Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx-xx ze xxxxxxx o zdravotním xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx formu xxxxxxx xx souvislosti x xxxxxx lékařskými xxxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx x která xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx. x., xx xxxxxxxx, xxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx jiný xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 46/1990-XX. Xx. rozh. xx.).

Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. proti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 22.7.2021, xx. xx. 1 Xx 138/2020, xxxx soudu odvolacího x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě xxx xx. xx. 32 X 1/2020, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx dne 22.7.2021, sp. xx. 1 Xx 138/2020, x xx ohledně xxxxxxxxxx X. X., xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx přikázal, xxx věc v xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě ze xxx 15.9.2020, xx. xx. 32 T 1/2020, xxx obviněný X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §240 xxxx. 1, odst. 3 xxxx. a) xx. xxxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx skutkem xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx – xxxxxxx x Havířově xx xxx 28.7.2020, sp. xx. 103 X 75/2020, xxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxx 15.8.2020, jakož x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Ostravě xx xxx 9.9.2020, xx. xx. 5 X 101/2020, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 9.9.2020, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §240 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx a §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx k xxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x trvání 7 xxx, k xxxxx výkonu xxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxx s xxxxxxxx. Podle §73 xxxx. 1, 3 xx. zákoníku xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx x podle téhož xxxxxxxxxx mu xxx xxxx uložen xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §43 odst. 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x trestu x xxxxxxxx příkaze Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx – pobočky x Xxxxxxxx ze xxx 28.7.2020, sp. xx. 103 T 75/2020, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Okresního xxxxx x Ostravě xx xxx 9.9.2020, xx. xx. 5 T 101/2020, jakož x xxxxxxx další rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §229 xxxx. 1 tr. x. xxxx poškozená Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Finančním xxxxxx xxx Moravskoslezský xxxx, územním xxxxxxxxxxx x X., x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, územním xxxxxxxxxxx B. XX., xxxxxxxx xx svým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Týmž xxxxxxxxx xxxx rozhodnuto též x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx V.

3. Xxxxx xxxxxxxxx rozsudku Krajského xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxx xxxxxxxx P. V. x jednak xxxxxxxx xxxxxxxx společnost X. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x Olomouci xxxxxxxxx xx dne 22.7.2021, xx. xx. 1 Xx 138/2020, xxx, xx xx xxxxx §256 xx. ř. xxxxxx xxxx nedůvodná. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. X., xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Ostravě xx xxx 30.9.2020, xx. zn. 32 X 4/2020, x xxxxx rovněž xxxxx §256 xx. x. xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Obviněný X. X. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 22.7.2021, xx. xx. 1 Xx 138/2020, xxxxxxxx, xxxxx opřel o xxxxxxxx xxxxx uvedený x §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x.

5. Obviněný xx xxxx dovolání xxxxxx, že od xxxxxx xxxx 2021 (xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) je xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. xxx xxxxxxx chorobu – xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smysl xxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx psychiatra X. V. xx xxx 21.7.2021 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pro organickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx duševní porucha xx xxxxxxx, trvalá x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zkreslen x xxxx xxxxxxxxx stát xxxx soudem x xxxxxx xx hájit xx prakticky vymizelá. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxxx dne 22.7.2021 xxxxxxxxxx odvolací xxxx, který xx xxxx odmítl xxxxxxx xxxxx skutečností.

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zůstal xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx těla; není xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx dne 21.10.2021 xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx v Ostravě x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody.

7. S xxxxxxx na uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhl, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx tomuto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí.

III.

Vyjádření x xxxxxxxx

9. Nejvyšší xxxxxx zástupce se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního zastupitelství. Xxxxx xxxx názoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podřadit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř., xxxx. x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. [xxxx v §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x.] xx xxxxxxx s xxxxxxxxx důvodem xxxxx §265x odst. 1 xxxx. e) tr. x. Xxxxxxx xxxxx x dovolání xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx x dovolání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve smyslu §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., pokud je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatněných xxxxxxxxx již v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně a x xxxxxxxxx řízení, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27.6.2002, sp. xx. 5 Xxx 219/2002).

10. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx námitkou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uplatnění xxxx xxxxxxx, ale x xxx důvody, proč xx xxxxxxxxx. Konkrétně xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 22.7.2021 xxxxxxxx xxxxx §263 xxxx. 4 xx. x. a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29.6.2021 xxxx odročeno na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze dne 28.6.2021, podle xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx 21.7.2021 xx 22:36 hodin xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx den, a xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x-xxxxx, xxxxx obsahem xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx 2021 léčen x xxxxxxxx X. xxx xxxxxxxxxx poruchu xxxxxxxxx, x důsledku xxxxx xxxx xxxxxxx xx x medicínských xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx porucha xx xxxxxxx, trvalá a xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx ovšem odvolací xxxx zdůraznil, tento x-xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lékařskou xxxxxx, xxxxx neobsahoval xxx. xxxxxxxx, otisk xxxxxxx ani x-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx léčen xxx od xxxxxx 2021 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxxxxx, již xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud proto xxxxxxxxxxx xxxxx předloženou xxxxxx xx xxxxxx x rozhodl x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chápat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx činu, x xxx xxxxx xxx dalšího xxx xxxxxxx odůvodnit zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

12. Závěrem svého xxxxxxxxx proto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx všechny formální x obsahové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx uplatnil xx xxxx dovolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265b odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxx xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nepřípustné. X xxxxxxxx jde o xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 5 xx. x. xxxx §11x xx. ř., xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (např. nedostatek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx.) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 38/2005 Xx. xxxx. tr.).

15. Xxxxxxxx má xx xx, že v xxxx věci xxxx xxxxx němu xxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xx měl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx. ř. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265b xxxx. 1 písm. x) tr. x., xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xx xxxxx účinném xx 31.12.2021 [xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.]. Xx xxxxxxxxxxx xxx dospěl Nejvyšší xxxx k xxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx proti tomu, xxxxx xxxxxxx choroba, xxxxx nastala xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx znemožňuje chápat xxxxx trestního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx zahájeno, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx až x xxxxxx před xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §223 odst. 1 xx. x. nebo xxxx xx x xxxxxxxxxx zasedání xxxxx §231 tr. x. x x odvolacím xxxxxx podle §257 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xx. x. ve xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx dne 21.7.2021 xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xx xx května xxxx 2021 léčen x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx z medicínských xxxxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx soudem x xxxxxx xx hájit xx xxxx prakticky xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného zasedání x odvolání, přičemž x-xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx x xxxxxxx nepokládal xx lékařskou xxxxxx, xxxxx neobsahovala tzv. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx x-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Jak xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x-xxxxx xxx xxx obviněný xxxxx xxx od xxxxxx 2021 xx xxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx měla vylučovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, již xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráva xx x xxx vůbec xxxxxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxx 22.7.2021 xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx ohledu xx formu xxxxxxx xx souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx byly x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx duševní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chápat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxx §105 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 46/1990-XX. Xx. xxxx. xx.), xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

19. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. Xxxx xxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b odst. 1 xxxx. e) xx. x. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

20. Xx podkladě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx P. X. x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxx, x proto x xxxx podnětu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxx ohledně xxxxxx obviněného a xxxx všechna další xxxxxxxxxx obsahově navazující xx zrušené xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem ke xxxxx, x xxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

21. Jelikož xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx v řízení x odvolání, přikázal Xxxxxxxx xxxx odvolacímu xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx X. X. x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx. xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. [x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chápání xxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx pak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §255 xxxx. 1 tr. x. xx xxxxxxx x ustanovením §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř.]. Xxxxx xxxxx xxxxxx, xx obviněný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx x xxx.

22. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 27.1.2022 x tom, xx podle §265x xxxx. 4 tr. x. se xxxxxxxx X. X. nebere xx xxxxx.

23. Podle §265x xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx o dovolání xxxxxxxxxx v neveřejném xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudu xxx obviněný uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxx §240 xxxx. 1, odst. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolání, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxx §256 tr. x. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx odstranil níže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx jiný postup, xxxxxxx-xx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx, xx obviněný xx xxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxxxx vyvolává x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §11 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxxx k xxxxxx, že xx xxxxxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 18.12.1989, xx. xx. 1 Xx 55/89, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 46/1990 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.3.1998, xx. xx. 7 Tz 26/98, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 28/1999 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.4.2014, sp. xx. 8 Xxx 42/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 36/2015 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.1.2011, xx. xx. 3 Xxx 1456/2010