Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. X xxxxxx o přezkumu xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 275/2012 Xx., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, unese xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důkazní xxx, xx v návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XX. Kontrola xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x. 275/2012 Xx., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx správnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x prokázání xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvede, že xxxxx petenta nebyla x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledatelná. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2795/2013 Xx. XXX, x. 2796/2013 Xx. XXX, x. 3682/2018 Xx. XXX x č. 3716/2018 Xx. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 68/2013 Xx. XX (xx. xx. Xx. XX 27/12).

Xxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, XXX, Xx.X., proti Ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx domáhal xxxx, aby Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §89 xxxx. 2 x. x. s. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 8.11.2022 xxxxx V. Š. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volbu konanou xx dnech 13. x 14.1.2023. Xxxxxxxxxxx xx dne 25.11.2022 xxxxxxxxxxxx odmítlo kandidátní xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxxx 50 000 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 13 128 xxxxxxxxxxx xxxxx, obsahujícími 74 208 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx o volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx občanů xxxxxxxxxxx na xxxxxx 2 380 občanů, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx požadovaných xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, případně xxx x záznamy xx petičním xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx zůstalo 71 828 občanů. Postupem xxxxx §25 xxxx. 5 zákona o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzorku 8 500 občanů chybovost 33,494 %, x xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzorku, x xxxxx xxxxxxxx chybovost 32,6 %. Podle §25 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx 71 828 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx chybovosti x xxxx kontrolních xxxxxxxx, xxxxxxxxx 23 737 xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxx, xx výsledný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 48 091, xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx 50 000. X xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx považuje xxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxxx xx rozporný se xxxxxxx x postup xxxxxxxxxxxx xxx kontrole x vyhodnocení podpisů xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x nedůvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kandidáty, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x její protiústavnost x xxxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx xx vyskytují a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x politické xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky nepřiměřeně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx podpisu xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx termínu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaní občanem x shromažďující xxxxxxx xxxxxx xx musí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Zvýhodněn xx také xx xx xxxxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx dříve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sběru xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, až xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „občanskou“ kandidaturu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x různých vlivových xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxx x to, xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxx podepisujícím xx xxxxxxx. Zatímco xxxxxxxx x senátor xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxx xxxx x datu narození, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx cestovního dokladu. Xxxxx odlišný xxxxxx xxxx odůvodněn, x xx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxx a náročnější xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 1 xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx kandidátní xxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx doplnit, zatímco xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx o volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx navrhovatele xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vůli xxxxxx, xxxxx svým podpisem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx ministerstva nijak xxxxxxxxxxx. Zákonodárce xxx xxxxxxxxxx xx jakoukoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx projevu xxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 56 xxxx. 5 Xxxxxx. Xxxxxxxx petice xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Snaha „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx o získání xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx dále xxxxxxxxxx, že ústavodárce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx vymezuje §25 odst. 5 x 6 xxxxxx x volbě prezidenta xxxxxxxxx. Požadavek Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této „xxxx“ pouze pravděpodobně x zhruba. Z xxxxxxxxxxxxxxx hledisek xxxxx xxxxxx namátková xxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 a 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx problematická x x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxx menší xxxxxxxxx xxx 3 %, xxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx počet xxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx, a xxxxx xxx předpokládá správnost xxxxx ostatních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud první xxxxxx vykáže vyšší xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 3 %, odečte xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx vzorcích x zákon předpokládá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx chybovost xxxxx než 3 %, odečte xx xx celkového xxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx x obou xxxxxxxx. X xxxxx případě xxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx petice xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x obou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, presumuje xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx x Jana Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 13.12.2012, čj. Xxx 11/2012-77, č. 2795/2013 Xx. NSS, Xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx 2,99% xxxxxxxxx prvního xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx správné, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obou xxxxxxxx xxx 3 % xxxx x xxxxxxxxxxx, xx zbývající xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x absurdnímu xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxx kandidát xxxxxxxxx 49 000 xxxxxxx, x nichž xx, xx jsou x xxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx vědomě xxxxx 1 400 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odevzdá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 400 občany. Xxxxxxxxxxx 1 400 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,77 % xxxxx podpisů. Xxxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx 8 500 xxxxxxx xxxxxx 236 xxxxxxxx xxxxxxx, xx. 2,77 %. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx 236 podpisů a xxxxxxxx s xxxxxxxxx 50 164 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tak umožňuje xxxxxxxxxx těm, xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx proto xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx předložil věc Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ústavní konformity xxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx navrhovatel xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nesprávný xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx náhodných xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx o xxxxx prezidenta republiky xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x odhadu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx rozsahu.

Vedle xxxx byl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vzorků a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x chybný. Xxxxx xxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx volbě xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxx xxx kandidáti (X. Xxxxxxxx a P. Xxxxx) s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxx podložit, x navrhovatel a xxxxx dva kandidáti (X. Xxxxx x X. Březina) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx neodpovídala statistické xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx vůli xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zohlednění tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx zvýšena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx i v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx archů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx kandidáta xx k xxxx, xx xx snaze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx získá xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrů x evidencí x xxxxx xx petici xx zkontroluje. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx například xxxxxxxxxx X. Nerudová dle xxxxx xxxx sama xxxxxxxx xx 20 000 z celkového xxxxx 100 000 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxx nečitelnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx vědomí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxx xxxxxx xxxxx porovnáním údajů x registry. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vysvětlení, xxx xx xxx X. Xxxxxxxx musel xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ověřovat xxxxx získané xx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nevýhody.

Tak xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možnost ověřovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx kontrolní vzorky x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem (xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx dne 18.10.2022, dále xxx „xxxxx xxxxxxxx x. 2“). Xxxxxx postup xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx x §69 xxxx. x) bodem 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx 2 380 občanů x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pouze 71 828. Trval xxxx na xxx, xx xxxxxx obsahovala xxxxxx 73 037 xxxxxxx záznamů, a xxxxxx, xxx soud xxxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx 2 380 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuti do xxxxxxxx. I xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxx 71 828, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 21 829 chybných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 618 xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vlastní xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 15007353 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ministerstva xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stejně x xx xxxxx ostatních xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xx petici, x xx xxxxxxx x takovém xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 21 829 xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx neústavní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx proto, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uložil povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx svém vyjádření x návrhu xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tato úprava xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vybraném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8 500 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odečítá xxxxxxxxx počet xxxxxxx x celkového xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx ferenda xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 2 x která xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx předložena, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx vydána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxx hlavním xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stejných xxxxxxxx x principů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem (xxxxxxxxx), xxxx oporu x xxxxxx o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §69 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na peticích.

Navrhovatel xxx formuloval xxxxxx xxxxxxx domněnku, xx xxxxxx xxx kontrole xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, což xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxx 10 xxxx. Xxxxx xx o xxxxxx a hypotetická xxxxxxx, xx něž xxxxxx xxxxxxxxxxxx reagovat. Xxxx navrhovatel opíral xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ve zjištěné xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx 3 % xxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx registračního xxxxxx x xxxx 2017 xxxx xxx xxxxxxxxx (X. Drahoš x X. Xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx menší xxx 3 %. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx ní xxx xxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx však xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx stejné x xx jejich xxxx, xxx xx x xxxx vypořádají x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podpisů.

Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 380 xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx započítány xx xxxxxxxxx počtu xxxxxxx xx petici, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx konkrétní důvod, xx xxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx, xxxxx požadoval xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx x nepochopení §25 xxxx. 5 x 6 zákona x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx se zákonem.

K xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx převedl xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxx tak xx xxxxxxxxxx ověřování. Xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx totožný x xxxxxx navrhovatele) xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nesprávného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dokladu (xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx). „Operátor“ pak xxxxxx x závěru x xxxxxxx nesprávného xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx porovnání elektronického xxxxxx řádku x xxxxxxxxx archu x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel. Xxxxxxxx xxxxxxx číslice z xxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxx, xxx se xxxxx o „1“, xxxx „2“, x x číslice „1“ xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxxxx xx „xxxxxxxx“, xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx x xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxx“ postupoval x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxx, xx optikou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx měl xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 733 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x 2 549 xx vzorku xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pochybení xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x nemohlo xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx. Ostatně xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x namítané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prezidenta republiky. X tomu je xxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx pouze xxxx. X otázce přiměřenosti xxxxxxxxx xx 50 000 podpisů x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátorů xx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx dne 7.1.2013, sp. xx. Xx. ÚS 27/12, x. 68/2013 Xx. XX, Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohradilo xxxxx xxxxxxx, že zcela xxxxxxxxxxx na kontrolu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x volbě xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpis x xxxxxxxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nástroj x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx petici xx xxxxxxx projevem xxxx petenta, xx xx jisté míry xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx setrval xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx jeho vlastních xxxxx xx xxxxxx. Xxx x přiznalo, xx „operátor“ xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupovat xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx petenta ztotožnit.

Navrhovatel xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx případ xxx pouhým xxxxxxx x že z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx otázku, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx vyhodnocen xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx. Xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jednalo xx x záznam xx xxxxx č. 15008524, xxxxx 1, na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxx, přesto xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x tomu navrhovatel xxxx připojil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx archu). Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x úřad prezidenta xx základě podpory xxxxxx xxxxxxxxxxx zákon xxxxx podpůrné prostředky xxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů. O xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x vlastní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vyjádřenými x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxx x xxxxxxxxx možnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx důkazy x xxxxxxx xxx to, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobil xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxx bylo xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pochybením.

Pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx zvýhodnit xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx netvrdil, xx xxxxxxxxx z xxxx zvýhodnilo. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud kandidátka X. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svého prohlášení 20 000 xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx archů. Xx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx mít xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx z databází xx xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx většině xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Případy na xxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jsou xxxxx navrhovatele xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrh xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[36] Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dvou xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx konformitu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx (xxxxxxx §25 x 26) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx připojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxx.

X.1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem

[37] Xxx xxxxxxxxx sám xxxxxxxxxxx, současná volba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx již třetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x xx. 56 Ústavy, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 71/2012 Xx., x x zákoně x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx příležitost xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádřit. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikované právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nové; xxxxxx, s xxxxxxxx x xxxx se xxx oba xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxx judikatuře, xxxxxxxxx x usnesení Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Okamura x x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx věci Xxxxxxx. Xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudců připojeného x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; Xxxxxxxx správní xxxx však xxxxxxxxx, xx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx dospěla xxxxxxxx xxxxxxx volebního senátu, xxxxx x závěry xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx.

[38] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x několika důvodů, xxxxx lze shrnout xx xxxxxxxxxxxxx celků. Xxxxxx, xx rozlišení xxxxxxxxx navrhovaných poslanci x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx na xxxxxx xxxxx zakládá xxxxxx xxxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx náročnosti xxxxx xxxxxxx a xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kandidátní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na petici xxxxx §25 odst. 5 x 6, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx pravosti podpisu.

[39] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud, tak x xxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxx xx věci Xxxxxxx xxxxxxxxx zdůraznil, xx xxxx rozlišení xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx ústavním pořádku (xx. 56 xxxx. 5 Xxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxxx parlamentní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx (bod 53 xxxxxx).

[40] Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx občanskou xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podanou občanem xxxx navrhovatelem) x xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx x řad xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx (xxxxx) stojí xxxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx vzešlý x xxxxx, x případě xxxxxxxxx navrhovaného občanem xxxxxx xxx ústavodárce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 50 000 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvoleným xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxx určité xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (usnesení xx xxx 13.12.2017, xx. Xxx 84/2017-175, x. 3716/2018 Sb. XXX, Xxxxxxxx, bod 92). Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kandidátů na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx dle xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx ji xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné (xxxxxxxx xx xxx 13.12.2012, xx. Vol 8/2012-28, Xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákona xxx vyplývá xxx x xxxxxx věci. X xxx však xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xx spolehne xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx zřejmě xxxxxxx xxxxxxxxxx občanskému charakteru xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sbírají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xx klíč“; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani nezakazuje (xxxx. nález XX xx xxxx Xxxxxxx, xxx 53).

[41] Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxx, xx od xxxxxxxx x senátorů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (menší) xxxxxx osobních údajů (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, zda xxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x podpis), xxx xx xxxx x navrhujícího xxxxxx (xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cestovního xxxx x xxxxxx). Xxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxx x senátorů, kteří xxxx navrhovateli x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx se x xxxxxxx činitele x xxxxxxx xxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a jenom xxxxx xxxxxxx; jejich xxxxxx údaje xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

[42] Xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx x petentů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx přímo požadavek xx. 56 Xxxxxx. Xxxxxxx rozsah zákonem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účel a xx objektivně odůvodněný. Xxxxxxx xxxx další xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyžadují xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx (§4 odst. 1 xxxxxx č. 85/1990 Xx., x xxxxx petičním), x xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxx osobní xxxxx [xxxxxxxxx datum xxxxxxxx – xxx §11 xxxx. 2 zákona x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 118/2010 Xx., x krajském xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx §61 xxxx. 2 xxxx. d) zákona x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České republiky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx].

[43] Xxxxx xxx x tvrzení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kandidáty xxx xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx mýlí v xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx) doplňovat xxxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. jejich podpisy. Xxx x xxxxxx xxxxxxx to xxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 12.12.2022, xx. Xxx 17/2022-26, Xxxxxxx.

[44] Nejvyšší xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xx xxx x minulosti již xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výběru xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celkem xx 17 000 xxxxxxx. Nejvyšší správní xxxx x usnesení xx věci Okamura xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 000 xxxxxxx xx petici xxxxxxxxxx xxx norma xxxxxxxxxx ministerstvo ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx 56 xxxx. 5 Xxxxxx xxxx jen jednu xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx 50 000 xxxxxxxxxxxxx občanů metodu xxxxxxxxx xxxxxx dvou xxxxxx. Xxxxxxxx xx 17 000 petentů, xxxxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxx xxxx, xxx [71] xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládat xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxxx a úplnosti; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, důkazní xxxxxxx xxxxx pak leží xx ministerstvu (usnesení XXX xx dne 13.12.2012, xx. Xxx 13/2012-36, x. 2796/2013 Xx. NSS, Bobošíková, xxx 34). Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx presumpci xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx na „xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§25 xxxx. 6 zákona x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx (xxx 39 xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxx). Xxxx ústavně xxxxxxxxx xxx akceptoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na peticích xxxx Xxxxxxx xxxx (xxx 58 xxxxxx xx xxxx Okamura).

[45] Xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxxxxx x tom, xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů. Xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, by předpokládalo xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, což xx při Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 50 000 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx „x xxxxxx“ xxxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx značnou xxxxxxxx x přístupu k „xxxxxxxx“ (oproti „xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, zvláště x xxxxxxx rámci, který xx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx xxxx Xxxxxxx, xxx 31). Zkoumání xxxxxxxx podpisů xxx xxxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, resp. kandidáty, xx xxxx xxxxxxx xxxx příznivé (xxxxx XX ve xxxx Xxxxxxx, xxx 61). Xx však xxxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx, že xxxxx opravdu xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takové xxxxxxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maření xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x referenda xxxxx §351 třetí xxxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxx by takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, pak by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[46] Příklad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx namátkové xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx chyby. Xxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x že jedná xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx trestního xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvah xxxx xxxx xxxxxx přijmout x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

[47] Xxxxxxxx správní xxxx shrnuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxxxx, s xxxxx xx již xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx proto neshledal xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a podání xxxxxx Ústavnímu soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy x xxxx přistoupit x posouzení xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx

[48] X xxxxx xxxxx xxxxx zpochybňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 73 037 xxxxxx, x xxxx xx xxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx započetím kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 380 xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky a xxxxxx xxxxxx 71 828 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podporujících xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 380 xxxxxxx.

[49] Xxxx xxxxxxxxxxx zpochybnil xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celkem 17 000 petentů. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem 5 283 chybových xxxxxxx (2 734 v xxxxxx vzorku x 2 549 ve xxxxxx), xx jejichž xxxxxxx postupem podle §25 xxxx. 6 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyřadilo x petice dalších 21 829 údajně xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx 48 091 xxxxxx xxxx podporovatelů xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 283 chybných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx navrhovatel xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proto xxxxxxxx, xxx fakticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx petice, xxxx údajů x 71 828 xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 21 829 xxxxxxx xxxxxxx.

X.2.1 Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx

[50] Xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx následující. Xxx xx xxxx Xxxxxxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx x přepočítání xxxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxx §25 xxxx. 5 a 6 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx stejný xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemožné, xxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx petic, xxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx – xx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx kontroly x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxx kontrolu celé xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[51] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohybovat xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci (xx. 2 odst. 3 Ústavy x xx. 2 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx), x pokud je xxxxxxx úprava x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 a 6 xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx konformní x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx není xxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[52] Xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dospěl Xxxxxxxx správní soud x xxxxxxxxx x xxxxxx, že x xxxxxxx xx xx, xx navrhovatel xxxx xxxxxxx x volební xxxxxxxxxxx, postačí, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 19.11.2017, xx. Vol 58/2017-187, x. 3682/2018 Xx. XXX). V xxxxxxxx xxxxxx x přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx navrhovatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx předkládat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Zjištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx s neveřejnými xxxxxxxx x evidencemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užilo xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[53] Xxx xx sice xxxxxxxxxx, xx kandidát, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxxxx občanského xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx závěry xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) však xxxxxx xxxxx stihnout takto xxxxxx jen nepatrný xxxxx vyřazených xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx adresách xxxxxxxx pobytu zrovna x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na jiných xxxxxxxx, x mezidobí xx xxxxxxxxxxx či xxxxxx. Mohou xxx x xxxxxxxx x xxxxx lidem, xxxxx xx xxxxx objeví x jejich dveří x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxx jistě xxxx xxxxxxx, než xxxx xxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x petičního stánku. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vyhodnocení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx nereálné, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx, že xxx x údaje xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x to, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx mu vyřadilo xxxxx množství podpisů, xxx x jeho xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx však byla xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xx však xxxxx x xxxx podání xxxxxx ještě zjistit, xxxxx xxxxx xx, xxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx nižší xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hranice 50 000 xxxxxxx, xxxxxxxx xx navrhující občan xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx možnost unést xxx xxxxxxx xxxxxxx.

[54] Xxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxxxx, xxx xx alespoň x několika xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xx xxxx situace tedy xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x povinnost, xxxxxxxxx soudu alespoň xxxxxxx konkrétní indicie xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx pak takovými xxxxxxxxx xxxx právě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx správné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opačnému xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tak xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení, xx xxxxx xx petici xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ale xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příklady zakládající xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Ty xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přistoupí x dalšímu zkoumání.

[55] Xxxxx xxxxxxx indicií xxx soud xxx xxxx xxxxxxx, že xx samy x xxxx představují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx nejde xxx o pochybení xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx potvrdil, nebo xxxxxxxx. Xxxxxx pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a širší xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx měl xxxxxxxx přezkum ve xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzen, xxxxxxx by být xxxxxxx přezkumným. Fakticky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou však xx xxxxx zákona xxxxxxxx ministerstvo, xxxxx xx x xxxx xxxxx také xxxxxxxx xxx technickými xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx.

[56] X xxxxx xxxxxxx považoval Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx to, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 380 xxxxxxx. X xxxxx případě xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx – x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx takto x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přeškrtnutí xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kandidátní listiny. Xxxxxxxxxxxx proto xxx xxxxxxxxx v xxx, xxx tyto záznamy x xxxxxx xxx xxxxxxxx a Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx argumenty, xxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx nepotřeboval xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[57] Xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 17 000 xxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxxx správní soud xxxxx, x jejich xxxxxxx xx navrhovatel xxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a soud xx xxx musí xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx indicií. Xx xxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tvrzení, xx ministerstvo xxxxxxxx x petici xxxx x samotném xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx nalezen. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxx x jeho xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu. Xxxx xxxxxxxxxxxx pak xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx sice x hraniční xxxxxx, xxx uznalo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pouze x xxxxx – xxxxxxxxxxxxx doloženém – xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx – xxx xx x xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxxx – podpořil dalším xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx, xxx [67]).

X.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxx

[58] Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxx, xx občan xxxxxx xxxxx xx xxxxx XX xxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, x vlastnoruční xxxxxx. Následující ustanovení xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x správné. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx petentů xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nesprávnost xxxxxxxxxxxx údaje zjištěná x xxxxx kontroly xxx x neuznání xxxxxx občana xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxx na xxxxxxxx xxxxx náležitostí petice xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx Okamura (bod 67), „[x]x-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx toliko způsobem, x xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx svoje xxxxxxx údaje x x xxx xxxxxxxx xxxx vlastnoruční xxxxxx, xx xxx neuvedl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx snížit xxxx xxxxxx, xx. aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx či si xx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxx, který by xxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x „xxxxxx“ (xx xxxxx, xxxxxxx x kdekoliv xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů bez xxxxxxx obtíží xxxxxxxxxx. Xx-xx pak xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx xx xxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx bene x xxxxxx právě xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x Ústavního xxxxx – viz novelu xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 90/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x některé xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx k xx, xxxxxxxxxx viz xxxx v xxxx [64]), xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx petent xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx případě xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxx xxxxx.

[59] Xxxxxxx xx xxxx výklad xxxx, xxxx xxxx xxx považovat za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx správnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkrétní xxxx. „Při xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx xx uvážení orgánu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx. Objasní xx význam neurčitého xxxxxxxx pojmu x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx zařadit xx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“ (Xxxxxxxx, X. x xxx. Správní xxxxx. Xxxxxx xxxx. 8. xxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2012, x. 80 xx 81). Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x. 2, xxxxxxx v xxxx xxxxxxx 2.

[60] Xxxxxxxxxxx xxxxx pokyn xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx §69 písm. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx. Xxxxx otázkou xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx již x xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxx (xxxx 49 x 50) x xxxxxx v xxx k xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx podléhat x xxxxxxxx petic. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x údajům samotných xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zmocňovací xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodiku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Podle xx. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx akceptovat, xxxxx xx této xxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx úředníků x jejich xxxxxxx xxxxx.

[61] Nelze xxx xxx xxxxxxx souhlasit x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx se sice xxxxx o vnitřní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, avšak x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx proces, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volbu prezidenta xxxxxxxxx, neshledává xxxx xxxxx kolidující xxxxx, xxxxx xx bránil xxxx xxxxxxxxxx. Ostatně x podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) těchto xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxx fakultativní (xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by tomu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx informace. V xxxxx xxxxxxx má xxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx, bylo-li by xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx poskytnout a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx však do xxxxxxxx žádoucí, xxx xxx postupovalo xxxxxxxxxxx x tuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxx x xxxx xxxxx, xxx x zájmu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx to, jak xxxx xxxxxxxxxxxx vykládat xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx údaj, bylo xxx širokou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[62] Nejvyšší xxxxxxx xxxx si xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 2 xxxxxxx x dospěl x xxxxxx, xx jím xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona xx správnost xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx dosavadní judikatury xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx správnosti xxxxx, x tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doslovný xxxxxx xxxxxx by sice xxxxxxxxx neuznání jakéhokoliv xxxxx, xxxxx je x petici xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x přepis v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyložilo xxxxx xxxxxxxxxxx úžeji, xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx 2 pokynu xxxxxxxx x. 2 plyne, xx úředníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tyto případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx další kontrole x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx měli xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx („Xx.“ xxxxxxx „Xxxxxxxxx“) nebo xxxxxxxxxxx jména xx xxxx hovorové podoby („Xxxxx“ xxxxxxx „Jan“). Xx xx týkalo x nečitelných částí xxxx, příjmení xx xxxxx trvalého pobytu. Xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx data xxxxxxxx xx xxx pokynu xxxxxx nemělo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx narození xxxxxxxxxx x uvedeného xxxxxxx xxxxx. Konečně xx xxxxx x xxx nečitelnou část xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx-xx xx petent x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx to xxxxx xxxxxx xxx x sobě důvod x xxxxxxxx xxxxxxx).

[63] Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx ztotožňování xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx petentem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx záruku blížící xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Jak xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bodu [58], xxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která je x petici uvedena.

[64] Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx vycházel Xxxxxxx xxxx x xxxxxx ve věci Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 90/2017 Xx. xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uvést, xxx xxxxxxxxx na druh xxxxxxx x xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx osob zapsaných xx veřejných xxxxxxxxxxx, xx jedná x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx údaje uvedeny xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx, xx právě to xxxx xxxxxxx zákonodárce, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxx občanského xxxxxxx xxxx cestovního xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) Ústavního soudu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpisů xx xxxxxx, x zároveň xxxxxx xxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sběru a xxxxxxxxx podpisů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Ústavě.“ (xxxxxxxx xxxx č. 899, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7. xxxxxxx období, 2013 – 2017).

[65] X xxxxxxxx dané xxxxxx xx tak xx xxxxx stranu xxxxxxx pravděpodobnost, xx xxxxxxx osoby petici xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxx vzrostla pravděpodobnost, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxx, xxx ostatní údaje xxxx správné, je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx osobní xxxxx získány xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Pokud je xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx namístě xxxxxxx pochybnost x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx petici skutečně xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx takové xxxxxxx, u kterých xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx petici xxxxxxxxx xxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřesnost či xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („Havl. Xxxx“), nebo xxxxx xxxx narození xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x den.

[66] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxx, xx samotná xxxxxxxx obsažená x xxxxxx xxxxxxxx č. 2 pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxx použitá ministerstvem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx §26 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx podle metodiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ministerstva

[67] Xxx xxx Nejvyšší xxxxxxx soud shora xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpochybňující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx na podporu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podepsal. Ministerstvo xxx uvedlo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx číslo občanského xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x. 15007353/2), xxxxx i x xxxxx občanského xxxxxxx navrhovatele, x xxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bylo x petici xxxxxxx xxx, že mohlo xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxxxx „2“, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx „1“. Xxx xxxx o xxxxxx, xxx xxxxxxx mohla xxx přečtena dvěma xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx vyplněna „ledabyle“, xxxxx xxxxxxx nečitelně. Xxxxxxxxxxxx xxxxx mělo (xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxx to xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x návrhu. X xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx navrhovatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x. 15008524/1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššímu správnímu xxxxx předložil xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na petičním xxxxx. Z xxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx této xxxxx „Xxxxxxxx“ mohlo xxx xxxxxxxx xxxx „Malamová“, x xxxxx neztotožněno, xxxxxxx lze xxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x mohl xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx“ namísto „Xxxxxxxx“. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ministerstvo xxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxx (pokynu xxxxxxxx x. 2) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vést x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xx zapsanými xxxxx x evidenci xxxxxxxxxx).

[68] S ohledem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx nejprve k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotilo xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx vzorku ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx 2 734 x v xxxxxx vzorku 2 549, xx. xxxxxx 5 283 xxxxxxx xx petici, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 879 záznamů, xx xxxxxxx občan xxxxx nebyl xxxxxxx, x v druhém xxxxxx xxxxx označilo 1 773 xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx petičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx. xxxxxx 36 xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených xx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxx sloupcích xx xxxxxxx, xxx údaje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, vyhodnotil Xxxxxxxx xxxxxxx soud). Xxx xxxxxxx údajů Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podpisu (xxxxx xxxxx / xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx údaje xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx

1

1

15001953/3

xxxxxxxx

xxxxxxxxx adresa trvalého xxxxxx (č. p.) x xxxxx xxxxxxxx

2

1

15002846/6

xxxxxxxxxx

3

1

15003593/6

xxxxxxxx

x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4

1

15004309/1

xxxxxxxxxx

5

1

15005023/2

xxxxxxxxxx

6

1

15005578/3

xxxxxxxxxx

7

1

15006395/5

xxxxxxxxxx

8

1

15007004/4

xxxxxxxxxx

9

1

15008087/4

xxxxxxxxxx

10

1

15008542/5

xxxxxxxxxx

11

1

15008704/2

xxxxxxxxxx

12

1

15008874/1

xxxxxxxxxx

13

1

15009015/1

xxxxxxxxxx

14

1

15009418/3

xxxxxxxxxx

15

1

15009617/4

xxxxxxxxxx

16

1

15010600/5

xxxxxxxx

xxxxxxxxx datum xxxxxxxx

17

1

15011212/2

xxxxxxxxxx

18

1

15012339/4

xxxxxxxxxx

19

2

15000486/5

xxxxxxxxxx

20

2

15002330/3

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx jméně

21

2

15003261/5

nalezena

obtížně xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx

22

2

15003775/1

xxxxxxxx

xxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

23

2

15004527/4

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx XX

24

2

15005026/6

xxxxxxxxxx

25

2

15005822/3

xxxxxxxxxx

26

2

15006845/4

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

27

2

15007699/4

xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

28

2

15008261/3

xxxxxxxxxx

29

2

15008608/2

xxxxxxxxxx

30

2

15008794/3

xxxxxxxxxx

31

2

15008936/2

xxxxxxxxxx

32

2

15009391/4

xxxxxxxxxx

33

2

15009560/3

xxxxxxxxxx

34

2

15010707/6

xxxxxxxxxx

35

2

15011427/2

xxxxxxxxxx

36

2

15012540/5

xxxxxxxxxx

[69] Xx xxxxxx od ministerstva Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 9 xxxx. Jednoho xxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x. 27), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx „v xxxxxxxx xxxxxxxxx: neexistuje xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx“, xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx tří občanů (xx výše uvedené xxxxxxx xxx x. 3 a 20 x 21) soud xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx určitou jednu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx náměstka x. 2 měla xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx „Xxxxx“, x xxxxxxxx „Beáta“, xxxx nesprávné xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx). Xxxx tak xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhodnoceny xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dohledaných xxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 2).

X.2.4 Xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x hodnocení správnosti xxxxx x petentech

[70] Xxxxxxxx, xxxxx nichž xx 36 xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v pokynu xxxxxxxx č. 2, xxxxxxxxx xxxxxxx indicii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx postup xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxxxx, xxxxx byly ministerstvem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxx úplnost soud xxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx x obou xxxxxxxx chybovost 5 618 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx 5 283 x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx nesprávné xxxxx. Zbylých 335 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neuznalo x xxxxxx důvodů, xxxxx xx nalezený xxxxx nedosáhl plnoletosti, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx nebo byl xx vzorcích xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 618 xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx považovalo xx xxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxx provedlo „xxxxxxxxxxx“ xxxx zbývající xxxxx petice. Každý xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx zkontroloval x xxxxxxxx xxxxx a x něm uvedené xxxxx ověřoval x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx.

[71] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx uvedl, že xxxxxxxx xxxxx musí xxx založena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx Bobošíková, xxx 34). Xx-xx xx brát toto xxxxxxxxxx skutečně vážně, xxx xx xxxxx xxxxxxx, že nepostačuje, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nebyla x evidencích dohledána, xx-xx x nich xxxxx uváděných xxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx mělo xxxxx uvést xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděných xxxxx a xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[72] Xx xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxx, xx osobu xxxxxxxxxxx („xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx“), xxx xxx. xxxxxxxx měl v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x manuálnímu dohledání xxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx uváděné xxxxx nesprávné a xxx xxx má xxx záznam xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvětlilo xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxx č. 2, xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[73] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx – xxxxxx vzato – xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx důkazní břemeno. X každého xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxx xxxx i úvahu xxx xxxxxx xxxxxxxx x. 2, xxx xxxx xxx x xxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx řečeno, zjistil-li Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx x dané xxxxx v evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xx „xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx“, zkoumal xxxx xxxxxx neuznání xxxxxx záznamu kvůli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 2, xxxx xxx metodiky xxxxxxxxx ministerstva. Stejně xxx x xxxxxxx 1 631 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx kvůli jiné xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx návrhu, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 odst. 2 x 7 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Soud xxx x této xxxxxxx musí xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x nezpochybněnými xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 50 000 podpisů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx prezidenta republiky.

[74] Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud zjistil, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx náměstka x. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxx v xxxxx xxxx xxxxxx počítačový xxxxxxx, xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx text xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaslalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xx zpravidla xxxxx x nesprávnému automatickému xxxxxxxxxx xxxxx, ačkoli xxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx (například u xxxxxxxx č. 15005404/4 x xxxxxxxxx „Xxxxxxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako „Xxxxxxxxxx“; x xxxxxxx xxxxxxx x. 15003508/3, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „05/11/1945“, jej xxxxx xxxxxxxxxx xxxx „05/11/1975“; x xxxxxxx x. 15004071/4, xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx, xxxxx „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx „09/11/1992“ xxxx „19/11/1992“). Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx chyb v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tím, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx jménu, xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx petiční xxxx obsahoval xxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx xxx xxxxx i xxxxxxxxxx, namísto xxxxx „Xxxxxxx“ (xxxxxx x. 15001764/1), xxxx xxx xxxxxxx xxxxx „Xxxxxx“ xx v xxxxx xxxxxxx xxxx „Štefan“ (x. 15001448/1), xxxxxxxx „Xxxxxx“ xxxx „Xxxxxx“ (x. 15007683/2), „Matiášková“ xxxx „Matyášková“ (x. 15001765/2) nebo „Xxxxxx“ xxxx „Ivousek“ (č. 15002752/5). X xxxxxx xxxxxxxxx xx petent „xxxxx“ x xxxxxx xxxxx čísla občanského xxxxxxx (x. 15003508/3), xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx správné.

[75] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ a, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx ověřil x xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudilo jako „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx: neexistuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 2 xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měl xxx. xxxxxxxx pokusit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Soud v xxxxxx xxxxxxxxx ověřil, xx osoby v xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx pochyb, xxxx xxx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx x pokynu xxxxxxxx x. 2, xxxx x „ministerské“ xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxx úplnost xxxxxx, xx xxxxx x dispozici xxxx, xxx xx ministerstvo x takových případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx archu x xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidencích. Xxx xxxxxxxx výsledek xx xxxxx není xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nesprávný.

[76] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 5 618 xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx souboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 433 x xxxx mělo xxx uznáno xxxx xxxxxxxxx x nemělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

[77] Xxxxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 xxxxxxx, xxx když xx při xxxxxxx xxxxxxxx chybovosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zohlední xxxx ověřené xxxxxxx.

[78] Xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva x xxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxx následující.

Občan xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

1 671 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx1 879)

831 (původní údaj xxxxxxxxxxxx je 855)

111 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 113)

2 613 (xxxxxxx údajministerstva xx 2 847)

5 887 (xxxxxxx údaj xxxxxxxxxxxx xx 5 653)

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxx jako "100 * (1 - (5887/8500))" – je 30,741 %. Xxxxxxx xxxxxxxxx vzorku 1 xxxx xxx 3 %, xx stále xxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 6, větou první, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.

[79] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vzorku 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx doklad, xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

1 600 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 773)

750 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 776)

222

2 572 (původní xxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 771)

5928 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 729)

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxx jako "100 * (1 - (5928/8500))" – xx 30,259 %.

[80] Xxxxxxx chybovost vzorku 2 zjištěná Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxxx xxx 3 %, xxxxxxxxxx soud podle §25 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odečetl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxx. Xxxxxxxx počet petentů – xxxxxxxxx xxxx "71 828 - (71 828 * ((30,741 + 30,259)/200))" – činí 49 920.

[81] Xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx konstatuje, že xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alespoň 50 000 xxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. (…)

V.2.5 Xxxxxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[83] Konečně Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx nevysvětlitelné, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx P. Xxxxx a D. Xxxxxxxx xxxx zjištěna xxxxx nízká míra xxxxxxxxxx, x xxxxxx x petic ostatních xxxxxxxxx (X. Xxxxx, X. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx nepodpořil xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx musel xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx registrů a xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

[84] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx, a xx arších jsou xxx „podepsány“ xxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx archů xx x xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxx desítky. Například xxx x xxxxx x. 15000487, 15002670, 15002809, 15002838, 15002842, 15002843, 15002845, 15002846, 15002859, 15002868, 15002948, 15009394, 15009397, 15009385, 15003332, 15003334, 15003577, 15003617,15004057, 15005261, 15005271, 15008865, 15009334, 15009326, 15009333, 15009385, 15009439, 15009451, 15009454, 15009464, 15009506, 15009540, 15009545, 15009567, 15009585, 15009586, 15009593, 15009596, 15009597, 15009613, 15009617, 15009619, 15009633, 15009786, 15009790, 15009793, 15009809, 15009813, 15009817, 15010714, 15010723, 15010764, 15010779, 15010783, 15010927.

[85] X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x tom, xx xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx archů. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vždy, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx.

[86] Například xx xxxxxxxx xxxxx x. 15009596 xxxx všichni xxx xxxxxxxxx petenti xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx 71, Jenišov. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx všichni xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx adrese Stinná 17, Český Xxxxxxx (x. 15005271) xxxx xx xxxxxx Rooseveltova 19, Xxxxx Xxxxxxx (x. 15005261). Xx xxxxxxxx xxxxx x. 15009585 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx adrese Xxxxxxxx x poslední xxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx x Šibeniční x Xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Hřbitovní x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ulice Xxxxxxxx existuje, ale xxxx xxxxx xxxxxxx xxx orientační 481 xxxxxxxx x druhého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx Plzeňská, xxxxx xx xxxx x Domažlicích vůbec xxxxxxxxxxx.

[87] Na xxxxxxxx xxxxx č. 15010714 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxx postupně xxxxx xx xxxxxx x x. p. 3048, xxxxx x č. x. 3049, další x č. x. 3050, xx xx xxxxxxxxxx x x. x. 3053. Uvedené xxxxx xxx xxxx xx první pohled xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se x dané xxxxx xxxxxxxxx. Obdobná je xxxxxxx xx xxxxx x. 15010723, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od čísla 2764 xxxx, a xx jít x xxxxx Pionýrů x Xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxx.

[88] Xxxxxxx xxxxx x. 15008194 x 15008237 pak xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx na archu x. 3 a 4), xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx odlišného rukopisu (x xxx znaleckého xxxxxxxx) xxxxxx, že x xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxx xx současně patrné, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dobrovolník x xxxxx „XXXX“. U xxxxxxxxx archu č. 15009385 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podpisy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx bydlet x xxxxx X. Kučery x Xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v dané xxxxx neexistují.

[89] Xxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mapové xxxxxxx x veřejně xxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx zeměměřickým x katastrálním, xxxxxxxx xxxx veřejně dostupné xxxxx katastru nemovitostí. Xxxxxxxxxxx měl xxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxx uveden kód xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx zjevně xxxxxx vyplněné xxxx xxxxx x některého x xxxxxxxx dobrovolníků, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx takového xxxxxxxxxxxx.

[90] Xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxx, x xxx hlubšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx minimálně xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx navrhovatel kandidátní xxxxxxx již xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[91] Jak xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx x xxxx 68 xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxx, zjištěné xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx věcí, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, třebas x xx xxxx xxxxxxxxxxxx získávání xxxxxxx, xxxx zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx nepochybně xxxxx xxxx i xx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přistoupil.

VI. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[92] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx zjištěná chybovost x xxxxxx xx xxxxxxx navrhovatelovy xxxxxxxxxxx xxxx i xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uznat, nedosahuje xxxxxxx kandidáta požadovaných 50 000 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx proto vliv xx konečné rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx.

[93] Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zda xx jedná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx projednávaném xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svědčící x nevhodnosti (což xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx technickou xxxxxxxxx, xxxxxx chybovosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ať už xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, samotných xxxxxxx x konečně x xxxxxxxxxxxx.

[94] Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neshledaly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx registrací x první přímé xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxx. Xxxxxx sběru xxxxxxx občanů x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva se xxxx xxxxxx nikoliv xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx obstarat xx nejvíce přesných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx – xxx xxx ber. Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanské xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x různých zdrojů xxxx xx xxxx xxxxx x přesné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx psát x xxxxxxxxxxx xx nepřesností. X konečně, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva, xx pak klíčové xx, zda xx xxxxxxxx stroj schopen xxxxx xxxxx údaje xxx automatizované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pochybuje x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx s xx xxxxxxx rčení, xxxxx xxxxx jsou volby xxxxxx ze „svátků xxxxxxxxxx“; xx tomu xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx může xxxxx xxx efekt xxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x politický x xxxxxxx systém, x napomáhat xxx xxxxx radikálních, extremistických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

[95] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx Xxxxxxx xxxx (xxxxx xx xxxx Xxxxxxx, bod 68), xxxxx již xxxx xxxxxx lety v xxxxxxxxxxx x nedostatkem xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisů xxxxxxx apeloval na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kandidáta xx xxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[96] I xxxx změny Ústavy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jak učinit xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xXxxxxxxxxxx, x němuž x xxxxxxxx došlo, xxxxxx xxxxxx vedle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx identity xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx národního terminálu, xxx. Xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x soudkyně Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §55a x. x. x.

Xxxxxxxxx jsme xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu. Považujeme xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx odůvodnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx totiž xx xx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, návrh Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx dalšího.

Ochrana xx xxxxxx registrace xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxx x x xxxxxx konkrétních x skutkových důvodů x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x jejich prokázání. Xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx x xxxxx x jiných xxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx registrace). Říká xx xxxx dispoziční xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx soud xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“, tj. xx, xxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud, xx xx xxxxxxx výjimky, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx představ. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx účastníků x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx soudu svěřuje. Xxxx xxxx advokátem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x volil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nejvyšším xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nejlépe a xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxx za obecné xxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx funkci, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxx, x xxx xx xx volební xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obrátil.

Byla xxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, že šlo x xxxxxx, na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxxxx (ať xx xx xxx nijak xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prvotního xxxxxxxx 2 380 podpisů xxx jejich neúplnost xxxx proto, xx xxxx xxxxxxxx, absurdní x xxxxx zákonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přezkoumání xxxxx 71 828 uznaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volebního xxxxxx x Xxxxxxx a x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a podnět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Ústavního xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volby).

Navrhovatel xxxxx jedinou konkrétnost (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) u xxxxxxx xxxxxxxx – svého xxxxxxxxx – xxxxxxx; xxx xx xxxx xxxx k chlubení. Xxxxxx xx – xxxxxxxxxx právě xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyřazení xxxxxxx 452 xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx ten xxxxx, xxxxxxxxxxx triviální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stačil x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxx neoznačil, xxxxx xxx k nim xxxxx xxxxxxx nějakou xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx mohl xxxxxx; xxxxxxxxx xx, xx xx xx xxxx xxx obtížné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 53 odůvodnění.

Navzdory xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (ztotožnění xxxxxxx dalších 19 xxxx v kontrolních xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Diviše). Xxxxxx tak přesto, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x procesní), jimž xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx každého xxxxxxxxxxxx, který se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx očekávali xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx soudem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudu zaměřit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx, xxxx xxxxxxx zjistil, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx ověřování identity xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poté, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Nevidíme však xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xxx x postup xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x různým xxxxxxxxxx, xxxxx xx opírají x občanskou podporu x xxxxxx petic, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odvádějícími xxxxxxxxx xx vlastního selhání.

Aniž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, nelze xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx příčiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x něj xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x nízkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx vysvětlení (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, žádné „xxxxxxx xxxxxxx“, xxx xxxx xx některých xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx 10 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx x xx, xxx xxxxxxx (x poctivě) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x načasování. X xxx xx xxxx xxxxxxxx síla xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx „tah xx branku“, xx x tomto xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x. 2017, xxxxx x reakci xx zjištěné problémy xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx přímou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, mířila xxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxxx logicky xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxx nepamatuje, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx opsat (x je xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx petice xxxxxxxxxx xxxxx sám, xxxxx xx xx xx xxx může xxxxxx xxxxx proškolený x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx x xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx dobrovolně xxxxxxxx; x pak xx xx občan musí xxx vlastnoručně podepsat).

Že xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ilustrativně učí xxxxxxxx děti z Xxxxxxx slabikáře xx Xxxxxxx Xxxxxx. „Xxxxxxxxx“ x xxxxxxxx nečitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx školu – x tom xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx psaní xxxxxxxx xx dvojky x čísle občanského xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx; kéž xx xx bylo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxx prezidenty, xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přezkoumání xxxxxxx x kontrolním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poctivou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výsledku x xxxx xxxxxxxxxxxx x „xxxxx“ správě xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Považujeme však xx potřebné xxxxxxxxx, xx i xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uliček. Xxxxx xxxxxxxx „nadstandard“, eufemisticky xxxxxx, byl soud xxxxxxx (x xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxx proto, xx se to xxxxx shodou okolností xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx kontroly xx věci xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx menší). Soud xx xx však xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx), xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx odmítnutý xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – x návrhu xxxxx, xx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx rozjel rozsáhlý xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechno xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx tak xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kandidáta Xxxxx Janečka xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.