx xxxxxx x x xxxxxxxx chybějících xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxx, xx nikoli.

[10] Xxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxx, xx není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx podána x xxxxxxx s §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x §25 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje, xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poslanců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ten xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx vady odstranil xx 50 xxx xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx. X §21 xx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx deset xxxxxxxx, xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podpořenou xxxxxxx 50 000 xxxxxx. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovat, §25 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[11] X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxxxxx xxxx nadcházející xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kandidátní xxxxxxx x několika dalších xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xxxxx občana xxxxx podpořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx (§21 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k tomu, xxx v dodatečné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutích psalo, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doplňovat xxxxx; x xxxx je xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.12.2012, xx. Xxx 8/2012-28, Xxxxxxxxx, x xx xxx 7.12.2017, xx. Xxx 85/2017-78, Xxxxx.

[12] X těchto xxxxxxxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 odst. 1 zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x náležitostmi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 3 tohoto xxxxxx). Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx samotné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx se x její xxxxxxx. Xxxxxx rozlišení xx xxxxxx xxx to, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx časově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 50 000 xxxxxxx. Pokud xx ministerstvo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by x xxxxxx xxxxxxx lhůtě xxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx věci Xxxxxxxxx, xxxx 21 až 23). Xxxxxxxx správní xxxx xx zmínil x o tom, xx „xxx akt xxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx“. Xx dále xxxxxxxx: vyzvat x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx navrhující xxxxxxxx, xxxxxxxx či navrhující xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 odst. 2 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky) a xxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxx NSS xx xxxx Světnička, body 21 x 24, x xxxx usnesení XXX ze dne 13.12.2017, xx. Xxx 84/2017-175, Xxxxxxxx, x. 3716/2016 Sb. NSS, xxxx 80 a 85).

[13] Je pravda, xx xxx úvahách x tom, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Světnička xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx. Především xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxx jsou x zákoně upraveny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxx argumentace xxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx: xxxxxxxxx jen xx tehdy xxxxxx xxxxx problém a xx úmysl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (další) xxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx lhůty x podání kandidátní xxxxxxx.

[14] Nyní xxxx xxxxxx leží xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x řad xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx by xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx formulovaným x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve věci Xxxxxxxxx. (Třeba xxxxx: xxxxxxxx nelze dodatečně xxxxxxxxxxx xxxx přílohy xx kandidátní listině, xxx xxxx samotné xxxxxxx xxx, platí, xx vadu spočívající x nedostatečném počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, protože xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jsou vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx jejich velkém xxxxx by xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx spočíst xxxxx xx dvacet xxxx je xxxx xxxxxxxx.) Xxxxx xxxx xx třeba zaměřit xx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zákonodárci xxxx, x na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poslaneckých xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[15] Xxxxxxxx (či xxxxxxxx) xxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx postavení (byť xxxxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tzv. občanského xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx nejméně 50 000 xxxxxx. (Xxxxxx xx xxx někdy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx kandidát x této xxxx xxxxxxxx připojené xxxxxxx x podpisy dvou xxxxxxxx jako „petice xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx“.) Xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx najevo xxx dlouhodobé xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx reprezentují xxx voliče (xxxxxxxx XXX xx věci Xxxxxxxx, xxx 92).

[16] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx návrhu je xxxx xxxxxxxxxx povaha. Xxxxx navrhnout prezidentského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; aby xxxx zákonodárce mohl xxxx své právo xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx společně x xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxxx Xxxxxxxx, xxxx 85 x 89). Xxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxx x časový xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nejméně deset (xxxxxx) xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Podpisy xxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx návrhu jiné xxxxx, ale představují xxxxxx vůle podepsaných xxxxxxxxxxx stát xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx shromážděním xxxxxxx xxxx minimálně xxxxxx (xxxxxxx) zákonodárců vůbec xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx podán xxxx xxx deseti xxxxxxxx, znamená to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevyhnutelně xxxxxxxxx. Xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

[17] Xxxxx, xx xxxxxx lze vady xxxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx 50. dne xxxxx xxxx xxxxx (§26 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxx doplnit xxxxxx x náležitostí vyjmenovaných x §25 odst. 1 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx by měla xxxxxxx mířit na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx xxxxx x kandidátovi (xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) či x navrhujícím xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxx). Xxxxxxxxx lze x xxxxx, kdy xxxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxx (x občanského xxxxxxxxx). Xxxxxx tak xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx – zde x včetně jména x xxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx procesní xxxx x xxx bez xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx už x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxxx jmenovitě xxxxxxx xx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xx xxxxxxxx společně x xxxxxxxx svou xxxx navrhnout pro xxxxx prezidenta určitou xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx zřejmý xx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vad xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxx v úmyslu xxxxxxxxx xxxxx kandidáta, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, natožpak xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – jako xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx přicházejí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x předvolebních stánků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx návrhem xxxxxxxxx zákonodárci x xxxxxxxxxxx minimálním xxxxx, xx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxx zákon xxxxxx x xxx, xx xx zákonodárce xxxx x registračním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všech z xxxx. X xxxxxxx xx význam xxxx xxx xx navrhovatele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonodárců xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx kandidát (pokud x xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx).

[19] Xxxxxxx x nyní projednávané xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neleží na xxxxx xxxxx správné xxxxxxxx do xxxxxx xx do xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kandidátů xxxx podloženy xxxxxxxxx xxxxxx (k tomu xxxx xxxxxxxx NSS xx xxxx Xxxxxxxx, xxx 92), stávají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stánky, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[20] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx obrátil xx xxxx v nynější xxxx. Kandidát xxx xx vyhlášení termínu xxxxxxxxxxxx xxxxx několik xxxxxx na xx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx získal xxx xxx (druhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx listina podána); xxxxx xxxxxx návrh xxxxxxx na ministerstvo xx x xxxx, xxx xx jednomu x xxxxxxxxxxx senátorů xxxxxx xxxxxx. Nyní xx před soudem xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xx xx, aby sehnal xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxx, xx telefonoval xx xxxxxxxxxxxx ještě xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx – xxx-xx vážný xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx zdá, s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx. Pak xx xxx možná xxxx rozumnější realisticky xxxxxxxxx xxx šance x smířit xx x nezdarem. I xxx společnost jako xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx známé, xxxxxxxx xxxxxxx a důvěry xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

[21] Xx xxxxxxxxxx právem každého, xxx touží kandidovat, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx zde xxxx (xxxx už xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx prezidenta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxx představitelé xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (jako xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stánku), xxx xxxxxx uvážlivě: xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xx snaze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

3. Závěr x xxxxxxx xxxxxx

[22] Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx odmítnuta xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx, i když xx ministerstvo (ani xxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx je xxxxxx splnit ani xxxxxxxxx, xxxxxxx odstraňování xxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákonodárců xx poslední xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.