Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Podání xxxxxxxxxx xxxxxxx před vyhlášením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu (čl. 56 xxxx. 8 Ústavy, §3 odst. 1 xxxxxx x. 275/2012 Xx., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) nemůže xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2752/2013 Xx. XXX, x. 2796/2013 Xx. XXX, x. 2798/2013 Sb. NSS x x. 3716/2018 Xx. NSS; nálezy Xxxxxxxxx soudu x. 30/1998 Sb., x. 211/2007 Xx. XX (xx. xx. III. XX 924/06), č. 2/2013 Xx. ÚS (xx. zn. Xx. XX 27/12) x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 29/2003 Xx. XX. (sp. zn. X. XX 699/02).

Věc: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Balatka, Xxxxxxx Canov, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Hraba, Xxxxx Kárník, Xxxxx Xxxxxxx, Miroslav Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Štěpánek, Ivo Xxxxx x Karel Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx 1) Xxxxxxxxxxxx vnitra x 2) Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, o xxxxxxx registrace kandidátní xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx dne 30.11.2022 xxxxx, xxxx xx xxxxxxx senátorů, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§21 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Marka Xxxxxxx, domáhali xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx listiny Xxxxxx Xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 25.11.2022.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Rohanové xxx xxxxx xxx 21.10.2021 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 20. a 21.10.2017, z xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx ve dnech 8. x 9.10.2021. Xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxx něž byla Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 27.6.2022, č. 207/2022 Xx. Navrhovatelé xxxx xx to, xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x volbám xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na xx. 56 xxxx. 8 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o vyhlášení xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 56 Xxxxxx. Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx logicky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx rámci xxxxxxxxx xx jedné straně xxxxxxxxxx xxxxx x xx druhé straně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx registraci kandidáta xx xxxx xxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxx. Toto pravidlo xxxxx nemění xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x Ústavy. Xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, volba) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tomuto xxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předseda Xxxxxx má x xxxxx xxxxx určitou xxxxxxxx. Možnost přihlásit xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxx xxxxx určující i xxxxxxxxx pro splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (věk). Xxxxxxxxx xxxxxx volby xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vynutí xxxxxx dřívější xxxxx, x to před xxxxxxxxxx volby x xx xx. Xxxxx xxx xxx domněnka, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx, kdy xx xxxx xxxxx – x xxxxxx. Xx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktérům xxxxxxx právní jistotu, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx volby. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x tím, xx by takto xxxx možné xxxxxx xx podepsat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx 2028 x 2033.

Xxxxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx, xxx bylo x xxxxxx kandidatury Xxxxxx Rohanové vymezeno, xxx jakou volbu xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxx xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, že xxxxxxx xx možné podat xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx volby, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx) dodali, xx xxxxxx poslanců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Rohanové, xxxxxx zvolením dne 21.10.2017 x xxxxxx xxxxxxxxx čtyř xxx, xxxx xxx 20.10.2021. Xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx až x xxx později, což xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx x návrhu xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem; xxx xxxx xxxxxxx, xxx nejdříve xxxx xxx kandidátní listina xxxxxx. Xxxxx chybějící xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx klíčové, xxxxx odmítnutí registrace xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx odkázalo xx čl. 22 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxxxx xxxxx výklad xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx subjekt. Xx uvedeném xxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xxxxx xx zejména xxxxxxxxxxx xxxx, nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinek xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx xxx xxxxxxx i x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.1.2021, xx. xx. Xx. XX 2/21). Xxxxx termín xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx období, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx volby, xxx xxxxx nezpochybňuje. X xxxxxxxx volbách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx však x xxxxxx předčasného xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx vázán xxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx mohla xxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonat xxx xxxxx navrhnout xxxxxxxxx xx prezidenta xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx počítá x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx skupina xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx však ukazuje, xx ani vyhlášení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx uskutečnily xxxxx do Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx volbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x této věci xxxxxxxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v roce 2023.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedla, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Ústava x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadují xxxxx xx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k zániku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Měl-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx pravidlo mělo xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx po vyhlášení xxxxx a zda x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx volit prezidenta xxxxxxxxx. Taková xxxxxxxx xxxxxx xxxx reálně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx vyhlášením xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ani po xxxxx vyhlášení. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx určena pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx 2023, čemuž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x letech 2028 či 2033 xxxx spekulativní. Účastnice xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx pokud požadavek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx x pouhým xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx libertate x xxxxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 Xxxxxxx, dle xxxxx může xxxxx xxxxx vše, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxx, že ministerstvo xxx předtím, než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Rohanová dále xxxxxx, xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x-xxxxxx xxx dne 20.10.2021 x xxxxxxxx ji xxxxxxxx osobně dne 21.10.2021. X xxxxxxx xx §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx xxx 20.10.2021. X xxxxxxxxxxx den xxxx ještě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za nelogickou x xxx, xx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx. Konstrukce, xx xxx xxxxxxxx slibu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx kandidátní listiny, xxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zneužít institut xxxxxxxxx volby pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx senátorů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x priori xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určitého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Argumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx neuplatní, xxxxx xxx xxxxxxxx x postup ministerstva, xxxxx naopak xxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx zákona.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny Xxxxxx Rohanové xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

XX.2 Xxxxxx xxxx xxx podávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx

[15] Xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx jiném xxxxx), od kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

[16] Xxxxxx se xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx listinu xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výkladu xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx republiky (xxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 3). Xxxxxxx xxxx x Nejvyšší xxxxxxx xxxx však již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výklad xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“ dle nálezu Xxxxxxxxx soudu, xx. xx. Xx. XX 33/97. „Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x účelem xxxx xxxxx, x xxxxx systematickým xxxxxxxxxx, xx xxxxx hledat xxxx logické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ (usnesení XXX xx dne 13.12.2012, xx. Vol 13/2012-36, x. 2796/2013 Sb. XXX, Xxxxxxxxxx), přičemž „xxxxxxx x jednoznačný xxxxx x xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ (rozsudek XXX xx xxx 25.2.2015, xx. 6 As 153/2014-108).

[17] Xxxxxxxx správní xxxx přitom xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx (xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

[18] Xx úvod Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxx čl. 22 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ochraňovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx interpretovat xxxxxxxxx xxxx pravidlo „x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx“. Xxxxxx závěr xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.10.1996, xx. xx. XX. XX 275/96, x. 104/1996 Xx. ÚS, xx xxxxx ve xxxx vyjádření odkazovalo xxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxxx xxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR xx xxxxxxxxxx x blíže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx volen, pak xxxxxx ustanovení xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx právu xxxxxxxx – xxxx xxx, xxx pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx či xxx xxxxx x xx xxxxxx“, xxxxxx tak xxxx v kontextu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tehdy xxxxx rozhodovaly xx xxxx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx Xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx občanství xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx bezesporu xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nikoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o státním xxxxxxxxx. Zákon však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se mělo xxxxxx občanství xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odmítnutého xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx, že Xxxxxxx soud právě xx něj xxxxx xxxxx.

[19] Xxxx probíhající xxxxxx má xxxx xxxxx povahu. Xxxxx x něm xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Denisy Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x tomto xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen ti, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základním xxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 1 písm. x) a §89 xxxx. 4 x. x. x., xxx xxxxxxx xxxx xxxx x usnesení XX xx dne 16.12.2003, xx. zn. X. XX 699/02, č. 29/2003 Xx. ÚS]. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxx níže bod [30]).

[20] Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx na čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx (jemuž xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 2 xxxx. 4 Ústavy). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx zákon xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx níže xxxxxxxxxx teleologickým výkladem xx. 56 Ústavy x xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxx x závěru, xx kandidátní xxxxxxx xxx podávat až xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxx nezakazuje, xxxxx se xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[21] X xxxxxxxxx xxxxxx nelze v xxxxx případě xxxxxxxx xxx xxxxxx výkladu xx favorem libertatis (xxxxx ostatně xxxxxx – mimo xxxx – xxxxx z xx. 2 odst. 3 Xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (nález XX xx dne 29.11.2007, xx. zn. XXX. XX 924/06, x. 211/2007 Xx. ÚS), x samotném výkladu xxxx xxxxxxxxxxx mít xxxxx (xxxxx, že xxxx xxx xxxxx). X tomto případě xxxx Xxxxxxxx správní xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zřetele, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxx xx státě, xxx xxxxxx má být xxxxxxxx xxxxxx hlavy xxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x němu proto xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx klasickým xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabývá x xxxxx své xxxxxx agendy (či xxxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx procesu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

[22] Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[23] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro volbu xxxxxxxxxx republiky vyplývá x čl. 56 Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx každý xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 18 let, podpoří-li xxxx návrh petice xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 občany Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx dvacet poslanců xxxx xxxxxxx deset xxxxxxxx (xxxx. 5), xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx (xxxx. 7), a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx Xxxxxx nejpozději xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx konáním. Uvolní-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx předseda Xxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxx xxx poté x xxxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx před xxxxx konáním (xxxx. 8). Těmto ustanovením x xxxxxx o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 (podání xxxxxxxxxx xxxxxxx) x §3 (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx volby – x xxxxx xxxxx xxxxxx, tedy xxxxx hlasování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volby).

[24] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx úvahy xx xxxxxxxxxx, že volby (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxx, který by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx vymezeného xxxxxxx, až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo, by xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prezidentů, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx počátek, probíhaly xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx již xxxx kandidátní xxxxxxx xxx volby, xxxxx xx xx xxxx xxxxx například x xxxx 2033, xxx xxxxxxx xxxxxxxx navrhovatelé. Xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx například xxxxxx permanentní xxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxx xxxxxxx snahu xxxxxxxxxxx x jisté xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx na straně xxxxx (xxx §35 xxxx. 3 zákona x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x smysl x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kampaní (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 322/2016 Xx.). X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxx (podobně jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, viz Xxxxxx, X. Xx. 21. Xx: Xxxxxxxx, X.; Xxxxxx, M.; Xxxxx, X.; Kopa, M. x kol. Listina xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2021).

[25] Xxxxxx volby xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

[26] Volební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci přípravy xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětně xxx dne xxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx dnem první xxx xxxxx xxxxxxxxxx – viz §2 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). To xx x případ xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (obdobně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §18 xxxx. 2 či pro xxxxxxxx voličských xxxxxxx x §33). Xxxxxx xxxxxx xxxxx však xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx 56 odst. 7 Ústavy sice xxxxxxxx určitý xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, uvnitř xxx xxxx xx předseda Xxxxxx diskreci xxxxxxxx xxxxx xxx hlasování xxxxx xxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 4 xxxxxx o volbě xxxxxxxxxx republiky. Navrhovatelé xxxxx správně upozorňovali xx to, že x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx prezidenta republiky xxxxxx x volba xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx. 56 xxxx. 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Argument xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx je rámcově xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx xxxx zvolení xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx skutečností, xxxxx nakonec xxxxxxx xx zkrácení volebního xxxxxx. Xxxx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx, kterou nelze xxxxxxxxxxx předvídat. Nelze xxx vyloučit xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x nepřímé xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx Rohanové, že xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx termín xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx listin (x úvahu xxx xxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxx úvahy tudíž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

[27] Z uvedeného xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx časový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx proto x zcela xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, volby (x xxxxx xxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx úkon. Xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx XX ze dne 26.1.2021, sp. xx. Xx. XX 2/21, x xx dne 2.3.2021, sp. xx. Xx. XX 4/21, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 28.11.2020 x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. 611/2020 Xx.; xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 7.11.2012, xx. 1 Aps 7/2012-50, x. 2752/2013 Xx. XXX, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ministrem xxxxxx).

[28] Xxxxxxxxx volby je xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx označit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky (x širším xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxx §2 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx týká xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx označuje xxxxxxxxx xxxxx za jejich xxxxxxx (Xxxxx, X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx: Xxxxxxx, X. (eds.) Volby x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1995, x. 30 x 31). Xxxxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx podtrhuje i xxxxxxxxxx, že je xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

[29] Xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx „xxxxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx subjekty, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nějakou xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listiny xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§21 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx však xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx proces xxxxxx, respektive nebyl xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

[30] Tento závěr xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx senátory xx xxxxxxx poslanci (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx petice podpoří xxxxxxx 50 000 xxxxxx). Jak Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 13.12.2012, xx. Xxx 6/2012-28, x. 2798/2013 Xx. XXX, Xxxxxx X, „xxxxxxx desítky senátorů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xx kandidaturu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx voleb“ (xxxxxxx xxxxxxxx XXX ze xxx 13.12.2012, xx. Xxx 8/2012-28, Xxxxxxxxx, xxx 11, x xxxxx XX xx xxx 7.1.2013, xx. xx. Xx. XX 27/12, x. 2/2013 Xx. XX, Xxxxxxx, xxx 53). Xxxxxx xxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxx politické xxxxxxxxxxxx společnosti (tedy xxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ještě před xxxxxxx volbou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejíž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čtvrtě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx a čtvrt xxxx samotnou volbou, xxxx xxxx xx x xxxxxxx Denisy Xxxxxxxx).

[31] Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prezidenta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, názorové x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx dne 13.12.2017, čj. Vol 84/2017-175, x. 3716/2018 Xx. XXX, Holovská, xxx 92), které xx xxxxx v xxxx měnit (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXXX x XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx politické xxxxxx xx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, zvolené x xxxx 2021, xxxxxxxxx). To, xxxx xxxxxxx, názory a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx nevtělili xx xxxxxxxxx zákonů, xxx nemůže být xxxxxxxxxx; xxxxxx dnešní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pokusili obhájit xxxx mandát, xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx“). Xxxxxxx xxxxxx, xx se xxx „xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx dokonce xx xxxx za xxxx xxxxxx omezený xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

[32] Xxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX ve xxxx Světnička, bod 10, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxx Holovská, xxx 94). Xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tento xxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx (xxx kompletní xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny) xxxxx xxxxx poslaneckých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxxxxx x situace, xx xx složení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Senátu xxxxx až po xxxxxxxxx volby (xxxxxxx xxxxxx xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do Senátu xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx), ovšem x xxx zákon xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx §26 xxxx. 9 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x zániku mandátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nepřihlíží). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nikoli xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nastiňovaném ministerstvem xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x ničemu xxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx mandát xxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O poslancích, xxxxx navrhli kandidaturu Xxxxxx Xxxxxxxx, však xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

[33] Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předtím, xxx je konkrétní xxxxx xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxx. x xxxx [24] xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx volbu x xxxxxxxx). Xxxxx o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx podpisových xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxx (§25 odst. 3). Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, neboť xxxxxxx xx xxxxxx xxx sbírat x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxx xxxx být xxxxxx, xxx xxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx že x xxxxxx xxx podepisovat xx xx vyhlášení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezohledňuje xxxxxx xxxx navrhovateli xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxx xxxx xxx nejméně dvacet xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx – x petenty, xx. občany, kteří xxxxxxxxxxxxxxx podpisu xx xxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx listinu podávanou xxxxxxx.

[34] Petice xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (§25 odst. 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxxx Světnička, xxx 21). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxx úvah je xxxx xxxxxxxxxxx okamžik xxxxxx kandidátní listiny xxxxxxx (xxxxx lze xxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx učinit až xx vyhlášení volby), xxxxxx xxxxxxx podpisu xx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2012, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx implicitně x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky, x xxxxx xxxxx xxx 1.10.2012, x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx rozesláním xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 322/2012 Sb.).

[35] Xx zákona xxxxxx xxxxxxx, že by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx mělo xxx xxxxxx určení xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxx určení xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx. Vzorový formulář, xxxxx je přílohou xxxxxxxx x. 294/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jde xxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx to xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

[36] Xxxxxxxx xxxxxxx soud si xx vědom xxxxxxxxxxx, xx kandidátní listina Xxxxxx Xxxxxxxx byla xxxxxxxx jako „Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2023)“, a xxxxxxx xxxxxxx se jí xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx při popsané xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx přispívat x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smyslu. Xxxxxx xx xxxx mít xx zřeteli, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx nejen xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx norem (xxxx. usnesení XX xx xxx 11.1.2007, xx. zn. Xx. XX 73/06). Soudní xxxxxxxxxx má xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

[37] X xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx archy na xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx lze xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx archy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx co xx xxxx konání xxxxx prezidenta, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x před xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxx), které xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx volbu xxxx xxxxxxxx.

[38] X xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx informovalo xx s blížícím xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx kandidátních xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 66 xx 60 xxx xxxxx dnem xxxxx, xxx §26 odst. 1 xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky). Xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx listiny xxx podávat kdykoli xx 66. xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvod, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejností xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx x xxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx volebního xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registračnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx sklonku registrační xxxx xxxxxxx řečeno „xxxxxxxx své xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se přihlásili xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podaných řádně xx xxxxxxxxx xxxxx), xx ministerstvo bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx x xx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx uchází (xxxx. xx. 17 Xxxxxxx).

[39] Xx základě xxxxxxxxx xxx učinit následující xxxxx: xxxxxx kandidátní xxxxxxx před vyhlášením xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právní účinky, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx mimo xxxxxx režim xxx xxx určený.

[40] Tvrzení Xxxxxx Rohanové, xx xxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podložené. Xxxxx xxxxxxx xx proto Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx.

[41] X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ani xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podána xxx 20., nebo 21.10.2021 (xx základě xxxxxxxxxxx Denisy Rohanové), xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zvoleným x roce 2017 xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

[42] Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx předvídaných x §26 odst. 2 xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§66 xxxx. 1 xxxx. x) správního xxxx]. Xxxxxx xxxxxx xxxx x režimu zákona x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx je xxx aplikace správního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§72 zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odkazuje xx xxxx provedenou xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (bod [29] xxxxxxxx). X xxxx xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[43] X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx dotčených osob xxx §2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako služby xxxxxxxxxx xxx §4 xxxxxxxxx xxxx), které xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§177 xxxx. 1 správního xxxx), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx reakce. X xxxxxxxxx případech, xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx mělo xxxxxxxxxxxx xx, xxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxx navrhujícího xxxxxx, xxxxx zmocněnce xxxx), o xxxxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx umožnilo podat xxxxxxxxxx listinu xxxxx, xx xxxx volba xxxxxxxxxx republiky vyhlášena.