Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxx xxxx xxxxxx vlastníku, xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx a x xxxxxx majetku xxxxxx xxxx (§2903 odst. 2 o. x.), xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vést xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx: §1017, §2903, §3079 xxxxxx č. 89/2012 Xx.

Xxxxxxxx soud x dovolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx v Xxxxx xx xxx 24.9.2020, xx. zn. 29 Xx 206/2020, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 4 xxxxxxxxx xx dne 12.2.2020, x. j. 47 X 100/2018-148, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vzrostlý xxxxx xxxxxxxxx tisolistou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vlastnice xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x růstem xxxxxx (xxxx větví a xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 18 xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxx 1,5 x xx xxxxxxxx x 2,5 m xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vyvrácení xx xxxxxxx stromu x xxxx xxxx na xxx. Xxxx poukázal xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 27.7.2017, xx. xx. 22 Cdo 5259/2015, x nějž xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1017 xxxx. 1 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx od 1.1.2014 (xxxx xxx „x. x.“), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stromů xxxxxxxxxx xxxx 1.1.2014. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dovodil, xx v souladu x xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxxx v xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xx 31.12.2013 (dále xxx „xxx. zák.“), xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx domáhat xxxxx x rámci xxxxxxx před hrozícími xxxxxxx ve smyslu §417 xxx. zák. X xxxxxxxxxxxx věci xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (silnému xxxxx) xxxxxxxxxx xxxx každý xxxx strom, trpí xxxx třemi xxxxxxx xxxxxxxxxxx větrem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx vrcholu koruny. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jak xxxx xxxxxxxx, tak xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxx růstem xxxxx x kořenů xx xxxx nebezpečí xxxxxx škody xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §417 xxx. zák. x odvrácení hrozící xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx považoval xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxx.

2. Městský xxxx x Praze xxxxxxxxx xx xxx 24.9.2020, x. j. 29 Xx 206/2020-176, xxxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx požadavek žalobkyně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxx žalovanému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §417 obč. xxx., xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hrozící. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx nutné zjištění, xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx nastínili xxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxx xx budoucna, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxx pokácení aktuálně xxxxxxxxx, xxxxxxxx připustili xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a vyjádření x xxxx

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxx x rozporu napadeného xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x §417 xxxx. 2 xxx. xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zlomením, xxx vyvrácením, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znalců x xxxxxx větví xxxxxxxxxxx, která x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, xx xxxx druh xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx vylomení. Xxxxxxxxx dále xx xxxxxxxxx xxxx větve, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xx ohrožován xxx kořenovým xxxxxxxx xxxxxx (je xxx. xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx hrozila aktuální xxxxxxxxx xxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx, xx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 25 Xxx 3164/2011, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx §417 xxxx. 2 xxx. xxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx škody, postačí, xx x xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení vznikne xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, aby Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx odvolacímu xxxxx x xxxxxxx řízení.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poukázal xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustnosti i xxxxxxxxxxx argumentace xxxxxxxxx x navrhl, aby xxxx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx dovolací (§10x x. x. ř.) xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx včas, xxxxxxxxxx xxxxxx (§240 xxxx. 1 o. x. x.), xx splnění xxxxxxx podmínky advokátního xxxxxxxxxx (§241 xxxx. 1 a 4 x. x. ř.) x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přiměřené xxxxxxx před hrozící xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx zákona x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

6. Xxxxx xxxx stupňů zhodnotily xxxxxx jako návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx, tak x xxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soudního xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx po 1.1.2014, xxx xxxxx účinnosti xxxxx x. 89/2012 Xx. Nejedná xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx podle §3079 xxxx. 1 x. x. xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., účinného xx 31.12.2013. Xxxxxxxx xxxx xxxx správně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §1017 xxxx. 1 x. z. x xxxxxxxx xxxxxxx stromů x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxx 27.6.2017, xx. xx. 22 Xxx 5259/2015), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinky x xxxxxxx, kdy xxx předmětný strom xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx §1017 xxxx. 1 x. x. x v xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevylučuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27.11.2018, sp. xx. 22 Cdo 1554/2018), zejména xxx, xxx-xx x xxxxxx xx okolí xxxxxxxxxx x datu vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxx (xxx §154 xxxx. 1 x. x. x.). Xxxxxxx přímo x xxxxxxxx sp. zn. 22 Cdo 5259/2015 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §1017 xxxx. 1 o. x. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2014 neznamená, xx xx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxxx x §417 obč. zák. xx xxxx vyjádřen x §2903 x. x.

7. Podle §2903 xxxx. 1 o. x. nezakročí-li ten, xxxx xxxx xxxxx, x jejímu odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ze xxxxx, xxxx mohl xxxxxxxx.

8. Xxxxx odst. 2 xxxxxx ustanovení xxx xxxxxx ohrožení xxxx xxxxxxxx požadovat, aby xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx tzv. zakročovací xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx) osoby, xxx xxxxx vznik xxxx. Xx xx ohroženém, xxx přiměřeným způsobem xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx může xxxxxxxxx újma, a xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx samému. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx stav, xxx poškozenému xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxx xxxx škůdci. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nepostačuje xxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx přičiněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx preventivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx aplikaci §2903 odst. 2 x. z. xxxx xxx prokázáno, xx x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx bezprostředně; postačí, xxx-xx xxxxx jen x ohrožení, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx důvodná xxxxx vzniku škody x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx x přiměřené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 23.10.2019, sp. zn. 25 Xxx 1412/2019, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 58/2020 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxx „Xxxxxx“). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx x §417 xxxx. 2 xxx. xxx. xx pak xxxxxxxxx použitelná x x xxxxxx §2903 xxxx. 2 x. x. Vyšel-li xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx judikatury xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx §417 xxxx. 2 obč. xxx., xxxx xxxxxx xx x xxxxx vytýkat xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnocení důkazů x xxx xxxxxxx xxxxxxx, opomíjí, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx ve smyslu §241x odst. 1 x. x. ř. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 24.4.2013, xx. xx. 25 Xxx 3164/2011, xxx xx vyslovovalo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §126 xxxx. 1 xxx. zák. x §417 xxxx. 2 xxx. xxx., xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xx, xx odvolací xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx vyžadoval xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniku škody, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx relativně xxxxxxxxxx aktuální xxxx xxxxxx, shledal, xx xx vzniku ohrožení xxxx pádem xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x čase příštím, xxxxx řečeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznesl xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §417 xxx. zák., xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 obdobnou xxxxxxx v §2903 xxxx. 2 x. x., xxxxxxxxxx jako xxxxx x podmínek, xxx vážné xxxxxxxx xxxx dáno x xxxx xxxxxxxxxxx soudu (xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 58/2020 Xxxxxx, či xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.4.2001, xx. xx. 22 Cdo 1599/99, xxxxxxxxxxx xxx X 383 v Souboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, X. X. Xxxx, xxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2008, xx. zn. 25 Xxx 822/2008, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx X 6854) x xxx xxx o xxxx vážnou, aktuální x skutečnou (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.1.2011, xx. xx. 22 Cdo 3968/2009, a ze xxx 11.2.2020, xx. xx. 22 Cdo 2527/2018).

11. Lze přisvědčit xxxxxxxxxx, podpořenému x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x něj xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x je xxxx xxxxx se xxxxxxxxx paušálního xxxxxxxx, xxxxx by z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veškerých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; ostatně xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.11.2019, sp. zn. 22 Xxx 2573/2019, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx práva. Jeví xx xxxxx logickým x opodstatněným xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dřevina xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx hypoteticky) xxxx xx xxxxxx škodní xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxx pokácet (xxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stromů xx xxxxx (xxx xxxxxxx ořezu xxxxx x kořenů xxxxx §1016 xxxx. 2 x. x., působí-li xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1013 x. x.); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nutno xxxxxxxxxxx x rizikem xx xxxxxx §2903 x. x.

12. Úsudek xxxxxxxxxx xxxxx, zda xxx x vážné xxxxxxxx xx smyslu §2903 xxxx. 2 o. x. x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovením, xx xxxxxx úvahou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxx xxxxxx nepřiměřenosti (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 10.1.2011, xx. xx. 22 Xxx 3968/2009, xx xxx 20.6.2012, xx. xx. 22 Cdo 3319/2010, x xx xxx 22.2.2017, xx. xx. 25 Xxx 1743/2016, x xxxxxxxxxx xxx odkazovanou). Xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zhodnotit, xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvahu, xx xxxxx, xxx x ní xxxx xxxxxxx stručně zohledněny xxxxxxx podstatné okolnosti, x xxxx dotčená xxxxx vyvozuje existenci xxxxxxxxx. X projednávané xxxx sice xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxxx svou xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx dům, xxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxx spjatá x prorůstáním kořenového xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx x x doloženém odborném xxxxxxxxxx, vyhotoveném xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xx svých xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x poměrům xx xxxxx xxxx xxxxx x nesplnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §2903 xxxx. 2 o. x. xxxx xxxxxxxxx xx nikoliv.

13. Uplatněný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x úvahách xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§243x odst. 1 x. x. x.) x věc vrátil Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 x 2 x. x. x.).

14. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx žalobkyně x xxxxx xxxxxxxx příslušníkům xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx kořenového xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx x x xxxxxxxxx původního xxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x. x. ř.).

Anotace

Žalobkyně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stromu xx xxxxxxxxx pozemku, xxxxx xx obávala xxxxx spjatých x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a pádu xx xxxx xxx. Xxxx prvního stupně xxxxxxxx x toho, xx x současné xxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) vysoký xxx 18 metrů, x patě xxxxx xx xxxxxxx 1,5 xxxxx od oplocení x 2,5 xxxxx xx domu xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx posudků xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jiný xxxxx. Přesto znalci xxxxxxxxxx možnost xxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxx růstem xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §417 obč. xxx. x odvrácení xxxxxxx škody a xxxxxx žalovanému xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx domáhá-li xx xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx (pokácení xxxxxx) x odvrácení hrozící xxxxx, xxxx prokázat, xx xx xxxxxxxx x akutně hrozí xxxxx škoda. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pádem xxxxx xx xxxxxxxx, xx uložení xxxxxxxx xx smyslu §417 xxx. zák. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Nejvyššímu xxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zákona č. 89/2012 Xx.

Xxxxxxx rozhodnutí:

Rozsudek Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 23.10.2019, xx. xx. 25 Xxx 1412/2019, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 58/2020 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x obchodní

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2008, xx. xx. 25 Cdo 822/2008

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.11.2019, xx. xx. 22 Xxx 2573/2019

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 2.4.2001, xx. zn. 22 Xxx 1599/99

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.6.2017, xx. zn.22 Xxx 5259/2015

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.11.2018, xx. zn. 22 Cdo 1554/2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.1.2011, xx. xx. 22 Xxx 3968/2009

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 11.2.2020, xx. xx. 22 Xxx 2527/2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.6.2012, xx. xx. 22 Xxx 3319/2010

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.2.2017, xx. xx. 25 Cdo 1743/2016