Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správcem daně xxxx oprávněným podle §175 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §82 x. x. s.

Prejudikatura: x. 603/2005 Sb. NSS, x. 2206/2011 Xx. XXX, x. 2242/2011 Xx. XXX, x. 3324/2016 Xx. NSS, x. 3931/2019 Xx. XXX, č. 4119/2021 Xx. NSS x x. 4178/2021 Sb. XXX.

Xxx: X. N. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx sporu xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§37 x xxxx. xxxxxx č. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx zákonů] xxxxxxxx orgánem k xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §82 s. ř. x., xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 2 daňového xxxx.

Xxxxxxxxxxx xx dne 27.4.2015 xxxxxxxx uznal xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx přestupku podle xxxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxx mu xxxxxx ve xxxx 2 000 Kč x xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 Xx.

Xxxxxxxx xxx 30.7.2015 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora x xx xxxxxxx x tím xxxxxxx. Xxxx xxxxx žalobce xxxxxxx. X ohledem xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohl být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu XX, XXX nebo Švýcarska, xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 6.8.2019 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vymáhání xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 3 000 Xx. Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxx exekuce v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx 6 655 Xx. Peněžitá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx exekuce xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 6 811,50 Xx (x toho náklady xxxxxxx představovaly xxxxxx 3 327,50 Kč xxxxxx XXX a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx, částku 484 Xx, tj. xxxxxx 3 811,50 Xx).

Xxxxxxxx xxxxx žalobce dne 9.9.2019 xxxxxx xx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx nezákonným xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx nedoplatku (§175 xxxx. 2 daňového xxxx). Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxx 18.12.2019, xx. 61 X 6/2019-60, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobci xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 3 000 Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 27.4.2015 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezákonný.

Žalovaný (stěžovatel) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížností. Xxxxx, že §175 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xx normou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mimo přiměřenost x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx výběru xxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nedoplatku x upozornit xx xx xxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§153 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu). Xxxxxxxxxx xxx učinil, xxxxx xx xxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx pozitivní xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx vymoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nikomu nevznikaly xxxxxxxx náklady. Xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx x takových xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx zcela netransparentní. X soudních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx x 6 655 Xx. V xxxxxxxxxxxx věci proto xxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřené.

Žalobce xx vyjádření ke xxxxxxx stížnosti xxxxx, xx stěžovatel xxx xxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxxx-xx xxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxxx vybavení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx využít xxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x právní xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx judikaturu je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx samo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodítka x posouzení xxxxxx xxxx xxxxxxx exekuce x xxxx nedoplatku.

Desátý xxxxx při předběžném xxxxxxxxx věci dospěl x závěru, xx xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže být xxxxxxx nezákonným xxxxxxx. Xxxxx právní xxxxx xx však xxxxxxx xx právního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 31.7.2015, xx. 8 Xx 143/2014-47, x x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx předložil xxxxx §17 odst. 1 x. x. x. xxxxxxxxxxx senátu. Xxxx xxxxxx názor xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX. (xxxx 11 xx 42) xxxxxxxxxxxxx usnesení xx xxx 21.10.2020, xx. 10 Xx 25/2020-46.

Xxxxxx xxxxx mínil, xx xxx nějaký xxxx xxxx xxx pojmově xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. s., xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §175 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Samotná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správního orgánu xxx dále xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx ve xxxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx projeví xx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxx exekučního xxxxxx, xx. xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvaha („xxxxxxx rozhodnutí“) xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx kohokoli xxxxxx. Z xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx nezákonného xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

X.1 Xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx

[15] Xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx s. x. x. dospěl-li xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx x právnímu názoru, xxxxx xx xxxxxxx xx právního názoru xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx rozšířenému xxxxxx.

[16] Xxxx xxxxx x rozsudku xx. 8 Xx 143/2014-47 x xxxx 17 xxxxx: „Xxxxxxxx volba xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xx smyslu §65 xxxx. 1 x. x. x., xxxxxxxxx zvolit xxxxxx xx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx proklamací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx […]. Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pověří vymáháním xxxxxxxx xxxxxxxxx, přestože xxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx nezákonného xxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §82 x násl. x. x. x.“ Xxx úvahy xxxxx x x xx, xx zvažováním, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepoměru x xxxx dlužné xxxxxx, xx (x xxxx xxxx) xxxxxxxxxx civilní xxxxx (xxx 18 xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx se rozhodne xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx definice x §82 x. x. x., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

[17] Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx další rozhodnutí Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 21.2.2017, xx. 8 As 26/2016-54 (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx sp. xx. 8 Xx 143/2014), xx dne 19.4.2018, čj. 7 Xx 310/2017-25, xx xxx 4.7.2018, čj. 3 As 206/2017-46, xx xxx 9.7.2019, xx. 7 Xx 143/2019-23, xx xx xxx 25.7.2019, xx. 9 As 136/2019-23.

[18] Xxxxxx xxxxx xx xx xx, xx xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx body 32 xx 37 xxxxxxxxxxxxx usnesení).

[19] Právní xxxxx desátého xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozsudku čj. 8 Xx 143/2014-47, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx xx tedy xxxx.

X.2 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

[20] Xxxxx §175 xxxx. 1 daňového xxxx správce daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx přihlásit xxx xx xxxxxxx dražby. Xxxxx xxxx odstavce 2 xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vymáháním, xxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx zjevném xxxxxxxx x xxxx nedoplatku.

[21] Xx xxxxx §175 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx subjekt povinen xxxxxxx, byla ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx. Naopak x xxxxxxxxx jiného xxxx xxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xx nic xxxxxxxxx; x xxxxxxx §175 xxxx. 2 daňového xxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymáhání nedoplatku (xx. xxxxxxxxxx typicky xxxxxxxx xxxxxxx, soudem xxxx.) xxxxxx pro xxxxx způsobu vymáhání xxxxxxxx.

[22] Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxx exekuční xxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx na xxxxx (§35 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx) x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§35 xxxx. 2). Xxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx titul xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx x pravomocí rozhodovat, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxx řadě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx soudy; rozhoduje xx xxxxx exekučního xxxx x občanského xxxxxxxx xxxx. Úkony xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

[23] Xxxxx §2 s. x. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právům xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodují v xxxxxxx věcech, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

[24] Xxxxx §4 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x) žalobách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“), b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[25] Xxxxx §82 x. x. x. xxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xxxxx zkrácen xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx přímo xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx určení xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

X.2.2 Podání xxxxxx xx xxxxxxxx exekučního xxxxxx jako možný xxxxxxxxx xxxxx

[26] Xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxx jít x xxxxx jednotlivce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx projevovat v xxxx xxxxxx sféře xxxxxxx xx práv xxxxxxxxxx (do vlastnického xxxxx, xxxxxx svobody xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx pohybu xxxx.). Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivcem x xxxxxx.

[27] Pokud jde x samotný nezákonný xxxxx, musí xxx x xxxxxxx „správního xxxxxx“, xxx jej xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx [xxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a §82 x §83 x. x. x.], xxxx entity xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mající xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že dané xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx.

[28] Povaha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xx poskytuje xxxxxx ochrana, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typů, x xxxxx xxxxxx řád xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx soudního xxxx správního xx – xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxx, xx „xx-xx xxxxxx, xx xxxxxx ochrana; xxxx-xx žaloba, xxxx xxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx §2 ve xxxxxxx x §4 x. x. s. Xxxxx řečeno, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobům xxxxxxx veřejné xxxx, xx něž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxx 30.9.2015, čj. 9 Xxx 83/2014-46, x. 3324/2016 Sb. XXX, xxx 18 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

[29] Xxxxxxxxx xxxxx xx setrvale xx xx, xx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx může být xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx povahy. X xxxxxxxx xx dne 16.11.2010, xx. 7 Xxx 3/2008-98, x. 2206/2011 Sb. XXX, xxx 20, rozšířený xxxxx xxxxx, xx „xxxxxxxx žaloba xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx úkonům xxxxxxx xxxxxx směřujícím xxxxx jednotlivci, které xxxx způsobilé xxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxx nejsou pouhými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxx jít xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x faktické xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx jiné xxxxxx xx opomenutí xxxxx, xxxxx-xx xx podřadit xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. x. x. Zásahem xxxxx může xxx x nezákonná nečinnost xxxxxxxxxxx v neučinění xxxxxxxx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 odst. 1 x. x. x. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx […], xx nezákonným xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx konání, xx xxxx xxxxxxxxx.“

[30] Xxxxxxxx xxxxx je v xxxxx řadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx subjektem. X xxxxx této xxxxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxx svěřenou možnost xxxxx prostředků, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx výsledkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx dále xxxxxxxxxx, xxxx jakou x alternativ, jež xxxxx x vymožení xxxxxx xxxxxxxxxx zná, xxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx exekučního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx má, xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, odvislé v xxxxxxxxx míře xx xx případného navazujícího xxxxxxx xxxxxxxx exekutora x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nemá xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx exekučního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx právě xxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx typicky pověřením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce x xxxxx nařízením, xxxxx případně odmítnutím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §43x xxxxxxxxxx xxxx).

[31] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení závisí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx na xxx, xxx vyhodnotí xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. V průběhu xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x jiné specifické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxx“ xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu. X jeho rámci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx „pouhými“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovné xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx exekutora x xxxxx), x xx xxx ohledu na xxxxxx povahu a xxxxxxxx kteréhokoli x xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx.

[32] Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předtím, xxx xxxxxx exekutor xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx (tj. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx (xx xxxxxxx okolností) xxxxxx xx jejím zahájení, xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxx (§43x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35x, §35x xxxxx zákona). Xxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx či na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§35x xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx tedy xxxxx x povinném v xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx znevýhodňující xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právem.

[33] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx intervalu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady. Xxxxx xxxxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx obvykle xxxx absenci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [viz xxxx. §6x xxxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), §91 xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, §43f xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, §178e zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, §24x xxxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, či xxxxx §18 zákona x. 353/2019 Sb., x xxxxxx osob xx řídících x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (nominační xxxxx)]; xxxxxxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxxxxxx řízení x procesní xxxxxx xxxxxxxxx. Ani xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x touto xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinky.

[34] Je xxxx třeba xxxxxx, xxx jednostranný úkon xxxxxxx xxxx, jejž xxxxx xxxxx xxxx, xxxx mít xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x., xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx němuž xx namířen, podmíněné xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxx xx xxx vůli xxxxxxxxxx exekučního xxxxxx; xxxxx xxxx je x xxxxxxxx podání xxxxxx zanesen xxxx x xxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zahájena xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[35] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx postupuje x rámci xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedoplatků xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To, xx xx podání návrhu xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavení (svou xxxxxxxx vykonal tím, xx se xxxxxxx xxxxx exekuční návrh x xxx xxxx xxx xxxxx dalšího xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx zbavit xxx xxxxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxx subjektu), xxx nemění na xxxxxx jeho činnosti, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxx. Výběr x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx práva; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[36] Xx x xxxxxxxx zákonodárce, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx práv xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxx na xxx, xxx k vymožení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx jediný xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxxxx proporcionality x §175 odst. 2 xxxxxxxx xxxx. S xxxxxxxx volby xxxxxxx x vymáhání zakotvenou x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxx procesní role xxxxxxx daně xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx řád x xxx xxxxxx v §19, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx entita xxx xxxxxx osobnosti, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx může xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x správní xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx daně jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §175 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nedoplatek vymáhat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx tedy zjevné, xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx procesní xxxx oprávněného v xxxxxxxxx xxxxxx. Ostatně x xxxxxx xxxxxx x procesní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxx §10 odst. 3 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx způsobilost xxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správou xxxx x x xxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxx způsobilost.

[37] X definičních xxxxx xxxxxx xx smyslu §82 s. x. x. xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx správního orgánu xx x naplnění xxxxxx xxxxxxxx musí xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jednotlivce xxxxxxxx bezprostředně, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podstatné xx, xxx příčinný řetězec xxxx xxxxxxxx a xxxxxx zásahem xxxx xxxxxx x natolik „xxxxxx“ x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx přímým xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zásahu do xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanismus, který xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, modifikovat xx xxxxx xxxxxxxx.

[38] X xxxx projednávaném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zprostředkující mechanismus xxxxxxxx – xx xxx samotné xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx vůbec bude xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx jednotlivci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§39 xxxxxxxxxx řádu), xxxxxx xxxx (v xxxxxxxxxxx xx soudním xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx návrh xx xx xxxxx xxxxxxxxx projeví xx xx xxxxxx, xxx xx xx jeho xxxxxxx pověřen xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx §43x odst. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx). Xx xx doby xx projevuje jen xxxx hrozba, xx xxxx xxxx xxx xxxxxx exekutor pověřen, x x xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[39] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx aktů, xxxxx xxxx o xxxx (xxxxx) do xxxx xxxxxxxxxxx přímo nezasahují xxxx xxxxxxx přímý xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx §82 s. ř. x. (xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 odst. 1 x. x. x., xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx formu; viz x xxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx. 7 Xxx 3/2008-98, xxx 19; viz xxx xxxxxxxx rozšířeného senátu xx xxx 17.9.2019, xx. 1 As 436/2017-43, x. 3931/2019 Xx. NSS, xxxxxxx xxxx 31 a 32). Podobný xxxxxx xxxxxx již xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze xxx 17.3.2005, čj. 2 Aps 1/2005-65, x. 603/2005 Sb. XXX, ve xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxxxx §23 a xxxx. xxxxxx x. 329/1999 Xx. o cestovních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2004 (xxxxxxx x xx xxxxx do 31.12.2010). X xxx mimo xxxx uvedl: „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx učinila, x xxxxxxxxx x případných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobu za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx této xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx právní xxxxxx x vyvolat v xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx neposkytuje x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx x x lidského xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx práv, tedy xxxxxxxxxxx xxxx určité xxxxx.“

[40] Judikatura Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx. Mimo xxxx xxxxxxx x teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudů x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxx nesprávné xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 10.7.2019, xx. xx. 20 Cdo 1766/2019. X xxx uvedl:

„[N]apadené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx zastavení xxxxxxx xxxx xxx skutečnost, xx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §175 xxxx. 1, 2 xxxxxxxx řádu a xxxxxxx vedení daňové xxxxxxx podal xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výše xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxx nepoměru k xxxx vymáhaného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle exekučního xxxx má xxxxxxx xxxx přihlédnout xxxxx x xxxxxx očekávaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxx exekučního xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x x tomu, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx byla vedena xxxxxx xxxxxxx. […]

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175 xxxx. 1, 2 x. ř. xx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx v případech, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx exekuce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upřít xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx vedena xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zjevném nepoměru x xxxx xxxxxxxxxx . Xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx už jen xxxxx, že správce xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §175 odst. 1 x. ř. xxxxxxxx (xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxx) vstupuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x jehož xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pokyn xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx právě exekuční xxxx. Z výše xxxxxxxxx plyne, xx xxxxxxxxxx §175 xxxx. 1, 2 x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx exekuce xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxx §175 xxxx. 1 x. x. Úvaha xxxxxxxxxx xxxxx, xxx exekuce, x níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx smyslu §175 odst. 1 x. x. , xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §175 xxxx. 2 x. x. Z tohoto xxxxxxxxxx xx podává, xx nikoliv xxxxx xxxxxx nesprávný xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §175 odst. 1 x. ř., xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx zastavení xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx zamítnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx kvalifikovaný x xxx smyslu, že xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx xxx vymoženo.

Úvahu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x exekucí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx správce xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vedena, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx . Xxxxxxxxxx §175 xxxx. 2 d. x. je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §175 xxxx. 1 x. x., jejíž očekávané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vymáhaného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx vedl x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx exekučního řádu x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx exekuce vedena xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

[41] Xxxxxxxx soud xxxx xxxx soud dovolací xxxxxx k xxxxxx, xx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§175 odst. 2 daňového xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx exekučního xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxx xxxxxxx tedy xxxx splněn právní xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx osmý xxxxx, x sice že x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxx tuto podmínku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §82 x. x. s., xxxxx xxxxx xxxxxx xx projeví ve xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx teprve x xxxxxxxxx řízení, x xx jen xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[42] X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx soudního xxxxxxxxx x exekučního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxxxx (vrchnostenské), xxxxx již se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx x xxxxx exekučního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxx. Xxxxx xxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx soudů xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x exekuční xxxx.

[43] Xxxxxxxxx senát xxxxxxxx zastává xxxxx, xx x případech, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx otázka, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oba xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxx, xxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx střetu, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předvídatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právní xxxxxxx x autority xxxxxx moci xx xxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhnout xx xxxxxxxx“ (xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxx 30.11.2010, xx. 5 Xxx 86/2009-55, č. 2242/2011 Xx. XXX, xxx 30, xxxxxx xxx xxxxxxxx rozšířeného senátu xx xxx 15.10.2020, xx. 9 Xxx 4/2018-65, č. 4119/2021 Xx. XXX, bod 45). Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx úvahách x xxxx vychází.

[44] Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x proporcionalita xx smyslu §175 xxxx. 2 daňového xxxx, xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přezkumu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrhu. Z xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

X.3 Shrnutí

[45] Rozšířený xxxxx xxxxx uzavřel, xx podání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx daňový xxxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxx xxxxx §82 s. x. s.

V.4 Posouzení xxxx xxxx

[46] Xxxxxxx xxxx tedy, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodný xxxxxx xxxxx nyní xxxxxxxxx xxxxx modifikoval, xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu xx zákonem, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx §37 x xxxx. xxxxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx proto xxxxxx xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s.

[47] Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx senát x xxxxxxxx xx dne 26.3.2021, xx. 6 Xx 108/2019-39, x. 4178/2021 Xx. XXX, xxx 115, podmínky xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, „[x]x-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx jednání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ‚xxxxxxx‘ xx smyslu xxxxxxxxxxxx zkratky v §82 x. ř. x., x xxxxx xxxx všechna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx taková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. ř. x., jelikož chybí xxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu. Soud xxx xxxx přihlížet xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx vysvětluje, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx. Xxxxx závěr formuloval xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 21.11.2017, čj. 7 Xx 155/2015-160, x. 3687/2018 Xx. XXX, věc XXXXXXX, xxx 63. Byť xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx sp. xx. XX. ÚS 635/18, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx se vztahovaly x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zmiňované otázky. Xxxx Ústavním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx závěry xxxxxxxxxxx senátu se xxxxxx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (podobně xxxx. rozsudek xx xxx 30.5.2019, xx. 7 As 44/2019-21, xxx 12, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 18.3.2021, xx. 10 Xx 255/2020-34, xxx 14).“

[48] Xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx je x ohledem na xxxxxx xxxxx rozšířeného xxxxxx pro xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx o xxxxxx, xxx x řízení x kasační xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx senát ji xxxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodl xxx xxx podle §71 xxxx. 1 xx xxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[49] Xxxxx §110 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx věty xx xxxxxxxxxx x. x. x., jestliže xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postoupení věci, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx se zrušením xxxxxxxxxx krajského xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Rozšířený xxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55x x. ř. x. xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx pojmově xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x vrchnostenské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

Mám xx to, xx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxx §82 s. x. s. může xxx pouze úkon xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zasáhne-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx zásah se xxxxxx xxxxxx. Jakkoli xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přístupy, doktrína xx xxxxxxx x xxx, xx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů, atp.), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (zákonem xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se oproti xxxx realizuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Uvedený xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx kraj, jakožto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxx (x xxxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx uživateli jím xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxx veřejné správy (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx dochází x xxxxxx xx xxxx tohoto uživatele, xxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasím x xxx, xx samotná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku bude xxxxxxx xxx (xxxxxxxxx x vedením xxxxxx xxxxxxx), xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdá, neboť xxxx xxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxx exekutorem, je xxxxx xxxxxxxx pouze xxx, že xx xxxxx xxxxxxxx dovoluje (xxxxx principu, že xxxxxxxx xxx lze xxxxxxxxx xxxxx secundum xx xxxxx xxxxx). Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx bude vymáhat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxx o prvotní xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx se xx té doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exekvovat xxxxxxxxxx xxx (xx. xxxxxxxxxx dále vrchnostensky x daňové xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx senát xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx pectore, xx. xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx daně), xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xx xxx, zda xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, či xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx tyto xxxxx, xx. xxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx adresáta veřejné xxxxxx, tj. daňového xxxxxxxx. Xx-xx emanací xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu, xxx x výkon fiskální xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx zřejmé, xx tento úkon (xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu x xxxx xxxx) xxxxxx xxx x xxxxxx věci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxxxxx) zásahem xx xxxxxx §82 x. x. x., xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonu, xxxxx xx povahy xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx může přímo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx decidendi xxxx) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou, x xxxxxx xxxx vyložených, xxxxxx nutné se xxxxxxx.