Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxx xxx §47 xxxxxx x. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. x. x.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 981/2006 Xx. XXX, x. 1900/2009 Xx. NSS, x. 2114/2010 Xx. XXX, č. 2206/2011 Xx. XXX, č. 2813/2013 Sb. NSS, x. 2908/2013 Sb. XXX, č. 3779/2018 Xx. XXX x x. 3931/2019 Xx. XXX; xxxxxxxx Ústavního xxxxx č. 30/2002 Xx. XX (xx. xx. IV. ÚS 233/02), xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 182/2009 Xx. XX (xx. xx. I. XX 385/07).

Xxx: X. Xx. X. X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx zemřelou xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 25.9.2020 xxxxx xxxxxxx x žalovaného xxxxxx xxxxx §42 x násl. zákona x státním xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx zemřelou xxxxx – svého xxxx X. X. X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx „x uvedením xxxxx x xxx, xxx, jakým xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. X. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozbyl“. Žalovaný xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx 18.6.2021 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx žalobci xxxxxxxx xxx 23.6.2021. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxx, dle xxxxxxx X. X. X. „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx národnosti na xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 Xxxxxxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx x. 33/1945 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx“. [Obsah osvědčení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 29.11.2021 (xxxxxx xxxx xxxxxxxx X. M. X. x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) a xx xxx 24.2.2022 (xxxxxxxx xxxx pozbytí xxxxxxxxx).]

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Žalovaný xxxxxxxx ze xxx 9.7.2021 předal xxxx xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 6.9.2021 xxxxxxxxxxxx, xx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx části druhé xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxxx správního xxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx podle §155 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxx takovému xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx správnímu xxxx xx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxx xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxxxx xxxxxx rozsudku, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx zrušeno, x xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx narození X. X. X., xxxxxx xxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx národnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/1945 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx“, nebo x xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepozbyl xx xxxxxxx Xxxxxxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/1945 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx osob národnosti xxxxxxx x maďarské“. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x čemuž xxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Vydané xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx 1945. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/1945 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx „dekret“), xxxxx xx xxxxxx B. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx židovské xxxxxxxxxx x xxxx žalobce xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxx xxxx 1938 xx xxxxxx vystavit československý xxx). Žalobce xxxxx xxx 20.1.2021 xxxxx xxxxxx k Ministerstvu xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Žalobce xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxxxx xx všemi xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx namítl, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxx xx zákonem) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx prostředek lze xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxx 11.10.2021, xx. 10 X 104/2021-9, Městský xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxx Krajskému xxxxx x Ústí nad Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 16.11.2021, xx. 15 X 30/2021-21, vyzval xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx jednomu xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §4 x. ř. x., x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného typu xxxxxx (xxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxx ze xxx 24.11.2021 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xx rozhodnutím správního xxxxxx, xxxxx zasahuje xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx měla být xxxxxxx xxxx žaloba xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesouhlasil, xxxxxx xx žalobce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxx sporovaný xxxxxxx je nezákonný.

Krajský xxxx usnesením xx xxx 4.1.2022, čj. 15 X 30/2021-40, xxxxxx x xxxxxxx xx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s. xxxxxx. Uvedl, xx xxxxxx xxxxxx podle §65 x násl. x. x. x. xx xx xxxxxx §68 písm. x) x. ř. s. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx domáhá přezkoumání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx není xxxxxxxxxxx xx smyslu §65 odst. 1 x. ř. x., x xx xxxxx x xxxxxxx s §70 xxxx. x) x. ř. s. xx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxx. Odkázal xxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zopakoval xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve smyslu §65 xxxx. 1 x. ř. x., xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx závazně xxxxxx xxxxx stěžovatele, x xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx občanství.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[12] X xxxxxxxxx věci xx xxxx stěžovatelem x krajským xxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx o státním xxxxxxxxx, vydané podle §42 x xxxx. xxxxxx x státním xxxxxxxxx České republiky, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnutím (xx již xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. x. s.

[13] Xxxxxxx xx xxxxxx uvést, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktu x xxxxxx vedeném xxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx dílu prvního x. ř. x. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (správní) xxxxxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 1 x. x. x.; xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, mění, xxxx xxxx xxxxxxx určují xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[14] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx „(xxxxxxx) xxxxxxxxxx“ xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx, než vymezení xxxxxx xxxxx x §67 správního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx jeho adresáta x xxxxxx xx xxxxxx ustupuje xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx (xx. xxxxxx xx nutně xxxxxx x správní řízení xx smyslu §9 xxxxxxxxx řádu). Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x usnesení xx xxx 10.7.2018, xx. 9 Xx 79/2019-41, x. 3779/2018 Xx. XXX, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vedeném dle §65 a násl. x. x. x.) xxxx splňovat jak xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxx; iii) o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx) výsledný xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xx: i) xxxxxxx úkon xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx; xx) xxxxx xxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx; xxx) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xx) činností správního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osob. K xxxxxx materiálně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx x x usnesení ze xxx 17.9.2019, xx. 1 Xx 436/2017-43, x. 3931/2019 Xx. XXX, kde x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstatoval, xx „x xxxxxxx pochybností x xxxxxxxx formálního xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx §65 xxxx. 1 x. x. s. má xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí, x xx xxxxx, xx xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx naplňuje xxxxxxxx, xx xxxxx xx správní xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx […] K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx to, aby xxxxxxxx, změna, xxxxxxx xxxx závazné určení xxxx individuálně určených xxxxxxxxxxx (adresátů) bylo xxxxxxx xx aktu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x jehož xxxxxx xx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx.“ Xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx právní xxxxx xxx vysloven xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx aktů (xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx řádu (xx. xxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxx §9 správního řádu). Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx správního aktu xxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxx xxx x xxxxxx označen, xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxx, které zakládá (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.8.2002, sp. zn. XX. ÚS 233/02, x. 30/2002 Xx. XX).

[15] Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §65 x xxxx. s. ř. x. xxx napadnout xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve smyslu §67 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx, obdobné xxxx, splňují-li xxxxxxxx xxxxxxx v předchozím xxxxxxxx. Xxxxx-xx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxx dále xxx, xxx nejde o xxxxxxxxxx v širším xxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci.

[16] Xxxxx jde o xxxxx „xxxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x procesním xxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx §65 x xxxx. x. x. x., Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxxx xx xxx 22.1.2010, xx. 5 Xxx 4/2009-63, konstatoval, xx „[x]x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxx xxx jiné xxxxxx předpisy (xxxx. §154 x xxxx. xxxxxxxxx řádu) blíže xxxxxxxxxx; xxxxxx teorie xxx xxxxxx takové xxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x osvědčení xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxxx právní, xxx x skutkové (xxx např. Vopálka, X.; Xxxxxx, V.; Xxxxxxxxx V.; Šolín, X.: Xxxxxx řád xxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2004, x. 185; Xxxxxxxx X. a xxx.: Xxxxxxx xxxxx. Obecná xxxx. 6. xxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2006, s. 267). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx deklaratorním správním xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx by xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx být pochybností xxxx sporu, xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“, a xx xxxxxxxxx z vnitřních xxxxxx vykonavatele veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 29.3.2006, xx. 1 Xxx 8/2005-165, č. 981/2006 Xx. XXX, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxx, x xxx xx xxxxxx xxx sporu, xxxx x kterých xxxxxxxxx nemůže být xxxxx.

[17] Xxxxxxx se Xxxxxxxx správní soud x otázce xxxxxx xxxxxxxxx vyjádřil v xxxxxxxx ze xxx 31.5.2010, xx. 2 Xxx 1/2009-71, x. 2114/2010 Xx. XXX, xxx xxxxx, že „[x]xxxx typ xxxx xxxxxxx správy nezakládá (xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx) práva x xxxxxxxxxx xxxxx adresátů, xxxx je tomu x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxx blízkých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxx prostředkem k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odstraňování xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx osvědčují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností, které xxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxx provádění dokazování, xxxxxxxx diskrečního oprávnění xx xxxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydá (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §155 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx), xxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nahlédnutím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx žadatelem xxxx.“

[18] Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx deklaratorním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.11.2010, čj. 7 Xxx 3/2008-98, x. 2206/2011 Xx. XXX, xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx má nebo xxxx xxxxxx práva xx povinnosti. Osvědčení xx xxxx (jen) xxxxxxxx prostředkem (xxxxx xxx vyvrátit xxxxxxx xxxxx), zatímco deklaratorní xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, správní xxxxxx i pro xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx lze odklidit xxx k xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx „xxxxxx“; osvědčení by xxxx xxx vydáváno x případech, xxx (xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx šetření.

[19] Xxxxxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx) xxxxxxx opakovaně k xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx [§20 písm. c) xxxxxx č. 40/1993 Xx.] je „xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čtvrté správního xxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx §156 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Praze xx dne 31.10.2008, xx. 9 Xx 12/2007-45, x. 1900/2009 Xx. XXX); xx xxxxxxxx závěru xxxxxx x Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství [§20 xxxx. c) zákona x. 40/1993 Sb.], xxxxxxxx xxx §24 xxxxxx x. 40/1993 Xx. (xxx xxxxxxxx XXX ze dne 25.1.2013, xx. 5 Xx 61/2011-133, x. 2813/2013 Xx. XXX). Xxxx Ústavní xxxx x xxxxxx xx xxx 12.8.2009, xx. xx. I. XX 385/07, č. 182/2009 Xx. XX, xxxxxxxxxxx, xx osvědčení x xxxxxxx občanství (xxxxxx xxx xxxxxxxx úpravy) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx aktu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx důvodová xxxxxx x xxxxxx x. 40/1993 Xx.

[20] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nyní xxxxxx zákon x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[21] Xxxxx xxxx xxxxxxxx právní úpravou x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x státním xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x prokazování xxxxxxxx xxxxxxxxx [§20 xxxx. x) xxxxxx č. 40/1993 Xx. x §41 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxx xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxx současné xxxxxx xx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx listinou xxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.

[22] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nyní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nicméně xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx proces xxxxxxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx.

[23] Zákon x. 40/1993 Sb. implicitně xxxxxxxxxx případy „xxxxxxxx“, xxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §25, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnost xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx podání xxxxxxx (§20 odst. 2 xx 4), x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§24). V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§24 xxxx. 1) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 2), xxxxx, jak xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství. Xx xxx xx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx či potvrzení, xxxxx §25 platilo, xx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x výjimkou §12 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

[24] X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx (ať xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sporné, xxx xx xx xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx) plně vyhovět, xxxxx správní rozhodnutí xx xxxxxxxxxx, tzn. xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čtvrté správního xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, že v xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[25] Oproti xxxx (xxxx účinný) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx provede xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§46 věta xxxxx). Xxxxxxxxx pak x §47 xxxxxxxx xxxxxxx, xx zjistí-li xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá; xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x §48 xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vydá xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx x datu jeho xxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[26] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předchozím odstavci xx xxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx xxxxxx předchozí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xx xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxx rozhodnutím, xxx xxxxxxxxxx dle části xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx ve xxxxxx §67 xxxx. 1 s. ř. x.) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nevyhotovuje. X tohoto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x státním občanství xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[27] Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxx obvyklá, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxx x §67 xxxx. 2 na xxxxxx případy xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že rozhodnutí xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx formě. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nevyhotovuje, xxxxxxx-xx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o opravném xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx část, odůvodnění, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx, datum xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo x podpis oprávněné xxxxxx osoby.

[28] Zákonodárce x určitých xxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx by o xxxxxx žádosti xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x materializované xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x vyřízení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx tedy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx jiným xxxxx, neboť zákonodárce xxxxxxxx takový výstup xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx přijato xxxx xxxxxx, mlčí, xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádá-li xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx občanství, xxxx xxx xxxxx, aby xxxx xxxx státoobčanský xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx [20] xxxx). Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx forma xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx.

[29] Xxxxxx xxxxx ostatně xxxx xxxxxxxxxxx i k xxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §151 xxxxxxxxx řádu. X §151 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx správní xxxxx zcela xxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxx případech (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) zákonodárce x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zjednodušuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxx vyhotovovat rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxx x situaci xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uživatelsky xxxxxxxxxxxxx způsobem (xxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxx), xxx je xxxxxxxxxxxxxxx správní rozhodnutí. X existence xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx týká xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx deklaratorních xxxxxxxxxx) xxxx xxxxx názoru Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povaze xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxx, že xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx současné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §67 odst. 1 správního xxxx (x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) podporuje x xxxx, že xxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx o každé xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx ověření, zda xxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx xxx [24] xxxx), čemuž xxxxxxxx i fakt, xx xxxxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx dokladů (§45 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky) x lhůta pro xxxxxx osvědčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxx činí 180 xxx (§46 xxxx druhá xxxxx xxxxxx). Xxxxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx evidencí x xxxxxx správního orgánu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxx xxxxxx správního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx administrativní xxxxxx (xxxx. body [15] xx [17] výše). Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxx věc, xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxx archivu x Xxxxxxxxxxxx, Archivu xxxxx Xxxx xxx Xxxxx, Archivu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx se s xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obrátil xxx xx Ministerstvo xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x k součinnosti (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx žalovaný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx právního předpisu (xxxxxxx); xxxxx samotného xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu) xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

[31] Vzhledem k xxxx, xx judikatura Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu) samostatně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu NSS xx xxx 30.7.2013, xx. 8 Xx 8/2011-66, x. 2908/2013 Xx. XXX), xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyhovění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx i všechny xxxxxxxx x materiální xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx. 9 As 79/2019-41 (xxx xxx [14] xxxx). Xx se xxxx znaků formálních, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§43), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §42), o xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznamován (doručením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; §151 xxxx. 3 správního xxxx xxx xxxxxxxxx, §72 xxxxxxxxx xxxx). Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx: xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) a xx xxxxxxxxxxx x xxxxx fyzických osob (x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv (závazná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

[32] Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx §47 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx podobou xxxxxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. ř. x., xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx osvědčení xx xxxxx xxx bránit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx.

[33] X xxxx, xx bylo uvedeno xxxx, xx xxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x státním občanství, x xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx [jde x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) x. x. x., xx spojení x §70 xxxx. x) x. x. x., x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx] xxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxx obstát. X xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, neboť xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. d) x. x. s., xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. a) x. x. x.