Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx listiny xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x. 275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, unese xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důkazní xxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x. 275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx presumpci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx evidencích xxxxxxxx, je-li v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podpisu občana.

Prejudikatura: x. 2795/2013 Sb. XXX, č. 2796/2013 Xx. XXX, x. 3682/2018 Xx. XXX x x. 3716/2018 Xx. NSS; nález Xxxxxxxxx xxxxx č. 68/2013 Sb. XX (xx. zn. Pl. XX 27/12).

Xxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, XXX, Xx.X., xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listině domáhal xxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx podle §65 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §89 odst. 2 x. x. x. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx jeho kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 8.11.2022 xxxxx X. X. xxxx navrhující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele xxxxxxx kandidáta xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxx volbu xxxxxxx xx dnech 13. x 14.1.2023. Xxxxxxxxxxx xx xxx 25.11.2022 xxxxxxxxxxxx odmítlo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxx prezidenta republiky x xxxxxx, že xxxxxxxxx petice xx xxxxxxx kandidatury xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx 50 000 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx občan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx 13 128 xxxxxxxxxxx archy, xxxxxxxxxxxx 74 208 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx počtu občanů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 380 občanů, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx požadovaných xxxxx (xxxxx x příjmení, xxxxx narození, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx občanského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxx byl xxxxxx xxxxxxx, případně xxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx 71 828 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxx prezidenta republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 8 500 občanů chybovost 33,494 %, x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 32,6 %. Xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak xx celkového počtu 71 828 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx kontrolních xxxxxxxx, xxxxxxxxx 23 737 xxxxxx. Ministerstvo tak xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx občanů podepsaných xx xxxxxx je 48 091, tedy xxxxx než xxxxxxxxxxxx 50 000. X xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx následně xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozporný xx xxxxxxx a postup xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx xx nedostatečný, xxxxxxxxx a vedoucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxx o xxxxxx, náležitostech, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x takové xxxxxxxxx, která zakládá x xxxx protiústavnost x znemožňuje řádné xxxxxx voleb. Tato xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx přímou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vyskytují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx úprava vytváří xxxxxxx prostředí xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxx podpisu xx podporu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kandidatury xx xx termínu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na poslední xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisy xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx také xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx použít xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxx xxxx věnovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx vše významně xxxxxxx, až xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ kandidaturu x xxxxxxx kandidátům x xxxxxxxx politiků x xxxxxxx vlivových xxxxxx.

Xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x to, xx xxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílný xxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx poslanců x xxxxxxxx oproti podepisujícím xx občanům. Xxxxxxx xxxxxxxx a senátor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x datu narození, xxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a náročnější xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 1 zákona x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x z xxxx, xx kandidát předkládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x poslancích x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx peticí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx vůli xxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx občana xx xxxxxx x xxxxxxxxx náležitostí xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jakoukoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx v xxxxxxx x xx. 56 xxxx. 5 Xxxxxx. Kontrola xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx kontrolu xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Snaha „občanského“ xxxxxxxxx x získání xxxxxxx občanů xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx namátkovou, xxx xx xxxxxxxx §25 odst. 5 x 6 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Požadavek Xxxxxx xx dosažení xxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxxxxxxxx občanů je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxx“ pouze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxx namátková xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 3 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx počet chyb xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a zákon xxx předpokládá správnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jistě xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud první xxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxxxxx, ale druhý xxxxxx menší xxx 3 %, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx počet chyb x obou vzorcích x xxxxx předpokládá xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx platí, xx xxxxx oba xxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 %, xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x chybovosti x xxxx kontrolních xxxxxxxx, xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců Xxxxxx Xxxx, Radana Xxxxxx x Jana Xxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 13.12.2012, xx. Xxx 11/2012-77, č. 2795/2013 Sb. NSS, Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč 2,99% xxxxxxxxx xxxxxxx vzorku xxxx x předpokladu, xx zbývající xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx 3 % xxxx x předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx nesprávná.

Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxx dle xxxxxxxxxxxx x absurdnímu xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 49 000 podpisů, x xxxxx xx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxx xxxxxx xxxxx 1 400 podvodných, xxxxx xxxxxxxxxxx podpisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 400 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx 1 400 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,77 % všech xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 8 500 xxxxxxx xxxxxx 236 xxxxxxxx xxxxxxx, tj. 2,77 %. Výsledkem xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx 236 podpisů a xxxxxxxx s výsledkem 50 164 xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x volbě. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx absurdnost systému, xxxxx xxx umožňuje xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx podvádějí x xxxxxxxxxx neodevzdali xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nesprávnou xxxxxxxx xxx výběr x zpracování xxxxxxxxx xxxxxx. Kontrola provedená xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x její výsledek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx x celém rozsahu.

Vedle xxxx byl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx předchozích xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vzorků. V xxxx volbě xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kandidátů xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxx xxx kandidáti (X. Xxxxxxxx a X. Xxxxx) s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx dva xxxxxxxxx (X. Diviš a X. Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx neodpovídala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxx x navrhovatel se xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx vůli xxxxxx x důvěřovat, že xxxxx xxxxxx xx xxxxx detailech správně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšena xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx archů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x tomu, xx ve snaze xxxxxxxxx pochyby x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx x některého z xxxxxxx nedostupných xxxxxxxx x evidencí x xxxxx xx petici xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxx xxxxx slov sama xxxxxxxx xx 20 000 x xxxxxxxxx xxxxx 100 000 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx porovnáním xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, než xx tým X. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x staví xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx čestní a xxxxxxxxx možnost ověřovat xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x neveřejných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, do xxxxxxx nevýhody.

Tak xxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Metodické xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem (xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx 18.10.2022, xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxx x. 2“). Xxxxxx postup xx xxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x §69 xxxx. x) xxxxx 1 zákona o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx 2 380 xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx počet pouze 71 828. Xxxxx xxxx xx xxx, xx petice obsahovala xxxxxx 73 037 xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 2 380 xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxx 71 828, xxx muselo ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx 21 829 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx totiž zjistilo xxxxx 5 618 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx petice.

Jako xxxxxxxxx xxxxxx flagrantního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx petičním xxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 15007353 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i vlastní xxxxx x podpis, xxxxx xxx kontrole xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doložil, xx xxxxxxx údaje x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx. X xxxx dovodil, xx xxxxxx ministerstva byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stejně x xx všech ostatních xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx petici, x to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 21 829 chybných xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx přesvědčen, xx xxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx, nezákonný x xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu registrovat.

Ministerstvo xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdůraznilo, xx při kontrole xxxxx xx xxxx xxxxx platnou xxxxxx xxxxxxx. Tato úprava xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8 500 xxxxxxx, případně xxxxx xx druhém xxxxxx, a stanoví xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx počet podpisů x celkového xxxxx. Xxxxxxxxx úvahy x xxx, xxxx postup xx xxx xx xxxx ferenda spravedlivější, xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx výsledek registračního xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 2 x která xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x mantinelech xxxxxxx x zákonné xxxxxx. Xxxx vydána xx xxxxx interního xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx smyslem xxxx, aby všechny xxxxx zapojené xx xxxxxxxx petic xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x principů. Námitka xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx oporu x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky. Xxxxxxxxxx §69 písm. x) bodu 1 xxxxxx o volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kandidátů, xxxxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx formuloval xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx dovozoval x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx volbě xxxx 10 xxxx. Xxxxx xx x xxxxxx x hypotetická xxxxxxx, xx něž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx argumentaci o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nízká xxxxxxxxx xxx 3 % xxxx xxxxxx ničím xxxxxxxxx, například v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2017 xxxx dva xxxxxxxxx (X. Drahoš a X. Horáček) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 3 %. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx snaha xxxxxxxxx x kandidátů zvýhodnit xx naopak xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx předběžné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou však xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx, xxx xx x xxxx vypořádají x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prvotním xxxxxxxxx 2 380 xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx započítány xx xxxxxxxxx počtu xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx domáhal xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx překontrolování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxx zpochybňoval. Xxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx petice, xxxxxxxxx to buď x nepochopení §25 xxxx. 5 x 6 zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxx se zákonem.

K xxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx automatizovaně xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do textu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podobě, xxxxx xxxxxxxxxxxx existujícímu záznamu xxxxx v xxxxxxxxxx), x postoupil xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx (v tomto xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zapsána xxx xxxxxx). „Xxxxxxxx“ xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx nesprávného xxxxx dokladu na xxxxxxx porovnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řádku x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nalezenými x xxxxxxxx xxxxxxxx. Přestože xxxxxxx číslice x xxxxx dokladu uvedeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx číslice xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x „1“, xxxx „2“, x x xxxxxxx „1“ xx xxxx pozici xx xxxx psaní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx číslice xx xxxxxxxxx údajích x xxxxxxxxx (xxxx xxxxx xx „zobáčkem“, xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx s xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx případě příliš xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doloženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx měl být xxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxxx 2 733 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x 2 549 xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx usuzovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k dalším xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a nemohlo xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky. X tomu xx xxxxxxx podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx soud. X otázce přiměřenosti xxxxxxxxx xx 50 000 podpisů v xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátorů se xxxx již xxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx xx dne 7.1.2013, sp. xx. Xx. XX 27/12, x. 68/2013 Xx. XX, Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohradilo xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů petentů. Xxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx petenti vlastnoručně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx petici xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx tím, xx xxxx požadovanými xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (občanského xxxxxxx nebo cestovního xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxx návrhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx ministerstvo xx xxxxxxxxx uznalo xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx. Xxx x přiznalo, xx „xxxxxxxx“ nepostupoval x souladu x xxxxxxxxx ke kontrole xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx situace xxxxx vyvozovat systémové xxxxxxxxx. Klade xxxxxx, xxx velká je xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx a xxxxx xxxxx jeden xxxxxx xxx ministerstvem jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx přesvědčen, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x důvodným pochybám x xxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxxx údaje xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxx xx xxxxx x. 15008524, xxxxx 1, xx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx ministerstvo xxxxxxxx (x tomu navrhovatel xxxx připojil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x petičním xxxxx). Xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že uchazečům x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx metodikou x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ministerstvo xxx nepostupovalo.

S xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx možnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx peticích xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx něj bylo xxxxx určit, zda xxx postup excesem, xxxx xxxxxxxxxx pochybením.

Pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx 20 000 xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx archů. Xx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx evidencí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx většině xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx stejný rukopis x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ojedinělé.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[36] Sám xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do dvou xxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x zákoně x xxxxx prezidenta republiky (xxxxxxx §25 x 26) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x toho vyplývající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx a jednotlivé xxxxxxxxxxxxxx námitky vypořádá xx xxxxxxx pořadí.

V.1 Xxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem

[37] Xxx připomněl xxx xxxxxxxxxxx, současná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x čl. 56 Ústavy, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 71/2012 Sb., x v zákoně x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x Xxxxxxx xxxx tak již xxxx xxxxxxxxxxx se x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Konkrétní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpochybňující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx tak nejsou xxxxx převratně nové; xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xx xxx oba xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxx x x nálezu Ústavního xxxxx xx věci Xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx navrhovatel převzal x také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx připomíná, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vázán xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx dospěla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx senátu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

[38] Xxxxxxxxxxx zpochybnil xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů, xxxxx xxx xxxxxxx xx následujících xxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx na straně xxxxx zakládá jejich xxxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxxx. Xxxx nerovné xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx poslancích a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxx konečně xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxx na petici xxxxx §25 xxxx. 5 a 6, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podpisu.

[39] Xxxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátory a xxxxxxx xx již xxxxxxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, tak x xxxx ústavní. Xxx v nálezu xx věci Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 56 odst. 5 Xxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx přiměřené (xxx 53 nálezu).

[40] Xx xxxxxxxxxx doložení xxxxxxx 50 000 občanů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidaturu (xxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx navrhovatelem) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx již xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx vzešlý z xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 50 000 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx senátora xxxxxxx xxxxx x xxx, xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvoleným xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 13.12.2017, xx. Xxx 84/2017-175, x. 3716/2018 Sb. XXX, Holovská, xxx 92). Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kandidátů na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx otevřena možnost, xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x občanů, xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx; v xxx xxxx „startovní“ xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné (xxxxxxxx xx dne 13.12.2012, xx. Vol 8/2012-28, Xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, senátoři, xxxxxxxxxx xxxxx), z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákona xxx xxxxxxx již x xxxxxx xxxx. X xxx však xxxxx shledávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přistoupit ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ať už xx spolehne xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx zřejmě nejlépe xxxxxxxxxx občanskému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx profesionální xxxxxxxx, xxxxx sbírají xxxxxxx xxxxxx podle objednávky xxxxxxxxxx „na xxxx“; xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nezakazuje (xxxx. xxxxx XX xx xxxx Xxxxxxx, xxx 53).

[41] Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxxxxx a senátorů xxxxxxx navrhovatelů se xxxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, zda xxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x xxxxxx), xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx občana (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a podpis) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyplývá ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx navrhovateli x xxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx známé xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx údaje vyjma xxxxx x příjmení xxxx nepodstatné, xxxx. x pochybnostech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

[42] Xxxxxx x navrhujícího xxxxxx x petentů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx existují x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx volit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. 56 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx vyžadují xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx (§4 xxxx. 1 xxxxxx x. 85/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxx), x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ověřovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxx xxxxxx údaje [xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – viz §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, §11 xxxx. 2 zákona x. 118/2010 Xx., x krajském xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, či §61 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx].

[43] Xxxxx xxx o tvrzení xxxxxxxx xx nerovného xxxxxxxxx x kandidáty xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx x senátorů, xxxx. xxxxxx xxxxxxx. Xxx x jejich xxxxxxx to xxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxxx viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dne 12.12.2022, xx. Vol 17/2022-26, Xxxxxxx.

[44] Nejvyšší xxxxxxx xxxx x Ústavní xxxx se xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxx xx petici xx xxxxxxx náhodného výběru xxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxxxx celkem xx 17 000 xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx v usnesení xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 000 xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx norma xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Článek 56 xxxx. 5 Xxxxxx xxxx jen jednu xxxxxxxx zákonnou implementaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx 50 000 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Kontrola xx 17 000 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx určitosti. Kontrola xxxx musí xxx xxxxxxxx na presumpci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxx viz xxxx, xxx [71] xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládat xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxxx a úplnosti; xxxxxxx návrhu s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splnil xxxx xxxxxxxxxxxx „břemeno xxxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx dne 13.12.2012, xx. Vol 13/2012-36, x. 2796/2013 Xx. XXX, Xxxxxxxxxx, xxx 34). Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na peticích, xxxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx) skutečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx petice (§25 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx x používána xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxx 39 xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx Ústavní xxxx (xxx 58 nálezu xx věci Xxxxxxx).

[45] Xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx se xxxxx xxxxxxxxx autenticita xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů. Xxxxxxxx, xxx xx připojený xxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legalizace, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podpisu, xxx xx při Xxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu 50 000 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx „v xxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x představovalo xx xxxxxx xxxxxxx překážku x xxxxxxxx k „xxxxxxxx“ (xxxxxx „xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxx legalizace xx xxxx x podstatě xxxxxxx, zvláště v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx věci Xxxxxxx, xxx 31). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxx vést xx xxxxxxxx xxxxx větší xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxxx, xxxx. kandidáty, xx bylo xxxxxxx xxxx příznivé (xxxxx XX xx xxxx Xxxxxxx, xxx 61). Xx xxxx xxxxxxxxx, xx by bylo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maření xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §351 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[46] Příklad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx absurdity x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémů x xx xxxxx xxxxx nepoctivě, xxx x protiprávně, xxxxxxx x rovině xxxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvah xxxx xxxx nemůže xxxxxxxx x považuje xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

[47] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx postavil xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx, s nimiž xx již soudy x minulosti vypořádaly. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x mohl xxxxxxxxxx x posouzení části xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx zpochybnil nesprávný x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

[48] X xxxxx části xxxxx zpochybňuje správnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxx předložil xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 73 037 občanů, x xxxx xx xxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx započetím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 380 xxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx republiky x xxxxxx xxxxxx 71 828 xxxx xxxxxxx xxxxx občanů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatel xxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 380 xxxxxxx.

[49] Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čítajících xxxxxx 17 000 petentů. X xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx 5 283 xxxxxxxxx xxxxxxx (2 734 v xxxxxx xxxxxx x 2 549 xx xxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 6 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyřadilo x petice xxxxxxx 21 829 xxxxxx xxxxxxxx záznamů, x xxxxxx xxx xxxxx 48 091 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx zjistilo xxxxx 5 283 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovozuje xx xxxxxxx presumpce nesprávnosti xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxx navrhovatel xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proto xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx údajů x 71 828 občanech, xxxx. minimálně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nezjistí 21 829 xxxxxxx xxxxxxx.

X.2.1 Xxxxxxxx podmínky přezkumu xxxxxxxx soudem x xxxx xxxxxx

[50] Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx Okamura xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konfrontován xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správnosti xxxxx x xxxxx petentech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx §25 xxxx. 5 a 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxxx, xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx ověřuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bylo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zatímco xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx – xx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx výsledků xx zbývající xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[51] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx vázán xxxxxxxx příkazem pohybovat xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 odst. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a svobod), x xxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s ústavním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozšiřovat xxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 x 6 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx aproboval Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx konformní x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx petice, xxx xxxx důvodu, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozsah xxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx petice. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxx.

[52] Dále je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x ve volebních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X řízeních xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dospěl Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxx x xxxxxx, že x xxxxxxx xx xx, xx navrhovatel xxxx xxxxxxx x volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx indicii xxxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (usnesení xx xxx 19.11.2017, xx. Xxx 58/2017-187, x. 3682/2018 Xx. XXX). X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x navrhovat xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx. Zjištění ministerstva xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x neveřejnými xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[53] Xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, navrhující xxxxx, případně xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle uvedených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx občanského xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx kandidátní listiny (xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) však zjevně xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxx xxx nepatrný xxxxx xxxxxxxxxx podpisů. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx chvíli x zastižení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx mít x nedůvěru x xxxxx xxxxx, xxxxx xx náhle objeví x jejich xxxxx x budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx údaje xxxxxxx poskytli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu záznamů, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx navrhující xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jde x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x to, xx xxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxx. Xxxx myšlenka xx xxxx xxxx xxxxxxx jen za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxx nelze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx, xxx x případně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx předmětem sporu. Xxxxx xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxx, xxxxxxxx xx navrhující xxxxx xx fakticky xxxxx xxxxxx možnost unést xxx důkazní břemeno.

[54] Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx alespoň x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poukázat na xx, xx jejich xxxxx xxxx vyhodnoceny xxxxxx. I za xxxx situace tedy xx navrhovatel xxx xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x povinnost, xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx x opačnému xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tak xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx petici xx navrhovatel xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumnou xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

[55] Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx pochybnost x xxx, xx xxxxx xxx x pochybení xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx potvrdil, xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxx ministerstva, xxxxxxx xxxxxx x širší xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx zpochybnění xxx xxx jediného podpisu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Fakticky xx dubloval xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx však xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx vybaveno xxx technickými xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx.

[56] X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 380 xxxxxxx. V xxxxx případě jde xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx – x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx totiž xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na záznamy, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx petenta či xxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, proč xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této části xx xxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[57] Xxxxx xx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ve dvou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 17 000 xxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx, x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závěrů xxxxxxxxxxxx, x soud xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x daném případě xxxxxxxx navrhovatelovo xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x petici údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx označil xxxxx xxxxxxx xxxx, x němž se xxxxx x jeho xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx vyjádření xxxxxx, xx xxx xxxx x hraniční xxxxxx, xxx xxxxxx vlastní xxxxxxxxx, byť xxxxx x xxxxx – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx. Ten pak xxxxxxxxxxx – xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – podpořil xxxxxx xxxxxxx případem (x xxxxx viz dále, xxx [67]).

V.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxx

[58] Východiskem xxx xxxxxxxxx zákonnosti postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 3 xx 6 zákona x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ten xxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx být nezbytnou xxxxxxxx xxxxx petice x podpisového xxxxx. X xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xx xxxxx x jméno, xxxxxxxx, datum narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx údaj, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx XX nemá, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pasu x xxxxxx, x jaký xxxx xxxxxxx xx xxxxx, x vlastnoruční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byly xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx počtu petentů xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nesprávnost xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxx kontroly xxx x neuznání xxxxxx xxxxxx jakožto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxxxxx xxxxx je xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx důvod. Xxx xxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx (xxx 67), „[j]e-li účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxx, zda petent xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxx vlastnoruční podpis, xx xxx neuvedl xxxxx xxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prezidenta republiky xxx“. Xxxxxxxxx správnosti xxxxx údajů xxx xx snížit toto xxxxxx, tj. aby xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x dalších xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx si xx pamatuje. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xx xx xxx xxxxx, který xx xxx bez xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x „terénu“ (xx ulici, náměstí x xxxxxxxx jinde) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx pak mezi xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxxx, bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Ústavního xxxxx – xxx novelu xxxxxxxxxx zákonem x. 90/2017 Xx., kterým xx xxxx volební xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony, x xxxxxxxxx xxxxxx k xx, podrobněji xxx xxxx v xxxx [64]), xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

[59] Klíčový xx tedy xxxxxx xxxx, jaký xxxx xxx považovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pojmy, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx až xxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkrétní xxxx. „Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyhodnocení. Objasní xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx je xxx zařadit xx xxxxx vytvořeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu.“ (Xxxxxxxx, D. x xxx. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx. 8. xxx. Praha: C. X. Xxxx, 2012, x. 80 xx 81). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx č. 2, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 2.

[60] Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx §69 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx již x xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx (xxxx 49 a 50) x dospěl x xxx k závěru, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyplývá, xx xx xx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx petic. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx vytvoření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x kandidátech. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxx zmocňovací xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podzákonným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx. 79 xxxx. 3 Xxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášky xxxxx xxxxx, xx-xx x xxxx zákonem xxxxxxxx zmocněno. Xxx xxxxx akceptovat, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úředníků x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

[61] Xxxxx xxx xxx xxxxxxx souhlasit x navrhovatelem ani x xxx, že xx xxxxx pokyn xxx xxxxxxxxx. Jak xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx, svou xxxxxxx xx sice xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, avšak x xxxxxxx xx xxxx význam pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. registraci kandidátů xxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, neshledává xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxx důvody xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (povinný xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takové informace). Xxxxxx nezveřejnění je xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejný xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx by jej xxxxxxxxxxxx, bylo-li xx xxxxxxxx podle zákona x svobodném přístupu x informacím o xxxxxxxxxx pokynu požádáno, xxxx poskytnout x xxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxxxxxx zveřejnit. Xxxx xx xxxx do xxxxxxxx žádoucí, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejnilo, xxxxx xx jak x xxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx to, jak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[62] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx pokyn xxxxxxxx x. 2 xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx pravidla respektují xxx xxxxxxxxx zákona xx správnost xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx odrážejí i xxxxxxxxx xxxxxxxxx judikatury xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, x xxxx navrhovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sice xxxxxxxxx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx zapsán xxxxxxxxx, tj. například x přepis x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx legitimně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úžeji, xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx 2 pokynu xxxxxxxx x. 2 xxxxx, xx úředníci ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nýbrž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx měli xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jména („Xx.“ xxxxxxx „František“) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx podoby („Xxxxx“ namísto „Xxx“). Xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx částí xxxx, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx xxxx narození xx dle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx měl i xxx osobu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx čísla. Xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx dokladu, xxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx sám x sobě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).

[63] Xx druhou xxxxxx xxxxxxxx správně xxxxx, xx xxx ztotožňování xxxxxxx xx xxxxx x souboru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx záruku blížící xx jistotě, že xxx skutečně x xxxxx xxxxx, která xx xx petici xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx [58], xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx podepsala xxxxx xxxxx, xxxxx xx x petici xxxxxxx.

[64] Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx ve věci Xxxxxxx, xxxxxxx přibyl xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 90/2017 Xx. mezi xxxxx, xxxxx musí xxxxxx xxxxx, též xxxxxxxxx xx druh xxxxxxx a xxxx xxxxx. Na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx například xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xx jedná x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx zvýšila xxxxxxxxxxxxxxx, xx pokud xxxx xxxxx uvedeny xxxxxxx, xxxxxxxxx skutečně xxxxxx v petici xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx právě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: „Xxxxxxxxxxx projevu xxxx petenta bude xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) Xxxxxxxxx soudu, xxxx minimalizovat xxxxxx xxxxxxxxx podpisů xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx racionální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sběru x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx.“ (xxxxxxxx xxxx č. 899, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7. xxxxxxx xxxxxx, 2013 – 2017).

[65] X xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxx xx xxxxx stranu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx petici xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx chybě. Xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxx dojde x xxxxxxxxx chybě, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Pokud je xxxx xxxx více, xx zcela xxxxxxx xxxxxxx pochybnost o xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx lze určitou xxxxx ztotožnit, xxx xxxxxx údaje vzbuzují xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. Za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxxx („Havl. Xxxx“), xxxx xxxxx xxxx narození xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx, xxx v opačném xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxx.

[66] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx náměstka č. 2 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávnosti xxxxx použitá ministerstvem xx xxxxxxxxxx pohybovala x xxxxxx stanovených §26 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx možné je xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx přezkumu, a xx i s xxxxxxx na zachování xxxxxxx šancí všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx petice xxxxx xxxxxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx ministerstva

[67] Xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx podporu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx uvedl xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx záznamem obsaženým x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (petent č. 15007353/2), xxxxx x x xxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxx, xx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx napsáno xxx, xx mohlo xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx „2“, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx „1“. Xxx xxxx o xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx přečtena dvěma xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, byla xxxx vyplněna „xxxxxxxx“, xxxxx nikoliv xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx proto xxxx (xx shodě s xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontrole x xxxxx jej. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx další xxxxxx xxxxxxx: xxxxx uvedená xx archu č. 15008524/1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx nalezena, avšak xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxxx kopii xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. X něj xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx „Xxxxxxxx“ mohlo xxx xxxxxxxx jako „Xxxxxxxx“, x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nalézt. Xxxx však nepřehlédl xx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx by xxx také xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxx „Xxxxxxxx“. X xxxxx xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx své vlastní xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 2) posoudit, xxx zmíněné xxxxx xxxx vést k xxxxxxxx tohoto xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xx zapsanými xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

[68] S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo vyhodnotilo xxxx nesprávné. X xxxxxx vzorku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 734 a v xxxxxx xxxxxx 2 549, tj. xxxxxx 5 283 xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 879 xxxxxxx, xx uvedený občan xxxxx nebyl xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxx označilo 1 773 záznamů. Xxxx první kategorii xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx záznam, xx. xxxxxx 36 xxxxxxx x občanech xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx níže v xxxxxxx (x posledních xxxx sloupcích xx xxxxxxx, jak xxxxx x xxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxx označilo za xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud). Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx / xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx údaje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

1

1

15001953/3

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. p.) x xxxxx xxxxxxxx

2

1

15002846/6

xxxxxxxxxx

3

1

15003593/6

xxxxxxxx

x xxxx narození xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4

1

15004309/1

xxxxxxxxxx

5

1

15005023/2

xxxxxxxxxx

6

1

15005578/3

xxxxxxxxxx

7

1

15006395/5

xxxxxxxxxx

8

1

15007004/4

xxxxxxxxxx

9

1

15008087/4

xxxxxxxxxx

10

1

15008542/5

xxxxxxxxxx

11

1

15008704/2

xxxxxxxxxx

12

1

15008874/1

xxxxxxxxxx

13

1

15009015/1

xxxxxxxxxx

14

1

15009418/3

xxxxxxxxxx

15

1

15009617/4

xxxxxxxxxx

16

1

15010600/5

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

17

1

15011212/2

xxxxxxxxxx

18

1

15012339/4

xxxxxxxxxx

19

2

15000486/5

xxxxxxxxxx

20

2

15002330/3

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ve jméně

21

2

15003261/5

nalezena

obtížně xxxxxxx číslice x xxxx xxxxxxxx

22

2

15003775/1

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx

23

2

15004527/4

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx XX

24

2

15005026/6

xxxxxxxxxx

25

2

15005822/3

xxxxxxxxxx

26

2

15006845/4

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxx narození

27

2

15007699/4

nalezena

všechny xxxxx xxxxxxx

28

2

15008261/3

xxxxxxxxxx

29

2

15008608/2

xxxxxxxxxx

30

2

15008794/3

xxxxxxxxxx

31

2

15008936/2

xxxxxxxxxx

32

2

15009391/4

xxxxxxxxxx

33

2

15009560/3

xxxxxxxxxx

34

2

15010707/6

xxxxxxxxxx

35

2

15011427/2

xxxxxxxxxx

36

2

15012540/5

xxxxxxxxxx

[69] Xx xxxxxx xx ministerstva Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 9 xxxx. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x. 27), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za „x xxxxxxxx xxxxxxxxx: neexistuje xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx“, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x jsou xxxx xxxxxxx. U xxxxxxx xxx občanů (xx výše xxxxxxx xxxxxxx xxx č. 3 a 20 x 21) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxx náměstka x. 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jméno „Xxxxx“, x evidenci „Xxxxx“, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v datu xxxxxxxx). Xxxx tak xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx celkem xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxx ministerstva (xxxxxx xxxxxxxx x. 2).

X.2.4 Kontrola xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ověřování x hodnocení správnosti xxxxx o xxxxxxxxx

[70] Xxxxxxxx, podle xxxxx xx 36 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x tři xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokynu xxxxxxxx č. 2, xxxxxxxxx prvotní xxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelem, a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybeními xx xxxxxx rozsahu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx záznamů, xxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxxxxxx jako nesprávné. Xxx úplnost xxxx xxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx chybovost 5 618 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx 5 283 x xxxxxx, že xxxxx ministerstva xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx uvedl nesprávné xxxxx. Xxxxxxx 335 xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plnoletosti, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xx vzorcích xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 618 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx považovalo xx xxxxxx x xx xxxxxxx základě provedlo „xxxxxxxxxxx“ vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Každý xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx zkontroloval x xxxxxxxx archu a x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx.

[71] Xxxxxxxx správní xxxx již v xxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných xxxxx, důkazní xxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, leží xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx Bobošíková, xxx 34). Má-li xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxx, xxx xx ovšem xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxxxx nebyla x evidencích xxxxxxxxx, xx-xx v nich xxxxx uváděných xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx uvést konkrétní xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděných xxxxx x proč xx vedlo x xxxxxxxx xxxxxxx podporujícího xxxxxx.

[72] Xx znamená, xx xxxxxxxxxxxx nemělo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx („xxxxx v xxxxxxxx nenalezen: xxxxxxxxxx xxxxx xx zapsanými xxxxx“), xxx xxx. xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx přistoupit x manuálnímu xxxxxxxxx xxxxx x posouzení, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx uváděné xxxxx nesprávné a xxx xxx xx xxx záznam neuznán x nezapočítán. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx peticí, x x pokynu xxxxxxxx x. 2, xxxx x vlastní xxxxxxxx ministerstva.

[73] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xx xxx, xx osoby, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx – xxxxxx vzato – xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxx x xxxxx xxx xxxxxx náměstka x. 2, zda xxxx xxx i xxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dané xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx v evidenci xxxxxxx x xx „xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaji“, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xx xx xxxxxx pokynu xxxxxxxx x. 2, xxxx xxx metodiky xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxx v xxxxxxx 1 631 xxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xxx neshledal, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro jeho xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx údajích xxxxxxxxx petentem. Xxxx xxxxx xxxx možnost xxxxxx věc xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx výsledkem xxxxxxxx xxxx xxx buď xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky). Soud xxx x této xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxxx x nezpochybněnými xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxx občanů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[74] Xxxxx optikou Nejvyšší xxxxxxx xxxx zjistil, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxx. Xxx xxxxxx náměstka x. 2 x xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx počítačový xxxxxxx, xxxxx „strojově“ xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx zjistil, xx xxxxxxxxx xxxxx x nesprávnému automatickému xxxxxxxxxx textu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx archu byly xxxxxx, případně lidským xxxx rozpoznatelné x xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 15005404/4 x xxxxxxxxx „Xxxxxxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx bylo xx xxxxxxxx archu xxx problému lidským xxxx čitelné, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako „Xxxxxxxxxx“; x případě xxxxxxx x. 15003508/3, xxxxx xxxxx správné x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „05/11/1945“, jej xxxxx xxxxxxxxxx jako „05/11/1975“; u petenta x. 15004071/4, který xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx, stroj „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx „09/11/1992“ xxxx „19/11/1992“). Dále xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxx jednoho xxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xx pravděpodobně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďovala xxxxxxx x xxx xxxxxx údaje diktoval, xxxx xx xx xxx petent xxxxxxxx xxxxxxx, xx již xx jménu, xxxxxxxx xx dalších údajích. Xxxxxxxx lze zmínit xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx obsahoval xxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx xxx xxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx“ (petent x. 15001764/1), xxxx xxx xxxxxxx xxxxx „Xxxxxx“ xx x xxxxx xxxxxxx xxxx „Xxxxxx“ (x. 15001448/1), xxxxxxxx „Xxxxxx“ xxxx „Xxxxxx“ (x. 15007683/2), „Xxxxxxxxxx“ xxxx „Matyášková“ (x. 15001765/2) nebo „Xxxxxx“ xxxx „Xxxxxxx“ (č. 15002752/5). V xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx „xxxxx“ v jednom xxxxx čísla občanského xxxxxxx (x. 15003508/3), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jsou xxxxxxx.

[75] Xxxxxxx software xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ x, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudilo jako „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx nikdo xx xxxxxxxxx údaji“. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 2 xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Soud x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx existují x xxxxxxx další údaje xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx buď bez xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokynu xxxxxxxx č. 2, xxxx x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx pro úplnost xxxxxx, že neměl x xxxxxxxxx data, xxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusilo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx archu x xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx není xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xx, xx závěr ministerstva xxx xxxxxxxxx.

[76] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 5 618 xxxxxxx, xxxxxxx xx nich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx souboru strojově xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx ministerstva xxxxxxx, že 433 x xxxx mělo xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxx xxx promítnuto do xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x tabulce níže.

[77] Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxx.

[78] Xxxxxxxx kontroly ministerstva x xxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx záznamy

1 671 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx1 879)

831 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je 855)

111 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 113)

2 613 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je 2 847)

5 887 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 653)

Chybovost xxxxxx 1 – xxxxxxxxx xxxx "100 * (1 - (5887/8500))" – xx 30,741 %. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx pod 3 %, xx xxxxx xxxxxxx x souladu x §25 xxxx. 6, xxxxx první, xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxx x vzorek 2.

[79] Xxxxxxxx kontroly ministerstva x xxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx nenalezen

Uvedeny xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx neuznáno

Uznané xxxxxxx

1 600 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 773)

750 (xxxxxxx údaj xxxxxxxxxxxx xx 776)

222

2 572 (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je 2 771)

5928 (původní údaj xxxxxxxxxxxx je 5 729)

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 – vypočtená xxxx "100 * (1 - (5928/8500))" – xx 30,259 %.

[80] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx soudem xxxxxx xxx 3 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §25 odst. 6 xxxx třetí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx petentů. Xxxxxxxx počet petentů – xxxxxxxxx jako "71 828 - (71 828 * ((30,741 + 30,259)/200))" – xxxx 49 920.

[81] Xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx Karla Janečka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alespoň 50 000 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. d) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky. (…)

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxx

[83] Konečně Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx nedůvodnou navrhovatelovu xxxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) hlediska nevysvětlitelné, xx u xxxxx xxxxxxxxxxxxx kandidaturu X. Xxxxx x D. Xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx míra xxxxxxxxxx, x naopak x petic ostatních xxxxxxxxx (X. Diviš, X. Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx) velmi xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tým kandidátky X. Xxxxxxxx musel xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxx porovnával. Xxxxx xx však xxxxx x spekulaci, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepoctivě.

[84] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx přehlédnout, co xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx arších jsou xxx „podepsány“ neexistující xxxxx. Pokud navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pak xxxxx také xxxx xxxxxxxxxxx možné, xxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxx xxxxx na xxxxx petičním xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx se x petici navrhovatele xxxxxxxxx xxxxxxx. Například xxx x xxxxx x. 15000487, 15002670, 15002809, 15002838, 15002842, 15002843, 15002845, 15002846, 15002859, 15002868, 15002948, 15009394, 15009397, 15009385, 15003332, 15003334, 15003577, 15003617,15004057, 15005261, 15005271, 15008865, 15009334, 15009326, 15009333, 15009385, 15009439, 15009451, 15009454, 15009464, 15009506, 15009540, 15009545, 15009567, 15009585, 15009586, 15009593, 15009596, 15009597, 15009613, 15009617, 15009619, 15009633, 15009786, 15009790, 15009793, 15009809, 15009813, 15009817, 15010714, 15010723, 15010764, 15010779, 15010783, 15010927.

[85] X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxx, xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx petičních xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx.

[86] Například xx xxxxxxxx xxxxx x. 15009596 mají všichni xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx 71, Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx popisné xxx číslo xxxxxxxxxx xx však x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxx mají všichni xxxxxxx xxxxxx bydlet xx xxxxxx Stinná 17, Xxxxx Krumlov (x. 15005271) nebo xx adrese Xxxxxxxxxxxx 19, Xxxxx Xxxxxxx (x. 15005261). Xx xxxxxxxx xxxxx x. 15009585 údajně první xxx xxxxxxx bydlí xx adrese Xxxxxxxx x poslední xxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx číslo popisné xxx orientační 481 xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx dva xxxxxxx mají bydlet xx xxxxxx Plzeňská, xxxxx xx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

[87] Na petičním xxxxx x. 15010714 xxxxxx všichni xxxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxxxx postupně xxxxx xx bydlet x x. x. 3048, xxxxx v x. x. 3049, xxxxx x č. x. 3050, až xx xxxxxxxxxx v x. x. 3053. Xxxxxxx xxxxx tak opět xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pochybnosti, xxx xx je vyplňující xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx popisná xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx archu x. 15010723, kde xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx seřazena xxxxxxxx xx čísla 2764 xxxx, a xx xxx x xxxxx Pionýrů v Xxxxx. Taková čísla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jde o xxxxxx.

[88] Xxxxxxx xxxxx x. 15008194 x 15008237 xxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx stejných xxxxxxxxx (xxxxxx na xxxxx x. 3 x 4), přičemž xx xx první xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rukopisu (x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx, že x každého xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx jej předkládal xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx „RUDF“. X xxxxxxxxx xxxxx x. 15009385 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tři podpisy xxxxxxx podobné znaky x všichni xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx X. Kučery x Karlových Varech. Xxxxxx čísla xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[89] Tyto xxxxx xxxx lehce xxxxxxxxxxxx xxxx mapové xxxxxxx a veřejně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx provozovaný Xxxxxx xxxxxx zeměměřickým x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx navíc x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kód xxxxxxxxxxxx. Jakmile xx xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celé xxxxx x xxxxxxxxx x takových xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx podrobněji zajímat x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dobrovolníka.

[90] Xx xxx nemístné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dostupné. Pokud xx navrhovatel provedl xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohl vyřadit xxxxx minimálně xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, vedle těch, xxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sám xxxx xxxxx podáním xxxxxxxxx.

[91] Jak xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx x xxxx 68 usnesení xx xxxx Xxxxxxx, zjištěné xxxx x xxxxxxxxxx x petici jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx věcí, zda xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx petentů, xxxxxx x za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výskytu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx mohlo xxxx x xx, xxx který x xxxxxxxxx xx sběru xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[92] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx vysoká. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybení xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx záznamy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uznat, nedosahuje xxxxxxx kandidáta xxxxxxxxxxxx 50 000 občanů. Xxxx pochybení xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx listiny. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxx shledal xxxxxxxxxx, x proto xx zamítl.

[93] Xxxxxxxx x nedostatkům, xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx otázka, xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svědčící x xxxxxxxxxxx (což xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx) celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x zákoně x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To například x xxxxxxx xx xxxx technickou xxxxxxxxx, xxxxxx chybovosti x xxxxxxxx xxxxxxxx selhání xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, osob podílejících xx na sběru xxxxxxx, samotných xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx.

[94] Ačkoliv soudy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx správní soud x xxxxx řízení, xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx prezidenta v xxxxxxxx xx věci Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx ministerstva se xxxx xxxxxx nikoliv xx xxxxx získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx nejvíce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx – ber xxx xxx. Nemusí xx tak xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spíš o xxxxxx schopnosti navrhovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x různých xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx údaje, případně xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxx o kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx pak xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx stroj xxxxxxx xxxxx xxxxx údaje xxx xxxxxxxxxxxxxx kontrole xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správnosti xxxxx x xxxxxx interpretace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx s xx xxxxxxx rčení, podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx „xxxxxx xxxxxxxxxx“; je xxxx xxxxx naopak. Xxxxxx xxxxxx může xxxxx xxx efekt přesně xxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prohlubovat xxxxxxxx xxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxx, extremistických x xxxxxxxxxxxxxxx názorů x xxxxxxx.

[95] Nejvyšší xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx, xx xx xxx Xxxxxxx soud (xxxxx xx věci Xxxxxxx, xxx 68), xxxxx xxx xxxx xxxxxx lety v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxx již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[96] I xxxx xxxxx Ústavy xx však nabízí xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx transparentnějším x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx rozvoj nástrojů xXxxxxxxxxxx, k xxxxx x mezidobí xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx petic podepisovaných xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx by šlo xxxxxxxx xxxxxx datových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx národního terminálu, xxx. Xxxxx Point. Xxxxxxxxx ohledně těchto xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Pavla Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx Bejčkové x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §55a x. x. s.

Hlasovali jsme xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx potřebné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx závažná, xxxxxx proto, xx xxx nerespektoval xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vůbec xx xxxxxxxx xxxxx petice xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx soud xxxxxxxxx xxx dalšího.

Ochrana xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, čeho xx xxxxxx, xxx i x xxxxxx konkrétních x skutkových xxxxxx x jaké xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxx (x když xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dokonce xxxxxxx; xxx x letos x xxxxxx řízeních xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xx xxxx dispoziční xxxxxx – navrhovatel xxxxxxxxx řízením a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“, xx. xx, xxx x xxx xx xx xxxx zabývat, xxxxxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxx. Xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx konat x xxxxxxx iniciativy x xxxxx svých xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx arbitrárnímu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxx soudců, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx soudu svěřuje. Xxxx xxxx advokátem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxx x volil xxxxxxxx procesní strategii, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či nejvyšším xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nejlépe x xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nezastoupen zvolil xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xx volební xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, xx xxx x otázky, xx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx a Xxxxxxx xxxx xxx dávno xxxxxxxxxx (xx už xx byl nijak xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyřazení 2 380 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, absurdní x xxxxx zákonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech 71 828 uznaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volebního xxxxxx x Xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x podnět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prezidentské xxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx nesprávného postupu xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx – svého xxxxxxxxx – xxxxxxx; xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx – xxxxxxxxxx právě xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 452 xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, což xxx xxxxxx ten počet, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx neoznačil, xxxxx xxx k nim xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx; nemyslíme si, xx xx to xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 53 odůvodnění.

Navzdory xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 19 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx xx dnes x xxxxx xxxxx. Xxxx mu xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx „xxxxxxx nejvyšších xxxxx“ x xxxxxxxx x xxxx návrhem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného navrhovatele (xxxxxxxxx Karla Xxxxxx). Xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx), jimž xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kandidáta.

Od každého xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkci, xxxxxx očekávali kvalifikovaný xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxxx přiléhavou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a efektivně xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx, soud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx velkém xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve fázi xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poté, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nepodařilo nalézt xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx indicie, natož xxxxxx, xx xx xxx x postup xxxxxxxx, záměrně poškozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x přístupu ministerstva x různým kandidátům, xxxxx xx opírají x xxxxxxxxx xxxxxxx x podobě xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pozornost xx vlastního xxxxxxx.

Xxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u něj xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, jak xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx 10 xxxx v reakci xx xxxxxxx stížnosti xxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud poznamenal, xx xxx koneckonců x xx, xxx xxxxxxx (x poctivě) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke sběru xxxxxxx, xxxxxx přípravě, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho „xxx xx xxxxxx“, xx x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx volebního xxxxxx x x. 2017, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx směrem – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx bude xxxxx uvést xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx nepamatuje, xx to skvělá xxxxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxx x všechny xxxxx xx něm xxxxxx a pečlivě xx xxxxxx xxxxx (x xx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx to xx xxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ten xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x pak xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx xx třeba psát xxxxxxx x čitelně x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ilustrativně xxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxxxxx Xxxxxx. „Nahrabané“ x strojově nečitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx šance xx xxxxxxx xx xxxxxxx školu – x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tisíce xxxx základních xxxx. Xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xx dvojky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx základních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nepochybujeme x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx objektivní poctivou xxxxxx dobrat se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ministerstvo x „xxxxx“ xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx však xx potřebné upozornit, xx x xxxxx xxxxxxx úmysly xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx zavedla do xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl xxxx xxxxxxx (a xxxxxxx) xxxxxxxxxx jen proto, xx se to xxxxx xxxxxx okolností xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rozsah xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx zákon), xxx xx xxxxxx xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx odmítnutý kandidát xx prezidenta – x xxxxxx uvede, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nevěří a xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstva zrušit. Xxxxx tak xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x tomu, xxx rozjel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx stejně xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx kinderprocesu, x xxxx xx navrhovatele, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx trpělivostí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx tak xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx arších kandidáta Xxxxx Janečka byl xxxxx x něco xxxxx xxx nepořádek xxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.