Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxx §2958 x. x. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poškozeného podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx Metodika x náhradě xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x vhodným xxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§2958 xxxx xxxxx x. x.) i xxxxxxxxx legitimního xxxxxxxxx (§13 x. z.).

Soud x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého posudku xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx poškozený xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx, disability a xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přepočtené xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2957 x. z.

Vztah x právnímu předpisu: §2957, §2958, §13&xxxx;xxxxxx x. 89/2012 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x dovolání xxxxxxx zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 29.1.2020, xx. xx. 23 Xx 420/2019, xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 1 xx dne 10.4.2019, xx. xx. 31 X 54/2018, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dne 27.5.2019, xx. xx. 31 X 54/2018, x xxx xxxxxx Obvodnímu xxxxx xxx Xxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx soud pro Xxxxx 9 xxxxxxxxx xx xxx 11.5.2020, x. j. 98 X 229/2017-503, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 464.937 Xx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a 840.021 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zaplacení xxxxxxx 7.451.499 Xx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozsudkem xxx x xxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxx na zdraví. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx 14.7.2014 xxxxxxxx 2) xxx řízení osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x střetla xx x xxxxxxxxxx jedoucím xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nehodě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bolestivost xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. neuřízne xxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxx xxx v xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx rychle xxxxxx xxxx běhat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dolních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx námahu, xxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xx delší xxxxxxxxxx xx omezen. Xxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxx x xxxxxx 2018 x 50 %. Xx volném xxxx xxxx lední xxxxx xx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx mužů. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx opravárenskou dílnu x na motorce xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx hasičem. X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x. VIII xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zastupitelstva x xxxxxxxxxxxxxx xxxx X. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx společníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx. MUDr. P. X., XXx., xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ohodnoceno xx 1 860 xxxx, xxxx 467.380,80 Xx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x 135.063 Xx, kterou xxxxxxxx 1) již xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxx určil xxxxx xxxxxxx téhož xxxxxx xx základě Xxxxxxxx x xxxxxxx nemajetkové xxxx xx zdraví (x. 63/2014 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx též xxx „Xxxxxxxx“) částkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 840.021 Xx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx mladý věk xxxxxxx (30 let) x 20 %. Xxxx xxx xxxxxx x závěru, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx žalobce x xx, že xxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xx xxxxxxx funkci, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vyřazen x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x nadále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hasiče x xx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo sepsáno xxxx rukou. Xxxxxx xx nadále schopen xxxxx xxxxxxxxx. Soud xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx k xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx schopen xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx soutěžních xxxxxx snižovalo, xxxxx x s xxxxxxx xx věk (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 28 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce k xxxxxxx xxxxxx struktury xxxxxxxx xx mistrovství xxxxx x ledním xxxxxx) se žalobce xxxxxx v roce 2014 xx xxxxx xxx hokejové kariéry x xxxxxxxx nehoda xxx x tento xxxxx xxxxxxxxxxxx. Naopak xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx, která též xxxx jeho volnočasovou xxxxxxxxx. X rozmezí xxx 2015 – 2017 xxxxxxx celkem xxxxxxx pózoval na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pivo, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx jedné xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx opory. V xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxx. Proto není xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x není xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx obtíže nedosahují xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx žalobce snaží xxxxxx, xxxxxxxxx jen x tom, že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx psychickým xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Městský xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 13.1.2021, x. j. 11 Co 323/2020-558, x odvolání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, že soud xxxxxxx xxxxxx dospěl xx xxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx x dopadu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx šest x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx posudku xxxx zahrnuty i xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx psychického xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxx) xxx. XXXx. X. X., CSc., xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx xxxx xxxxxxx na xxxx třetí osoby. Xxx znalec přihlédl x xxxx, xx xxxxxxx hrál xxxxx, xxx aktivním dobrovolným xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, proto xxxxxx xxxxxxxxxx x 20 %. Xxxxxx 840.021 Xx je tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx okolnostem xxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx žalobce xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, měl upozornit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §237 o. x. x. xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zda xxxxxxxx soud 1) xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobce, stejně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx 2) xxxxxxxxxx správně, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x možných xxxxxx x není x xx xxxx xxxxxx x zohlednit, xxx xx xxxxxxx zranění xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx stanovení náhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlédnout x tomu, xxx xxxxxxxx poškozeného nejsou xxxxx výrazně omezeny xx xxxxx ztraceny xx xxxxxxxx s xxxxxxx a mimořádnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx před xxxxxxx xxxx. Xxxxxx znaleckého xxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro rozhodování xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Znalci ovšem xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx náhrady za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx zjištění xx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx věci xx xxx xxxxxxx především xx, že podle xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejen xx xxxxxxxxxxx aktivit, xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxxxxx aktivit jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx omezena, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx sportu. Xxxxx přitom hrál x životě žalobce xxxxxxxxx roli x xx nerozhodné, xxx xxx vykonával xxxxxxxxxxxxx xx rekreačně, neboť xxx-xx xxxxxx xx xxxxx 30 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžití, jde x okolnost xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx byly xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Byť xxxx xxxx pracovní xxxxxxxxx snížena x 50 %, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx neschopný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, dlouho xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx psychických xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Provedenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Znalec xxxxx xxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxx výrazným xxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxx xxxxx xxx 1.500 x, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Ačkoli xxxx xxxx xxxxx odkázán xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx činností xxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxx xxxxx nezvládne. Xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx to, že xxxxxxx xxxx trvalými xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jak xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Konečně xxx žalobce xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx psychické xxxxxx mu xx xxxxxxxxxxxx životě xxxxx. Xxxx xx pak xxxxxxxx rozvádí, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx toho xx odvíjí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx znaleckého xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx řadu xxxxxxx xxxxxxx vůbec xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některé xxxxxx, xxxx by z xxxx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxx zjištění, x xxx tak x xxx. opomenuté xxxxxx. Xxxxx odvolacího xxxxx, xx bylo-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx, xx pak x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxx dovolací xxxx xxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx žalobce xx xxxxxxxxx. Xxxxxx žalovaná 2) považuje dovolání xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bylo xx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

5. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§10a o. x. ř.) xxxxxxx, xx dovolání bylo xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx – účastníkem řízení (§240 xxxx. 1 x. x. ř.), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §241 o. x. x., a xx xxxxxxxxx podle §237 o. s. x., xxxxx závisí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx §2958 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xx 1.1.2014 (xxxx xxx xxx „x. z.“), ohledně xxxx náhrady xx xxxxxxx společenského uplatnění, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolegia xxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxx (§241x odst. 1 x. s. x.) xxxx xxxxxxxx v xxx, že odvolací xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nesprávného právního xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx použitý xxxxxx xxxxxxx nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

7. Xxxxxxxxxx způsobilého xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx z xxxxxx skutkového xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxx posouzení xxxx xxxxxxxx soud, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §132 x. x. ř.) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proti skutkovým xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stavem xx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§241x xxxx. 1 a §242 xxxx. 3 x. x. x.).

8. Xxxxx §2958 x. x. xxx ublížení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyvažující xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poškozeného, xxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, stanoví xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

9. Smyslem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže x útrapy spojené x trvalým zhoršením xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx činností při xxxx x xxxx xxxxx x domácnost, xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx aktivit xxxx. Xxxxxxx cílí k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxx zásahem xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nároků xxxxxxxxx x §2958 x. x. xxxxx xxxxxxx usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx 1.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 2245/2017, xxxxxxxxxxx pod x. 7/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx občanskoprávní, xxxx xxx „Rc“, a xx xxx 31.10.2019, xx. xx. 6 Xxx 1309/2019, xxxxxxxxxxx xxx č. 39/2020 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxx „Xx“).

10. X xxxxxxxxx xx 1.1.2014 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobné xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §444 xxxx. 2 xxx. xxx., účinné xxxx xxxxx xxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx má xxx xxxx xxxxxxx stanovena, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx plně xxxxxxxxx xx úvaze xxxxx. Xxxx 237 x 238 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3080 x. x. xxxx též xxxxxxx vyhláška č. 440/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, slovy důvodové xxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxx praxi xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidel obsažených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx spravedlivou x xxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx požadavku, xxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradou, xxxxx xxxxxxxx finančního ekvivalentu xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemajetkových xxxx xx xxxxxxxx složitá, xx-xx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx zákon xxxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx plné xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Ani xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vágnost xx zcela srovnatelná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náhrady. Je xxxxx xxxxxx soudu, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxx. Ta xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jaká xxxxxxxx xxxxxx. Jen xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x v hmotněprávní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 x. z. x xx své xxxxxxxx judikatuře dovozuje Xxxxxxx soud [viz xxxx. xxxxx xx xxx 10.12.2019, sp. xx. IV. XX 3500/18, xxxx 19-22, xxxxx xx xxx 17.8.2018, xx. xx. XX. XX 387/18, (X 138/90 SbNU 259), xxx 19, xxxxx xx xxx 13.12.2011, xx. xx. XX. ÚS 727/11, (X 209/63 XxXX 431), xxxxx ze xxx 17.3.2010, sp. xx. I. XX 947/09, (X 56/56 XxXX 593)].

11. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx roku 2014 xxxxxxx xxxx xxxxx x možností xxxxxxx §2958 x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx jako Xxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx újmy xx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxx byly publikovány xxx Rc 63/2014. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x §2958 x. x. připouští, xxx si soudní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxx xxxxxxx, že x xxxxxx věci xxxx soudce xxxxxxx xxxxxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, nicméně xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, měl by xx xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, x čem x xxxx se xx xx xxxxxxxxx), aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx praxe, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx x Metodikou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx přístup xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxx. Například xxxxx xxxxxxxx xx xxx 25.1.2017, xx. xx. 6 Xxx 1791/2016, (xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx revue x. 2/2018), xxx xxxxx systém xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x medicínské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§2958 xxxx xxxxx o. z.) x požadavek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§13 x. x.). X xxx xxxxxxx nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oboru zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na zdraví, xx xxxxx podkladě xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (§228 odst. 1 xx. x.). Xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 12.2.2020, sp. zn. 7 Xxx 1485/2019 (Xx 51/2020), xx xxx podkladem pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx; xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx spokojit x xxxxxxxx vyjádřením. Xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx odchylovat, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x adhezním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx od 1.1.2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejmenováno na xxxxxxxxx xxxx bolesti x funkčních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x. 505/2020 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx profesními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro obory x xxxxxxx (k xxxxxxxxx xxxxxx x. 254/2019 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

12. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx §2958 x. z. (nepotlačí-li xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx) konečně xxxxxxx x nálezová judikatura Xxxxxxxxx xxxxx. Například xxxxx xx dne 16.2.2016, xx. zn. XX. XX 3122/15, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle Metodiky; xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pouhým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počtů. X xxxxxxxxxx na tato xxxxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx ze xxx 15.11.2021, xx. xx. XX. ÚS 2925/2020, xxxxxx soudům, xxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxx x v pracovněprávních xxxxxxxx, jestliže náhrada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx potvrzující xxxxx o zamítnutí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nový systém, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx újmy lépe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postižení (omezení) x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxx dochází x xxxxxxx či dokonce x xxxxxx vyřazení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uplatnit, x xx jak xx xxxxxx k průměrnému (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odlišnostem každého xxxxxxxxxxxx případu. Nové xxxxxx založené xx xxxxxxxxx rozsahu omezení (xxxxxxxx) pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx trpěla xxxxxx xxxxxx do 31.12.2013, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 440/2001 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx poškozeného, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx vedla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x praxi xx zpravidla xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx participačních xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx x důsledku xxxx na xxxxxx xxxxxx xx z xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přistoupeno xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx období nelze xxxxxx určit, xxxxxxxxx xxx o xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací (WHO), xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxxx/9867/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxx.xxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx uznávanou x xxxxxxxxxx systematiku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x roztřídění xxxxxxxxx xxxxx tělesných xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx ovšem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx újem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx běžné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxx xxx xxxxxx 3. xxxx (komponentu) xxxx xxxxxxxxxxx nazvanou Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx propracovaná xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx přiřazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potížím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (podpořený x xxxxxxxxx xxxxxx) x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na lékařských xxxxxxxxxx vystihuje rozsah xxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx velmi xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx postižení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postižení xx xxxxx sfér xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxx kapitolách. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cestou hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx například x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx stanovení příspěvku xx péči xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsažených x XXX. Použití xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx přístupu tedy xxxx xxx x xxxxxx xxxxx ojedinělé.

16. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx součtem xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx, xxxxxxxxx peněžitou hodnotou xxxxxxx bodu, xxxxx xx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2958 o. z.) xx xxxxx 0 – 100 % xxx xxxxxxxxxx položky (xxxxxx – označené xxxxxxxx x a xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x devíti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx 1. Xxxxx xx x aplikace xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx: x 110 – Xxxxxxxxxx, d 115 – Xxxxxxxxxxx, x 120 – Xxxx xxxxxx vnímání, x 130 – Xxxxxxxxx, x 135 – Xxxxxxxxx, x 140 – Xxxxx – xxxxx, d 145 – Učení – xxxxx, d 150 – Xxxxx – xxxxxxxx, x 155 – Získání dovedností, x 160 – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, d 163 – Myšlení, x 166 – Xxxxx, d 170 – Xxxxx, x 172 – Xxxxxxxx, x 175 – Xxxxxx xxxxxxxx, x 177 – Rozhodování

Kapitola 2. Xxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxx: x 210 – Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx, d 220 – Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx, x 230 – Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x 240 – Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx: d 310/x320 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/Xxxxxxxxx xxxxx xx znakové xxxx (x xxxxxxxxxxx), x 315 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x 325 – Xxxxxxxxx xxxxxxx zpráv, x 330/x 340 – Xxxxxxx/ Xxxxxxxxx zpráv xx znakové xxxx (x neslyšícího), x 335 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, d 345 – Xxxxx xxxxx, x 350 – Xxxxxxxxxx, d 355 – Xxxxxxx, x 360 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x technik

Kapitola 4. Xxxxxxxxxxx: d 410 – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, d 415 – Xxxxxxx xxxxxx xxxx, x 420 – Xxxxxxxxxxxx, x 430 – Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x 435 – Xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxx xxxxxxx končetin, x 440 – Xxxxxxx ruky x xxxxxx xxxxxxx, x 445 – Xxxxxxx xxxx x xxxx, x 450 – Xxxxx, x 455 – Xxxxx, d 460 – Pohyb xx různých lokalitách, x 470 – Xxxxxxxxx xxxxxxx, x 475 – Xxxxxx

Xxxxxxxx 5. Xxxx x xxxx: x 510 – Xxx xx xxxx, x 520 – Xxxx x xxxxx xxxx, d 530 – Používání xxxxxxx, x 540 – Xxxxxxxx, d 550 – Jídlo, x 560 – Xxxx, d 570 – Xxxx o xxx xxxxxx

Xxxxxxxx 6. Xxxxx v xxxxxxxxxx: x 610 – Xxxxxxx xxxxxx, d 620 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x 630 – Xxxxxxxx xxxxx, x 640 – Xxxxxxxxxx domácích prací, x 650 – Xxxx o předměty x xxxxxxxxxx, x 660 – Pomoc xxxxxx

Xxxxxxxx 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x vztahy: x 710 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x 720 – Xxxxxxx mezilidská jednání, x 730 – Xxxxxxx s xxxxxx xxxxx, d 740 – Xxxxxxxx společenské xxxxxx, x 750 – Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 760 – Rodinné xxxxxx, x 770 – Xxxxxxx vztahy, x 798 – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 8. Hlavní xxxxxxx života: d 810 – Xxxxxxxxxx xxxxxxx, d 839 – Xxxxxxxx vzdělávání, x 840 – Xxxxxxxxxx (příprava xx xxxxx), d 845 – Získání, udržení x xxxxxxxx zaměstnání, x 850 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x 860 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x 865 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x 870 – Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 9. Xxxxx xxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx: x 910 – Občanský xxxxx (x xxxxxxxx), d 920 – Rekreace x xxxxx xxx, x 930 – Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, d 950 – Xxxxxxxxx život x xxxxxxxxx.

17. X xxxxxxxxxx xx věcech, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu (xx. xx. 25 Cdo 3484/2019, 25 Xxx 1452/2019 a 25 Xxx 3486/2020, xxxx x nich xxxxx xxx dovolacím soudem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx), z judikatury xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxxx soud v Xxxxxx Xxxxxxx – xxxxxxx x Pardubicích xx. xx. 27 Xx 302/2018, Okresní xxxx v Xxxxx xx. xx. 7 X 309/2015, Xxxxxxx xxxx x Xxxx xx. zn. 41 X 74/2018) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx webovém rozhraní xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx vysledovat, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx devíti xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx/0/88001X14XX64XX4XX125807X004X8X64/$xxxx/X%20%20Xxxxxxxx%20x%20xxxxxxxxxxx%20%20Xxxxxx.xxx, nebo xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/XXX-xxx-Xxxxxxxx.xxx, x tištěné xxxxxx xxx x publikaci Xxxxxx, R., Těšinová, X., Škárová, X., Xxxxx, X., Xxxx, X. x kol: Xxxxxxxx odškodňování xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zdraví, X. X. Xxxx. Xxxxx 2015 (xxx xxxx ovšem xxxxxxx xxxxx xx překlepy – nesprávné xxxxx xxxxxx d 415 xx str. 109, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 455 xx xxx. 113 x xxxxxxxxx xxxxx domény x 475 na xxx. 114). V xxxxxxxxxxxxx lze odkázat xx xxxx zdroje. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx aktivit, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxx životních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx objektivizace zdravotního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xxxxx xxxxx upravené xxxxxxxxxx Aktivity x xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx definovaných v xxxxxxxxxxxx doménách) znalci xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxx x využitím xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx funkce x Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX x podle Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poškození x xxxxxx aktivitami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx – xxx. xxxxxxxx x xxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek (xxxxxxxxxxxx), x xx x xxxxx rozsahu xxxxx domén (xxxxxxx) xxxxxxxx. Nehodnotí se xxxxxxxx kapacita, nýbrž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu (tzv. xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx reálného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, je namístě xxxxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 komponenty Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x technologie – xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zdravotně postiženou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obtížím xxxxxxxxxxx, kompenzují, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx – ISO 9999 – xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx postižené). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxx použit xxx, xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx pomoci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx prokazatelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx škůdcem; tehdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx omezení xxxxx xxxxx xxxxxx xx 0 xx 4:

– xxxxxx 0: xxxxx xxxxx (nepřítomná, xxxxxxxxxxxx, 0–4 %) – xxxxx xxxx x nepociťuje xxxxx xxxxxxx,

– xxxxxx 1: xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx, 5–24 %) – xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx než 25 % času xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterou může xxxxx tolerovat (xx xxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx xx zřídka xxxxx posledních 30 xxx,

– xxxxxx 2: xxxxxxx xxxxx obtíž (xxxxxxxx xxxxx, 25–49 %) – problém xx přítomen xxxx xxx 50 % xxxx hodnocené činnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx), x děje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dní,

– stupeň 3: těžká obtíž (xxxxxx, extrémní, 50–95 %) – xxxxxxx xx xxxxxxxx více xxx 50 % xxxx hodnocené činnosti x intenzitou, xxxxx xxxxxxxx rozvrací xxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxxxx xxxxx), a xxxx xx často xxxxx xxxxxxxxxx 30 dní,

– xxxxxx 4: úplná xxxxx (úplná, 96–100 %) – xxxxxxx xx přítomen xxxx xxx 95 % xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx), x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx.

20. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx procentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx oblastech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxx srovnání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. S určitým xxxxxxxxxxxxx xxx říci, xx za xxxxxxxxxxxx xx považováno xxxx xxxxxxxx poškozeného xx xxxxx xxxxxxx (tj. xxxx xxxxxx kognitivních x xxxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sebeobsluhy a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx mírnější xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx směrem xxxx. Xxxxxxx se využívá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx kapitol x xxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xx u xxxxx xxxxxx. Jednotlivým xxxxxxx i xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx), neboť xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náměty x xxxxxxxx některých xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx, které xx týkají xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx soběstačnosti) xxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx opravňovala x xxxxxxxxxxxxxxx přístupu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx charakteru Xxxxxxxx xxxx vyloučeno, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx efektu finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obtíží xxxxxxxxxx xxx dosáhnout x xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 23 xx 26 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

21. Xxxxxxx způsob xxxxxx xxxx náhrady xx xxxxx neobejde xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (byť xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxx absolutním xxxxxxxx xx xxxxx sfér xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (100 %). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 440/2001 Sb. x xxxxxxxxx nejzávažnějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemích x x přihlédnutím x xxxx, xx §2960 x. x. xxxxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx či x vytvářením předpokladů xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xx společenského života x §2962 xx 2963 x. x. xxxxxxxx rozsah náhrady xx ztrátu na xxxxxxx, vychází xxxxxx xxxxx x xxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100% xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx života, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxx 10.000.000 Kč. Xxx xxxx xxxx xxxxxx nemusela xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx pomocí 400xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxx počty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx ustálil zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxx xx možno xxxxxxxxxx x vyčíslení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 10.051.200 Xx, xxxxxxx-xx xx zdravotní xxxx x xxxx 2014, 10.274.400 Xx pro xxx 2015, 10.586.800 Xx pro rok 2016, 11.035.600 Xx xxx rok 2017, 11.801.600 Xx xxx xxx 2018, 12.754.000 Xx pro xxx 2019, 13.650.000 xxx xxx 2020 x 14.244.400 Kč xxx xxx 2021.

22. Procentní xxxxx (odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx integrity, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx nastalých xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx životních xxxxxxxxxxxx x možností, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx typ postižení; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx újmy), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx domácnost xxxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivého případu xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalšími okolnostmi, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soud. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx poškozeného, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx skutečně výjimečné xxxxx budoucnosti) a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x §2957 o. x. (xxxxxxx z xxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxx).

24. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve věku xx 45 xx 55 let, zvyšuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovenou shora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 10 % xxx xxxxxxxxx ve xxxx 35–44 let, x 20 % xx xxxx 25–34 xxx x o 30–35 % ve xxxx 0–24 xxx. Xxxxxx tomu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 10 % xx xxxx 55–69 xxx a x 20 % xx 70 xxx xxxx. Xxxxx se o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx újmy xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx každou lidskou xxxxxxx x nelze xxxx xxxxx tvrdit, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx mnohonásobně xxxx jen proto, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx poškozením xxxxxx připraven x xxxxxxx života, xxxxx xx xxx starší xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx xx delší xxxx (xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx); xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx má více xxx, je xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x postižením xxxxxxxx xxxxxxxxx lépe xxx xxxxxx xxxxxx (x proto modifikace xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx desítek xxxxxxx).

25. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zpravidla xxxxxxxxxx zvýšením základní xxxxxx xx xx 10 %, xx-xx xxxxxxxxxxx, xx xx 20 %, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 30 %, je-li zcela xxxxxxxxx; naopak xx xxxxxxx xxxxxxx xx x 10 %, xx-xx xxxxxxxx podprůměrné, x xx o 20 %, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Člověk xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx aktivitám, x něž je x důsledku poškození xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx než xxx, xxx dosud xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, že trauma, xxxxx x frustrace x prvého jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x druhého, xx xxx xxxx právě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxx, xx dokud je xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx však xxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ztratil, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmy, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx houslový virtuos xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx poškozen xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx (ponecháme-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práce), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda x xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxx houslisty, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxx.

26. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjmenovaným x §2957 x. x. není možné xxx jejich předpokládanou xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jim přiřazenými xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úvaze xxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xx celkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modifikaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Doporučené xxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx subjektivismus x xxxxxxxx a xxxxxxx xx sjednocení xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx požadavku, aby x xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13 o. x.).

27. Xxx xxxxxxx, xx první xxxx xxxxxxxxx (popsaná xxx xxxx 16 xx 20 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je vytvořit xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných x Metodice xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx právní xxxxx x výši náhrady xx nemajetkovou xxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.9.2017, xx. zn. 8 Tdo 190/2017, Xx 39/2018). Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx všech x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx zjištěné zdravotní xxxxxxxx připravují xxxxxxxxxxx x potenciál xxxxxxx xx xxxxxxxxx definovaným xx xxxxx doménách. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx činností poškozený xxxxxxxx vykonával, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx úkorně. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze společenského xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx ke vnímání xxxx samotným xxxxxxxxxx (xxxx 23 až 26 odůvodnění tohoto xxxxxxxx). Stejně tak xxxxxx nepřísluší, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx částku náhrady xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx, xxxxx xx xx soud, xxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx dotazem xx xxxxxx zjišťovat, xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx obtíží xxxxx. Xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx zkreslení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije webového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nabízí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx tomu xxxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx takto případně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx úvahu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xx tomu xx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

28. Xxxxxxxx soud přejal xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx opřít xxxx xxxxx o Xxxxxxxx x §2958 x. x., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx možnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx velmi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stesky. X xxxxx ohledu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přesně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovinu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx znalce xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vyřazení xxxxxxx (5,98 % podle xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou x xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle výchozí xxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2019, xxx xx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x 20 % s xxxxxxx xx věk poškozeného. Xxx xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu Xx 39/2018, a xx xxx spíše, že xxxxx x neopodstatněnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx upozornit, xx xxxxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 50% poklesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (invalidity). Ta xxxxx vyjadřuje jen xxxxxxx xxxxx výseč xxxxxxxxx aktivit x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zatímco xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxxx x. 440/2001 Sb. xxxxx xxx i xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozoval, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx aktivit, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx vykazující rysy xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.4.2017, xx. xx. 25 Xxx 2651/2015, xxxxxxxxxxxx xxx X 16766 x Souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek, X. X. Xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xx svých 28 xxx xxxxxx (byť xx xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx) x xxxx řadě xxxxxxx typu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kole x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx x intenzivnějším xxxxxxxx nasazením, xxxxx xxxxxx nemohl x xxxxx rozsahu provozovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx páteře xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkříženého xxxx xxxxxxx kolena.

30. X xxxxx judikaturou (xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx x rozporu xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxx důvod x xxxxxxx žalobce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx předchozí xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx událostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx v řadě xxxxxxx (lední hokej, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxx důvod xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx nich xxxxxxxxx, xxx by ovšem xxxx být xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnímu xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch poškozeného. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx akcí, xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx umožňuje, xxxxxxxxxx znalcem odůvodněný xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny x xxxxxxx hybnost x xxxxxxxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x většiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x práci x xx xxxxxxxxxx x zájmovém vyžití. Xxxxxxxxxxx je xxx xxxxx, že zdravotní xxxxxx nepřipravily xxxxxxx x aktivní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxx aktivně xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx. Lze považovat xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx neprofesionálních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx vysoké xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, lze xxxxxxx i xx xxxx vyšším, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vrcholové. Xxxxx, xx počet xxxxxxxxxx zápasů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx dalšího xxxxx, xx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, by xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Stejně xxx soudy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jasných xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxx xxx hašení xx xxxxxxxx, takže xx xxxx xxxxx xxxxxxx na organizační, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx x na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx pracovní xxxxxxxx. Xxxxxxxx, že se xxxxxxx zcela nestáhl xx xxxxxxx x xxxx x obci xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx účastní, xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojení do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhrady.

31. Xxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxxx podloženého znaleckým xxxxxxxx, že žalobce xxxxxx xxx dopravní xxxxxx zhmoždění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx plicním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kostí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a lopatky x posttraumatickou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poškození xxxxx má téměř xxxxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx doprovázeno bolestí x xxxxx i x xxxxxx x xxxxxxx hybnost xxxx xxxxxxxxx. Levá xxxx xx xxxxxxxx hybnost, xxxxxxx v nerovném xxxxxx, xxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a má xxxxxxx xxxxxxxxx dochozí xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx projevují x xx xxxxxxxxx xxxxxxx kloubech xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx bederní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx některé x xxxxxx xxxxxx xxxxxx patřičně xxxxxxxxxx. Xxxxxx x jemnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ruky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x základním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx 0 (xxx xxxxxx) hodnoceny x xxxxxx činnosti, xxx nichž se xxxxxxxxx úchopové x xxxxxxxxxxx funkce xxxx, xxxxxxx v kapitolách 5 x 6. Xxxxxxxxxxx xxxx vyvolat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dolní xxxxxxxxx; xxxxx vyjasněn xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x pohybu znalec xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx právě omezená xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vylučuje xxxxxxxxxx x fyzicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx zpravidla xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx kapitoly 5 x 6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx otázka xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx 2 u xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nároků, xxxxx zřejmě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v doménách, xxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soud sám xxxxxxxx určité obtíže xxxxxx xxxx poukazem xx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx společnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vždy xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zapojit se xx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obtíže x xxxxxxxxxxxx doménách.

32. X xxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx), neodstranil xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxxx. Přes obsáhlé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx nezohlednily xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úvaha xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §2958 o. z. xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx důvodů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§243e xxxx. 1 x. x. x.); jelikož xxxxxx, xxx xxxxx xxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx soud xxx odpovídající část xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x věc xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxxx x. s. x.).

Xxxxxxx:

Xxxx prvního xxxxxx xxxxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxxxxxx x nerozdílně 464 937 Xx xxxx xxxxxxx vyvažující xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 840 021 Xx za ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx zaplacení xxxxxxx 7 451 499 Kč xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že žalovaná 2) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx námahu, xxxx xxxxx xxxx stát x x xxxxx xx xxxxx vzdálenosti xx xxxxxx. Jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx klesla x 50 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 860 xxxx, tedy xx 467 380,80 Xx přičemž soud xxxx částku xxxxxx x 135 063 Xx. Xxxx náhrady xx ztížení společenského xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx znaleckého xxxxxxx xx xxxxxx 840 021 Kč, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x zvýšení x 30 % x xxxxxxx na xxx xxxxxxx (30 xxx). Xxxx xx xxxxxxx dokazování xxxxx x závěru, že xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x stejně xxx se xxxx xxxxxx provozování xxx xxxxxxxx. K některým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx na xxxxxxx) x x xxxxx xxxxxxx (xxxx. opravování xxxxxxx, neboť k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění). Xxxxxxxx xxxxxx x tomu, xx x současnosti xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx psychické xxxxxx nedosahují takové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sám xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx potvrdil xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištěními x právním xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx pokládá xx xxxxxxx. Částku 840 021 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x všem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx otázku výkladu §2958 x. z., xxxxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 2245/2017, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 7/2019 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 28.5.2020, xx. zn. 25 Xxx 3484/2019, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 4/2021 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x obchodní

Usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 20.9.2017, xx. xx. 8 Xxx 190/2017, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 39/2018 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.10.2019, xx. xx. 6 Xxx 1309/2019, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 39/2020 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 12.2.2020, sp. xx. 7 Xxx 1485/2019, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 51/2020 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.1.2017, xx. xx. 6 Xxx 1791/2016

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 24.2.2022, xx. xx. 25 Xxx 2207/2020

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.4.2017, xx. xx. 25 Xxx 2651/2015

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.8.2018, xx. xx. XX. XX 387/18, X 138/90 XxXX 259

Nález Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 10.12.2019, sp. xx. XX. XX 3500/18, X 208/97 XxXX 238

Xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 13.12.2011, xx. xx. XX. XX 727/11, N 209/63 SbNU 431

Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 17.3.2010, sp. xx. X. XX 947/09, N 56/56 XxXX 593

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 2.2.2016, xx. xx. XX. XX 3122/15, X 23/80 SbNU 275

Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 15.11.2021, xx. xx. II. XX 2925/2020